Skip to main content

Full text of "Caroli a Linné Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
^^f^' ' //■//• /e 11 


^ \ \ 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT 
I a ^\ ..i HH-^oS^M t 


,\ k' ^ "i ^l^ 

W ioxi- 
CAROLI LI^NNiEI 

EQUITIS^R^JDk^S-^i^H^ARI , Ak CHIATRI 
Rbgii., Mbd. & BoTAN. PaoFEss. Upsax. Acad, 
is. Upsal. Holmbns. Pbtropol. Bbrol. Jmfbkial. 
BsBLMSNs. LoNDiN. Anqlic. EDBNfifRa. Monspbl/ 

' T0L0S.Flr0RBNT.S0C. 

P E C I E S 

PLANTARUM, 

BXHIBENTB.S 

PLANTAS RITE COGNITAS 

GENERA RELATAS, 

C UM 

DlFFlERENTIlS SpECIFICIS , NoMINIBUS 

TjRmALiBus, Synonymis Selectis, 

Locis Natalibus, . 

. Sbcvmdw 

SYSTEMA SEXUALE 

DIGESTAS 
T M U S I. c. 

tr Editio Tertia. VIN D O B O N AE, 

TrasJ.OANNIS THOMiE dbTRATTNER, 
CM.S. asG. xvi^ja. typograpui bt bibliop. Lxiv. 

;* / > • Jgnoto Geiiere proprio 

nuUa defcnpdo V qwtnms accurate tradka^ 

certam demonftrat, 
fed plemKique fdllit 
CJE&ALV, prafat : . 1 ^« ■>« r *"\ I LECTORI jEQUO, 

Homo fiii confcius obfervat MUNDUM 
Omnipotentis theatrum , undique ador- 
natum fummis oihnifciae Sapientiae miraculis, 
fe vero in hunc tamquam hofpitem introdd- 
tom , ut hifce deliciis fefe dele<5hindo magni- 
ficeDtiam Domini agnofcat. Indignus profe-. 
do is cenfendus hofpes ,' qui, pecoris inftar, 
tantum gulae infervit, nec magnalia PofleflTo- 
ris intueri atquie aeftimare novit. 

HOSPITES ut digni evadamus orbis , opera 
haec Creatoris fcrutari nobis necelle eft , 
quae ita cum noftris commodis combinavit 
fummum Ens, ut eis, unde omnia noftra bo- 
nadefunumus,carerenulla ratione queamus; 
& quo ma^s haec intelligimus, qo etjam plu- 
ra inufum generis noftri humani cedunt 

COGNmO|NEM horum ut rite acquiramus, 
fingula diftinda Idea & diftindo Nomme com- 
ple6ti opbrtert, quibus fepofitis copia rerum 
nos obruat neceffe eft, & commercium om- 
ne, deficiente communi lii^ua, ceflabit. 

SClENTiA NATURiE inde inter Hamines 
nata eft, quae comprehendit fub Bjyjica & L E C T O R I. 

CbiimaElement2L; fub Zoohgia^ Botanica, 
Litbobgia tria Naturae regna. , 

REM HERBARIAM heic libare lubet, quae 
quondam paucarum plantarum erat Scientia; 
hodie vero copiadetedlorum evalit omnium 
amplifHma. 

INVENTORUM recentioris aevi indefeflis la- 
boribus notitiam debenms plurium Planta- 
rum , quam omnibus prifcorum teitiponim 
eruditis , inter quos imprimis nominandi OU' 
Jms^ Cohmna, Bauhini , Hermannus ^ Rhee- 
de, Rumpbius, Sloane , Sherardus , Rajus ^ 
Flukenetius, Tournefortius ^ Fiumierus ^ Vail- 
kntius, DiJknius^ Burmannus, Gronomsy 
Rayenusy GmeUnus, MUerus, BroTPnkis, 
Jacquinius, « 

NOTITIA plantarum conftabat quondam No- 
minibus arbitrariis, memoria tabulae infixis, 

' quam vacillantem kones fublevabant. . 

SYSTEMATICORUM fapientia indagavit 
ordinem , qui memoriae fuccurreret, & fcien- 
tiaift folidis fimdamentis inaedificaret, quem 
debemus Principibus Vins GeJnerOjCafiipi' 

no. L E C t O R I. ' 

no, Baubim, Mfrj/dno, Hermnno\ Tmne- 

fiirtio , Vailkntig , DiUenio , aliisque^ 

ARIADNEUM hoc filum SyftematicQrum 

tenmnatur Generibus^ quod tejitavi ad Spe- 

cifs.usque extendere, confeftis legitinus ha- 

rum differentiis , ut etjam in hifce fua fibi 

conftaret certitudo, quum omnis veta cogni- 

tio cognifione Jpecifica mnitatur; hac enim 

deBdente vadllat & hiftoria, ut ip plerisque 

Peregrinatomm diariis. 

SHECIES piahcarum ut mihi femiliares redde- 

lem, peragravi Alpes Z^/)po«i<:tfy ;' totam 

Soeciam; parteiii Nor^iegia^ Dania, Ger- 

mania, Btigii, Anglia, GdUia; perqi^fivi 

deinde HORTOS Bdtanicos: Btrifinum, 

Qxomen/em , Chelfejanum ,- Hartecan^en/em, 

Leiden/em^ Ultraje&inuwi, Amfieladmen' 

/em , l^fhlien/em aliosque : evolvi e^am 

HERB ARIA Bur/eri^ Hermanni, Cliffortii, 

JBurmanni, Oldenkndi^^^Gronmi, Royeni^ 

Sloaneii Sberardi, Bobarti, Mlkri, Tburne' 

fortHy Vailittntii, Jupai, Surianiy Backii^ 

BroTPniii &c. Meo fuafu DISCIPULI quon^ 

)( 3 / dam L E C T O R L 

dam dile<ftiflimi: R Kalmius Canadam, F. 
Hiiffelquift ^gyptum , P. Osheck Chinam , 
Toren Suntte ^Soknder Anghani^^Jflrcemer 
Europam auftralems Martin Spitsbergam, 
\ROTrt« Malabariam, iGfibi^rltaliam, Fm- 
Mbl Orientem ,- P. Lcefling Hifpaniam , Mon- 
tin Lapponiam adio^unt, pJantasque ledas 
iHecum communicarunt. E vaijis terris de- 
nium jnifere Amici BOTAHiCI femina 
plantasque ficcas non paucas, uti^B. ^iffieUy 
RoyenuSf J. Gefnerusy WachendoTfius , Stb- 
torpiuSf Montiiis^ Gkditjchius , Krafchenin- 
nikdffius^ JVJinuarttus y Velezius , Kleinhof, 
Ortega, Kllis, Seguier, Allionius, Zinnius^ 
Gouanus,. Gerardus , nec non O. Muncbhau- 
fen L^ B*, S, C. Bielke , L. B ; /. Ratbgeh Equ. 
Demidoff^ ob ; ColUnfon , Braad, aliique. Clif 
ford omnes ,* qua$ in duplo habuit ; Lager- 
Jirom indiae orier;talis plurimas ; Gronovius 
pler^sqiie Virgiiiicas; Gmelinus Sibiricas fa- 
cile omnes ; Burmannus praeter plurimas pro- 
prias ^ intuendas mifit capenfes Oldenlandi; 
at Samagejius integrum fuum thefaurum 
. . j plan- L E C T o R i; 

t 

plantaruin dedic, ex^emplo raro & Inaudito, 
unde fadum, ut cojNam pljmtarum (0>btinue* 
rim non mediocrem. 

DIFFEEIENTIAS Spedfii?as antehac Plantis 
Don pauds impofui.in 'PiordL ZjippQnka, Sve- 
cica, Ztyknica; in Horto CMffortfano^ Upfa- 
Uenfi, lisdem principiis inflitere praeflantiili- 
mi Botanici Gro/^ius^ Royenus, Wacbeih 
darf,Garter,Jaqmn; Colden^ Hill^ Hudfon^ 
GoUan, Dalibard^ Krajner^ heyfeY, iMeefe^ 
Le Monier^ Gvettard, Sauvages:^ Jnque non 
pauds Hallerus , Gmelinus , Allionius , Se- 
guier, &^fi, Gerar4y BummnfmSi aliique, 
quorum opera plurim^ Specie^ eyafere ra- 
tae & evidenteSi r 

NQMINA haec, pj^an difperfa, in gratiam 
Itudiororum condikum duxi polligerf ,acqui- 
fitas dein plantas addere, inque upvim Syfte- 
•ma redi^cere; at vero pluribus Sjpeciebus ob- 
fervads , praeftantioribus notis detedjiS, aptio- 
hbus Terminis cufis , debui int^dum diife- 
Feutias etnendare, antea quamvis optimas. 

)<; 4 ^ Clia- 


tEO T O R l; 

1^60 ttJflftiryere non levidenfe opus eft ; re- 

quirit enim Specierum plurium dccoratam 
^ ' (Tollatioheni , harum a|tf entiflimam partium in- 
• dagationem , diffeventitm fde^ionem, Ter- 

tmnorurk deniqiie artis pfopriam applicatio- 

nem, ut evadant compendiofiffiini tutiffimi- 

que. ♦ 

NON VISAS plantas lidc omifi, toties elufus 
^ abaudoribus, ne dutaa certiffimis mifcerem; 

fi vero aliquando Cohtigerit non fuffidenter . 

infpexHTe plaritam , vel fpecimeri impeffe^um 

obtihuifle, Tigno t noe notavi, ut aliieandem 
■ accuratiuJs examinent. 
NUMERUM plantarum totius of1)is longe" 

' pajfeiorem efTe, quanrviilgb o-editur, fatie 
'' 'certo 'dalculo intellexi , utpote ' qiu vix 
-/ioooo;*^ttipgat. 

TRIVIACKA. nomina in margine appoftii , ut 

'^ miffis ambagibus,tmo quamlibet Herbam no- 

' - nfine coApledi queamus ; haec vero absque 

• - fe!ei!lu'pofui , quippe quem alius dies pofdt. 

Caveant autem quam fan^aifTime omnes fani 

Bd- y Bocamci,uhqQam proponere nomen tri^^Ie 
fine fufiidenti difTer^tia fpeciiica, ne ruat in 
pnftinam barbariem fcientia^ Mutatio ho- 
rum , Hcet in nielius , plus nocet quam pro- 
derit 

SYNONYMA^ pauciffima in EUROPi«:rS 
planti$'adhibi^ , coiitentus C. Baubino & M- 
mgrapbo praeftantiore; in EXOTICIS vero 
plura , quum difficiliora minusque trita fmt 

DESCRIPTIONES *tantum in obfcuris adhi- 
bere necefTum fuit, easque iine aihbag^bus, 
ut obdnerem compendium tirbnibus gratum. 

LOCA nataBa more meo adjed, kique notiffi- 
mis Ffuticantes % , F^ennes 4 , Blennes o», 
Annuas o notavi. 

GENBRA nonnuUa nova^ mxmAhi inrntutata 
adhibui ; quae in nova editione Generum plan- 
tarum propediem fiftere animus eft. 

ADVERSARIORUM tela nunquamretorfi, 
acerrima convitia , infmiulationes, cavillatio- 
nes, bucdnationes ( praeftantiOTUm longe Vi- 
rorum, omni aevo, laboris praemia), tran- 
^uillo ammo fuftinui,tiec fuis audoi^bus haec 

X 5 - "i^- l:e:c Tt)vR I. 

'invideo,fi indeipfis.apud vulgusgloria ma- 
jor. Fero haec, quae in me ne capiflum qui- 
dem mutant , & cur non ferrem iniqtios , qui 
a Yeris Botanids & qnidera confummaHfn- 
mis , quibus affurgere debent illi , fummis 
cumulatus fim encomtis? Parem deinde ad- 
verfariis referre gratiam , neC anni ingr^ve- 
fcentes, nec munus, quo fimgor, nec md 
mores patiuntur. Quod mihi fupereft brevio- 
ris aevi , tranquillus utilioribus obfervationi- 
bus impendam. Res naturales enim proprio 
privilegio munitae perfiftunt, ut quemadmo- 
dum errores in his commiffi a nuUo defendi , 
ita nec veritates obfervationibus innixae a 
toto eruditorum orbe conculcari poffint ; ju- 
dices itaque proyoco feros Nepotes. 

Pafcitw in vivislivor^ poftfata guiefcit, 
Dmjuus ex merito quemgue tuetitr honos. 

Elabam i vda.d. i. Septembris Upfalix. AU- AUCTORE& 

* RKFORMATORES. P&opniA Pbllofophia 


\ Botanica. 


Halmui. 


Critica 


Botanica. 


Lt^db. 


Claifes 


Plaptarum. 


iMgdb. 


Syilema 


Natu». II. 


Holmid. 


Qenera 


Plaatarum. 


Holmia^ 


• Species' 


Plantariiip. 


Hohnia^ 


Hortiis 


Clifibrtiaau& 


> AmfteL 


HortvJS 


Upralienfi& 


Holmia. 


Flora . 


Lappoaica. 


AmftH. 


Flora 


Svecia. 


Holmia, 


Flora 


Zeylaoica. 


HolmiM. 


Materia 


Medica. 


Holmia. Amceiutates Academic. I. Holma. 
AnicBDitatejj Academ. 11« Holmia. 
AnioBnitates Academ. lU. Holmia, 
Amoraitates Academ. IV« Hclmidi. 
Amoenttates Academ. V. Hedmia. 
Amoeoitates Academ.VL Holm^ Iter 
Iter 
Iter 
Iter Oelandicum. HoHnia. 
Qotlaadlc Halmia. 
Weftrogotli. Holmia. 
Scanicum. JHbbnia. 75 f* oft 

737» <^» 
738. oS. 

759. off.. 
754. oS. 
753* <>3. 
737. foL 

748. o^. 

737- ^'^- 
755- oa. 
747. $S. 

749. 03. 
749* ocL 

75^- o^* 
7i6. ofi. 

759- oa. 

760. ofl. 
ititdit: orf. 

745- oa. 
um priore. 
747- oa. 
fSt* oS. OSSBCK. P. 
TORBN. O. Iter American* 

Iter lad. orient 

Iter Surattenfe, 
Hasskl^uist. F. Iter Palaeftinum. Holmia. 1757. ofl. 
LoEMLtnQ. P. Iter Hifpanicum. Holmia. 1758. oh. Holmia. 1753. ofl. vol^ 
Holmia. 1757^ oH. . 
Holmia. cum priore. 8^ Jacqctin. N. 
B&owir. 

Cai.D£N, C. 

GRexoTivs J. 

GORTER. O. 

VecsB. D. 

VkLLj. 

Htdsok. 

Dalisaku. 

GoiUir. 

Kraxbr. 

}*^VB. N. Enum. plantar, * 
Hift. oat, Jamaic». 
Plaat. Coldingli. 
F. PJora Virgimca. 
Flora Orientalis. 
Ftora Geldrlca. 
Fiora Ingrica. 
Flora Frlfica* 
Flora Britannica. 
Flora Anglrca. 
Flora Parifienfis. 
Flora Monfpel. 
Flora Auttriaca* 
Flora Vindeliq. Lttgdbat. 

London. 

AEl. Upf. 

Leydig' 

Leydx, 

Harder. 

Petrop. 

Frmiecq. 

London. 

Lsndon* 

PKtriJiis. 

Afor^fp. 

IVien. 

Wien, 760. oflL 
7$6. fol 
743- i^<»rt. 
739- oS. vol a. 
755- oft 
757. ofLvoL d, 
751. ofi. 
760. 0&. 
760. oc?, 
762. ofl. 
749. duod. • 
76«. oft 
756. oft. 
762. ofl. L»Y- M ( <» ) . )« LsTun. F. W. 
Lbs. J* 
MiLLBiu Fb* 

ROTBNT. A. 

Wachbniiorpp. 
Sauvaob&. F. 
Gbrard. L* C» 
gvbttarb. 

MONIBR. L« 6. 

Hallbr A. ZlNK. J« & 

Gmblin. J. 6. 
Sbguibr. J. F. 
Allionius. <;• SCOPOLI. J. 
BUTTNER. Dl O. 

Martyn J. . 
Ehrbt. JX 
Trbw. 
Obdbr. 

MlLLBR. Ph. 

Pluj|ibr. C Mori Balenfi& 
Indroduft. in Botan. 
Didionar. HortulaiL 
Flora Leydenii& 
Hort Ultrajeft. 
Flora MonfjpeL 
Flora ^ralloprov. 
Obfervat plantaj:» 
Cat. plant. Alvern. 
Stirpes Hehreticae. 
Hortus Goetting. 
Oputc. Botanica. 
Hortus Goetting. 
Flora Sibirica. 
Plantae VeronenC 
Stirpes Fedem. 
Stirpes Nicaeenfes. 
Hortus TaurinenC • 
Flora Camiolica. 
Planta Cunonis. 
Decades rarior. 
Icones p^ fele<ft. 
Tabul. Ehretii. 
Flora Damca. . 
icones ad Dift. 
Icones per Burman. Londpfu 

hondoiL 

Lugdb. 

Tajell 

Haga. ^ 

Parifiis. 

farifiis. 

Par^s. 

Gdtting. 

Gxtting. 

Gxtting. 

Gxtting. 

PctropoL 

Verona^ 

Taurin. 

Paris. I75r. 

1750. 
1750. 
1740. 

1747- 

1747- 

«743- 
174«. 

1749- 

1753- 
1757- 
1750- 
1745- 
»755- 
1757* fVien. 

jfm/leL 

jLondon. 

Loadon. 

Noriberg. 

Haffniss. 

London, 

Amjlelcd. xj6o. 
X75'o- 

1750- 
1751. 

«755- * * RESTAURATORES. ort. 

ofL 

oa. 

on, 

oS. 

oll 

oft voL %. 

Quart. 

foL 

ofi. 

ofl. 

ofl. 

quart. voL ft. 

oS* voL ^^ 

fuart. 

Oli.' 

oA 
off. 
oll. 
foL 
foU 
foL 
foL 
foL 
foL 
\ MoRisoN. R. Ififtor. plantariuB. 

HortUsBlefenfis. 
Rajus. J. Hiftor. plantar. 

Synopf. Anglica. 
Hbrmxvnus. P« Hortus Lugdbat 

Paradif. Batavus. 
TouRNBFORT. J. Inftitut. Herbaii». 

CoroUarium 
Flumier. C. Genera pl. Amer. 

SpecieB pl. Amer* 

Plantae Americ. 

» Filices Americ 

Vaillant* ^ores compoC 

Botan. PariuenC 
Fbwill. L^ Journ* de Peru. Oxon. 

London, 

Londton. 

London. 

Lugdb: 

Lugdb, 

Fariftts^ 

Parifiis 

Pmifiis: 

Parifiis. 

Parifiis. 

Fm-ifiis. 

JlLPar, 

Bxris. 

Paris* t6Bo. foL w( s» 
1659. oEl. 
i6U6. fok xsd. s, 
1784. olL 
16$^. ocL 
i(S88. fWt^ * 
1719. muxrt^ 
conjtmSim» 
1703. quart. 
cum pnore. 

^<^93. foiio» 
1 705- fol^* 
17 18. o*^. 

1747- foL 

1714. quaft, V. B. 

Bobr* • . • )K .( o ) )8( 


N. DlLLBVITJB Hortus LQgd. bat 
Thefaorus Zeiylan. 
Decades African. 
Gerania dif£ acad* 
Hortus Eltbam. 
Hillor. Mufcor. 
Stirpes rariores* Ahhaiiuk J. 

VoLcxAHBR J< G, Flora Norib. 
^H£ucHZSR« J. Hiflor Agroft. 

Itinera» alpiua. 
MoiiTi J. Prodr. Granun. 

^licaixj J. Gener. nova. 

T/tLi Hortus. Pifanus. 

BuxuuM Centur. rarior. Ltigdb, 
AmjleL 
AmJteL 
,Lugdb. 
London* 
Oxonii 
Petrop. 
Norib. 

lifiuri, 

TigurL 

BonofL 

Ftoreat, 

Fhrent. 

PetropoL i^ao. ftart.vet.a. 

1737. quart. 

1738. -quart. 
1759. auart. 

1741. quart 

1739- l^t» 

S(^to, quart. 
1719« quar^. 
1702. guart, 
1719. gttoit, 
I7«9., quart. 

17*3- /^'*^# 

17»»» ^il. * * ♦ FUNDATORES. Sloahx RuxFHms. BunrrDB J. DODAKT 

Macnoi^ P* 
Baabjblixb. J* 
Bocco P. 

ALPnrtxs 
LccssLiui COsBJfUTI J. 
3{aAC6KAVS J* 

PuoG* Almag. Bdtanic* 
Mant Almag. 
AmalL Botania 
Phytographia. 
Ga2X)ph. naturae. 
Cat. pL Jamaic. 
Ifift. pl. Jamaic. 
Kft. nat. Carol. 
Hortus Malabar. 
Herbar. Amboin. 
Hortus AmfteL 
Plantae rariores. 
PraeledL Botanic 
Centur. plantar.* 
Prodr. per fllium. 
Amoen. exo^c». 
Memor. de plaut 
Botanic Monfp. 
Icon3s- 
Mufeum 
Plaotae SicuUe. 
Exodcae. plantae. 
Flora Pruflic. 
Spedm. plantar. 
Canad. plants^ 
Ifift. nat. BraljL 
HilLn^BrajQL Londoru 

London. 

London. 

Londdn. 

I^ndon, 

London^ 

London^ 

London, 

jimfteL 

JmfteL' 

AmJleL 

Lugdb. 

Lugdb, ^ 

Gedan. 

Gcian. 

Lemgo* 

Parif. 

Monfp. 

Parifiis. 

Venet. 

Oxon. 

Venet, 

Regio. 

Parif. 

Parif 

Lugdb. 

Amjtd. 1595. quan, 
1700. quart. 
1705. quart. 
1590. quart. 

1702. foL 
1695. ofl. 
1707. fvL voL »« 
i73i.ybi voL2^ 
1678. fot voL ift» 
1740. fol.voL6^ 
iC^f. foL voL t« 
1*106. quart. 

1703. quart. 
KJ78. foL 
1739. quart. 
171«. quart. 
157^. foL 
i6S6. oEl. 
17 14. foL 
1^97; quarti, 
1574. quart. 
162J. quart^ 
X703* quart.' 
j6iu quart. 

1^35« V^^ 
1548. /b/. 

1^58. foL V ' V2^ ^ ( 


Baithinus C. BAVHIlfUS J. 

coluikna. 
Clusxus C 

DODON^US 
LOBBLIUS 

FucHgius 

GlSNBRUS . 
CAjaSRARtUft 

TAURKiCM. 
DALBCHAIffF. Pinax Theatr. BafiL 

Prodr. Theatr. BaJU, 

Theatr. Botaiiic. BafiL 

Hiftor. Piaiitar. Ebrod. 

Ecphraiis Roma. 

Phytobafanos. Flor. 

Hiftor. rarior, jlntiv. 

Exotica. jintw. 

Pempt. ftirpium. Aruw. 

. Jcones. ulntuf. 

Hiftoria ftLrpiunw BafeL • 

Hilioiia plantar. Norib. • 

J. Epitome Matth. Francf, 

Hortus./ Medic. Francf. 

Hiftor. plantar. B(tfd. 

ififtor. plantar. Lugdh^ 16^1, qutort. 
161 u quartk 
1558. /o£ 
1550. /b/. voL 3. 
itfitJ. quart. iW.3, 
1744. 9«arr. 
i5oi. foL 
1505. /ot 
i5|i(f. foL 
1591. V^rf. 
154». /»/. 

1759. M 

Z585. jodrf. 
1588. fuart. 
1664. /oHo. 
1*87. /o/io. 
CUf Pag i Oaffis l angiijftlfbUfl. MONANDRIA 

MDNOG YNIA. 

CANNA- 

1. CAKNA fblils ovatis utrinque ficuminatis nervo&s» ipdici. 
/loy. lugdb. n. Fl. xeyL i. HorU ugfn z. 

Canna fpatulis bifioris. Uort^ cliff. i. 

CaDBacorDS. Rumpk amb. 5. 0« 177. r. 71. / a. 

Anmdo indica latifolia. Bauh, pin, 19* 

Katu Bala. Rheed. maL xi. /». 85» t. 43. 

Hdjixst inter tropicos Afiae , Africae , Americae. 2|. 
•> CANNA foliis lanceoktis petiolatis nervofis. 

Canna ibliis lanceolacis petiolatis. Hort. cliff i. 

Anmdo indica florida angullifolia. Morif. hifi-^p. £59. 

r. «• i. 14. /. 6. 

tubitat mter tr opicos Americx: umbrofis Jpongipfis, 2|. 
iSjMrtrs kdtc vix dijlingaenda ejl a pracedentCy quamvis hii- 

milior €? ax^uJHor evadat, qui itaque pro varietatilm 

mtramque ajfumunt , inx errant. 
3. C ANNA foliis petiohtis lanceolatis enervibus. Roy. cUuca. 

biedb. II. 
Canoa fotlis enervibus. yirid. cliff. 104. * 
Cannoides. Hort. ciiff. 488. 
CanilacorusglaucopliyUus, amplioreflore, iridispa- 

iBilris &cie. Diil. elth. 6g. t, 59. /. 59. 
Hatitat in Caroiina I % 

AMOMUM. 

1. AMOMUM fcapo nudo, fpica ovata^ thrt. clif. 3. Zingibcf, 
Hort, iq>f, I. Ftor. l^yl. 3. Mat.med. i. Rvy, lugdb. 12. 
ZiDgiber majus. Rumph, amb. 5.p. 155. r. 66, /.1. 
Zii^ber. ^iniil pin, 35. Brown. jam. 119. 
InicliL RhtetL mal. ii. p. &i. r. 12. 
Habitat in Indiis z/ir^ tropicos, 2f 
1. AM OMUM fcapo nudo , fpica oblonga obtufa. Hort. 2erumle:, 
diff. 3- Hort. ugf. i. >7. :f^/. 2. /toy. /wg-rfft, 12 Ekrit. 
piff. I; 14. ./Cr. iWi//. /c. 17. f. 25, Brown. Jam. 1 1 3. 
Liu^Spcc.plant.pars.L A Zm* mbicw* * MONANDRU MONOGYMIA. 

\ 
/ 

Ziflgiber iBtifolium fylveftre* Hemulug^. 636, t ^37. 

lASlxgujim. Run^k. amb. 5. p. 148« /. ^4*/ i. 

KatoU'Infchi-kua. Rheed. mal, 11. p. 27« r. 13» 

HMtat in India. 2f. 
Ordajnoau g^ AMOMUM fcapo fimpliciflimo breviffimo braftcig 

alternis laxls. /7. z^^ 4^ ^^* ^n^ a* 

Cardamonmm minus. Rumph. amb. $.p. 1$%. t. 6s^f. r» 

Elettari 2. /Mr^rf. moL ri.j?. 9. r. 5, 

Habitat in Indis umbrofijfimis ^ cxnofis montium radi" 

' cibus, 2f. 
Onn.pnnd. ^ AMOMUM fcapo ramofo breviffimo. 

Amomum caule ramofo. Aiat. med. 3. 

Grana paradifi officinarum. Bauh.pin. 413« 

Elettari. Rheed. mal. 1 1. 1. 6. 

Habitat in Madagafcar, Guinea. ^ 

cosf US- 

t. COSTUS. Hort. cliff. %. ♦ Hort. upf.,s^. Fl. zeyl. 5. 

Mat. med. 4. Roy, bigdb. 11. Hili. piant. 149. t. 3. 
Coftus arabicus. Bauh. pin. 35. Mer.fwrin. ^6. t. ^6. 
Alpinia floribus fpicatis: brafteis ovalibus. */ar ^. 

amer. 11. 
Zingiber fylveftre majus» fruftu in pediculo fingulari. 

SlQan.jam. 61. hijl. i,p. 165. t. 105./ ft. 
Amomum minus, fcapo veftito, floribus fpicatis. firoivit. 

janu 113. 
Paco Caatinga. Marcgr. brqP 48. . 
Tfiana kua. Rheed. mal. ii.p. 1$. t. Si 
Habitat in India utraque. 2|. 

ALPINIA. 

X. ALPINIA. Roy. lugdb. ia. 
Alpinaracemolaalba, cannacorifoliis. Pium.ic, io.t. sq. 
Zingiber fylveftre minus, irudu e caulium fummitate. 
• Sloan. jam. 61. hift. 1. p. 1^5. /. 105./ i. 

Paco feroca. Marcgr. braf 48 f 
Habitat in America calidiore. % 

MARANTA ^ 

amndinacct I- MARANTA culmo ramofo, 

Maranu. Hort^ clif. ^, * Koy. iugdp. 11. 

Ma- riceniofa. 140NANDRIA MONOGYNIA. 8 Mmnta anindinacea « cafinacori (olio. Bum^ gen, i6. 

Mart^ ctttt. 39. f. 39, 
HabitMt itt America calidiorc. 2f. . 
c MARANTA culmo fimpUci. GtUnga. 

Galaoga* Rumph. amb, 5. p, 1^43, t, 6$, 
Habitat m India aquofa, 2f. 
Galaaga h^ ojfficinarum ejl^ 

curcuma. 

I. CURCtTMAfoliislanceoIatoovatis: nervis laterali- «•tw^ 
bus rariifimis. v 

Cmrcuina foliis ovatisutrinque acuminatis: nervisla- 

reralibos paudflTunis. Roy. lugdb. la, Fl. it^l 6. 
Oircuma. Rumpk. aml\ 5. p, 162, f. 67» 
Maoja4ua. Rhced. mal, it.p, 19. t, 10/ 
/fiktdt fs India. 21. 
•• CURCUMA fbliis lanceolatisc nervis lateralibus na^ ^C«« 

metofiflimis. 
Ctircuma fbliis lanceolatis utrinque acuminatist nervia 

lateraUbusnumerofiiljmis.iSeiiv. lugS. la^ H z^yl* 7* 

Atat^ mcd,s. 
Curcuma radlce longa. Herm. lugdk «08. t, »09. 
Manjella-kua. Rheea. mal. a. p, ai. ^ 11* 
Habitat im India. 2(. 

KAEMPFERIA. 

I. KAEMPFERIA foliis ovatis feflilibus. K XO^I 8» Galansa. 

Kaempferia. Uhrt, cliff. 2. r. 3. Roy, lugdb. 12» 

Soncboms. Rumpk amb. 5. p, 173. ^. 59./ a, 

Wanbom. Kaempf, amoen, 901. f. 902. 

Kadjola-kelexigu» Rhced. mal. ii. p, 81. ^ 41« 

jHjfarAr £r India. 2). • • ' 

i. KABMFFERIAfol{isIanceoIatispetioIatis^i7.^if)^/«9, rotoada 

Zedoaria rotunda.&uA. pi/x. 35. 

Malan-koa. Rhecd. moL 11. o> 17. /. 9. 

UdjitatimJsaiau % 

T H A L I A. 

1.THALIA. Roy. lugdb. II. Codcitlata. 

Oomilisi arundiiiacea , ampUs cannacori ft)liis. Pbm^ 

takB6.ic. 198. f*i^ 

A A Ma* MONANDRIA MONOGYNIA. tltC&At dlffufa. fcandens. diaftdi«« Maianta petiolis gaQglinofis. Brown. jam. ii a. 

Cana indica, radice aiba alexipbBmaiCSi^ Slaan. jam.a^. 

hift. t. p. 253. f. 149- /• a- Raj.fuppL 573. 
Canna indica anguftifolia, pediculis longis ad imum 

foiium nodo lingnlari genicuiata. Pluk. dm. 79« 
Radix quaedam in malacca , quae adverfus vulnera fa* 

gittis toxico iilitis prsfentaneum remedium. Bauh. 

pin. 301. 
Aguti guepo-obi. Marcgr. braf. 53, Raj. hijl. 1203. 
fiabitat in America nuridionali. %. 
Volu aberpM ^ ovato^cblongai nenns tranfverfis paralUlis* 

Petioli tcretesy geniculo infiruHi^ hiferne membranacei 

vaginalef. 

BOERHAVIA. 

f 

!• BOERHAVIA caule erefto glabro. 
Boerliavia, folani folio, ereaa glabra, Amm. herh. 

241. 
Habitat in Vera Cruce. 2(. 
% BOERHAVIA cauie difFufo. 
Boerliavia difFufa. Fl. %eyl. to. Hort. upf. a. 
Boerliavia foliis ovatis. Hort. cliff. 17. Roy. kgdb. «34. 
Vaierianelia curaiTavica , femine afpero vifcofo. Herm^ 

par. «37. t. 237. 
Talu-dama. Rheed. mal. 7. p. 105. f. $6. . 
HabitatinJxidla. 2f. 
3. BOERHAVIA caule fcandente, floribus diandris. 
Boerhavia farmentofa. Brown.jam. 123. 
Soianum bacciferum americanum , fruftu corymbofo. 

Pluk. alm. 349. t. 226 f^ 7. 
Valerianeila f alfines folio, fcandens. Sloan. jam. 91. 

hiJL I. 0. flio. Raj.fuppL fl44* 
Valerianella curaflavica , femine afpero vifcofo« /%uA: 

o/m. 381«/. H3./» 7« 
Antanifophyllum fcandens, alfines majoris folio. Vaill. 

ali. 1722.^.258. 
Habitat in Jamaica ad urbem jago de la vega. 2f. 
4« BOERHAVIA ^bra diffufa, floribus diandris. 
Habitat in India. Ott. Atuncbaufen L.B. T^ 
Statura B. diffufee^ fed Caulis & fntlbisglabrl Pe- 
duncuU foUo breviores, f^pins triftori* Flores mi^ 

nores MONAKDRIA M0N06YNIA. habftcw. « • ■offf , albi , pedieellatu Fruftos fulcati , pentagoni^ 
truttcaiu Siniillimam accepi ex Ajla caule piAe^ 
fcMe. 

5. BOERHAVIA caule repente. repeitf. 

Boerluvia nubica minor. VcdU.fex. 53. 
/^ Boerhavia nubica minima. VaiU.fex, 55. 

Habitat in Nubia inter Mocho & Tangos. 2|. 

SALICORNIA. 

I. SALICORNIA patula, articulis apice compreilis 

cmargiQato-bifidis. 
SiUconiialierbacea* FLfvec. i. Mat. med* %. 
iSaiJcornla annua. Sauw monfp^ 7. 
Salicomia. Hort. cliff. 490. Roy. lugdb, 205. DodL 

pempt. S^ 
fi SaUcomia caullum ramorumque articulis emarginatis virguuc^, 

bifidis. Gron. virg. 129. ^ 

Habitoi in Europae littoribus maritimis. O 
Virginica /S. ad Salinas Saxonict frequentijjima , vix ac ne 

vix diflinSa ejl fpecies; articuU in falfis enim magis 

emarginati evaduat» 

«. SALICORNIA caule eredo fruticofo. fruticofa 

SaUcoTola fempervirens. Sam\ mon/p. 7. / 

Kali geniculatum majus. Bauh, pin. 289« 

Hointat in Eurojpae maritimis. 1> . 

Scmpervirens ^ erecta longeque my6r a priori videtur 
diverfaj pr^terquam <juod etiam fpica differant; hac 
in Svecia ntm vija^ idn prior notiffima ; differentia levii 
eritj fiulhu 

%. SALICORNIA articulis obtufis bafi incraflatis» fpi* knhica. 
cis ovatis. 
Kali geniculatum minus. Bauhpbu £89. Morif hijl. a. 

p. 610. f. 5. t. 33./. 7. Raj. hiju flii, 
mtitat in Arabia. 

4. SALICORNIA articolis cylindrids , fpicis filiformi- ctfpict. 
bus. 
Kalj arborefirens » tamarifci facie. Buxb. cent. i. t. 

Hditai imfqualitiis maris Cafpii c? Mediae. ^^ A 3 HIP- ff MONANDRIA DI6YNIA. 

HIPPURIS. 

V 

tulfarli, J. HIPPURIS. FL lapp, i. Flfvec, 2, st. HorU clif. 3. 

Roy^ lugdlf' «05. Dalib^ p^if* '• 
Equiretu!!: paluftrei br«vxoribu$ foliis , polyrpermuni, 

Tiauh. pin. 15. 
Polygonum feniiDa* Cm, epit. 6^9. 
H(fhitat in £urop« fontibus. 4 

DIGYNIA. 

CORISPERMUM. 

kyffopifo. X. CORISPERMUMfloribusl^teralibus. Hort.unf «. 
Uum* Corifpermum floribus alternis. Hort. cliff, 3. it. goiL 

^iC. Roy- lugdh 005. Smv. monfp. 5». 
Corifpermum liyflopifolium. JuJJ'. act. 171«, p. S44. 
H^bitat ad fVolgam Tatariae, (jitfou Bonifliae, Moa-r 
fpelii locis arenofis^ 
rqwfoAnn. $. CORISPERMUM fpids fquarrofis. Hort. upf. 3. • 

Rtiagroftis foliis arundinaceis. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 55« 
Habitai ai fVolgam Tataria , inqu€ deferiis Cofla* 
corum, O 

CALLITRICHE, 

ftenii« I, CALLITRICHE foliis fuperioribus ovalibus • fiori* 

bus androgynis. FLfvec 3. 
Corifpermum foiiis oppofitis. Ft lapp. a. Gron. virg, 3. 
Steliaria aquatica. BaiUi^ piiu 141* 
^, Lenticula paluftri^ bifpliai firu^ tetragono. Bauh.pin, 
3^a- 
Callitriclie plinii. Colunm. ecphr^ i- f. 3iS- ^ 31^« 
Habitat in Kuropae foffis aquqfis^ Verejlorens. 
nvtvmnalli, >• CALLITRICHE foliis omnibus linearibus apice bi« 

fidis, floribus hermaphroditis. Fl^fvec. 4. 
LenticuU paiuftris aoguftlfbtia, folioapicediflefto.Z^« 

prujf. 140. r. 38. 
HMtai in l^utopx foffis aquefis y AuiunabfiorenSn 

BHTUM* 

fftpltannii. i* BLITyM capitelUs fpicatis termluajibus. Hort. u^. 3, 

Slitum foliis triangularibus deotatis« dlj^dbus baccatiSt 

capjtulis fununis mdis, Virid^^Kff^ 1« Roy. Uigdb. Aotf. MONANDRIA DIQyNIA. ? 

lUitiim foliis triangularibtis dentatis. Hm. cUff. %%. 
Atriplex baccifera. Rau hijl- 197^ 
Atriplex fyiveftris lappulas liabens. Bauh. firL 119. 
HMtat in Euro|»a: prajcrtim in comit. Tyrolenfi. O 
s. BUTUM ca^iteliis fpariis lateraiibus. Hort, upf. 3^ Tli^ttoA. 
Blitum foliis triangulanbus dentatis, calycibus bacca« 

tis, capitulis fummis foliofis. Uort. ^/[/.495. Roy. 

tugA. 906. 
Atriplex fylveftris, mori fruftu. Bauh. pin. 519. 
Hatitai in Tataria, HiQpania, G. Narbonenii. Q 

CINNA. 
I. CINNA 
Hcbitit in Canada , unde fendna per /). Kabn» ^ . arofidinacet 

Gramen ma^nitudine Jvena. Culmi plurimi^ gUibrii 
Foiia latiufcula^ glabray - tnargine fcabra* Pauicuia 
cUonga, attenuata^ compr^Jiu/cida ^ fecunda. Calycis 
Gbima bivalvis^ uniflorat carinata carina fcabra: vd- 
vala majore mucrone arifiifornd. Corollse Gluma hi- 
vahifi t^mda exteriore intra minorem calycisj calyce 
ttxo pauUo httgior^ ir^a apicefn mucronata. Antliera 
fia-pwrea, Styli Urfuti. A 4 Cffl; f DIANDKtA MONOGYNIA. 

dajfis II 

DIANDRIA 

MONOGYNIA, 

NYCTANTHES. 

arbortrito. X. NYCTANTHES caule tetragono, foliis ovatis acu- 

miiiatis^ pericarpiis membranaceis conipreffis. jF7, 
%tyL II. 
.. / Arbor trillis myrto fimilis. Bauh,pin. 469, 

Manja-pumeran. RheecL mal. i. f. 35. t, %i. 
Hahitat in India. ft ' ^ 
SftttUc. 9,. NYCTANTHES folils inferloribus cordaas obtufis, 

fuperioribus ovatis acutis. Hort. upf. 4, * ' . 
Ny^antbes caule volubili , fdliis fubovatis acutis« 

Hort. cliff. 5. Flor, xeyi 1 9* Aoy. luedb. 398. 
Syrioga ^arabica • tbliis mali aurantii, HavL pin* 398. 
Jafminum limonii folio conjugato. Burm* k/yl- 198. ^ 

58/. 3- y^ngl. hortuL t. i^. 
Jafminum f. Sambac arabum, folio acuminato. lilL 

pif. 87. ^ 3J. 
Jafminum arabicum. Cluf cur, 3, t. 3, 
Flos manora, Rumph. amb. 5. p. 52. t^ 30. 
Hahitat in India» 1) 
unduUt*, 3» NYCTANTHfiS folils ovatls acumlnatis undulatis 

ramis teretibws. * 

Jafminuni indicum, flore polypctalo exalbido, fr\iftu 

minori Raj. hiJL i^oi. 
Tfieregam mulla. Rhecd. maL 6. p. 97. t. 55. 
Hahltat in Malabaria. "6 
hirfu». 4, NYCTANTHES petiolis pedunculisque villofis. 

Rava pon. Rheed. maL 4. p. 99. t, 48» 
Halntat in India. B 

aaguftifuiia. 5. NVCl'ANTHES foliis obtufis lanceolatis ovatas- 

que. 
Jaiminum indicum angufiifoliumt fruftu gemino. Tour- 

nef, inft, 598. 

Kato- DIANDRIA MONOGYNTA. 9 

Kata-pitTiegam mulla. Rheed, mal, 6. p. 93, t. 53. Raj. 

UJL i6oa. 
Hwiioz in Malabariae arenofis^ % 

J A S M I N U M. 

1. JASMINUM folii? oppofitis pinnatis. Hort. cUff. 5. oficlnjde, 

Hoft. upf. 5. Mat, med. 9. Roy. lugdb. 397. 
Jafminum vulgatius , flore albo. Bauh. pin. 397. 
Hcintat in ludia. "j^ 

2. JASMINUM foliis oppofltis pinnatis; fglioiis exti- grandiflo* 

mls confluentibus. mm* • 

Jafinioum Iiumiiius, magno flore, Bauh.pin.^^i. Raf. 
iijl, 160O' 

Gelfeminum catalonicnm. Qtnu epitj 37. 

Fuu^am-muUa Rheed. mal. 6.p^,gi. 

Hdfitat in Malabaria. % 

SimiHimm J. qfficinali , fed Caulis reSuiy nec fcandens. ' 
FoUola eauU propiofa magis ox^ata^ nec minora; exti- 
ma tria corgluentia ex petiolo dilatato , ut dijlinita ^ 
cadere nequeant. CotoUa majcret^ fubtus rubr^. 

3. JASMINUM foliis oppofitts teraatis* Hort. cUff. 5. azoricum. 

FL xeyl 13. Roy. lugdb. 397. 
J^Gounum azoricum trlfoliatum, flore albo, odotatUfi- 
mo. Comm^ hort, i, p, 159. t, 8^* 
• Jafmtnum fylveftre triphyUum « floribus rubelUs umbel* 
Jatis. Burm. ^cy/. 1^7. t. 58« /• i. 
Jafminnm album trifoUatumi flore magno* JPluh alnu 

195- ^- 303/* I- 
Habitat in Inctia. % 

4. JASMINUM foliis altemis ternatts fimplicibusoue, {raticans^ 

ramis angulatis. Hort. cUffl$. Hort. upf 5. Roy. 

lagfiK 397* Sajiv. monfp. 174. 
Jafimnum luteumtvulgo diftum bacdferunu Bauh. 

pia. 398. 
TnfoUum fruticaBS. Dod. pmpt. 57 r. 
Habitat in Eurojpa aufiraUj & toto Oriente. "j^ 

5. JASMINU^ fotiis alternis temalis pinnatisque, ra« immJie. 

ms aLBguIatis. Hort* uff. 5. 
Jifininom foUis altemis tematis acuminatis. Hort. cUff. 
6. Rny. liigdb. 398. 

A i Jaf- lO DIANDRIA MON06YNIA. mtuiu Tulgaie. media. / I Tafminum hnmile luteum. Batih, pirh 397* 
jafminum luteum. Befl. eyh £jt, 140./. 2. 
iHdbitat • - - - - i^ 

6* JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque , ra* 

mts teretibus, Hort. upf. 5. 
Jafminum fbiiis alternis ternatis obtufis. Hort. cliff. 5. 

Roy. lugdb, 397. 
Jafminum indicum flavum odoratiflimum. Ffrr.aJt.^i. 
Jafininum flavum odoratum. Barr. ic. 62. 
Habitat in India ? ( 

LIGUSTRUM. 

I. LIGUSTRUM. Hort. cUff. 6. Fljv^c. 4. $.RoyJugdb. 
398. DaUb. parif. %. 
Liguftrum germanicum. Baukpiiu 475. 
Pliiiiyrea. Vod. pcmpt. 775. 
Hdbitat in EuTopae coUibus glareojiis. ^ 

PHILLYREA. 

I. PHILLYREA foliis ovato-ianceoiatls flibintegerti* 
mis. Hort, upf $. 

Fiiiiiyrea foiiisovato-lanceolatis vix crenatis. Hart. 

cUff 4. Roy. Uigdb. 398. 
' Plullyrea iiguftri foUo. Bauh. pvu 476. 
Pliiiiyrea 3. Quf hijl, i.p, 51. 
Habitat iniisro^x aufiraUoris colUbus. ^ 

angufdfoUg s* PHILLYREA foitis lineari - lanceolatis int^;enimli« 

Hort. cUff. 4.Roy. bigdb. 398. 
Pliiliyrea anguftifolia prima. Bauh. pin. 476. 
Pliiilyrea anguftifoiia fecunda. Bcauu pin. 47^. 
Fhiiiyrea 4. 5. C3uf. hifi. i. p. s%. 
Habitat in Italia , HiQpania. 1> 

3.IPHILLYRBA foUis cordato-ovatis femtis. Hort. 

cUff. 4. Hort, upf. 6. Roy. btgdb. 398. 
Phiilyrea latifoiia f^iDO&. Baukpin. 4J6. 
Phiilyreafolio leviter femto» Biuh.pin. 47^* 
.Philiyrea r« s. Cb^. hifi. i. p. 51. j». > 

Habitat in Europa aufiroU. % 

' OLBA* ladfolla. DIANDRIA M0N06YNIA. ii 

OLEA. 

I. OLEA foliis lanceolatis. europviu 

Oleafoliis lanceolacis , ramis teretiufculis. Hort. eliff. 

4. Afar. med> 10. lioy. lugdb, 398. 
Olea fativa. Bauh. piru 47». 
Oiea. Dod* ptmpt. 8ai. 
/i. Oiea foliislanceoiatis, ramistetragonis. Hort, vliffi, 4. 
Roy. lugd. 399. 
Oleafylveftris, folio duro fubtusincanQ.jBafA.pifL 47«. 
Hdintat in Europa aujlrali. X^ .eapcnflf, 

ft. OLKA foUis ovatis. fhri. cUff. 4. Roy/ lugdb. 399. 
Li£ufirum capenfe fempervirens, foUo aaiTo fubrotuo* 

orj. Dill. eltk 193. /. 170./. 194. 
JidHtMi Md Cap. b. Spei* ^ 

CHIONANTHUS. 

I. CHIONANTHUS pedunculis trifidis triiloris. ▼ircliiict. 

Quonantlius. Hort. Qliff. 17. Groru virg. lo, Roy. 

btgdb. 17. 
Amelancbir virginiana , laurocerall fblio. [Pet, fic. 

t4i. Car^. caroL i. ^. 68. r. 68« 
Hahitat in America Jiptentrionali. t> «eylonia. 

f. CHIONANTHVS pedunculis paniculatis moltifloris. 
fl :^fy/. 14. 
Arbor zeylanica, cotini foliis fubtus lanugine villofis* Burjn. jeyl 11. 

lofis, iloribus albis cuculii modo laciniatiSt PluK* Arbufcula zeyiaQica, codni foliis fubtus lanugine vil- alm. 44. t. 241./*. 4. 
Haijitat in Zeylona. I^ ' 

SYRINGA. 

f . SYRINGA follis ovato cordatis. Hort. diff. tf.- Hort. vuifarls* 
ar^ <S. Roy, lugdb. 397. Drtfti. pori/'. «. 

Synnga camilea. JSouA. p//t. 398. 

liabitat verfus 'PetfiBni' ft 
ft. SYRINGA folijft lanoeolatis. perTiea^ 

m. SynngiL foliis lanceolatis integris. Hort. cUff. 6. Horu 

uof.6. Hoy. lugdb, 397. AfiU. diS, t. 164./. x, " ^ 

Syni^ babylonlca, indivifis deniiorlbps folii$« Pbik. 

4fa. 359* ^* «•T. /• »• 

Agem xa PIANDRIA MONOGYNIA. Agem Lilac perfarum. G»ri2. c^ouTif» 190. 
Ucudijta, p. iSyringa foliis lanceoiatis^ integris difledisque. tiwr. 

cliff. 6. Hort upf. (J. /?oy* lugdb. 397. 
Liguftrum foliis iaciniatis. Bauh. pin, 475. Mill, diEt. 

t. KJ4. / a. 
Habitatin Perfia ? "B 

ERANTHEMUM. 

capeaft. x. ERAKTHEMUM. Fl. Zn^l i5- *^«awL flr^rf. 385.* 

Epliemerum, iychnidis flore, africanum. Herm.parad. 

153. Antm, herh. »32. 
Centaurium minus, foliis obiongis acutis, flore patulo 

puniceo maiori. Raj.fuppL 527. 
Habitat in iEthiopia. 
Habitus Cnironia j unijcum fpecimen mnus perfeflum vidi, 

ideoque aceuratius exammanda. 

CIRC^A. 

lutedftiu. . ,. ciRCiEA caule erefto, racemis pluribUs. FLfvec. 6^ 

Circaea. Hort, cUf. 7. Roy. lugdb. 303. Dalib. parif. 3. 

/r. fcan. »13. * 
Solanifolia Circxa difta major. Bauh. pin. i6S* h. 
wgoth. ^is. 
' Circaea lutetiana. Lob. ic. 266. 
cimadinjis. ff^ Circaea canadenfis lati folia, flore albo. Tournef. injl. 30 r . 

Habitat in Europae £? Americae borealis nemorilfus. 2^ 

Hac fefquipedaiis CauU ereSto * Racemis termnali V 

lateraUbus^ Ferianthium confijlentia calycina , /. co- 

rolla longe craffius rudiusquey nec coroILe concolor. 

alpUia. «• CIRCiGAcauIe adfcendente,racemounico. £lfvec,j. 

Circaea calyce colorato. Ft, lapp. 3. 
Solanifolia Circaea alpina« Bauh. ptn* i58. 
Circaea minima. Cdlumn, ecphr. a. p. 79. r. 8o. 
Habitat ad radices montium injrigiiis Europae. 2}. 
Flanta vix digiti toneitudiney magis procumbens^ catyce 
coloratOy nti coroUa,; differt quiaem a priorij atta" 
men rdmisaffuiis. 

VERONICA. 

• Spicatat* 
fiblriea, I, VERONICA Q)icis terminalibus t foliis feptenis 

verticillatis , caule fubliirta 

Ve- DIANDRIA MONOGYNIA. 19 

Veronicaf^icata altiffima, foliis verticillatiin difjpofitis. 
Amm^ruxh. 20. ^ 4. 

Hdbitat in Dauria. 2|. 

Caulis quadripedalis , hirtus. Folia J^./. 5. verticillata, K, 
virginiae auplo Utiora. Pedunculi terminales folita- 
riii laterales foliolis duobus oppqfitis ovalibus, Co- 
rollae c^ndea ttd^o oUongo ; limbo acuto parvo. Sta^ 
mina £? Pijiillum coroUa duplo longiora. 

a. VERONICA fpidsteraiinalibus,foliis quaternisqui- virglidak 

msve. 
Verooica foliis qaatemls qninisve. Hort cliff.j. * Gron» 

wy. 4. Roy> tugdb. 301. Cold. noveb, 3. 
Feronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis 

& etiam quinis caulem amplexantibus, fpicis florum 

candidilfimis. Pluk. alm. 383. /« 70./ 2. 
Hdntat in Virginia. 2f. 

y VERONICA toicis terminalibus, foliis temis «quali- fpurii, 
ter ferratis. Hort. upf 7. * 
VeroQica (]picata anguftifolia. Bauh.pin. 246. 
Veronica mas flirreaa elatior. Z?«T. rar, 153. t S9t. 
Haintatin Europa auftraliore^ Sibiria, Tliuringia. a|. 

4« VKRONICA fpicLs terminalibus, foiiis temis foaequa- jnaririma. 

litcr ferratis. FLJvec. 2. n. 8. 
Vmmicafloribusfpicatis, foIiisterBis Flfvec. i.p.6. 
Verooica foliis faepius ternis. Firid. cliff. 2. Hort, cUff. 

7. Roy. lugdb, 301 • 
Veronica caule erefto, fpicis piuribus, foliis lanceo* 

latis, fenatis. FL lapp. 4. 
Lyliiiiactua fpicata cxrulea. Bauh.pin. 246. ' 
Pfeudo-Lyfunachium caeruleum. Dod. jpempt. ^6. 
Habitat in maritimis Europae macrisapricis. 2|. 

i. VERONICAfpic|s terminalibus, foIiJs oppofitis lan- looflfoUa. 
ceolatis ferratis acuminatis. Hort.upfi^^* Fl.fn>ec. 
0. n. 9.* 
Veronica Qpicata latifolia. Bauh. pin. 246. 
Veronica 1. credior latifolia. Quf. hifi. i, p, 345. 
fi» Verooica l^icata longifolia altera. j^nm. ruth. 26, 
y. Veronica fplcata, urticx folio. Amm, rutk 26. 
HbHuu itt Tataria, A|](hiay Suecia, 2f. 

tf. VE- 14 DIANDRIA MONOGYNIA. incanA» ij^icau. hybrida. efidiialis. aphyllt* 6. VERONICA l^icis temriiuUbus, fbiysoppofitis cfe- 

natis obtufis, caule erefto tomentof®. mrt. upf.j. ^ 
Veronica caule fruticofo, foliis oblopgis: inferloribus 

crenatispetiola|is;fuperioribus reHil&us iategerrimis« 

Roy. Utgdb. 530. ^ 

Veronica fpic^ta lauuginofa & incana, floribus caKruleis. 

Habitat in Ucrania > Samara. % 

7. VERONICA fplca terminaD , foliis oppofitis crenatig 

obtufls 9 caule adfcendente funpliciilimo. Fl.fvec. a* 
«. 10, 
Veronicafloribus(]picitis,foIiis oppofitiSt cauleerefto. 

Fl.fvec, 1. n. 7. Dalih.parif 3, 
Veronica foWis oppofitis , caule fpica terminato. Nortj, 

tliff. 8. Roy, lugdb. 3oa. 
Veronica fpicata minon Bauh. pin, 847. VaiU. parif 

HidHtMt in Roropie borcalis campis. % 
&• VERONICA fpicis terminalibus, foliis oppofitis ob* 

tufeferratis fcabris, caule eredo. FLfvcc. ». n. 11.* 
Veronica fpicata cambrobritannica« bugul» fubhirfuto 

folio. Ra;^ angL 3. p. 278. t.ti.f.i. 
Habitat in Europa rarius. 2}. 
Folia veronica Jcquemis f Ciulis pracedcntiSf fedfpka 

majores pallidiores. 2(. » 

9. VERONICA fpidslateralibuspedunculatisjoliisop. 

pofitis> cauleprocumbente. Jviat. med. 11. Fl.fvec. 2» 

n. 12. % 
Veronica floribus (]picatis, foliis oppofitis , caule pro- 

cumbente. FLfvec. i. «.8. DaUh. parif 3. 
Veronica caule repente, fcapis fpicatis, fbriis oppofitis 
• ovatis ftrigofis. Fl. lapp. 5. Hmrt* clif. $. Roy. 

bigdb. 302. 
V eronica mas fupina & vulgatiflima. Bauh, pin. 246. 
Veronica. Cvn. epit. 461. 
ff. Veronica mas repens pyrenaica , folio longlori glabro. 

Pluk.phyt. %^Z' f' '• 
Habiiat ia Euvoj^x fylvejlribus Jlerilibus» % * 

• • Corymbofo^racemoff. 

10. VBRONICA corymbo terminaH » fcapo nudo. 

V«ro* DIANDRIA MONOGYNIA. 15 I 
t I Votuiica foliis ovatis radicalibus , caule nudo. Rcy. 

btgdb. 30A. 
Vnt>iiica alpina pumila f caule apliyllo* Bocf. mufl a. 

p. 17. £. I. & 9. 
VeroDica parva &xatilis , cauUculis nudis. PluK alm^ 

384- f' 114./. 3- %«• ^'^- «41. ^ 3- / »• 
ChamaKlrTS alpina minima hirfuta. BauJL pin. 243. 

Hdniat in alpibus Europae aujiralioris. 2|. 

IX. VERONICA corymbo terminali , caule adfcendea- 

te diphyllo, / 

YeTomca caule non ramofo, floribus congeftis ter- 

ffliiuto, foliis ovatis fubaQperis. HaB, helv. 531« 

/. 12./. I. 
Veronica alpina , bellidis folio. Bauk, piru 347. prod* 

ii6,BurS.XlK A7. 
HMtat in Helvetia, Pyrenaeis. 2f. 

ift. VERONICA corymbo terminall , foliis lanceolatis fruticQloft. 

obtuliufculiSy caulibus firuticulofis* ' ^ 

Veronica foliis ovatis crenatis, frudu ovali » iloribus 

in fommo caule purpurafcentibus.,/£ii/. hclv. 532* 

r. 9./. I. 
Veronica alpina firutefcens. BauL pin. %4j. 
Habitat in Al(>ibus AuftriSy Helvetix, Pyrenaeis. 1> 
Tlanta fj^thcmtaa : furculis perennantibus , caulibus 

ereHis^ Jmplicibus. FolisL fuperiora majora^ lanced- 

lata^ obtufa^ glabra Differt a V. alpina caule ere- 

ftttifcubj magis lignofo ^ foliis anguflioribusy Calycibus 

gLAris^ 

13. VERONICA corymbo terminali, foliis oppofitis, alpiiuu 
calycibus hil]pidis. Pl.fvec. 2. n. 15. * Oed. dan, 1. 16, ■ 

Verooica fl^bus corymbofis terminalibus, calycibuS 

hifpidB. JFLfvec. i. «. 13. 
Veronica caule floribus termiDato, foliis ovatis cre- 

iiati& FL lapp. 7. t. 9,/» 4. * 
VeroQica caule infeme procumbente fruticofo. foliis 

ovatis oppoiitis, racemo terminali, Roy. lugdb^ 301. ( 

Veronica uxatilis Bauh, hifi. 3. p.284. Ra^. extr. a6u* 
Babitat in alpibus Europae. ^ 

14. VERONICA racemo terminali fubfpicato, folUs ftrpylUfolift 
<ivatu glabris crenatis. FL fvec. a« ix, i6. 

VerO' 16 diaNdria monogynia. ^ Vcronica floribus folitariid ruboorymbofife , folHs o<^a- 

tis ^labris crenads. Fi.fvec^ i. ru 14. Dalib. paNf. 4, 
Veronica foliis inferioribos oppofitis ovdtis , fuperio- 

ribus alternis lanceolatis, floribusXoUuriis, Hort. cliff. 

9. Gron. virp, 4. Rcy. lugS, 302. CM, no^^eb. i. < 
Veronica floribus fparlis> foliis Ovatis creoatis gla- 

hri^ Fl. Ltpp, 6. ' • 

Veronica pratenfis ferp7lUfolia.*&ttft. pin. »47. 
Veronica temina. BauL hijl^, p. ass* 
Veronica ; nummuIariaB folio , pyrenaica. Tourncf. infi* 

145* J^luk. alm. 38^ t. fl33. /. 4. 
Hchitat in Europa c? America feptentrionali ad vias^ 

agros. 2|. , 
Beccabunga. 15. VKRONICA racemis lateralibus, foliis ovatispla- 

nis, caule repente. Fl,fvec. 1 1. 14, Max. med. 12. Ua» 

lib. j^arif. 7, 
Veronica foUis oppofitis laevibus crenatis, Soribus ra* 

cemofis iateraUbus. Roy. lugdb. 302. 
Veronica foUis oppofitis laevibus crenatis» fioribus 

laxe fpicatis ex alis. Hort. cliff. 8. Gron. virg.4. 
Anagallis aqdatica major (minorque) , folio fubrotun- 

do. Bduh. pin. 2^2. 
Ana^aUis aquatica. Dod, pempt. 8^3. 
Habitat in Europa ad fcaturigtnes vix congtlandas. 
Anigall.V 16. VERONICA racemis laterallbus , folus lanceolatis 

ferratis , caule erefto. Fl.fvec. 10. i^.Dalib.parif.j. 
Veronicra foliis oppofitis laevibus crenatis« noribus 
N Uxe fpicatis ex aUs. Groa. virg. 4. 

AnagalUs aquatica major» foliooblongo.-BattA.j)irt.a52. 
Berula major. Tabern.hiJL 1004. 
Habitat in Europa ad fo(Jds S in Oriente. Q 
17. VERONICA racemis lateralibus pediceilis peudu- 

lis, foliis Uneaiibus integerrimis. Ftjvef. 9.17. Da- 

lib. parif 7. 
Veroiuca foUis lineari-Ianceolatis integris, racemis laxe 

floriferis. Ft. lapp. 9. Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 302. 
Anagallis aquatica angufUfoUa fcuteilata. Bauh. pin.2$2. 
Aaa^Uis aquatica anguftifoUa. Bauh. hiJL 3. p. 7S0. 
Habttat iu Europae imadMtis. 7^. 
TttDciiiuii. 18* VKRONICA racemis lateralibuslongUDmis, foUis 

ovatis rugofis deautis obtu&ufculis, caule erefto. fmtdltta. Vcro- DIANDRIA MONOGYNIA. 17 

I 

Veranica foliis imis cordatls fuperioribus angudioribus. 

HalL kelv. 5^9. 
Chamaedrys l]puria major altera f. frutercens. Bavh. 

pin^ 848. 
Chamaedr ys fpuria major anguftifolia. Bauh.pin. 248. 
Teucni /K tertia fpecies. Quf. hiJU i. p, 349. 
Haifitat in Germania' 2|. * 

Racemi daifiy Jlriflij fubfpicati* Folia ohtufius fe rrata. 
19. VERONICA racemis lateralibus , foliis lineari-lau- auftriaca. 
ceoVatls piuoatodentatif;. 
Cbamxdr^fs auftriaca, foiiistenuiflime laciniatis.Sa«A. 

pHL 24S. prodr. 117. 
Cbmaedrjs fpuria tenulilime laclniata. Bauh. hijl. 3« 
p. «87. 
J9. Veronica cappadodcay foliis laciniatis. Touruef. cor. 
HAitat in Aultria. 2|. 

FoUafcre Coronopi glahra. Fracedenti nimis a^nis. 
to. VERONICA racemis lateralibus , foliis miiitipdrti- multllida. 
tis laciniatis. 
Veronica montana, tbliovario.£ur&.c^ffM.p. 24.^.38* 
HMzax in Armenis , Iberiae graminojis. 2|. 
%u VERONICA racemis lateralibus paiicifloris , caly- inon:an». 
cibustiirfutiSy toiiisovatisrugofiscrenaDS pecioiatis, 
cauke debili. Amzn. acad. 4. p. 26^. 
Chamxdrys fpuriae affiiiis rotundifoiia fcutellata. Baufu 
pin. 24p, 

AUOba diofcoridis montanum. Column, ecphr. i. p* 285. 

t. A88. 
Habhat in Italiae , Germanise umbrqjls. !2|. 
82. VEKONICA racemis lateralibus, foliis ovato-ob- pronnta. 

iongisferrads, caulibus proftratis. 
Chamaedrys incana (jpuria minor angulUfolia. Bauh,pitu 

849* prodr. 117» Bauh. hijt i. p, 287. 
H^itat in Germdniae, Italiae coUibus. 2f. 
Caales duriufcult ^ canefcentes ^ fubtomentq/i. V0V12L ohtu* 

fa j ftd*pttiolata , exceptis fuperioribus, e quorum alis 

Raccmi lcngi. Flores Uct^ violacei ^ conferti^ catyci^ 

hu: ftitqualSms* 
83. VEPONICA racemis latcralibus, foliis ovatis fefli- Chamardrys. 

libos mgofis dentatiSy caule debili. Flfvec. 13, 18. 

Dalib^ pcaris. 4* 

lw:SpccmpUuUsjparfL B. Va- 
ig DIANDRIA MONOGYNIA, 

Veronica foliis oppoiitis pUcatis dentatis, fcapis ck, 

alis ioterioribus laxe (picatis. Hort, cliff, s- Roy\ 

/ugit. 303. 
Veronica foliis cordatis feifilibus oppofitis» racemis 

iaxe floriferis. Fl. lapp. 8. 
Cliamaedrys fpuria minor rotundifoli^ Baub* pin. 249. 
Hierobotane mas. DaUcK hijl. %3S7' 
Hdbitat in Europae pratis. % 
latifoiia. j^. VERONICA racemis lateralibuSy foliis corditis ru- 

gofis dentatis, caule ftrifto. 
Veronica foliis oppofitis plicatis dentatis« fcapis ex 

alis fuperioribus iaxe (|)icatis. Hort. cliff. 9. Roy. 

bigdh. 303. 
Veronica pratenfis omnium maxima. Buxb. cent. i . p. 

»3» '• 34- 
Cliamaedrys fpuria major latifoUa. Bauh. pin. 248. 

Habitat in Helvetia, Bitliynia> Auftria. 1|. 

pamculiti, ^5, VERONICA racemis lateralibus longilfimis , toliis 

laoc^olatis ternis ferratis, caule adfcenden)te. 

Veronica anguftifolia , floribus paniculatis. Amm, 

ruth. 32. 

Habitat ifn Tartaria. % 

Statura V. latifoU^^ fed Folia anguftiJJime lanceolata^ 

pUrumque tema. RRcemilottgiJimi^faturatecartdeii 

^ ad tria fuperiora genicula terni. 

*** Pedunculis umfloris. 

agreftU. 25. VERONICA floribus folitariis , foliis cordatis inci- 

iis pedunculo brevioribus. /»7./^. 17. 20. Daifb. 
. parif 6. 

Veronica foliis cordatis crenatis, floribus folitariis pc - 

dunculatis. Roy. lugdb. 303. ^ 

Veronica foliis alternis cordatis crenatis , floribus 10- 

litariis. Hort, cliff. 9, , 
Alfiue chamaedryfolia « flofculis pediculis obkmgis ia* 

fidentibus. Bauk pin. 250. 
Alfine foliis triflaginis. Tabern. hift. 1099. 
HMat in Europae cubis arinf. Q 
-iTfadte. «7. VERONICA floribus Toiitariis, foliis cordatis incifis 

pcdunculo longioribus. Fl.fvec. 15,19. Daldf.parif. 5. 

Veroaica foliis oppofitis cordatis crenatis, floribus ft >1 i - 

tariisftllilibus. Hort, clij,\^.Gron.%vg^^Roy. lugdb.z^^. 

- Al- ^* PIANDRIA MONOGYNIA, '9 Affine veroaicse foliis , flofculls cauiiculis adhaErrentl* 

bus. Baulupin. 450. 
Ebdne poiyrciiides.' Do/^cA. hifi. 1639. 
Habita^ tn Europ£ ar\*U cukis, Q 
t8. VERONiCAfioribus folitariiSy foliis cori^tis pla* hederlfolia 
nis quioqiielobis. FL fvec, i s, 2 1 . Didib* parif, 6, 
VeroQica toliis alternis cordatis quinquelotris, Hori- 

bus folitariis. Hort. cli(f'. 9. /ioy, lugdb. 303. 
Alfuie hederulse folio. Bauh. piii, 250. Tabern. hifi, 1088» 
/3. Veromca chia y cymbalarix foliOt verna , flore aibo : 
xiiDbiUco virefcente. Towmef, cor, j^ Buxb^ cent* u 

. /• »5- f' 39- /• '• 

Hafiiar ia £urops ruderatis^ Q 

Sfmmd iimbilicatafwu kuic propria, 
19. VERONICA floribus folitariis , foliis digitato-par* triphyUos. 

tttis pedunculo brevioribus. ELfvec. 19. ad« DAiib. 

par^,6. 
Veronica foDis altemis inferioribus quinquepartitis ; 

fuperioribus tripartitis, floribus folitariis. lioru cUf, 

9. Roy. lugdb. 302. 
Alfine triphylios caerulea. Bauh. pin. ^50 
Alfioe parva ereda^ foiio aliiues hederaceo* Loh ic. 

Habiiat in Borop» agris. O 
30. V£RONlC/^ floribus foliuriis, foliis digitato-par- 
titis pedoncuio longioribus. Fl/fvec. 20. 23. 
Verooica humilis ereoa montana, flore parvo caeru* 

leo. DilL app. 38. 
Habitat i» Sueciae » Germaniae , Hifpaniae aridis apri^. 

du O 
}i. VSRONICA floribus Iblitariis fubfeffllibus, foliis 

oblongls fubdentatis « cauie ereAo. ^ 
Habitat in £uropae aufiralioris agris^ Q 
ft. VERONICA floribus folitariis pedunculatis, foliis 

ovatis glabris crenatis t caule ereAo fubpilofo. 
Veronica miaima, ciinopodii minorls folio glabro, ro- 

maoa. Socc, muf. %. p. 29. r« 102* Raj. fuppL 423 

yaiU.parif. «01. r, 23. f. 3. ' 
Veronica ereda, acini folio glabro^ floribus caeruleig- 

DilLapp. 39« 
Uittai m Buropa Mfirali. Tcriu ronuna. aciolfoUt. Ba $3- VB- AQ» DIANPRIA MONOGYNIA. P(iregrina. '33. VERONICA floribus folitariis feffilibus, foliis lan- 

ceolato-linearibus glabris obtuiis iDtegenimis» caule 

erefto. jFI./v^c. 15, ^4.* 
Veronica terreihris aiuiua, folio polygoni» flore albo, 

Morif. hiL %. p. 322./ 3. f. 34. f. 19. 
Habitat in Europae hortisj an^isquc^ Q 
iparilandics^ 34. VERONICA floribus folitariis feffiiibus, foiiis li- 

nearibus, cauiibuis diffufis. 
Veronica cauiibus procumbentibus , foiiis linearibus« 

floribus feffilibus iateralibus. Gron.virg.4^ 
//ofcirar zn Virginia. 

PiEDEROTA. 

bomi CpeU I. Pi£DEROTA foliis pinnatifidis. jiman. acad. 6. 

afr, I. Bonarouu Adhalodi« Bcbolliifli. Veronica africana * fioribus' ad genicuia pediceliis bi- 

fr . -i^i. Pluk. ' 
Anagaiiis foiiis fihuatis. Koy.Jugdb. 41 e»* Uncialibus. Herm,^r.7B3. rhik.pkyt. 3^0./- 5. Habitat ad Cap. boru fpeL 
«. PiEDEROTA foiUs ferratis. 
Veronica Bonarota corymoo terminali, foiiis oppofitis 
ferrato-dentatis, caiycibus linearibus* Sp.pLi. p.ii' 
Veronica petraea fempervirens. Fon. bald> 3ijtf. 
Cliamxdrys aipina faxatilis. Bauh. pin. 04$. 
Bonarota. MicK gen. 19. t. is.f 12. 
Habitat in Alpibus Itaiicis , Auftriacis. 2f. 
CoroU£ tubus longior, guam in priore ^ ut in yeronicis 
fpicatis^fed Calyx ^partitus, 

JUSTICIA. 

J. JUSTICIA arborea, foliis ianceoiato-ovatis, bradeis 
ovatis perfifientibus , coroiiarum gaiea concava. //. 
Z^l' x<J. * Hort.upf 7. 
Juilicla foliis ovato4anceoiatis, Ibicis foliofis, florum 

gaiea concava. Hort. cliff. 9. /ioy. htgdb. 291. 
Adhatoda zeylanenfium. Herm. lugdb. 642. r, 6^2- 

Huk. abn. 9. r. 173. /. 3. 
Ecboiium jRii^ mon. 129. 
Habitat in Zeylona. 1> 
2. JUSTICIA arborea^ foliis lanceolato- ovatis» bra<3:eis 
ovatJs deciduismucronatiSyCoroilarum galea reflexa. 
FL^^eyU 17,* • ^ 

Ad- 


DIANDRIA MONOGYNIA. si 

Adhatoda fpic2L longiflima » flore reflexo. Burm^X'^^ 

7. t. 4- /• I- 
Cuim - carini. Rkeed. maL fl. p. 31. r. flo. /^M» o/m* 

la^. f. iTi. /. 4- 
HabitJEt in IVlalabaria, Zeylona» % : 
SmiSUma h inJuadibuUformi *j fed hdc Spica termi" 

nalis feffuis^ 

3. JUSnciA fruticolk, folils lanceolato-ov^atis qua- InfundibuU- 

temis , bradeis laoceolatis dliatis. fonaU. 

Masiia-KiirinL Rheed. maL 9. p. ttu r« 62. 
HMtaf in lodia. I^ * 

Fnittx ramis teretSm. Folia, quatirm f . lanceohio* 
tfvata^ integerrima^ glAra f hugius petiolata. Pe« 
daocuU ad .fingula cauUs genicula fohtarii , longitu» 
dittejoliif Utoes : Spica ^blongayiijlice imbricata: 
braneis kmceolatis cuiatis: inter quas BraSeoU 4^ 
liaeares Q Calyx apice filofus*. Coro]h ^Jpe^iofa ^ 
Jba ; tubo fitiformi , Jlamina iachdente; Lmibo ma- 
gainuUtta ifarciffi poetici , UAis 5, expanfis : infimo 
mofore. 

4. JUSTICIA firuticofii, foliis lanceolato - OTMis ^liirru* fcorpiolcff». 

tis feffilibus, fpicis recurvatis. f . . ' , «^a 
JufticU foliis obiongo- ovatis Iiir(l|ti8. fi^lBlibus.^ flori- 

bus fpicatis alaribus t caiiiefrut^cpfo* MilLdilLir^i. 
HMtat in Vera Cruce. % ' 

5. jCJiSTIClA fruticoCi, foiiis lanceolato-oviti$ puftU, P^^^* 

coroUis &uce inflatis. f>. 

Foliam brafteatum. RumpL amb, 4. p, 73. t. 30. 
TfiBde-Biaraiii» Rkeed.jiud. tf« r. 60. 
Hdbiiat in Jk&tL ^ 

Cdyx mimmtu « quinquedentatus. CoroUa ringens faur 
€t is^Uaa : Lci. jkperius incurvum f emarginatumi 
L. mferitts patens^ trifidum^ aquale, Stamina %ftA 
Ubio fmperufre. 
«. JUSnCIA frotkofa , foliis lanceolatoovatis, bra- Bctonica. 
dds ovatis acunUnatis venofo-retiCQlatis coioratis. 

Vctofiica frutefbens. Bont. jav. 14^. 
leai-ciirinl- 'Rkeed. mal. 2» p^ t26. t. ai,' 
HHtatitt iDdia. % 
7' jVSnClA frutico&» foliis lanceolatifl int^errimis , hyflbpifoilg. 

B 3 pc- \ I 
I »« PIAKDRIA MONOGYKIA, 

pedunailis trifloris ancipitibas, braAeiscal^rce bre- 

vioribus AtUl.diB. f. 13. 
Julticia foUis lineari-lanceolatis, floribiis faefpius folita- 

riis. Hort, cliff. lo. Roy» bigdb. 991. 
Ecbolii indici ifAdhatodge cucuUatis floribus aemula, 

hyiropifoUa planta ex infulis fortuoatis. /M. aAir« 

132. r. aSo- 7. I. 
^ • HMtiV^ in infiais Fortunatis. I^ ^ 

procumb«ni 9. JUSTICIA procumbens, foUis lanceolatis integerri* 

siiS) fpicis terminalibus lateralibusque altemis> bra- 
fteis D^ceis. Ft ^ry£ 19. • 
' Euphrafia, alfines anguftiore folio « rubi^modo (pica- 

c ta f golcondea. fbA. alm. x^a. r. $6. /. 3. S t. 

393' /.4. 
Habitat in Zeylona. 2|. 
ii^w^if^ar», 5^ JUSTICIA dlBufa, Q)ids axlllaribus feflilibus tomen- 

' toHs fecundis dorfo imbricatis : brafteis femilanceo* 
latis. Amctn. acad. 4. p, ^99. * 
' Hdbitat in Afia. 
rep«ai, _^ xo. JUSTICIA repens» folUs ovatl$ IbbcrenatisY Qpicis 
' tenninalibus , brafteis lanccolatis. FL z^yf. «o. * 
. Adhatoda fpicata, flofeulos ex foliolis membranaceis. 

Bufm. ^efy/. 7. r. 3. f a. 
* Habitat in Zeylona. ^ 
Brafle^ margine utroque late m^mbranaceit. 
Auienfi*, XX. JUSTICIA herbacea, foliis ovatis, floribts latera* 

libus , pedunculis trifloris , brafteis ovalibus. 
Habitid^ in China. 
' Caides angulatif pedaUs ^ vffeme ram»Jif folvBL oppofita^ 

petiolataj cvata^ acuminataf ohtufiufcula^ vix trena- 
tOj Ex abVpeduncuIi duo t tresfjingidi bretw» a- 
pice trifiori , invotucro diphyUo , fetaceo , nudo^ brih- 
ftiis watisf obtufiSf hn^tuditu fixris.\ 
echioidos. it. JUSTlCtA follu lanceolato-linearibus pbtufis fefli- 

libus t racemis adftrtDdt&ti-lSKmdiS, bca^eis fetaceis. 
Fl. jeyl^ ai. * 
Euphrafl» affinis indica ecbioideS. H^rm. btgd/. M8. 

t. OT9« 
Peetumba, Hhfed. moL 9. p. 87. t. 46. 
HdMot in India^ 

19 JV- DIANDRIA MONOGYNIA. 13 

1}.JUSTICIA foUis ovatis uitegerrimis , brafteis cu- fexangukiit ^ 
neliormibus, ramis fexaogularibus 

^iffida ajuiiia,hexangulari caulet foiiiscircaMeconjuga' 
tis, flofe ininiato. Amm. kerb. »74, Hort. cUff. 10. 

Euphraiia, alfines majori folio, fiore galeato pallide 
luteo, jamaicenfis. Muk. alm. 149. r. aj^./. 6. 

HMtoi in Vera cruce, Jamaica. O 
14. JUSTICIA foliis ovatis integerrimis » brafteis fu- *ff^r&cn»* 
bidatis, ramis hexagonis. Amm. acad. 5^ p. 391. * 

JuQida berbacea aiTuruens, ad aias alternas nodos & 

fiimmkates flonda. Srawn, jam. ns- t. ^.f. i. * 
HJbitat n Jamaica* 
15. JU&TTCfAfoIiislanceolato-ovatisiategerriaiis» pe- aaAitv 
duoculif; dichotomis. 

FuicoliL Rhccd, nal.^ p. 135. t.69. 

Hjbitat in India. Toren. . 

RamicbjoUte airguiati, Folia lato - huiceolata /^ lanceola' 
to - ovata , outrfe acuminata^ inteeerrima^ minus glar 
hra. Ptdtmculi dichotomi y longitudine folianm, Flo- 
res fejSUs^ braHeis iiummis^ Uneatis. Cafyces niinimi. 
Corolue tidms fiUformis 9 bngus. Limbi labium fupai- 
us Uneare ^ anguflumf hrerius^ reflexum; L. infepius 
4tquale , trifldum. Stamina extra fauces prominemia* 
Scyfai5 Ciwiliarisj pajijlens. ♦ 

itf. JUSncIA foliis ovatis utrinque mucronatis inte- purptfred • 

g^xrimis glabris, caule geniculato, fpicis fecundis.^ 
fk it. a^o. 
FoUum tinftorum. Rumok ani. 6. p* 51. f. ss. /• i. » 
Htdm4U in China. OdfedL 

Qadis heriitpeus^ brachiatus. FoUa lato-avata^ ^pice ^ 
hqfi mucronata^ glabra^ petiolata^ integerrima. Artu 
etdi comUs Q randfupra^fin Geniculo tumido, quod 
/i^tf aaguftius evadit ^ votantur* Spica ad latera (3 
apices ramorum j fecundd. BraSene angufia^ lanceo- 
bt^tj longitudine capfularunu CoroUa purpurex : lahiis 
ereSisi altero Uneari angufiijjimoi aJuero lato triloho. 
Stamina dua^ purpurea^ Longitudine coroUa. 
17. JUSTICIA foliis lanceolato ovatis , pedunculis fex- Wvalvls,' 
floosy pedicellis lateralihis bifloris, brafteis ovatis 
parallelis. 
BuwoiD. Rumph. anib. 6. p. 55. t. aa. / i. 
AdM«-odagain. Rheed. mal. g. p. tt. t. 43. 

B 4 Ha- t 
y 


»4 DIANDRIA MONOGYNIA. |&ngetict« americana. conuuu officlnalls* Monieria, Hobitat in Afia indicA, /. Burmantms. 

Caulis brachiatus. Folia oppqfita^ integtrrinuu Pedun- 
culi brevfs , tarminati Xpvolucro dipfyllo , fctaceo Pe- 
dunculisque 4 panuff paraUelis : mediis d^tobus uni- 
jlorisi lateralUms vero iterumfimiiiter diphyllis biftaris. 
Calyces omnes i/i/<t Brafteas duas ovatasfe ipjis majo- 
fes, ' Corollx Labium fuperius lanceoiatum ; infcrius 
ovatum. St3xmnaL2<, longitudine coroUa. Rheediplan' 
ta foUis ferratis Sjlore oDh) differt^ eandem tamenje^ 
parare nequeo. 

18* jUSTICfA foIlis,oyatis,raceinis funplicibus longis, 
fioribus alcemls fecundis, bradeis ODfoleti& Anuxn^ 
acad. 4. p. 999. * 
Jiabitat in Aiia indica, 

DIANTHERA. 

%. DIANTHERA fpicis foUcariis alcernis. 

/Dlantliera. Gron,virg. 6.* 

Gratiolae affinis floridana^» foUis floribus & capfulis In 
, . fpica brevi , pediculis e foliorum alis innixis, Fluk* 

amalth. 1 14, t. 423. f. 5. 
Habitat in Vimnia > Florida. %. 
CauUs ,fimdic'^mus^ FoUa Uaearia, Pedunadi altenut 
bngituaine foUorunu Spica ovata^ 
^. DIANTHERA fpicis filiformibus verticill&tis : infe- 
rioribus unibellatis. 
Dianthera foliis lanceolato-ovatis, racemo fpariofo 
afTurgeQte; fpicUlis verticillatis. Brown.jam. 11 8. 
Antirrbinum minus anguftifoliumy flore dilute caeru- 

leo. Sloan. jam. 49« hiftni.p. i<5o« f, 103* /• ft. 
Habitat in Jamaica* 

GRATIOLA. 

1. GRATIOLA floribus pedunculatiSt foliis lanceoia* 

tis ferr^tis. Mat. me£ 1 8* 
Gratiola. Riv^ mon. 157. Hcrt. cUff. 9. Roy. lugdb^ 292. 

Dalib. parif. 8- Sauv^ monfp. 137. 
Gratiola centauroides« Bauh.pi» 279. 
Habitat in Lufatia ,« Qallia & auftraUoris Europae hu- 

nudiufculis* 5l|. 

2. GRATIOLA foliis o vaii • oblongis , peduncnlis uni- 

floris» caule repenle. jiman, acad. 4. p« 3o5. * 

Mo* DIANDRIA MONOGYNIA; «5 Monieria minima repens, foliis fubrotundis, floribug 

lingularibus alaribus. Brown. jtxnu 269- 
Monieria ramofa repens , foiiis linearibus oppofitis. 

EkreK piS. t. 14. / «. '"' 

Anagallis aquatica, portulacae aquaticae caule & fo- 

liis, ^Soott. jam. %j. hiJK up. 203. f. 1*9./. i. 
Habizat in Jamaica. 

3. 6RATIOLA foliis lanceolatis obtufis fhbdentatis. ▼irfinian». 

Gron. ^nrg. 6. * 
Tfieria Maya Nari. Rheed. mal. 9. p. 155, t 85. 
Hafcaor £ji Virginia, Malabaria. 

4 GRATIOLrA floribus ftibfeffilibas. pcnmana. 

GfiriQla iatiore folio , flore albo. FewilL peruw 3. f.47. 
Hdriuuin Feru. 

PINGUICULA. 

I. PINGUICULA neftarii apice incraflate. hifitaiLlca. . 

Viola paluftris, Pinguicula difta; lufitanica^ Grif.Iufit. 

HsJHtat in ItUlRtamiL 2|. 
a. PINGUICULA neftario cyiindraceo, longitudine ▼ulgwii* 
petali« Fl lapp. ii, Fl.fyec. ai, as» Roy. Uigdb^^P^ 

SaniciAla montana, florecaicari donata JSiiHh. pin. 2^3. 

Pinguicula. Cluf.hiji. i.p.ziu 

Hmxat in Europa? vUginqfis. 2f. 

3. PINGUICDLA neOario donlco petalo bre^riore.^alpifls. 

Fl lapp. ift. t; ift. /, 3. ♦. njvec. »a , »£? ' 

Pinguicula flore aibo minore , calcari brevifiimo. Ra/, 

^fi^ 75«- 
/£ifcfiar ih ^piiir^ LapponiciS' ^. 

4. PINGUICULA fcapo viUofa F/. lapp. 13. ti u. / viUoA, 

2. Ftfuec. «3, 17. 

Fii^nicula cornubienfis » flore minore carneo. Raj. 

*A 73«- 
nMtat m Lapponia , Sibiria. 2f. 

UTRICULARIA. . 

I. UTRICULARIA ne<3:ario (bbulato, folils integer- aiplAii. 
rimis. Jacq.amer. 11. 
HMtai ia Alpibus MartinicaB irfuhe. 

B5 «.U. a6 DIANDRIA MONOQYinA^ foUo£i. ▼ulgaiis. «linor. iUbttlatt* 
gibba* Ufida. ecrulea. it. UTRICULARIA nedtario conico, fimftibuS cemuis, 
radicibus utriculo deftitutis. Lafl. iu %^i. * 
Liaaria paluftris> fceniculi iblio. Plum. fpec. 6. icon. 
16$. f. fl. 

Habitat in America auftrali. 

SimiUima U, wilgari , fed Raidix repens ; Flores za fcapo 
plures 6'io^ ^ nuui utriculi adratUculas* 

3. UTRICULARIA neftario conico , fcapo paucifioro. 

Fl. lapp. 14. Fl.Jvec. j^. as. FL xeyU aa, Roy. 
lugdb. 304, 

Lentibularia. Riv. mon. 78 . * 

Millefoliuni aquaticum lenticulatuiQ. Bauh.pin. 141. 

Habitat in EmopxfoJJisj paludilm profundioribus. 2|. 

NeSariumfubulatum^ hngitudine labii inferioris^ cui ap^ 
proximatum ; faux claufa palatogihbo. Planta uobis iu* 
plex : abera AdAJOR a kivino dclineata^ calyce pofti* 
ce rotundato, Auera MINOR calycepoftice transi^er" 
fo^ & quafi tfuncatoi crefcunt conjunltim* 

4. UTRICULARLA. neftario carinato. FL fvec. «5. 

«9. * 
MillefoUum paluftre galericulatum mluus. Pluk. alm, 

Aparlne aquis innatans trevifana « foliis percliepiec 
capreoilis donata. Eocc. muf. i; p. 83. t. 4» 

}!^l>itat in Europs fojfis rarius. 

Neclarium obfoletum j deorjiimfpe^ans; faux^ absque gib' 
fny pahuo , penna & hians* 

5. UTRICULARTA neftario (tabulato. Gron. virg. 6. 
. Habitat.in Virginia. 

6. UTRICULARIA nedtario pbbofo. 

Ucricuiaria florum nedario gibbofo, fcapo nunc uni- 

floro nunc bifloro. Gran^ virg. 129» 
Habitat in Virginia. 
7« UTRICULAJRIA fcapo nudo bifido. Ost. vt. HZ- 

t. 3. /. a. 
Habitat in China. OsbecK 
CdXxWs JUiformis^ digiti longitudine^ bifdus f. duplici ra- 

cemo^ nudus. Flores aUerni^ lutei: Ubio fuperiore 

lateribus xucuto^ 
%. UTRICULARIA fcaponudo, fquamls alternis va- 

gis fubulatis. Fl. \eyL «3. * 

NeU- ^t^ ]>IANDRIA MONOGYNJA. »7 

I 

Nelipu. Rkeed. mal. 9, p. 137. t. 70, 
Habitat in Ztyloiu. 

VERBENA. 

* Diandr^t Jifpernut. 

1. VERBENA diandra, fplcis loDgKfimis foliofis. mbict. 

Verbena foUis ovatis acumlBatis , fpica foliola. Hort. 
cliff.io.* 

YerbeDa orubica, teucrii folio« primulae veris ilore, 
filiquis & femioibus loogiilimis. FiuKalm.2S3.t,92B' 
/ 4. €? r. 327. /7. 

«Sierardia unicae folio fubCus incaao« iioribu^ viola- 
ceis. Fkret. pUi. t. $./. i^ » . - 

Hcdfitat in Oruba inftda america ftptentrionalis. . 
f . VERBfc NA diandra, fpicis loogilfimis carnofis nudii; 
foliis lanceolatoovatis oblique dentatis, caolelaevL 

Habitat in Zeyiooa. Q- Doik A<»yf/u 

Smillima V, jamaicenfif fed Caulis lavis absque pilii* 

Foliag&xtm nec retrorfum fcabra^ maf^is lineata^ mm 

ferrata^/ed dentibus obtufis obliquis detttata; bqfijinfim 

anguftataf nec petiolis late marginatis. Fiores carulei 

antherit taatum duaimsy reliquis Filamentis a cqftraus* 

3. VERBENA diandra, fpicis longiflimis camofis nup MnaiccDirs. 

dis, fbilis fpatulato- ovatis fenatiSy caule liirto, 
Vertesa folijs obtufe ovalibus, fpica camola nuda. 
Hort. cUff, 10. Roy. bgdb, 3^7. 
, Verbeoa foUo fubrotundo (prral^, flore cwuko. 
SloasL Idft. 171. r. 107. /• i. 
Habitat £i| JaiDaica & Caribws. % Q a^a^hv 

4. VERBENAdiandra, fpicis ovatis , foliis lanceolatii ^^^^^ 

ferrato-plicatis « caute fruticofa Roy. lugdb. 3^7, ^ 

Sberardla nodiflora, fto^cliadis ferratitolii |blio. VailL 

Lavandulat . foUis crenatijs ijitior^us , amecicanft fru- 

tefeeo&r Pbui^fpec. 6. ic. i6%.f. j. r 

Hdbitat in AmeticseGaUia etquinqStidUs. 
f VERBENA diandra, fpids laxLs calycibus altemis PdCnttka. 
priflnatids truncatis ariibtiSi^ folii^ ovatis oWfis. 
Verbena jninima, cliamaedryQs folio. Slaan. jqm* ^4* 

Vef- 2t DfANDRIA MONOGYNIA. . 

Verbeoa « fcuteltariae f. ckflicte folio, difpermo^ a« 
' mericana* Fhk. alm. 382. u y.o*/. i. 
Hiibuat in Jamaica. 
«exlcanA. 6. VERBENA diaridra, fpicis laods, calycibus fruftus 

reflexis rotundato didymis iiifpidis. 
Verbena mexicaoat trachelii foUo, frufta aparines. 

DUL elth. 407. t. 302./. 389. 
Habitat in Mexico. ^. 

Caulis tetrneonMis , marglnSmi fcaber : Rami oppoflti 
fuperrte aichotonu , Racemi dichotomiie longi» FoUa 
cordata , oUonga , fcabra^ petiolis brevijjimis* 
Uppuiacwu y, V ERBENA diandra ^ calycibus fubrotundis ereAl- 

ufcuiis, feminibus ecliihatis. 
Scorodonia floribus (^icatls purpuralbmtibus pentape- 
taloidibus. Slo^n, jam. <^, hift. i. p^ 174. t. iio./. i 
Biairia. Houfi^ Amm^ herb., «77. ^ 
' Habitat in Jamaica. 
curaiTavica. 8. VERBENA diandra , Q^icis longis, calycibus ari- 

ftatis, foiiis ovntis afguce ferratis» 
Veronlc* fimiiis fr uMcofe curairavica. Herm. parad, «40^ 
Kaempfera* Houjl. mjf. 
Habitat in Curaflao Anences. * « Titrandra* jiodiflora. 9. VERBENA tetrwidra, fpifeis capitato-conlcis, foli- 

is ferratis, caitle repente. Fl:X^^' 395- 

Verbena foiiis verticaliter 6vatis , ijplcis globofis, Hort. 

. clif. if. 

V^Aena foliis vertlcaliter ovatis , fpids fpHtariis ova- 
tis. Roy. lugdb. 397. 

Verbena caule repente, foliis obloilgfi'ftiJ;>eme crena- 

• tte , pedunculis folKarils capitatiis. Gron. virg, 7. 

VWbetft nodiflorti. 4fiawA. //im 269. ff^dr. ijfs- 

Habitat in Virginia. O 
boavienfis. 10« VERBENA tetrandra,/]picis fafciculatis, folils lau- 

>• ceolatis amplebdcaidibus. 'Aforf. «(j/:,8/* 

Verbena foiiis ladceolatis, floribus congeftis faftig^a- 
tis. Hort, ciiffi it. Rpy. bigdb. 325. 

Verbenabonarienfisaltiuimaykivenduli^Cdoarienfis fo- 

lio, fpica lav^ttdula?. DHL ekk ^. t. 300. / 387^ 
* Habikit tn agro BonarieaiL 4 

ii.VER- J DIANORIA MONOOYNIA. 29 

» 

II. VERBENA tetraodra, fpicis longis acuminatis, fo- haftat^, 
Uis hailatis* Hort. upf. $• • 
VerbeDa foliis lanceolatls ferratis, fpicis filiformibus 

paniculatis. Roy. lugdb, 357. 
Verbena americana altiHima , fpica multiplici , urticse 
foLlis angufus , floribus cxruleis. Ham. parad, 1242. 

HAitat in Caoads humidis. 2^ 
18. VERBEN A tetrandra, fpicis filiformibus « foliis in- Caroliiuu 
divi&s lanceolatis ferratis obtufiufculis fubfefTilibus. 
V CTbeoa carolinenfis , meliilae folio afpero. DilL dtk. 

AP7' f. 301 . /• 388. 
Verbena caroliniana, folio integro ferrato fcabro. Raj. 

fi^pL ^pp. S49* 'z* 10. 
Habttat in Amenc^feptcntrionali. ^. 

13. VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus paniculntis, urticifolit. 
foliis indiviiis ovatis ferratis acutis petiolatis;. Hort, 

Verbena fblils ovaWs, caule eredo, fpicls filiformibus 
paniculatis. Hort. cliffl 11. Gron virg. 7. Rey. lugdk 

3*7- 
Verbena refta canadenfis, urticse foliis. Morif hijl. 3. 

P-^^Zf iut.2^.f. 3. 
Habitat in Virgini», Canadae aridis, % 

14. VERBENAtetrandra,fpicis filiformibus, foliismul- fpuria. 

tifido-lacimatis, caulibus numerofis. Hort.upfs. 
Veroaia iiumilior , foliis incifis. Qayt. virg^ 8. 
HaUtat inCHUBdsL^ Virginia. 2^ 

15. VERBENAtetrandraj fpicis filiformibus panicula- officlttsdlt. 
tls« foliis multifido-Iaciniatis , caule folitario. Fl. 

Jvec. 2. n. 30. 
Verbena foliis multifido-iaciniatis, fpicis filiformibus. 
Hort. cliff, XI. FLfvec. 1. ;i. £5. Roy. lugdb, 327. Da- 
Ub, parif 9. Sauv. monfp* 279. ^ 

V^bena oomromiis, ilore c^ruleo. BauJu pin. 269. 
Verbena refta Dod. pempt. 150. 
Hjintat in Eufopae meaitaratic/e ruderatis. O 
i5. VERBENA tetrandra , fpicls filiformibus folitariis, f uplna. 
ibliis bipionatifidis. 
Verbena tenuifolia. Bauh. pin. 269, 
Verbena fupina. Quf hifi, a. p. 4^. 
IUhuu m Hifpaoia. 

LY 8« DIANDRIA MONOGYNIA. 

. • LYCOPUS. 

«wop«if. 1. LYCOPUS foliis finuato-ferratis. Fl.fvec. *. /i. 3*. ' 

Lycopus folils iadivi&s. FLfvcc. i. iu 27. Dalib, pm^ 

Lycopus. rfoit. cUff. 11. /?oy. /«fi ^26. 
Marrubium paiuftre giabrum. Bauh, pin, A30. 
Sideritis matthioli. Daleck. kift. 1 1 17. 
Hdbitat in Europae ripis humentibus. 2|. 
Tlrginliu. fl. LYCOPUS foiiis xqualiter ferruiatis. 

Lycopus tbiiis lanceoiatis tenuiflime ferratis. Gron^ 

virg. 8. 
Habitat in Virginia. 2f. 

AMETHYSTEA. 

camlea. j. AMErHYSf EA. Hort. upf. 9. Jmoen. acad. 38<^* ^ 

Amettiyftina montana ereoa, foliis exiguis dig;itatis 
tri&dis ferratis, flolcuiis cum coma e csruieo-jan- 
tliinis. Amm. ria/u 4. Hall. aS. ii^*. 1742. p» 51./* i. 
Habitat in Sibiris montojis. Q 

CUNILA. 

inarlaiia. i. CUNILA foiiis ovatis ferratis, corymbis terminali* 

bus dichotomis. 
Satureja origanoides. Sp. ph i. p. 558. 
Hedyofmos. AHtck, EL N.C. 1748. app, 211. 
Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, corymbis Iv 

teraiibus termirtalibus pedunculatis. Gron, virg. 54. 
Caiamintha mariana» mucronatis rigidioribus & crs- 

natis foiiis , flofcuiorum caiycuiis viiiis argenteis. 

Htik, mant, 34. t. 344./. r, 
Calamintlia ereda virgmianav mucronato foiio glabro. 

Morif hifi. 3, o. 4I3/- li- ^ I9-/* 7« 
Habitat \n Virgtoia. 2|. 
fntegioideik ^, CUNILA foiiis oblongis unidentaCis , floribus verti- 

ciiiatis. 
Meiifla pulcgloides. Sp. flant. i. p. 593. 
Meiifla floribus verticillatis glomeratis fecuodum lon- 

5itudinem cauiis« foUb tomentoQs, Gron.^nrg. 167, 
(alm. it. ]i. p. 314* 
Habiuu in Virgmw 9 Canad» ficcis. Q 
TfliSii^ fpiihamea 9 brachUta. Foiia larceolato-oya- DIAMDKIA MONOGYNIA. 3« tayfcabriufiulaj uno aberove dente notata: Juptriora 
a^^u/Uora. Verticilli fecundum totam longitud nem 
planta. Calyx decemjlriaris fcaber: Lahio fupciiore 
irifido acuniinato; inferiore fetaceo, Corolla dba f:uce 
iwlacea: Labio fuperiore vlx emarginato.' Staniina 
dao corolla hreviora^ fertilia If Filamenta alia duo mi- 
nora cajlrata. 
3, CUNlLrA foliis ovalibus integerrimis, lloribus verti- thy»oi*le«. 
dUatis t caiile tettagono. 
Thymus pulegioides. ^p. pl i. p. 59«. 
Adnos thymi folio & tacie, iloribus ioexpanris. Mo- ' 

Habiiat MooTpelii. Q* ^- Saut^ges. 

HabkttS pracedentis. Caniis ereSus^ fpithameus. Ra^ 
mis poMicis Jimplicibus brcinbus. FoUa ovalia , obtufa^ 
gld*ra^ fubtus Jtriaia, Verticilli fecundum tot.vn cau- 
/:> loi^itudincnL £tamioa itiquirant in viva e;us co/i- 
taraneu 

ZIZIPHORA- 

I. ZIZIPHORA capituiis terminaiibus, foliis ovatis. <apitttB. 
Zizipliora foiiis lanceolatis, floribus termioatficibus. 

liinrt. cliff. 305. Roy^ lugdb. 313. 
CliDopodium fiftulofom pumilum indiae ocddcntalis, 

fummocaule floridum. Piu-. atm. 11 1. ^. 11^4./ 4. 
Tiijrrous humilis IatifoIius« Buxb. cent. 3. p. a8. t, 51. 

f. j. 
Habitat in Syria, Armeria. O ' 

«• ZlZIPHOHA toliis ovatis, fiorlbus racemofo-fpica. hifpanica. 

tis, bradeis obovatis nervo&s acutis. Amoen. acad. 

HJritat in Hifpania. Q 
^ ZIZIPHORA floribus lateralibns« foliis lanceolatis. teauior. 
Ziziphora foliis lauceolatis, iiorlDus ex alis. hvrt. 

^lif' 305- 
Zizipiiora foliislanceolatjs, floribus Iateralibus« Roy. 

bfiMf. 313. //or/. npf. 9. 

Adnos fyiiaca, foiio mucronato, capfulis hirfutis. 

MmfhiJ}. 3* P-404,/, li. r. 19./. 3. 4* 
UMtat in SvrXzi Q 
4ZIZIPHORA floiibos lata-aiibus, foljii OViitiS. aclnoides. 

Cli- ' 3^ DIANDRIA MONOGYNIA, hilulora. Clinopodium fupinum incanum. Jmm. mh 66. 
Habacu in Sibiria. Q 

HabitusThymi Acinos^ fed rnajora quintuplo omnia/ Fo- 
lia Z^capitata; Flores laterales ut in Z tcnuiore^ fed 
copiofiores^ Lalyces fmUiter hifpidi; ftamina extra 
coroiu tubum protrufa. 

MONARDA. 

I. MONARDA capitulis terminalibus, caulc obtufan- 
gulo. Hort. upf. 1«, MIL din. t. 122. f. 2. 
Monarda floribus capitatis, caule obtufo. P^ir. cUff. 3. 

Roy. ludgb. 313. 
Monarda. Nort. clif. ir. 

Origanum fiftulofum canadenfe. Corn. canad. 13. /. 14. 
li. Monarda molUs. Jmoen. acad. 3. ». 399. 

Clinopodium majus virgmienfe,foliis minus hirtisacu- 

tioribus, floribus fiftulofis. iWbny: A/X 3. n. 374. 
Habitat in CsmAda, Q^, 
didyma. «. MONARDA floribus capitatis fubdidynamis, cau[e 

acutangulo. AfilLic. i«2./. i. 

Monarda. caule acute angulato, capitulis terminali- 

bus. Hcrt. clif. 495. Cold noveb. 7. 
Monarda floribus capitatis verticillatisque, caule 

acute angulato, foliis lanceolato-ferratis glabris. 

Bitttn. cun. 226. 

Habitat in Penfiivania , No veboraco. 
clinopodia. 3. MONARDA floribuscapitatis, foliis laeviflimis fer- 

ratis. 

Monarda foliis ovato-lanceolatis» verticillis laterali- 
bus dichotomis corymbofi^, toiiis inaequaiiter fer- 
ratis Gron. virg. 9. 1 

Hdbitat in Virginia. 2f. 

Radix repens. Facies planta pracedentis quoad liaturanu 
at folia gerit Uinopoaii incani omnino ; neque nuic fplca 
rubra^fed purpurea^ nec flores tetrandri; foliisque gla^ 
berrimis'dininSaa prima; Folia ovato<sbLongaj acuini- 
nata^ profunde ferrata^ jpetiolata^ utrinqu<r Ltvia. Cau^ 
lis quadrangularis^ magisquamin prima^ minus argute 
quam infecunda. Flores in capitultm braSeis radia- 
tum^ paltidi. 

pimaata. 4. MONARDA floribus verticillatis , coroUis pun^ta- 

tis. Hm. upr.12. 

Mo ^ DIANDRIA MONOGVNfA. 33 

Monaida ftonbus verticillatis. Hort. cliff. 495. Grort. 

iWjj. 9. Roy. lugdb. 313. ' 

CHaopcKliQm virglnfantim anguftifolium , quovis ver- 

ticiUQ duodecim foliolis rubentiVus cindo. FluL 

alm. iix. t. 24./. i. 
Hinm in Virgima. Q 

5. MONARDA floribus Verticillatis , corollis invoiu- cm«i«. 

cro loDgiorlbus. 
Hooarda fpica interrupta , involucris longitudine ver- 

tidllonim lanceolatis. Gron. virg. g. ^ 
Clinopodium ao^uftifolium uon rambfum , Aore cae- 

nileo.- Libio triBdo atro-punpureis maculis ornato. 

At «fin. 10. t. 164,/. 3* MoriJ. hijl. 3* p. 374./* . 

II- 1, S^f. 6. 
/Uizat in Virginia. 

ROSMARIN U S.. 

I. ROSMAftl^NUS. Hort. ctiff. 14. Ht^t. upj ii/offidnalls. 
J/j/. nud. 16. Roy. lugdb. 31 o» 
Rosmarinus fpontaneus, latiore folio. Bauh. pln. 217. 
^ Rosmarinus iiorcenlis,angu(liore folio. Bauh. pin. 21 j. 
Habitiu in Hi(^ani« , O. narbonenfis , Italiae » orien- 
us , iialilass coUilms. % 

SALVIA. 
I. SALVIA foliis lineari-lanceolatis denticuUtis«'flbri- «gyptiaca, 
bos pedonculatis. Hort. clijf. 1 3 * Roy. lugdb. 3oj» 
Horminum xgTptium minimum ramofitrimum. Lippi. 

Boerk» iugtlb. i. p. 66. 
Habitat u i3Egypto. 

1. S ALVIA foiiis lanCeolatii^, calycibus diphyllis; cretioa. 
in Creta» a- SALVIA foiiis radicalibus lyratis dentatis, coroi- lynu. 

larum galea breviiHma. 
Salvia coroliaruro iabio fuperiore breviore ; fayce pa« 

tente. Gron. virg. 8. 
Saiviafbliis finuato-ferratis glabrls, calyqe pilofo vi- 

findo,coroIla vix calycem fuperante. /^ntu gjtt, »981 
Bomioum virginianum, caule aptiylio, foliis quer- 

QDif, tubulofo ioago flore. morif. hijl, 3. p. 395- 

/n. /. 13. /: »7. 
n^M iu yirginia. 
lM£fSpec4platUmpars. I. C 4* SAL- 34 DIANDRIA MONOGYNIA 

•iBdnUf. 4» SALVIA foliis laoceolato-ovatis iotegris creoulatis» 

floribus fpicatls , calycibus acuds. Hort, cliff. 1 1. 
HorL upf. lo. JHat* med. 13. Koy. lugdb, 307. 
• Sauv, monfp. 143» 
Salvia oiajor. Bauh^ pin. 837* 
JS. Salvia minor aurita & non aurita« BaulL pin, A37, 
Halntat in Europa auJlralL % 

(omifm, 5. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenula- 

tis^ floribus fpicatis, calyclbys obtu&s. Hort.cliffl 
• ' " ift. Jioy. lugdb. 307. 

Sal via cretica nrutefcens pomifera,foliis longlorlbus ia- 

canis & crifpis. Towrnef. cor. 10. itin. i. p. 9A. r. 9^. 
Salvla baccifera. Bauk pin. £37. 
• Habitai in Creta* 

unicifoiia. 6. SALVIA foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis « 

calydbus tridentatis : lacinia fumma tridentata. 
Gron. virg. 8- 
Horminum ^minus , betonicae folio , flore purpureo. 
PluL amalth. 119. r. 420. f. i. 
. Horminum virginianum ereftum^ urticae foliis, flore 
minore. Morif. hijl. 3. p. 395./ 11. r. 13-/. 31. 
ijabitat in Virginia, Florida. 

ip^idia. 7. SALVIA foUis oblongis crenatis ^ coroilariim galea 

femi - orbiculaca , qalycibus fruftiferis reflexis. 
.' Salvia foliis ovato-oblongis obtofis «qualiter crenatis, 
coroUarum galea fenu-orbiculata. Hort. upf 11. * 
Horminum coma vlridi. Toumcf. injl. 178. 
Habitat -.----© 

Homlnam. 9« SALVIA foliis obtufls crenatis, bra(3:eis fummis (te- 

rilibus majoribus coloratis. Vir. cliff. 4. Hort. ckff. 
la. Mat. med. 14. Roy, lugdb. 310. 
Horminum fativum. BaiJi. pin. A38. 
Onnlnum verum mattliioli. Gefn.fafc. 17. f. xi./. 21. 
Habitat in Graecia , Apulia. 
fjrlvcftrii. 9. SAL VIA foliis cordato-Ianceolatif undatis biferratis 

maculatis acutis, brafteis coloratis flore brevioribus. 
Horminiim fylveftre falvifolium majus maculatum« 

BauL pin. 639. 
Horminum lylveftre v. altera fpecfes. Cluf tdjt. 2. p. 3 r. 
Habitat in Auftriae inferioris ^ fiohemi» agrorum mar^ 
ginibuSf vmcis. ^. 

10. SAL- I 

k *M - ' DIANORIA MONOGVNIA. 35 ic SALVlA foliis cordato - lahceolatis ferratis planis» nemorolk. 

bnSttels coloratis, coroll» Idbio infifno reflexo. 
Silvia foliis cordato-lanceolatis fimpliciter ferratis» 

fiamiDibus galeam aeguantibus. Zinn. gat. 097. 
Horminum fylveftre falvifolium minus« Bauh. pin. 

«39- 

Sciarea, folio falvi», minor f. glabra. Toumef. injl, 180. 

Hatitax in Auftria, Tartaria. ^ 

Folia RadiccJia cordata ; Caulina ovato-lanceolata , ^- 
qualitcT fcrraia , fupra nuda , fubtusfidftomentofa. Spi- 
cm atue fiorefcetuiam exalhe tetragome brafteis co' 
loratis fiore hrcviorihus. CoroUs punflis impalpa» 
biSims ad^perfa ; Labii inferioris mediut lobus arSe 
jU> cdyce refiexus., 

I&. SaLVTA foliis cordato>ovatis rugofls tomentoiis» hxmatode^ 
cdycibas hifpidis, radice tuberoft. f 
Honninum fanguineum , afphodeli radice. Triitmpk, 

Honninum fylveftre maculafum tuberoAim. Nonuphr. 
HormLium fyl veftre majus bxmatodes glabrum , iu)re 

cxrulco, italicum. Jtiarr. rar. A34. t. 185. 
lAdutaz m Italia. % 
Habitus thtomidisf fed teneritudo Salvi^ ,- Cafycts pilis 

rcBis exfiamibus undiijue hifpidi funt, 

II. SALV/A foliis cordato-oblongis: fummis amplexi- ptatenilf. 
caaZibus, verciciUis fubnudis, coroUis galea glutl- 
DOfis. Fl.fvec, 2. n. 3«. 

SaWia foliis ovatis incifocrenatis, verticiUis fubna* 
dii Hort^ cliff'. la. Ft,fv<fc. i. 12. a8. /for/. upf 10. 
Koy, lugijb, 310. Dalib. parif co* 
Honninum pratenfe, foliis ferratis. Bauh. pin. 238.. 
HonDBtum fyiveftre. Camer. epit^ 629. 
fi. Salvia ag^tjiis foIUs cordatis: fummis amplexicau- 
libds > coroUarum galea labium «quante. jima;n, 
acad. 3. p. 399. 
Horminum pratenfe niveum , foliis incanis. Bauh. 

pm. 338. 
nHtai in Europ« pratis. % 
13^ SaLVIA folits cordatis obtufis crenatls fubtomen- <tominica. 
fiofis, coroUis calyce anguftioribus. 
//abitoi in Domingo. 
M. SAL VIA foJUus ferratis finuatis teviufculis» coroIUs TcrbeAaca. 

C a caly- DXANDHIA MONOQYNLL calyce aoguftioribus* ViriiL cUffi 1 7. Gron. virg^ g. 

Roy. lugdb. 309. I>aW. fanf. 9. .Stfttr. mon/^. »78. 
Salvia fbliis pinnatim iQCius glabris. tbrt, cliff. la. 
HormiDum fylvellre« laveadui» flore. Baxtk pin, ^39. 

Raj. hijl 545. 
H^rmiDum fylveftre minus, iDCilb folio , flore azu^ 

reo. Barr^ ic. 208. 
HormiDum« verbenacx laciniis»anguftifolium« Triumf. 

obf 66. t. 66. 
Uabuat in Europ» @ Orientis pafcuis* O^. 

fhndffftflt. 15. SALVIA foliis ferratis pinDatifidis rugofiiBmiSy fpl^ 

ca obtufa, coroliis calyce anguftioribus. 

Hormiaum fylvcflTe , incifo folio » ccfio flore , itall- 
cum. JSarr. rar. A4. U flao. 

Habitat in lulia. ^ 

CsL\Aes tetragoni j obtufi^ viUqfi^ adfctndentis^ fpitham£i: 
RAmis fupeme f^pius duobus. Foiia oUonga^ pinr 
nato-Jittuata , rugojijfma > crtnata , obtttfa , petiotata^ 
in caule %• f 3* paribut. Spica truncata vefticiUis 
remotis. Brafteae cordatay trijlora. Calyces pilisglu- 
tinqfis^ liibip fuperiore piicato. Corolla violacea 9 vix 
ealyce duplo longior ,* labii infnioris medio lobo albo. 

ttf. SALVlA foliis obtufis erofis , ftdmioibus corolla 
duplo iongiorlbus. Roy. lugdh. 309. 

Horminum pvrenaicum giutinofum anguric folio. 
Herm. parad. i87- ^ 187« 

Hcintat in Pyrenaeis. pyfmiaL \ 4sXennsa, (yriaau 17. SALVIA foliis cordato-oblongis erofis , ftamini* 
bus coroliam sequantibus. 

Honninum fyivefire majus, flore aI1}0« integrls foliis, 

Barr, ic. 1 87. bona. 
Habitat^ in Syria. 2f- 
Caules pedalesy villqfi. Folia cordata^ chhnga^ tomen- 

tofa^ rugofa^ margiiie erofa^ grato gra\*i odore. Bra- 

de« cordata:, viUofaj pilofo-vifcidit. Corollae aU^a. 

btamina longitudine coroUa , Antheris luteis. Caiy- 

ces bilabiuti. 

18. SALVIA fbliis cordatis dentatis : inferioribus re- 

pandis, bradeis glabris acutis cord^tis^ caiycibus 
tomeDtoUs. 
Hormiuum fyriacunL BauL pisL ^38* frodr. 114» /. 1x4* 

Ha" JDIAKDRIA MONOGTNI4. 37 

iUmr im Oriente , PaliBfliiia. Haffdqwtfi. 

SuiMra S.fratettfis. Caules dtufe ai^gulcuL FoUt cordata^ 
rugofiffima^fubtomentofa^ repanda^ dentata^ cbt^fe cre* 
vaUL ^xxXQyihibrachiata^virgata^ Bt^&es cafyce bre* 
viores , coriat€* Calyces quinquefidi , ^quale^y acumina* 
ti^ tomentofi. Coroilaa alba. Scylus galea duplo longior. 

19. SAI.VIA foliis OTatls utrinque acumiuatis (bra- mexicaDa* 
tis* Hort, cdff^ 13. Roy. btgdb, 308« 
Sciarea mexicana alcillima , facie telibtropii« DUL 

tUk. 839- ^- «54- /• 330- 
Habitat ia Mejdci humentilms. % 

sc. SALVlAfollisovatis,petioli9[Titiinquemucroiiatis, hifptnica, 
fpicis imbricatis , caiycibus triiidis. KnipLorig.t. &. 

Horminam fytveftre, iaveudula flore. BoiA. pin. 839? 

Sdarea bi(panica. Tdbem. hifi. 754. ic. 374. 

Habitat ia lulia. D. Rathgeb; iu Hifpauia. Lafiing. 

Cflalrs ^tfqfdpeddis « tetragonus j obti^us > auadrifulcatus^ 
fmpeme pilis rejlexis albis vejlitus. Folia ovata , a- 
ntftf, rugofa ^ ferrata j bafi acuta; petiolis bqfi utrin- 
ame olftufb mucrone prominentibus. Spica tetragona j 
mdnicata Bracleis ovatis^ longitudine cafycum , cilia* 
ru. Calycesfubjiiigulafquamaf/epe 5, ore tridentati^ 
aeuti , deate fkperiore foiitario ; inferioribus duobui. 
CoroDai eandea: limbo hngitudine calyciiT-galea bre- 
vimre^fubvilbfa; labio inferiore trijldo^ obtufOi inte* 
gerraaOf bqfimaculis %^faUidiSs 

11. SAL VIA foliis cordati^ acute crenatis : fbmmis feflt- indlca. 
libus, verticUIis fubnudis remotiflimis. RoyJugib.ii. 
Sdarea indicaf floribus variegatis. Towriief. inft. 179. 
Hebitat m India. SAls\ lA foliis cordatis crenato-dentatis, vertidl* ▼eftldBatiu 
lis fiAnudis^ ftyio corollarum labio inferiore in« 
cmbcotibas. Jt/ort. upf. 11. * 
Salvia foliis cordato-iagittatis dentatis. Hort.eliff.^^s^ 
Roy. Imgdb, 309« 

Honninani fyiveftre latifolium vertidUatnm* Bauh. 

mminuBi fyl veftre tertiunj». Quf. hift, 2. p. «9» 
Hkktat im Atiftria», Mi(tai« cultis & ruderatis. 
93. 5ALVlAfolii8Cordato-fagittatisferratisacutis.M>rr« alQtlBolk. 
dE^ ts* Hm.Mpfit*Roy.lugdb.3oB^Saui'4monrp* 146. 

G 3 Hor- 38 DIANDRIA MONOGTNIA/ Horminiim luteum glatiQoTum. Bauh. pin. «38« 
HormiDum rylv^tre recundum. CU^. kift. ft. p* ^9. 
HAitaJtin Exaopx luiofiu % afrlcasa* anret» ctniirieniifl, S4. SALVIA foliis hadato-triangularibus oblongis 

natis obtufi». Hort. cUff. 13. Han upf. 10. Roy. 
lugdb. 308- 

Hominum canarienfe tomentofum « haftato fblio. 
Aforif. hifi. 3. p. 394 /. II. t. 13. /. 17. 

Habitat in Canariis. % 

«5. SALVIA foUis fubrotundls ferratis: bafi truncatis 
dentatis. Hort, cliff. 13. Roy. lugdb. 308. 

Salvia africana firutefcens , folio fcorodoniae , &ore 
violaceo. Comm. hort^ %. p. i8r* f. 91. 

Horminum Iiaftacis amplioribus foliis , caulibus & pe- 
diculis araneoik lanugine. Pluk. abn. 185. t. 301. /.s. 

Habitat in Cap. h» Spei\ locis argiUqfis. % 

%6. SALVIA foliis fubrotundis integerrimis ; bafi trun- 
catis dentatlSt Hort. cUf. 13. aw. lugdb. 3ci8. 

Salvia africana firutefcens , folio fubrotundo glauco 
flore magn6 aureo. Comm; itort, 2. p. 183. r. 92. 

Habitdt ad Cap. b. Spei ;{u:ra ri\mbs. 'h 

sj. SALVIA foliis nigofis cordatis oblongis villofis , 
ferratis, bradeis floralibus calyce Ionfi;ioribus con- 
cavis acuminatis. Hort. cUff. is. IlortJupf, 10. 
, Mat. med. 15. Roy. lugdb. 309. Dalib. partfl 9. 

Salvia foliis cordato-ovatis obfcure undulati^;, fblio- 
lis floralibus lanceolato-concavis. Guett.Jlamp. ^63. 

Horminum Sclarea diAum. Bauh. pin a.%%. 

Orvala. Dod. pempt. 892. 

Habitat in Syria, Italia. ^ 
A8* SALVIA foliis oblongis dentato-angulatis lanatis» 
verticillis fummis fterilibus, bradeis concavis. 

Sclarea ficula^folio argenteofubrotundo. BoerLlugdb. 
I. f. 163. 

Athiopis tota argentea cretica lanuginofii. Gip. caxh 

HaHtat in Cretau ct 

Mtdia ituer S. Hclaream £? JEthiopem. Folia erofa in 
fieriU herba maxime tomentofa. Panicula minus bra" 
chiata^ pubefcfinsy vifeofa^ ramorun^ fummitatibus Jie" 
rilibusfquafijpinofis. Br^&em coacava^ mutic£.C€>' 
rolla alba gafea purpwrqfcenti»pubefipemei labio fiavi- 
cante. Stylus corolla loigioTt 89- Sdaiet. DIANDRIA MONOGYNIA. 39 

• • 

•9. SALVTA folUs oblong;is erofis lanatis, vertidllis /Kthlopii. 
lanatis , brafteis recarvatis fubfpiaofis. 
Salvia fbliis l^nceolatis finuato-dentatis: floraiibus ver- 

tidl]oscoraprimentibus,/2>r^c/i/.i3,i{oy./ug(&.308« 

JEthiopis foliis finuofis« BauK pin. 241. 
f. >Gttuopis laciniatis foUis. Barr. rar. 34* t i88. 
^. Manfin aegypticum. VesL alp» ais; t. sxa. 

MMiat in IMyxia j Gracia, Africa. ^ 

LMum inferiuf anticc coharet ^ faccum format. 

30. SKL.Vl^ foliis rugofis pinnatifidis lanatis: verticil- cmtophyi- 

Us fumiDis fterilibus» la. 

Salvia foliis runplicibus d^tato-pinoatis afperis. Hort. 

dtf. 13. Roy. lugdih 308, . 
Salvia foliis fimpliclbos deotato-planatis rugofis ver* 

racofis. Hort. upf. xo. 
BonniDpm rugofo verrucofoqu^ folio cornu cervi ex- 

primente. /^tuk. alm. iW» t, 194. f* 5. Hmn^ parad. 

186. /. 186. Afarif. hift. 3. p. 393./. f I. t. 13./. (7, 
Hihitat in Perfia. ^ 

i 31. SALVIA fbliis compofitis pinnatis. H>rt. cliff. 13. plnntta. 
Roy, bigiBf. 309. 
Sahria orientalis latlfolia hirfutifiiipa vifcofa pinnata t 
ftore & calyce pnrpurds , inodora, JBo^r^ iugS. 
t.p, 167. r. M/, 
Hormioam arabicum , alatis foliis , flore rubello. Pluk. 

dte. is^.r. 194./.^. 
HaHtm in Oriente C? Arabia* , 

ja. SALVIA foliis cordatis inaequaliter bafi exdfis t nuuns, 

canle fobcodo » fpicis ante ilorefcentiam cernuis. • 
Salvia foliis cordatis obtufe crenatis , fpicis florum 

notantibus. Aft.petrop. 1747. p. 378. r. X4« 
HMtat in btperio Rutlieno. % 

COLLINSONIA. 

I. COLLINSONIA. Hort. eUff. 14- /• S* Cold. novel\ casadenfii. 
8. Ksjiu it. a. p. 317. 
BUtm SM Virg;iifiae, CansOxfyhis. 2|. 

M OR I N A 

M' MORINA. Hort. cUff. 14. Roy. tugdb. ^6. pcrfica, 

IfadQa orientalis , carlin» folio. Toumcfl cer. 48. 

iu.3. p. 139./. 13S. 
HHtat in Pex&ai ad Hifpaham. 2|. 

C 4 PI' 4« DIANDRIA DIGYNIA. odoratttin. / ' indicum. ptnicula- 
tum. fii^nmi. Betle. D IG Y N I A. 

ANTHOXANTHUM. 

I. ANTHOXANTHUM Ibica ovato-oblonga, flofcu- 
lis fubpedunculatis arilta loi^ioribus. 
APthoxarichum flofculis diandris. Hort. cUff. «5. /foy. 

bigdlh 58. 
Antlioxanthum. iFI Jvec. «9. 33. Dflfffc pony: lo. 
Gramen pratenfe , fpica flavefcente. JSimA. pi«. 3, 

S>cheucki. gram. 88. 
Habitat in v £uropae pratis. 2f. 

«. ANTHOXANTHUM q?ica llneari, flofculis feffi- 
libus arifta brevioribus. Fl. %cyl aj. » 
Hdbitat in India. 

3, ANTHOXANTHUM floribus paidculatis. ^n, r, 
acad. 145, 
Gramen fparteum , panicula flavefcente* Rudb. elyf^ 

I. /. 14. 
Habitat in Europa aujhraliarei ut in Horto Dei Mon- 

fpelienfu 
Gramen in vivo ulterius examnandum iis , iudbus adefl. 
Facies efl Jntk odorati, Cafyces ^adrijlori , Flores 
nauid. 

T R I G Y N I A. 

P I P E R. 

I. PIPER forns ovatls fubfeptemnerviis glabris, pe- 
tiolis fimpliciflimis. fL xeyl. 25. * Mat. med. 26. 
Piper rotundum oigrum. mtdi. pin. 411. Pluk. alm. 
«97- ^- 437 /• «• Morif Idfi. 3I p. 6o%.f. 15. r, i. 

Milago codi. Rkeed. mal. 7. p. 93. (• id. 
Hal)itat in India. ^ 

a. PIPER foltis ovads obloa^hifcults acumbiatis fe- 
ptinerviis , petioUs bidentatis. FL x^L a/. • 
Piper qui Saururus folils feptt^ervitfobloago-acumi- 

patis. Burm. Xfyl- i93- r« .80. /• 2. 
Beetia- codi. Rheed. mcd. 7. p. »9. 1. ij. 
Habitae in India. '6 

3. pi- PIANDRIA TRiQYNIA. 4^ 

3. PIPBR foliis ovatis acutiufculis ftibtus (bahris: ner- Makmiri. 

vis quiDque fubtus elevatis. Fl. x^l* a^. * 
Sirium. Rtanph. amb, 5. p, 33^. t. ii6./, d« 
Amalagp. Rjteed. maL 7. ^. - - - r. 16. 
Hditai in IndiaL utraqutf, 

4. PlPKRfoliiscordat]sfubfeptinervlisvenoiis.jFli(^7. SMbit.' 

Siiboa* liumph, amk £. p. 340. p. itj.f. %. 
Betela quem Sirii-boa vocant Bont. jav. 91. t. 91« 
Hatitat in India. 

5. PIPERfoliiscordatispetiolatisfeiIilibusque.R^O^/. loBgoai» 
30. * Afa/. med. ao. 
Kper loDgum orientale. Bauh. piru 410« 
P^er loDgura. Rumpk, amb. 5. ^. 333. r. f i5. f. g. 
nper longum , piftplochis foUis absque pediciilis , 

maderafpatanum. Pluk. aim. »97. t, 104. /. 4. 
CattQ*tirpaIL Rheed. m^ 7, p« »7. /• 14« 
Mbitat ia India. 

^PIPERfoiiislancedlato-ovatisquinquenerviisrugoiis* Afiuil|||, 
Piper longum arboreum .altius , folio nervofo minore» 
fpica gracili & breviore. Sloan. bifi. i.p.t 34. r. 87./. i • 
Piper fi^ex, Q^ica longa gracili. /Yu^. alm. 297* t. 

»15. / s. 

Plpcr longum. Rumph. amb. 5. p, 333. r. ii<5. f. 1. 

Saanmis foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis ru- 

gofis. Hart. cUff. 140. 
nmtat in Jamaica. 

7« PIPER foliis cordatis novem-nerviis reticulatis. iBcfamfttm 
Saururus frutefcens foliis plantagineis , fruAu brevio* * 

iL Plitm. am€r. 59. t. 70« 
Simm decumanunu RumpK amb. 5. p. 45. r. «7. 
NMtat iu Indiis. ^ 
4^&U5 Kws P. xesMciilftto , uC feri varietas. 

8- PIP6R folils cordatis feptemnerviis reticulatis. retlciilitBaip 

Saurunis botryoides major arborefcens, foliis planta* 

gineis. Phm. amer. 57. t. 75, 
Jaborandi, Mtxregr. braf. 37. Kf. braf. 97. 
HMiat in Martinica , BrafiUa. ' 

9^ nPER foliis ovato4anceolati9: pervis altemis,Q^I« •Amsmu 
cis imcioatis. 

cs R- 


DXANDBIA MON06YNIA. calyce aoguftioribus. yirid. cUffi 17. Gron, virg. 8« 

Roy^ bigdb, 309« DaUb. fonf. 9. Saui\ monfp^ »78. 
Salvia foUis pinnatiai incius glabris, Hoh, cUff, 1%. 
Hormiauin fylveftre, laveaduix fiore. Bauh. pin. ^39. 

^a;. hijl 545» 
H^rminum fylyefbe minus, incilb foUo , ilore azcH 

reo. Barr^ ic. so8. 
Horminum , verbenacae ladniis» anguftifoliupi* Triumf. 

obf 66. r. 66. 
Hahitat in Europs £? Orientis pafads* 2|. 

fhiv!dflm. I ■). SALVIA foliis ferratis pinnatifidis rugofifflmis, fpi- 

ca obtufa, coroiiis caiyce anguftioribus. 

liorminum fyivcftre , incifo foiio , c«fio flore , itali- 
cum. Barr. rar.24, u Afto. - 

Habitat in Itaiia. <f 

Caiules tetragoni y obtufi^ viUqfi^ adfcendentes^ fpithm£i: 
R/imis fuperne f£pius duobus, Foiia oblonga^ pin- 
natojitmata j rugq/iffima > crenata , obttifa , pttiotata^ 
in caule a. /. 3, paribut. Spjca truncata vefticillis 
remotii. Bradex cordata^ trifiora. Calyces pHisglu- 
tinq/is, /abip fuperiore plicato. Coroila violacea 9 vix 
caiyce dupU longior ; labii infcrioris medio lobo albo. 

pyitaaiQL s6. SALVlA fbliis obtufis erofis , ftaminibus coroiia 

duplo iongioribus. Roy. lugdh. 309. 

Horminum pyrenaicum giutinoflun anguri» foiio. 
Herm. paraa. i87- t. 187. 

Habitat in Pyrenaeis* ^ 

difenoas. 17. SALVIA foiiis cordato-oblongis erofis , ftamini- 

bus coroliam aeqoantibus. 
Horminum fylvefli-e majus, flore aibo, integrls foiiis* 

Barr. ic. 1 87. bona. 
Habitat z« Syria. 2/. 
Caules prJa&5 , villqfi. Folia cordata^ oblonga^ tomen- 

tofa^ rugofa^ marginc erofa^ grato graxn (ntore. Bra- 

&em cordata^ villofaj pilofo-vifcid^. Coroliae ofiut. 

5?tamina longitudiu corolia » Anheris tuteis. Caiy- 

ces bilabiuti. 

iymoL^ iS. S ALVIA foliis cordatis dentatis : inferioribus re- 

pandis , bradeis glabris acutis cord^itiSy calycibus 
tomentofis. 
Hormiuum fyriacunL BauL pitL 2zi* prodr. 114, /. 114« 

Ha" DiANDRiA xomormA. 37 

HAk^ iM Oriente , PaliBfliiia. Haffdqmfi. 

&atur4i S. pratenfk. Caules titufe angumL Folu ccrdata^ 
rugofijfma^fubtomeiaofa^ repanday dentota^ dnufe rre* 
nata. 2m\C}j\jaLbrachiata^virgata. Btsi&ex cafyce bre* 
vioresycoriate. Calyces quinquefidi, ^qualefyacununa* 
ti, tomentoji. Coroll» cdba. Scylus go/^a duplo longior. 

19. SALVIA foliis oratls utrlnque acumtoatis fisrra* meidcaiub 

tis. Hort^ ctijf^ 13. Roy, btgdb, 308. 
Sclarea mexlcana aitiflima , facte teliotropii. DUL 

elth. 339. t. 254, /. 330. 
Habitat in Mexici humentibus, ^ 

sc. SALVIAfoiiisovatis«petiolist<tiinqiiemucronatis, hifpanica, 
Tpicis imbricatis , calydbus triiidis. Kiuph.orig.t, %. 

Horminum fytveftre, lavendula flore. Bauk, pin. 2^9? 

Sdarea hifpanica^ Tdbem. hift, ^64. ic, 374. 

Habitat in luiia* D. Rathgeb; in Hil^abia. Lctfling. 

Cadis fefifupedalis ^ tetragonuSf obti^usy quadrifulcatus^ 
fttperne pilis refiexis mbis vefiitus. Fotia ovata , a- 
CKta^ rugofa ^ ferrata j bafi acuta; petiolis bqfi utrin- 
aue obtt^o mucrone prominentibus. Spica tetragona j 
gmbricata BraSeis ovatis^ longitudine calycum^ cilia' 
tis. Calycesfubjingulafpamaffepe 5, ore tridentati^ 
aeuti ^ dente fkperiore folitario ; ir^erioribus duobui. 
CdroUa cdndea: limbo longittuUae caiycii :* galea bre* 
viareyfnbviUofa; labio inferiore trijiaoj obtufo^ inte" 
gerroMOj hqfimaadis tk^paltidis» 

Ai. SAL VIA foliis cordati^ acute crenatis : Aimmis fefli- Indlca. 
libos, verticiilis fubnudis remotiiTimis. Royjugdb.ii. 
Sdarea indica, fioribus variegatis. Tournef. injl. 179. 
Htdntat in India. 

tft. SAL\ lA foliis cordatis crenato-dentatiS) vertidP- vertidllat^ 
lis fiAnudiSv ftvio corollarum labio inferiore in« 
cumbentibQS. rhrt. upf.ti. * 

Salvia foliis cordato-lagittatis dentatis. Hort. clif. 495» 
Roy. btgdb. 309. 

Horminom tylvefbe latifolium vertidllatum. Bauk. 

/WK. «38. 

Hominum fylveftre tertiunl». Quf. hift. a. p. 29» 
ttdntat iu Auftri«| Mifni« adtis & ruderatis. 
sj. 5ALV1A foiiis cordato-fagittatis ferratis acutis. A/orr. glmlao£i. 
cBf. 13« Hon.upf.it^Roy. lugdb. 308« 5W« monfp. 145. 

C 3 Hor- 38 DIANDRIA M0N06TNIA/ Hormindm luteum glutiQorum. Bauh. pin, ^38« 
Uorminum fylviei^lre recundum* Chtf. kift. s. p. ^9. 
Hdntai in Europae lutofis. 2|. africaiu* anrea. ctnarienijtf. 24. SALVIA foliis haftato-triangularibus oblongis 

natls obtufi». Hort. ciiffl 13. Hort upf. lo. Roy* 
lugdb. 308- 

Horminum canarienfe tomentofum * haftato fblio. 
Alorif. hift. 3. p. 394 /. 11. t. 13. /. 17. 

Habitat in Canariis. % 

«5. SALVIA foUis fubrotundls (brratis: baii truncatis 
dentatis. Hort. cUff. 13. Roy. lugdh. 308. 

Salvia africana firutefeens , folio fcorodoniae » flore 
violaceo. Comm. kort. &. p. i8r* t. 91« 

Horminum Iiaftatis ampUoribus foUis , caulibus & pe- 
diculis araneofk lauugine. Pluk» alm. 1 85« t. 301. /. d. 

Habitat in Cap. h» Spei^ hcis argillqfis. % 

%6. SALVIA fol^isfubrotundisinte^rrimis: bafitrun- 
catis dentatiSt Hort, clif. 13. Koy. lugdb. 368. 

Salvia africana frutefcens , folio fubrotundo glauco 
flore magn6 aureo» Comm.-tort. 2.p. 183. t. 9A. 

Habitdt ad Cap. b. Spei juxta rirulos. t ' 

«7. SALVIA foliis nigoiis cordatis oblongis ^llofis « 
ferratis, bradeis floralibus calyce lonrioribus con- 
cavis acuminatis. Hort. cliff. is. ffort.upf. 10. 
, Atat. med. 15. Roy. lugdb. 309. Dalib. parijl 9. 

Salvia foliis cordato-ovatis obfcure undulafis;, folio- 
lis floraUbus lanceolato-concavis. Guett.Jlamp. 26^. 

Horminum Sclarea di&um. Bauh. pin 22Z. 

Orvala. Dod, pempt. ^92. 

HaHtat in Syria, Italia. ^ 
ftS* SALVIA foUts oblongis dentato-angulatis lanatis, 
verticUUs fummis fteriUbus, bradeis concavis. 

Sclarea ficula , foUo argenteo fubrotundo. BoerLbigdb* 
t. p. 163. 

^thiopis tota argentea cretica lanuginoCu Qip. cath. 

Habitat in Cretsu <^ 

Mtdia inter S^ Maream & JEtUopem. FoUa crofa in 
JlerUi herba maxime tementofa. Panicula ndnus bra- 
chiata^ pubefcens^ vifcofa , ramorun^ fununitatibus Jle* 
rilibuSfguafifpinofis. Brz&esn concava^ muiic£. CO" 
roUa awa gatea purpurafceniimpubefcentei Wo ftavi' 
cante^ Stylus coroUa loigior. 29. Sdaiea. DIANDRIA MONOGYNIA, S9 

•9. SALVIA follis oblongis erofis lanatis, verticillis -«thiopij. 
lanatis , brafteis recurvatis fubfpioofis. 
Salvia foliis Unceolatis finuato-dentatis: floraiibus ver» 
ticillos coinprimentibus,/i>r/.c/(/f;i3, Roy.lugdb.soSf 
Athiopts foliis finuofis. BauK pin, S41. 
4. >Etiiiopls laciniatis foliis. Barr. rar. 34. r. J88. 
«y. Marum xgypticum. VesL alp^ dis; f« sxa. 
Hahitat inlMYtUt Graecia, Africa. ^ 
Labium inferiuf antice coharet ^ faccum format. 

30. SAlrVIA foliis rugofis pinnatifidis lanatis: verticil- cmtophyi- 
Us furoin)5 fterilibus» Ui* 

Salvia foliis fifnpHcibus dentato-pinnatis afperis. Hort^ 

dif* f 3. Roy. lugdlh 308, 
Salvia foiib fimplicibus dentato-plnnatis rugofis ver- 

rocofis. Hort. upf. 10. 
Honninpm rugofo verrucofoqu^ folio cornu cervi exr 

primrate. Fluk. alm» 1B6* 1. 194.7^ 5. Herm, parad, 

t86. f. 185. Morif. hijl. 3. p. 393./. n. t. 13./. <y, 
Hititat u Perfia. ^ 

l 21. SALVIA foliis compofitis pinnatis* Hort. cliff, 13. planata. 

Roy, btgdb. 309. 
Sahria orientalis latifolia hirfutifiiipa vifcofa pinnata, 

ftor e & calyce purpureis , inodora. Boerk. lugdb. 

i.p, 167. r. i6j. 
Honmaam arabicum , alatis foliis , fiore rubello. PluL 

alm. 18^. r. 194. /.5. 
Hdntat in Oriente £? Arabia* , 

ja. SALVIA foliis cordatis insqualiter bafi excifis , natuii. 

GUile fobcudo , fpicis ante iiorefcentiam cemuis. 
Salvia fbliis cordatis obtufe crenatis , fpicis fiorum 

mitantibus. jlH.petrop. 1747. p. 378. r» 14« 
HaJbnai in Imperio Ruttieno^ % 

COLLINSONIA. 

I. C0IXIN80NIA. Hort. tUff. 14- t. 5. Cold. noveh casadenfif. 
%. KMlnu it. a. p. 317. 
Babim M Vi]f;iiuaey CnDaAM fyhis. S|. 

MORINA. 

r MDRINA. Hort. eUff* 14. Roy. lugdb. «3^. pcrfica. 

Morina orientalis « carlinae folio. Tounuf. cer. 48. 

iiin*j. p. 139./« 131. 
Htbitat ia Per&A ad Hifpaham. 2|. 

C 4 />/- • — . • • _ 4« DIAmmA DlGYVtJA, / ' D I G Y N I A. 

ANTHOXANTHUM- 

odwatum, I. ANTHOXANTHUM fbica ovato-oblonga, flofcu- 

lis fubpedunculatis arifta longioribus. 
Anthoxaritlium flofculis diandris. Horu cUff. «5. Roy. 
lugdb* 58, 

Anthoxantiium. Fl. fvec. ^9. 33. DaUb. parif. 10. 
Gramen prateofe , fpica flavefcente. Bauh. pin. 3, 

Scheucki, graoL 88. 
Habitat lii Europse pratis. 2f. 

indicum. A. ANTHOXANTHUM fpicai lineari , flofcalis fefll- 

llbus arifta brevioribus. Fl. z^yL «5. * 
Hahitat in India. 

ptnicuu. 3. ANTHOXANTHUM floribus paniculatis. jirmn. u 

tum, ^^- 145. 

Gramen Tparteum , panicula fiavefcente* Rudb. elyf 

1. /. 14. 
Habitat in Europa auftraliore ; ut in Horto Dei Aton^ 

fpeiienji. 
Cramen in %wo ulterius examnajdum iis , (udbus adejl, 
Facies eft Aiuh. odorati. Calyces quadrijlori , Ftores 
nuuici. 

T R I G Y N I A. 

P I P E R- 

fli«roa. I. PIPER fbliis ovatis fubfeptemnerviis glabris , pe- 

tiolis fimpliciflimis. FL x^L vt6. * Mat. med. 26. 
Piper rotundum nigrum. Bauh. pin. 411« Muk^ alm. 
£97- t. 437. / X. Morif. hifi^ 3I p. 6o%.f. 15. t. u 

M Jago codi. Rheed. mal. 7. p« 93. u 12. 
Habhat in India. % 

Betie! 2. PIPER foUis ovatis obloaghifculiS acumfnatis fe- 

ptinerviis, petfolis bidentat^. FL x^tyL 87. * 
Piper qui Saururus foliisfepttiiefvii^obloogo-acumi- 

patis. iwrm. xfyL 193. t. .82. /. a. 
Beetla- codi. Rheed. nm. 7. p. 29. l. 15. 
Habitat in India. I^ 

3- H- PIANDRIA TRiQYNIA. 4^ 

3. PIPBR foliis ovatis acutiufculis ftibtus fcahris: ner- Malamici. 

vis quinque fubtus elevasis. Fl. :jtfy/, 26. * 
Sirium. Rumph, amb. 5. p. 33^. t. 116./. d« 
Amalasp* Rneed, maL 7. ^. - - - r. KJ. 
Haldtat in IndisL utraque, 

4. PIPKRfoliiscordatisfubfeptiaerviisvenoiis.jFl^^Z. S!xib#t; 

»9- * 

Siriboa. Rumph. amh. ^.p. 340. ^ 117./ », 

Beteia quem Sirii-boa vocant Bm. jav, 91. ^ ^x. 
Habitai in ladia. 

5. PIPERfoliiscordatispetiolatisfe(Iilibusque.R^O^iL loBgoai» 

30. * Mat. med. ao. 
Piper loogum orientale. Bauk pin. 412« 
F^per longum. RumpK anA, 5. p, 333. r. f i5. f. g« 
Piper longum , pi(t<;>Iochis folus absque p^iculis , 

maderafpatanum. Pluk. alm. »97. 1. 104. / 4. 
Cattu*tirpalL Rheed. mfd. 7. p. »7. /• 14« 
Habitat ia India. 

^.PIPERfoiiislanceolato-ovatisquinquenerviisnigofis. Afiuil|||, 
Piper longum arboreum .altius , folio nervofo minore» 
l)pica graciU & breviore. Sloau. bifi. i.p. 134. r. 87./. i. 
Fiper fi^ex, tpicz longa gracili. /7id. alm. ^97. r. 

«15- /. a. 
Plpcr longum. Rumph. amb. 5. p. 333. ^ ii<5. f. i. 
Sanmrus foiiis lanceolato-ovatts quinquenerviis rur 

gofis. Hort. cUff. 140. 
Habitat in Jamaici. 7« PIPER foliis cordatts novem-nerviis reticulatis. 
Saururus frutefcens foliis plantagineis , frudu brevio- - 

ri. Pbm. am€r. 59. t. 70. 
Simm decumanum, Rumpk amb. 5. p. 45. t,%j. 
Hcintaiin Indiis. % 
Jlffais tdmis P. xei^iilato , uC fen vartetas. 

8. PIPER foliis cordatis feptemnerviis redculatis. tednlatm, 

Saurums botryoides najor arborefcens, foliis planta* 

gineis. Plum amer. 57, r. 75, 
JaTOrandl, Marcgr. braf. 37. Pif braf. 97. 
HaUtat in Martinica , BrafiUa. 

9b PIPER foliis ovato-bnceolatii: pervis alternis,Qpi« adnicim. 
cis imciaatis* 

C S K- 4» DIANDRIA TRIGYNIA. 

Pijper lon^m, folio nenroro pallide viridi, humiliiis. 

Sloan. hift. i. p. 135. f. 87. f, a. 
Saururus foliis ovato * lanceolatis : nervis alternis. 

Hort. cliffl 140. Roy. lugdb. 8. 
Saururus arborefcens , fruftu adunco. Plum. amer. 

S«. t. 77. 

Hahitat in Jamalca. 

pellncidum. lo. PIPER foliis cordatis petiolatis, caul^ herbaceo. 

Piper foliis cordatis, caule procumbente. Hort. cliff'. 

6. f. 4. * Roy:lugdiK 8. 
Saurums minor procumbens botryitis > folio craflb 

cordato. Plum, am^r. 54. f.^a. 
Habitat in America calidiore. Q 

iciimmt- IX. PIPER foliis lanceolato-ovatis nervofis camoTis. 
tum. Saururus alius humilis , folio caruofo & acuminato. 

Plum. amer. 54. f. 71I 
Habitat in America calidiare, 

cl>tiififb. XA- PIPER foliis obovatis enerviis. 
fimii. Saururus humilis , folio carnofo fubrotundo. Plum. a- 

mer. 53. f. 70. 
Habitat in America eaUiiore. 

fonmdifo- >3» PI P£R foliis orbiculatis folitariis camofis. 
limn, Saururus repens« iblio orbiculari nummularis facie. 

Plum, amer. 591. f. (^9. 
Piper longum mioimum herbaceum fcandeng rotun- 

difolium. Sloan.jam. 45. hijl. i, p. 137. 
Halntat in America caUdiore. 

macQlormn. 14. PIPKR foliis peltatis ovatis. 

Saunirus bederaceus , caulibus maculoiis , major. 

Plum. amer. 60. f. 66. 
Hal)itat in Domingo. 

fdtamm. X5- PIPER foliis peltatis orbiculato-cordatls obtufis re- 

pandis , fpicis umbellatis. 
Saururus arborefcens, foliis amplis rotundis & umbi- 

licntis. Plum. amer. 56. t 74. 
Lomba. Rumph, amb. 6. p. 133. f. 59./, x« 
Hahitat in Indiis. 
^lftacHyos. 16. PiPBR foliis ovatis, fplcis conjugati^. 

Saitrurus hederaceus « caulibus maculofis t minort: 
JVum. amer. 51« /. d?. DTANDRIA TRIOYNlA. ^ 4« 

Habitat iu Americae GaUia aequinoAiali. 

17. PIPER foliis cordatis fubrotundis acutis vcnolM, ttmbdlaaim 
fpicis umbeilatis. 

Saururus arborefcens, foliis amplis cordatis noa um- 

bilicatis. Plum. amer» 53. u 73, ' 
Uabitat in Domingo. 

18. PIPER foliis temis fcbrotundis. trifoUwB. 
Saururus hederaceus tripliyllus 9 folio rotundo, Flum^ 

amar. 5«. t. 68. 
HAitat in Americae GaUia xquinoSiali. 

29, PIPER foliis quaternis cuneiformibns fefliUbus. quadrifo- 
Saunims repens tetraphyllus , foUo craffiore. Flum, Umm* 

ic, Ai8* f« 24S. f A. 
UAitat in America meridiomdi. 

10. PIPER foUis verticiUatis oVatis trinerviis. AmaiL yetadUar 
acad. 5. p 391. '^ taflflu 

SaDnirus ereftus minor, foliis orbiculatis verddllatis 
tumentibus , fpicis terminaUbus. Brown. jam. 204. 
HdbitMi in Jamaica. O (b4^ ^^ ^^ 

i Claf 44 TRIAKDRIA ACONOQYinA. 

cugis ui. 

TRIANDRIA 

MONOG YNJA 

VALERIANA. 

nito. . X. VAf.ERlANA Aoribus monandris caudatis , foliis 

lanceolatis iDtegerrioiis. Hort. cUff. 15, Hovt. ugf. 

14. Roy. lugdb. 235. Dalik parif, xa. 
Valeriana rubra. Eauk. pin. 16^, 
Valeri^ioa marlna latifolia major rubnu Mmf. kift. 3. 

p. 102./. 7. r. 14-/. 15. 
0. Valeriana rubra angultifolia. Bavlu piiu 16$, prodr^ 

88. BauL hift^ 3. ;>. Aii. 
Habrtat in GalU«> Helveciae , Italiae , Orientii^ ruie* 

ratis^ 2(. 

eiMtnpa. fl. VALERIANA floribus monandris, foliis plnnatifi- 

dls. Hort. upf 14. ^ 

Valeriana folds pinnato-Iaciniatis , floribus monan- 

dris/ Virid. cUff. 4. Hort. cliff. i6. Roy. bigdb. »35. 

Sauv. numfp, «75. 
Valeriana foiirs calcitraps* Bauk pin. 164. Morif hijl. 

3. p. loi /. 7. t. 14. f. 7. 
Valeriana fylveftris» foliis tenuiifime divilis. Bauh. 

pin. 16^.' 
Valeriana annua f. aeftiva. Cluf. hijl. d. p. 54. 
//a^rar in Lufitaniay Oriente. O 

coniiicoplB. 3« VALERIaNA floribus diandris rlngentihus, foliis 

ov.tis feflilibus. Hort. ciiff. is. Hort. ugf. 13. 

Roy. lugdb. «35. 

Valeriam peregriaa purpurea albave. Baukpin. 164. 

prodr. 87« . . 

Va'eriana ind'ca. GuC. hlfl. a. p. 54. 
PreudO' Valeriana comucopioides annua purpurea* 

Morif. hift 3. p. 104. r. 7, /. 16. J. «7« 

Habitat in Amenc9» Mauritaniae, Siciliie, Hi()[>ani» 
afvi$^ 

«oIea« ' 4. VALERIANA iloribus triandris dioicis, foliis pio* 

natis integerrimis; 

Vale- TRIANDRIA M0N06YNIA. 4$ 

Valeriana dioica. lu (zL 4^. W. Jvec, %x. 35. DaiSb. 

parif. n. * 

Valeriana, foliis caulinis pinnatis, fexu diftinfta. 

Hort. cUff. 16. 
Valeriana , foliis caulinis pinnatis , polygama. Fir. 

etif. 5. Roy. lugdb. «35. 
Valeiiana paluftris minor. Eauh. pin. 154. 
Valeriana paiuftris inodora parum laciniata. Bauh. 

pitL S6» 
Valeriana alpina minor. Bauk pin. 165, prodr. 87. 
Vaieriana pracenfis ininor. Morif. umb. 1. 10. </. t. 
Habitat in £uropx & Orientis campis uliginofis. 2{. 

5. VALERIANA floribus triandris « foliis omnibus ojacinailf. 

pinnatis. Mat. nud. 21. Hort.^cliff. i^. FLfvec. 

3Q ; 34. Rwy. lugdb. 234. Dalik parif. i r. 
Valeriana paluf&is major. Bauh. pin. 16^ P^p^^* S^* 
Valeriana fylvellris major. Bauh. pin. .164. FL lapp. 13, 
Vaieriana fylveftris. Uod. pmpt. 349. 
Hahitat in £urop« nemoribus paUidcfis. 2f. 

6. VALERIANA floribus triandris , foliis cauiinis pin* PUu. 

natis; .radicalibus indivifis. Hort. upf 13« Mat. 

med. ftft. 
Valeriana foliis^ infinus integris ; proximis laciniatis; 

caulinis pinnatili. Hort. cliff, 15. Roy. lugdb, 034. 
Valeriana liortenfis, Bauh.pia. 164. 
Habaat in Alfatia. 2f. 
Caule non fulcato Q fbUolis extetioribus maj^ribus a V. 

officinali etjam differt. 

7. VALEKIANAfloribustriandris, foUisdentatis: ra- trlpierlf^ 

dicalibus cordatis ; cauiibus teroatis ovato-obibngis. 
Valeriana floribus triandriSy fbliis radicalibus cordatis, 

aliis LiCiniatis. Sauv, monTp. 2j6. 
Valeriana alpioa prima. Bauh.pin. i6$.prodr.s6.t.^6. 
Valeriana alpina aitera. Bauh. pin. 16 $. 
Valeriana alpina minor, planta palmaris. Pluk. alrn. 

380. f. »31./. 7- ^, _ . 

Valeriana minima , planta uncialis. PIuIl alm. 380; 

t. «31. f. 8- 
Habitat in alpibus Helvetiae. 
bvobicra propriafwa diphyUa^ fetacea. % ' 

8. VALEREANA floribus triandris, foliis ovato-ob- aiofUaju. 

loogis fubdentatiS) caule Iimplici« 

Va. ^ TRIANDRU MONOGYNIA. •olticsL taberoC*. teijdlis. pyicniica. Valcriana foliis omnibus integris ex ovato acamina' 
tis lcviter dentatis. HulL helw 66^ it, 8. 

Valeriana montana, fubrotundo folio. Bauh^pin. 155, 

Valeriana alpioa, fcropliulariae folio. BauK pin. 164. 
frodf, 87. * 

Nardo celtics limilis inodora. Bauh. pin 155. 

Habitat in alpibus Helveticis ^ Rbaeticis, P^renseis. 2|. 

9. VALERI ANA floribus triandris , foliis ovato • ob- 

.longis obtufis integerrimis. Alat. med. ^3. 
Valeriana toliis ovatis obtufis minime dentatis. Hall. 

helw 664. 
Nardus ex apulia. Batik. pin. 1^5. 
Nardus celtia diofcorldis. Bauh. pin. 16$. 
Nardus celtica altera. Bauh. pin 166. 
Nardus celtica. Bauh. hift. 3. p. 205. 
Spica celtica faftigio fiofculorum ordine differens. 

Ctm. epit, 14. 
Habitat in alpibui Helvetia^y Valefiae. 2|. 

10. VALERIANA floribus triandris, foliis lanceolatis 
. integerrimis : caulinis bafi pinnatis. 

Nardus montana , radice olivari. Bauh pbu 155« 
(i, Nardus montana, radice oblonga. Bauh.pin. i6y 
Nardus montana, longius radicata. Cam. epit. i€. ^ . 
Habitat in Dalmatia , Sicilia , Galloprovinci^. 2|. 

11. VALERIANA floribus triandris , foliis fubdentatisx 

radicalibus ovatis» caulinis lineari lanceolatis. 
Valeriana alpina nardo celtic» fimilis. Baukpin. 16$. 
Valeriana fyiveftris alpina 2. l^xatilis. Quf. kift. 1. p. 

55. bona. 
Valeri^na alpina nardo celticc fimilis iQodora. /M. 

dm. 380. f. »3«./ a 
Nardo Celticae fimiiis iqpdora. Bauh. pin. 16$. prodr, 

88. Burf. VUL i»«. 
Habitat in alpibus &iri£ » Aufbrix , Baldl , Montalba- 

mltaliig. % 

ifi. VALERIANA floribus triandris , foliis cauUols 
cordatis ferratis petiolRtis: fummis temati.'^* Hort. 
cliff. 15. Roy. lugS. 235. Afonnier. obf, 235. 
Valeriana maxima pyreoaica, cacalix foiio. Tournef. 

inft. 131. 
Vaieriana canadenfis* Riv. mon. 6. 

Va- TRIAMBRIA MONOGYNIA. 47 

Valeriana orientalis, alliaris folio, flore albo. Buxb, 

cent. 2. p. 19. f« II. 
H^itat in Pyreasis? 2(. 

13. VALpERIANA floribus triandris, foliis tematis, fcandeiLs. 
caule fcandente. Lxft. it, 335. t 

HcHiiat in Cumana. 

14. VAlrERIANA floribus triandris , foliis omnibus ChiA«ft(is.. 
cordatis re^aado-lobatis. 

Habitat in Ciuna. OsbecK 

Ccoiks hfrbaceif crcflij plus quam pedaksy ramis flori- 
ferisoppofitisi Folia pppqpta', petiolatay glabra^ cor* 
data^ acuta , lobis lateraiibus utrinque binis obtufis, 
Rami Q c/oades terminati umbellulis involuceUo cin- 
ftis. Semina mtda. 

15. VALERIANA floribus triandris regularibus > foliis echiaati. 
deotads , fruAibus linearibus trideht;atis: extimo 
majore recurvo. 

Valeriana foliis dentato-ferratis, peduncuUs conicis» 

feminibus tridentatis. Saicv. monfp* 130. 
Valerianella ectiinata. Bauh, pin. 16$, 
Vaierianelia comucopioides ecliinata. Colutn. ecphr. 

i.p.t. 204. r. 206. 
Habitat in Italiae £? Monfpelii umbrqfis. Saiti'age$. 
Caulis dicbotomus. Folia lanceolata , feffiiia , obtufa^ 
dentatd. Flores f dickotomia , folitarii , fejfiles. Fru- 
Stus Unearis^ apice tridentatus: dente exteriore majore 
recwn*o. Corolia iirfundibuliformis<,reguLirisy quinque" 
fldit^ alba, Stign\2i trifldum, Summi flore^ in Spieas 
diekotomas^ coadunatas^ obtufasj brafleis £^ peduncu' 
lis irtcrajjatas digefli ; tamquam ex V. Locujla matre 
& V. comucopioide patre prognata effet. 

jtf. VaLERIANA floribus triandris 1 caule dichoto- Locuti. 
fflo, fbliis linearibus. FLfvec, 3»; 35» Hort. upf. 
14. . Dalib. parif la. 
Valeiiana caule dichotomo, foliis lanceolatls integris. 
Vb. cliff. 5. 
c Valeriana caiile dicbotomotfoliis lanceolatis integris, ofiftirifL 
fruftu fimplicL Hort. cUff. 16. Roy. lugdb. «35. . 
Valeriana campeflris inodora major. Bauh. pui 16^, 
fL Valeriana caule dichotomo , fbliis lanceotatis ferratiSi v^ttaic. 
calycibus inflatis. Hort. cUff. 16* Roy. lugdb. 235. 

Va- 4B TMANDRlA MONOGYNIA. 'ieifUU€, yalerlana cretlca , firuftu veficario. Toitraef. cor. 6. 
Boerh. lugdb. i. P. 75- /. 75. 
cormMtm, cy. Valeriana caule dichotomo , foliis lanceolatis deata- 

tis, fruau fexdentato. Hort. cliff. i6, Koy. lugdb.^z^^ 
Valeriana femine dellato. Bauh. pitu 165. 
Valerianella altera tenuitblia femioe fcabiof» ftellata 
Columu ecphr. i. p. 207. t. 209. 
^. Valeriana caule dicliotomo, foiiis oblongls fubrerri- 
tis, feminis corona tridentats. HaU, heli\665. Da- 
lib.paiif. 12. 
Locufta major. Riv. mon. 6. . 
rai£flf«w t. Valeriaiia caule dicliotomo, capitulis terminalibus 

involucro cinAis. Gron. virg. 10. 
Valeriana marilandicat foliis oblongls obtufis. Ra;. 

fuppl 3. p. »44. 
^fcoidtm, ^« Pfeudo - Valeriaoa annua , femine coronato , majpr 

lufitanica. Morif hifi. 3, p. 104,/. 7. k i6. f. 2^. 
Hahitat u. in Europae y /j. Cretae , y. Lufitaniae , S»' 
Europse auftralioris , e. Marilandiae arvis. Q 

mtea» ^7, VALERIaNA floribus triandris, cnule quadrifido, 

foUis imis bipinnatiiidis , feminis pappo plunjofo. 
SauxK monfp. 275. f 

Vaierianella fendne umbilicato iiirfuto minorB* Morif. 

umb, 
fUbiiat MonfpeliL 

ifaLrkt» i8* VALERIANA floribus tetrandris aequalibus, foliis 

pinnatifidis, feminibus paleae ovali adnatis. Hort. 

ftpf' 13. 
Valeriana lutea humilis. ylmm. futh. 1 8. n. ^5. r. 3. 

fi» Anonymus cheufanenfis, iideritidis foiio, Q-uttu ul- 

mi famaris iiaud abfimiU» Pluk. alm. i6. t»^^^.f. u 

Habitat in Sibiris campis. Q 

OL A X. 

I.' OLAX. fL Z^L 34 * ^tnan, acad. i. p. 387» 
' Arbor ftercoraria zeylanica glandifera. Burm. icyL %6. 
Habitat in Zeylona. % 

TAMARINDUS. 

lidia. !• TAMARINDUS. Hort. cliff. 18 Mat. med. «8. 

Hort. upf. i^. FL XO^L i4» Roy- ''W^- 4^5» Rumpk. 
amb. fl. p. 90. t, 23, Ljefi. it. fiio- 
Siliqua arabica, qua Tamarindus. BauA. pin. 403. 

Balam- ceylmka. TRIANDRIA MONOGYNIA. 49 

Ba&m-puli. IiAee<L moL 1. p.^9. r. a^* 

Hsbitat in Iadia> America, iKgypto , Arabia, '1) 

RUMPHIA. 

I. RUMPEnA, amboineaiLi 

Mvxa pyrifornds, ofliculoNxIllpermo* Raj. hijl, 155^.* 
Tuem tani. Rheed. moL 4,/?. 55. r. n. 
Habitat in India. 6 

CNEORUM. 

1. CNEORUM. /forr. cffyi ig. Roy. lugdh. 119. tricoccum. 

Chamaelea tricoccos. Bauh. pin. 46^1. 
Chamslea. Cam, epit. 973. 
Habitojt in Hifpama^, Narboaae glareqfis, ^ 

CAMOCLADIA. 

I. CAMOCLADIA foliolis integris. Jacq. amcr. 12. xntegrifolla. 
Camodadia caudice fimplici 9 floribus confertis felli- 

libus, racemis alaribus* Brow.jam. 124. 
Fmous racemofa, caudice non ramofo , alato fraxini 
fislio non crenato, fruftu rubro fubdulcl Sloan.iam, 
184. Ai/I. &; p. 131. r. 222./. I. RcLJ. dendr. 44. 
ILdntat in America calidiore. ^ 
M. CAMOCLAUIA foiioiis fpinofo - dentatis. Jacq. O 4entau. 

OIIUT. 12. 

HMtat in America meridionali ^ 

MELOTHRIA. 

1. MBLOTHRIA. Hort. cliff. 490. * Hort. upf. 15. pendula. 
Gron. virg. 10. Rcy. tugdb. 528. 
Cocumis parva repens virgioiana, fruftu minimo'. 

Pluk. atm^ 123. t. Sy f' 5 
Cucumis minima * frudu o vali nigro lae vi» Sloan. hifi» 

i.p.227. r« i4a./ I. 
Bryooiay oUvae fruftu, minor* Fbmufpec. 3. ic. 66. 

lidntat in Canada , Virg^niat Jamaica. O 
b meis plantis horti nunquam flores mafculi. 

ORTEGIA. 

1.ORTEGIA. Lttfl. it. ri2. * hifpanica. 

Kubia linifolia afpera. Bauh.pin. 333. Raj. hijl. 1033. 
Jtincaria falmantica. Obtf. hiJL i. p. 174, . 
Habitat in Caftiiia, Bstica» SaimanCica. 
Uttn4ttJp€c.plant:R\. D i«L0EF« 5° hifpanica. menfc* ^olom TRIANDRIA MONOGYNIA. 
LOEFLINGIA. I. LOEFLINGIA. Loeft. iu 113. r. i./ ». * 

Hahitat in Hifpaniae colUbus apricis. © 
Caules profuli Schleranthi f. iierniaria , vifciiL Folia 
fubulata , hmnjfima , "nitrinqus dente notata. Spicae 

brevesy fquarrofa ^ axillares: BraSleis imbricatis y /i- 

bulatiSf dentatis, 

POLYCNEMUM. 

I. POLYCNEMUM. Sauv. monfp. 45. 
Salfola caule repente , foliis & ilipulis fellilibus fubu- 

latis cartilagincis. Dalib- parif so, 
Chenppodium foiiis fubuiatis prifmaticis ,j floribus foli- 

tariis feffilibus axillaribus. Gvett. Jlatnp. 14. , 
Cbenopodium annuum humifufum, tblio breyiori & 

capiilaceo. Tournef injl^ $06. 
Camphorata vaginis fpinofis. ffall, heh\ 133. 
Camphorata coiigener. Bauh^ pin. 48<J. 
Herniaria foliis longis anguftis acuminatis & glabris. 

Magn. char. 51. 
Habitatin Galliae, Italiae, Germaniae arr/V. Q 

HIPPOCRATEA. 

I. HIPPOCRATEA. Hort. cliff. 484. Jacq. amer. i^ 
Coa fcandens, fruftutrigeminofubrotuudo. flunugen. 

Stm tc 88. 

Bejuco pendulus , floribus paniculatis. Loefi. it. 314. 
Habitat in America auftrali. t^ 

CROCU& 

fctlTaj. . t. CROCUS (Jpatha univalvi radicali, coroUaB tubo lon- 

giffimo. 
Crocus floribus fruftui impofitls : tubo longiffimo. Rcy. 

lugdb.^i, Hort. upf 15. Mat. med. 27. 
Crocus flore fruftui impofito. Hort. cliff. 18. 
tiffdtiaSu] u. Crocus autumnalis Iktivus. Morif. iijl. Sk.f. 335« /• 4* 

• Crocus (ativus. Bauh. fuu 55. « , . 

fi. Crocus vemus latifoliiis. I-XI. & I-VI. Btuk pui. 

(5y 6(5. _ 

Habitat in Alpibus Helveticis , Pyrenaeis , Lufit^m- 
cis, Thracios. fl|. vermsm ^ TRIANDRIA MONOGYNIA. 51 

IXIA. 

I* IXI A fcapo unifloro breviffimo ♦. foliis linearibus. Bulbocodl. 
Crocus fpatlia diphylla flori approximata , tubo corol- *"». 

1« brevi. Sp,pL i. p. ^6. 
Crocusttorefruauiimpofito:tubobrevL Roy, lusdb.41. 
Sifyrincliium minus anguftifoiium , flore niajore va- 

iiegato. Bauh.pin. 41, 

Sifvrinchium afprenfium , angufto folio , alterum. 

CoL €cph\ ft. p. 5* t. 'i, f. t. 
fiulbocodium crocifolium , flore magno albo fundo 

lutea Tourruf. cor. 50. 
Hubiiat inalpUmsltiXiC\s, 2f. 

a. IXIA floribus capitatis, fpathls laceris. africana. 

Ixia. Hort. clif. 490; ♦ Roy. lu^db, 20. 
Ixia foliis ad radicem uervous gramineis, floribus ac 

frudu convolutis. Burm. afric. 191. f. 70./. 2. 
Bermudiana capenfis , capituiis ianugiiiofis. P<:t. fcc. 

94A. 
Gfamen eriophorum africanum , flore lanato. PluK 

mant. 98. 
HMtat ad Cap. b. Spei. 2|. 

5. IXIA floribus corymbous pedunculatis , caule anci* corymSofa. 

piti. Amxn. acad. 4. p. 300. * 
Jtayaat ad C^p^ b. fpeu 
Flores cdndei , corymbofi^ calyce- bivalvi injlrucii. 

/Vanta palmaris. 
4. IXIA ibliisiinearibus, axiliis bulbiferis, floribus al- bulbife». 

temis« ftaminibusiateralibus.^m.£;i* acad.^.p» 300. 
fhbitat (uf Cap. b. fpei. 2|. 
Flores e flavefcente albi^ £0tpius duo. BuibiiS in a/.> 

FoliprunL 
3. IXIA foliis linearibus , racemo flexuof^ multlfloro. flexaofa. 
Ixia foiiis Unearibus, floribus fpicatis fei&libas. Milt. 

ic. 155. /. ft .^ 
Hdbitat ai Cap. h. fpeL % . 
Piores attn , fundo fiai*o , extu$ fub\fi6lacei , plurimi. 

Foiia Lsina. Scapus pedalis^ teresy a fiort adfio^ 

rem parumftexus^ fape etiam ramum emittens. 

6. IXIA folus linearibus , fcapo fpicis pluribus. polyftachyi; 
Ixia foliislioeari*lanceoiatis, floribusaiaribus &termi- 

nalibus. AJdL ic. 155/. 2. 

D » ^ H^ 5* TRlANDRlA MONOGYNIA. fciUarls. crocau. Habitat ad Cap. b. fpei. % 

Flores aBi filamentis Q piftillis viola^eis. Stylum in- 
ter tripartitum fiamina eriguntur, quali Styli exterio- 
res ejjent, Folia anguftaj Leina^ Spica multiflora, 
prater terminalem^ etiam nonnuUa inferiusj aberna. 

7. IXIA foUis enliformlbus ftriatis > fpica elongata. 
' Habitat ad Cap. b. fpei. ^. 

Flores violacei ut in Scilla amxwij antheris fiavis^ alter- 
nij remoti. 

8. IXIA foliis enfiformibus , iioribus alternis 1 petalis 
bafi hyalina macula. 

Ixia foiiis gladiatis glabris> fioribus corymbofis termi* 
* nalibus. iVAi/. /V. i5(J./. I. 

Sifyrinctiium majus afric. tiore luteo macula notato. 

Old. afr, 32. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 2j. 
Flores crocei in fpica feainda rariore. Petala obovata 

bqji hyalina , ^ adungues macula oblonga fiava, 

chinenfis. 9.*IXIA foliis enfiformibus, floribus remotis, panicula 

dicliotoma, floribus pedunfculatis. Hort. upji 16. 
Bermudiafia radice carnoia, floribus maculatis , fomini- 
^ bus pulpa obdufitis. jimm. alt.jpetrop\ XL p. 308.^7. 

Bermudiana iridis folio majori, nore croceo eiqganter 

punftato. Krauf hffrt. 45. t. 2$. 
Baiemcanda - Scbuiarmandi. kheed. mal. 11. p. 73^ 

Habitat in India. % 

Floresfiavi macuUs fanguineis, Stylus inclinatus. 

GLADIOLUS- 

communLs. i. GLADIOLUS foliis eniiformlbus 9 floribus difian- 

tibus. 
Gladioius foliis enfiforitiibus. Hort. cliff. fio. Hort. 

upf 16. 
Gladiolus caule fimplicidimo» foliis eofiformibus. Roy. 

lugdb, t^. 
Gladioius. Riv. mon. 153. 
Habitat in Europa aufirali. 2|. 

imbricatus. 51. GLADIOLUS foliis enfiformibus, fioribus imbricatis. 

Habiiat in Ruflia citeriore. f^. 
FUres parvi verfus wium latus imbrieati. 

3. GLA- TRIANDRIA MONOGYNIA. 53 3. 6LADIOLUS foliis linearibus, caule fimpliciffimo, 
.floribus l{5icatis. Roy. lugdb. 19. 
Habitat in AGrica. 2(. 

4- GLADIOLUS foliis enfifbrmibus , petalis lateralibus 

latiifimis. jlmaiL acad. 6. afric. 2. * 
SiryrincluumViperarum. Fluk. phyt. «24./. 2. 
Hdfiiat ad Cap. b. fpel 2|. 

5- GLADIOLUS foliis enfiformibus plicatis villofis, 

fcapo iaterali, corollis regularibus. 
Izia jpUcata* jimm. acad, 4. p. 300. * absqui fynonymo^ 

MlLic.iSi^f.i. 
Sifyriiichium latifoiium, fioribus patentibusvixdiOror'- 

niibus: Breyn. prod. 3. p. 22. r. 9. /^2* 
Habitat in iBtliiopia. 2|. 
Bulbus tunicatiis» Folia enfiformiaj viUofa^ fecundum 

nenwplicata. Scapus lateralis fioribus 2. /. 3. ii>/iz- 

ceo-albis regu^aribus. Brafteae ternXj angufia: exte" 

riore majore, 

€. GLADIOLUS foliis Uneari-cruciatis, coroUis cam« 
panulatis. 

Gladiolus bifoUus & bifloruSY fbliis quadranguUs. Trcw. 
ehret. t. 39. 

Habitat ia ^thiopia. 2f. 

Iioliajmguiaria, Jubenfformia, fed utroque lafere cari- 

mata carina elevatay. obtufijjirnay^a fere quadraneulo- 

crticiata; variat a cauU bifioro ad mubifiorum £7 tum 

foiiis rite enfiformibus. CbroUa colori trifiif campanu^ 

s lata^ fedaftivatione omninoGladiali, 

7. GLADIOLUS ibliis linearibus, floribus diftantibus, 
corollarum tubo limbis long^ore. Mill. ie. 142./. 2« 

Gladiolus caule funpliciifimo > foUisUnearibuSt flori* 
bus alternis. Roy. lugdb. 19. 

Oladiolus fbiiis Unearibus« Hort. cUff. 20. * r. 6. 

Habitat in ASAai. af 

t. GLADIOLUS caule ramofo , foUis linearibns. Roy, 
lugdb. 19. 
Habitat in Africa. 2|. 

9. GLADIOLUS caule ramofo, capitulis pedunculatis, 
radice tuberofiu 
HMtat in AEcictL 2f.' 
HoMta ejt maxima; fioribus c£ruUis. 

D i 19. fplcatus. •Ittxu. plicatof. triiUf. \ iOgUftQf. rainofttf« capitatin» 54 TRIANDRIA MONOGYNIA.' alopecuroi- la QLADIOLUS foliis lineaiibus, Qpica difticbi Im-* 
dei. brlcata.*y^mj:«. acad. 4. 301- * 

Hahltaf in iEthiopia. 

Spica ut in ^Plantagine oluSa ftorihus parvis nmarqfis^ 
Jimi$\ fed dijllcha. 

ANTHOLYZA. 

ringww. i, ANTHOLYZA cofroUaBlabiisdivarieatisfauce com« 
prefla. 
" Antholyza ftamiDe unico declinato. Sp. jpL i, p. 37. 
Qlad'!olo aethiopico funilisplantaanguftirolia. Comm. 

kofL I. r. 41. RuS. elyf. ». p. 237./ 15. 
Giadiolus fioridus riftum rcferens cocciueus : fuprema 
lacinia ere&a & fiftulofa» Breyn. ic. ai. f. S. / i, 
' flahitctt in iEthiopia. 2f.. 
etmonia. 2. ANTHOL YZA corollls redls : labli quinquepartiti 

lobis duobus extimis latioribus adfceodentibus. AM. 
ic. 113- 
'Cunonia lloribus fef&libus, fpatlus maxious. Buitn. 

cun. 211. r. I. 
^ Habitat in Peifia. 2|. 
.Corrollae Labium fuperius longifjitnum^ obtufum^ con^ 
volutum; infcriu^ 5- partitum; Laciniis 3. interme- 
diis minutiflimis ; lateralibus vero Luisj labio fupe-^ 
riore dimiaio Ijrevioribus. Spica longa , dijliduu 
•^^?^«- 3. ANTHOLYZA corollis incurvatis; labu quinque- 

partiti lobisduobusalternispatulis majorlbuslanceo- 
latis^ 
Gladiolus aethiopicus, flore coccinea Com. canad. 79« 
t. 79. Morif hift. fl. p. 421. f 4. /. «3. /. I. Rudb. 

flyf fl. p. 2.^6. f. 14 
Hyaciuthusafricanus^foliiscolchici floribus cocdneis. 

Fluk.phyt. xfsf. 2. 
Habitat in iEtliiopia. 2|. 
Coroila tuhulcfa^ coccinea; Labio fuperiore maximo , 

lanceolato; inferiore 5- partito: tovis lanceolatis bre-* 

vibus : trihus altcrnis hreviffin^is. Hctc cum antece* 

dente Gladiolis valJe affinis. 

Mcriaiia. 4. ANTHOLYZA floribus infuudibuliformibus ftib»- 

qualibus. 
Meriana flore rubeUo. Trew, ehret. t. 40« 
HaHtat ad Cap. b. fpei 1 2|. 

Flo- TRIANDRIA MONOGYNIA. 55 

Flores rubri : coroUa Potyantkisy Jupera ^ afiivationc » 

Gladioli^ Folia enfformia. 

I R I s! 

* Barbata neSariis petalorum rejlexorum 
I. IRIS coroUa barbata, caulis fbllis longiore tmifloro. fufiaiuu 

Hort, cliff. 18. Roy. iugdb- 17. 
Iris fufiana, flore maximo ex albo nigricante. Bauk, 

pin. 31. theair. 579. MoriffkiJt. 2. p, 351. f. 4. t. 6, 

/. 6. 
Iris ladfolia maJQr. Quf, hiJL z. p. sr^. 
Habitat in Oriente ; venit Conftantinopoli in Belgiwn / 

1573- ^ 
CauUs teres ; Germen trigono - teretiufcubm ; Petala s* 

interiora majora reflexa. 

\. IRIS coroUis barbatiSt caulefoliis altiore fubbifloro» florenttna. 

floribus fefliUbus. MilL ic^ 154. 

Iris alba florentina. Bauh* pin. 31« 

8 Iris albA germanica. Bauk, pin. 31, 

Iris flore albo. Haj* hiR. 11 80. 

Hebitat in Europa 4ujrra/i -Carniola. 2|. 

SimiUima L Germanic» ut vix differat^ fed CoroUa oZ- 

ha petalis integris : tnferioribus marginum ba/i refle^ 

xis zjuperioribus mofis er^Sis. Stigmata magis ere- 

fla iSB parum fgrrata* 

3. IRIS coroUis barbatis, caule foUis longioremultiflo- germanica. 

ro 3oribus inferloribus Dedunculatis. Jlort. cUff. i8* 

Hort. upf. t6. Mat. mea. A4. Roy. bigd. 17« 
Iris vulgaris germanica £ fylveftris. Bauh. pin. 30. 
Habitat in Germ^bix e£tis. % 
PetcHa irferiora plana; interiora iutegerrima f nee emar* 

giwoia, 

4. IRIS corollis barbatis , caule foUis altiore multifloro, fambuciite. 

petalis deflexis planis: ereftis emargioatis. 
Iris latifoUa germaniQa, iambuci odore. Bauh. pm./3i. 
Iris major latifoUa VIII. Quf hifi* x. p. 219. 
Ha^itat in Europa auftraU. %' / 

Simillima I. Oermanic» , fed deflexa petala faturatius 

violacea 9 plana quidm at fubemarginata. Erecla 

paUide « faturatius tamen y carulea Q emarginata, . 

Stigmata ferrM , ogutiufcula , carina atrulefcente. 

D 4 5 I- 5^ TRIANDRIA MONOGYNIA. fqualens. 5, HllScoroUis barbatis, caule foliis altiore multifloro^ 

petalis deflexis replicatis; ere&is emarginatis. 
Iris folio lato rueofo , petalis repaDdis ex purpureo for- 
dido pallido & luteo yarii^^^reftis vero fqualide lu- 
tefcentibus. Boerk lugdb, 2. p, 12$* 
Habitat in Europa auftralL 2|. 

SimiUima I. germanlcs, fed Petala defiexa in mediorof 

pL'cd'a , jaturatius violacea venis albis' flavejcentihus 

. t? i» medio csrulefcentibus. Ere3a petala , uti £? 

Stigmata fqualide flava j valde cmarginata, 

tpbylla. c. IRIS corollis barbatis , fcapo nudo longitudine folio- 

rum multifloro. Roy^ Imdb. 17. 
: Jxh latifoliay caule aptiyllo- Bauh. pin^ 32. 
Habitat in - - - - 2f. 
▼arlegata. f, QUS coroUis barbatis^ caule fubfoliofo longitudine fo^ 

liorum multifloro. Roy. lugdb* 17- Hort. upf 16, 
Xris coroUis barbatis , foliis aititudine caulis multiflori 

Hort. clif. 19. 
Iris ladtblia pannonica,coIore multiplici. Baukpin.^i, 
Iris lutea variegata. Lob. hijl. 34. Ekret.piS.t. 10. /.3. 
Habitat in Hungaria. ^ 
biflor^ 8. IRIS coroUis barbatis, caule foUis breviore trifloro. 

Horti upf 17. 
Irls corollis barbatis , foliis caulem multiflorum fupe- 

rantibus. Hort^ cliff. 19. Roy. lugdb. 17, 
Iris latifolia biflora. BefL eyfl. vern* 114 
Cham^iris major faturate purpurea biflora. Baukpin^ 

Habitat in Lufitaniae ruptbus. 2(. 
pumiia. 9. im$ corpllis barbatis, caule foUis breviorc unifloro, 

JriS corollis barbatis, foliis caulem uniflorum fuperanti- 
bus» Hort.cUff^ 19. Roy^ lugdSjiT. 

Chamaeirisminor, flore purpureo. Baukpin. 33. 

Chamsiris lattfolia minor. x, 2. Cluf, hift. 1 .p. ^85. 
13. ClfamaBirisminor, florepurpureo-csruIeo.&ittA.p/iL33« 
7. Chamaeiris minor , flore ruDello. Bauh. pin. 33. 
^, Chamaeiris flore pallido & albo. Bauk pin. 33. 
f. ChamaBJris niinor, Hbxe variegato. Bauh. pin. 34, 

Habitat in Auftriae, Pannoniae coUibus apncis. ^ 

* * Imberbes : petalis deflexis Ltvibus. 

Pf ud Aco* xo. IRIScoroIiisimberbibu5:petaIisinterioribu«itigmatc 

mi- TRIANDRJA MONOQYNIA. ?? nmiDribus, foliis enlifon&ibuS» Hcrt* cUfi i^ Fl. 

fttfc. 33. 37. Afat. med. «5. 
Acorus adulterinus. Bauh. piru 34. thtatr. (^34. 
Acorum fairum. Cam, epit 6. 
Habltat in Europa ad ripas oahidum , foffarum. 2(. 
Petala extcriora utrinque aa Jilamenta dentem eo^e- 

rvnt, Germen trigonum angulis fulc^ bijidism 
n. HUScoroliis iinberbibus, peta^s interioribus paten- fceddtffimi; 
. tiilimis, caule unianeulato,foiljsenfiformibus« ^orr. 

ciif. 19. Roy. lugdo. 18. Dalib, parif. 13* Sauv, 

morfp. 41. 
Gladiolus foetidus. Bauk pin. 30« 
Spatfaula foetida , Xyris. BaiA. hift. d« p. 731. IXx/. 

pempt, «47. 
HMtat in Galiia , Anglia » Hetruria. 2|. 
Canlis teres , A/;ic angujatus ^ longitudine fbliorum, 

ottefius Foiiis fxtidiffmis. Germen trigonum an- 

gafis: fuko bijdis. Corolh carulefcenti - trijlis ui- 

grttiffiMi coloris^ nec noEtu odora. Petala exteriora 

uitfue fubtus plicis nigojb ; Petala interiora Jtiginate 

msqora^ patentia. 
12. IRIS corollis imbcrbibus, eerminibuS trigonls, caule ftUrfot« 

tereti, foHis linearibus. Nort. clij^. i^.Hort, upf. 17. 

Rcy, kgdb. 78. ffali hdv. 280. Gmel, fibir. i.p. »8. 
Iris pratenlis anguftifolia non foetida aition Baiilu pin^ 

3a. theatr. 597. 
Iris anguili£>(ia 2. Cluf. hift. t. p. 227. 
HjHtat in Auftriae , Helvetiae , Sibiriae pratts. fl|. f 

bpatht in L fibirica*& verficolore anda f fcariofee 

futtt* Httic caulis foliis altior ; petala interiora erefta^ 

Genmn trigomifn Angulis non futcaium. * 
13.DUS corolfis iihberbibus , germinibus Ibbtrigonis» Tcrficolor^ 

caule tereti flexaofo, foiiis enfiformibus. 
Itis amcricana verficolor , ftyio crenato. DilL eUlu 

188. r. 155- /. 188. 
Iiis americana verficolpr , ftylo non crenato. Dilt. 

'W. 187. t. 155. /. 187' 
Iris iatifolia virginiana , florum p6tafis repandis purpu* 

reis. Ehret. piii. t. 6. /. 2. 
Hditat in Virginia, Marilandia, Penfylvania. 2f. 
Cffifis foliis non aliior, Folia ad alterum latus incli- 

mitia. Petala intcriora longitudim Jligmatum. Sti-- 

gmaxa linearia. \ 

D 5 14- I- 5» TRIANDRIA MONOGYNIA. ^igMcM. '^ ^^^ corollls imberbibuSf germlaibus trigonis,cau* 
^^^ le ancipiti. Oron, inrg. lu 

Habitat in VlVginia. 3|. 
iiij^rtinlcca. '5- '^ coroUis imberbibus, germlnibus trigonis, peta- 
^ lis bafi foveolis glandulons. Jacqu. amer, la. 

Xipliioa flore e luteo nigricante. Plum.fpec. gw ic. 

jKJo, /. fltfi. /. I. 
Hcdntat in Martinica. 2|. 
fDvk. *^' ^^^*^ corollis imberbibus, germinibus fexano^ulari* 

bns, caule tereti, foiiis fublinoaribus. HortMiJ. 19. 
Hort. upf, 17. /?oy. %d&. i<y. 
Iris pratenfis anguftifolia, foUo fbeddo. Bauh.pin. 32. 
Iris anguftifolia i. Quf, hijl. i. p. 228- 
Habitat in Germani» pratis. 2f. 
gnmlaea. 17. • IRIS coroUis imberbibus , germlnibus fexangularl- 

bus, caule ancipiti, folus linearibus. Hort. cUff. 19. 
Hort. upf 17. Roy. lugdb. i8. ^ 
Iris angulUfoIia prunum redolens mlnor. Bauh. pn. 33, 
Iris anguftifolia 3. auf. hijl x. p. 230. 
Habitat in Auftrla ad radices montium. 2(. 
▼erna. ig, IRJS coroUis imberbibus , caide unifloro folils bre- 

viore, radice fibrofa. Gron. virg. 10. ■ 
Iris virginiana pumUa C Chamaeiris verna anguftifolia, 
flore purpureo - caeruleo odorato. Pluk. abn. 1 98 t. 
196./. 6. 
Habitat in Virginla. 2|. 
tubwa, 19. IRIS* corollis imberbibus , foliis tetragonis Vir. 

cUf. 6. Hort. cUf. 20. Mat. med^ 26. Roy.lugdb. ig. 
Iris tuberofa > foUo angulofo. Bauh. pin. 40. Morif 

hifi. a; V. 348. / 4- ^> f'Vrr. - 
Hermodaccylus folio quadrangulo. Tournef. cor. 50. 

Habitat in Arabia Oriente. % 
fio. IRIS corolUs imberbibus, floribus binis^, foliis fpbu- 

lato canaliculatis caule brevloribus. Hort. upf. 1 7. 
Iris foUis margine conniventibus, qorolUs imberbibus. 

Hort. cUff. 20. 
Iris caulefcens, follis margine conniventibus, corqllis 

Imberbibus. Roy. tugdb. 18. 
liis bulbofa latifolla, caule donata. Bauk pin. 38, 
fi. Iris bulbofa caeruleo - violacea. Bauk pin. 4q. 
Habitat in Hifpania. % XlpblUttL %X. TRIANDRIA MONOGYNIA. " 59 

fti. IRIS coroUa imberbi : petalis interioribuspatentiHi* pciflci» 
misferratls, folils (bbulatQ-canalicultatiscaule.lpQ* 
^.oribus. 
Ihi acaulis, follts marginccouniventibus» coroUis im- 

berbibus. Roy. lugdb- i8. 
Iris pertica roartia. Rvdh^ dyf. 2. p. xo. / 9. 
Irisperfica bult^ofa variegatapraecox. uodart.tnm. 83« 
Xipnion perficum praecox, flore yariegato. Touriufir 

injt. 353. 
Habitat in Perfia. ^ 

Bulbus exftrit Gemnram e duobus paribus fquamarum , 
iiitra qu4g folia &* Jlos unicus fpatha Jtmplici^ Fe- 
tali interiora breinjfima. 
is. IRIS coroUis imberbibus, foiiis canaliculatis, bul- /ifyriachi. 
bis gemiais fujperimpofitis. udl 

Slfyriachium majus. Bauh.pitu 40. CZu/ hifi. x. p. axtf. 
;9. Sif/riaciiium medium. Bauk. pin, 41. 
SiiViincluum minus. Quf hiJL i. p. 216. 
Habitat in Hifpania , Lufitania. d^. 
Colore efi petaiorum purpureo mac^da tutea loeo bar*^ 
&r; bulbis ( non tumcatis Jmplicibus lU in bulbofis 
Xipkiis ao« si. > fed ) ex gemino butbo altero ab^i 
mpofito , ut in Gladiolo, Croco* 

MORiEA. 

I. MOiLEA foliis canaiiculatis. MU. dilL receta. 

Habitst in AfricaL, Tf, 1 

t, MOILEA foiiis fubulatis. MilL diH juncea. 

lUHm in Afirica. 2;. 

WACHENDORFIA, 

I. WACHENDORFIA fcapo funpiicL «hyrfiilofi. ' 

Wacfaeodorfia fbliis lanceolatis quinquenerviis canali* 
culo-plicatis , floribus in tbyrfum coUedis. Burm. 
monogr. s. / a. 
HMtai ad Cap. b. f)pei. !^ 
a WACHENDORFIA fcapo polyflachyo. • pwiiailatt. 

Waciieodorfia foliis cnfiformibus trinerviis , fioribur. 

paniciilafis. Burm. monogr. 4. /. i. 
Bfymddum raAiofum aetliiopicum. Breyn, cent. 8S- ^- 
$7i J^tdi.el)(f.2.p.ii.f. 19? 

Afplio- i €» TRIANDRIA M0N06YNIA. 

Afjpbodelus latifoUus, floribus patulis. Breyn. prodr. 3. 

p. 2%. t^ ^. f. i. 
habitat ad Cap. b. (peL 2|. 

COMMELINA, 

• Dipetal(t dm^. 

mflnndi. t. COMMBLINA coroUis inaequalibus» foliis ovato- 

lanceolatis acutis, caule repente glabro. Hort. 

upf, 18. 
' Commelioa foliis ovato-lanceolatiSt caule procumben- 

te glabro, petalis duobus majoribus. P^irid cliffl 6- 

Hort.cUff. 21. Roy> lugdb, 17. Gron, virg, 130. 
Commelina procumbeos annua, laponariae folio, Dill. 

elth. 93. t. 78. /. 89. 
Hsbitaf in America. O 
Confcr Plantam Kaempf; jap. t. 889» cum Tinibera indc 

paranda. CauUs ramofus, FoUorum margincs Lcvcs 

imbcrbes^ 

tfVicatuL it. COMMELINA corollis ioaequaUbus, foUis laoceo- 

latis eiabris , caule decumbente* 

Commelina radice perenni^. foUis lanceolatis» caule 
repente glabro , petalis duobus majoribus. Wach. 
ukr, 323. 

Commelina procumbens, flore luteb. Roy. htgdbl 538 

HMtat in iEthiopia. 2(. 

Differt a prima petqlis ijlis majorSms renifomdbus lutcisy 
tertio ovato filamcntis longioribus aquaUj vaginis fo- 
Uqrum ciUatis^ invobtcro non reticulato. Vagina for 
liorum fubciliata vagina alia miaima intra cxtcriorcm* 

fcengluaeflh 3. COMMELINA corollis inxquaUbus , foliis ovatis 
Il5« obtufis, caule repente. 

^. Epliemerum benglialenfe ferpens, foUo fubrotundo 

brevl, phalangoides. Pluk. alm. 130. f. 27. f 3^ 
Habitat in Benghala. 

erefta. 4. COMMELINA coroUis insqualibus, foUis ovato- 

- ' lanceolatis, caule ere Ao fcabro fimpIiciiTimo. Hort. 

upf 18. 

ComT^elina foliis ovato-lanceolatis, cauleereftiufculo 

fcabro, petalis duobus majoribus. Virid. cUff. 16. 

Hort.cUff 495. Gron. virg. it. Roy. lugdb. 38. 

Com« TRIANDRIA MOffOQYNlA. A Commelina erefta ^ ampUore fubcxnileo flore. DiU. 

diK 94. p. 77, /. S8. 
Habitat in Virginia* ^ 

* * Tripetala : Zanonue Pl. 

5. COMMELINA corollis fubaequalibus , fQliislanc&- 
olatis fubpetiol&tis ore barbatis j caulibus ere!i3is. 

Ephemerum phalangoides virginianum majus ereftiim* 
Ptuk. alm. 135. t. 174. /• 4. 

Habitat in Virginia. ij. 

Caules^^£Fz\ JimpUceSj Utvesj bipedales. Tollsifub- 
petiolataj lanceohiay fiipra retforfum fcSra : vaginit 
nervoftst fubpubefcentibus j ore ciliatis f barbatis pilis 
ferruginets. Spatliae terminalesy fubcordata, Flores 
cMTuIeij Petalis cordatis^integerrimisi inferiorc brevius 
pediceUaUh 
tf. COMMELINA corollis sequalibus, foliis feffilibus, 
ovato - lanceolatis fubciliatis. /ibrr. up/ i8- . 

Commelina foliis ovato-lanceolatisi petalis tribusma- 
joribus squalibus. Hort. clif. 21» Koy. lugdb. 38. 

Commelina radice anacampferotIdes« DiU. ekk 94« r. ig. 

/9^- 
Habitat in Mexico. 2|. 

7« COMMELINA corollis xqualibus, pedunculis in- 

crailaus, foliis lanceolatis : vaginis laxis margine 

hirfutis , brafteis geminis. 
Zanonia graminea perfoliata. JPIunu gen, 38. 
Peridymenum reaum herbaceum, gentianae foliojfo- 

lli pediculo caulerb ambiente. Sloan.jam, 115. hift^ 

i.p. 243. t. iA7\f I- 
Habitat in Americae^ Gallia aquinoHiali, 
FoUorum vagimz latijfima £? a caule dlfiantesy margine 

iirfut/e Brafleadua lanceolata oppqjita, 
i COMMELINA cofollis aequalibus, pedunculis ca- 

pillaribus, foliis linearilanceolatis, involucro nttl- 

lo. Fl- %eyL 31. 
Ephemerum phalangoides maderaf^atenfe minimum, 

foiiis peraoguflis, perfoliatum. Huk. alm. 135. r. 

«7-/4- 
Habitat in India. 

j. COMMELINA corollis aequalibus, floribus feffili- 

bus , foliis Unearibus* 

Ephe- ▼IrgiQica* tttberofa. zanonia: nacLi.M. azillaris «• TRIANDRIA MONOGYNIA. 

, Ephemerum phalaagoides maderal^ataoum minimum« 

lecundum caulem quaii ex utriculis floridum* MuK 

cdm. 135. t. 174. /. 3. 
Ephemerum maUibaricum » flore tripetalo in foliorum 

alis feffilL RaJ. JuppL 56J. 
Nir-puiiL Rlieed. moL 10. p. as. t. 13. 
Habitat in India. 
«iiltttu 10. COMMELIN4 coroilis aequalibus, involocris Q>i- 

catim imbricatis. FL leyl, 32. 
Eptiemerum zeyionicum procumbeos inflatum. Hertn. 

parad. 148. Raj. hijl [$66. 
Iiabitat in Zeyiona. ' 

CALLISIA. 

jrepcBi. 1. CALLISIA. Loefi. it. 305. * 

Hapaianthus repens. Jacq. amrr. id. 
HaUtat in Americae meridionalis udis deprejjis itm* 
brqfis. O 
. jtffinis CommeliM Jed NeSariis deftituta. ' 

XYRIS. 

isdica. 1. XYRIS. 

Xyris foiiis giadiatis. Gron. virg. 11. Flor. ZV^- 35- 
Giadioio iacuibri accedens maiabarica, e capituiobo 
' tryoideo florifera. Pluk. alm. 170. r. 416./. 4. 
Gramen junceum brafiiianum, capite ovali fquamo- 
fo florido. MoriJ. hifi. 3. p. 219. J. S- t. 9. f. afi. 
JupicaL Pif. brqf. »«8. 

Katsjiletri-pulio. Jdieed. mal. 9. p. 139. t. 7. 
Habitat in Indiis. 

SCHOENUS. 

* OJmo tereti. 

«aarircus. j. SCHOENUS culmotereti, foiiis margme dorfoque 

aculeatis./1/iw. 35. 38. b. gotL 170.* DaUb.pariJ. 

' Pfeudo - cyperus paluftris» foliis & carina ferratis. 

Scheuckir gram. 375. 
Cyperus longus inodorus 'germanicus. Sauh. pin. 14. 
Cyperus iongus inodorus major , foiiis & carina fer- 
( ratis. AioriJ. hifi. ^.p. «37../! 8. t. 11. f. 84. 

Habitat in 'Euio^pdi paliuUtus. ^> TRIANDRIA MONOGYNIA; «a 

ft. SCHOENU3 culmo tereti ramofo , capitulis termi- ,nn^tqi 
nalibus, involucro triphyllo breviiEmo rigido pa- 
teote* hoejl, iV. 114. * 

Granieu album > capitulis aculeatiSt itallcum. Bmh. 
pin. 7. ttuatr. 108. Scheuch, gram. 85» Mor^. hijl. 3. 

p' ^95-/ 8. t. 5/3* 
Gramen rpicatum j flpicis in capitulum foliatum coa- 

geftis. Tcunief. injf. 517. 
Gramcn aculeatum. Cam, epit. 745. 
Habitat in Itaiia , Narbona ^ Lulitania , Arcliipelagi 

v^ulis. 2|. 
3. SCHOKNl^S culmo tereti nudo , fjpicis fafciculatis jaacroAacw. 

divaricatls, iuvolucro triphyllo fubulato. 
Melanofchoenus maritimus humilis^cyperi cf&gie JiSch. 

gefi. 45. 

Scirpus culmo tereti , foliis tribus patulis flofculisgue 

aggeftis terminato. Sguw monfp. 9. 
Scirpus maritimus , capite glomerato. Toumefi injl. 

46. Scheuch"^. gram. 357* 
Gramen Cyperoides maritimum. Bauh. pin. 6. theatr. 

(jramen junceum maritimum , capite fauamofo folia- 

ceo. Morif. hifi, 3, p. «27. /. 8. t* 9. /! 6. 
Hdbitat in Tyrrheni , Smyrnae , Hifpaniae , G. Narbo- 

nenfis maritimis arenqfis. 2(. 
FoUa etiam involmri apice pungunt. Spicet oblonga, 

feffUes» apicibus difiantes; Jnvouicrum triphyllum , inter^ 

dum dijmyUum. 
%. SCHGENU5 culmo tereti , fpathls alternis mucro- fpatliaceM. 

natis paniculas involventibus , f^icis alternis paten- 

tiboS' 
^penis femigineus. Sp.pL^ 
Cypenis racemis fmiplicibus lateralibus folitariis di* 

mcfais^ fpicis alternis patentibus. Gron^ virg. 131, 
Gramen junceum elatius, caule articulato, virginia- 

nuffl, cyperi paniculis iuter folia prope fbmmita- 

tem prodeuntibus. /Y«A. alm, 179. t. 301./. i. 
Gramenfluviatile genicuiatum, panicula foliacea, Io« 

caflL<: tenuibus oblongis, virglnianum. Mori^. hijfi. 

,3P*^93'f' 8.^ 3«/ 17- 
Hjbitat in Virginia , Cap. b.fpei. 2|. 
Alagaitudo Sacchari. Spathx m.igna^ monophylla^ abernx^ 
aecidu^f racemos fioriferos inyolvunt, 

5. SCHOE- *4 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

sjgtlcafltl» 5. SCII6ENUS culmo tereti mido, capitulo ovato; 

invoiucri dipliylli valvula altera fubulata longa. FL 
fyec. 36. 39. * It. gotL 234. Dalih. parif. 113. 
Sdrpus flofculis fpicatis. AH.Jlockh^ 1741. p. 182. 
I . Juncas laevis minor , panicula glonierata nigricante. 

Morif hijl. 3. p.233./ 8. t. io.f 28- 

Juncus llthofpernii lemlne. Afagn, monf. 145. 1. 144. 
unco affinis capitulo giomerato nlgricante. Scheuch. 
gram. 349. 
Habitat in EurOj)» paludibus aftate exjiccatis, 2}. 
Ifemigincof. 6. SCHOENUS culmo tereti nudo, fpica duplici» in- 

volucri valvula m^jore fpicam aequante. FL fvec. 

37* 40. • 
Gramen Cyperoides minimum, caiyophylli proliferi 

capitulo umplici fquamato. Morif. hiji 3.^. 245. / 

8. t. ifl./. 40. 
]uncelIo accedens graminifolia plantula, capitulis ar- 

meriae proliferae. Ra;. ongL 4. p. 32. 
Hdbitat in Gotlandiae, Anglldd paludibus. 2{. 
eapenfis. 7. SCHOENUS culmo tereti ramofiffimo vaginato, fpi- 

cis ovatis nudls dichotomis pendnUs. Amxn. aca<L 

4. p. 254- • • 
Canna Capiti3 b,(]peiy (jpicis juliformibus. Scheuch. 

grafn. 3527 
Juncui! e Cap. b. tpei , paniculis fufcis juUformibus. 

Breyn. ceht. r. 91. Fet. ga;^. t. 7. /. 5. muf. 424." 
Juncus afiric. lignofo calamo ad nodos involucris ni- 

grisconvoluto, panicula arundinacea. FluL mant. 

109. 
Hdbitat ad Cap. b* fpeL ^ 
Qdmi tenaces referunt Thefd juncei latdes. 

* * Ctdmo triquetro. 
ooloratuf, «• SCHOENUS culmo triquetro, capitulo fubrotundot 

involucro longiffimo plano vari^ato. 
Schoenus ilorum Capitulis involucro longiffimo radia* 

tis. Hort! clif. 495. 
Gramen Cyperoides fpica compafta alba , foliis ad 
fpicam, partim albispartim viridibus. Sloan. hiJL i. 
p. 119. t. 78./ !• 
Oramen capitatmn. Rumph. anib. (T. /\.8. t. 3./. 2. 
/S. Scirpus gtomeratus culmo triquetro foliofo , capitulo 
' glomerato involucro foUolo. Spct. pL i* p- 52* TRTANDREA MONOGYNIA. 55 

Cypcrus culmo triquetro foliofo , capitulo glomerato 

triphyllo, fpicis teretibus- Gron. vrg. 131. 
Pee mottenga. Rheed. mal. 2. p> 9p. r» 53. 
Habiiat in Indiis« 
Culmus rriqueter^ Involucrum nutans > longitudln^ 

culmi Spiculx plurimaj ovato-oblonga ^ f<^^les ^ in 

capUulwn fubrotwmm congejla. 
^ SCHOENUS culmo triquetro foliofo, panicula vil- lithofper- 

lofa, femlaibus globofis nitidis, foliis Crifariam acu- mas. 

leolatis. 
Schofenus feCaHS. Amjen. acadi 5./;. 391. * Syji. nat^ 2. 

P- B(S5' 
iSciipus lithofpermus. Sp. p. i. p 51. 
Cyperus maximusy ameriCanus? lithofpermi femine. 

Morif. hift. 3. p. 237./ 8. t- xi. / 16, 
QTamen Cyperoides fylvaticum inaximum geniculatum 

aTperiuSt femine milii folis. Sloan. jam. 35. hijt, u 

p. 118. r. 77. f. I. 
Calamagroftis- Kuihpk amb. 6. p» 16. t. 6. /. 2» 
Kade&-puilu. ^/E<f^^. m^d. 12. p» 89- ^ 48. ' 

hdhitat in IndiiS. 2f. 
Difiinaijjitnus a reliqtus fminibus globojis y mdrgarit^ 

colore mtidijfimis. Folia longijfuna , poUice latiora ^ 

ftuargine carinaque actdeis minutijfimis fecantia. 

10. SCHOENUS culmo fubtriquetro nudo, fpica difti- eoibprtto 
cha, involucro monophyllo. 

CypereUa montana fpicata^ radice repente, Caulero- 

tundo triquetro, fpica fufca comprelfa diAlcIn , fe- 

mine dnereo. Mich. gen* 53« 
Grapen Cyperoides fpica fimplici comprefTa didicha. 

Pbik.alm, 173- 1, 34. / 9. Sheuch. gram. 490. llaj, 

hifl. 1910. Morif hijl. 3. p, 245. 
//aW/ar 1« Anglia, Helvetia, Italla* 

11. SCHOENUS culmo triquetro foUofo, floribus fa- giomeratus. 
fciculatis,foliis planis> pedunciills lateralibusigeniinis. , 

Schomus cuimo triquetro, pedunculis geminls lacera- 
libus, floribus conglomeratis^ Gron, virg, 131. 

HctUai in Virginia. 
II. Sr.HOENUS culmo fubtriquetro foliofo, floribuS aibuv 

&fdculati59 foliis fetaceis. Jr . ji^^c. i^./^t, Dalihfa- 

Limuti Spec. plant. pars. L fi Schoe- €6 TRIANDRIA MONOGYNIA. Schoenus flofculis fefciculatis. Hort. cUf, 22. Roy 

lugab. 48. 
Cyperus paluftris hirfutus niinor, paniculis dlbis. Mo-. , 

' nj- f^ifl- 3-/. 8- ^- 9- /• 39- ^-/^/^P. ^7- 

Cy perella ^a luft ris, capitulis umbellatis primuni albi^, 

deinde fulvis, Mich. getu 53. 
Gramen luzulae accedeus glat^rum « 10 paluftribus pro< 

veniens, paniculatum. rluk. alm, 178. f. iA-f-ii. 
l <Jramen Cyperoides paluftre leucantbemum. Sckeuchx. 

grflm. 503. 
'Habitat in Europae borcalis pa^udibus turfqfis, !2(. 

CYPERUS. 

"** Culmo tereti. 

articulatus. I. CYPERUS culmo tereti nudo articulato. 
V Cyperus culmo nudo articulofo. Roy.lugdb. 51. 

JuncusCyperoidescreberrimegeniculatus inedullafar- 
ftus aquatiais, radice rubra tuberoft odorata. tilooji. 
jam.^6.hijl. i. p. 121. r. 81. /♦ i« 
Habitat in Jamaicae rivulis. % . ' ' 

minimuf- ft. CYPERUS culmo tereti nudo, fpicis Aib apice. 

Cyperus pulmo tereti, fpicas fub apice ferente. Hort. 

cTiff. 21. Roy. lugdb. 49. 
Gramen junceum per^ufiUum, capillaceis foliis, aethlo- 

picum. Pluk. alm. 179. t. 300. J. 5. 
Gramen Cyperoides minimum,fpicis pluribus compa- 
ftis ex oblongo-rotundis. Sloan.Jam. 35. hljf. i. p, 

120. t. T9' f. 3- ^^i* *[/?• 3- P* ^25, 
Halntat in Jamaica , Africa. 

♦ * Culmo triquetro. 
fquarrorus, 3. CYPERUS culmo triduetro foliofo , umbella folio- ' 

fa glomerata , i^icis firiatis fquarrofis. jimcen, acad. 

^ 4. p. 303- * 

Gramen Cyperoides madera(]p. minimum ifchaemi pa- 

niculis cum ariuis. Muk. amalt. 114. r.397. /• ^- 
Habitat in Afia. 
4. CYPERUS culmo triquetro foliofo, umbella fupra- 
decompofita, (^iculis umbellato-feflilibus Flor^^ieyl. 

37. • 
Gramen Cyperoides maderafpatanUm, panicula magis 

fparfa & fpeciofa. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2. 

^ Hahitat sn India , iKtliiopia. 2|. 

5.CY- hafpali. T.RIANDRIA MONOGYNIA. ^7 longus^ roti^ndjs. 5. CTPERUS culmo triquetro foliofo , umbella folibfa 

fupradecompofita\ pedunculis nudis» fpicis alternis. 
RoyJ lugdb. 50. Mat, med. 29. Dalib, parijl 14. 
Cypenis odoratus radice longa f Cyperiis officinarum 
BauL pin. 14» Scheuch. gram. 378. Morif* hijL 3. 

Hobitat in ItalU^ , Galliae paludibus. T^ 

6. CYPERUS culmo triquetro fubnudo umbelta de- 

compofita: f^icis altemis linearibus. FL XiyL 35. 

Max. mcd 30. 
Cypenis orientalis, radice olivarii, fpicis longis e fpa- 

diceo purpurafcentibus, Schcuckgranu 391. . 
HMiat tn India. 

7. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella toliofa, cfcoicntttf 

ndicam tuberibus ovatis: zonis imbricatis. Ray. 

bgdb. S'U 
Cyperus rotundus efculentus angoftlfolius. Boitk, pin. 

14. theatr* S2ft. Scheuch, gram. 382. Morif, hijl. 3. 

p. »35. /. 8. ^. ir./l lo. 
Cyperus rotundus. Lob. ic. 75. Doa. pempt. 338. 
TnrafL Bauh.hift. 2. p. 504. 
/iiiHtat Monfpelii « inque Italia« Oriente. ^- 

8. CYPERUS culmo triquetro fubnudo, umbella di- difformis. 

pbfvlla fimplicl trifida , fjpicis cufpidatis intermedia ^ 

leiBIL .Anan. acad. 4. p. 302. * 
(bamen Cyperoides elegans vasfumbo curry malaba- 

rorum. AaA. amdt. t. 317./. 5. 
Hdfitaz in India. 
j. CYPERUS culmo trlquetro femlnudo, umbella 

foIiQ(a decom pofita^fpicuUs altern is, granis didindis. 
Gramen Cyperoides Indis orientalis elatius, panicula 

(jparfa paUefcente. PUik. alm. 179. t. 191./ 7. 
Iria C Balari. Rheed. mal. i%.p. 105. t. 55. 
HMtat in India. OshecK 
PeJuncnli in wnbelia plxarimi , tfozV^ umbelluliferi ; 

wnbctta ex tribus quatuorvc raaiis » qui altermtim 

Jjjadas gcrunt ex granis triquetris ^ obtujijfmis ^ 

vix mamfefta palea veftitisy parum dijlantibus. 
13. CYtERUS culmo triquetro nudo t umbella folio- 

Ci fiipradecompofita 9 fpicis digitalibus imbrlcatis: 

rpicolis fubolatis. Amxn. acad. 4, p. 30K. ''' 
Huntai in lodia. 

E 2 II. Iria. eUtus. L «8 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

«legaxis. 11. CYPERUS culmo triquetfo nudo, umbella follo 
fa , pedunculis nudis proliferls , fpicis conliertii niu 
cronibus patulis. Koy. lugdb, $i. 
Cyperus panicula maxime fparfe ferruginea comprefTa 
eiegantiffima. Sloan.jam. 35: hijl. i^ />. 117.C 75- /, 
I. Kaj.fuppL 523. 
Habitat in Jamaicse pdludqfii maritiim. 
llomcratiw ''*• CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella tri- 
. phylla fupradecompofita , fpicis glomerato-rotunda- 

tis: fpiculis fubulatis. Amoetu acad. /^p. 361. * 
Cyperus aquaticus italicus procerior , locuflis tenufii- 
mis in racemum denfe congeftis.- Mich. gen. 45. 
6Vgtt. veroju 3. p. 6S. t. 2. /. 2. 
Cyperus capituiis glomeratim congeftis, feminibus a- 

nftatis. Mont. gram. 14. t. 1. f. i. 
Hahitat in Italis Daludqfis ex India 2|. Seguier. 
•doratBi* '3* CYPERUS culrao triquetrq nudo, urnb^lla decom- 

pofita fimpiiciter foliofa, pediceliisdiftichefpicati^^. 
Cyperus culmo triquetronudo, umbella duplicaxa fo- 
liofa, peduncuiis propriis diftiche fpicatis. . /Coy. 
lug(&. 50. Gron. virg. 131. 
Cyperus longus odoratus, panicula ()parfa, fpicis ftii- 
gofioribus viridibus. Sloan.jam. 35. hijl. i. p. 116. t 
74./. I. S t. 8. / I. 
Habitat ia America adfluviorum ripas. 
cojnprefluj. i4« CYPERUS culmo triquetro nudb, umbella uni- 

verfali triphylla, glumis mucronatis latere meni- 
branaceis. 
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliofa, pe- 
dunculis fimplicibus, (jpids alternis iubulatis dilU- 
chis. Roy. tugdb. $i.Oron. virg. 131. 
Cyp.rus rotundusgramineusfere inodorus, panicula 
fparfa compreffa viridi. Sloan. jam. 35. hijl. i.p. 117. 
r. 76. f. 1. Raj.fupp. ^23. 
Habitat in Amencx feptentrionalis pratit arenqfis. 
Dignofcitur Fanicvla (^ Spicis viridibus ,- Glumis 
mucronatis , non patulis , at marginibus lazercMbus 
membranaceis. Umbellx partiales nuda , univerfalis 
glomerata. 
flavefcens. 15. CYPERUS culmotriquetronudo, umbtlla triphyl- 

la, pedunculis fimplicibus inaequalibus, fpiciscou* 
fertis lanceolatis 

Cy^ m—<^ A M ^^ — r*- TRTANDRIA MONOGYNIA. 69- Cypenis culmo triquetro nudOt panicula foliofa fu- 

pradecompolita, fpicis confertis diftlche compreflis. 

ualib.parif. 14« 
Cyperus minimus, panicula Q)arfa flavefcente, T. 

ScheucK gram. 385. NalL helv. 246* 
Cyperus minor pulcher , panicula lata comprefla fub* 

flavefcjnte. morif. hijt. 3. p. »39. /• 8* ^. i r . /. 37. 
Gramen Cyperoides minust panicula fparfa fubflava. 

BmJl ptn, 6* theatr. 88> t. 88- 
Habitat in Germanisy Helvetia?, Galliae, Italia paludqfis. 

\6 CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triflda, fufcus, 

pedunculis fimplicibusinaequalibuSt fpicis con^eitis 

lincaribus. 
Cyperiis culmo triquetro nudo, panicula diphylla fu- 

pradecompofita , fpicis ilrigofioribus confertis difti- 

che compreffis. Dalib. parif 15. 
Cyperus minimus, panicula fparfa nigricante. T. 

Schcuch, gram. 484. 
Cypcrus minor pulcher, panicula comprefla nigrican- 

te. Morif hijl. 3. p. »39./. 8. t. 9. /. 38. 
Qramen Cyperoides minus, panicula fparfa nigricante* 

Bauh.pin. 6. 

HciHxax in GdUis , Gerfnani» , Helveti» pratis hund* . 

Diffcrt a C.fiavefcentevix manifefte^ fpiculis angujliori^ 
bttsfufcis TBfoUis tnagis fcabris. 

17. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella diphyl- putalhir 

la compoflta, fpiculis alternis digitatis lanceolatis: 

glumjs mucronatis» Amxn, acad. 4, p. 302. * 
Gramen Cyperoides pumilum elegans e maderafpatan. 

PUk^alnL 179- ^ 191. /8, 
Habitat in India. 

18. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella fim« iirigofus. 
pUci^fpicuIis linearibus conFertilTuiiis horizontalibus. 

Cyperus rotundus, panicula fparfa, fpicis flirigofis fer- 
nigineis. Sloan, jam, 35. Af/f. i, ^. ii5. r. 74./ 2. 3« 

Hdbhai in paludibus Jamaicae , Virgini». 

Ksdix fubrotunda. Vmbella radii fimpUces ^ ereftiufcuU^ 
infirufU fpiculisUnearibusy longiufcuiisy ferrugineis^ con- 
ferti/jimisf numerqfijjimis^ horixontalitn a peduncuUy 
commuai pateatibus vd etiam deorfumfiexis. 

E 3 * I,. . I 7» TRIANDRIA MONOGYNfA. ligularis Ptpyrus. 19, CYPERUS culmo triquetro, umbell» fpiculls ca- 

pitatis oblongis fediiibcis, invoiucris longillimis fer- 

rato-afperis. Amxn. acad, 5, p. 391. * 
Cyperus maximus , padicula minus fparfa ferrugineat 

capituiis compa&is craI&oribus« Stoaiu janu 3 j. HJl. 

j.p. 36. t. 9. 
Hahitat ii]amaica. 
flo. C YPERUS culmo triquetro nudo , umbella fimpli* 

ci tbliofa^pedunculis fimpliciflimisvaginatis diftiche 

Q)icatis. Roy. lugdb. 50. 
Cyperus omnium maximus Papyrus diftus. ( Afonr, 

gnim. 14.^, locuftis minimis. Mich.gau^ M9. 
Cyperus enodis nudus, culmis e va^inis brevibus pro- 

deuntibus, fpicis tenuio^ribus. ScheucK gram. 387. 

t' 8 /. 14* 
Cyperus niloticus vel fyriacus maKimus papyraceus. 

Atorif. hijl. ^.p. ^^9^ S* t.ii.f. 41, 
Papyrus fyriaca & ficiliana. JS^kA. pw. 19. theatr^ 333, 
Habitat in Calabria , Sicilia , Syria,,^gypt6. 

SCIRPUS. • 

/ * * Spica unica, 

trdcalatiu. I. SCIRPUS culmo tereti nudiufculo femigeniculato» 

capitulo glomerato laterali. 
Tfieli. Rheed. maL !*• p. i^S>t. 71. 
Habitat in Malabaria? aguqfis arenqfis^ 
Culmus caxms^ geniculis cinftusy at non undiquey Spictt 

laterales in capitulumfemiverticillatum coUecta. 

paiuftris. t. SCIRPUS culmo tereti nudo , Xpica fubovata termi^ 

nali. H./ivr. 41* 42. Dalib. parif i6> 
Scir^us culmo nudo, Qpica terminali Gibovata. Roy. 

lugdb. 48. 
Scirpus equifeti capitulo majore. T. Schetichxr granu 

360. Fl. lapp. 19. 
Juncus paluftriSf capitulo equifeti» major. Bauh,pvu 

12. 
Juncellus cyperoides capitulo fimplici. Lxf. prujf. i^x. 

Hzbitnt in Emopxfojfis £? inundatis* 
3. SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformJ , Q^ica fub- 
globola terminali. 

Scir- i»itatus* TRIANDRIA MONOGYNIA. 1t mutatTis. Sciipns culmo fetaceo nudo , Tpica fubglobofa.. Gron. 
virg. I». , - 

Hcbitat in Vir^Qia, 

4, SCIRPUS culmo triauetro nudo, l)?ica cylindrica 
terminali. Amxn^acaa^ $. p. 391. * 
Habitat in Jamaica. 2|. 

Simillimus S. genicuLitOy fed CMlmus triqueterj moUiufcu-' 
lus^ nec articulaxus. 

^. SCIRPUS culmo tereti nudo , fpica oblonga termi- genicuiatus. 

nalL 
Sclrpus culxno nudo, fpica terminali fubrotunda. Hort. 

clif %i . * Roy. lugJb. 48. ' 

Juncus aquaticus geniculacus, capitulis equifeto major 

& minor. Sbanjam. 37. hijl. i. p. 122. t. 75./. a.£? 

^81./ 3. Raj.fuppL 628. 
Hcintat in Jamaica. 

C, SCIRPUS culmo ftriato nudo , f^^ica bivalvi termi- cefpitofufc 

nali longitudine calycis - radicibus fquamula inter- 

ftin&is. FUfvec. 45». 43. Ualib. parif 17, 
Scirpu5 folio culmi unico. Fl, lapp, ao. Roy^ lucdb, 49. 
Scirpus montanus , capitulo Breviore« Scheu3i. gram. 

363. ^ 7*/ I8» JPltJu phyt. 40. /I 6. Raj. angl. 4. 

p. 3*. 
Juncus parvus paluftris, cum parvis capitulis equifeti. 

Raj. hifi. 1396, Pluk. phyt. 40.^. 6, 

Gramenjunceum, foliis & fplca junciy minus. Bauh^ 

pin, 6. 
mbitat iu Europs paludibus cefpitqfis fylvaticis. 2|. 

^ SCIIVPUS culmo tereti nudo fetiformi, fpica ova- 

ta terminali bivalvi, feminibus nudis, FLfvec. 43. 

44. Dalib. parif. 17. 
Sdrpns nu^itudine aciculae. M. lapp. 2 r . Roy, hgdb. 49. 
Juncus minimus , fpica breviore fquan^ofa fpadicea. 

Scheuch. gram. 364. t. 7. /. 4. 
Jancellus minimus, capitulis equifeti. Pluk. alm. 201. 

f.40./. 7. Morif. hijl. 3, /?. 234. /. 8. t. 10. f. 37. 
Habitat in Europa fub aquis purioribus. 

8. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis , caule fo- 
liofo flaccido. 
Sdrpus foliis linearibus planis alternatim &fciculatis, 
fpica terminali. Guett. Jlamp, 141. 

E 4 Scir- acicularis. fluitiittS. rf TRIANDRIA MONDGYNIA. 

Sclrpus caulefoliofo flaccido, fcapis alternis capitatis, 

Roy. lugdk 49 Sauv, monfp. 9, 
Sdrpus equifeti capitulo minori T. SckeucK granu 

3^5- f' 7 /• ^o. 
JuDcellus, capitulis. equifeti, minpr jluitans,i?dti<A./jw. 
' prodr, 22^. theatr. IBT* 
GrameD junceum clayatum ralnimum. Ra/\ hiJK 1310. 

Alorif. hijl. 3. p. 230. /. 8* r. iq. /. 31, J^Iuk. alm 

i8o. r. 35 /. T. 
Habitatjn Angliae , Galliae udisf 

* * Culmo tereti polyjlachio. 

Ttcuftris. .9- SCIRPUS culrad tereti nudo , fpicis ovatis pluribus 

peduiiculitis terminalibus. FU fvtc. 40. ^. DaUb. 
parif. i(J. 

Scirpus fpicis coplofr. Roy. lugdb. 48. 
Juncus maximus fiScirpusniajor. Bauh. pin^ la. the- 
art. 178. 

Habitat in Europae aquis puiris Jlagnatitibus Q fluvia* 
tiUbus. 

Holofcanw |o. SCIRPUS culmo tereti nudo, fpicisfubglobofis glor- 

meratis pedunculatis, involucro dipliyllo inaequali 
mucronato. 

Scirpuspaniculafolumfoliofa, fpicis globofis peduncu- 

latis lateralibus. Sauv. monfp, 8. 
Juncu<^ aciitus maritimws, capituiis rotundis. Bauh. pin 

II. theatr. 17. 

' Scirpoides maritimum / capitulis fparlis glomeratis, 

Schcuch gram. 37^, 
Holofcoenus. Dalech. hljl. 8.987? 
Habitat in Europa aujirali. 
romanuf. ^'* S^ IRPUS culmo tereti nudo, capitulo laterali con- 

globato, brafteareflexa. 
Scirpus capitulo fiugulari, radicetomentofa. Barr.rar. 

»249. t. 255. f. 3. 
ScJrpoides acutum maritimum, cipLtulo glomerato foli- 
tario. . Scheuch. gram. 373. Mchi gfn. ^2. 
0. Juncus minor acutus maritimus prolifer ex uno capi- 
tello multa. Muk, alm. 200. /. 40^/5. 
habitat in Galloprovincia S Romae. 2f. 
Huic Calami Jiti craffitie ^ pmcedcntis vero eras- 
Ji ta in S. lacujlri & apice pungentes. 

12.- 


TRIANDRIA MONOGYNIA. 73 

la. SCIRPUS culmo nudo retaceo, (|Hcis lateralibus. (ptaccus. 
fubfolitariis feHUibus. b. fcan. 227. * FL fuec. a/ 

«- 45- , 

Scirpus culmo nudo fetaceo» fpicis pedunculatis./(£>y. 

lugdb. 49. 

Sdrpus omnium minimus , capitulo breviore^ 7! 

Schfuch^ gKfim. 358. 
Juncus inutilis £ Ct^n^ssfcliQenus. Bauh, pin. 12, prod, 

22. 
juocellus omnium minimus. Morif Mft. 3. p. 232./. 8. 

t. 10. /I 23. 
Gramen junceum minimum , capite fquamofo. Bauh, 

puu 6, prodr\ 13* . ^ 

l.abitat in Europa Utoribus maritimir. 

ij SCIRPUS culmo teretinudo, Q)icis feffilibus }n me- ftiplinw. 
* dio culmo glomeratis. Dalib. parif. 16. f 
^clrpus fupiaus minimus , capitulisconglobatis, folils 

rotundo - teretibus. Tourmf, injl 528, 
Habixax Parifps, 

i^, SCIRPUS culmo nudo capillarl « fpids peduncula^ eaplUaiis. 

tis feffilibusque Iatei;alibus. 
Scirpus culroo teretiufculo feminudo , ipicis capitJtis 

feffilibas, involuc: o diphyllo fetaceo. Flor. leyL 39. 
Cyperus culmo tereti I^icasinfra afncem ferente. //orr. 

ckff. 21. , 
OrvnQn junceumperpufillum, capillaceisfollis, «thio- 

picum. Pbik. /um. 179. r. 300. f. 5. 
Gramen pufilluo;! Juncl capitulis minimis, ad bafm fo» 

liolis binis acutis. Burm. cj^^y/. los. r. 47. /. 2. 
Hatitoiin Virgioia , iEthiopia, Zeylona. 

• * * Qdmo triquetro^ panicula nuda^ 

iS. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato lateia- mncronatu* 

Ii« fpicis conglomeratis. 
Scirpo-Cyperus maritimus. Mich. gen. 47. ord. ^. 2.3. 
Juncus acutus maritimus , caule triangulo. Bauh^ pin. 

II. prodr, 22. Atorif hijl. 3. p. 232./. 8* t. iq./ 20. 
JuDcusacutus marltimus, caule triquetro rigido& mol- 

li. Pbik^ abn, 20O' /. 40. /• i. 3. 
Habitat in Angto, Italix, Helvetiae, Virginiae T^^i^ff/i 

maritimis. 

E S «<^' •^ 74 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

dldiotoisns. id. SCIRPUS culmo triquetro nado, uinbella decom 

pofita, fpicis dichotomi£ fellilibu& Flor. T^eyL 4,0.* 
Gramen Cyperoides maderafpatanum , juncelli gefiierl 

capitulis iparfis. Pltsk. alm. 179. t. iip./. 3, 
Hahitat in india. 
echinatus» 17^ SCIRPUS culmo triqueteo nudo, mnbella fimplici, 

fpicis ovatis. Fl. xeyL 38. * 
Cyperus floribus capitatis ereftis pedunculatis. Grotu 

virg, 12. 
Gramen Cyperoides amerlcanum, ()fticis grandioribus 

oblon|;o-rotundis« fparganii in modum ectiluatis« ad 

fummum cauiem pedicuUs longis innitentibus. Fluk. 

alm. 179. t. 91. /. 4. 
Hahitat in India uttaque. 
retrofraftui. jg, SCIRPUS culmo triguetro, umbella fimpUci : fpi- 

carum fiofculis retrofraftis. 
Cyperi genus indianum , panicula fpeciofa , fpiculis 

propeadentibus atris. Pbik' phyt. 415. /. 4» 
Hahitat in Virginia. . 2|. - 
femjgineus. j^^ SCIRPUS culmo triquetro fubnudo , invplucrls 

iongitudine paniculae ciiiatis. 
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylia, pe- 

duncuUs quibusdam fubdivifis , fpicis ovatis foUta- 

riis. Ray. lugdb. 50. 
Gramen Cyperoides majus, f^icis ex oblonro-rotun- 

dis compaftis fierrugineis. i>han. jam. 36. tufi. i. p. 

3^- ^. 77. /. «. 
Hahitai in Jamaicae paludibus .maritimis. 

fadiceus. fo. SCiRPUS cuimo triquetro nudo , nmbelia fubnu« 

da, fpicis obiongis felfiUbus terminaUbusque. 

SC I RPUS cuimo triquetro nudo , panicula iaxa , fpicis 

aitemis fubfefliiibus « peduncuiis longis ter minaUbus. 

Gron. virg. 132. 

Gramen Cyperoides majus aquaticnm , paniculis pluri* 

mis junceis fparfis, fpicis ex oblongo rotundis fpa« 

diceis. Shan. jam. 3^. hift. i, p. irg. t. j6. f. a* 

Habitat in Jamaicae fluviis. 

* ♦ * * Qdmo triquetroy Panictda foliacea.' 

maritimus. ^ f i. SCIRPUS culmo triquetro , panicula conglobata 

foliacea, (^icuiarum fquamistrifidis: intermedia fu- 
buiata. Jf^. fuec. 39. "47. Dalih.parif. 15. 

Cy- TRIANDRIA MON06YNIA. 75 Cyperas culmo tr]quetro> panicula foUacea, pedun- 
cuUs fimpliciffimis, ft)icisc(wifertls. Roy. lugdb. 50. 

Cypenjs panictila fubfeiuliy capltulis fubovatis» Guett, 
fiamp. ft. p. 414« \ 

Cyperus rotuadu3 iQodorus germauicus. Bavkpiru 14. 
theatr.2iS. 

A Cyperus rotundus inodorus anglicus. Bauk pin. 14, 
«^, Cyperus panicula compa<^a e fpicis teretibus craffio- 

ribus compofita vSVA^rwf A. hijl.400. 
i Granien Cyperoldes panlcula fparfamajus. Bauh.pin.6. 
i. Scirpo-Cyp6rus paluftris , radice repente nodofa ino- 

dora> panicuta fparfa 9 capitulis majoribus. jMivh. 

gen. 48. 
Kbitat in Europx lltorihus maritimis. 2|. 
Jfmome partium fructificationis conjunllionem. (i. <y. 5t f. 

jujfit. 

n. SCIRPUS culmo triquetro nudo^ umbella fupra- 
decompofita, fjpicis intermediis feffilibus, involu- 
cro feuceo. 
Habitat in India« 

Cvlm plurimij nudiy JrmpliceSj triquetriy laves.y femipe" 
dales. YoUaigr^nea, bafinculmi obvejlientia^ lavia. 
Umbella laxat fupradecompojita-i diffufa. Involucra * 
univerfaiia partiahaque foUaceo-Cetacea^ umbelia brevio^ 
ra. Spiae pedunculatay at foutarix j feffiles in rami* 
fcationibus umbeUa^ omnes ovat^j minutiffimx ut fe- 
mina milii. 

« 

13. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella foliola 
prolifera , fpiculis fubrotundis. 

HaUtat in India, 

CnlxaxiSplus quam* pedalis^ nudusj triqueterj lavis. In« 
volucrum univerjaU polyphyllum : foliis enfiformibus^ 
tanbeUa longioribus. raitiaUa vix uUa^ nifi feta bre^ 
injfima. Umbellae pedunculi intermedii brevijfmi ; omnes 
terminati capitello^ iterum prolifero. Capitella /if/ro» 
tuada^ glomerata exfpicuUs fubrotundis. 

S4- SQIRPUS culmo triquetro foliofo, umbella folia- 
cea, pedunaiUs nudis fupradecompofitis , fpicis 
confertis. M,f\*ec. 38. 48. DaUb. parif. 15. Raj. 

Cypems culmo triquetrOf panicula foliolk) peduncu- 

lis ' iniliaceas. lncQls* iyVnAcQ^. i T6 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

lis nudis fupradecompoiiti^ , fpicis CQnfertis. R^y. 

Gramen cyperoides miliaceum. Battk pin. 6. 
(jramen arundinaceum , foliisacutillimis, paniculamul- 

tiplici, cypcri fiicie. Z^ pruJJ. 119. t. 33. 
Uabitat in Europae fyhns humentibus. 2|.. 
curyittbofus. «5, SCIKPUS cuUno triquetro foliofo , corymbis late-r 

talibus fimplicibus: terminali prolifero^fpicis fubula- 

tis. Amxn. acad^ 4. f, 303» * 
tiahltat in India. 
i»icheilanu5 fl^. SCIRPUS culmo triquetro , cajpitulo globofo , in- 

volucro polypliyllo longo. ^ 
Cyperus italicus omnium minimus, TilL pif- 51. t. 

'^o. /. 5. 
Habltat in Italia rarlus. 

* * * • Culmo triquctro^ capitulo terminali. 

ctphalote». »7. SCIRPUS culmo triquetro nudo capitulo ovato 

fquarrofo, involucro triphyllo loiigo. . 

Bobartia fpicis capitatls involucro majori foliofo te- 
&U. Brown, jam, 199.? 

Hahitat in Indla. 

Culmps altus y triqueter^ btxnsy Jlriatus. Capitulum 

' - oifatumy terminaie, pedicellis non confpicuis^ Caly- 

ces imbricatiy acuminate fauarrofi f recurvati, In- 

volucrum univerfale longijjimum, Z* f* ^ phyUum , 

refiexum , margine fcabrum. m 

ERIOPHORUM, 

viginatum. i ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus ♦ fpict 

fcariofa. Fl. fitec. 45. 50. * Dalib, parif ig. 
Eriophoriun Ijpica erefta, caule tereti. Fl. Ir^p. 23. Roy. 

^gdb. 51. 
Gramen tomentoftim alpinum & minus. Bauh. pin^ 5. 

prodr. 10. Burf i : 43 
Juncus alpinus capitulo lanuginofbi f. Schoenolaguru^ 
Bauh. pin. 12. prodr. »3. theatr^ iSS* Scheuck gram. 
3oa. f. 7. /. I. 
Habitat in Europx frigidis Jlerilibus. % 
poiyfta. t, ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, fpicis 
chion. pedunculatis. fXfuec 44. 49, DaUb.parif. 18. 

Erio- \ ^^ i TRTANDRIA MONOGYNlA. 77 

» 

Eriophorum l]picis pendulis. FL lapp.gkSrHort.cliff, 22. 

iioy. lugdb. 51. 
Gramen pratenfe tomenrofum , panicula Iparla. Bauh. 

pifi. 4* 
Habitat in Europa uliginojs turfoft. 2|. ; 

3. ERIOPHORUM culmis fbliofis teretibus, foliis pla- '^"«^«ub* 

ais« fpica eredi« 1 

Eriophorum fpica compafta ereftafoliacea, caulecom- 

preffo. Gron. virg. 132. 
Gramea tomeacofum virgi oianum , panicula magis com- 

padui auteo colore perfuCi. Plukl alm. 179, t. 299. 

/•4. 
Gramea tomeutofum 9 capitulo ampllore fufco & foli- 

sceo. Morif^ hifi. 3. p. 294* J. 8. /• 9. / «♦ 

Habitat in Virginid. 2^. 

4. ERIOPHORUM culmis teretlbus foliofis, paoicu- cyperinimi, 

la fupradecompofita prolifera, fpiculis fubtcrnis.. 
Scirpus paniculatus, foliis floralibus paniculam fuperaa- 

tibus. Gron. iHrg. 12, 
Cyperus miliaceusex provincia mariana , paolcula viU 

lofaaurea. Pluk. mant. <Ji.* t. 419./. 3. 
Cyperus miliaceus marilandicus , fpicis iemioiferis ma- 

gls confertis rubentibus laouginofis. Raj. fuppL 620^ 
Habim in Amexica feptentrionali. 
Statura ommno Cyperi, fed Spicula Sclrpl, n/// Semi- > 

na maiurejieitia producerent Lanam gihatn f. te^ 

Jlartamy vix fpicutis longiorem. 
{. h RIOPHORUM culm is nudis triquetris , fpica pappo tlpinum» 

breviorc. H. fucc. 46. 51, 
Eriophorum fpica ere(3:a, caule triquetro. Ft. tapp. 24. 
Linagrollis juncea alpina, capitulo parvo : tomenta ra- 

riore. Scheuck gram. 305. r. 7. /. 4. 
Juncus alpious bombycious. Bauh. pin, 12. prodr. 6. 
HaHtaz in buropae alpibus, locisque affinibus. 2|. 

N A R D U S. 

I. NARliuS fplca fetacea refta. Fl. fuec. 47. 52. Dalib. ^i««- 
parif 18. 
Nardus fpica lioeari. FL lapp. 40. Hort. cliff, 42. ^ 
Gramen fparteum jundfolium. Bauh. pin, 5. Scheuck 
groM. po. 

Gramen Iparteum bollandicum, capillaceo folio, & mi- 

nus 78 TRIANDRIA DIGYNIA. 

' nus. Bauh, pin. 5. prodr. ti.Morif. hijl. 3. p, 21 J. 

/ 8. t. 7./. .8, 
Habitat in Europae afperis^ fieriliijus% duris^ 2|. 

^f^ %. NARDUS fpica recurva. 

' . Nardus fpuria uarbonenfis. Bauk pin. 13. 

Nardus gangitis fpuria narbonenfis. Lob. ic 84* Morlf 

m}* Z'P* *57«J- 8. t. 13./. w//. Raj* hifi. 1911. . 
Habitat in G. Narbonenfi. 

arifiatnf. g^ NARDUS calycibus ariftatis. Gouan, 

Gramen exile arundinaceum minimum , acumine refle- 

xo. Bocc. muf 2. p. 74. t, $7. Scheuch. gram. 11.* 
Gramen junceum nodofum minimum capillare« Barr. 

rar. 106. r. 117. /. r. 
Habitat Rom«. 

ciiiaris. 4. NARDUS fpica incurva dliata. 

Habitat in Indja. 

Folia gramnea , plana. Culmus fpitamaus* Spica dimi" 
diataf altero latere tantum Flojculis alternis^ ereclis ^ 
12. ad 1$. valvula exteriore ovato-ohlongcht mutica , 
margine ciliaxa pHis fcabriSf numerq/is. Calyx pra- 
prie nullusj fed ad cdteruni latus Jlojculorum fetOj t?re- 

' vior ipfa gluma. 

LYGEUM. 

Spanum. i.f LYGEUM. Lafl. it. «85. t. a. * 

Spartum herba , alterum. Quf. hift. 2. p. 220, f. 2. 
Gramen Sparteum fecundum, panicula breyi folliculo 

inclufa. Bavh. pin. 5. 
Habitat in Hifpanix campis argillojis. 7\. 

D IG Y N I A. 

BOBARTIA. 

iHdla. I. BOBARTIA. 

BobartiaQpidscapitatiSfinvolucro foliofo. Tl. xeylAi^ * 

Amctn. acad.i. p. 388. * 
Scirpus maderafpatanus, capitulo fquamofo f ubrotundo. 

Scheuch, gram. 369. 
Hdbitat in India. 
Refert ita Schxnum mucrondtum^ ut ejus Jigwra pro hu- 

jus ubique venditari po/ftc. 

COR.- TRIANDRIA DIGYNIA. 79 

CORNUCOPIJS. 

I. CORNUCOPLE. Hort. cUff. 490. Roy. lugJb. 5a. cucuUatum. 
Hajplq. it. 452. 
luncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet. ga^. t. 

rs. /-5. 

Gramen orientale vernum in udis [MroveniaiSY capitu- 
^ loinflexo. Scheuclu eranu 117. 
Habitaz Smyrnae. D. Hajfelqvijl. SACCHARUM. ^ 

I. SACCHARUM floribus panlculatls* Hort. cliff. %6. offidiurum. 

Mat. m.d. 33. Roy. lugdk 52. 
Arundo faccharifera. Bauh.pin.iS. Sloan. jam.^i.hijl, 

i. p, loS^t. 66. Rumph. amb. 5. pu is6. r, 74./, i. 
Habitat in Indiae utriusque locis inundatis. 
%, SaCCHARUM flohbusfpicatis, foiiis undatis. (l^iatuni. 

Alopecurus malabarica, iolus»undulatis, fpica praete- 

nuL Scheuch'gram,<^i. 
Gramen panicuiatum breyifolinm crifpumy fpiCa pur- 

pureo-fericea maderafpatanum. PltJi^ alnu 1 77. r. 1 1 9« 

J. I. Morif. hijl. 3. ». ipr, n.j. 
Tjeria kuren-puilu, Rheed. mal^ 12. p. 117. t, 62. Mo- 

rif. hifl» 3. p. 191. n, 5. 
HMtax in Indiae petrojis. 

PHALARIS. 

1. PHALARIS panicula fubovata fpidformi : glumis canarlenfii^ 

carinatis. Hort. upf 19. 
Phalaris radice aunua. tiort. cliff. 23. Roy. lugdb, 63. 

DalitK parif. '20. 
Phalaris major , femine albo. BaiJi. pin. 23. Morif 

hir. 3. p. is6. f. 8. t. 3. f u 

2. PHALARIS paniculi cylindrica: glumis cariuatis- tmlbofa. 

Amxn. acad, 4. p. 264. , * 
Phalaris radice perenni. Roy. hgdb. 63. 
PhaUris bulbofa, feminealbo. Raj.hiji. i249^Scheuch 

fram. 53. 
Habitat in Oriente. 
5. PHALARIS panicula ovato-oblongafpicifoirmi;glu- tiuadca. 

mis carinatis ianceolatis. Amxn. acad. 4. p. 264. ^ 
Gramen typhinum phaia^oides majus bulbofttm aqua* 

ticum* ^an\ rar. 1200, t. 700. /. i. 

Gra^ 8« TRIANDRIA DIGYNIA. 

4 I 

Gramen phalaroiides hirfutum , fpica longifBma. Euxh. 

cent. 4. p. 32. /. 53 
Hahitat af/«Tyberim o in iEgypto. % 
irtricnlati, ^ PHALARIS paiiicula fpicaca , petalis arifta articula- . 

ta, va^ina fLprcmi tblii fpatluformi. 
GrameQ pratenfa , fpica purpurea ex utriculojprodcun- 
. te , f. Gramen folio fpicam amplexante. hcadi. puu 

3. theatr* 44, 
Habitat in Italia. 
phleoid*!* ^ PHALARtS panicula cylindrica fpicifotml 

Phalaris fpica cyliudrica. FJ. fuec. 49. 54, Dalib* pa- 

rif. 19. 
Gramen typhoides afperum primtim. Bautu pin. 4. 

Schcuch. gram. 61^ tialL hel\\ 23». 
Habitat in Europae verfuris. 
arundlnicea ^ PHALARTS panicula oblonga .ventricofa. 

Phalaris panicula oblonga. Fl.,fuec,4^, 53. Balih pd^ 

rif 19. 
Arundo foliisplanis t panicula fpicata, fpiculis confer^ 
* tis. Hort.^ clif. 26. Koy. lugS. 66. ' . 

Gramen aqiiaticum paniculatum , phalaridis femine^ 

T. Scheuck ^ram. 126. 
Gramen arundinaceum fpicatum. Bauh. pin. 6. theatr. 

94. 
Gramen aquaticum paniculatum* latifolium. Bauh, 

pin. 3. 
Gramen arundinaceum , acerofa gluma^ jtrfeianum. 
Raj. ang. 3. p. 400. Morif hijl, 3. p. 203. /. g. /. 6. 

pietiu /?. Gramen paniculatum , folio Variegato. BaiJu pin. 3. 

Hahitat in Europae fMumidis ad ripas lacuum 
cTUcsfonnif 7* PHALARIS panicula lineari fecunda, calycibus bi*. 

flori^. 
Daftylis (J>icis numerofis alternis culmo adpreflis lon- 

gitudine internodiorum, calycibus bifloris. Roy. lugdk 

57, GmeLJihir. i. p. 130» f. 29. 
Gramen paluftre , locuIUs erucaformibus. Barr, rar. 

1158. t. 2. 
Habitat in Slbiria, Riiflia , Europa auJlralL 
Fqfpalum refert ^ fed valvuU Floris moJo eontrarim 

deh^cuntp 

8.PHA- 


TRIANDRIA DIGYNIA- 81 .1 t PHALARIS . panicula efiura , glumamm carinui ci- 

iiacis. 
Oryza glumis carina liifpidis. Gron. virg. 153. 
Gramiiu tremulo afiiae paniciilatum elegaus majus. 

Sloan. fonu 34, hljl. i. p. 113. t. 71./. i. 
Gnunen paluftre , pauicula rpeciofa. Bauh, pin. 3. 

prodr* 7. 
QnmeQ paniculatum aquattcum arperum , locuftis pla- 

nij & orbiculatis. Pont. comp* 57. 
Qramen miliaceum paluHre ferocinum > paiiiculis ex 

locuftis coaipreffis compofitis» yiib/zr. proJr. 51. 6V- 

pu vcr. I. f. 351. 
Habitat in Virgmlae paludibus nemorq/is , hodic in I-^ 

talix c^is OryifLceu. ' 

PASPALUM. 

I. PaSPALUM Q^icis alternis : rachi liiembranacea. 
Pamcum diffedum. 5p. p/. \. p. 57. 

Gramen panicejum fpica iimplici ad caulem intervalla- 
ta biois granorum ordinibus uho verfu conftante^ 
americaniun. PbiK mant, 94. t. 350. /. s. 

Habitat^in AuEierica calidiore. Q 

Gramea pr^Jlraium foliorum vaginis fere fpathacds, 
6piCae pouc^ raclof membranacea dilatata ad latitu- 
dinem fpics igfius dijiich£ £? fecunda. Flores or-» 
biatlati. 

f. PASPALUM fpiculis paniculatis alternis bali Vil- 
lofisL 
Gramen Daftylon majus, panicula longa> fpicis pliiri- 
m«s nudis craffis. ^loan. jam. 34. hifi. i. p* iia. /• 

<59- / «- 
Hjbitat in Jamacia. 

Pr£cedenti duplo vd qtCadruplo majus. Spieula bafi 

vilhfet ad decem ufque i aturnx y paniculam ton/titU" 

wa y feauuLe > orcune non duplici 9 fed quadruplici 

fiornau 

$.P.\^PALUM fplcis paniculatis Verticillato - aggf e- 

Gnmen miltaCeum, panicula viridi 1. putpnrea. Sloan* 

Mfl. 34. Ai/f. I. p. 115. t. 72. / a. 
ffjjitji in Jamaica. 
EfeSius hoc efi , piinicuta quaft vertidtlatd fpicults 

inmimeris ^ lineartbus , fecundis , JiUformbtls , d^- 
lijcixi Spcc^ pkutt. pars L P gu- oryzoides. diiToftum, / ▼Itgztum. 


8» TRIANDRIA DIGYJSIA. dilUchiinu alopecaro* 
deunu polyfU' 
•hyon* rmidlla* 
toA* gujlijfunis : floribus duplici ordine digeftis , acutiu* 
fcuUs. 
4. PASPALUM fpicis duabus: altera fubfeflili, floribus 
acuminatis. Amxn. acad. s. p. jp/. * 
Uahitat w Jamaica. 

Gramen pedale. Foliis involuto - fubulatis. Cu-mus 
terminatus Spicis duabusj ereSisy approa^imatis ^ Jcr 
cundis : fioribus alternis , acuminatis : omnibus funt 
Stanuna tria. 

PANICUM. 

* Spicata. 

m 

I, P ANICUM fpica tereti , involucris fetaceis bafi ci- 

liatis fafciculatis unifloris ftofculo quadruplo lon- 

gioribus, 
Gramen geniculatum brevifoDum crifpum, fplca pur- 

pureo-fericea- Pluk. alm, 177. f, 119. /. i.? 
Gramen indicum alopecuroides holofericeum maju<;) 

fpica longa pappefcente. Pluk.alm. Jij. t. 9«./. 5. 
Habitat in Jamaica. 
Spica longa , ferruginea ,- Flofculi f^arjiy pednnadis bre- 

vibusj cinfii fetis iongis y ereflis. ScdLfus infra fpicam 

parum villofus. PedicelJi omnes umflori. 
fi* PANICUM fpicis teretibus , involucellis unifloris 

fafciculato-fetofis , culmis ereftis fuperne ramofis. 
Gramen caricofum alterum. Rumpk, amb. 6. p. ij. 

f. 7. / ft. jB. 
Habitat in India. <?, 
Similis Spicis Panico glauco j fed dimidio minoribusy 

pijtillis fanguineis. Culmus ramofusy pedalis ad fex- 

ptdalem j vatde ramofus. Folia pdofa , fuperne fere 

oppqfita, 
3« PANICUM fpica vcrticillata , racemulis quaternis , 

involucellis unifloris bifetiis , culniis diflufis. 
Gramen paniceum, fpica afpera. Bauh. pin. 8* theatr, 

iS9^ t- 139* Scheucn gram, 67^ 
Habitat in Europa avjlrali iijf Oriente. 
Simillimum P. viridi , /rd Spica racemis longioribus^ ^. 

/ 4« deorfum ficundis. Flores virides j pi]lillis 

purpurafcentibus. Seta /./2. fcabra ^ ad Jngulum 

jlorem , eoque longior. Pedicelli a cafujlorum ter^ 

minati cotyla truncata , concava » alba. Spica ra- 

chis TRIANDRIA DIGYNIA. 83 

chisanculis 3. f, 4. bifidis. Culmi Uv^Sj diffufi y 

biptddUs, Folia nuda. 
4.PANICUM fpicatereti, in volucellis bifloris fafcicu- gliucum, 

lato-fetofis, feijfiinibus undulato rugofis. Mx^yL^^. 
Paaicum (bicaiiinplici, ariftisaggregatis flofculo fub* . 

ieftis. Gro«. virg, 134. 
lubaat in indiis & Jtalia. O 
Saxmfpiea longitudine Jtofculorum. Foliorum vagi^ 

M ons pilqfa. Dum fpica recens prodit, FlofcuU 

VI feries difpqfiti obfervantwr. Setnina Jlriis undu- 

htis notata. 
5.PANICUM fpicatereti, iiivoludellis bifloris fefcicu- virid*. 

lato-pilofis , feminibus nervofis. 
Gramen paoiceum f. Panicum fylveftre, fpicallmpU* 

cL fiouA. pin. 8. Scheuch. gram. 46* 
Hjbitat in Eufppa aujlrali^ O * 
« PANICUM fpica compofitai fpiculis glomeratis fe- italicuni. 

tis immixtis, pedunculis hirfutis. 
PanicQm fpica compofita, ariOis flofculobrevioribus, 

/^r. diffl 7. Horti, upf ip. Roy. lugdb. S4. Gron. 

ranicum italicum f. panicula majore* Bauh^ pin* 27. 

thtatr. Si9' 
Panicum* Rumpk amb. /. p. 202. ti 75, /* 2* 
A^//ar iit todijs. O 

7. PANTCUM fplca compoflta :. fpiculis adpreifis al«> hlneUom« 

terai5, calycibus gemiuis , v alvulis omnibus ariftatis; 

irifia extima longiiBma. Amxn.acdd, s* p* 39 ^* *" 
Paoicum fyivefire , panicula rariori « fpicilUs longiori- 

busuno verfu floridis. Broxyn, jam. jss» 
H^itat ia Indiis , etiam ibi colitur. 

8. PANICUM fpicis alternis conjugatisque, fpicuUs cm calli. 

rubdivifis , glumisarillatishifpidis, rachi quinquan- 

guiarL FL Jvec 2. n. 55* ' 
Fia cum fpicis alternis remotis declinatls compofitis* 

yir. cUffl 7. Roy. btgilb^ ss. Dqlib. parif 22, 
Paoicam fpicis alternis remoti» laxis. Hort. clif. 27. 
GriffleQ paniceum , fpica divifa. Bauh. pin. g. Scheuch^ 

nm. 4Pi Morif hijl. 3. p. IS9» f ^. t- 4* f- IS* 
Dais caninus fecundus. Bauh. hifi. 2. p. 4^4. 
^' Grimen paniceum, fpica divifa,ariftis longis^armata* 

Buukpin. s. 

E 51 //z- "i 84 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Habitat in EuropaB, Virginiae cidtis, O ' 
Varietas /3. arijlis decies. glwnis longioribus manifejli 

communiplanta^ cui vix fifqtulongiores arifl^y diffei, 
crus corvi ' 9- PANICUm fpicis alterms fecundis fpicuUs fubdivi 

fiSf glumis fubariftatis hifpidis, rachi trigona. 
Habitai in Indiis. O 
Simillimum P. crus galli , fed mimts^ teneriur. Pan' 

cula magis maans rachi trigona , n€c pemqgom 

Spicae fecunda^ nec undique rachi incumbentes. 

coioAUffl. 'o- PANICUM (jpicis altemis recondis muticis ovati: 

fcabris » raclii teretiufcula« , 
Gramen paniceum minus, l^ica diyulfa infulae barba 

denfis. Pluk' alm, 174. r. 189. /. 5. 
Gramcn paniceum minimum liumiftratum, (bica divifi 
• mutica, foliis var iegatis. Shan. jam, 30. kijl. i. p. 107 

t. (J4. /. 3. Raj.fuppL 600. Ehret. pifl t. 3, / 3. 
Gramen aciculatum liumph. amb. 6. p. 13. t. 5./. 3. 
Habitat in Indiae cultis. Q 
Cvlmi fpithamai 9 teretes^ adfcendentes. Folia ifivj, 

Jape ferrugineo - maculata , fauce purpurafcentia abs- 

que ligula. Spica Jimplex , fecunda , tachi terai^ 

debili. Spiculae abema , plurinut , fvbfeffiks , /r 
' cundce , cvata f oblongiiifcula absque fajciculis gi 

iofis. Flofculi fubjtriati. ^nthera purpurc^centisi 

PiJliUa alba , mox furpurafcentia. 

compofittim. ^ ^* PANICUM fpica compofita ♦ fpiculis.linearibus (e- 

cundis , flofculis geminis remotis^ calydbus arifhtis 
fl XeyL 42, * 
Habitatin Zeylona. 

dimidJatirai* i». PANICUM Q>ica dimidiato-fecunda, rachi Knearl 

membranacea extrorfum flofculis aggregatis. 

Gramen berraudenfefrumentaceum', toliis brevibusob 
tufis ) l]pica craiBufcuIa compreffa antrorlbm gemii 
no verfus granifera. Pluk* phyt. A44./. 6* 

Habiiat in India. 

'Folia latiffima , cbtufiufctda vaginis latis. Spica ex 
fcapi apice membranaceo > plana ^ cui ad altertai{ 
tantum latus Flores altematim diver%entes , tertii 
StruHura Pqfpali^fed frulhftcatio diverfa. 

fancuiiulc. »3. PANICUM fpicis digitatis bafi intiriorc nodoftf 

flofcuiis gemiois muticiSy vaginis foliorum punAatii 

Pa- TRIANDRIA DIGYNIA. S5 PaoiCDin fpicSs altemis opporitisque linearibiu paten» 
tillimis muticLSy flofoulis altematim binis : altero pe- 
duaculato. Roy^ fugdb. 55« Graa. virg. 154. DaliK 
fctrif. S2. 

Giamen daftylon majus repens, foliis hirfutilTmus. 

Buxb. cent. 5. p. 34. U 65. 
Gramen da(9ylon, folio latiore« BcoJl pin. s. theatr. 

114. Schaiclu granu loi. 
tiramen daftylon majus, panicula longa erpiclspki- 

rjnis gracilioribus purpurds & viridibus moUibus 

coofiante. Sloan. janu 3« hiJK u p. 113. t. 70./. 2- ^ 
Habitaz in America» Europa aujlrali , Holiandia , 
Media. Q 

14. i^ANICUiVI f]picis dig^tatis patentibus bali interiore DadjUn. 
villo&s, floribus folitariis, larmentis repentibas. . 

Panicum Da<jkylon, folio arundinaceo, majus acuiea* 

tum* Baulupin, 7. 
Faaicum Daaylon radice repente C ofiSdna^^um. 

Sckeuck gram» 104. 
Gramen le^tinaum» Qrf. Jdji. ^ p. 211% 
Hjbhat in buropa auJlraU^ Oriente. 2f. 

15. PANICUM fpicis fubdigitatis approximatis ereftis 
filifbrmibus; rachi flexuola, dentibus bifloris: alte- 
rofeflilL 

Habuai in Ammcz feptentrionali. Kalnu 

Folia /anceolata, Culmi pedales JUiformes ^ fupeme 

mdi erefli. Spica Jiliformis , rara • Jlexuofa rachi . 

dtematim utrinyie ad dentes Flofadi d. abero fes» 

JHi^ abero pedtceUato ; fpicit temieSy primum valde 

Qpproxunats quafi in unumj quamvis aUemde. 

i5. PANlCtJM fpids digitatis fubquaternisUnearibus, Hneare. 
fi:>fculis folitariis fecundis muticis. 

Hdritat in Indiis. 

Z\^ nrofirati^ Lex^esj ramofi. SipiCxAxt lineares^ refla^ 

as^Jix. Flores fubtus aitemL Calycis fquama 

ixteriar h^evior ^ patensj rachi adh^rens. 

* * Faniculata^ 

r- PANICUM paniculis fimplicibus , culmo ramofo 
diciiotomo. Gron. virg. i33- * 
H^at in Vii^inia« 

>::tura rrfert arbt^cuh» infeme finplicem ,* fuperne 
f^ciadoJtanu 

F I 18. ftlirerm^. dichoto- 

mum. n 26 TRIANDRIA DIGYNIAi 

groiTarium/ 13, PANICUM panicula ramis fimplicibus, floribus 

gemiois: pedicello alterobrevillimo, alterolongi^ 
tu^ine floris. ^mixn. acad ^. p. jpa. * 
Hci}itat in Jamaica. 
ciandciii- J9. PANICUM racemis occultads intra foliorum va- 
num « gJDas* 

Gramen cyperoides polyftachyon , fpicis ad nodos ex 
foliorum alis prodeuntibus» Sharu jam, 3^* hijl. i. 
p. 120. t. »0. 
Hahitat inj^maicsi^ Penfylvania. Xain. 2|. 
Cplmi dichotomiy ramop. Folia ovato^lanffQlata , va- 
ginis punRatiSy pillqfis > intra quas Racemi fru^i' 
jicationum omnino occultantury ut cxtus ne *vcjligium 
earum apparcat; cctcrum valdc affine P. lacifolio. 
capillare. ^^^ PaNICUM panicula capillari ereiSta patente, cau- 

le liirto. Gron, virg. 13. 
Panicum miliaceum viride , foliis latis brevibus , pani-' 
cula capiliacea. Sloan. janu 35. hijl^ r.p.iis.t.T^, 

/. i- 
Milium indicum i panicula fpar(a ereda. Tournef. ii}jL 

Halhtat in Virginjat Jamaica. © 
SimiU Poa capiUari^ fcd totum hirfutum, 

patens. si. PaNICCM panicula oblonga patente, calycibus 

biiioris, foliis iineari lanceoiatis. 
Tfiama*pullu* Rhccd. mal. \i2. p. ys^ t* 41. 
Hahitat in ludia : fimilis e Lufltania. 

diwicatum^ fls. PANICUM paniculis brevibus rauticis, culmora- 

mofinimo divaricatillimot pediceilisbi&oris; altero 

longiore. Amxn^ acai, s* p^ SP^* * 
Hahitat in Jamaica. 

ttiUaccum. 23. PANICUM panicula laxaflaccida, foUorum' vagi- 

pis pubefcentibus. Hort. cliff. 27. Hort^ upf. 20. 
Alat. med. 34. Roy, iugdb. ss. DaliK parif. 22. 
Miliumfemine luteo & dlbo^Bauh. pin,26jhcatr.$02, 
Habitat in India. 

latlfolium^ ^4« PANICUM panicula racemis lateralibus fimplici* 

bus, ioliis ovato-lanceolatis collo piiofis. 
Gram n virginianum, lato brevique tblio «iHpanicuIa 
rariore. Mor^^ hifi, 3. pj i^. f. 9. t^ j-. /T 4, 

Gra- xAam^ ._. TRIANDRIA DIGYNIA. 8r Gramen miliaceum (yivaticum » maximum, femine al« 

bo. Sloatu jam. 34, hift, !• p, 114. /. 71. /, 3* 
Habitat in America. 
Folia latitudine Commelina j ad fauces ampUxiccadiai 

extus coUo circum fauces villofo , etiam baji folio- 

rum Tnar^ine pilofa, Faiiicula valde mediocris tx 

racemis lateralibuSj non fulfdivijis ^fed pedicellos pro^ 

prios , nec fubdivifos proferentes^ Flores mutici^ 

majufculi, 
fj, PANICUM paniculatum , foliorum vaginis longi- breritollum 

tudinaliter ciliatis. 
Panicum miliaceum, latibre folio, maderafpatanuin. 

Ptuk.aln. ijtfw r. 189. /. 4. 
Ifdntatin Indla. 
Gramen pedale vel hipedale. Folia ovata y amvlexicau^ 

Ih. Pauicula tcnuijfimd , folio Jupremo S majqre 

cmprejjb. Variat foliis anpifiis t^ {anceolatis* 

i€ PANICUM paniculatum ramofilTimum, foliis ovato- trborefcens. 
oblongis acuminatis* Fl. X!^L 43. 

Panicum panicula la^ fparfa » toUorum vaginis gla- 
bris. Hcrt.cUff. ay. 

Habitat in India. 'b 

Jkitudine ccrtat cuiti altijfimis arf^oribus. Culoius vix 
penna anferina lati^r. 
17. PANICUM panicula virgata , foliis divaHcatis. 

Habitai ia Hiipania ? inae mijfum a Claud. AlJlrX" 
mer. 5^ 

Culmi repentes pedales adfc^ndentes. Folia inferiora 

latiora , undique caulem vqginis vejlientia , patentis- 

Jtma £? fere reftexo-divarieata \ mucronata vaginv: 

fubpubefccntibus : Superiora folia angujliora , longio^ 

ra , crecla. Panicula confians tribus quatuorve ra- 

cemis ereflis , vix ramofis , quibuf Flores alterni , 

remotiufcidij ovati; valvula calycina exteriore brevijfi-- 

aj obtufu 

t8, PANICUM panicula virgata, glumis acuminatis 

bevibus: extima detiifcente. 

Pantcum paniculatum , glumis acutis. GrotL virg. 133. 

Halitat in Virginia. 

PHLEUM. 

I. PHLEUM fpica cylindrica longiflima culmo reAo. pratenfe. 

F 4 Fl. rcpens. vlrsatom. 8» TRIANDRIA DlGYMlA. diitichnnu alopecuro* 
deunu polyfta' 
•hyon* rertidUa* 
tudi. gujlijfimis : floribus duplici ordine digeftis f acutiu* 

fculis. 
4. PASPALUM fpicis duabus: altera fubfeffili, floribus 

acuminatis. j4mM acad. s* p. 391. * 
Uahitat in Jamaica. 
Gramen pedaU. Foliis involuto - fulndatis. Cu^mus 

ierminatus Spicis duabusj ereclis', appro^fimatis ^ fcr 

cundis : fioribus alternis , acuminatis : omnihus funt 

Stamina tria^ 

PANICUM. 

* Spicata^ 

j, P ANICUM fpica tereti , involuctis fetaceis bali ci- 
liatis fafcicuiatis unifloris flofculo quadruplo lon- 
gioribus. 

Gramen geniculatum brevifolium crifpum, fpica pur- 
pureo-fericea. Fluk. alm, ijj. t, 119. /. i.? 

Gramen indicum alopecuroides holofericeum majuSf 
fpica longa pappefcente» Plukalm. /77. t. 9£«/. 5. 

Hahitat in J amaica. 

Spica longa , ferruginea ,• Flofculi f^arfij pedttncuUs bre- 

vihusj cinflifetis longisy ereSlis. Sca^us infra fpicofn 

parum villofus. Pedicelli omnes uniflori. 

a» PANICUM fpicis teretibus , involucellis unifloris 

fafcjculato-retofis , culmis ereftis fuperne ramofis. 

Gramen caricofum alterum» Rumph amb. 6» p. 17« 
f. 7. / ft. jB. 

Hahitat in India. (?. 

Similis Spicis Panico glauco t fed dimidio minoribusj 
pijtillisfanguineis. Culmus ramofusy pedalis ad fex- 
ptdalcm , valde ramofus. Foiia pilofa , fuperne fcre 
oppopta, 
34 PANICUM fpica verticillata . racemulis quaternis, 
invoiucellis unifloris bifetis , culniis difiufis. 

Gramen paniceum, fpica afpera. Bauh. pin* 8* theatr, 
tS9». t. /jp. Scheucn gram, 67, 

Hahitat in Europa ojijlrali H^ Oriente. 

SimilUmum P. viridi , ftd Spica racemis longiorihus^ s- 
/. 4« deorfum fecundis. Flores virides , pilliUls 
purpurafcentihus. Seta /. / 2. fcabra , ad fngulum 
Jlorem , eoque longior. Pedicelli a cafujlorum ter*' 
minati cotyia truncata , concava , alba. Spica Ya- 

chis TRIANDRIA DIGYNIA. 8s 

m 

ckiSOMulis j. /I 4. bijidis. Culmi Uvis^ diffuji ^ 

bipedates, Folia nuda. , 

4.PANICUM fpicatereti, involucellis bifloris fefcicu* gUucum. 

lato-fetoAs, feipinibus undulato rugofis. FLx^yi'44* 
Paaicum (bica fimplici , ariflis aggregatis flofculo fub* . 
jedis. Gra«. virg. 134. 
tLibitat in Xadiis &Jtalia. O 
Seu in fpica longitudine Jlofculorum. Foliorum vagi- 

M oris pilof^. Dum fpica recens prodit. FlofcuU 

in feries difpojiti obfervantwr. Semina Jlriis undu- 

lntis notata^ 
S. PaNICUM fpicatereti, involudellls bifloris fefcicu- virid*. 

lato-pilofis , ferainlbus nervofis. 
Grameo paniceum f. Panicum fylveftre, fpicallmpU- 

cl Bauh» pin, 8. Scheuch. granu 46* 
Habitat in^utopsiaujlrali» Q - 
«. PANICUM fpica compofita, fpiculis glomeratis fe- italicum. 

tis immixtis, pedunculis hirfutis. 
Panicumfpica compofita, ariftis riofculobrevioribus, 

yir. cbff. 7. Horti, upf, ip. Roy. lugdb. S4. Gron. 

virg. 1^4, 
Panicum italicum C panicula majore^ Bauh. piiu 27. 

thtatr, S19* 
Panicum* Rumpk amb^ j*. p. 202. ti 75, / 2* 
Habitat in tndiJS^ Q 

71 PANICUM CpiOL compofita t fpiculis adpreilis aU hlrteUiun* 
terois, calycibus gemiuis » v alvulis omnibus ariftatis; 
arifta extima longiffima. Amxn.a:ad, s. p* 39^* * 

Paoicum fylveftre , panicula rariori«fpicilIis loagiori- 
busuno verfu floridis. Brown^ jam. 133* 

Hdfiiat in Indiis » etiam ibi colitur. 

8i PANICUM fpicis alternis conjugatisque, fpicuUs cm galli* 
fubdivifis , glumisariftatisliifpidis, rachi quiaquan* 
guiarL FL Jvec. 2. n. 55* ' 
Pinicum tpicis alternis remotis declinatis compofitis< 

Vir. cliff', 7. Roy. Iugdb- ss* Dqlib. parif. 22.. 
Panicum fpicis alternis remotis laxis. Hort. clif. 27, 
GrameB paniceum , fpica divifa. Bauh. pin. $. Scheuch^ 

gram. 49* Morif. hijl. 3. p. I8p. / ^. t. 4. f. is* 
Dens caninus fecundus. Bauh. hift. 2. p. 4^4. 
fi- Gramea paniceum, fpica diviGsi,ariftisIongL&armata* 
BduLpin^ 8. 

E % Ila-^ 84 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Hdhitat in Europae , Virginiae adtis, © 

Varietas /?. arijUs decies, glumis hngioribus manifefe 4 

communlplanta^ cui vix fefquilongiores arifl^y diffeit. 
crus corvi ' 9. PANICUM fpicis alternis fecundis fpiculis fubdivi- 

fiSf glumis fubariftatis hifpidis, rachi trigona. 
Uahitat in Indiis. O 
SinuUimum P. crus galli , fed minus^ teneriur. Pan'- 

cula magis nutans rachi trigona , nec pent^ona, 

Spicae fecunda^ nec ufulsque rachi incumbeutes. 

coionuffl. ^o. PANICUM (jpicis altemis fecondis mutids ovatis 

fcabris , rachi teretiufcula, , 
Gramen paniceum minus, l^ica divulfa infulae barba^ 

denfis. /M. alm. 174. r. 189« /• 5- 
Gi*amen paniceum minimum humiftratum, fbica divifa 
• mutica, foliis variegatis. Sloan. jam, 30. hijl. i. p. 107. 

r. 6^ f 3. Raj.fuppL 600. Ehret. pifl t. 3. / 3* 
Gramen adculatum Rumph, amb. 6. p. 13. t. 5./. 3. 
Habitat in Indiae culiis. Q 
Culmi fpithamai 9 teretes^ adfcendentes. Folia icivtr^ 

fape ferrugineo - maculata , fauce purpurafcentia abs- 

3ue iigula. Spica Jimplex , fecunda , rachi tereti^ 
ebili. Spiculae alterna , plurima , fubfe/JUes , fe- 
* cundce , ovata f oblongittfcula: absque fajciadis gi- 

lofis. Flofculi fttbjiriati. ^nthera purpurafcentesi 
PiJliUa alba , mox furpurafcentia. 

compofitm. ^ '• PANICUM fpica compofita ♦ Q>iculis.Iinearibus te- 

cundis , flofculis geminis remotis , calydbus ari£tati& 
n. Xeyl 42, * 
Habitatin Zeylona. 

dimidJatmn« 12. PANICUM Q>ica dimidi^to-fecunda, rachi lineari 

membranacea extrorfum flofculis aggregatis. 

Gramen bermudenfe frumentaceum\ toliis brevibus ob' 
tufis , l]pica crafliufcula compreffa antrorfum gemi* 
no verfus ^anifera. Pluk. ptyt. Sk^j^f. 6» 

Habitat in India. 

-Folia latiffima , cbtufiufcula vaginis latis. Spica ex 
fcapi apice membranaceo , piana ^ cui ad alterum 
taiitum liUus Flores altematim divergentes , ternij 
Strueliira Pqfpali^ fed fruftijcatio diverfa. 

ftnguinate. i3- PANICUM f)pids digitatis bafi intiriorc nodofis» 

flofcuiis geminis mucicis, vaginis foliorum pundatis. 

Pa- TRIANDRIA DIGYNIA. S5 Panlcum fjpicis altemis oppofitisque linearibiu paten* 
tiiliaiis muticiSy flofoulb alternatim binis : altero pe- 
dunculato. Roy^ bigdb. 55. Gron. virg. 154, Dalib. 
parif. 22» 

Gnmen daftylon majus repens, foliis hirfutilTums. 
Ruxb. cent. 5, p. 34, t. 65, 

Gramen daftylon, folio latiore, BauL pin. s. thfatr. 
114. Scheuch, gjram^ loi. 

Gramen daftylon majus, panicula longa e(]picispki< 
lifflis gracilioribus purpuras & viridibus mollibus 
coaftante. Sloan, jam, 3» Ai/f. i, p. iij, /. 70./- a- ^ 

Habitat in America > Europa aujlrali , Holiandia » 

Media. 

14. MNICITM (^icis digitatis patentibus bali interiore DaA jUn. 
viiofis, floribus folitarlis, larmentis repentibus., 

Panicum Daftjrlon, folio arundinaceoy majus aculea* 

tum« Bauh.pin. 7« 
Fanicum Daayion radice^ repente C o£5cinarum. 

Scbttckgram* 104. 
GrameD Ie^timum« Qrf, UJl. 2, p. 217^ 
Hjbitat in Luropa auJtraU^ Oriente. 2f. 

15. PANICUM fpicis fubdigitatis approximatls ereftis 
filifoTmlbus; rachi fiexuola, dentibus bifloris: alte- 
ro feflilL 

Hdjitat in \mexiC2ifeptentrionali. Kalnu 

Foiia lanceolata, Culmi pedaUs Jiliformes ^ fuperne 

mli erefli. Spic2L Jiliformis ^ rar^f Jlexuofa rachi . 

dtematim utrin^ue ad dentes Flofcidi 2« altero fes» 

fii^ altero pedicellato ; fpic£ tenues^ primum valde 

Qfproximats quafi in unumj quamvis altema* 

i5. PANlCtJM fplcis digitatis fubquaternis linearibus, 
florculis folltariis fecundis muticis. 

Hid?itat in Indlis* 

CiAm]. projlrati^ Le%*esj ramofi. Spicuhs Uneares^ refla^ 

os^jU. Flores fubtus ahernL Calycis fquama 

exterior hrevior j paiinS', radd adh^rens* 

* * Faniculata. 

r- PANICUM paniculis fimplicibus , culmo ramofo 
dichotomo. Gron. virg^ i33- * 
ffabitat in Virginia« 

>iitura refert arbufculam v^eme finpUcem ,' fupetne 
fijcicuUaam, 

F I 18. fiUforme. Uneare. dichoto- 

mum. 26 TRIANDRIA DIGYNIA; 

groflarium/ 13. PANICUM panicula ramis fimplicibus, floribus 

gemiais : pedicello altero brevillimo, altero longi- 
tujdine floris- ^miXru acad. j. p. jpa» * 
Hdbttat in Jamaica. 
ciandciu- J9. PANICUM racemls occultads intra foliorum va- 
ttum * gioas. 

Gramen cyperoides polyftachyon > fpicis kd nodos ex 
foliorum aiis prodeuntibus» Sloan, jam, 3^. Idjl. u 

p. 120. t 90. 

Hahitat inj^msaca^ Penfylvania. Xaiii. 2|. 

Culmi dichotomiy ramo/i, Folia ovator^langfQkua , i»at 

ginis punllatisy pillqfis y intra quas Racemi fruHi- 

jicatiomtm omnino occultanturj ut extus ne *vejiigium 

earum appareat; ceterum valde affit\e P. latifolio. 

capillare. ^^^ PaNICUM panicula capillari erefta patente, cau- 

le hirto. Gron, virg. 13. 

Panicum miliaceum viride , foliis latis brevlbus ,pani- 
cula capiliacea. Sloan. janu 35. hijl^ i.p.iis*t.i2, 

f' 3' 
Milium indicum i panicula fparfa ereda. Tournef. iryi, 

5Jr5- 
Habttat in Virginia , Jamaica. © 

SimiU Poa capulari^ ftd totum hirfutum, 

patenj. fii. PaNICCM panicula oblonga patente, calycibus 

bifloris, foliis iineari lanceoiatls. 
Tfiama-puliu. Rheed. maL \i2. p, ys* t* ^/. 
Habitat in ludia : fimilis e Ipufitania. 

< 

divaricatum^ dfl. PANICUM paniculis brevibus muticis, culmo ra- ' 

mofiinmo divaricatillimo , pediceiiishi&oris; altero 

iongiore. Amxn^ acad. s* p^ SP^* * 
Habitdt in Jamaica. 

ttlliaccum. 23. PANICUM panicula laxaflaccida, foliorum* vagi- ^ 

pis pubefcentibus. Hort. cliff, 27. Hort. upf. %0n 
yl.flf. mcd. 34. Roy, iugdb. ss. Dalib. parif 22, 
Miliumfemine iuteo & Albo* Bauh^ pin.%Cjheatr.$02n 
Habitat in India. 

ktifolium^ S4. PANICUM panicula racemis lateralibus funplici- 

bus, ioliis ovato-lanceoiatis colio pilofis. 
Gram n virginianum, iato brevique toiiQ,x>anicula 
rariore. Morif hifi, 3. p: j^. f. s. t, j-, f. 4, 

Gra- TRIANDRIA DIGYNIA. 8r Gramen miliaceum lyivaticum » maximum, femine al* 

bo. SloojL jam. 34, hifi. i. p. 114. /. 71. /• 3* 
Habitat ia America. 
FoUa latititdine ComnuUna , ad fauces amplexicauliaj 

extus coUo circum fauces viUojo , etiam bafi foUo- 

rum margine vilofa, Panicula valde mediocris tx 

raccmis laterahbus^ non fuhdivifis ^fcd pedicelbs pro^ 

prios , nec fubdivifos proferentes^ Flqres mutici^ 

majufculi. 
15, PANICUM paniculatum , foliQrum vaginis longi- brerifoUum 

tudinaliter ciliatis. 
Panicum milijceum, latibre folio, mad&rafpatanuin. 

PbiKaln, ijtfw r. 189./. 4- 
IfdHtat in India. 
Gramen pedale vel bipedale._ Folh ovatay amplexicau^ 

Ua. Panicula tcnuijfma , ' foUo fupremo £? majqre 

cmprejfo. Varia^ fpliis anfufiis lanceoUuis* 

i€. PANICUM paniculatum ramofillimum, foliis ovato- trborefcens. 
oblongis acuminatis* Fl. X!^L 43. 

Panlcum panicula la^ fparfa» foUorum vaginis gla- 
bris. Hort,cUff. ay. 

Habitat in India. 'b 

Akitudine certat cujn aUiJfimis arboribus, Culmus vix 
penna anferina lati^r, 
fj. PANICUM panicula virgata , foliis divarlcatis. repens. 

Habitat in Hlfpania ? inde mijfum a Uaud. yiybrx" 
mer, S^ 

Culmi repentes pedales adfc^ndentes^ Folia inferiora 

latiora . undique caulem vqginis vejlientia , patituis- 

Jima £? fere rejlexo-divarieata \ mucronata vaginis 

fubpubefcentibus : Superiora foUa anguJUora , longio* 

ra , ereSa, Panicula confians trihus quatuorve ra- 

cemis ereflis , vix famofis , quibui Flores . alterni , 

rcmotiufculij ovati\ valvula calycina exteriore brevijfi-- . 

ma obtufj^ 

t8, PaNICUM panicula virgata, glumis acuminatis 

laevibus: extima dehifcente. 

Panicum paniculatum, glumis acutis. Gron. virg. 133. 

Hahitat in Virginia. 

PHLEUM. , 

1. PHLEUM fpica cylindrica iongillima culmo refto. pratenfe. 

F 4 Fl' vlrgatum. 88 TRIANDRIA DIGYNIA, ^ FL Idpp. 26. Fl.fvec. 50 , 5^. Hort. cUff. s»* Roy. 

lugdb, 53. Dalik parif. %o^ 
GrameD cliypboides afperum primum* Bauh, pixu 4. 
Gramen typiioides maximum, fpica longiflim^ Banh. 

pin. 4. ^chcuch, gram. 60. Mory] hijl. ^ p. IK8. /. 8« 

r. 4. /. X. y^U.parif 83. 
Habitat in Europ» vcrfuris c? pratis. 2f. 

nodofum. ^. PHLKUM fpica cvlind ica bafi fterili,. cubno adfcen^ 

deate , radice bulbifera. 
Gramen ty plioides afperum alterum. Bauh. pin. 4. theatr^ 

52. >chiuck. gram. 62. 
Gramen nodofum, fpica parva. Bauh. pin. %. prodr. 6. 

thatr. »0. 
Gramen typhinum fuplnum tuberofum , fpica ^fpera* 

Bar. ic. 53. . 
Hahltatin Gallia, Helvetia, Italia. 0\. 
Smillimum P. pratenfi, fcd kadix bulbofa. Culmus non 

re^us^ fed adfccndcnst foUorum vaginis te&us^ Folia 

bifaridj ohUquay Idcvia exceptis marginibus fcabris. 

Aipinum. 3, PHLf UM fpica ovato-cylindracea. FL hpp. 25. Fl 

/vtc. 51. 57. Dalib. parif 20. 
Gramen ryphoides alpinum, fpica brevi deofa & vc- 
lut viilofa. Scheuck gram, 54. /. 3. prodr. 3. 
^ Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis aUisque. ^ 

arcnauum. 4. PHLEUM fp'ca ovata ciliata, caule ramofo. F/. 

fvcc. 2. n. 58. Hort. cUff. «3. itjcan. 1 09. Roy. lucdb. 54, 
Gramen typhinum maritimum minus. /f? PluL 4^. 

!??• ^- 33- /• 8. Scheuch. granu 63. 
Hahitat in Europac locis arenofis. O 
Spica vix abfolupe e vagim FoUi exit. 

fchoenoides. 5^ PHLEUM fpicis ovatis obvolutis » foliis breviffimis 

mucronatis amplexicaulibus. / 

Gramen mariumum typhinum, brevi & craffiori fplca 

ad fingula genicula prodeiinte. f. fecundum. ScheucL 

gram. ^6. 
Habitat in Italia» ^^myrnaB^ inque Hifpania, Lafling. 
Habitus Schxni aculeati foUis Jloralibus ampUxicauUbus^ 

brevibusj mucronatis. 

ALOPECURUS. 

pratenas. z. ALOPECURUS culmo fpicato ercdo, glumis vH- 

lofis. ^ TRIANDRIA DIGYNIA. 89 

lofis. Roy. hgdb^ $4. FL Jvea Si* S9* Ddib. 
parif, 2T. 
Gramea phalaroides majus T. italicum. Bauk piiu 4^ 
thatr. ss. Morif. kift. i./. *. t. 4. f. 8. 

Gramen fpicatumy Q>ica cyliadrica tenuilEma lengio- 

re, Scheuclu granu 5p. 
Gramen alopecuro fimile glabrum cum pilis Iqngiu- 

fcuUs in fpica ; Onocordon. Baulu kift. ii« p. 475. 
Habitat in £urops pratis. 2|. . 

i. ALOPECURUS culmo (^icato erefto, glumis nudis. agieftris. 
Gramen typhoides, fpica anguftiore. BaiJi. pin. 4. thc* 

Gramen typUnum, plantaginis fpica» arillis genicula- 
tis. Barr, ic. 6^^. f. 2. 

^Gramen i^ic^um^fpicacylindracea tenuiflima longio- 

re. Scheuch. gram. (^^. 
Habitat in Furopa auftrali, 2f. . 
SimiUimum A. pratenfi, fedjpica gldbra. 

j. ALOPECITRUS culmum l^^icato infirafto. Fl, fvec. «enlcnlatoi. 
SS' ^o. Dalib. parif 20. 
Alopecurus culmo infirafto, arifiis gluma longioribus. 

Roy. lugdb. 54 . 
Alopecurus ariftis gluma longloribus. Fl. lapp. S7* 
Gramen aquaticum genicuiatum fpicatum, Bauh. pin. 
3. Schaich. gram. 7-?. 
4. Alopecurus aridis gluma xqualibus. Fl. lapp. 38. 
Hahitat in Europ» uliginqfis. 0\.. 

4. ALOPECURUS panicula ftibfpicata, glumis fcabris, mo»llpcUcn. 

corollis ariftatis. gj^ 

Alopecurus panicula villofa oblonga folio involut^. 

Sdui\ monfp. 37. 
Gramen alopecurum majus, fpica virefcente divuUa 

pilis longioribus. Barr. ic. ns.f 2. ScheucK gram. iss> 
Gramen alopecuroides anglo-britannicum maximum. 

BauLpin, 4. 
Alopecurus altera maxima anglica paludoflu Morif 

hift. S' p' t9t. f s. t. 4 f. s. 
Habitat in An^lis , Gallix mancntibus. Q 
Smilis j1.j>amc€0 , fid triplo wajor. Qdmi &* Fhlia ri- 

gida. dbimxfcabra^ orelsvi^ uxraque wdviilaariftatai 

CoroUa iHihnda arijla hreviore. 

F 5 5. A- >• -•' ■, •*i*\ ^~ 90 TRIANDRIA DIGYNIA. fndcw. fiotdtifot' 
mU. effurum. 9. ALOPEGURUS panicula fubrpicaCa, glumia villofis, 

corollis ariftatis. 
Cy pofurus paniceas. Sp. pl. i. p. 73. F/. fvec. 54. 90. 
Gramen cilopecurum minus, fpica loiigiore. Bauh.pin, 

4. theatr. 57, Scheuch. gram. 154, 
Gramen alopecurum minus, fpica virefcente divulfa. 

Barr. ic, 115. f. i. 
ffabltai in Europae cultif aridis. © 
Sitnillimus prion , fcd palmaris , moUis. Gbmue pube- 

fcentes ore viUofQi CproUa arifta cdycinis etiam bre^ 

yior. 
6. ALOPECURUS racemo fimplici , flofculis ariftis 

circumvailatis. 
Habitat in India. 
Habitus omnino Hordei murini. Culmus pedalis. Folia 

planocanaliculata , nervofa « culmo fapius loneiora. 

£>pica racemofa^ longa. Fiores numerqfii pediceUiJto' 

rum brevifjimi , JimpUcijfimi. Calyces obvaUati fetis 

arijliformibus^ numerqjis , floribus triplo longioribus^ 

gluma bivalvi , altera minore, Corolla bivalvis glu^ 

mis oblongis^ acuminc^is. PiftiUum ^or^ longius. Sta- 

miiia tria^ 

MILIUM. I. MILIUM floribus paniculatis difperfis mutlcis. Fl. 

fycc. 55. 6i, Dalll'. parif: 23, 
Milium glumis diphyllis. Hort. cliff\ 27. 
• G^dmen fylvaticum , panicula miliacea fparfa. Bauh. 

pin. 8- theatr. 141. Scheuch. gram. 133. Morif* hiJL 

3ff 8.r. 5./. 10. 
Habitdt in Europs nemoribus umbrofis. !2|. 
confcrtum, • ^» 'MltrlUM floribus paniculatis confertis. Roy, hgdb. 57. 

Gramen paniculatum alpinum latifoUum, panicula nu« 

liacea fparb. Scheuch. gram^ 134. HcuL hclv. a:^o. 
Habitat in Helvetidsfylvis. 

paradoxum. 3. MILIUM floribus jpaniculatis ariflatis. 

Agroftis paradoxa. 0/7. pL i. p. 6a. 
Gramen avenaceum j^iculat^m galIoprovinciale« 
aquilegi» femine. T. Morif hiji. 3. p. 214. Fiuk. 
abn. 174. r. 32./. ». 
Habitat in Gallia meridionaU. 

Gramen fesquipedale. Fanicula alba. Qdyx laxus. Se- 

men- TRIANDRIA DIGYNU. 91 

men nudum , nigrum , nitidum , ovatum , apice ari- 
Jla caduca^ 

m 

4. MILIUM panlcula fubfpicata, floribus ariftatis. lendlcenisi. 
Gramenierotinum arvenre, paiiicula pyraipidali. 

Raj. hijt, 1 2SS, Scheuck. gram. 148. 

Gramenloli ceum,panicularamo(alutea. Magn.monfp^ 

^97. A*orif hijl 3. p. ibc./. 8. U 3./. 12. 
Qramen alopecuro accedens ex culmi geniculis fpicas 

in petiolis longiufculis promens. /Ywt alm. 177. t. 33, 

Habitat in Monfpelii^ Gouan. Q 

5, MILIUM panicula ramis fimpliclffimis , floribus pQnftttum. 

alternis fecundis geminis. jinuen. ,acad. s. p> 392, * * 
/Jabitai in Jamaica* 

AGROSTIS, 

* ^ijlat<f. 

l, AGROSTIS petalo cfxteriore exferente ariftam re- f^ Y«iti, 
ftam ftridam longiflimam. Roy. lugdb. 59. Ft.fvec. 
58. 6z. 

Gramen C^etum altiflimum» panicula (jparfa. C. B« 
Scheuch. gram, 144* 

Gramen capilldtum. Bauk. kijl. 3. p. 4^2. 

Habitat in Europa inter Jeget^s. Q 

* 

ff AGROSTiS petalo exteriore arlfla teripinali re^ xnUhcea* '{ 

ftrlAa mediocri. 
^;roftis miliacea. Roy. lugdb. 59. Sp. pL i* p. 61. n. d. 
^kV^.^n Hifpania. Lajling; //iSiblria* Gmelin. 2|. 
Similis A. Spicx venti^ fed arlfla JloJtuUs longitudi' 

ne tantum aqutdis. Cubni e radice pbires. Panicula 

mimtsampla. Cultura etiam divetjijjima perjlitit, 

3. AGROSTIS panicula obionga, petalo exteriore bafi anmdiflacn 
villofo, ariftatortacalycelongiore. Fljvec^^ 6%. * 
Agroftis culmo enodi , paiiicula cootrada. Ft* kpp. 44. 
Gramen miliaceum fylveftrey glumis oblongis. Pet. 

gram. 121. Raj. angU j. p. 404. 
Gramen avenaceum, panicula acerola » feminejpappo- 
fo, Ditt. app* 48. 

Gra- 9« TRIANDRIA DIGYKIA. 

Orainen avenaceum mdntannm , panicula angofta e 
dilutUfimo fiufco albicante & pappofa. ScheucLgranu 

507. 
Hiifitat in Europe numticalss Jilvqfis glarcojis junipe* 

retis. H.. 

Caitraicro- 4* AGROSTIS panicula incraflata, pctalo exteriore to- 
f^ to lanato apice ariflato , caule ramofo. 

Gramen arundinaceum , panicula denfa viri4i-ai|;en- 
tea fplendente ariftata. Sckeuch. granu 146. RalL 
helw 222. Segu. veron. j. p. i6s. 
Habitat in Helvetiae , Veronae alpinis. 2f. 
Similis A. arundioaceae fed corolia tota valde hirfufa : ari-^ 
Jla refta non e bqfi ^ fcd apice petali. Culmi ramqfi^ 
Fanicula denfa. 

flitemiptt. 5* AGROSTIS petalo arlftato , panicula attenuata co- . 

arftata interrupta. f 
Gramen arvenfe paniculatum, fpica interrupta. ScheucL 
grain, tj0» 
' Gramen capillatum , paniculis interrupts anguQiori- 
bus. FailL S8. t. yt. /. 4* 
Habitat in Gallia , Italia. 

'ubn. 6. AGROSTIS paniculae parte florente potentiflimav 

petalo extedore glabro terminato arifta tortili re ^ 
curva. FLfuec. 60. C4, Dalib, parif. 24, non fyno* 
nyma. 

Agroftis panicula interiore verticillatim laxa , fuperio* 
re contraifta. FJ.lapp. 46. 

Gramen alopecuro accedens. PluL alm. 277. t. j^. 
f. 6. 

Habitat in Svecia imlgaris. % ^ 

Panicula verticilli Jlorentes harixontales . ^ nondwn Jlo^ 
rentes eontrafti quafiinfpicam^ dejhrata tota rubefcens. 

auiina. 7. AGROSTIS calycibus coloratis , petalorum arifla 

dorlalis recurva , culmis proftratis fubramofis. Fl. 

fvec. X138. 65. 
Gramen fupinum caninum paniculatum , foiio varians* 

Bauh. pin* i. theatr. i&« 
Gramen paniculatum fumnum ad infima culmoruni 

eeniaila foliorum capiuarium geniculis fafciculatis 

doiiatum. Scheuch. gram. 141. 
Gramen caninum fupinum pauiculatum folio varians. 

Baukpin. r. 

Ha- 

» --T» TRIANORIA DIGYNIA. 93 Hdbitax in Europs pafcuis humidiufculis^ 2|. 

Rtmota purpurcycentc lucens facilius obfirvatur » quam 

proxima» 

* ^ Mutica. 
%• AGROSTIS panicul» ramulis divaricatis muticis . ^^^1^^^ 

culmo ramoib repente, calycibus sequalibus. fl, 

fvcc, ^. ru 66. 
Agroftis culmo repente foliis radicalibusbreviore , fi>- 

lli fuprema vagina ventricofa , flofculis muticis. 

Roy. tugb. 59. Fl.fvec. i. n. 6i. 
Agroftis culmo repente , vagina fupremi. folii ventfi- 

cofa. Roy. lugdb. 59. Dalib. pctrif 23. 
Gtamen caninuui fupinum aninus. VailU parif 86. 

Sckeuck, granu 128. 
^. Granftnradicerepente, panicula denfa Ijpicata (^padi- 

c^viridi , locuftis exiguis muticii^. Scheuch. granu 

130- 
JJabitat in Europa. B. in arena mobilli. 2(. 9. AGROSTI3 panicula capiilaripatentei caiycibuA fti- 
bulatis xqualibus liifpidiufcuus coloratis, flofculis 
muticis. Koy. lugdb. 59. Dalib. varif. 23, 

Agroftis panicuHrtenuiffima. M. lapp, 45. 

AgrofUs panicula capillari patente » fpiculis coloratis 

muticis. Scop. carn. 18 8* 

Gramen montanum, panicula l^adicea delicatiore. 
Bauh.pin. 3. prcdr. 12. ScheucL gram. 129. 

Habitat in Europae pratis, 

Fanicula vert capiUaris ^ temdfjimisque pediceUis Jiti^ 
gularis. 

to. AGROSTrS paniculalaxa, calydbus mutids aequa- 
libus Roy. lugJb. 50. 
Gramen miliaceum majus , panicula fpadacea & vin- 

di. Fet.gram, 118. 11 9. Raj. angU 3* p* 404« 
Habitat in Europae nemoribus./ 
1 1. AGROS IIS pauicula mutica filiformL 
Nardus panicula (picau , floribus folitariis altemis 

Guett-Jlanp. 155. Dalib. parif 155. 
Gramen fpartum« capiliacco folio» minimum. DUL 

^PP' '73-' 
Gramen minimum, paniculis elegantiilimis. Bauk pin. 

a. Scheuch. granu 40. Morif hi/L 3. p. 200. /. 8. f. 

Gra- capinarii» alba. mlnlma. 94 TRIANDRIA DIGYNIA. Gramen minimuni. Bauk, lujl^2. p. 46$, DaUck hifi.- 

425. 
Habitat in Gallia 9 Germania. 

Tirginlct. id. AGROSTIS panicula contradta mutica, foliis in« 

voluto-fubulatis rigidis exftantibus^ Qayt^ virg. 507« 

Hdbitat in Virginia. 

indios« 13« AGROSTIS panicula contrafta mutica, racemid 
• lateralibus ereals alternis. 

Gramen pratenfe, panicula & foliis anguftifTimis, fpicls 
brevibus muticis , locufiis minimis. SloaiL jam. 35. 
hift. ilp. 115. r. 73./. I. 
Hahitat in India. 

Culmus erefJus. Folia vl4na angujla. Panicula ob- 
longa e racemis lateralihus , abernis , rachi approxi- 
watis; glumis brevijjimis ^ acutis* 

* * * Qruciatx* 

ftdiau. 14. AGROSTIS fpids fubquinis* cruciaCis bafl villafis 

valvulispetaloideis ariftatis. Amxn.acad. 5.;?. 39«. "^ 
Gramen druciatum aiTurgens « (picis fubliirfutis tenui- 
oribus & longipribus deorfum frugiferis. Browu 
jnm. 137. 
Gramen Daftylon fpids gracilioribfis plerumque 
quatuor cruciformiter difpoutis. Sloan. jam. 33. hijt. 
I. p. III. r. 68-/4 3. 
\ Hnbitat in Indiis. 

oruciata. 15. AGROSTIS fpicisquaternis cruciatJs bafl glabriss 

valvulis petaloideis ariflatis. 
Qramen Daaylon bicorne minimum ariflis longis ar- 

matum. Shans janu 34* hifi, i. p. 11 a. r. 69. /. x. 
Habitat //2 Jamaica. 

AIRA. 

indlea. j< AIRIAfpicafuboVaUfecunda» flofculis obtUfis mu-» 

ticls , feliis planis, 
Habitat in India. 
Gramen procumbetis , digiti tongitudine. Folia platia. 

Spica fecunda , conglomaata , cvato-oblonga. Ulumfi 

obtufa^ mutica. 

crliUta. 2. AIR A panicula fpicata» calycibus fubtriflorib.is pcdun* 

ou- TRIANDRIA DIGYNIA. 95 culo longioribus, petalis fubariftatis inxqualibus. 

Royf lug^. 6i. Dalih p^trif. 27. , 

Gramen , fpica criftata fubturfutum. BauK pin. 13. 

j>ro(b\ 8. Morif. fuft. 3, p. 194.,/. 8. t. 4./, J- 

Schaich, gram. 166. 
Habitat in Angliae • Gallia ,- Helvetiae^rc/or/i«5. 

3. AIRA foliis planis, panicuia coarftata, iloribus pe« cmikt. 
dunculatjs muticis convolutofubulatis. H. fvec.it. 
67. ♦ Dalib, parif 26. ' 

Poi fpiculis fubulatis, panicula rara contra&a. FJ. lapp. 

29. Roy. lugdb. 51. 
Gramen arunainaceum enode minus fylvaticum, Bauh. 

pin, 7. theatr. 97, Schcuch, gram. 209, 
Gramen pratenfe ferotinum, panicula rara purpura- 

fcente. JMorifhijl 3. p. 201. f S. A 5-/22. 
Habitat in Europae pafcuis aquofis. 2f. 
Vwriat flofculis quatuor infcrtiliorifoLo. 

4* AIRA panicula oblonga fecunda mutica imbricata, arandlnacea^ 
foiiis plaBls. 
Gramen orientale paDiculatum» portulacae femine. 
Towrncf. cor. 39. 
Habitat in Oriente. 
5. AIRA panicula laxa fubfadigiata ramofii&ma , llofcu- minuti. 
lis muticis. Lxfi. it. 117.*. 
Graroen paniculatum arvenfe minlmum. Buxb. cent. 

5- P' 35- t. 6^ ? 
Habitat in Hifpania. Lxfling.Q 
Differt tantum a Buxbaumiano^ quod longe miaus^ vix 

poUicem transverfum altum. 

€. AIRA foliis planis , panicula patente « floribus muti- aquatica« 
cis laevibus calyce longioribus. Fl^fvec. 66. 6s. Da^ 
lib. parif. 26. 

Aira culmo inferiore repente, flofculis muticis calyce 
longioribus : altero pedunculato. Roy. lugdb, 60. 

Gramen aquaticum miliaceum. iicheuck gram. i^6. VcuU. 

parif. 89- '- ^l-f 7- 
Gramen caninum fupinum paniculatum duIceJSa»Aip/A.x» 
Hatitai in E,\XTopx pafcuis aquofi$. O^ 

* * Arifiatx. 

7« AIRAfoliisplanis, panicula fpicata, fiofculis medlo . fpicau* 
arifiatis : ariila reflexa laxiore* Ht fveQ. 6^. 69. * 

Aira f6 TRIANDRIA DIGYNf A. 

Aira panicula l)picata« pedicellis llofcalo brevioribus. 

FL lapp. 47. ' i 

Gramen avenaceum paniculatum alpiQum humUe, Io« 

cuflis in fpicam coliedtis varicoloribus arUtatis. 

Scheuch. gram. aai. prodr. '24. U 6. 
Habitat fnLappouiae alpibus. 2f.. 

«•fpitofii. 8. AIILA fi^liisplaois, panicula patente, petalis bafivil^ 

lofis ariftatjisque : arifta refta brevL I^t fv^c. c^. 70. 
Aira panicula patentiffin^ , ^ ilofculis fubarlftatis felli- 

libus bafi viuofis , foliis planis. Mor. all. Stockh. 

1742. p. 30. ' 

Aira panicula longiilima tenuL fl lap. 50. 
Gramen fegetum , panicula arundinacea. Bauh. pin. j« 

. theatr. j5. SchettcK gram. 244. 
Gramen pratenfe paniculatum, locuftis parvis fplen- 

dentibus non ariftatis. T. ViulL parif. 26. 
Gramen agjrorumy latiore arundinacea comofa panicu- 

ia. Morif Idjl j./. s. t. s*f. /7. 
Habitat in Europ» pratis euhis S fertilibus. %. 

f^^j!QQ^, X 9- AIRA foliis fetaceis, culmis fubnudis, panicula di*' 

varicata , pcdunculis flexuofis. Fl.fvec. 64-^ 71, Da- 

lib. parif 2C. ' 
Aira panicula rara, ca'ycibus albis. FL tapp. 2S. 
Gramen alpinum nemorofum paniculatum, foUis an- 

guftiflimis, iocuftis, (jplendentibus arlftitis. SchcucL 

gram. 218, t, 6, f. t. 
Gramen memorofum^ paniculisalbis^capillaceo folio. 

Bajuk. pin. 7, prodr* 14. Morif hiji. s* P' 300. f. s* 

U 7. /. 9* 
Habitat in Europx petrisy rupibus. %, 

piontana 10. AIRA foliis fetaceis , panicula anguftata, flofculis 

bafi pilofis ariftaCis: arxfta tortiii longiore. Fl,fvec4 

. 6S. 72. 

Aira pailicula rara, cal^^cibus flifcis. FL lap. 49. 

Gramen avenaceum piiniculatum alpinum , foliis ca- 
pillaceis brevibus « locuftis purpureo argenteis & 
ariftatid. Scheuch. gram. 216^ t. 4.f 4. 

Gramen avenaceum capillaceuin « minoribus glumis. 

Bauh. fin, 10. 
.Habitat in, Europs a^inis. d|. 
tlploa. ''• AIRA foliis fubulatis, pamcula denfa, flofculis ba(i, 

pilolis ariftatis s arifta brevi, /7« fvec 4% 73. 

Gra- TRIANDIUA DIGYNIA, 97 

Gfafflen aveDaceum capillaceum , minoribus glumis 

argenteis vix arlftatis , foliis anguft:oribus Schtucb. 
' granu 222. 

Habitatjn alpibus Lappoaicis, Getmanja. 
n. AIHA fbliis fetaceis ; fumrao fpathaceo paniCiulam canefwiw. 

inferne obvolvente. Roy. Itigdb. 60, Ft. /«tfc^ 73. 

74. Dalih. parij. 25, 
Aira foliis fetaceis , arifta a bafi glumarum dalycem 

aequante. Hort. cliffl 495. 

Gramen foliis junceis , radice jubata. Hauh. piru '$. 
Schaich. gram. 243, 

Gramen fparteum varlegatum. JBawA; pin. 5. 

Habitat in Scania £? auflralioris Europs an*is ari* 

no/is. © 
AiJLz in medio cincla ddnticuUf , inflra crajfior fa^ 

fca , fupra tenuior fubclavcua , aU/idd. Faniculd ante 

fiorefcemiam fpicatOi 
tl. AIRA foiiis feCaceis: vaglnis anguiads, floiribus pa^ pnec«t. 

niculato-fpicatis, flofculis bali ariftatis. It. fcan. 

%%6. • jFI Juec. t. n. 75. 
. Qfuiien minimum , tpica. brevi liabitiore , ndftrum. 

Scheuch. gram. 2^. 
Oramen parvum praecox, panicUla laxa canefcente. Raj. 

ang. g. p. 407. r. 22. /. 2. Fluk, alm. 17 f. t 33./ 9- 
Habitat in Europae auflralioris campis arenojis inunr 

daiis. O 
14. AIRA foliis fetacds, panicula divaricata, fioribus caryophyV 

ariftatis diilantibus. i^^, 

AiratoUis fubulatis, arlftis a.bafi flofculorura tortili- 

bu« , flofculo altero peduniculata Roy. litgdb. 60. 

Dalib. parif ^6. 

Gramen phalaroides, fparfa panicula, tninimum angufti- 

folmm. Barr. rar. 1218. t. 44. /• t. 
Gramen panicalatum, locuftis pufpureo afgenteis, an- 

nuam. Rx^. angl. 2>p> 40/. morijihijf. 3. .^, 200./ 

8. f. 5. /. 1 1. 
Gramen paaiculatum minimum molle. Magn. monfp; ' 

29<?. Scheuch. gr m. 215. 
Caryoph/Ilus ar venfis glaber minimus. Bauh. prodr. 1 05. 
Habitat $n AngWxj Germaniae, QHli^ gLireoJls^ Q 

M E L I C A- 

t MBLtGA flofcuU inferioris petalo exteriore clliato. cUUn. 
It.gotl. »97 Flfuec. 55. 77. 
Umuti Sp€c. plant. pdrs. L Q Me- 9« TRIANDRIA DIGYNIA. nutans. Altiflim«« aquatioi. paluftril. Alellca floribushorizontaliter patentibiis. Rcy, tugdb. 57. 
Graznen avenaceum moDtanum ianuginofum. JHauk. 

piru 10. prodr^ to. 
Gramen avenaceum , fpic^ fimplicl « locuftis denfifli- 

mis candicantibus & lanugiQofis. Scheuck gram. 174« 
Habitat in Kurops coUihus Jtmlibus faxqfis. 2f. 
s. MELICA pctalis imberbibus, panicula nutante fimplici. 
Melica petalis imberbibus. Ft,fucc. 57. j6. Daliv. pa- 

rif 23. 
Melica floribus fub culmo pendulis. FL lapp. 36. Roy. 

H^' 57. 

Gramen montanum ayenaceumt locuftis rubris, Bauh 

pin. Jo^ prodn 20. 
Gramen montanum slvenaceum fpicatum. Buuk.. 

pin. lo. ' 

Gramen avenaceum , locuftis rarioribus. BauJu pin. 

10. prodr. 20. 
Habitat in Europ» frigidioris rupilms. 2f. 
3. MELICA petalis imbcrbibas , panicula ramofiilima. 

Hort, upf 20, 
Melica flofculis glabris: fummo urceoIarL Gmeljb. 

I. p* 98. t. 20. 
Gramen avenaceum,.locu{lis rarforibus muticis, vJrgi- 

nianum .majus» Morif. hiJL 3. p, 216. f 8. t. 7./. 51» 
Habitat iri Sibiria, Canada. 2f. 

P O A. 

I. FOA panicula diffufa, fpiculis fexfioris linearibus. Fl. 

fuec. 73. 78. Dalib. parif. 29. 
Poa panicula diSufa , fpiculis fexfloris linearibus muti- 

cis compreflis. jifl. Stockh, 1741. p. 185. 
Poa panicula contrad:a« fpicis ovatis teretiufculis. i/or/. 

cl^. 494. Roy. lugdb. 61. 
Gramen paluftre panicuIatnHi altifliimum. Baulupin. 2« 

thratr. 38. Scheurh.. gram, ipi. 
Gramen a^uaticmn paniculatum latifolium. Bauh. pin^ 

Z. Morif hijl. 3. p. 201. f 8. t. 6 f. 25. 
Habitat in Europa ad ripas pifcinarum^Juviorum. 2/. 

r POA panicula difrufii, fpicuUs fubtrifloris, foUis fub- 
tus (cabris f 

Gramen paniculatum aquaticum anguftifoUum y panlcu- 
la ()peciofa. Scheuch. granu 184- Gra- TRIANDRIA DIGYNIA. 99 

Gramed palaftrei panicula rpedorsL Bauh^pin. ^. prodr.- 
j Aiorif. kijt. 3.^. ftoi./. 8,^ 6.f 27. , 

Habitat in Hel vetie , Itabae paludibus. 

Dienofcitur , dum runcantur agri oryiacei , tencUa fo* 
uis glaatis^ adultior fpimdis foliorum. Segm veron. 
I- p. 35^- 

%, POA pAtiicula diffufa ratnofiffima « fpiculis fexfloris aiplua,» 
cbrdatis. Ft.fuec 79. Dalik parif »8.. 
Qramen- alpinum paniculatum majus , panicula fpeciof^i 
variegata. Sckeuck eram. ig^. /Jall, helv. ^14.. 
it. Qramen aipinum latifolium , panldula laxa foliacea, fo- vivipar^. 
Uolis in paniciila pauCioribus & magis crifpis. Sckeuclu 
granu &I2« 
Habitat in alpibusLzpponidl&j Itelveficis. Sf, 
An lutc «• />. feqiieritis tantum varietas? 

• 

4. FOA panicula fubdiifufa, fpiculis trifloris bafi pube- tri^klls. 

fcenubuSt.culmoereftoteretl tXfuec. jQ.so.Oalib. 

ptarif. ftg> 
Graroen pratenfe panicrulatum medium^ Bauh. pin, s. 

StkeueL gratii I80. 
Hjbitat tn Europc pafcuis. Qt- 

{. POA panicula diSufa , fpiculis duadri^oris pubefcen . ariguftLfoifi. 

tibus, ciilmo eredto tereti. iFfc fuec. 77. ji. Dalib. 

parif s8« 
Poa fpicuUs ovato-oblougis,foliisfubulatis FL hpp 5». 
Gramen pracenfe paniculatum majus,angufliore roiio. 

Bauh. pin. 2.proilr. 5. Scheueh. granu 178» 
Habitat in Europa ad agrorum verfuras. 2(. 

9, POA panicula diffulk, l^icuiis quinguefloris glabrls, praceriiis. 

cuUnb crefto tereti. FLfuec, 75. 8a- Didib. parif 27, 
POA fpiculis ovatis compreflis muticis. FL lapp. 51. 

Hort. clijf. 27. Roy. lugdb, 6t. 
Gramen pratenfe paniculatum majusf latiore folio. Bauh. pin. 2.^ Scheuch. gram, 177. 
Habitat tn Europtf pratit fertiUjfimis. Umites pro fpeciebus 3. 4^ 5. 6, rite difcerninJUs vix 
dam perfpicui dati funt^ 
7« POA panicula diifufa angiilis teftis , fpiculis obtufis 4 thnui. 
culmo obliqoo comprelfo. FL fuec 75. 83* Daliu, 
parif. «8* 

Qramen pratenfe pamdulatum minus. Bauhi pin. %. 
thiotr. 31. 

Q % Gta- roo TKIANDRIA DIGTNIA. }^.n'a. r^lvifa. amabilis. Gramea pratenfe minus vnlgatiflrunum* Raj.hiJLiws* 
P^ Grameii pratenfe paniculatum minus rubrum. Tournef. 

injl. 522. 
• Habitat in Europa ad luas, © 
8- FQ A panicula difiufa , fpicuUs ovuto - oblongis niti4ii. 
Gron, virg. 13, 
Gramen prateiife majus virglnianum. Pet. muf, 23p. 
Hahitat in Virgiaia. 

9. POApamculapatenteArifta: ramificationibus prima- 
riis pilofis. 

Oramen , paniculis elegantiflimis, majus , locuftis pnr* 

pureo-ipadiceisminoribus. Scheuch, gram. 19^. 
Habitat in Italia. 

10. POA panicuia patente, Qpiculis oftifloris linearibus« 
Fl zeyl. 4<S. * 

Habitatin India. " 
Eragroftifl. ii. FOA panicula patenttf« pedicellisflexuofiSy ^iculis 

ferratis decemfloris. 
Oramen, panicuiis eiegantilTimis» minimum, Scktuch. 

gram. 192. 
Gramen Flialaroides , (]parla brizae panicula « minus. 

Barr. ic. t. 44«/. 2. 
Hdbitat in Italia fupra muros. D. Back. 
Affinis Briia Eragrojli; Jlatura Poa anmia. Gdmi 

decumbentes, Folia pilofa^ f, 

12. POA panicula laxa patentiflima capUlari, foliis pilo- 

fis, culmo ramofiflimo. 
Poa culmo fubcompreflb , panicula tenuiflimat (bicu*- 

lis triflbrisminlmis, flofculjs bafl pubefcentibus« kalm. 

it. 3 p. 291. 
Foa panicuia laxa ereAa ftrifta,f|)icuiisereftis oblon- 

gis. Gron. virg. 13^. ctpiUaxis. Grameu pmiculatum virginianum, locuftis minimis* 

Morif hijl. 3. p. 2oa. / »8. /. c/f. 33. 
Habitat in Virginia, Canada- P. Kalm. Pdiiicula capillacea^ firiRijfum j patentiffima ^ ramofif- 
Jima. Spicula ex fiofcuus 4. 5. /. 6 minimis. PhUa 
ad bafin pilis longis raris. Cutmus ramqfus. 
maUbarica. 13. POA paniculae ramis fimpliciflimis , floribus feflilibus» 

iemmibus diftantibus, fculmo repeute. 
Hahitat in Indiae arenofis. 
chinenfis. 14, POa paniculae ramis fimpliciflimis , floribus feillli- 

bus, fenunibus inibricacis, cullno erefto. Hu. TRIANDRIA DIGYNIA- loi 

Hdntat in IncUa. Opeck. 

Rami panicuLtfmplicijfim , af in caaecedente , magis con- 
ferti^ Fhres minores; Fhfculi 4, hecfeptem. 

15. POA paaicula oblonga capillari fubverticillata, flo- teneUa. 
fculis rexiloris minutiflimis. 

Gramen paniculatum ex orismalabaricis, paniculade- . 

Ucatiore. Pluk. alm. ij6. t. 300. /. fl. 
Gramen paniculatum, locuftis tenuiirimis fubrotundis. 

Burm. z^^ ^^<^' ^* 47- / 3- 
Gramen ftiraL Rumphs amb. 6. U 4. / 3. 
Tfiama-puUu. Rheea. maU 12, p. 75. /. 4. 
Habitat in India. 
Gramen bipedale ^ Foliis longis. Panicida angujtata , ra- 

mulis conjertijfmis , fubramqfis ut fre verticillata ap- 

nareat ,- Mores tam pann , ut tmdis oculis vix fio- 

fculi nwneremur ante nuawritatem. 

16. POA panicula lanccolata fubramofa, floribus alter- rigida. • 
nis fecundis. Amxn. acad. 4. p. a^S* * ^^y- %^** 

6ft» Guett.ftamp. 6a. . 

Qramen cxilc dunufculum In muris & aridis proveniens. 

Raj. ongL 3. P. 4^0. 
Gramen arvenfe, filicina 4uriore panicula. Barr. ic 49. 
Grameii Loliaceum murorum duriofculum, fpica ere- 

&% ripda. Morif hifi 3. p. 182* /. 8. r. »./ 9- 
Gramen panicula mult^lici. Bauk pin. 3» prodr. 6. 
Habitat in Gaii» , AngliJB^ifcm. 

17. POA panicnla fecunda coardata, culmo obliquo comprcfla. 
compreffo. Fl.fvec. 74- 84- b- gotl 178. Ddib. 

parij. fl8- 
Poa (biculis ovatis compreffis muticis, panicula fecun- 

dacoardata. ^iifJ^ocW. i74r.p. 184- 
Gramen murorum , radice repente. Bam. pm. 2. 

prodr. ft. 
Gramen paniailatum , radice repente , culmo com- 

prefTo. Vaill.parif. 91. M8 / 5- _ 

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compreffo, 

locuftts diftichis pulcliellis. Sckeuchz- gram 198. 
Habitat in Europae Americae feptentrionalis Jiccis , 

muris^ tellis. ^. r, ^ 

Amfricana flofculis f^ius ternis , Ewopaa vero fems , 
hMtus Utnen idtm ^JlruHura. 

G 3 ^^- lOft ' TRIANDRIA DIGYNLC ]ienior4l5. y bulbola. cillarjs. - minor. 18. POA panicula attenuata, fpiculis fub-biiloris muoro-^ 
natis fcabris » culmo iricurvo. H. f^ec. «^ n. 85. 

Qramen fylvaticum , panicula tenui e raris locuftis 

compofita. DiU.fp€c. 57, 
Gramen paniculatum anguftifolium alplnum, locuftis 

rarlorlbus & anguftioribus non armatis. Sche^/u 

gram, 164, t. %. 
Gramen nemorofum , panicula laxa, radice repeqte. 

yaill. parif, 90. 
Grainen loliaceum alpinum^ paniculls ex rarioribus 

& cxiguis locuftis compofitum. Alont, gram. 39. 
p. Gramen cirrhofa & villofa fpongia adifm|ula genicuU 

donatum , paniculatum mlnimum alpmum. Bocc^ 

muf, 2, p, 70. r. 59. 
Hahitat in Luropa ad radites mot^tium umbrofas, 2(. 

19. FOA panicula fecunda patentiufcula, fpiculis qua- 
drifloris. 

Poa culmorum bafi tuberofa. Guett.Jlamp. j. p. i62. 
Dalib, parif 29. 
a. Gramen xerampelinum , /nillacea praetenui ramofaque 
Iparfa panicula f Xerampebno congener arvenfe ae- 
* fiivum « Gramen minutiflimo femine. Lob. illu/lr 
14. Scheuckgram, 185.' 
p Grc men arveufe , panicula crifpa. BavJu fau 3. Barr. 
ic, 703. 
Gramen arvenfe anguftifolium paniculadeofafoliacea: 
follolisin paniculaangiiftiilimis. \Scheiickaram. 21 1. 
7. Grmen vernum, radice afcalonica. FailLparif^i.t. 
17,/ «. 
Hahitat in Gallia, Hlf^ania, Oriente, NycopiaAw7>. 
h ot, cuhni femper incUnaii ; in ^, . Glum^ in£quales : 
alia lata plana^ aiia contrafhe longiores, 

20. POa panicula glomerata , glumarura valvclis ipte- 
rioribus pilofo - ciliatis. Amxn, acad, 5. p. 391. * 

Briza tenuiiljma, paniculis quafilanugmofis, pediculis 
brevibu-; & tenuiffimis. brown, )am. 135. 

Gramen prateni^, panicula& foliis anguftiffimis, ()pi- 
cls brevibtis muticis, locuftis minimis. Sloan. jam. 
.35. hijl. i.p. 114. t. 73./. I» 

Hahitat in Jamaica. 

BRIZA. 

I. BRIZA fpiculis triangulis, calyce flofculisC?) lon- 
giore. 
Hort. cliff. «3. Roy. lugdb. 63. Gra- TRIANDRIA DIGYNIA, 103 

Gramen tremulum minus, panicula parva. Bauk. pin. 

a. prodr. 4. , 

Habitai in Helvetia » Icalia. O 

ft, BRIZA fplculis ovatis, calyce flofculis (7) «quali. vircns^, 
Gramen panicuktum mjpus , locuftis magais tremulis. 

Tournef vifi, 523. 
Hctntat in Oriente , HUbanift. O ^lfirxmer. , 
Simillbna B. mediap, fea FoUa duplo latiora , planio^ 
ra , decurrentia per ligulm cfcutanL Panicula JimiL 
lima j copiofior , viridii nec purpurafcens , ramulis 
magis ramqfiS', iivaricati/Jimis j nodis callo/is eos bqfi 
deprimentibus. Flores pauUo minores > dum compri* 
muniur facile decidui. 

g. BRIZA fpiculis ovatis, calyce flofculis (7) breviore. media. 
Hort. cUf. 23. Fi. fvec. go, 85. Roy. Lugdb. 53. 
Gramen tremulum majiii. Bauk^ puu t. ScKeuck. gram^ 

Hdfitat in Europae pr^tisjiccioribus. % ' . 

4. BR^ZA fpculis cordatis, flofculis fcptendecim.//orr. ^^^^ 

clif. 23. Hort. upf 20. Roy. lugdb. 63, 
Gramen tremulum maximum. Bauh. pin. 4. Sckeuck. 

gram, &01. 
tMfdat in Italia« LuHtania, ' ' 

j, BRIZA fpiculis lanccolatis , flofculis {viginti. Eragroftis. 

Briza panicula fpicata, fpiculis lanceolatis. Guett. 

Jfamp. I. p. 163. 
Uniola calycibus diphyllis, fpiculif ovato^lanceolatis. 

Gron. virg. I3<5. 
Gramen paniculis eleeantiffimls. Bauh. pin. a. Schiruck 

gram. 194. Morif. Bft.i. p. 204. f. 8. r. 6.f 52. 
Gramen Erantheum f. Kragroftjs jBarr. rar. t. 43. 
Habitax in Europa auJhralL ad agrorumvcrfuras. 

UNIOLA. 

I. UNIOLA paniiiulata, fpiculis ovatls, pankttUtt. 

Uuiola calycibus polyphyllis. Groruvirg. 135. 
Uniola. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63. 
Gramen myloicophorum oxyphyllon carolimanunfc 
Pluk. alm. 173. t. 32. /• 0. Qirteji. car. i. j>. 3»- t. 3«. 
Hahltoiin CaroIina« O 4 «• ^- 104 TRIANDRIA DIGYNIA. Vpennata. d. UNIOLA panicula fubrpicata , racemis pinnatis fub < 

tus imbricatis. 

Briza blpinnata. Syfi. nat* lo. p. 975. Anutn. or^uC 
4. p' ASo. ' 

Habitat in jffigypto. Hajfdquifi. 

Gramen amnium JpeciofiJJimunL Culnil magnituiine 

Tritici fmpliccs, RsLcemus fittpUx j pedaUs e /V- 

dunadis aitcrttis ^ fimpUciJJimis t ajucuibus , utfique 

. longitudinaliter a bafi ad apiccm ptnnatis. Fioribus 

feKUbus , npproximatis y . comprejfis , aaucdibusj comf 

Tanatis more Cyperu 6ium« compreJpCy carinataf 

acutitifcul^^ ox^ats* 

mucronata. } • UNIOLA fpica dlfticlia , rpiculis ovatis , calycibus 

fubariftatis. 

Habiat in India. Burmannus. 

Cylmus pedalis 9 Uyis. Folia angufta , glahr^ vaginis 
firiatis. Spica difiicha exfioribus ii.j. 12 ^ mer" 
nis \ difiichis , fubfeJfiUbus , ovatisf glabrisf feptem- 
floris. Calyx mttcronatus fere in arifiam. 
Cplcata. 4. UNIOLA fubfpicata, foliis involutis ris;ldis, 

Qramen parvum ^maritimum Qpicatum » foiiis suiguftis 
rigidis. Qayt. 507. 
- Habitat in Americ» borealis maritimis. 

Gilmus fpithamaus ^ Foliis aUernis rigidis ini^oluto-mticro* 
natis. Panictda minima , coai-flata y ut vix Jignum 
pediceUorumi fectmda; Calyx S gluma''carinatae fle' 
Jctdii qt^attior. eynofutol 
des. DAGTYLIS. 

1. DACTYLIS ()picis i|>arfis fecundis fcabris numerofis. 

Lafi, it 115. * 
Gramen niantimum» fpicacrafladaftyloide terminali» 

odore r^ncido, cuimo albo. Gron vir%. 135. 
Dadtyiis fpicis alternis fecundis indfis ereftis appro- 

ximatis, caiycibus uniflorts fubulati&Groiz. v/rg. 134. 
Spartum efifezienfe, fpica gemina* Raj. axigl. 3. p. 

393* 
Habitat fsVirginia, Canada, mm^ fnLufitania>AngIia.2|. 

^ CulmtiS bipedaUs j artatdlnaceus. FoUa in culmo fex^ 

lata , ctdmo longiora 9 Idvijfma > mar^ine fcdbra in' 

ctirva y pagina interiore glauciora. Spic^ Jex f plu" 

rim^j jeainda y divereentesy paleacea; fiofcuUs im* 

bricatis latere pofiico jcabris. Calycibus unifloris cor- 

rina TBIANDRIA DIQYNIA. i^ 

rindfcokisy mucrenaiis , fofculo langioribus i feffitibus^ 
Jccundis. hjHUis vHtqfislottgioribus, 

$. DACTYLIS panicula fecunda glomerata. FL fvec, cioiMrata, 
I. n. 87. 
Cynorurus panicula fecunda glomerata. FL fvec^ s» 

n. 85- 
Poa flofculis confertis uno verfu difpofitis^ Hort. clif% 

s8« Roy. lugdb. 62. 
Qramen fpicatum j folio afpero. Bauk. pin. 3. vro^. 

9. Schcuch. gram. ^^^.Morif kijl. 3./ i, u <J./. 38» 
Habitat in Europ» iubis rudaatis. 2{. 3 

CYNOSURUS. 

I. CYNOSURUS brafteis pinnatjfidis.J%rr. c-/^493. aiftttnfl^ 

Fl.fuec. 81. SB* Roy> bigdb. 64, 
Gramen pratenfe criftatum, £ fplca criAata UevlBauK 

pitt. ». prodr. %. ScheucK gram. 79. 
Gramen criftatum. BauA. pin, 2» p. 468« 
Habitat in Europs pratis. % 

s^ CYNOSURUS bra&els pinnato - paleaceis ariftatis. ecUntm 

Roy. lugdb. 64- 
Gramen alopecuroides , fpica af^ra. Bauk pia. 4^ 

Scheuch, gnm. 80. 
Gramen alopecurum , fpica afbera. Bar^ rar. \ 123. 
Habitat in Europa aujlraliori ^ Oricnte. 

3, CYNOSURUS lj)ica fecunda , calycis gluma intc- Linuir 
riore fpiculis fubjeda, Lctft. it. 41* 

Habitat in Hifpania. O 

Gramen vix jpithamMm. Foliorum vagina tunuJ&i" 

fcuUe^ folio ipfoparvo. Spicafecunda\ arile imbrieatOf 

oUottgay ex Jloribus fecundis y fejJUibusy dupjici feriCf 

compreff6<arinatis : calycina vdhiila exteriorc com- 

prejjaj majore ; flores JinguU conftant Jbfadis. 5. 

4- CYNOSURUS fpiculis alternis fecundis feflilibus diinis. 

rig^dis obtufis appredis. 
Gramen arvenfe , polypodii panicula craffiore, Bar^ 

rar. 1813. f. 50. 
Habitat in Europa aujlrali, 
Spica lanceolata y obtufa: fpiculis Wrejjb ^ fecundis^ 

duplici fcrie imbricatis rachi rigida. Generis dubii 

gramcn. 

G 5 5- CY- 105 TRIANtilUA mGYNIA. danileus. tiffttBf. cSTptiiw. lAdkitf. ctnaBTii. j. CYNOSURUS brafteis integris. Hort. cUff. 495* 

Fl.fvec. 82. 89 /i^oy. /ugdift. 54. 
Gramea glumis yariis. Buu/upiru 10. frodr.%i.Scheuch. 

gram. 83- 
Sellcria, >Vop. ccarn. 189. 
Hdbitat in Europx pafcuis tdiginq/is. Halae a/ 5l(i2i- 

nas. % 

6. CYNOSURUS panicula ramis fimplicibus , florib&s 

feifilibus fubfexfloris : ultimo fteriu; iniimis fubari- 
w ftatis. jiman. acad. 5. p. 393. * 
Gramen loliaceum panicula e fpicis fimplicibus teret^* 

bus, i]piciliis miyimis compreffis diflichis alternis. 

Brown,j m. 137. ^ 

Gramen Daftylon panlcula tonga e (]picis plurtmis 

gracilioribus mollibus coaftaate. Sloan. jam. 34. hijt. 

I. p. 113. r. 70./ ft. 
Habitat in Jamalca. 

7. CYNOSURUS fpicis quaternis obtufis patentibus 

dimidiatis « calycibus mucronatis , canle repente. 
Cynoftarusfpicis quaternisterminalibus liorizoutallbus. 

Roy. lug^. 64. . 
Gramen ifctiaemum malabaricum l^eciofius , longioii- 
' bus mucronatis fbliis. /M. alm. 175. t. 300. /• 8. 
. Grameo Daftylon aegvptiacum. Ba:uh. pin. 7. thirair. 1 10. 
Roy. lugdb. 109. Jiaorif hiJL 3. p. x84-/ S. ^ 3./.?. 
Schcuckgram. 109* 
HabitatinA&lc2Ly Afla, America. 

8. CYNOSURUS i^icis digitatis linearibus, culnus com* 

prelfis declinatii bafi nodofis , foliis altemis. 
Cynofurus tpids aggregatis terminalibus deorfum ari- 

{bitii. Roy. tugS.65. 
Gramen Daftyloides fpicis deorfum arlftatis. Burm. 

^cyL 105. t 47./. I. 
Gramen vaccinum fendna. Rwnpk amb. 6. p, 10. ./. 

4. /. ». 
Kavarapullu, Rheed. wmL 12. p. 131. r. 69, 
Habitat in Indiis. O 
A cafufmimim remanent Spica peElinatx glumis eafycinis^ 

quarum latcrales patem carina fcabra. 

9. CYNOSURUS f^icis digitatis incurvatis , culirio 

•erefto comprelK), foUis fuboppofitis* Gfa- TRIANDRTA DIQYNIA. 107 

Gramen Daftylon «gyptiacum. Bauk. pin. 7. theatr. 

*io- 
Gramen Daftylon americanum minus. Schcuck gpam, 

107. 
Gramen Daftylon orientale majusfirumentaceum» fe^ 
mine napL Plttk, alm. p, 174« t, 91. f. *• Raj. 
fuppL 606. 
Panicum gramineum C Naatsjoni. Rumpk. amb. 5. p* 

»03. r. 76. /. %. 
Noem & Sabil. Vejl. agypti $2. t. 53. 
Tfitti-Pullu. Rheid. moL la. p, 149, r. 78. 
Habitat in India. © 

Culmi quddripi^dales ^ erefli ^ compreffi ^ foliorum ifetU 
olis cbtecli^ FoUsilofigiora^ bifaria^ margine & pa^ 
gina fuperiore , imprimis verfus fauces > pilis raris 
iongis villofa. Vaginis oppqfitis , comprefjis , am- 
plexicaulibus. Spicae cruciata 4. / 6, terminaks^ 
raro unica inferiore^ lineares ^ Jlritla t erefJiufcuUj 
digiti longitudine ^ bifariam fubtus Jloribus imbricata ^ 
fupra ttuda oedunpdo carinato. Matiirefcentes fpic^ 
latiores evaduntj fape pedunculo plano membranaceo f 
explanato incurvantur. Seraina fubglcbofaj magna^ 
quadrupliciferie tumentia^ nuda, 
10. CYNOSURUS paniculae fpiculis fterilibus pendu- ^„,^«1^ 
lis ternatis, floribus ariftatis. 
Gramen bardnonenfe , panicula tenfa aurea. Tournef. 

inft. 523. Shaw. afric. £32./ »32.« 
Gramen panicula pendula aurea« Bauh. pin. 3. theatr. 

33. Scneuch. gram. 1^9. 
Gramen fdurum f. alopecurum minus » he eromalla 

panicula. Barr. rar. i ii|o. t. 4. 
Habitat in Europa auflraUy inter faxa £^ rupesj (3 in 

Oiiente. 
SfMCulae tematce^ Jleriles; Calyce bivalvi , lineari , tf- 
(uminato ^ invofvente Ghanas plurimas ^ folitariasy 
ahemas (n*atas , obtufas ^ concavas « absque valvula 
minore ^fiaminilus aut pijlillis; nequeunt commode dici 
ficres^fed potiuspro involucrishaberi; Flores bini ad 
bafinfpicularum^ Cafyce lineari^ longitudine Jlofculorum^ 
hijforo; Flofculo inferiori feffdi : Glumaexteriore ova- 
ta , it^a apicem arijia longa recta ; interiore angujlif- 
fina. Flofculus alter ^ pedunculo longitudine fiqfculi 
prioris^ mlnor^ Jmillimus ; tertii Jlofctdi folum rudi- 
mentum apparet. 

FE- I08 TRIANDRIA DIGYNIA. 

, FESTUCA. ♦ 

* Pcuucttla fecunda. 

oviM. i. FESTUCA panicula fecunda coarftata ariftata , cul* 

mo tecragQDO nudiufcuio > toliis fetaceis. JF7. fvec. 

95- 9Jc- 
Poa foliis fetaceis compreflis : caulino Litiore, pa- 

nicuia contraAa fecunda , corollis acuininato-ari- 

ftatis. Afl.ftockh. 1741. p. 184. 
Poa foliis fetaceis , pauicula ramoA , floribus pe- 

tiolatis antrorfum fpeAantibus , glumis fubulatis. 

Roy lugdb. 52» 
Poa fpicuiis ovato-angufUs ariftato-acuminatb. FL 

l^PP' 55. 
Gramen, foiiis, junceis brevibusv majus, radiceni- 

g a* BauL pin, 5. prodr. 34. ScheucL gram. 279. 
Granien criftatum, paniculis nigricantibus. La^pruJJ^ 

110« t. 24, 
Gramen capiiiatum , locuftis (pennatis non ariftatis. 

VailL parif» ca. 
Hdbitat in Europs coUibus apricis aridis vutgatij^- 

mum. 2|. 
pMpara^ P* Feftuca fpiculis viviparis. FLfvec. r. n. 94. 

Gramen pauiculatum fparteum alpinum, panicula an* 

gufto-fpadiceo viridi, proiiferum. Scheuck. gram, 

«13. t. I, Raj. angL 3. t. 22. f. i. s 

Habitat m Aipibus Lapponis, Heivetiae, Scotl», % 

teptatriz. s. FESTUCA paniculs ramis funplicibus , fpiculift 

fubfeffilibus. 

Habitat in Arabia* Palxftina. 2(. 

Radix crajitie pennx anferinx , longijfme reptans fub 
terray veJUta latis fclorum rudimentis. Cuimusp/its 
quam fesquiptdalis. Folia involuto-Jiliformia, Pani- 
cula Monga ramis alternis , fecundis^ JtmpliciJJimiSi 
tmihus infident Spiculae fejjiles, altem£y plurimee^ 
tanceoLaay fexfiora^ acuminatay mutica. 

dttliifcah. 9* FESTUCA panicula fecunda oblonga , fpiculis fex- 
/ * ^ floris oblongis Isvibus, foliis fetaceis. 

Feftuca panicula nutaote infeme ramolk« i]picis ad« 

fcendentibus Iiifpidis , foliis fetaceis. Roy. lugdb. 68- 

Gramen pratenfe^ panicula durioielaxa unam partem 

fpedante* Raj. hiH\ iag5. angL 3. p. 413 ^ 19. /• i, 

Schuch, gram. 285- 

Gra- TRIANDRIA DIOYNIA. 109 

Gramen t^nue duriufculum & pene junceum. BauK 

hijh ». p- 4^3. 
Habitat in Kxxxo^tt pratis Jiccis. 

4. FESTUCA paoicula fpicifbrmi pubefcente , foliis dumetorum, 

filiformibus. 

Habitatin Hifpania. % 

Culmi pedales /. fefqtiipedales , Jiliformes , teretes gi- 
niculis duchus tumiais. Folia Radicalia pedalia^ 
ieretia , vix ancipitia ; Caulina breviora , canalicu" 
lata^ Panicula parva^ quafi fpicata. Spiculae 10./ 
is. Mong^ , puhefcentes , canefcentes : , ir^criores ge- 
min£^ pediceflatii ; fuperiores feffiles y folitaria. 61 u- 
mae terminata arifia minuta, Figura Morif lujl. 
3. /" 8- ^. «• / ult. hanc refett. Bulbi fMe pn^na^ 
fcuniur intra vaginas culmi. Affims vcdde F. du* 
riufcul^, 

5. FESTUCA panicula fecunda fcabra, fpiculfe fexr rub». 

floris arUlatis: flofculo ultinio mutico, culmo fe- 

mitereti. FLJuec. 93. 911. * 
Gramen alpinum pratenfe, panicula duriore laxa fpa- 

dicea: locuftis maiotibus. Scheuch.gram. «87. 
Habitat sn Europs Jterilibus Jiccis, 
Alagmtudine n .colare maturitatis rubro ^ cuhno tereti^ 

ftd abero latere planiufculo y diMinguitur a F. ovitui. 

6. FESTUCA panicula flexuofa, ^piculis fecundis indi- amethyftiiit 

natis fubmuticis, foliis feticeis. RoyJugdh, 6S: 
Gramen montanum, foliis capillaribus longioribus, 

pamcula heteromalla fpadicea & velut amettiyftiBa. 

Scheuch, granu »76. 
Habitat in Italia , Gillia , Anglia. 

7. FESTUCA panicula erefta ramofa , fpiculis feffiU fuft*. 

bus carinatis muticis. 
Habitatin Palaeftina. 
Culmus altus , ramojks. Folia e vaginis latiufcuUs , 

aagujla , longitudinaliter invohua , longa , fubulata. 

Paoicula Treaa , ramofa £? fubdivifa. Spicul» ere-^ 

fliC^ policaies ^ long^j carinatss ^ mutica ^ obfcuraz 

flofcuUs 16» f «4. 

8- FESTUC4 panicula fpicata nutante .calycibus mi mynros. 
nutiflimis muticis, flonbus £cabris longius ariftacis.. 
Koy^ lugdb*^9. 

. Gra- zi^ TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramea feftuceum myurum^ mioori fpica heteromal'» 
la. Barr. z«. t. 99. /^ i. Schcuck gram. 194. . 

Grameo murorum , fpica loDgiiIima« haj^ ang, 3 p^ 
415. hijl. 286. Morij: hljl. 3. p. 215./ 8. U 7. /. 43. 

Habitat in Anglia, Italia> Barb.tria. 

ntfitijBa. 9, FESTUCA fpica lineari*fecunda reiSa* floribus ad- 

prefli& fubariflatis. Lo^fL it. 44. 
Grameu exile duriufculum maritimum. ScheucL gram* 

Hahitat in Hifpania. O 

Gr. vix fpitham£um, Flores omnino fpicatij pcundlf 

ariJUs capiUaribus^ Spiculae Jixflora. Folia fubulata : 

vaginis ^riatis. 

bpojnoldci. 10, FESTUCA paniciila fecunda , fpiculis ereftis lae- 

vibus» calycis altera valvula integra , altera .irillata^ 
Feftucafpicis eredis ad unum latus. pale.< altefa ca- 

lycina minima, alcera acuminata. koy. lugdb. (78. 
Gramen paniculatum bromoides minus , prtniculis ari- 

ftatis unam partem fpeaant.bus. Raj. angi 3.^. 415. 

hijl^ i»87. PhiL alm. 174. t. 33. jC lo, Schcuchi 

gram. 297« 
//^hVtzf znAnglia, Qallia. 
Differt a F* myuro panicula fulfpicatq , / glumis non ' 

ciliatis. 

«lycifia.. ,ix. FESTUCA panicula coarftata, fpiculis linearibus^ 

calyce flofculis longiore , foliis , bafi barbatis. Amxn. 

acaa^, 3. p, 400. * 
Feftuca panicula contra^a t fpiculis linearibus muticis 

loDgitudine calycis. Lacfl. i^* 116. * 
Habitat in Hift>ania. O 
Folia Radicatia in ccfpitem cotUcta. Culmi fUfor' 

mcs y angufti ^ digitdcs. Fanicula attenuata^ con-^ 

trafta. Calyx fpiculx longitudinc^ 

^ Pamcula aquali* 

dccumbeHJ. ifi. FESTUCA panicula erefta ♦ fpiculis fubovatis md- 

ticis j calyce fiofculis majore , culmo decumbente^ 
FLfucc. 1 2. 93. ft, fcan. fi25. 
Gramen montanum aveuaceum, locuftis muticis tu- 

mentibus» pilofum. Scheuch. granu 70, 
Gramen triticeum paluftre liumilius, fpica mutica bre- 
viore, Morif. hQl. 3 p, 177./, g. t.i.f. 6. 

Gr«- TRIANDRTA DIQYNIA. iii 

Oramen ayenaceum parram procumbens« paniculU 
noQ ariliads. Raf, angL 3. ^.^408* fdjl^ i£88. flid^ 
I abn. 174 r. 34 /. i. Mont. prodr. 33. f. 2./. i. 
Habitat in Europc pqfcuisjltrilibus. 

13. FfiSTUCA panicula fecunda ere&a , (^iculis fuba- ehOor. 

riilatis exterioribus teretibus. f7, fuec. 91, 94. 
Feftuca panicula fpicata , fpiculis uno verfu inciinatia 

fubmuticis. Roy. lugdb. Cg, 
CTznien loliaceum » fpica di vifa , pratenfe majus. JHo^ 

rif. hiJL 3. p. I84*JV a. ^ «•/ ^5- 
Gramen l^artum, tpic^ bnzse panxculata & corniculata* 

Barr. rar. 1 154. r. £5. . 

Gramen paniculatiun elatius , tpicis longis muticift' 

fquanious. yailL parif. 90. 
Gramen arundinaceum , l)?iCa multipUd , Calamagro* 

ftis. X. Bauh^ pin^ 6» ex f^aillant. 
P. Gramen pratenfe majus j locuftis tumidis. Buxb^ 

eertt. 5. p. 41. /. 16. 
Gramen arundinaceum aquaticum, panicula avenacea. 

Raj.^angL 3. p. 411. 
Habitat in Europ» pratis feftiliffmis. % 

14. FESTUCA panicula ramofa erefta , fpicuUs fub- fiuiiu» 

feffiUbus teretibus muticis. Fl.fiuc. 90. 95. 
Poa fpiculis oblongis ereftis. nort. clifi. &&• Roy. 

lugab, 62. 
Gramen aquaticum fluitans , muItipUci fpica« Bauh. 

pin. 3. theatr» 41. Scheuch. gram. 199» 
Gramen loUaceum flui ans, (]pica longlllima .divifa. 

Morif hifi. 3. p. >83*^ 8. t. sf 16. 
JfMtat in Kmop9 fojjis £7 paludibuf. 

15. F1:STUCA panicula fpicata lobata, fpiculis ovatis crifttta, 
latis fexfloris hirllitis. Lxfl. 

Habitai in Lufitaniae collibus Jlrrilihus. 

Qdmi e radice pturiml , vix digiti longitudine. Pa- 
nicula fubfpicata , fere ovata , diverja ab Aira cri- 
fiaxa fiofcms pluribus iisaue hirfutis 91 cuimo bre^ 
viore^ facie autem ei accedit. 

i5. FESTUCA panicula patente , fpiculis (juadrifloris ibotina. 
fubarlftatis, culmo aflurgente tefto foliis brevifli 
mis patentibus. 
Gramen loliaceum ferotinum, panicula dii^anfa^ Se- 
eu. %'ir. a. p. 146. t. 9. /. s. 

Hw tn TRIANDRIA DIGYNIA. f^callAUS. Nabim Verona» Scguier. 
Culmi decumberaes carticulis rmmeropjjpmit. 
ncu FlofcuU remoti arijla brevijjima. 

B R O M U S. Folid ptd" t. BROMUS panicula patente , fpiculis ovatiSy ariftis 

reftis. FLfueci 84. P^- 
. Feftuca culnto paniculato j (picis compreflb- ovatis^ 
Fl. lapp. ftS* ^oy. lugdb, 6j. 
Feftuca graminea , glumis lurfutis* Baulu piiu 9^ 
thcatr. 143« SchcucK gram, »50. 
* . Gramen avenaceum fegetale majus , gluma turgidiore. 

AJorif. hijl^ 3. / %. t, 7. /. 17. 
/t. Bromus hordeaceus panicula erefta coarftata* FLJkec* 

^ € I ». 87. Sp* pt' I. />. -77« 

Habitat in Europae agris fecalinis drenqfis. Q 

moUif, %. BROviuS panicula ereftiufcula^ fpicis oVatis ariltis 

reftiSt foliis molliilime villofis. 
Gramen avenaceum locuAis villofis anguftis candi- 

cantibus & ariftads. 7. Sckeuch. gram. 254. 
Gramen avenaceum prafinfe, panicula fquamata St 

Villolk. Aforif hifi, 3. p. «13-/. 8. ^ 7. / 18. 
Feftuca avenacea lurfuu , paniculis minus fparfis. Raj. 

hijl 1289 
Habitat in Europa& at^ridioris Jtccis. ^ 
Similis B. fecalino , fed aWido - pubefcens. Genicul.i 

craJJjora 9 cylindrtca , fubtus inprimis valde hirfuta; 

Fofia utrinitfiu motUJJima vaginis Jlriatis^ Panlcula 

brevius pediceUata. 
f quaiTofiis. 3. BROMUS panicula nutante » l^icis ovatis : ariftis di- 

varicatis. 
Feftuca graminea» glumis vacuis* ScheucL granu 25 1. 

t. 5./. II. 
Gramen avenaceunit locuftis •amplioribus candieanti- 

bus glabris ariftatis. Tournef. inji. 525. 
Gramen pbalaroides acerofum, nutante fj^ica, Barr. ic. 

fl4. / I. 
6. Gramen feftuceum majus , locuftis craffls lanugino* 
lis» Buxb. cent, 5. p. 19. t. 38. / i» 
Habitat in Qallia, Helvetia, Sibiria. 
Paniculd nutant. Spica glabra » ovata : pediceUis pro- 
■ priis JUformibus , verfus apices incrajfatis. yfrijta 
^varicat^* 

4. BRO* s. TRIANDRIA DIGYNIA. "3 4» BROMUS panicula nutante crlfpa , foliis ntrinque pnrgans. 
nudis: vaginis piiofis, glumis viilofis. 

Gramen bromoides catharticum. Ftw.peruxK 705. u i ? 

Habiiat in Canada. Kalm, ^ 

Qdtnus fcsquipedalii , Jirmus. Fbtia buuucEne arundi' 
nis j carinata , viridia , fupra fere nuda , fubtus o- 
mnino glabra» Vagind foliorum retrorfum j»lofa^ Pa* 
mcula crifpa , fiexuofa , nutans. Spitula fiofadis 8* 
eul 14 9 oUonga, Gtuma pilis breviffimis Undique 
extus villofat, Arifta fub apice gluma eicterioris* 
Differt noftra a FeviUai radicibus fibrofis , nec fqua*- 
mqfisy fpiculis auguftioribus» 

5. BROMUS panicula nutante, foliis utrinque vagfnis^^ dllat«5» 
que Ibbpilofis , glumis ciliatis. v 

Hmtai in Canada ; exfemine D. Kalm. !2|. 

Odmi tenues. Folia Utrinque £? ^HXgina vix manife" 
Jle pubefcentes* Panicula valdd nutans , non crifpis 
pedunadis», Splcula oblongaj comprejja , pualorum 
marginibus Qnon dorfb*) valde pilojs^ qua nota facile 
diftinguitur. Flofculi Sjfubapice arijhtiy Calyc^s nu^ ' 
dL Wumee corollae lanceolatae. * 

^. BROMUS panicula patula, fpiculis oblongis diftl' iterUis. 

chls» glumis fubulato-ariftatiSi 
Peftuca avenacea fteriiis elatior. Bauh. pin^ 9. Morif 

kijl. 3. p. fiia./. 8. t. 7./. II» 
Gramen avenapeum, paniculaTparfa, locuftis majori- 

bus & ariftatis. T. Scheuch. gram. 258. 
Habitat in Buropae auftralioris agris , fylvis^ 
7. BROMUS pamcuia nutante^ fpiculis QV%to-obIon« trvtnfis* 

gis. R/ivc. 85. 97» • , 

Bromus culmo paniculato, fpicis compreOis. F. lapp, 

27. //orr. cliff. 2$. ^ 

Feftuca graminea,juba effafa* JBauh, pin.^prodr. 19« 

Schiveh. graM, 262» 
Feftuca avenacea fterilis elatiot circa Upfaliam. Rudb. 

elyf. i.p. 87./ Y.opt. 
Peftuca gtaminea nemoralls latifolia mollis. Baidi* 

pin. g.'^ 
Qramen avenaceum dumetorum panicula. IJparfa* jRS/* 

^l' 3- P' 4« 5. f^ailL parif 99. 
Gramen avenaceum dumetorum paiuculatum majus 

hirfutam* Morif hift. 3* p. 2 1 3. 

tinnaifpec.plant.P.u H i£gi* "4 TRIANDRIA DIGYNIA. iEgilops major , caule & foliis arundinaceifi , locuftis 

glabrioribus & anguftioribus e fufco xeramp^iiQis. 

DilL app, 60. 
Hahitat m Buropa ad verjuras aporum, Q 
teftorum. 8» BROMUS panlcuia nutantet fpiculis iinearibus. FL 

fvee. 85, 98. * . 
Gramen murorum , fpicis pendulis anguftioribus» 

Tournef, parif. 91. 
Fcftuca avenacea fterilis, fpicis ereflis. Rnj. angL 3. 

^•413. Fluk. abtt, 174. r. 299./.. «• 

Feftiica avenatea fterilis/pcdicellisbrevioribus &fpi- 

cjseredis. Morifi hijl. 3. p. 212- f. 8. t. 7./. 13. 
Habitat in Europ» coUibus Jiccis tf teSlis terrejlri- 

bus. ^ 
madritcnfi*. 9. BROMUS panicula patulo-erefta» fpiculis lineari- 

bus : intermediii, geminis, pedicellis incraflatis. A^ 

mjcru acad. 4. p, 2(55. * 
Bromusfterilis^eredtapanicula, roajor. Barr.ic.76.fx. 
Gramen Bromoidcs pumiium, locuftis ereflis majori- 

bus ariftatis. Scheuch. gram, 260. 
- . Hahitat in Hifpania , AngHa. 
mbens. 10. BROMUS panicula fafcicuiata , fpiculis fubfeffili- 

bus villofis, ariftis eredis. Amiett. acad. 4. p. 265. * 
Gramen panicula moili rut)ente, Bauh. hijl. 2. p, 454^ 
Hahitat in Hifpania. 

fcoparim. n* BROMUS panicula fafciculata, fpiculis fubfeffilibus 

glabris, ariftis patulis. Amxn. acad.4.p. %66. * 
Halfitatin Hifpania. 

^igviteus. ifi. BROMUS panicuianutante, fpiculis quadriftoris: a- 

riftis brevioribus. ILJvec. 2. n. 99. itjcan^ 394. 
GraiAen fylvaticum glabrum, panicula reciurva. ^ailL 
parif. 93. t. 18./. 3- 

|f. Bromus paniculs ramis conjugato-binatis. FL fvec, 

i. n. 88« 
Feftuca foliis digiti latltudine loagiflimis, paniciila la- 

xa. Roy.lugdb. 6g. 
Gramen bromoides aquaticum latifoliumt panicula 

fparfa tenuiifima ariftatj ScheucK gram. 264.. 
Habitat in EuTO^pzd fylvis /iccis. 2f. 

aceoM^ 13. BROMUS racemo fimpliciflimo ^ pedunculis uni> 

fioris , floribus fubfexfloris Ixyibus ariftacis. 

Fe TRIANDRIA DIGYNIA 11 Feftilca avenacea fpicis ftrigofioribus e glumisgiabris 

compaftis. Raj. ongL 3. j). 414. 
Habitat in Anglia. 
fanicula conjlat racemofimdici: pedunculis ahernis , /c- 

piusfolitariis, unifloris. Flores ovati^ acuminati ,• Fo- 

liafubtwiviUofcu 

14. BROMUS f]^iculis alternis fubfeffilibus teretibus , 
culmo indivifo. FLfvec, 89. 100. it gotL iso. * Pianatua. 

Feftuca culmo .alternatiin l^^icato, fpicis teretibus 
FL lapp. £9. Roy. lugdb. 67. 

Gramen, fpica brizae, majus. Bauh. pin. te prodr. 19. 
theatr. 133. ^ ^ ' 

Gramen loiiaceum corniculatum. Scheuch. gram. 35, 

*. GramenloL cornicfpicis teretibusanguftis& glabris' 
Scheuck. gram, ^6. 

Habitat iu EutOfdsfylvis montqfis afperis. 2f. 
Spicutarum latus pluiufn culmo obi^ertitur i arifia funt 
termimfles. , 

15. BROMUS fpiculis difticlie imbricatis feffillbus de? criHaiw. 
preftis. Amxfu acad. 2. p, 339. * 

Fefluca culrao- fpicato , fpiculis niultifloris. GmeL fihir. 
i.p. 115. r, «3. 

Gramentriticeum, fpica latiore compafta, criftatum. 

Buxb^ cent. i. p. 3». t. 50-/. 3. 
Habitat in Sibirfi, Tartaria. 2|. 

II BROMUS panicula patente , floribus fubtrifloris. 
Gramen Bromoides paaicula fparfa» locuftis minori- ^"^®^^ 

busariftatis. &A<f«c\^rtm. 511, 
HaUtai in Germani», Daniae nemoribus Forfkaid. ^ 

II BROMUS fpicis duabus eredis alternis. Amxn. a- diHachyoj 
cQd.^p. 304. 450. » 

Qramen foica brizae minus. Bauh. pin. 9. podr^ lo, 

Pluk. alm. 173. r. 33./, i. 
Hiitat iii Europa auftraii , Orlente.. O 
OJms ramq/us geniculis tumidis pubefcentibus. 

STIPA^ 

I. SnPA ariftls lanatis- 
Feftuca ariftis paniculae circiter longitudine plumofis. pennat^ H a Qj^- ai6 TRIANDRIA DIGYNIA. Gramen fpicatum , ariftis pennatis. Tournef. infi. 5 r 8. 
Scheuckgram, 153* 
* ' Grameu fparteum pc:nnatum. BaaA. pla, 5. tkeair. 70. 
Spartum auftriacum. Cluf. hiJL 2, p. »21* 
Habitat iV Auftria , Gallia, iJyccia.. 2(. 
rtipiUata. 8. STiPA ariftis nudis incurvdtiSf calycibus femine 
, longioribus. 

Feftuca longiffimis arlftis. Bauh. pin. 10 fheatr. 153. 
'' ' Gramen av&uaceum montanum, fpica limplici , ari 
ftis recurvis. Rcjf\ VailL parif. 85. 
Hahitat in Genqania, Gallia. 

SimiUima Stip» juiice», fed Folia non teretia fulco lon- 
gitudinaUi fed rigidiora^ brcvioray minusfcabraj lau- 
refuperiori maais explanata £? fubpubefcentia. CalyX 
non albidus , fed fpaiiceus. Arift» breviores &* acm- 
tiores varie cvrvaut* 

lunGea. f. STIPA ariftis nudis reftLs , calycibus femine longi- 

oribus. 
Feftuca ariftis circiter longitudine ^aniails uudis* 

Roy.lu^db. 58. 
Feftuca junceo folio* Bauh, pin. 9. Theatr. 14.5. 

Scheuch. gram, 151,. ^ 
/fofc/Vtfr m Helvetia, QtaUia. cT 

ttntclfllma» 4- STIPA afiftis bali pilofis , panicula Q>}cata , foliis 

filiformibus. Amxn. acad, 4. p. 266. Lasfl. it. 11 8* * 
Gramen Sparteum panicuia comofa. Bauh. pin. 5. 
Spartum berba Plinii. Cluf kift. 2. p. 220. 
Hahitat in Hifpaniae coUibus arenofis, 2{.. 

$. STIPA ariftis nudls , calycibus femen aequantibus. 
Andropogon folio fuperiore fpathKeo,pedunculis la- 
teralibus oppofitis unifloris y ariftis ftexuolis. Gron, 

viig* 133. 
Habitat in Virginla. 

Culmi tenues. V o\x\xm fummtm ventricofum longitudine 

pardcuUe^ Panicula pedunculis conjugatis , unijbris. 

Calycis gluma unifloray pallida^ hivalvis^ aequalis, 

CoroUa arifta tertfUnalis , contorta , hafi articulata^ 

nuday longitudine peduncuJorum. Gramen hoc Avcna 

fativa minus eft. XrtTULCttL. membrana- C. STIPA pedicellis dilatatis membranacels. cea. //iZ?/rar.w Hifpania. Lcefling. Gra _•-! j-i» TRIANDRIA DIGYNlA. i'f Gramen vix pedaU , facie Averia. Panicula fimplex , 
vix fubdivifa , laxa , debilis. Pedicelli merrUfra/ta^ 
cei^ ancipites^ obtufiufcuU. Calycis arijla longitu- 
dine arifix coroUiiut^ 

7. STIPA ariftis nudis , brafteis bafi barbatis , flofculis ..«,... 

feffili-fafciculatis. ^^^^' 

Gramen arguens. Rumpk. amb^ ^^ p. rs* /♦ 6. f r, 
Habitat in India, 
Flores in fafciculos congefii, ut glinux vix a hracieis 

dsflingwntur.^ Bradex longiores^ bafi extus valde 

pilofx, Semina bqfihirfuta arifiis terminalibus nudis» 

nigrisj contortis 

AVENA. 

I. AVENA paniculata, calycibus uniflorls, feminibus fibiuct; 
hirfutis , ariftis calyce triplo longioribus. 
Feftuca glumis villofis » ariftis calycetriplo longiori- 

bus. Gmei fibir. i, p. 113. t, 22. 
Habitat in Sibiria, • n , 

I. AVENA pauiculata, calycibusbifloris,flofculolier- cUtior. 
maphrodito mutico, mafculo ariftatb. Fi fvec. 98 » 
. 10*, 
Avena calycibus bifloris , panicula laxe fpicata : pe- 
dunculisprioribus fafcicuiatis. Guettjlamp. i.p, 182, 
Gramen aveuaceum. panlcula acerofa, femii^e pappofo. 

Dill app. 48. 
CrameD avenaceum elatius , juba longa fplendente. 
Rai, metK 179. angl. ^ p. j^6^Morif. kift. 3, f.214, 
/• 8 ^. 7- /• 3/. ScheucK gram, «39, Hall. hdlv. 225. 
VcdlL parif 89. 
5. Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero 
flofculo ariftato, Roy. lugdb. 66. 
Gramen nodofum avenacea panicula» radice tubeii- 
bus praedita. Bauk pin. 2. prodr. 3. theatr. i8. 
Sckeucn. gram^/2^j. 
Habitat in Europ» maritimis £? apricis. % 
FiofcuU Alafculi arifta major , verfus bafin^ snferta ,• 
Hermaphroditi breviffima Q fere terminalls^ 
r AVENApaniculaattenuata,calycibus bifloris , femi- peafyivaui 

nibus vUlofis, ariftis calyce duplo ^ongioribus. ». 
IWuat in Penfylvania. Kabn. 

H 3 4. AVE- 118 TRIANDRIA DIQYNIA. . 

joeain|iw. 4, AV^ENA pamcula contracta, flofculis bmia apic? 

biariftatis , dorfo arifta reflexa. I^fi. 
. Habitat in Hifpania, , . ' . 

Grarnen vix aigiti longitudine ; Culmi plwres exra* 
dice, Folia planiufcula : fummum ventricoTum laiius. 
Panicula coarfiata , craffa, Calyx flofculis lotigior. 
Atittx terminales , fetaceae^ longitudine coroUarum : 
dorfalis duplo longior , torta^ 

fatlva. 3: AVENA paniculata calyclbifis difperriis, feminibus 
laevibus. Nort. cUff. 2^ Hort. upf »0. Alat. med. 
38. Roy. lugdb. 6$. 
Avena nigra. BauK pitu 23. 
fi. Avena alba. Bauh. pin. »3. 
Habitat in infula IVan Fei^nandez verfus OtiUi. Ai' 

foTk O 

ii!uda! ^» AVENA paDicurata,caiycibus trifloris ;receptacuio 
caiycera excedente, petalis dorfo arift^tis. Amxiu a- 
cad* 3. p. 401. 

Avena nuda. Bauh. pin, 23. Bauk hijl. ». />. 339. 
Baj. angl. 3- p- 389- ^ 

Habitat O . , 

Affinis admodumA. fativx» fed femina decorticata de^ 
cidunt. 
. fatuj». 7. AVENA paniculatai calycibug trifloris, flofculis 
omnibus bafi piiofis ariffis totis laevibus. ti.fvec. 

Avena feminibus liirflitis. Ft lapp, 30. Rfty. lugdb. 55. 
Feftuca utriculis lanugine flaveicentibus. Baukpin. 10. 
Gramen avenaceum , iocuftis ianugine fla vefcentibus. 

Scheuch. gram. «39. 
Habitat in Europae agris inter fegetes, Q 
ftcrUl». 8. AVENApaniculata , calycibus quinquefloris: cxterio- 
rlbus flofcuiis ariftisqu^l>afipilofls,interioribusmu* 
ticis* 
flabitat in Hifpania. O AlftroBmer. 
SimiUimus A. fatux , utforte fola varietas , fed triplc 
omrubus partibus major & cidtura conjlans. 
flavefceus. 9- AVENA paniculaiaxa, calycibustriflorfsbrevibus, 

flofcalis, omhibus ariftatis. Roy. lugdb, 66. Fl. fvec, 
^ 3. n. 103. 

Giamen avenaceum pratenfe elatius i panicula flare- 

fcen- TRIAND9.rA JPIGYNIA. n<, 

ftento, locaftis parvis. Raf. angL 3. /• 407. hiJU 

ISB4. Scheuch. gram. fls^. ^ 

Gramen avenaceum , ()pica fparfa flavefceQte, locufiis 

parvis. Marif.hiji. 3.p. ai^.jC 8. t, 7./. 42. 
HMbitat in Germania , Anglia , Gallia. > 

10. AVBNA (][>icata, flofcuiis fubquaternis calycelon- fragiiiif 
gioribus. 

Gramen loliaceugi lanuginofum, fpica fragtli articula- 
ta, glumis pilofis ariuatum. Scheuch. gram. 32. 

Gramen loliaceumfpurium hirfutuiu, ariltis genicula' 
tis. Barr.ic.^^.f, i, », 3. 

Habitat in L.ufitaoia, Hifpania, Lntfl. ^ 

11. AVENA fpicata calycibus quinouefloris. pratenfis. 
iyVena panicula fpicata, fpiculiscylindricis culmo ap- 

preffis. Guett' jidmp. i. p.iB"^. 
Avena fpicis ereftis, calyce fpiculis breviore. H. lapp. 

31. FLfvec. 9^, 104. 
Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis pla- 

nis. GmeLfibir, i.,p. 129. 
Gramen avenaceum montanum , Qpica funplici, aridis 

recurvis. Raj. angL 3. p. 1152. t. ar» f, i. Scheuch. 

gram. S25. 
!i. Gramen avenaceum glabrum f. potius hirfutum., pa- 

nicula purpureo-argentea fplendente. Ry. ongL 3. p^ 

406. /«fti./a. 
Feftuca dumetorum* Bauk pin. 20. prodr. 19. ex Vaill. 

parif 89' ' » ' 

Habitat in Europae pafcuis Jiccis apritiu 
is. AVENA fpicata^ calycibus {]piculis fexfloris longi- fptcatk. 

oribus : petalo exteriore apice ariftato furcatoque. 
HaUttit in Penfylvania. 
Gratnfm anguftum ; Folia linearia; Spica compofita ex 

fpiculis 3./. 4, remotis^ erefiis z Spiculae fubpedun' 

cul^ae : fingulis Calyx diphylluij fubulatuSy aequa- 

Us j fpicida longior ; Flofculi 5, f^leSj ereSi: Pe- 

talo exteriore npice bifido in apices duos fetaceos ^ 

e quorum divi/ura arifta articulatay longitudine fpi^ 

cuke. Facies Fejtucae decumbentis. 

LAGURUS. 

I. LAGURUS fpica ovata ariftata. Hort. clif. «5. ov^tus: 

Gramen alopecuroides, fpica rotuodiore. Bauh. pin. 
4 thiatr. 55. 

H4 Gra- tM TRtANDRIA DIOYNTA. Gramen fpicatum tomdntotttm loogiffimis ariftLs do^ 
natam» T. Scheuck. gram. 58. 
. , Habitat in Italia, Gallla , Sicilia, Lufitania. O 

cyhndncu». ^^ LAGURUS fpica cylindrica mutica, 

Gramen alopecuroSf fpica longa tomentofacandicante« 
Bcuik, hift, ft. p. 474. . 

Gramen tomentofum alopecuros. DaUck. Uft. 430. 
Oramen tpmentofum fpicatum, Bfuik^ fin. 4. 
Gramen tomentofum creticumfpicatum, fpicapurpu* 

rea. Sckeu^h. gram, 57. 
JHabitat Monfpelli, inCreta, Smyrnae, jD. Gerardus, 

ARUNfiO. ^ambw, l\ ARUNDO calycibus multifloris , fpicis ternis feffi- 

libus. 
Arundo arbor. Bauh. pin. J8, Hort, cliff. »5. Fl.X!^yh 

47. Roy, lugdb. '67. 
Tabaxir & Mombu arbor. Bauk. hijl, i, p. «22, 
Ily. Rheed. mal, i. p, 25^ /, i(J, 
Jiabitat in India utraque^ % 
JPanicula \<capns recius^ rigidus , gerens ad abernos 

dentcs f(eplus flores trvs , alternatim f. dijliche po- 

Jitos^ ftffilts^ r fiduhsy fineures^ longvs. 
Dcinax. t. ARUNDO calycibus trifloris , panicula difFufa. Roy. 

Arundo fativa. Virid, cli(f\T. Hort. clif, 9.6. 
Arundo fativa, quae Donax diofcoridis, Bavh^ pin. 

17. theatr^ 27. ^chcuch. gram. 159, 
^, Arundo indica laconica verficolor. Morif. hijl. '3. f* 

219. /. 8-^ 8. /. 9 Hort, cliff. 26 n 
Habitat in Hifpania, Qalloprovincia. 
phragmitis. 3, ARUNDO caiycibus cfuinquefloris , panicula laxa. 

Jidy^ lugdb, 66. Gron. virg. 137. 
Arundo paniciila laxa,flofcuIisquinls.F/./ivr. 99.^55. 
Arundo panicula, laxa , cdlycibus fubbifloris. Sauv. 

monjp'. 38 
Arundt) vulgaris f. phragmites diofcoridis^ Bamk. piru 

17. Scheuch. gram. i6i. 
Halutat in Europae lacubus , fluviis. 2(. 

«ptgejca. 4, ARUNDO calycibus uaifloris $ panicula erefta, fo- 

lils A^btQS glabris. TRIANDRIA DIGYNIA- i«i 

Arcndo panicula coardata erefta ixitegra , foUis infer-' 

neglabtis. FL fvec. loi. xo6, 
Cramen arundinaceum paniculatum montanum • pa- 

nicula fpadiceo-viridi , femine pappofo. Scheuch. 

gram, la^. 
Hcfbitat in Europs collibus aridis. 2{. 

5, ARUNDO calycibus uniflons, culmo raraofo. H. ^^^^src- 

lapp. 4«. FLjvec^ loo, 107. Roy. lugdb. 66. ^^* 

Gramen arundinaceum, paniculamolli fpadicea,iiia- 
jus. Bauh. pJiu 7. theatr. 64. Scheuch, gram. 122^ 

t' 5- 

Hahitat inEmoipds paludibusgraminofis. 2|- 

6. ARUNDO calycibus unifloris , foliis inyolutis mu- wenarla^' 

cronato-pungentibus. ' 

Arundo foiiorum lateribus convolutis acumine pun- 

•gente. FlAapp. 43^ Fl.fvec, 102, 108. It,fcan.^^6. , 
Gr^men ibsrteum rpicatum« foliis mucronatis longiO" • 

ribus. Bauh. pin. 5, 
Gramen fpicatum fecalinum maritimum maximum , 

fpica longiore. T. Schuch'.' gram, 138. 
flabitat in Europa Q America aH maris littora are- 
tiofa, 2|. 

ARISTIDA. 

l. ARISTIDA panicula ramofa, fplcis fparfis- adfccnliomi^ 

Gramen avenaceum, panicula rainus fparfa, cujus 
lingula grana tres ari(tas longilHmas iiabent Sioan. 

/^w- 35- *(/'• ^- p' r^- ^ ^« /• 5^' 
Gramen avenaceum maderafpatanum , panicula fparfa 

ariftis longioribus ornata, Pluk^ alm. 174, t. 191, 

/iit/wf w Infula Adfcenfionis, una ex quatuor ijlius 

pauperrima Flora ptantis^ quarum 1 Sherardia fru- 

ticofa , A Euphorbia origanoides , 3 Portulaca, Os' 

' heck.%^ ' 

Mabitus Fejlucee ovin/g , fcd paulo major. Radijc cefpi-^ 

tem conjlituens. Culmi inferne ramqfi. Folia ebafi 

latiore fetifim anguftdta , plano-canaliculata fubulata, 

Panicula oblonga , diftinSla glumis coroUa uniyalvibuSy 

fiUformibus^ longitudinaliter convolutis , tripHcJ arijia 

termimtis. - 

H 5 «• ARI- X2fl TRIANDRIA DIGYNIA. peicnne, tenue. . americtiu. 2. ARISTIDA paniculx ramis funplicifliniis , fpids aK 

ternis. Jmxn. acad. 5. p. 393. * • 
Habitat in Jamaica. 

LOLIUM 

1 . LOLIUM l^ica mutica : fpiculis comprcflls multifloris. 
Lolium fpids muticis. ilort. cliff. 2^'Fl.fvec. 104» 
iio. Roy. lugdb. ^9. 

Lolmmfpiciscompreflis, radice percnni. Fl.lapp. aa, 
Gramen loliaceum , anguftiore tolio & fpica. Baub. 

pin, 9. tbeatr. 127. Scheuch. gram. 25. 
Habitat in Europa ad agrorum verfuras folo fenili, 2f. 

2. LOLIUM fpica mutica tereti fpiculis trifloris. 
Gromen Loliaceum; fbliis & fpicis tenuiflimis. FiiilL 

pari/: 81. 
Graminis loliacei anguftiore folio & fpica varietas. 
iSaub. piru 9. fpica tereti anguftiflima. SchauL 

fr^oi. 28. 
Habitat in Gdlia. 
, Hcc faciunt ' plures tantum varietatem prioris;" diver- 

^ Jilfirnm a Tritico tenello ejl. 
3 LOLIUM (^ica ariftata : fpiculis compreflis ariftatis. 
Loiiuiir Qpicis ariftatis, radice annua. Hott. cliff. 23. 

tVJvee. 103, 109. Roy.lugdh, 59. 
Gramen loliaceum , fpica longiore , f. Lolium diofco- 

ridis. Bauh, pin. 9. theatr. 121. Scheuch.gram. 31. 
Habitat in Eurqps agris inter Hordeum^ Linum. Q 

ELYMUS. 

arcnariiis. i. ELYMUS fpica ercfta arfta, calycibus tomentofis 

flofculo longloribus. 
Elymus foHis mucronato pungentibus. It.fian, 335. 
Sccale- fpiculis geminatis. Fi.fvec. 106^ in. 
Triticum foliis acuminatispungentlbus. Roy. b^dy.fi. 
Gramen caninum maritimum, fpica tritic^a, noilras. 

Rof.hijl, 12^6. Scbeuch. gram. 6, 
Habitat ad- Europa littora marina in arena mcbili. 2|. 
Spicam'fl.«, lorga-t tcmc'ntc/a. Spiciilae 2, r^fl<e?, bi- 
' Jlara , mutica , calyce breviores^ Folia oi-undinacea , 
glaucaf albida^ involuto-mucronita. , *' 
piiiiadelphi 2. ELYMUS fpica pendula patula, fpiculis fexfiorls: 
CU5. inferioribus ternatis. Amixn, acad, 4. p. 266. * temulen 
nun. _J TRIANDRIA ClGYNu/ ibj 

Habim in Penfylvania. 2|. 

SimiUimusE.JibiricoS canaden/i. , 

3. FXYMUSfpicapendulaaraa, fpiculis binatis ca- fibirrcus. 

lyce longioribus» Hort. upf, aa^ * Amin, acad. 3. • 

p. 20. 
Tricicum radice perenni, Qpiculis binis longiQimeari- 

ftatis. Gmtl. /wir, i. p. 123. t. ag. 
Hdbitat in Sibiria. 2|. 

4. ELYMUS fpica nutante patula , fpiculis infcriori- «aadenrir 

bus ternatis , fuperioribus binatis. Amxn^ acad. 3. 

p. ftO. . 

Graroea fecalinum majus altilTimum virginianum.ilfo- 
rif. hijl* 3. p. n8./ 8. ^ 10. /a. /fa/. fuppL^S^^. 

Habitat in Canada. Kalm. 2f. 

Qm^nit in plurimii cum E« Sibirico, (z guo tamen 
differt 1. Spiculis villqfist nec nudis. 2. involucris 
in xtrijlam exeuntibus longiovihus ipfa fpicula^ dem' 
tis arylisj at in Sibirica im'olucrum minus fubula" 
tm^ fed fere lanceolatum in arijlam defrnens^ qua^ 
hrge brevior fua fpicula. 3. Sptcae inferne ternae , 
quum Sibirica femper duas oUineat. 4. Spicuiae , 
aum Jlorentj dehifiunt a fcapq patulo « in Sibirica 
verofpicuiae approximatd funt fcapo, Ad Jinguli Jlo' 
fculi iafinj a tatere interiore fpicutarum^ efl punflum 
f. maculft rufo-fufca^ Folia hujus rore ctsrule/cente y 
pt'^ferUmfuHus obducta^quod non in pracedente* Ari- 
lls coroUina cum matmefcit fiufius patenti rejlexae 
futti^ contra ae in Sibirea. 

5. ELYMUS ()pica erefta, fpicuiis binatis involucro vlrginlcus. 

longioribus. Hort, upf 22. 
Hordeum fiofcuiis omnibus tiermapIiroditJS, involu- 

cris flofculos craffitie & longitudine fuperantibus- 

Gron. virg. 13. . ' 

Habitat in Virginia. 2(. 
5. ELYMUS ^iculis bifloris , involucris fetaceis pa- caput me 

tentiilimis, dufo. 

Elymusinvolucrisreflexo-patentibus. Amcen. dcad. 3 

Avena lufitanica l]picata , caputmedufie referens» Mo- 
rif. hiji^ 3, p. 2x0. Raj. fuppl. 611. , 

Gramen hordaceum , fpica arilUs longiflimis circum- 
vallata« Scbeuch. gram. ap.? 

Ha. ■»>..-» Iii4 TRIANDRIA DIGYNIA. Uahitat iu Lufitani» , Hirpaniae maritimis, 

Culm%x$ angtiftus ^ pcdcdis^ Spica oblorga. Involucra 

partialiA tetraphylla , patentijjima /. refexa , fetacea , 

iongitudiru fiojculorum cum eorum arijfis, SpU 

culx gemins y bijlorai Jlojculo utroque arifiato^ fd 

interiore omnibus partibus minore^ 
HyfUrix. 7, ELYMUS fplca ereda , fplcuHs , involucrodeftituti* 
Gramen avenaceum locultis arifhtis, paniculis ecW- 

uum referentibus. Gron. 
Habitat - • - - 
Spica compojita ex Jpieulis duabus ad Jmgulum deiitem 

racheos. Spiculse quadrijlora arifiis bngis^ Jnvo- 

lucra nuUa^ Jed horum loco calii duo, 
auiinus. 8» KLYMUS fpica n^tante arfta, (^iculis re<!itis invo- 

lucro deftitutis : infimlsgemiiiis, /7,/i'tfr. 2.p. xiz 
Triticum calycibus fubulatis qyadrifloris ariftatis. Sp\ 

pL I. p. 8tf. • 

Gramen caninum non repens elatius, fpica ariftata, 

MoriJ. hijl. 3. p. 177./ 8. t, i. / 2.Buxb.cent. 4 

p. 29. r. 50. 
Gramen Loliaceum, fibroC-i radice, ariilis donatum. 

f^aill, parij 82* 
HcAitat in Europa. !2(. 

SECALE. 

cerea!«. j^ SECALE glumarum ciliis fcabris. Hort^ upf, 21,. 
I^ernum. Secale hybernum vel majus. Bauh pin. 22. theatr. 425. 
/J, Secale vernum C minu^:. Bauk pin, 23, 

Habitat - - - - O 
% SECALE elumarum cilils villofis , Iquamis calyci- 
nis cuneiformibus. 
Gramen fpicatum fecalinum, glumisvillofis in ariftas 

longiffimas defineutibus. 1 purnef, infl. 518. 
Gramen fecalinum maximum, Park, theair. 1144. 
13^ Qramen creticiim fpicatum fecalinum , glumis ciiia- 
ribus. Tournef cor^ 39. Buxb,cent, $ p. 21. t. 41. 
Habitat in "EuTopdL aujlr^ali y ^inOriente, 
oricntale. 3, SEC^^LE glumis hirfutis , fquamis calyCinis fu- 

bulatis. 
Gramen orientale fecalinumi fpica brevi & lata. 

Toumef ccr. 39. 
Habitat ad Aichipelagum 

4. SE- yernum^ 
TiUofujn. J TRIANDRIA DIGYNU; . 125 

4. SECALB gjuaus cxtrorfum cUiatis, , ' atticum 

Gramen creticunn fpicatum fecaliaum altUGmum, tu< 
berofa' radice. Tournif, cor, 39. Scheuck^ grcan. sa» 
Hjbitatin Creta« 'J 

HORDEUM. 

I. HORDSUM flofculis omnibus hermaphroditis ari- ▼«!«««• 
flatis; ordii^bus duobus eredioribus* 
Hordeum liofculis omnibus hermaphroditis, feminibus ^ 

• cordcatis. Hort. upf^ s&a. Mat. mcd, 35. 

Hordeum flofculis omnibus hermaphroditis. Hort'. , 

clif. »4. Roy. lugdb. 69. 
Hordeum polyflichon vernum. iBauh. pin. 22. theatr. cel^/k. 
439» Morjf, hifi. 3. / 8« t. 6. f, 3. 
/3. Hordeum nofculis omnibus hennapliroditis , femini« 
bus decorticatis, Hort. upf. ^3. 
Habitat • - - - Q 

». HORDEUM flofculis omnibus hermaphroditis ari- i^exalkichttft 
ftatis, feminibus fexfiiriam xquaiiter pofitis. Hort. 
upf 23. 
Hmtat ----- Q - 

.3. HOROEUM flofculis^ lateralibus mafculis mutiois, «aMchon,. 
feminibus angularibus imbricatis. Hort, upf 23. 
Hordeum diftichon. Bauh. pin. 22. Morif. kift, 3,/ g. 
r. 6f. i. 
p. Hordeum fl^fculis lateralibus mafculis muticis, fe- nudMi 
minibus angularibus imbricatis ddcorticatis* 
Habitat - - - - O ,' 

4. HORDEUM flofculis lateralibus mafculls muticis, zeoadtoiu 

feminibus angularibus patentibus corticatis. Hort. 
upf 23. n. 5 
Zeocriton f. Oryza germanica. Bauk pin* aa, Morif 
kift. 3. f 8- t. 5. /. a. 

Habitat O 

• ^ 

5. HORDEUM flofculis omnibus fertilibus ternis ari'- bulbofon. 

ftatiS, involucris fetaceis bifi ciliatis. Amxn» acad, 

' 4 P' 304. * 
Gramen fecalinum bulbofa radice. Barr. ic. iia. / >. 

SekeucL gram^ 19. 

Gramen bulbofum ex aleppo. Bauk pin. 2, prodr. 4. - - 

thtatr. 81« 

Gra* ift6 \ XRIANDAIA PIGYNIA. Grafflen fecaliDum cl^alepenle , radice tuheiofk. Morif. 

hifi. 3. /). 179./. 8. t. 6.f. 7» ' 

Habitat in Italia, Oriente. 2f. 

murlnuJB. ^ . HORDEUM flofculis later^iibus mafculis ariftatis , 

invblucris intermediis ciliatk. Hort. cUff. »4. M.Ji'ec. 
107, n^. Roy. lugdb. 69. 
Gramen hordeaceum minus & vulgare, J5tf«A. pin: 9. 
rAMfr. 134. Scheuch. gram. 14: , 

A Gramen Ibicatum fecalinum hunus. Schntfh, gram.i 
17. VailLparif. 83. ^ 17. /*. ^. 
Habitat in Europae locis rudfratis. Q 

ttod^fum. 7. IJORDEUM flofculis lateralibus mafculis mnticiSt 

involucellis fetaceis lavibus. , * 

Gramen myofuroides nodofum. Raf, angl 3. j>^ 397. 
r. 20.^. fl, . ^ ^ 

Habitat in India , Anglia. ' 

Simile H. murino ,, fid angu/littf , dlr/ttx. FI$fcuIi la- 
tcraler carent &* drijlis^ involucella minime arijlata, 

Juhktxm. ^ JHORDEUMariftisinvoIucrisque fetaceis longiffimis. 

Habitat in Cahada. Kabn. 
^ Habitui Hordei murinl , fed involucra &* arijla feta-^ 
cea juadruplo longiores , 'quam tota fpica , unde fin" , 
pUarisfacies graminis. 

TRITICUM. 

aftitum. I. TRITICUM calycibus quadrifloris ventrlcolis gla- 

• bris imbricatis ariftatis. HbrL upf^i. 
Triticum radice annua , fpica glabra arifiata. Hort. 

clif^ 24. Roy. lugdb. 170. 
Ttiticum aeftivum. Bauh, pin, 21. 
Habitat apud Bafchiros in campis* Heintxelman. Q 

hybeniiiin. ^. TRITICUM calycibus quadrjfloris ventricofis lavi- 

bus imbricatis uibmuticis. Hort* upf. 21. Alat. mtd. 

Triticum radice annua , fpica mutica. , Hort. cliff. 24. 

Roy, lugdb. 70. 

Tnticumhybernum, ariftis carens. Bauh. pin. 21» 
Halntat - - - - J^ turgidi 3. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricofis vil' 
lofis imbricatls fubarlftatis. Hort. upf. 21* 

Tri. ^A TRUNDRTA DIGYNA. 197 

Triticum radice annua, glumi^ villofis Ifort. clif, 24. 

Roy, bigdb. 70. 
Triticum fpica villofa quadrata breviore & turgidiore, 

Morif, bift. ^pJ 176, f. 8^r. i./ 14. 
Habitat - - - - ^ ' 
4. TRITICUM calydbus bifloris nudis , flofculis lon- poioiiicum. ' 

giilime ariftatis, raclieas dentibus barbatis. 
Triticum polonicum. Fluk. phyt. %^i.f.6. 
Triticum majus, longJore grano, glumis foliaceis, 

polonicum. Morif.hsjl. 3. p. 3. lys^fz^t. i./ 8« 

Habitat 

SimiU pracedentibus.fed fpica major^ cinerea; Glim<t 

duplo longiortSf bijlora tantum arifta utrii^gue jiojculi 

longiJJiMM. 
S^TRITICUM calycibus truncatis quadriflofis,. flo- Spdta. 

fculis ariftatis nermaphroditis: incermedio heutro. 

Hort.upf 21. / ' . 

Hordeum flofculis lateralibus mafculis muticis invo« 

lucro deftitutis, Saui\ monf 39. , 
Zea. dicoccos vei Spelta major. Bavk pip. fi2j tbcatr. 

412. t* 414. Morif hjfi. 3.71 8* t. 6.f.i. 
Habitat ^ 

6. TRITICUM calycibus trifloris r flofculo altero ari- monococ- , 

(bto; intermedio neutro. cum. 

Triticum involucris unifloris, floribus ariftatis, fpica 

difticlia. Sauv.monf 39. f 
Hordeum diftichum fpica nitida f. Bdza nuncupatum. 

Tourn<f.iiifi. 513* 
Zea Briza difta f. moiiococcos germanica* Bauk 

pin. 21. Morif hift. s^fS* t. 6,f 2. 
Briza monococcos dodonaei. Lob. ic, ^r. 
Habitat. - - - - O 

7. TRITICUM calycibus fubquadrifloris ; flofculis ^^^xL^xm. 

iQuticis acutis, foiiis fetaceis. ^ '^ 

Gramen (oliaceum minus, fpica fimpUci. Bauk pin. 

9. prodr, it. 
Gramen loUaceum 5 foliis & fpicis tenuiflimis. Morif 

hiJL Z'P* '8»./ 8. t. 2.f 3. 
Habitat MomCjpetiii Sauvages. O 
Cubnut Jpithmaus , tencr , filiformi^, Folia fetacea , 

involuiOm Spica Jlwibus 4. /• 7. alternis. 

8. TRt .% 128 TIUANDRIA DIGYNIA. jsnceuflL 9. T^ITICUM calycibus truncatis quinquefloris ^ fo- 

liis involutis. jimxh, acad^ 4, p, 266, ♦ 
Gramen tritlci fpica mutici fimiU; Bauh^ pin. 9. ^rodn 
18. t. 17» theatr. 132. ScheucK gram. J, VcuU. pa* 
rif. 8r. 
Habitat in Europa aujlrali , Orieiite» 2{. 

rcpe;i5. 9. TRITICUM calyclbus fubulatis quadriflorls acuml- 

natis- 
Triticura radice fepente, foliis viridibus. Fl. Ltpp. 33. 

FL fvec. 105. 114. Hort. cliff* 24^ Mat. med, 37. 

Roy. tugdb, 70. ' 

Qramen caninum arvenfe f. Gramen diofcorMis. 

Baukifin. i.Sel^euch. gram. 3. 
Hahitat in Eurogae cultilL %. 

maritimum, 10. TRITICUM calydbus multifloris , flofculi^ mu- 

cronatis, fpica ramola. 
, Poa panicula ramo(a , floribus alterui^ fefiilibus» Roy. 

lugdb. £74« 

Gramen Loliaceum, panicullk ramofa 9 maritimum* 

Bauk, theatr. 130* Scheuch. grafn. 274. 

Gramenmaritlmum, panicula loli^cea. Baukpin. 8« 

X prodr. 19. Morif. hijl. 3./. 8. t. 2./. 6. 

jHabitat in GaliiaB & An^iae maritimis. 

Cxiloiu^fpithamaus^fubramofus. Folia longitwUne culrtii 
vaginis purpwrafcentibus^ Spica ramofa^ fere panlcu^ 
lata ramis angulatis. Svicvldi s. f lo-Jlora^ alterna^ 
comprejie^ bafi crqffiiycula y fefftles^ vet etiam folitariM 
in ramijicationibus. 

TRIGYNIA. 

ERIOCAULON. 

trianguiare. !• ERIOCAULON culmo triangulari , foliis enfifor- 

mibus, capitulo ovato. 
Plantaginella aurea alopecuroidesbrafiliana, foUisgfa- 

mineis. Breyn^ cent. f. 50. jMorif hijl. 3, p. 259- f 8- 

t. i^, / 17. 
Habitat in Brafilia. 
Flofcuhs npn potui perfpice)'e in Herb. Fifonis apni 

Bwmumnum^ 

1». KRI- TRIANDRIA TRIGYNIA, 1^9 

«. BRIOC AULON culmo quinquang;u1ari ,* folii<; en- qnlnqouu 
fiformibus, calyce uniyerfali peutapliyilo. R. x.^L suiare, 

48-* , 

Scabio& gramineanudicauiiSfCapituIis argenteisfSta- 

tice mmima m idera(]patana. Pluk,Alm. ^66. r. 22 1. /. 7« 
Habitat in India. 2(. 

a. ERIOCAULON culmo fexangulari ♦ foliis enfifor- fexanguUf% 

mibus. f7. ^«ry/. 49* 
Gramen junceum india qrientalis minus, capituloro- 

tundo ex paleaceis fpicuiis in cacumiue caulis gIo« 

merato. Poik. mant. 4^. 
Habitat in India« 2|. 

4. ERIOCAULON culmo fexangulari , follis fetaceis. ^«ttceum, 

FJ. ^ry/ 50, . 
Randalia maiabarica,capiUaceo folio. P^tiv. ropiV.344. 
Tfieni-kotlijelieti pullu. Rheed.maL 12.P.1U9. t. 63. 
Habitat in Inddz. » 

5, ERIOCAULON culmo decangulari , foliig enfifor- ^^canfuiatc. 

mibus, 
Eriocaulon noveboraccnfe , capitulo albo globofo f. 

Giobularlaamericanaflatices haud abfunilis^caulicu^ 

lis lana atro^nitente refertis. Pluk. amabk. t. 409. /. 5, 
RandaJia americana procerior. Ar. gtf^. t, 6. /. a. 
Globularis aflBnis ^quatica, caule tenui aphyllo grami- 

neo , cdpitulis albicantibus parvis globofis « foiiis 

paucis humi ftratis gramineis. Gron.yirg. 13. 
Habitat in Asneticxfeptentrionalij paludibus^ 

MONTIA. 

i.MONTIA. Fl lapp. 51. JF7. fvfc xos, 115, Roy. fontaaa* 

bigdb, 199* 
Montia aquatica minor. McK gen, 18. r. 13. /. t. 

\.Ptuk 

Alfine paluftris, portulacae aquatic» funilis. Raj. hifi. 

1035. Pet herb. Uio.f. i«* 
Poitulaca arvenfis. Bauk.pin, «88« 
HMtat in Europa adfcaturigines. Q 

PROSERPINACA. 

rPROSERPINACA.-^. ttp/. 1741.Jp. «I* fala«* 

Limm Spee. flant. pars. L I Trl« I30 . TRIANDRIA TRIGYNJA. cordatum. .Trlxis, Mtch. £. K C 1748. n. 43. 

HabitatinVirgimxpaludibus. 

Radix repen^. Caules pedalesj teretiufctdi^ Folia aker» 
na^ lanceolata , ferrata^ in petiolcs definentia : de^ 
merfa f ima in lacinias lineares pinnatifida. Flores 
axillares , folitarii. Fruclus fgura Polygoni, 

TRIPLARIS. 

tmcriciaa. j. TRIPLARIS. Loefl. it. 256. 

Habitat in America meridionali. % 

'PoliSL fpithanueaj ovata^ integra ^ acuminata^ petiolata^ 

Spicae pilofa » braSeis ovatis « acuminatiSf parvisj pU 

Iqfis. 

HOLOSTEUM. 

I. HOLOSTEUM foliis fubcordatis. Ansen. ac. 3. p. %\ 
Alline foliis fubcordatis , ftipulis utrinque quatemijs. 

Hort. upf 24. , 
Holofteum foliis orbiculatis oppofttis, racemis laxls ter- 

minalibus remotis. Brown. janu 139. . 
Alfme americana, nummulariae folio. Herm.parad.iu 

r. II. Sloan. jam. 87. hifl. i, p. zo^ 
//istzra^ /n Jamaica, Surinama. 

a. HOLOSTEUM foliis ellipticis camofis. Amaen. acad. 

3-P- »!• 
Alfme folils ellipticis fucculentis. C6Id.noveb. 9. 
Habitat in Noveooraco. 

3. HOLOSTEUM foliis orbiculatis hirfutis. Aman.acad. 

3« p* fii- 
Alfme foliis orbiculatis liirfutis, floribus feIIiIibus.Ao);. 

mijf. 
Habitat in Malabaria. 

umbelUtum. 4- HOLOSTEUM floribus umbellatis. Lafl'it. lao. * 

Spergula foUls pppofitis, pedunculis umbellatis. Guett^ 

fiamp, 298. Dalib, parif 134. 
Holoueum cariopliyllaBum arvenfe. Tabern.ic. 233. 
Lyciinis graminea nirfuta umbellifera. Morif hifl.^.p. 

546- /. 5. t. ftfi. / 46. 
Caryopliyllus arvenfis umbellatus, folio glabro. BauJt^ 

ptn. ftio. 
CftryophylluS arvenfis. Bauh. hifi. 3, f. gtf i. 
Hakitat in Europae aiiftralis arvis. Q fucfulea- 
tum. hirfutum. I 

TRIANDRIA TRIGYNrA. ,3, 

POLYCARPON. 

I. POLYCARPON. 

MoUugo tetrapkyUafomsquitetms obovatis, panicu- ^^.^, 
lis djchotomis. /Jort. cU}: as. Sp. pT. i.p. go tetraphyi- 

Anthyllis marina alfinefolia. BiJi. pin. aSa. 
Anthyllis alfinefolia poilygonoides major. Barr. rar. 
„103- ^ 534- 
Babttat in ItaliaB , G, Narbonenlis vineis. O 

MOLLUGO.. 

I. MOLLUGO foUis oppofitis lanceolatis, ramls alter- „ <• „ ,- 
ms,pedunculis lateralibna coAfertis unifloris S: tS-A "^^^"""^ 

Habitat in Zeylona. 

%. MOLLUGO foliis fubquaternis lanceolatis, race- ^ .^ 
nus paniculatis. ^^. 

Habitca in Afia. 

Radix^q/2z Caules' 3. /T 4, >//!/ , /^,«. PoUa t»^- 
firi/toii , /^/j<r quaterna , >/Sii, acuminata , /^^ia. 
ranicula ranor r rac«Kw terminalibus B lateralibus 

3. MOLLUOO foliis quinis obovatis aequalibus, florl- pcataphylla. 

bus panlculatis. /I leyl. 51. a-payua. 

Alfine raniofa procumbens quadrifoUa , ad radicem 

polyphylla, Burm. xeyL 13. ^ 8./. la. 
rfabttat tn Zeylona. 

4. MOLLUGO follisquinis obovatis, ramis altemis, c^^^ 

pedunculis unifloris. J^pcrgma, 

Hahitat inlndia. 
Caulis debilis , filiformis , artieulatus Ramis alternis. 

Folia aai/M , obovata^ inaqualia , ofrm/j. Peduncu- 

^* *• y^ 5 > «</ Jrtgula genicula , /0/1« longiores , «- 
nifiori^ ' 

5- MOLLUQO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, 

caule ftibdivifo decumbente , pedunculis unifloria. ^*"^^^**^ 
Hort. upf, «4* 

MuUugo foliL<: fappius feptenls lanceolatis. Gron. virg.14. 

Alfine Spergula mariana, latiori folio^floribus adnodos 
pedicuUs curds circa caulem infidentibus, calycibus 
eleganter punftatis. PluL mant. 9. r. 33». / 5. 

Alfine procumbens , gallii fecie. £irer- piB. t. 6./, 3, 

mbitat in Virgijiia. O 

1% MI«' 13» TRIANDRIA TRTGYNIA. dichotomt. MINUARTIA, 

I. MINUARTIA floribus confertis dichotomfs. 
Minuartia foliis fetaceis, caule liinplici tredo 9 flo« 
ribus fedilibus conf .rtim dicliotomis» Lxfl. it, xan 

Habitat in Hlflpania. O 

Plantula riglaay dura^ tenaxjfamusJimpUx, Fblla. op^ 
pofitaj fetaceOm Flores cymqpin capittdumquadraium^ 
arfle dichotomum, ,fdjligiatum , caule fgpius majusj 
feffdes. Brsi&esdfetaceayforebngioresj apice reclo. 
Semlna quinque adoflo^ fubrotunda^ reniformia. Co« 
lor plaritde futfufcus. Lixfl. 
ctmpefiris. fl* MlNUARTIA floribus terminalibus altemis braftes 

longioribus* LaJL zV.. 122.* 
Habitat. in HU]pani£ coUibus planis. Q 
montana. 3. MINUARTIA floribus lateralibus altemis braftei 

brevioribus. Lxfl. it. 122, t x./. 4. * 
Habitat in Hifpaniae toUibus altis. Q 

QUERIA. 

Ufpanica. i. QUERIA floribus conferris. 

Queria iiifpanica, bra Aeis patulis haroAtis. Lcefl* ir.41 

Habitat in Hifpania* Q 

Antecedente minorj fragilior. Capitulum ftorum obfole- 
tius tetragoman , faciuime a cauU difcedens. Bra<3;ex 
fetacea\ erefhc j apice extrorfum hamata^ vejlibus ad- 
hjsrentes, Semen i^ comprejjum ^ fubrotundum. Color 
planta aWidus. Habitus antecedentis & Jtruflura fto- 
ris eadem ; at Semina foUtaria Q plura con/Utuuut 
genera diverfiffmuL 
canadenns. 2. QUERIA doribus foiitariis, caule dichotomo. 

Mollugo foliis oppofitis, ftipuiis quaternis , caule di« 
ciiotomo, Gron. virg. 14. 

Habitat in Canada, Virginia. % 

VAdixftbrofa, CRuiisftrifluSj dithotomtiSj fpitham^us^ 
teresy JUiformis » ereSus. Herba lini cathartici. Fo- 
lia oppofita , lanceolato^Hxta , integeirima , adfjperfa 
utrinque punllis fufcis. ' Stipulae gemina utrinque 9 
acutx ^ memhranace/€ Tlotes JbUtarii ^ fubpedumuU» 
ii^ parvi^ viridesy exfinguta dichotomia^ CaLlyx aio»- 
quepartitus i foUoUs obtufitifcuUsy fubformcatis. Peta* 
b mdla. Stamina 3, jtuheris flavis, Qermen fulnro* ^»* TRIANDRIA TRIGYNIA. 133 

tundum^ Styli trts^ Sppatanea planta abior catdc ca* , 

piUari^ culca craljior ^iSfoUis minimc punllatis. 

L E C H E A. 

I. LECHEA foliis lineari-lanceoladsrfloribus panicu- minor» 
latis. jimxn. acad, 3. p\io. t, i./. 4. * 
Capraria foliis integerrimis. Gronj. virg, 75. 
ScoparLa foiiis tenuifnmis inplurimos & tenuiffimosra- 

mulos divifa & fubdivifa. Kaj.fuppL X3a« 
Hdbitat in Canadae fyhns glareofis. if. 
%, LECHEA foliis ovato-Ianceolatis» floribus lateralibus m^or. 
vagis. Amxn, acad. 3. p. u. */. 4, * 
Habitat in Canadx aridis. \ * 


II CLjf 134 TEtRANDRIA MONOOYNIA. 

ClaJJis IV. 

TETRANDRIA 

.MONOGYNIA 

LEUCADENDRON- 

racemofum. I. LEUOADENDRON foliis fetaceis , flofculis dif- 

jundis racemofis. 
Protea foliis fetaceis , fioribus racemofis. Hort\ cliff. 

49<5. 
Habitat in iKthiopia. % 
proteoides. &• LEUCADENDRON foliis fubulatis , ramis determi- 

natis « iloribus terminalibus. . , 

Protea foiiis iinearibus fimpliciiBmis : ramis determi- 

natis, floribus terminalibus. Roy. lugdb. i^6. 
Hahitat ad Caput b. fpei. ^ 
Folia confcrta^ 'Rami ad deterndnata fpatia confntij 

ceterum nuUi. Calyces fubrotundi ^ pubejccntes. 
caaceUatuiB. 3. LEUCADENDRON foliis fubulatis, ramis Qpariis, 

Aoribus lateralibus. 
Lepidocarpodendron foliis anguftiiTimis gramineis, 

frudu cancellato, femine corouato. Boerk lugdb.2^ 

p. 193 ^ '93- 
Habitat ^ad Caput b« (pei, in Ecricetis momis Tisri' 

disi 6 
LepMocar. 4. LEUCADENDRON foliis lancfeolatis , floribus 
podendrc- oblongis , calycum fquamis fummis hirfutis. 

Frotea toliis lanceolatis integerrimis glabris , calyci- 

nis fuperne villofis. Roy. lugdh. iS6. 
I^pidocarpodeudron foliis anguflis longiqribus fali- 

gnisy calycs fquamis elegantiflime ex flavo fufco 

aibo nigro variegatis , florum plumis atropurpureis. 

Boerh, luf^db. ». p. 188. t. 188. 
(ii Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycem 

fuccingentibus hirfutis. Roy. prodr. 188. 
Lepidocarpodendron folio faligno viridi : nervo & 

marglne flavo, cono longo fuperiore parte maxime 

claufo. Boerh. lugdb. 2, />. 189. 1. 18^ 
Hjbitat ad Cap. b. fpei* % 

$. LEU. TETRANDRIA MONOOYNIA. 135 

3. LEUCADENDRON foliis lanceoUtis , floribus repefts, 

oblongis, calycum fquamis glabris. 
Protea caule multiiloro , calycibus ol)longis , foliis 

lanceolatis integerrimis. Roy. btgdb. 18S. 
Lepidocarpodendron foliis anguftis brevioribus lall- 

gnis, calyds fquamis elegantmime ex rofeo aureo al- 

bo atrorubro variegatis, ilonun plumis albis. Boerk 

higdb, ft. D. 187. 
li. Leucadenoron follis longiflimis obtufe trig;onis, lon* 

gitudine florem fuperantibus. Waclu ukra]. fio^. 
Protea caule unliloro , calyce oblongo , ' foliis Uneari- 

bus longiOimis. Roy. (ugd. 185. i 

Lepidocarpodendron foiifs longiflimis anguftifllmis, 

fruftum elegantiflime ex rubro flavo & albo varie- 

gatum fuccingentibus , radice repente. Bocrk, lugdb. 

8.^. 190. f. 190. 
Nabitai ad Caput b. fpei , in ftbuletis. % 
€. LEUCaDENDRON foliis lanceolatis , floribus actulo». 

fubrotundis , caule fuffruticofo unifloro. 
Leuc^dendron acaulon. fVacb. ultraj. ^04. 
Protea caule unifloro, foliis lanceolatis. Roy. lugdb. 

iS6. 
Lepidocarpodendron acaulon 9 foUis paucis latis, ner- 

vo & marginibus rubris ornatis, firuftu parvo. 

Boerh, lugdb. s. p, 191. t. i^. 
Habitat ad Caput b. fpei, ad radices montium. ^ 
Caiilis brevis. FoUa lineari-lanceolata^ altema f.fpar- 
fa. Calyx patens : Limbo foUofoj obtufoj concavo^ 
fiore longiore colorattf. 

7. LEUCADBNDRON foliis lanceolatis , floribus Scolymocc* 

ftibrotundis , Caule fruticofo ramofo. plialum. 

Le{>idocarpodendron acaulon, ramis numerofls e ter- 
ra excrefcens , calyce floris immaturo extus ex ru- 
bro & flavo variegato, intus flavo. Boerh. lugdb. t. 

19^. t. 192. 
tabiiat ad Caput b. fbei , in ericetis mont* Tigridis. % 

8. LEUCADEISDRON foIUs Integris , floribus de- Cinaroicies. 

preflis, coroUarum Umbis cylindricis. 
Leucadendron foliis fubrotundis patentiflimis petiolatis, 

foUoIis calycinls carinatis. Irach. ubraj. ao^. 
Lepidocarpodendron folio fubrotundo rigido, in pe- 

Gunculo longo craflb , fiore maximo purpureo* 

JRoerh, lugdb. a. n. 184. 1. 184. 

T 4. ' Cina- I& T3^ TETRANDRIA MONOOYNIA. hirtuni. Cinaroides fruCex, folio flibrotundo ri^do, e nxHite 
tabularU Petiv. muf. 374. 
0. Frotea foliis lanceolatis integerriinis , flore patente 

glabro, ftyiis ioDgillimis. Koy* lugdb* 1^6. 
Habitit ad Caput b. fpci in humidis mont. Talndaris» % 
Variat foliis cordatis^ ovaiis^ lanccolatis» 
9. LEUCADENDRON foiiis lanctoiatis apice cailo* 

fis « caule liirfuto, fioribus fparfis axiliaribus. A-- 

mxn. acad^ 6. qfr 3. * 
Lepidocarpodendrum foliis fericeis brevibus confertiP' 

iimis«conograciii longo. Bocrh^lugdb. &•/>• 194.^194« 
Habitat ad Cap. b. (]pei. 5 
caetiilatum. 10. LEUCADENORON foiiis caliofo-tricufpidatis in- 

voiventibus flores laterales. 
Leucadendron fo iis cuneiformibus apice tridentato- 

caiiofis, fummis ultra florem protenfis. fVack^ ul- 

traj. «03. 
Protea foUis lanceolatis obtufis flores involventibus: 

apice tridentato-callbfis. Roy. bigdb. 184. 
Hypopiiyilocarpodendron foliis Inferioribusapice trifi* 

do rubro; ftiperioribus penitus rubris giabris. Boei% 

lu0db. 9. p. 206. t. fto5. 
Uabitat ad Cap. h (pei locis tdigimfis^ % 
XI, LBUCADENDRON foliis caUofo - triculjpidatis 

fublanceoiatis^ calycibus turbinatis nudis. 
Leucadendros africana C Scolymoceplialus folio angu- 

ftiori; apicibus tridentads* irM. oLm. sia. 
Proteafoliislanceolato-iinearibus apice tridentato-caU 

lofis, capitulJs aphyllis. Roy. lujgS. 184. 
FroteafoUis ianceolato-linearibus : apice tridentato-cal» 

lofis. Hort. cliff. 29. 
Conocarpodendron foiio ri^ido angufio : apice tf iden» 

tato rubro , flore aurantio« Bocrk lugab^ a. p. 198« 

/. I98» 
Habitat qd Cap. b. fpei iit eampis fabulqfis, % 

t^. LEUCADENDRON foUis callofo-auinquedentatis« 

Leucadeudron foljis obverfe ovatis obiongis ; margi* 

ne caUofo fimbriatis : ad apicem crenatii. Wack ul* 

trau «03. 

Leucadendron afiricana arbor a^ntea, flunmo foUq 

crenato. Pluk. abn^ siift. r. 200. f. d* 

Frotca foUis obiongo-ovatis apice quinauedendatQ-cal« 

\QG>$n koy. lugdb. )84. 

Ct- Xypophyl 
locarpo* Conocarpo 
dendrom. TETRANDRIA MON0GYNU. 137 

Conocarpodendroa folio craflb nervo lanughiofo fu- 

pra crenato ibique limbo rubro, floreaureo, cono 

ftcile deciduo. Boerhlugdb, 2. v. 196. /.195. 
Scolymoceplialus africanus latifolius lanuginofus, fo- 

li]& in flunmitate crenatis. Herm. afr. 20. R(y. 

denir, 9. 
Habitat in iEthiopia. % 

13. LKUCADENDRON foliis fetaceis femitrifidis. cyanoidcs. 
Protea foliis linearibus ramofis. Roy. bigdb. i%6. 

Cyanus xtliiopicus ; rigidis capillaceis tenuiflimis foliis 

tri&dis. Pluk. mant, 6u t. 345./. 6. 
Habitat ad Cap. b. fpei. ^ 

14. LEUCADENDRON foliis fetaceis multifidis , ca- «lomcratum. 
pUulis glomeratis. 

Serraria roliis tenuiiBme divifis» capitulis tomentofis. 

jBftTW. afric, %6$. t. 99* /I s. 
Habitax ad Cap. b. fpei. ^ 
Simile L. Scrrari^y fed Jlores lum folitcaii ^ at glome" 

rati Q dcmumfpicati. 

15. LEUCADENDRON foliis fetaceis multifidis, Sernria. 

capitulis foUtariis. 
Abrotanoides arboreum monomatapenfe , floribus in 

ramulotum cymis. Pltdi. mant. 1. 1. 329. / i. 
Serraria foliis tenuiflime divifis» floribus rubris apeta- 

lis. Burm, afr. 264. t. ^9. / i. 
fi Anediifoliusfrutexafiricanus, flore fericeo. Seh. tkef. 

«. ^ 63. f 6. 
Htfbitai in ^tliiopia* D 

P R O T E A^ 

1« PROTEA foliis lanceolatis obliquis acutis fparfis trgeate^ 

ViUofo-fericeis planis: floralibus vertidllatis. 
Protea foliis lanceolatis int^errimis Iiirfutis nitidis« 

Hort. clijffl 29. 
Leucadendros a&icana arbor tota argentea fericea , fo- 

liis integris. PIxA. alm^ 212. t.aoo.f i. 
AJneyrodendros africana, foliis fericeis & argenteis. 

umun. hort. 2. p. 51. t. 26. Raj, dendr. 9. 
Conocarp6dendron foliis argenteis fericeis latiflimis« 

Boerk. lugdh. %. p, 195. M95. 
Globularia atricana frutefcens ttiymelex iolio lanugl* 

HOfa Tournef^ infi. 457. 

I s Fru- I 13« TETRAKDRTA MONOQYNIA. 

Frutex «thiopicus conifcr , foULi cneori lanug^oojQs fii* 

lici smulis. Breyn. prodi: a. 0. 49. 
Arbor ferens folia argentea« ZaaorL Idfi. 24. 
Habitat ad Cap. b. Spei. ^ 
Frutex fylvas argenteas conJUtuensj mtidiffimui omnium^ 

foUisJioralibus verticillatis. ' 
eooifcnu s. PROTEA foiiis lineari • lanceolatis integerrimls acutis 

glabris obiiquatis. Nort, diff. ap. 
Frutex a?tliiopicus conifer , foiiis cneori faiici aemults» 

Breyn, cenx. si. r. 9. 
fi. Protea foliis iineari • lanceolatis glabris , capitulii 

fquamofiSy corona foiiacea fuccinftis. Roy.bigdb. 

185. 
Conocarpodendron folio rigido crafTo angufto, cono 
larids parvo. Boerlu bigdb. %.p. 197. 1. 197. 
■ Y* Protea foliis lineari -ianceolatis glabris, capituiis ad 
bafin fquamofis. Roy. lugdb, i83. 
Conocarpodendron folio angufto rigido brevi^ cono 
parvo aureo : corona foiiacea IUccin(%o. BoerK 
» lugdb. s. p. floo. 

1, Protea foliis lineari - lanceolatis glabris, caule inferne 
radicato. Roy. lugdb. 185. 
Conoc^rpodendron folio tenuiffimo aDgulfiffimo fa- 
ligno , cono calyculato. Boerh. lugdb. 2. p. ^03. 
. . t. flo3. 

f. Protea foliis lanceolatis acuminatis flexuofis, capitulis 
corona foliacea fuccinftis, Roy. bigdb. 185. 
Conocarpodendroa folio tenui aoguuo (aligno , cono 
calyculato corona foUacea fuccindo. Boerli lugdb. 
2. p. «04. r. 204. 
Habitat ad Cap. b. fpei. t^ 

Flanta naturaus^ in patria^ an ipfa? argentea; ai ad^ 
ta & captiva extra patriam exuit decus ; variat 
dein etiamdomi milU modis vere Protea. 

CEPHALANTHUS. 

ocddentali». i. CEPHALANTHUS foliis oppoiitis temisque. Grmu 

virg^ 15. ' 
Ceplialanthus foliis ternls. Hort. cUff. n. Roy. lugdb. 

187- ^ 

Scabiofa dendroides americana , temis foliis caulem 
ambientibus» floribus ocliroleucis» Pluk.abn» 336. t. 

77- /• 4- 

HOr TETRANDRIA MONOQYNIA. 139 

Helntat in America feptentriomdi. % 

Cdvfidx nulla. Semina folitaria y longa pyranddata: 

bqfi attenuata , angulata , lamiginofa unilocularia. 

Receptaadum commune globofum , villqfum. 

GLOBULARIA. 

I. GLOBULARIA caule fruticofo , foliis lanceolatis Alypum. 

tridentatis iutegrisque. Roy. lugdb. 190. 
Globularia fruticofa , myrti folio -tridentato. T. Ga- ^ 

rid. aix. ftio. > 
Alypum monfpelienfium, f. Frutex terribilis. Bauk. 

hijl i.p. 598. Nijf.^ flfl. 1712. p. 33^. M8. ' 
Thymelxa foliis acuf is, capitulo (uccifo. Bau/uvin. 453. 
Habitat Monfpelii inque Regni Valentini Italiae 

fyhis ad rupes HSfaxqfa. t^ 
ft. GLOBULrARIA caule fruticofo , foUis radicalibus bifhagiiiica. 

cuneiformibus retulis ; c^ulinis lanceolatis. 
Scabiofa bifnagarica f.. Glbbularia frutefcens , rigidis 

foliis ad radicem rotundioribus cordatis. Pluk. alnu 

Z36. t. 58. /• 5- J^orif hifl. 3. p. 51. 
Habitat in Bifnagaris fylvis. af. 

3. GLOBULARIA caule lierbaceo , foliis radicalibus Tulguif.' 

tridentads; caulinis lanceolatis. FLfuec. 109. ii^. 
i>. (zL 65. ♦ Dalib. parif 43. 
Globularia caule foliofo , foliis ovatis integerrimis. 

Hort, cUff. 490. Roy. lugdb. 190. HaU. helv. 66j^ 
Aphyllanthes anguillare. Cam. hort^ 18. r. 7. 
Bellis caeruleay caule foliofo. Bauh.pin. 262. 
^. Bellis csrulea apula. Tabern^ hift. 2.^0. 709. 
r^ . BeUis caerulea monfpeliaca. Tabern. hifi. 2. p. 709. 
Habitaf in Europ» apricis duris. 2|. 

4. GIX)BULARlAfoliisradicalibus crenato-aculeatis, ij^floQi^ 

caulinis integerrimis mucronatis. 
Globularia lt>inola* Tournef. injt. 475. 
Bellis caerulea fpinofa. Bauh. pin, 262. 
Bellis fpinofa, flore globofo. Bauh.prodr* lai* 
Habitat in Granadae montibus. 2f. 

5. GLO^ULARLA caule fubnudo', foliis coneiformi- c^riifdb. 

biis tricufoidatis : intermedio minimp. 
Globularia R>Iiis radicalibus cuneiformibus retufis den* 
tatis: denticulo intermedio minimo. H^rt^ cliff, 491« 

Ray. bigdb. 190. 

Sca- I ' S40 TETRANDRIA MONOGYNIA. Scabiofa bellidis foliQf humiliSf cauleoudo, radice re- 
pente , foUo cordato. Morif. kijt. 3. p, 50. J. <S. i. 

Bellis caerulea montaha frutefcens. BauKpin:26%. 
0^ Giobularia alpina minima » origani fouo.. Tounuf. 
injl, 467. 

Scabiofa, bellidis folio, pyrenaica minima. Morifi 

Habhat in PannoniatAufb-ia«HeIvetia,PyTen»ts. % 
midiauUs. c, Gi.OBULARIA cauie nudo , folils integerrimis 

lanceoiatis. 
GIob6iaria pyrenaica , folio oblongo » caule nudo. 

Tournef. injK 4^7. 
Scabiofa , beUidis folio , bnmilis , caule nudo « radice 

non repente. MorifMJl. 3.^.50./.^. r. 15./. 4. 
Bellis caerulea, caule nudo* Baulu pin. 262. RaJ. hifi. 

881. ^ 
Habitat in Pyreuaeis ^ Auftriae montibus. 2|. 
• Inter-dum unicum foliolum in fcapo. 
vAmOii. 7. GLOBULARLA caule fubnudo , capitulis alternii 

feflilibus, foliis ianceoiato-ovatis integris. 
Globularia orientalis, floribus per caulem fparfis. 

Tournef cor* 35. 
HabitAi in Natoiia. Biarling. 2f. 
Radix perennif. Folia obvcrfe ovataj in peliolos dejf- 

nentia^ acut&^ intcgray nuda^ plurima. Cz\j1\s pe- 

dalis f hcrbaceus , JimpUciljimut : Foliis minimis^ 

lanceolatisj altemis^ remotis. Capitula infummita* 

ie cauliSf 7. oJ lo. altema^ fijfdi^ lidloiium. DIPSACUa 

I. DIPSACUS foliis feOilibus ferratis. , 
Dipfacus foiiis connato-perfoliatis. Hon. upfns* ari*' 

ftis fruftus reftis. Saav. monfp^ 1^6. 
Dipfacus capitulis florum conicis. Hort. cliff. n^ 

GroH.virg. 15. Roy. lugdb. ISS- Dalib. parif. 44. 
Dipfacus fylveftris aut Virga Pailoris major. BauK 

pin. 38^. 
JDipracus fylveftris. Dod. pempt. 735. 
fi. Dipfacus iativus. BauL pin. 385* anftis fruftus ha« 
matis. Saitv, monfp. 15«. 
Habitat in Galliay ADgliai Italia^ c^ 

«• DI« TETRANDRIA MONOGYNIA. 141 

t. DIPSACUS foliis coanatis finuatis. Udniatnft. 

Dip&cus folio laciniato. Bauh. pin. 385. Mory. kifi. 

3-p. ^58./. 7- '• 3<J-/4- 
Habixca in r^Uatia, Azow, Carniola. c^ 

j. DIPSACUS foffis petiolatis appendiculat;ls. Hort. pilo^w- 

ttjg/". 2$. Rcy. lugdb. 188. Dallh, parif. 44. 
Di^acus capitulis florum fubglobofis. JNort. cliff. 30. 

Roy. lugdb. x88- 
Diplacus fylveftris: capitulo mlnore f. VirgaPaftoris 

mmor. Bauh. pin. 385; 
JKpiacus tertius.- DoA . otfmr. 735* 
Habitaiia Anglia, Gallia. ^ 

SCABIOSA. 

♦ CoroUulis quadrifidis. 

I. SCABIOSA coroilulis quadrilidis «qualibus flori- «^P^ 
bus cernuis ,. foliis pinnatis : foliolis bnceolatis fer^ 
ratis. Hort. cUffl 30, Hort, upf. 26. Roy. lusdb. i88- 

ScabioCi alpina > foliis centaurii majoris. Bauh.pin.2jcy> 

Scabiolk alpina centauroides. Befl. cyft. afi. X2a. 

Habitat in alpibus Helveticis, Italicis. 2f. 

Calyx' imbricatus ^ jlore brevior. Fruflusfemiovatus. Re- 
ceptacubim glcMum: paleis lanceolatis^ danaliculotis ^ 
perfijlentibus. oemina quadrangularia ^ coronata deth- 
iibus 4 majoribus £? 4 miooribus alternis. Papptis 
radiis ao, patulis. 

t. SCABIOSA coroUttlis quadrifidis aequalibus calyd- tranfylvani- 

bus ariilatis, foliis radicalibus lyratiSy caulinis pinna- ca. 

tifidis. Roy. lugdb. 189, Hort. upf. 26. * 
Scabioia aldillima annua , foliis agrimonis nonnihil 

fimilibns. Herm. btgdb. 539. Morif. hifi. 3, p. 46. /. 

6. r. 13 / x3. 
Habitat in Tftmfylvania. © 
Gilyx & Palea mucronato-orijlatit j ut in S.fyriaca. 

$. SCABIOSA corollulis quadrifidis «quallbus , caly- fydaue^ 
dbtts ariftatis, caule dictiotomo , foliis lanceolatis. 
Hort. cliff. 30. /Joy. bgdb. 188. 
Scahio(a fioiticans lattfolia alba. Bauh. pin. 269. Morif 
hifi. 3.p. 46. f 6. t. 14./. 14. 
g. Scabiola petfioe folio » flora ametliyffino. VailL 
qR. 1728. p.a33. 
HabiitA in fijyria. Q 

4. SCA- I4A TKTRANDRIA MONOGYNIA. rijpda* flicciia. tacantha. 4. SCABIOSA cprollulis duadrifidis «qualibus , fquatnif 

caljcinis ovatis obtuus ♦ foliis pinuatifidis. Hart. 
cliff» 30. Roy. lugdb. 188. Sauv, metL 241. 

Scabiofa flore globofo niveo. Bauk pin, 207. 

Scabidfa fruticans angufiifolia alba* Bauk. pin. 270. 

Habitat in coUibus Narbona. 7\. 

j. SCABIOSA corollulis quiklrifidis fubradiantibqss 
fquamis calycinis obtufis, foiiis lanceolatis ferratis, 
Amxn. acad 6. afr, 4. * 
. Scabiofa africana frutefcens , foliis xigldis fplendenti- 
bus & ferratis , flore albicante. Comm. hort. i. p. 
»85-^ 93- Raj.fuppl 237. 
Habitat in iEthiopia. % 

^. SCABIOSA corollulis quadrifidis ^aequalibus , caule 
fimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis 
integerrimis. Jnort. clif. 30. Fl.fvec. 112, 119.^ 
Mat. med. 41. Ray. lug(L 188. DaUb. parif. 45» 
Suceifa glabra. Bauk. pin. 2(^9. 
Succifa f. Morfus dlaboli. Gm. epit. 397. 
y8. Succifa hirfuta- Bauh. pin. 269, 

Habitat in Burops pafcuis kumidiufculis. 2|L 

imegrifoUa. 7, gCABIOSAcoroUulis quadrifidis radiantibuS, foliia 

radicalibus ovatls ferratis ; rameis lanceoiatiSf caule 
lierbaceo: 
Scabiofa coroUis quadrifidis, foliis ommbus lanceola* 

tis ferratis. Sauv. monf. 155. 
' Scabiofa annua integrifolia f. fbliis bellldis. Magrt^ 

mon/p. 231. * 
Scabiofa montaina latifolia non laciniata rubca* Bauk. 

pin. 270. 
ScabiofaIatifolia,purpurafcente flore. Cluf.hijl.2.p.2.f.z^ 
Hahitat Mon(]pelii £? in Helvetia. O 
Caulis non hifpidus; Rami patuli. Calycls fqudma lan^ 
ceolata corollis breviores ; CorollaB mrtf. Sau\\ 
Folia Radicalia BeUidis, wata^obtufiufculay fcabrai 
acutiwi ferrata ; caulsna pauca ; Ramea lanceolata^^ 
amplexicaulia , ba/i ciliata , raro dintata f pinnati" 
fida^ hngiffima. CalyX 10 -phyllus; flore breinor. 
CoroUa radians j purpurarcens. Coroliul» bilabia^ 
tit : Labio ' interiore indivifo ; exteriore tripurtito ^ 
lineari. Pappus corona dcnticulam. 

tflnfiau 8* SCABIOSA coroUuUs quadrifidis «qualibus , foUis 

omni- TETRANDRIA MONOQYNIA. 143 

omnlbos iodivifis ovatis acuminatis rubferratis , caa- 

le lufpido. * . 

Scabiofa corollis quadrifidis , receptacuUs pilofis , fi> 

liisovato-lanceolatisferratis hifpidis. Scop, carn. 351« 
Scabiofa foiiis ovato-lanceolatis ferratis fubhirfutis^ 

caule hif^ido. HaU^hdwCTt. 
Scabiofa latifolia rubra hon laciniata. Baukvin. 270. 
Scabiofa latifolia, rubro flore 11. Ck^. hijL 2. p. i* 

iB« Scabiofa montaiia noa laciniata rubra i. BauK fitu 
»70. 
Habitai in Auftri», Helvetise, Monfpelii fylvaticis. 

9. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, cau- tatttlai. 

le hifpido, foliis lanceolatis pinnatifidis : iobis im- 
bricatis. 
Scabiofa flofculis quadrifidis, foliis pinnatifidis : lacl- 
niis lateralibus ereftiufculis. Afl. upf. 1744. p. ir. 

r. I. * 

Scabiofa altiflima fegetum. Trium£ Raj. fiippl 236? 
Habitat i/iTataria. ^ . 

Palea Uneares , feminilms longiares y decidtuc. Phuita 
xs^pedalis. 

10. SCABIOSA corollulls quadfifidis radiantibuSy cau- tmntiL 
le bifpi^Ot foliis pinnatifidis: lobis diftantibus. //orr. 

cliff, 31. W. r^^ee. rio , 117, Mat. med. 40. Roy. 

lugdb. 188. Ddlib. parif. 44. 
Scabiofa pratenfis hirfuta. Bauh. pin. A59. 
Scabiofa arvenfis. Tabern. hift. 442. . 
Scabiofk major communior hirfuta, folio non lacini* 

ato. Bauh, hzft. 3. p. 2. ' ' 

Habitat in Europa, jolo glarcofoj juxta fegetes ^inqne 

pratis. 2^ 
FruSus ,fimUinm S. tatarica^ fed abfque paleis. 

11. SCABIOSA corollulis quadrifidls j foliis cauUnis cramo&tiA. 
tripinnatis filiformibus. Sauv. monfp. 26S. f 

Scabiofa capituld globofo , foliis in tenuilfimas lacfaii* 

asdivifis, Bauk. pin. 271. Magn. monf. ^31. 
Habitat Monipeliiy /^ratf vias autumno florens^ 

* * CorottuUs quinquejidis. 

it* SCABIOSA corollulis quinquefidis radlantibus, colimlMrk* 
folUs radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis 
feuceis. H^rt. cUff. 31. Flfvcc. iii^ zi8. i.gQt^ 

ai^. / /• ^aritinuu «cnmict. 


t44 TliTRANDRIA MONOGYNIA. 

U6. »28. * Rpy. tugdb. i3p. D(M. parif. 45^ Sauv. 
monfp. &4fi. 
Seabiofa » capitulo gl6boro , major. BauK pin. %jo^ 
' Sc^biola minor. Cam. <pit. 7x1. 
fi. Scabiofa , capitulo globofo , minon Bauk pitu £70. 
Habitat in Europae montofisy Jiccioribus. 
Fioras palUdi dijco coiwixo. Fappvs fctis j longitudi-» 
ne coroUularum. 

13. SCABIOSA coroUuIis quinquefidis rediantibus ca- 
lyce brevioribus, foliis pinnatis: fummis lineadbus 
iutegerriniis. Amxn. acaa, 4« p 304. * 

Scablofa maritima psirva. Bau/i^ hifi. 3. p. 7. 
Scabiofa maritima, rut3& caninsB tblio. Bocc.Jlc. 
Babitat in Sicilia , Monfpelii. O 

14. SCABIOSA coroUuIis quinquefidis radiantibus, 
foliis radicalibus pinnatifiais ; caulinis linearibus bafi 
ciliatis. 

Scabiofa foliis planis carnofis : inferioribus pinnatis z 
ramis integerrimis linearibus. GmL Jib. a, p. £13« 

r. 87. 

Habitat i/iUcranla* P. ForfkjM. 

iS. SCAfilOSA corollulis qulnquefidis, foliis diiTeais, 
receptacuUs florum fubrotundis. HorP. dijf. 31. * 
Hort. up/1 s<f. Roy, lugdb. 189. 
Scabiofa llellata » foUo laciniato, major* Baulu pin. 

f Skjl. 

Scabiofa major Iii()panica« Cluf hijl. %.p. 1. 
fi. Scabiofa fteUata > foUo laciniato minor. Bauk. piru 

y. Scabiofa ftellata mlnima. Bauk. pin. ^71. prodr. nS. 
Habitat in Hifpania , pr^ertim in agro Granatenfi ad 

verfuras. Q 
Variitas yvix palmaris foliis ommbuspimuxtis\ juum iit 
u inferiora lanceolata Jerrataf incija 
^ Semina hafilanatd^ Pappo rotato i^mpliffimo. 

15. SCABIOSA coroUuliS quinquefidis radiantibos , 
floribus fcffilibus , caule prolifero , foUis incU vifis 
fubferratis. f 

Scabiola ftellata humUis integrifolia prolifefa. Henn^ 
' Jparad. 12$. r. 125. Raj.fuppl 236. 
Habitat in Indla. 

t7. SCABIOSAcoroUuUsquinquefidis, foliisdil N TETRANDRIA MONOQYNIA. i45 

receptaculis florum fubulati». Hort. clif. ^i^Hdrt. 

Upf. fttJ. 

Scabiofa peregrina rubra, capite obloago. BauK pin. 270, 

Scabiofa VL indica. Cluf. hift. z. p. 3, 

Habitat in India ? O 

Flos atropurpureus Aatheris albis. Fruftus ovatuf. 
Receptacuhm fubulatum , paUis fetaccis. Semina 
tetragona^ terminOUi praputio involuto plicatoi Pap^ 
po radiis 5, fetaceis. 

18. SCaBIOSA coroUulis quinqueiidis, foliis pinnatis: argentea. 
laciniislanceolatis, pedunculisnudiislasvibus long^- 

mis. Roy.lugdb. 190. 
Scabiofk orientalis argentea , fbllis inferioribiis indfis. 

Towrnef. cor. 34. 
Afterocephalus perennis argenteusiaciniatus» caule te- 

nuieburneo. f^aill^ a3* ij22.p. i8i. 
Hxbitat in Oriente. 2|. 

19. SQABIOSA corollulis c|uinquefidis, foliis incifis, afiricana. 
caule fruticofo. Hort.cliff.^i. Roy. Imdb» 189. 

Scabiofa africana farutefcens. Herm^ parad. 219. t. 219. 
/}. Scabiofa a&icaua frutefcens maxima » folii!s rugofis & 

crfenatis, minor. Hfrm. parad, 220. 
cy. ScabioQtafricanafrutefcens.maxima, foliis tenuiflime 

incifis. Boerh. lugib. i.p. 123* 
Jl Scabio(a minor xthiopica &utefcens, foUis lanugino- 
fis: Breyn. ic. 33. t. 26. • ♦ 

Hd)itat iif Africa, Oriente, % 
so. SCABIOS A corollulis quiuquefidis , foliis labceo- cretict. 
latis confertiflimis ^integerrimis, cauie fruticofob . 
Hort. clif. 31. Roy. lugdb. 169. % 

^cabiofa ftellata^ folio non difiefta Bauk pin. ^ju 
Morif. hifl. 3»/. 6. t. i$.f. '31. 

ff. Scabiota cretica frutefcens , auricul» lirfi fblio; 
Toumef. cor. 34. ' 

Afterocepbalus &utefcens9 leucoji folio Icmgiorean^i 

gufto. f^aill. afl. 1722. p. 247. . 
Habitat in Creta & adjacentHus, ^ ' 
Foli^in caule conf^tiffma j ut fere imbricata. Cafy* 
ces obtufi. 
Ai. SCABIOSA coroUnlis quiuquefidis , foliis lineari- mmlalfo 
lanceolads integerrimis, cauj^e lierbaceo. jiman^ V ^^ 
cad. 4. p» 2<S7« 

JJmueiSpec.plant.P.u K ' Sca- X40 TETRANDRIA MONOGYNIA. Scabiofa argentea angullifolia. Bauk. pifu 970, prodr. 

127. t. 1^7» . • ^ 

Scabiofa gramioea argentea* Bauh, hijl. ^-p* 12* 
Aderocephalus argeuteus granfiiuifolius, Hore caeruIeo« 

Vaill farif. ^48. 
Habitat tn (dpibusilelvetix^ Baldi, Tridentini. 2(. 
Ptteroceph». »2. SCABIOSA corollnlis (Juinquefidis , caule procum- 
ja. . bente &uticof09 tbliis laciniatis liirfutis, pappo jplu* 

mofo. 
Pterocepbalus perennis humilis laciniatus & incaousL' 

Fcz/7/, afl. 172». p. 184. 
Habitat in Graecia? b 

CauUs vix c terra promrtens Scapis hrevijjimisj uni-' 
. fiori^. • 

ochrolettca.' £3« SC^BIOSA CoroUulis quinguefidisradiantibus, io^ 

liis linearibus pinnatis; radicaiibus bipinDatis, pe- 

tiolis perfoliatis. 
Scabiofa corollulis quadrifidis, fbliis pinnatis.-folio- 

lis Ijnceolati^fuperne incifis. Sauv. tnonfp. 241, 
Scabiofa multifido folio, flore flavefcente. Bauk. pin^ 

270. Alorif. hijl 3. p. 48./. 9. u 13. /, 23. 
ScabiOia VIL Cluf hift. 2. p. 3. 
.' Habitatin Gemznise pratis Jiccis. i" 
Folia radicalia pinnatUj pinnis pinnatifidis; Catdina piit- 

nata pinnis Itncaribus, Petiolorum bafcs utrincfue 

ad caulis latei'a marginc lato exjtantc unita €? per^ 

foliata, Flores flavcfcente-albidi : in difco tubulofi 
, €? quinquefidi^ fed quafi truncati. Tedunculi loii^i* 

Fruftu^ ovaius. Caulis ^cnicula purpurafcenticu 
pappffa. 24. SCABIOSA corollulis quinquefidis,.caale lierba- 

ceo« calycibus foliofis florem fiiperantibus, pappo 

plumofo. Hoy. lugdb. 1S9. 
ScabioCi cretica, capitulo pappos mentiente. Toumef. 

cof. 34. Bxrh. lugdb. i. p. 130. 
Habitat in Creta*' KNAUTIA. 

•riemalU. i. KNAUTIA. Hort. cUf. 32. Hort. upf 27. Roy^ lugd^ 

190, 
Lychni-Scabiofa > flore rubro , annua. Bark lugdb, u 

Sc*- TETRANDRIA MONOGYNIA. i^f 

5cabiofa orientalis, caryophylU flore* raiU. aS. 1722. 

p. 241. 
Scabiofa orientalis , fbliis fiiperioribus integris, ffore 

parvo purpureo, calyce longo grac^li. TilUpif. 153» 

t, 48, mala. 
Habitat in Oriente. © ^ ' 

Canfaatur Scabiofa caerul^a Virginiana , flofcuUs te- 

trapetalis caryopliyllorum more patulis & laciiiia- 

tls. Pluk. alm» 335» > 

ALLIONIA. 

7. ALLIONIA foliis cordatis» calycibus qulnquefidis vlalacti, 

trifloris. 

Aliionia. Lctfl. it, t8i.^*' . - 

HabitQt in Cumana Ammccs., 

8. AlIlIONIA foliis oblique cordatis» calycibus tri- incainat^ 

pliyllis trifloris. 
W«lclia. Lxfl- it. 180. • 
Habizat in CumaHx arenofis. . 

HEDYOTIS, 

I. HKDYOTIS folii^anceolatis petiolatls, corymbis frudroflk 
terminalibus involucratis» FU7/yi ^3* * Amxn, acad. 

Valerianella follis nervofis acuds, fiofculis In caulium 
fummo quafi involucratis. Burm, leyl, £«7. f.ro?. 

Hibitat in Zeylonsi. h 
%. HEDYOTK fpUis lanceolato-ovatis, florlbus verti- aiirkultfh. 
dllatis. FL leyL ^4. * Mat. med, 47, Attcen. acad. r. 

?• 391- 
V^^erianella paluflris, foliis nervofis oblongis, flofcu- 

lis ad caulium nodos inter foliorum iinus coileftis» 
Burm. jeyl^ **7- '• ^oS. /• ^* 
* Mnriguti. Kheed. maL 10. p. 6z* '• 3». 

Hebitat in 2- ylona. 2|. 
3. HEDYOTIS foliis lineari-lanceolatls, cade herbaceo totacaia 
dlchotomo * pedunculis geminis. FL leyl. Cs. * 
HMiat in Zeylona. 

SPERMACOCE. 

X. SPERMACOCE glabra, foliis lineatis» IlaminlbuS tatila% 
JBcIulis. I i4t TETRANDRIA MONOOrNlA, 

Speimacoce yerticUlis teouioribus. DilL ekk vio. u «77« 

Sp^rmacoce aTmuum, foliis lanceolatU glabris, flofi- 

t>vi$ yertidllatis* LaJL -it^ 202. 
Spermacoce. ^Roy. lug&. »58. .. 
Anonymosamericana, foliis parietari» fcabris, iiortbus 

Hlbis ad foiiomm ortum vix confpicuis. /M. alnu 

33- ^ i3<J-/'4» * 
Habitat in Caroiina. O 
tertldUata. s. SPERMACOCE glabra, foliis lanceolatis, verticil'» 

lis globofis. 
Spermacoce glabra» ftaminibus exftantibug. Sp^pL u 

p. loa. 
Spermacoce vertidllis globofis. Ditt. ehk 359. t. 377« 

/ 358. Hort. cliff. 33. , 
«SGd)ioCijam^C9niisliyiropifolia. FluL abn. 33^. r. 58* 

/ 6? 

Pulegium fruticofum ereftam» verticillis denfiffimis. 

Sloaiujam, ^4. hijl, i.j9« 170? 
Habitat in Jamaica» Africa. 
Variat verticiUis glabffis ampUxicauUbu^ £? pedmcu" 

latiSf 

iiirtt; j« SPERMACOCE pubefcens, foliis obloogist ftirn* 

mis quaterniSy iioribus vertidllatis. 

Spennacoce erefta fubhirfbta, folUs oblongis: fuperio- 
rfbus approximati^ Brown.j^nu 141. 

Habitat in J amaica- 

C^ules kerbacei , putefietttes t prafertim ad verticiUas 
opvqfite raiuofif Folia eUipttca j Uneataj Jubtus pu* 
bejcentiaf fe/Klia; fumma quaxema. VerticilU mulr 
tiflm. ^ 

yintdi. 4. I^PBRMACOCE fufihiticoQi, foliis Unearibus fpi- 

nulis dliatis. 
Spermacoce fuf&udeofum. Lxfl. it. aor* 
Spermacoce fpinofa. Jacq. amer. la. 
Habitat in America. 
Caules iiffitfiy Atrij ad bafin ramqfi. Folia Unearia 

rofmariid y articulis longiora 9 citiata fpinuUs minu* 

tijfimis: VerticilU ^pauieiflori. 

hir^ i- «PER^tACOCE UQpid^. foliis gbovatis, FL xeyL 

Cbi' ■X •• i TETRANDRIA MONOCYtnA. 14^ 

Galeopfis 2eylanica , foUo oblongo, flore albo« BumL 

XeyL ].6^ t.%o.f. 3. 

HMtat in Zeyiona, 2f. , 

Conf. Tardavel. Rheed. md. 9. p. 14^ r. 75, ' 

#. SPERMACOCB procumbens, foliis linearibus^ co- txxjm}Mt 
ryinbis iateraUbus peduncuiatis* 

Habitax in India, 

Caules herbaieij anmJatif debilef^ difufi. Folia fc y 

neariay reflexa» Pe^unculi laterales^ oppqfitij aphyU 
U. Flores fqfciculati , J\ umhella Jhnptici , im^olu* 
ero pofypkyUo umbeUa longiore. StamJna exjlantia^ 
^eorolia wngiora. ' , 

SHERAkQtA. 

I. SHERARDIA foliis omnibuil verticillatis, floribus txrcDJh. 
terminalibus, 
Sherardia. DiiL gen. ^^ Hort. cUf 33. FL fvec. tt^^ 
l%o. Roy. iugdb. »57. //o//. heh. 45^, Dalib* parif 46* 
Rubeola arveniis repens caerulea* Bauh.fin.o,i^.ptodr^' 

Rubia parva, flore caeruleo fe ^rgens. Bctvh. hifl. 2« 

Habitat in arvis Scaitide, Qerimmia&, Angliae. O 

> ^ • 

t. SHERARDIA folii^ floralibus binis oppofitis binis mQnilB» 

floribus. 
Afperula verticUlata luteola. Bauh. "pin. 334« 
Afpera verticiUata muralis minima. CoImiK ecphr» 

30». t. 300. ^ . 

Aparine minima. jttlion* nicaer^. 4. 
Oailium minimum,, feminibus oblongis. Buxb* cenJt. 

ft. p. 31. *. do.fa. 
Habitajt in Italia, t? Conftantinopoli in vetujtts m»- 

ris. O 
Caules deatnbentesn Folia ovato-laneeolata 'p inferiora 

fena^ media quaterna^ fumma bina^ Flores Uni pro, 

priis peduncuUsf palliai-, plani. Fruftus oUongt 

hifpidu Senmsifubarcuataf yix ac ne vix coronai^ 

{. SHERARDIA foUis quaternis aequalibtis» canle fiii- frutlco(li. 
ticoib. « 

Habitat in inftda AdfcenfioE^ Osieck' }) 
Frutex torofus , inaqudit , fiabtry Ramis obtufe te^ 
iragonis. Folia quaterna , anguflo4anceolata , ints^ 

K 3 g/^r^ |5# TKTRANDRIA MONOGYNIAi gerrima^ glahra^ marginibus rnK^uta^ articulis TtmO'^ 
rum paulo lonfiiora^ interfiinFla &tipulis brevijfmis^ 
fubulatif.' Flores oppqfiti^ fijfiles^ axiltares. Calyx 
tetraphyllus^ gcrmini innatus^ perfijlens foliolis lanctfO'- 
latls. Corolla infundibuliformis^ quadrijida^ alba^ loih^ 
*gitudine girminis, Anthers qaatuorj obtonga. Pe* 
ricarpium dicoccum. 

ASPERULA. 

ndoratt. i, ASPERULA foliis oaonls lanceolatis, flonim fk- 
, ^ fciculis pedunculatis. Fl.fvec* 114, lai. Mat. tned^ 

45. Dalib, parif. 46. 
Afperula foliis pluribus , floribuS peduaculo eleva- 

tis. Hort. clif^ 33* Roy, lugS. «55. 
Afperula t Riibeola montana odorata. Bauh. pin^. 

^334. 
Habitat in Sveciae, Gernianiae lanbrofis, %. 

arvenfis. «. A&PERULA foliis fenis, floribus feflilibus aggre- 

gatis terminiUbus. Hort, upf 27. 

A^erula-foliis pluribus, floribus feflilibus. Hort. cUff^ 

/ 33. i^^y lf*e^' »55- Dalib. parif. 47. , 
Alperula caerulea arvenfis. Bauh. pin. 334, 
Afpprula caerulea, Dod. pempt. 355. 
Habitat in Gallia, Flandi-ia, Gerniania, Anglia. O 
Fblia Jloralia ciliataj fupra hifpida. Capitula termi^ 
naVa ftjfilia. b rudus glabri. 
taurliu. 3, ASPKKULA foliis quaternis ovato-lanceolatis , flo- 

ribus fafciculatis terniinalibus. 
Afperula to^ii^ auaternis ovato-Ianceolatis, ramijs al- 
ternis, Hort, cliffl 33. yirid. cUff. 9, Roy. lugdb. »55. 
HaU. helv. 457. Sauv. monfp 164^ 
Rubia quadrifolia £{ latifolia Iams« Bauk pin. 334« 
' Morifhijl 3. f 9. t. ai. f. i. 

• Habitat in alribus Helvetiae , Italfae. 2(. 
Horesy iri fafciculum congejlosy mqfculos ejfe, unico tan^ 
iumfcmineot ex plantis in folo nataU inquirendum? 
•indoria. 4. ASPERULA foliis Unearibus: inferioribus fenis: <in- 

termediis quaternis» caule flaccido, floribus ple- 
risque trifldis. 
Afperula foliis quaternis linearibus, floribus faepius 
^ trifidis. M. fvec» 115, 122. Sam\ numfp. 163. 

Rubeola quadrifolia, caule rdmofo flaccido, floribus 
trifldis. HaU. rupp, 8. / TETRANDRIA MONOQYNIA. «51 

OalUiun album tripetalum, Morifpr^lud. a6j. Ddib.^ ^ 

Gallium album 3. Tahe^-n. hijl. 433» t. 733, /I i. bona. 
Habitat in csveciae , Thuringi» , GalUae , Sibiriae coUi^ 

bus' aridis faxolfs. 2J. 
Planta^ nifi fuftcntetur ^ procumbens. 
5. ASPERULA foliis quaterais lanceolato-llnearibus, pyrenalu, 

caule eredo, flpribus faepius trifidis. 
Rubia cynanchica fHXatilis.,-6aaA. pin. 333. prodr. 145. 

Burf. XIX. 9. 
Uabitat in Pyrenaeis verfus HiQpaniam S prope Valen- 

dam Gallorum, 2(. 
Caules erecli ^ fpithamai j quadrangulares. Folia omnia 

in caule quaternaj linearia^ carinata , acuta^ l^via^_ 
' inferiora etiam quaterna^ feU brtfvioray lanceolata^ 

cbtujiora; folia fumma o flpralia oppo/ita ^ Idtiora^ 

acuta^ lanceolata. Flores tuhidoji^ ruLriyfapius tri" 

Jidi. Statura Sherardi^ an^en/is. 
^. XiSPERULA foiii? quatcruisUuearibus: fuperioribus cynaiichiou 

oppofitis ftipulatis, caule erefto, fioribus quadri* 

fidi^. 
Afperula toliis ternis fubuhtis triquetris, floribus qua- 

drifidls. Sp» pL i, p. 104, 
Afperula foliis linearibus qnaternis, fummis oppofl- 

tis- Roy. lugdb. 255. Sauv, monfp 153. 
Rubedla foliis quaternis, feminibus glabris, floribus 

umbeUatis, Hall. helv. 458. ^ 
Rubia cynanchica. BauL pin. 333. Bauh. hift. z* P 

723- 
Gallium moatanum latifolium cruciatum. Col. ecphr^ i.. 

p, »96. r* »97- /• I- 
Galltum album minus. Tahern, hijl. 433. t. 433. /» 2. 
Hdbitat in Germaniae, Aheliae, Galliae, Helvetiae, 

Italiae , Orientts matis aridisfaxofis cretacds, ?l. 
Caulis falmarisy-fcahsr. Germim rubra, Fiores extus 

fubrugofo-fcalvri. 

DIODIA. 

I. JDIODIA. Hort. dif. 49^. * Gron.virg.ji, "vltginiana- 

Habitat in Virginiae aquojis. 

KNOXIA. 

1. KNOXIA. FL xeylAQ6. zcrylanicn, 

K 4 Den- 15» TETRANDRIA MONOGYNIA. snilea. purpuret. ariltatum« Tubioides, Dentelkria zeylainica y fipre minimo , antirrhini fblio. 
Habitat in Zeylooa fupra truncds arborum puttidaruMh 

HOUStONIA. 

# 

X. ^HOUSTONIA foliis radicalibuS ovatjs, caule com- 
pofito , pedunculis primis bifloris. Gron. virg, 15. 
Houftonia. Hort. cliff. 35. 
Rubia parua virginiana , foliis ad genicula binis, flore 

ca?ruleo filhilofo. Fluk. alm. 324. mant. 164. 
Paronychiae iacieplantatetrapetaloides virginiana, flo- 
re casruleo. Alorif, hijl, 3. p. 6t4. f. 15. r. 4./. x. 
/J. Chamejafine inodora , alfines facie , dif^ermos tetra- 
petaloides, quadratocaule, virginiana. Ftuk.alm,^j. 
mant. 45. /. 97. /.^9. RaJ. fuppi 502. 
Habitat in Virginla. 
2. HOUSTONIA fbliis ovatoJanceol^itis ,. corymbis 
terminalibus , floribus fuperis. Gron. virg. 15. f 
Rubia mariana, alfmes majOris folio ad caulem b]na«« 
to , flore purpureo-rubente. PM. mant.ic^ RaJ^ 

rupp. 262. 

Habitat in Yii^inia. 

GALIUM. 

* Frufiu glabro. 

• 

1. GALIUM foliis quatemis lauceolatis aequalibus 

margine fcabris, caule diffufo, petalis caudatis, fe-^ 
minibus glabris. 

Rubia laevls linifolia montis virglnis. Bocc. wuf. 75. 
-Barr./r. 355. 583. 

Habitat in monte Ventofo t? m» Virginis Neapcli- 
tano. C G. Minuart, 2(. 

Caules diffufi , ramofiy Leves. Folia quatema^ lance- 
olata, enervia , utrinque gtabta , margine fcabra , 
mucronata' Flores paniculati , albi , pedunculis 'tri'» 
Jloris. Corollae quadrijida , rarius trifida , apice 
arijlate f mucronata. Antherae /ai»<€,- Fruftus f/a- 
//r/. Sub autumvo novi rami foUis 4, 5 , (J. variane. 

2. GALIUMfoIiis quaternis lanceolato-ovatis aequall- 

bus fubtus fcabris, caule ere&o, firudtibus glabris* 
Habitat in Europa aujlrali. D. Back. Fa^ TETRANDMA. MONOGYNIA. 15? 

Facies Galii borealis^ Jed folia duplo latiora^ nctvis 
fubtus fcabra y Caulis Jirmus^ erems^ Fanicula brevisj 
conglomtrata. Semina kevia. « 

3. 6ALIUM foUis quaternis obovatis insqualibus, paloftre^ ^ 

catilibus diffufis. FLfvec. 119, 126. 
Gallium caulibus diffufis, ioliis quaternis verticillft- 

tis. Ft lapp. 5» 
Galliuin palufbre album« Baahoin^ 335« 
Habitat in Europae rivdis limqjis, 2|. . 

4. GALrlUM foliis qudternis linearibus pbtufis, ramis bermudsnrc 

ramofiirimis. . 
Aparine foliis quaternis obtulis laevibus. Gron. virg.id, 
Rubia tetraphylla glabra^ latiore foliO) bermuden- 

(is, feminibus binis atropurpureis. Fluk, abn. ^64« 

f. 24^-^ Ra/. fuppl. 261. 
Habitat in Virginia* 

5. GALIUM foliis qaaternis linearibus, caule pro; trif&dum. 

cumbente fcabro, corollis *trifidis. 

Hcdmat in Canada* Kalm, 

Caulis procumbensj ramojljfimusj Ramis ternis auatejrnis- 
vcy divaricatis^ Folia lineariay obtufaj latiufcula^. 
glabra y fubtus parum fcabra. Pedunculi ptpius ter- 
fii, tenuijfimii Joliorum kngitudincy uniforii Flores 
mininuy (dbi^ tripartiii^ Sl^amina tria; Fru&us di- 
dymus^ giobofusj lavis^ 

6. GALIUM foliis linearibus: caulinis fcnis; nnlftrum tiadorium. 

guatemis, caule flaccido, pednnculis fiibbiiioris, 
uAibus glabris. 
Jfabitat in America feptentrionali. Kalm» 

7. GALIUM foliis fenis lanceolatis retrorfum ferrato- uUgiaoCtuBu 

aculeatis muaonatis rigidis, coroliis frudu majo- 

ribus. , 

Aparine foliis Jineari-Ianceolatis acuminatis rigidis, 
• coroUis fruau majoribus. Roy. lugdb, »55, Ftjfnc. 
121 9 127. 

Aparine minor palullris parifienfis, flore albo. Fl 

l^PP' 58- 
Mollugo montana minor gallio albafimilis. Rai.lMJl.^ 

4S2. angl 3. p. 224. 
Galium sdbum minus. Pet. herb. 30.]^/« 6. FaiU. pa^ 

rif. 78- 

K^ .Ru- •54 TETHANDRIA 'MONOaYNIA. 

* 

Rubia quaedam minor, Bauh.hijl, 3. p. 715. 
Habitat in £urop£ pafcuis aquyis JUrilibus. 2f. 

fjpnrlam. g. 6ALTUM foliis fenis lanceolatis carinatis fcabris re- 

trorfum aculeatis, genicuUs fuuplicibus, frudibus 
glabris. Hort. upf. %%. * 
: Aparlnc femine k viore Raj, hifl. 484* 

Aparine foliis crebrioribus & femine laeviore. JVtorif* 

ndji 3. p. 332. 

Hahitat in Europae cukis. O 
Affine G. Aparines ^ fed minus* 

IHxAtii«. 9. GALIUM foliis fenis obovatls obtufis» caule ramo 
' fiffimo procumbente* 

Galium caule ramofiilimOf foliis quinis obverfe ova- 
tis. Hort. cliff, 34. Roy. Lgdb. »57. 
^ Gallium faxatile fupinurti, moUiore. foUo. Juff, atl. 
1714. j). 49^. 1. 15. 
Habitat in Hifpanise maritimis lapidqfis, inque Saltonia* 

mlnutiwn. 10. GALIUM foliis oftonis lanceolatis mucronatis fer- 

rato-aculeatis glabris incurvis , fruftibus reflexis. 

Oaiium foliis feriis cuneifbrmi-lanceolatis mucronatis 
glabris. Hort. upf ag. * 

Gdlium faxatile minimum fupinum & pumilum, flore 
luteo. Tournefinft, 11^2. 

Habitat in imperio Rutlienico. 2|L 

SinuUimum G. vtro^fed palmo breviu^^ decumbens. Cau'^ 
lis Uvis^ nec margine fcaber^ Folia utrinque parum 
convexay nec.margine reflexa, FruduS carnoji^ magni^ 
reflexis pedunculis^ und<: conglomerati» 

pnfilJttm, xf. GALIUM foliis oftonis hifpidis linearibus acumi* 

natjs fubimbricatis, pedunculis dictiotomis. 
Rubeola faxatilis. Bauk. pin. 334. prodr. 143, Burf 

A/A. 17. 
Aparine minima f. Rubia faxatllis mlnima. Magn. 
monf. 391. ex Gerardo, 
• Habitat in montihus Galloprovindae. 2{. 

Ciules numerqfi^ digitales^ angulati ; Folia verticiUa'» 

ta folwlis 8. /• ^. lanceoiatO' linearibus vel lineari- 

bus% acHtis ^ uti cuuiis undique pilis patentihus hi- 

Jhiaa, Rami r.irions , alterni ; Foliorum vetticilli 

japi ita conferti^ ut folia imbricatim digejla cotifpi- 

cian- / 
/ TETRANDRIA MONOGYNIA. »55 

€iarttur. Panlcula rarior^ fcire termimdis ex pedunr 

ctiJis bis dichotomis, 
zs. GALIUM foliis oAonis linearibus fulcatis, ramls verum. 

floriferis brevibus. Hort, clif. 34, Ft. fvec. ii(5, 1^3. 

Atat. med. 46. Roy. lugdb^ %$6^ ' 

Galiumcaule eredro, foliis plurimis verticillatis line* 

aribus. Fl. lapp. 6u 
Oallium lu(;eura* Bauh. piru 335. 
Gallium. Dod. pcmpt. 335. 
Mabitat in Europa frequens, 2f. 

13. GALILTMfoliisoftonislaBvibuisfubtusfcabris; flo- iyivatiaim. 

riUbus binis, pedunculis capillaribus\ caule laevi. 
Galium caule tereti fulcrato , foliis odonis glaucis & 

obtufis. HaiL hclw 460. 
Moll^igo monttna latif ^lia ramo&. Bauk pin, 334. 
Hubitat in GermantaB £? Europae aujlralis montibus fyU 

mfis. 
Caules cdti^ debUes^ obfoUtifJimt angulati /. tetetiufcuU^ 

laves. PoW^ vertiiillata', lato-tanceolata^ margine £? 

carina fabra^ glaucefcentia, l^edunculi capillaresj 

elongati » /<fp • ultind biflori £?. verfus hos foliola duo, 

Flores minutijjimi. 

14. GALIUM foliis oftonis ovato-linearibus fubferrar Moiiugo 
tis pitentiffimis mucronatiSi caule flaccido> ramis 
patentibus. 

• Oalium foliis pluribus acutis, cauleflaccido, ramls ' ' 

patentifli.nis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 257. Fl. 

fvec. 117. las. 
AfoIIugo mo.itana anguftifolia ramofa, C Gallium al- 

bum latifolium. Bauh. pin. 334, 
Rubia fylveftris laevis. Hauh, pln.^^S* 
Mollugo belgarum. Lob. ic. 802. 
Habitat in EurOpi mediterranecu 2(. 
■5. OALIUM foliis fubquaternis linearibus laevibus, monmum. 

caule debili fcabro, feminibus glabris. 
Galium caule redo, folii.s fenis inferne cinaUcuIads. 

Hall. gjett. 189* Zinn, gxtt. 231. . 

Gallium monunum akif&mum, foliis anguflis albican- 

tibus. hupp. jen. 5. 
Hdfitat in Germania. 2|L x 

Statura inter G» A4olLuginem £9 glaucum media^ Cau- 

lis deHlis , fcabcr» Folia Caulina quina 1 , refiexa^ \ / 15« TETRANDRIA MONOiGYNlA. 

fuUtnearia ; Ramtd quaterna. FloreS corywhb tri- 
jlidis^ albi yOnte expticationem extus purpurafcentes^ 
Anthens fufca. 
sUracnm, i6. GALIUM fbliis verticiliatis lineatibus , peduncu^ 

lis dicliotomis fumnio caule floriferis , caule laevi« 
Roy. lugdb. 1^6* Hort» upf 27. Sauv. monfp. 161^ 
^ ' Gallium faxatlle , glauco tolio« Bocc. muf a. p. 173. 

t.ii6, 

Rubia montaoa anguflifolia* Bcmk. pin. 333. frodr^ 

X 145- 

//aUrar zn Tataria, Helvetia,Au(lrla» MoQfpeUi. 2|. 

fwpttrcvjD^ !?• GALIUM foliis verticiilatis lineari-fetaceis, pedun- 

culis caplUaribus folio longioribuS. Jiort. cuff. 34. 

Roy. lugdb., a$6. 

Gallium nigropurpureummoQtanum tenuifolium • Co/ 

ecpkr. x^p. 298. Bauh. pin. 335. 

Habitat in Italia. 

Hierofoiy. 13. GALIUM foliis denis lanceoIato-IiDearibus « um« 

xoit^mo* bellis fafUgiaus,r fruftibus glabris. jimceiL acad. 5* 

/. 4SI* 
Habitat in Palsftina. ^ ^ 

Statura proxime accedit ad (?. ruhrum. 

fubnim. 19. GALIUM foliis verticillatis lioearibus patnlis» pe 

dunculis brevifDmls* Hort^ ctiff. 34* Roy. lugdb 
256. Scop. Carn. 341/ 
'Galium rubrum* -Bauh^pin. 335. Morif. hijl. 3. p. 332« 
Galium rubro flore. Ctuj. lufi. a. p. ij^. 
Habitat in Italia. 

* Fruflu hifpido. ^ 

boretle.^ ^o. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trioervii^ gla- 

bris 9 caule eredo ^ feminibus tiil^idis. ft lapp. <^ 
jF?. fvec. 118» i»4- ^i^^^' ctiff. 64, Roy.lugdo., H57. 
/£2//. helv. 45a 
Rubia prateo(\s Isvis, acuto folio^ Bauh. pin. 333^ 
prodr. 145. ^Mf/I X/X 15. 
. Habitat in Europa boreaUs pratis. 2}. 

rdtimdifo- 21* GALIUM foliis quateraist ovatis aculeato-ciliaths^ 
Uom. feminibus hifpidis. 

Rubia Osmine duplicihifpido, latis & hirftitis foliis, 
Bocconi. Morif hijl^ 3. p. 329./. 9, f. »1*/. 3. 

^ ^. Ga- ' TETRANDRIA MONOGYNIA. t5| 

ff. Galium folils qaaternis ovatia heyibus obtu&s , pa<» 
niculadicbotoma, femmibushifpidis.%plii,p. io8* 
Rubia quadrlfolia f. rotundlfolia Jbvis. JSottA, pin, 334. 
frodi\ 145, 

Rubia quadrifolia^ femine dupUci |ufpido. Bauk hijl. 

3. f. 718. Morif. luft. 3.f. 9^ t, 21, /4, 
Aparme Cruciata. Hall. opufc. 275. 
Habitat in alpibus Helveti», Styrisp. 2». 
aa. GALIUM foliis oftonis lanoeolatis carinatis^ fca- Aparln^ ^ 

bris retrorfum sKmleatJs, gepiculis villofis, frwau . 

hilt^ida 
Aparine foliis lanceolatis acuminatis fcaberrimis , co- 

roUis frudu minoribus. Roy^ lug(Bj. 455. Fl. fvc€^ 

i^o^iftS. 
Aparlne foliis lanceoTatis, Hort. cliffl 34. 
Aparioe vuizaris. Bauh. piiu 334« ' 

Aparine. Dod. pcmpt. 353. 
Habitat in Europ» ci^tis C? riii^ratis. Q 
Caulis Aqtt^tcr aaguli» ntrorfum acuUatis , hafi articw ' 

larm viUofus. Folia 8^ /. lona^ lanccolato^Unearia, 

fuprafcabra^ fubtus glabra margine carina rctror^ ^ 

fvM aculcatis. Bjmi oppo/iti. 

13. GALIUM foliis vertjcillatis Unearibus, peduncu- pariiicnf*. 
Us bifidis, fruAibus Iiifpidis. - ^ 

Aparine foUis lineari-lancwllatis icuminatis flaccidis, 

corollis fru(3:u minoribus. Roy. lug^. »55. 
Aparioe minima. Ray* and, 3. p. aaj. t. 9* f ». 
Gallium parlfienfi^ teouiK^iumY flore atrqpuipureo* 

Towrnef. i»fi, 66^ 
Hoiitat in Angiia , Galli^ Q 
Caules pcdaUs^ acbilcs^ tctragcmi^ rctrorfum fcabrL 

Woliz fcptcna ^ laaccolatay mwronata^ fialwa pfarcf^' 

tim marginc. Rami forifcri oppo/iti^ brcinorcs. Pe* 

dxinculi nudij bifloriftrijQri. CoTollxJIavay par* 
v^ Semina hifpidai 

CRUCIANELLA. 

t« CRUCIANSXLA erefta« fbiiis feois iiuearSbus, flO' tnsuftifoUtt 
ribus fpicatis. Hort. upf. 27. ^ Sau\\ moitfp. 164. 
Crudanella fblils linearibus. Hort. cliffl 33* 
Rubia anguflifoiia fpicata. Baulu pin. 334. prodr^ 145, 
Habiiof MonfpeMi. I / • ». CRU^ latifolLu f5t TETRANQRIA MONOGYNIA. 

s* CRUCIANEI/LA procumbens , foliis quatemis lan*^ 
ceolatis; 'floribm fpicati.^^ Hort. upf, 27. * 6W* 
monfp. 164» 

Crucianella foliis lanceolatis. floru cliff. 33. 
Rubia latifolia fpicatis. Bauh. pin. 334. 
Hahitat in Creta £? Monfpelii. Q) 
pitula. 3. CRUCIANELLA difFufa , foliis fenis , floribus fpar- 

fis. Amxn. acad. 3. p 401 . * Lxfi. it^ 63, 
Habitat in Hilpan ia O -: 

xntritima. 4. CRUCIANELLA procumbens fuffnitloofa, foliii 

quaternis, iioribus oppofitis quinquefidis. 
Crucianeila ereda* foliisquaternis, coroUa adfolem 

connivente. Sam\ monfp, 164, 
Rubia maritima. Bauh. pin. 334, Dod. pcmpt. 357. Quf. 

hift.^2^ p, 176. 
Habitat in Creta ©^Monfpelii. D. Sam\^es, % 
Caules prox^oluti^ pcrennesj lignofi Folia quatcma^ 
UmceoUaa^ rigida^ acuta. BradeaB om^^ Corol- 
lae quinquefda^ arijlata; anmra nigra. Klores m- 
fies^ lutefcentesj dic claufiy noflu patentes ambro* 
Jiaci. 

liioxiq^diaca 5. CRUCIANELLA procujnbens, foliis acutlsr cauli- 

nis quaternis ovatis ; ramels fubquinatis linearibus;^ 
floribus fplcatis.. * . 

Crucianella repecis, f6Uis fenis, IJ^icis longis. Sam\ 
monfp. 22$. 

> Rubia fpicata repens. Magn. monfp. 225, 

_ //dfaVfl/Monfpelii,i/z9tf/Pal«ftina. 

Caules craffiufciiii, diffufi. Rami abemi^ reftij /m- 

pliciores, Folia inferiora quaterna^ ovata^ rigi^ 

acuta; fiiperna quina f fena^ linearia^ acuta. Pe- 

dunculi nxuU. Spicae ttrminalcsy fimiUs C angufii- 

RUBIA. 

itoetoroBL I. RUBIA foliis fubfenis Hon. cUf.^za. Hm.upf. «8, 

Mat. med .44. Roy. lutrdh. 254. 
Rubia perennis, foliis faepius quinfs. Sauv^ monfp^ i6u 
Rubia fylveftris afpera. Bauh.piu^Z^ 
fi. Rubla tlnftorum fativa. Baifh. pin. 33, 
Habitat Monfpelli B in It lia, 2L . 
WlM- Ju RUBIA foliis quaternis. Roy.kgdb. ^54* Au- / TETRANDRIA MONOGYNU. '50 Rubia quadrifolia afpejtlma lucida peregrina. HeYm^ 
lugdb, 523. 

Habitat 2f. 

foliorum fuperior pagina enervis^ l^visy lucida^ 

FUCHSIA. 

I. FUCHSIA, MilL din. 4. uiphylht 

Fuclilia tripliylia) fiiore coccbeo^ /&«• gen^ 14, ^ 

Habitat in America meridionali, 
Caulls herbdceusy /impUciJJimus. Folia t&na^^ tanceola- 
ta^/effilia^ Racemus ternunalis^ ereSus^ 

SIPHONANTHUS. 

I. SIPHONANTHUS falicis foUo, flore flavefcente. iadict. 

jimnu ruth. 1736. p. 214 ^.15» 
Habitat in India» "& . 

Folia aUerna^ lanciolatai Pedunculi /^rp^ r regione 

oppqfiti folii, umbellati. 

CATESBiEA. 

I. CATESBjEA^ fpiaofli; 

Frutex fpinofus, bcixi foliis plurimis frniul nafcenti- 
bus • flore tetrapetaloide pendulo fordide flavo tu- 
bo longiilimo , truftu bvali croceo feniina parya 
continenre. Cated^, carol. 2« p. loo^ t^ 100» 

Habitat in Proviacia. ft 

IXORA- 

I. IXORA foliis ovalibus femiamplexicaulibus, florl* cpcdlM» 

bus fafciculatis. Fl. Cf^i 22. Osb: it. !>ao. 
Jafminuin flore tetrapelald, Ixora linnaei, Sclietti hor- 

ti malab. Burm. cfc^y/. 125. r. 57. 1 

Jafminum inditiim, lauri folio, inodorum umbella- 

tum, floribus coccineis. Piuk. alm. 195. f. 59. /.«♦ 
Flamma fylvarum, kumph. amb^ 4.0, 105. r. 46* 
Arbor indica, lauri an^pUoribus toliis obtulis. /M* 

mant. 20. r. 364. /. i. l 

Scbettl Rherd. mal. «.p^ 17. r. 13* 
HabitoJt inhiiS^ % 

t. ECO. %6o TETRANDRIA MONOQYNU. ilbiU indlca. a. IXORAfoliisovatolanceolatis, fk)ribus fafciculatb 
Jafinlnum iQdicum , lauri foUo , inodorutn umbelia- 
tum, floribus albicantibus & Scbetti aibum. jnuk. 
alm. 196. ts 109. /, ft, 
Bemfchetti. Rkeed. mal. a.p/ 19. ^. 14. • 
^ ' Hahitat in India. "5 

tmericaiw. 3. IXORA foliis ternis lanceolato-ovatis , floribus thyr- 

foideis* Amxn.> acad, 5. p, 393, ^ 

Pavetta foliis oblongo-ovatis oppofitis, ftipulis fetace- 

is. Brown, jam. 14«^ r. 6,f. a. 
Uabitat in JaLtaddcSL, ff 

PAVETTA. 

I. PAVETTA. JFl xn^i' S^. * Anm. acad. i- p. 

- 388. 
' Arbor mal ibarienfium, f ruftu lentifci. Bauh.pin.^^ 
Pavate. Raj. bit '1581. 

Pavetta f. Malleomothe. Rkeed. ntal. S- p* i9- ^ 10. 
Hi^bitat in India. % 

Corymbi tricbotomi , faftigiati , pcdunado . ^liformi 
longo infidentes, Stigma otlongum j bifidanu 

m 

PETESIA. 

1. PETESTA foliis lanceplato-ovatis fubtus Comentofis, 
thyrfis lateralibus. 

Peteua fruticofa, foliiS ovatls oppofitis, ffipulis rigidis 
interpofitis V racemis minorlbus alaribus, calyce 
quinquefido. Brown.jam. 143. f. ft.yi-a. 
Hmtat in Jamaica. h * 

Frutex. Folia oppoJHa lanceolato-ovata , integerrima. 
Racemi axillares > brachiati , laterales ^ fMo bre^ 
vioi^ef, 

2. PBTESIA foliis ovatis oudis lineatis, caule flexu^ 
ofo. 

Lygiftiim flexile fruticofum t fbliis 6vatts oppofitis , 
petiolis pedatis, racemis alaribus, Brown. jam. 142. 

. ,/• 3-/- «• 
Jidbit4U /«- Jamaica, ^ 

Frutex caule ftexuofo , lavi, Folia ovata venqfa a- 

' cutaj petiolata. Fedunculi axiUaresi fapius geminif 

uniflori. •. 

3- SPE- ftipulails. LygUltum. - T TRTRANDRIA MONOGYMA. • i/Ti 

3. PETESIA foliis oblongis utrinque tomentofis. Jacq. toijiemofiu 
amer. 12. t 
Habitat in America» l^ 

s MITCHELLA. 

l, MITCHELLA. Jmxn. acad. 3. p^ i5, repens. ^ 

Chamaedaphiie. Mitck, gen. »7. 
Lonicera fbliis fubovatis, germine blfloro, coroUis 

inteme Wrfutis, ftylo bifido. Gron. virg. 22. 
Syringa baccifera, myrti fubrotundis foliis, iioribus 

albis gcmellis. Plm. amabh, 198, t. 444, /. 2. Cx- 

tesb. caroU i. p» 20. t. 20, 
Baccifera mariana , clematis daplinoides minori folio. 

Pet. gaz. !• t. i;/. 13. 
Habitat in Caroliua , Terra Mariana , Virginia. I^ 

CALLICARPA 

I. CALLICARPA. An. upf. 1741, p. 80. '* anvcricana. ' 

Sphondylococcos- AHtcL R N. C s. p, 21S* 
Burchardia» Du Ham. arb, i. p. iii, /. 44. 
Johnfonia. Mill. dia. 
Anonymos baccifera vertlcillata, fblio molli & in- 

cano, ex america. Pluk. alm. 33. t. 13(5. / 3, 
Frutex baccifer verticillatus , foliis fcabrislatis den- 

tatis & conjugatis. (Jatesb. caroL 2. p. 47. t, 47. 
FruteX fbliis amplis fubrotundis acuminatis ex ad- 

verfo binis, viminibus lentis intirmis quafi leni 

canitie tedis. Gron. virg. 138. 
Habitat in Virginia, Carolina, Mififippi. % 

AQUARTIA. 

I. AQUARTIA. ]acq. amer. 12, ^culeata, 

Habitat in America meridionali. % 

Flanta aculeata^ fuperne inermis. Folia dlterna^ ova- 
taj obtufa^ petiolata, CoroIIa rotata lacinlis linea' 
ribtts., Antherae ereSa, maxinue, Stylus dejlexns. 
Jacq^ Statura Solani. 

POLYPREMUM. 

I. POLYPREMUM. Acf. upf 1741, p, 78. procumbens. 

Linum carolinianum. Pet, gai. 9. t. 5. / 6f 
Habitat in Carolina, Virgjlnia. O 

tim^i Spec. plant. pars L L • PE- 1^2 TETRANDRIA MONOGYNIA. ' PENiEA- 

Sarcocollju x^ PEN^A foliis ovatis plaftis, 

Tithymali myrfmitis fpecie arbufcula aeChiopica, fubro^ 

tundis foliis, ftcechjdis arabics fquamato capitulo 

duro iacrymam fundens^ I^luk mant. 183^ t. 44« 
Hahitat in >Ethiopia. % 
FoUa ohtuliufcuU^ Corollae dbtufa. Caiyx intemedio 

ftori mdlus; Styius magis fubtdatus quam in reliquit. 
mucronata. 2. P£Ni4£A Foliis cordatis acumioatis, Mat. med. 48* 

Penxa foliis ovatis acuminatis. lioy. lugdb. ^99. 
Penaea. Hort. clif, 37. 
Erica africaoa, unedoois flore ampio, foliis cordiformi* 

busin acumendefinentibus. Ra\ drndr. 97. 
Tithymali myrfinitis (pecie arbufcuia aethioplca, flore 

parvo e iata bafiinacutillimummucronemfubitode- 

fmentef capitulis origani. Pbik^ mant. 183« 
liahitat in iEthiopia. % . 

fqnunofa. 3. PENiEA foiiis rbpmbaeo cuneiformibus carnofis. 

Hahitat in ^thiopia. 
Hacreliquisminor. (hrolla Cut in pr^scedeiite') aeuta. jfb* 

tia parte dimidiafupe) iore patula» 

BL^RIA. 
I. BLiERIA. Hort. clif. 49. 
Erica carnea , promontorii bonae fpei , foliis & floribus 

villofis. Pet. gax. t. 2 /. lo. 
Hdiitat ad Cap. b. Spei. i^ 

BUDDLEJA. 

I. BUDDLEjAfoliisovatis. Ameen. aend. 5. ji. 394. * 
Buddleja. /Imm. hah. 577. Hott. cliff\ 35. 
Buddleja aflurgens incana, foliis majoribus, fpicisalTar- 
gentibus. Brown. jam. 144 
^ Verbarci folio minore arbor, floribusfpicatis Iuteis;,fe- 

minlbus finguiis oblongis in finguiis vafcuiis ficcis. 
Sloan. jam. 139. hifl. 2. p. 29. r. 173. / i. Ray. 
dendr. 97. 
Habitat in Caribxis ad ripas £? forrcntes. I^ 
dcddentalis. 2. BUDDLEJA foiiis lanceolatis. 

Buddleja foUis ianceolatls acuminatis integerrimis op- 
pofitis, (^icis interruptis. MzlL difl. . ericoides. «mericana. Ophi- . ' • TETRANfiRIA MONOQyNIA. 'i6| 

« 

Dphioxylon americaoum , foliig oblongls mucronatis 
leyiter ferratis bardanae inftar fuLtus Lanuginolis. 
/^Al. altn, 270 U, aio,»/, i. • 

Habkat in America^ 6 « 

EXACUM. 

X. EXACUM floribus feffilibus. JF7, x^yi- ^i^ * feffita. 

Exacum. Amxiu acad i. f, 391. * 
Centaurium minusaureum> ilofculis numerolis, ^ethio- 

picum. Fluk. alm. 57. ^ 275./. 3? 
Habitai bi Alia & Africa, 
%. EXACUM floribus pedunculatis. peduncul^ 

Centauriuni minus hypericoides , flore luteo , lini capl- tum. 

tulis. /M. mant. 43. r. 343./, 3, 
Habitat in iudia» 

plantago. 

* Scapo nudo. 

I. PLANTAGO foliis ovatis glabris, fcapo tereti , fpi «ajgor. 
ca flofculis imbricatis. 
Plantago fbliis ovatis glabris» Hort, cliff'. 43. FL fvec. 
122, 129. Mat. mecL 49. Koy. lugdb. 401. Hali. hclv, 
470. Dcdih. parif» 50. ^ 

Plantago fcapo fpicato, foliis ovatis. Fl. lapp. 62. 
Plantago latitbiia finuata. Bauh. pin. 189. 
Plantago major. Cam. epit. 261^ 
)?.Piantaga latitblia glabra miuor. Bauh, pin* 189- ' 

7. Plantago latifolia rofea, fioribus quafi in fpica dii^o- 

fitis. Bauh. pin^ 189- Hort, upf 29. 
^.P]antagolatifoiia,fpicamuItipIici fparfa. Bauh. pin. 189. 
e. Plajitago latifoiia rofea , flore expanfo. Baukpin. 189. 

Habitat in Europa £? Japonia ai vias. % 
i. PLANTAno foliis ovatis glabris, fcapo angulato, afiatict. 
qpica flofculis diflinftis. 
Habitat in China , Slbiria. 

Hauta iia rtfsrt P. majoreto, ut quivis facile eandem 
diceret. At differt Spica longiorej florilms remotis 
6 diflantihus , Foliis f^pius ba/i ftXdentatiSf Scapo 
mngumo. 

a- PLANTAGO foliis ovato - lanccolatis pubefcenti- mtcHa. 
bus, fpica cylindrica , Ccapo tereti. H^rt. cliff 3^. 

.L 2 . tV • » ttf4 TETRANDRIA MONOGYNIA. - 

FI,Jyee. 143, 130. Roy. lugdb.401. HUl.lelv^^^Jt; 

r>aUb. parif. 50, 
Plantago latLfolia iucana. BauL pitu 189* 
Plantago major incana. Cluf, hijl, 2. p. 109^ 

fi. Plantago laCifolia hirfnta minor. Bauk. pin. 189. 
. Plantago l^tifolia incana, -fpicis variis. Bauk, pin. 
189. Morif hift, 3. f 8* t. 15. /. 7. 
Habitat in Europae pafcuis Jlerilibus apricis argilh/is. 2|L 
Folia non dentataj Calyces glabri^ Pilamemta purpura^ 
fcentia. 
tirginioi. 4, PLANTA60 fbliis lanceolato-ovatis pubefcentibus 

fuodenticulatis , fpicis cylindricis pubefcentibus, 
fcapo angulato. Gron, virg. 16. 
Plantago media incana virginiana, ferratis fbliis, an* 

nua* Morifl hift. 3. p, 259./ 8. t. 15./. 8. 
Plantago virginiana, pilofeilc foiiis anguftis, radice 

turbinata. riuk. alm. ^298. 
Plantago mariana, Cpica, praetenui. Pet. gar^. i. t. i. 

/. lo- 
Plantago myofotis f. trinervia hiribta carolina. Ry* 

hift. ft. p. 188. 

Habitat in Virginia. O 

aidfruna. 5. PLANTAGO foliis lanceolatis quinquenerviis den- 

tatis glabris, fcapo fubangulato, fpica oblongo* 
cylindrjca. 
Plantago montana, craiTo glabro canaliculato tenui* 
oreque folio , profuadifllmd racUcata. 7/7/. pif. 145. 
Habitat in Italia. 2f. 

Scapus fcaber , tripedalis. Folia fe/^uipedalia , obtufe 
dentata^ erajjaj glabra; dentibus remotis^ obtufis. Spi- 
ca cylindrica^ longa. 
lanceolatt. ^. PLANTAGO foliis lanceolatis, fpica fubovata nu- 

da« fcapo angulato. Fir. clif. 9. Nort. clijf. 3^. 
Ftfvec. 124^ 131. Roy. lugdb. 401. HaU. helv. 4^1. 
Daiib. parif. 50. 
Plantago anguftifolia major. Baub. pin. 189^ 
Plantago minor. Dod. pempt. 102. 
0. Plantago triaerviat lolio aagu(U(fimo. Bauh. pin. 
189. prodr. 98. 
' h Plantago anguftifolia major, Gaulium fummitaCe fo- 

Uo(k. Baub.pin. 189* • . 

t. Plan- . m^ w « « ^^m TETRANDRLA. MONOGYNIA. kJj 

I. Plantago argentca anguftifolia e rupe viftori». TW- . ' 

iuf. infl. 1^7. 
Habitat in Europae eampisjlerilibus. if.' 
7. PLANTAGO foliis lanceolatis obfolete denticula- Ugopui. 

tis , fpica fubrotunda hirfuta , fcapo tereti. 
Plantago anguftifolia , paniculis lagopi. Bauh. pin. iB9* 

prodr. 98, Mori/l hifi. 3. jl 8» ^ '^- /. 13. 
Plantago Catanance. Rauw. itin. 4. r. 5. 
Habitat in G. Narbonenfi« Hifpanht Lufitania. 2(. 
Folia encrxna^ fuUus pubefcentia^ apice dentieulisque-oh» 

foletii fufca. Scapus terei^ Spica fubglobofa Caly' 

Hbus hrjiais, Corollis limbo Uvibus^ 

S. PLANTAQO foliis lanceolatis obliquis vlllofis, fpi- alblean«. 
ca cylindrica erefta» fcapo tereti loliis longiore. 
Plantago foliis lanceolato -linearibus» fcapo longi- 
"tudine foliorum, fpica oblonga. Hort. cliffi 37. 
Roy. lugdb. 401. 
Plantago foliis lanceolato * linearibus , fcapo foliis du- 

plo longiore , tpicd oblonga. Saui\ monfp. 26. 
Holofteum hirfutum albicans majus. Bauk. pin. 190« 
Holofteum falmanticenfe majus. Cluf hiJL 2. p. xio. 
0* Holofteum hirfutum albicans minus. Bauh. puu 190. 

Hahitat in Hifpanis £? Narbonas aridis. 2). 
% PLANTAQO foliis linearibus, planis hirfutis, fpi- alpina. 
ca»oblong:a erefta. ' . 

Plaotago foliis linearibus , fpica oblonga. Hall. helv. 

471. Scop. carn. 2S1* 
Holofteum hirfutum aigricans. Bauk pin. 190* ^ 
Habitat in Helvetis, Auftriae Alpibus^ 2|. 
Scaous hirfutus. Spica ante florefcentiam cernua. Folia 
Jubtus convexa 

lo- PLANTAGO foliis linearibus, fcapo tereti brevif- credca. 

fimo lagato, f^ca fubrotunda nutante. Hart- eliff. 

36. Roy. iugdb. 401. 
Piantago cretica minima tomentofa, caule adunco. 

Tournrf. con 5. 
Aolofteum C Leontopodium creticum. Snuh.pin.19if. 
Leontopodium creticuin. Cluf hifi. 2. p.ii. 
Hakitat in Creta. 

II. PLANTA60 foliis femicylindraceis integerrimis : maritlxna. 

bafi lanatis, fcapo tereti. fUfvec. la^, 133. 

L » Plan- IM TETRANDRIA MONOGYNIA. ftibnliu. femrla. Plantago Tcapo rpicatOt foliislinearibusfubtusconv^ 

Xis. Fl. lapp. 63. Lob. obf. 163. 
Coronopus xnaritiinus major. Bauh. pin. 190. 
Habitat in latoribus motitimis Europ» , Americ» to^ 

rrali^. 2|. 
Ba/i< foliorum pilofa efl^ unde affinitai fumma fpccierum 

7. $• < . II. id. fed qu£ vis natiara efficerettam varias? 

an locus ; an copula ? 
xd. PLANTAGO follLs fubulatis triquetris ftriatis fca< 

bris, fcap9 tereci. Roy. lugS. 4C2 
Plantago foliis triangubui-prifinaticis. Guett. Jlamp. % 

p. 428. 
Holoneum , (IridKQmo folio » minus. Baulu pin. 191. 
Serpeatlna omnium minima. I.ob. ic 439. 
/?, Holofteum maflilienfe. BauKpin.190. 
HcAitat in mariumis Mediterranei artnofis. % 
Folia conferta, fiUformia^ aeuta, fupra planaj margi- 

nefca ra acuUis vix conTpicuis; ad radiccm lana. 
Scapus teresy foliis longior^ minime glaben Spica om- 

to-oblonga , non viUofa. 
ti. PLANTAGO foliis lanceolatis quinquenervils den- 

tatoferratis, fcapo tereti. 
Fiantago apula laclniata bulbofa. CoU ecphr. i«p*fl58. 

t, «59. Morif. hijl. 3, p. 260. j: 8. t. 16. f> 19. . 
Habitat in Apulia , Mauritania Branden 2{. 
Folia lanceoiata^ quinquenenna^jbriata^jubpubefeenua^ 

fuhpetiolata , dentibus argutis Jerrata. Scapus teres^ 

miftefefns, 
Coronopiif. 14. FLANTAGOfoliisIinearibusdentitis, fcapo tereti. 

Plantago foliis Unearibus pinnato dentatis. Hort. cliff', 

37' II. fvec. 126 j 134, Roy. lugdb. 401. Dalib. 

parif 50. ' / 

Coronopus fylveftris hirftitior. Bojuh. pin, 190. 
Heibi ftelk f Cornu Cervinum. Dc4. pempt. 109, 
fi. Coronopus hortenfis. Bauk pin. 1 90. 

Hafitat in Europs glarco/isn 
j$. PLANTaGO foliis jineiribus fubdcntatis, fcapo 

tereti, fpica ovata : brafteis carinatis membranaccis. 

Laft it. 124, * 
Plantagomarma. Pet. herb. $.f. ^.Raj. angl 3./). 315« 
Habitat in Hifpaoia^ ^olUtuf Mgrmtmaue margim"^ 

Ims, Q 

E(if- ImniU. TETRANDRIA MONOGYNIA. ifff 

Differt a P. Coronopo quod J!t minor €? pntcodor : 
Spica ovata; cjwi vero longa. Floribus rarius inibri- 
catis : brafieis giabris na\'ictdaribus ; ejus vcro fubulatis 
anguftiffimis pubefcentilm. Staminibus brevioribus. 
Cdycis foliolis acutioribus. Colcre corolU magis fufco. ' 
toliis Unearibus^ nec lanceolatisj parce dentatis. Sca- 
pus pilofus tjl L,£jL 
i6, PLANTAGO fcapo unifloro. Ft. lapp. 64. Fl.fvec, imi^oHu 
iftS, 135- Oalib. parif ^o. .^ 

Plantago fioribus femineis fcffilibus ad exortum fcapi ^ 
uniflori maris. Jujf. a3. 1742. p. 131. f.*?. Giiett. 
jiamp. ft. p. 7,6. 

Gramen junceum, capitulis quatuor longifTunis fila- 
mentis donatii^- Fiuk. alm. 180. r. 35. /. a. Morif 

hijl. 3. /. 8 ft 9- f. 30. 
Habitax ad Europae littora lacuum. * * Caule ramofo. 17. PLANTAGO caule ramofo lierbaceo l foliis fub- pfyUium. 
d jntatis recurvatis, capitulisaphyllis. Hort. upf.2%. 

Mdt. mcd 50. 
Plant.^go caule ramofo. Virid. clijf. 9. Roy. lugdb. 401. 
Pfyllium majus erectum. BatdL pin. 191, 
PfyUium. Dod.pemt. 115. 
Nabitat m Buropa aujlrali , inter fef^etes. O 
Caules diffuli^ villoli. Folia inferiora oppopta; fupe- 

riora terna f, quaterna; Unearia^ recurva ^ dentata ^ 

viUofoinfcida. Pedunculi folio lonciores. Capitula 

aphylla Brafteis £^ calycinis folioUs linearibus. 

18. PLANTAGO caule ramofo hcrbaceo, foliis in- ladloi. 
tegenimis reflexis , capitulis foliofis. Hort. upf 29. 

Kali ifi. Mp. ^gypt. is8l 

Habitat in Mgyjpto. © 

Caulis abus , yntlofus^ dijTufus^ ' Folia Unearia , integer^ 
rimay dejlexa^ longijfimay nuda^ dafi muhum villqfa, 
oppqfita; fuprriordfape tema, Pedunculi iongi. Ca- 
v\tQ\i fquama quatuor injima enata in folioLi lanceo^ 
lataj capitulo fape longiora. Brafteae inter Jlofculos 
cuneiformesy fetuJXt concava^ lateribus dilatata. 

19. PLANTA60 caule ramofo fruticofo, foliij filiformi- cynops. 

bus integerriniis ftridis » capitulis fubfoliatis. 

L 4 Plan- »• \ • 1« tETRANDRlA MONOGYNIA. 

« 

Plantago perennis, foljis integerrimis , caule ramofo 

difFufa Hort. cliff. 47, '^ 

PtyUium fempervireiis. Morifi hift. 3. p/ 262. f. 8. 

f. 17. /• I- 
Pfyllium majus fupinum. Bauh.pin, 191. Bauhhijl.^. 

/• 5i3^ 
Hhhitat in Gallo-provincia , Italia, % 

Caulis palmarisy durusy lignofus^ fruticofus^ ourpura- 
H fcens^ nudus. Folia oppojitaj fuhulata f. JiUformictj 

canaliculato ' trigond ^ ere^a^ integerrima ^ fuln*iUq/a* 
Pedunculi axiUaresj longiradine foliorum. CapituLi 
fquama infimx mucronata^ patuLe y mediocres. Bra- 
ctex y inter Jlofculos i ovatte^ concava. 
tfrt^ ao; PLANA AGO caule ramofo fruticofo , foliis lan- 

ceolatis dentatis, capituiis aphylUs. 

Pfyllium, foliis aenatis, indicum. Bauk pin. 191. 

. prodr, 99. Morif. hift» 3. p. 262. f 8« t. 19./. 4* 
Bauh. hift. 3; p. 513. * 

Pfyllium Jfoliis lacinlatis. Bocc.Jk. 

Hahitat in Sicilia, Barbaria. % 

Caulis pedalis^ Jrutefcensy ereSusj puhefcens* Folia 

lanceolatay deniata^ fubx^itlofay firiata. Sp.icae aphyL 

Le^ pliores ad apices ramorum. 

SCOPARIA* 

uuicis. I. SCOPARIA foliis temi.^, floribus pedunculatis. 

Capraria foliis ternis, cotoUis quadripartitis. Hort^ 

cliff' 320. Roy. lugdh. 301. 
Samoloides. Bxrh. lugdb. 2. p. «55. * 
Veiojjica amcricana erefta ftutefcens & ramofa, /Ar/rt. 
parad. 241. r. 241. 
' Veronica fruticofa erefta dulcis, hexangulari caule^ 

Sloan. jam. 8r. hift. i. p, 195. r, to8. /. «. ^ 

phytenoides americanum, flore albo tetrapetalo, 
^ Huk alm, 2^6. r. 215. f^ i. 

fi. Tupelcava. Fif hraf. 246. 
Hahitat in Jamaica , Cur^fTao. O 
Flanta Pifonis in herhario fulmllofa erat. 

procumbcns ^. SCOPARIA foliis quaternis, floribus feflilibus. /flrj. 

amer. 12. 

Habitat in America cdidiort, 

RltA- f TETRANDRIA MONOGYNIA. 
RHACOMA. i<59 I. RHACOMA. Amocn. acad. 5. p. 393. * .Groffopett- 

Cronbpetalum fruticofum tenue, foliis ovatis tenulf- lum. 

fime denticulatis. Brawn. fam. 145, t, 17. /. i. 
Habitat in Jamaica* % 

CENTUNCULUS. 

I. CENTUNCULUS. DilL gijf. i6i. gcn. in. E. N. aiinimw. 

C 5. app. 9:j. f. io. /. 31. . 

Centunculus foliis alternis ovatis. Fl. fvcc. 129, i3(y. 

Dalib. parif^ 5«. 
Anagallidiaftrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. 

Mich. gen. 14. f. 18. 
Anagallis p.iludofa minima. yaiU. parif. 12. f. 4./. a. 
Aifine paluftris minima, Aofculis «ilbis. Meiux. pug. 

^ 4. /5- 
Hahitat in Italiae, Gallis, Germanis, Scanix arittO' 
Jis fabudis^ O 

SANGUISORBA. 

I. SANGUISORBA fpicis ovatis. Hort. clif 39. Fl. o«cinalis. 
faec. 130, 137. Alat. med. 51. Roy. lugdb. 240, Da- 
lib. parif. 5^. 
Vimpinella fongviforba major. Bauh. pin. 160. 
Pimpinella fylveftris f. fangviforba major. Dod. pempt. 
»05. 
3. Pimpinella major rigida praealta auriculata fubnuda. 
Bocc. muf. 2. p. 19. t. 7. 
Habitat in Europae pratis Jiccioribus. 2f. 
fi. SANGUISORBa Ipicis cyDndricis. f media, 

Sanguiforba tetraftemon, ftaminibus tuba longiori- 

bus, fpicis cylindricls. Z//i(z. gjtt. 239. 
Pimpinella minor de canada. Zanon.^hijL f. 138. 
Pimpinella canadenfis major, fpica breviore rubra, 
foUis laevibus. Morif. hijl. 3. p. 2^4. /. 8. f. 18»/. 2. 
HMtat in Canada. -2^. 

Spica cylindrica longiores^ ^ Jtatnina hngioraj quam 
in officinali 
j. SANGUISdRBA fpicis longiffiinls. Hort. cliff. 39- canadcn&j 
Roy. lugdb. 240. 
Pimp.nella fanguiforba canadenfis major, fpica lon- 
giore alba. morif. hijl. 3. p. 264./ 8« 1 18*/. 12. 

L 5 Pim* Yitigiaea. Cordifolia. SlcToides ati<Jk jrifoliata. 170 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Finopinella maximl caDadenfis longius Tpicata. Corn. 

canad 175. f. 174. Barr. rar. i^.f, 739. 
Habitat in Canadi. 2|. 

CISSUS. 

I 

1. CISSUS foliis cordatis fubquinquelobis tomentofw, 
Ciffus. FL X<eyl- (5o. * Amxn, acaa. i. p, 390. * 
Arbufcula baccifera circumplicatilis , vitigineo folio 

fubtus lanato , fruftu racemofo fervidiore odoro. 

Pbik. mant, 27. f. 337. /. 2. 
Funis crepitans. Rumph. omK 5. p, 446. t. 164. 
Scliun^mbu-valli. Rhied. mal. 7. p. r. xx. 
Habitat in Indii. t 

8. CISSUS foliis cordatis integerrimis. 

Vitis folio fubrotundo, uva coryrabofa caerulea. 

Plum. gen, 18. ic 159./ 3. 
Habitat in America. 

3i CIS^*^US foliis ovatis nudis fetaceo-ferrati^. ' 
. Irfiola fcandens , foliis oblorgo-ovatis ad margines 
denticulis fetaceis. Broivn. jam. 147.^.4 f. i, 2." 
Bryonia alba geniculata , violae foliis , baccis e viri- 
ai-purpurafcei.tibus- Sican. jam, ic6.'hijl. i<p.'2^2. 
t. 144. / I. Raj.fuppL 347. 
Habitatin Janiaica. 

4« CIS^US foliis tematis obloogis camofis incifis. 
Scyos trifo^iata Sp. pL i. p. 1013. 
IrfioLi triphylla fcandens & claviculata , foliis craflis 

ferratis. Brown.jam. 147. 
Bryonia alba triptiylla geniculata , foliis craffis aci- 

d\s. Sloan, jam. loC.niJl. i.p. 233. r. 142./. 6. Rai 

fuppl. 347. 
Bryonioides trifoUatum indlcum , foliis fucculentls 

craflis & crenatls. Pluk.alm.^ji. t. 152./. 2. 
Vitis trifolia minor corymbofa, acinis nigrioribus tur- 

binatis. llum.fpec, 18. t. 259./. 5. 
Hahitat in America. 
5. CISSUS foliis ternatis fubrotundis fubdentatis. 
Irflola triphylla fcandens, foliisovatisfubdentatispe- 

tiolo communi marginato , calycibus majoribus. 

Brow* jam. 147. Bry- TETRANDRIA MONOGYNIA. 171 

Bryonia alba triphylU tnaxima. Sloan, jam 106. hlft: u 
p. 233. t. 144. /: a. Raj. fuppl. 347. 
Jtabitat in Jamalca. 

EPIMEDIUM. 

I. EPIMEDIUM. Hort. clif. 37. Hort. apC. 29 Roy. tlpianm. ^ 
liif^db. 402. Dod. pfmpt. 599. Lo//. Ai/f. 175. 
Habitat in Alpium Euganeorum , Ligurinorum , Gret- 
taneniiuni , Pontebarum wnbrofis. 2{, 

CORNUS. 

I. CORNUS arborea, involucro maximb: foliolis ob» *°^'^ 
cordalis. //or/. cliff^. 38. /forr. «pf. 29. Roy. 
bigdb. 249. Gro/i. v/V^. 17. Kalnu it. 2. />. 3^1. c? 
3. p 104. 
Cornus mas virginiana , flofculis in corymbo digedis 
a periantliio tetrap^Io albo radiatim cinftis. /YvA* 
alm, 120. t. 20 f. 3. Catesb. caroL 27. r. 27. 
Hah'tajt in Virginiaej^/W/. ft 
•. CORNUS arborea, umbellis involucrum squ-inti- "*^^ 
bus. Hort. cliff, 38. Hort^ upf. 29. Roy. iu^db. 249. 
Dalib.parif 52. 
Corniis fylveftris mas. BauLmn. 447« 
.Cornus mas pumillo. Quf^ iijl. i.p 13. ^ 

j8. Comus bortenfis mas. Bauh. pin. 447. 

Hahitai infepibus AuAris. % ' 
j. CORNUS arborea , cymis nudis. it. JV-foth. 32. fan^iinai. 
Comus umbellis involucro multoties longiorlbus, 
Hort. cUf. 38. Roy. lugdb, 249, Hall.helv. 463. 
Dalib. parif 52. Fl, fvec. 131. 
• Corausfemina. tiauh.pin.44j. 
Virga fanguinea. Doi« pempt. 782« 
Habitat in Europae, Afi» , Americ9 berealis dume- 

4. CORNUS herbacea, ramis bin's. H. fa^p. 55. t. 5. f"«^»<»- 
f.3«H. A'^^. I3ft,i38. /^oy. /ttgrffc. 249 Or-i. rfjw, r. 5. 
Cornus pumiia herbacea, Chimaepericlymenum diAa. 

Dill. elth 108. /.91. 

Periclymenum humile. Bauh^ pin. 302. norvegicum. 
Baui. pin. 309. JSua:&. df2. 3. p. 2(^8* 

Habitat » Svecia , Norvegia» RuQia. 4. 

5 COR. 17« TETRANDRIA MONOGYNIA. eaiuidMiiij. 5. CORNUS herbacea, ramis nuUis. jiman. acad. i. 

Fyrola; alfiDes flore, brafiliana. Bauh. prodr. io«* 

fin. 191. Burf. X. 106. 
Habitat in Canada. % 
Invohicrum^ quam in priore^ longius^ 

FAGARA. 

pteiota I. FAGARA fbliolis emarginatis« jlman. acad^ 5. /9« 

393-* . , , 

Schinus folUs pinnatis : foliolis oblongis, petiolo 

marginato articulato inermi. Mat. med, 533. Sp. p/. 

I.N389- 
Fterota fubfpinofa , folils minoribu^ per pinnas mar- 

ginato - alatas difpofitis, fpicis geminatis alaribus. 

hrown. jam. 1461 t i.f. i. 
Lauro affinis, jafmini' alato folio, cofta media mem- 

branulis utrinque exftantibus alata, Ugno duittic 

ferro vix cedens. Sloan. jam. 137. hijl. «♦ p. »5. r. 

162. f. I. Raj. dendr. 8<J. 
Habitat in Jamaica. % 
%. FAGARA articulis pinnarum fubtus aculeatis. ]acq. 

amer. 13. 
Schinus tragodes. Sp. pl. t. p. 3^9. 
Schinoides petiolis lubtus aculeatis. Hort. clif. 489. * 
Rhus^obfoniorum-fimiiis leptophyllos tragodes ame- 

ricana fpinofa, rachi medio appendicuii^ aufto. 

Huk. alm. 319. f. 107. /. 4 ? 

Hahitatin America. % 

Pracedenti nimis affinis. 

g, FAGARA foliolis crenatis.. f 

Piper japonicum Sio & Sanfio. Kxmpf amgUi. 891. t. 

893. 
Habitat in Japonia. % 

TOMEX. 

I. TpMEX. 

1 bmex tomentofa. Fl, ^^/. 59. * Amaen. acai. i\ f. 

359- 
Arbor malabarica lUa difta. Burm. xeyl. 26. 

Habitat in India. % Tn|ode5« PipcriM» Itomentofa. PTE- TETRANDRIA MONOGVNIA. »78 PTELEA. 

i/PTELEA foliiS teraatis. MiU. din. art. trifolUia. 

Ptelea. Hort. cliff. ^6. 
Ptdeae fimilis. xinn. gjett. 207. • 
Frutex virg;iiiiaaus trifolius , ulmi (amaris. Ptuk. alm. 

l ^g. Dill. elth. 147* f* i*»»/. 148. 
Habitatin Vlrglnia- "^ 
f . PTELEA foliis fimplicibus. rlfcoa. 

Dodonxa. Hbrt. ctif. 144. Ft, x^l- I4i* * Roy. lugdb. 

flo5. Jacq. amer. 19. 
Triopterls crefta fruticofa, foUis oblqngis acumina- 

tis» ramulis gracilibus. Brown.jam. 191.^. 18. /I i. 
Aceri f. Paliuro affinis y angufto obloogo liguftri folio, 

flore tetrapetalo herbaceo. Sloan^ Jam. 138. hiji. i. 

p,- »7. t. i6Si. f. 3. Raj. dendr* 94. 
Caryophyllafter litoreqs. Rumpk anib., 4. p. iio. ^.50. 
CarpiBUS yiftx^fa, falicis foUo integro oblongo. Bwrm, 

Xeyl 55- ^- «3» 
Arbufcula vifcola, xleae^ni foliislaete virentibus, ame- 

ricana triooccos. Hiai. phyt. 142. f. i. 
Habitat inlndiis^ loeis arencfis. % 
Hsuic arborem idem genus cum Ptetea agnofcere obfen'a» 

vit B. fuffiaus^ at Plorm trifidum hexandrum Browni' 

us^ If quadrifidum oliandrunk Jacquin tribuit^ mihi non 

ftoruit» 

LUDVIGIA. 

1. LUDVIOIA foliis alternis lanceolatis. alternifrillj! 
Ludvigia capfuUs cubicis apice perfo^atis. Hort. 

Ludvigia capfulls fnbrotandis. Hort. clif. 491. Roy. 

big(B. 252* 
Ludvigia. Gran. virg. 17. 
Lyfimachia non pappo^ , flore luteo majore , filiqua 

caryophylloide mingre,ex virginia. Pluk. alni. 235. 

r. 203. f 2. 
Prutex aiigneis foliis, caule purpureo, capfularis. 

Pluk.amak. 99. r. 412./ t. 
Habiiat in Virginia. O 

2. LUDVIGIA fbliis oppofitts lanceolatis, capfulis pe- perenn», 

dunculafis. 
Ludvigia caule diffufo« foliis lanceolatis capfuHs pe- 
duBCulatis fblio dimidio brevioribus. FL xeyl. 66. * 

I Ca- tj6 TETRANDRIA MONOOYNIA. rf((f; 433» Fl.jvec. 134, I40, MaL tned. iz. Dalib, 

t!f^rlj. 52. 
Tribulus acjuaticus. Bauh, pin. 194- Cam.^pit. 715. 
Panover-Tlxeraua. Rheed, mal i r. p. 55. r. 33. 
Hahitat in Kuropae aufiraUs^ AUaeju«r Jlagnis limo' 

DORSTENIA. 

m 

Contrtjervt. 1. DORSTENIA acaulis, foliis pinnatifido-palmatis, 

ferratis, floribus quadrangulis. 
Dorllenia fcapis radicatis. Hort, cliff, 32. Afat, 

med. 53. ^ 
Dorftenia dentariae radice, fphondylii fblio, placen- 

tk OTali. Houfi. afl. n, 421, /. i. 
Dorftenia fpliondylii folio, dentariae radice. Plum, 

gen. «9. iV. 119. 
Drakena radix. Quf. cxot. 83* 
Cyperus loneus odoratus peruanus. Bauk pin. 14. 
Tuzpatlis. liern. mex. /47. 
Habitat in nova Hifpania, Mexico, Peru, Tabago^ 

infuL Vicentii. 2|. 
Dnkeiu. %. DORSTENIA acaulis, fbliis pinnadfido-plrnatis 

integerrimis fioribus ovalibus. 
Dorftenia defitaris radice, fphondylii fblio,. pUcenta 
, cvali, Houjl. afl. n, 4*1. /. i. 
Hahitat in Vera Cruce. 2|. • 
houftoiiL 3- DORSTENIA acauUs, fbliis cordatis angulatis aco- 

tis^ floribus quadrangulis. 
Dorftenla dentariae aadice, fblio minus laciniato, 

placeAta quadrangulari & imdulata. Houft. a3. 

an^L 421. /. 2. 
Habitat in Campechia. 2f. 
flittlefcens. 4. DORSTENIA pedunculis qjulinis. Hort. clif. 3». 

Parietaria raceuiofa, fbliis ad oras viUori& Hunu 

fpec. lo. ic. lao. /. I. 
Habiiat in America meridionali. 2f. 

ELiEAGNUS. 

u^ifoUa. I. EL^AGNUS foUis lanceolatis. Roy, lugdb. ^50. 

Hort. upj. 31. 

Elaeagnus. Cam. epit. 106. fht*t. clif. 33. 

Oiea fylveftris, foUo moIU incano. Baufu pin. 479. 

Ha* TETRANDRU MONOGYNIA* 177 

^oft/ w in Bohemia , difpania , Syria , Cappadocia, 
inque Aquis fextiis. locis fubhumidis. 

%. £Li£AQNUS foliis ellipticis. AmctrC acad. 4.' f. fpinof». 

305- * 
Elaeagnus matthioli incolifl Seifefum« Rauw. it. iia, 

»75. 
Habitat in ^gypto. % 

3. ELjEAGNUS foUis ovatis. Roy. lugdb. %$o. JFl ladfoUi; 
XeyL 58. 
Eleachnus foliis rotundis maculatis. Burm. X!^l 92. 

f- 39. /• ^- 
Habitat in Zeylona. % 

BRABEJUM. 

xTbRABBJUM. Hort. cliff'. 36. Roy.lugdb. 400. fteUftifo.. 

Amygdalus aethiopica, firuftu hoiofericeo. Brcyn.cent. lium. 

I. fi !• . 

Arbor aethiopica hexaphylla , foliis circa caulem ad 

intervaila fenis« PhJi alm» 47. t. 26^./. 3. 
Habitat iif JEthiopia. I^ 

KRAMERIA. 

I. KRAMERTA. La:JLit. i95> I»^»- 

Habitat in Cumana Ameriae. % 
Folia c&ema , lanceolata. Racemus terminalis fioribus 
alternis. 

RIVINA. 

I. RIVINA floribns tetrandris. liumnif, 

Rivina. Hort. cliff. 35. Roy. hgdb. «07. 

«. Rivina humilis racemoOis baccis puniceis. Pbm, umfim* 

Soianoides americana , circieae foliis canefcentibus. 

Tournef. all. 170^. 
Solanum barbadeiife racemofum minus tinftoriunL 

PM. abn. 353. t. iia. / a. 
Amarantus bacdfer , circaeae foliis. Comm. hort. z. p, 

127. t. 65. 
HMtat in Caribaeis » Jamaica , Barbados. % 

t. RIVINA floribns odtandris dodecandrisye. Amixn. odandflu 

acad. 4. p. 305# * Loefl. it. «07. 
Limuei Spec. plaat» fars h M Ri« i^^ TETRANDRIA MONOGYNIA. (reriica. nonfpelu- 
ou acuta. {labn. TUlgaxls. Rivina fcandens racemofa, ampUoribus folani foliis» 
baccis violaceis. Plum. gen. 48. ic. 241. 

Rivina fariiientofa, farmeutis craQloribus , foliisova* 
tis, doribus (]picatis dodecandris. Brdun^jam^ 149» 

Habiiat in America ccdidiare. % 

SALVADORA. 

t. SALVADORA. Garc. aS. angL 1749. «- 4^uAiLjaL 

acad. 3. p. ai. 
Rivina paniculata. Syfi, nau 10« p. 899. 
Habitat ad Sinum Perficum ^ in India orientalL % 
Frutex foliis oppqjitis , Racemo terminaU compofito. 

CAMPHOROSMA. 

!• CAMPHOROSMA foUis liirfutis Unearibus. Jmxn^ 

acad. I, 0. 392. yWor, m^i 43. 
Camphorouna. Sam\ monfp, 45. 
Selago caule procuoibente » tbliis fparfis. Hort, cliff. 

321. /?oy. /Kgt/fr, 300. 
Campliorata liirluta. Bauh.pin' 4B6. Toumef, aSi^ 1J05. 

p. 313* Buxb. cent. i. p, i8, r. a8. /. i^ 
Campliorata moafpeUemiunL Bauk hiJK 3. p. 379. 

Lob^ adv, 174. 
Habitat in Hifpania , Narbon» , Tartariae arenofis. 

2. CAMPHOROS VI A foLis fubulatis rigidU glabris. 

Amcen, acad. i . p. 393. " , ' 

Camphora altera. labern. hjl. 57. 
Camphoratae congener* Baak pin. 48^. (varia) 
Anthylis altera italorum. Lob. ic. 404. DalecL hift, 

1150. 
Habitat in Ttalia , Tartaria. 3|. 

3. CAMPHOROSMA foliis fubtriquetris glabris iner- 

mibus. Amxn. acad. i.p. 393. 
Camphorata foUis confertilUmis inermibus laevibu^. 

JHall.helv. 193. 
Camphorata glabra. Bauh^ pin. 28^* Dalech^ hift. 1179* 
Habitat in Heivetia. 2(. 

ALCHEMILLA. 

I. ALCHEMILLA foUis lobatis. Fl.fvec: 135, i^r. 
it/tir. /n^i 54* Al- TETRANDRIA MQNOGYNIA. ' 179 

Alchemilla foliis palmatls. Hort. cliff: 38. Roy. lugdb^ 

Alcbemilla foUis fimpliclbus. Fl.Japp. 66. 
0. AlctiemiUa vulgaris. Bauk, pin. 319. 
Alchemilla minor. Tournef: injl. 50«. 
Habitat in Europae pafcuis. 2|. 
fl* ALCHEMILLA foliis digitdtis ferratis. FL hpp. 61. alpim^ 
llfvec. I3<5, 14». * Hoit. clif. 39. Roy.lugdb. 232. 
Alchemilla perenni.s iacana aigentea* f. fericea fatinum 

provocans. Morlfhijt. a. p. 195. /. 2. t. ao. /. 3, 
Tormentilla alpina, foliis fericei>. Bauh, pin, 326. 

0. AlcheniUIa alpina pubefcens minor. Towrnef. inJK 508. hyhridA. ' 

MuL phyt. 240. f. 1. 
//aW;<2/ //i Alpibus Europae. 2|. 
3, ALCHEMILLA foUis quinatis multifidis glabris. pcmaphyL 
Alchemilla alpuia quinquefoUa. Bauh pin. .320. pro- lea. 

dr. 138. 
AlcheaiiUa alpina pentaphyUea mlnima, lobis fimbri- 

atis. Bocc. muf. i. p. 18. f- i« 
Habitat in monie Canifio , Furca » Gotthardo Rhati' 

unwu 2|. 

DIGVNIA. 

APHANES. 

1. APHANES. Hort. cliff. 39. Fl.fvec. 137, 143. Roy. irvenHf. 

lufdb. 231 Gron. v rg. 17. Dalib.parif 53. 
Chaprophyllo nonnihil fimiUs. Bauh. pin. 1^2. 
Alchemilla miiiima montana. Col. ccphr. 145. r, 145^ 
Habitat in Europae & Orientis arvis. Q 

CRUCITA. 

I. CRUCITA. Loefl. it. 203. * hiftwittlca, 

Habitat in Cumana America. 

Caults aitus^ Folia oppofita lanceolaJtaimegerrima.Vlotes^ 
fpicati^ in panxulam coUefti. 

BUFONIA. 

s. BUFONI A* Sauv. motfp, 141. Amonu acad^ i. p. 385. teiial£^« 
Lxfl.it. 44. 
AUiooides Raj. oMgL 3. p. 346. 

Mfl H^ 18« TETRANDRIA DIQTNIA. Hemiaria , anguftiiEmo gramineo folio, ere&u Atagn^ 
hcrt. 97. u 97. 
' Alfine polyeoncides tenuifolia, florailis ad loogitu- 
dinem caulis velut in fpicam difpofitis Pluk. aJnu 
ftd. r. 75. /. 3. 

Habitat in Anglia, Gallia, Hifpania. 7\. 
: Sttynirta 4 numcraint in flore Laefling^ oonflrmavii C ^- 

Jtrxmer. 

HAMAMELIS. 

tifgliiia&a« I. HAMAMELIS. Gron. virg. 139. CoU. ncveb. 18. 

Catefb. car. 3. f • 4. t. % Duham. arb^ i. p, as?* 

r: H4- 
Trilopus. Mitck gen,7,%. 

Piftacia virginiana nigra, coryli foliis./VuA. a/m. 898* 
Habiua.in Virginla. CUSCUTA. curopm. i. CUSCUTA floriWusfeflUibus. 
Cufcuta nuda repens filiformi& Fl. fvec. 138 v 144^ 
Mat. med. 55. Dalib. parif. 53. 
^ Cufcuta nuda repens funiformis. •%»»'« monfp. xx. 
^ Cufcuta major. hatdi. pin^ ^19. 
Cufcuta. Cam. epit. 984. 
epitfymumi fi. Cufcuta nuda repens flliformis. ^uv. monfp. lu 

Epitliymum f. Cufcuta mlnor. Bauk. pin. «ipw 
Jiabitat in HantisBMTOJfa ^ parqfitica. Q 
Farafitica planta ecotyUdoms , dehifcente femine dbfqui 
cotyledanibus ^ extendit fpirale corpufctdum , nec ter- 
ram petit radicanda j fed absque omni radice contra 
folem voluhilis adfcemUt plantas , quqfi endffis vafy 
exhawrit; nec FoUa gerit prater fquamam , lunc indt 
minimamj membranaceam^ arflam fub ramo^ Flosapud 
nosfapius quadrifldus ; in Europa auflrali ficpius quin- 
queflms. 
americm. '%. CUSCUTA flori^us pedunculatis. Lcefl.it. 216. 

Cufcuta caule apliyllo volubiii repente Gron. virg. i8» 

.Cufcuta inter majorem & minorem media, filamentis 

longis & floribus late fuper arbores & campos fe 

extendens. Sloan.'jam. ty hifl. i. p. «•!♦ t. xd8*/4* 

Hdbitat in Virginia* 

HY. TETRANDRIA TETRAGYNIA. i8i 

HYPECOUM. 

I. HYPECOUM filiquis arcuatis compreilis articula- prodimbent. 

tis. Hort. upf. 31. 
Hypecomn. hmdi. pin. 178. Dod. pempt. 449. Hori. 

ctiff* 38- Roy. lugab. 40A. 
Habitat iruer Ar<±ipelag^ , Narbonas & Salmanticen* 

fesfegetes, © 
t. HYPECOUM iUIquis cemuis teretibus cylindricis. penduiom. 

Hort. upf 31. Sauv. monfp, 2^3. 
Hypecoum liliquis pendentibus non ardculatis bivalvi« 

bus incurvis. Afon/. hiji, 2. p. aBo. 
Hypecoi altera (]peciei. Baukpin. i/s. 
Cuminum Mveilre iiliquatum pone. Daleck hift. 6g9. 
Habitat in Gallopravincia. O • ^ 

3. HYPECOUM filiquis ereftis teretlbus torulofis. eredun* 

Hort. upf. 32. 
Hypeooum tenuifolium, filiquis eredis teretibus. ^01» 

ruih. 58. /• 9. HalL gxtt. 22^ 
Habitat in Dauria. 

TETRAGYNIA 

m 

I LE X. 

* Fhres quadrifidL 

I. ILEX foliis ' ovatis acutis fpinofis.. Hort. eliff. 40* Aquifoiium 
Hort. upf. 3». Roy. lugdb. 400. Gron. virg. 12. Dar 
lib. paiy. 54. 
Hex aculeata baccifera. Bauh. pin. 425. 
Habitat in Europa aujlraliori^ Japoniay Virginia. ^ 
i. ILEX foliis ovato-lanceolatis ferratis. Hort. cliff. 40. Cafrmt* 
Mat. med 55» Roy. lugdb. 400. 
Aquifolium carollneni^ « foliis dentatis » baccis rubris. 

Catfsb. car. u p. 31. t. 31. 
Habitat in Carolina. 'b 
S. TLEX foliis lato-lanceolatis obtufis integerrimis* afUtlc^ 
Habitat in India Aii«. j^ 

* * Flores trijidi. 

4. ILEX foliis cundformibvs tricuibidatls» coneifoiia. 

Bex acoleata» folio tricufpidi. Phan. ic.xiz* f*%^ 
Habitat in America meridionalL % 

M a *• I' 18» TETRANDRIA TETRAQYNIA, 

Dod<yii»i. 5. ELEX foliis pinnatis f 

Dodonsa aquifolii folio tricufpidato. Pbim, gen, fto. i>. 
118. /. I. 
fi. DodoDsa aguifolii folio angulofo non aculeato. Plujn^ 
gcn, flo. 
X HabLtat in America mmdionali, "ft 

Folia pinnata: foliolis ai ^fejjilibusyrigi^is, mxttis, a^ 
cuminatisy in mcdio utrinque denticulo angulatis. Flo- 
res raccmofi ut in Rhoe; forte diverj generis? 

COLDENIA. 

F»«unbens i, COLDENIA. Pl, T^eyl 69. MiU. dia, ♦ 

T^ucri f^cie bifna|arica tetracoccos roftrata. Pluk, 
alm. 363. r. 64. /. 6^ Raj.fuppL fiSi* Morif hift. 3. 

ffabitat in India. O 

Fhiftifcationcm uberius examinent alii in vivente plaa^ 
ta^ ego perfefiam non vidL 

POTAMOGETON. 

nataai. r. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petlolatis 

natantibus. Hort, clif, 40. M. Juec. 139. 145. Roy. / 
his^dk fli2. HalL hdv. 199. Dalib, parif 54. 
Fotamogeton foliis ovato ^ oblongls natantibus. Fl^ 

lapp, 68- 
Pot^mogeton rotundifolium. Bauh. pin, 193. 
P. Potamogeton foliis lanceolato-oblongis , petiolis Ion-« 
gis. Gron, virg, 139. 
Habitat in. Europae lacubus Q fluviis. 2(. 
pcrfoliatom. a. POTAMOGETON toliis cordatis amplexicaulibus. 

FL lapp. 69. Fl. fucc, 140. 145. Roy^ lugdb, si2« 
Hall. nelv. 199. Dalib. parif, 54. 
Potamogeton perfoliatum. Raj, hifl. 188. 
Potamogeton foliis latis fpiendentibus. Bauh pin^ 

Potciniogeton rotundifolium alterum* Lctfpruff. 205. 

Habitat in Europx lacubus fluviisque argiUofis. 2f. 
denAuB« 3« POTAMOGEXON foliis ovatis acuminatis oppo- 

fitisconfertis, caulibus dicliotoauSy fpica (juadrinQra^ 
Ouett.Jiamp. i, p. io%* * >_ • TETRANDRIA TETRAGYNIA. 1^3 

Fotamogeton minus, foliis denfis mucroDads nonfer- 

ratis. Mac:n, monfp. 303. 
Fontinalis media luccns; Bauh. kift. 3. p. 769. Raj. 

hift- 189. 
Tribulusaquadcusminor alterv Ckf. hift. d. p. 252. 
Hahitat in GjlUa , Italia. 
redunadus e dichotomia caulis hrevijftrnus. Spica 4- 

ftora. 

4- POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in pe- loc«n»- 
tiolos definentibus, Hort. clif. 40. /y./u^f, 141. 147. 
Roy. tugdb. »12. Dalib.parif. 54* 
Fotamogeton tbliis anguuis fpiendentlbus. Bauh. pin. 

193 

Fontinalis lucens major. Bauk hijt. 3. p, 759. 

Habitat in Europs lacubus^Jtagnis ^fiuviis argitlofts^ !2(. 

5. POTAMOGETON ' folils lanceolatis alternis undu- crifpum. 

latis ferratis. Roy.lugdb. 212. Fl.fuec. 142. 148. It. 

fcan 142. * 
Potamogeton foliis crifpis f. Laduca ranarum farmen- 

tis planis, Bauh. pin. IC3. , 

Habitat in Euro^^x JoJJis & rivulisi 

6. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitis fub- femtum. 

undulatis» 
Potamogeton foliis lanceolaVis obfcure undulatis. cau- 
libus longe raraofis. Guttt. Jiamp. i, p. 102. UaliK 

P^if- 55. 

Potamogeton longo ferrato foIio« Baukpin. 193, 
Habitat in Europae rixmlis. 

7. POTAMOGETON folils linearibus obtufis , caule comprcffum 

comprefib. Hort. clif. 40. Ft. fuec. 143. 149. Roy. 

lugdb. 213. Dalib. parif. 55. 
Potamogeton caule plano , foliis gramiiieis undulatis, 

fpica exigua. HaiL helv. 201. 
Potamogeton caule comprelTo, folio graminis canini* 

Raj. lujl. 189* 
HabUat in Europa fojjis paludqfis. 

g. POTAMOGETON foliis fetacQis parallelis appro- pcftinaium, 
ximatis diftidhis. Fl.fuec. 145, 150. Datib. parij: $5. 
Fotamc^tOD foliis Ilnearibus acutis longilfimis alternis 
confertis. Roy. lugdb. 213, 

.M4 Po- ibA. X84 TETRANDRIA TETRAGYNIA* y fetaceum. mamum. FotaniogetOQ grammeiun ramofiim. Bauk piru ip3<. 

prodr. loi. 
Habitat in EtaopTefoffis €? paludibus. 
9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitis acu- 

minatis. Roy. lugdb, S13. Dalib. parif, 55. 
Potamogeton ramofum angtiflifolium. Bauk, pin. 193. 

Drodr. loi. 
Hahitat in Europae foffis paludqfis» 
gramineum. lo. POTAMOGETOW foliis lineari-lanceolatis alter- 

nis felTiIibuS ftipula latioribus. FLfutc. 144. 151. 
Fotan^geton gramineum latiufculum , fbliis & ramifi- 

cationibus denfe ftipatisl Raj, oqgL 3. p« 149. r. 4./! 

3. Ft. lapp» 70. 
Pocamogeton gramineum latifolium. Laf pruff, ao6^ 

t. 66. 
Habitat in Europae foff^ £? paludibus. Q 
lu POTAMOGETON foliis linearibus alternis di- 

ftindis inferne vaginantibus. Ft. fuec. 146^ 152. 
Fotamogeton pufillum fluitans, Bocc.Jc. 49. t. &o./ $• 

It.gOti,22ll V 

Fotamogeton maritimum ramofiflunum , grandiufculis 
capitulis, capiUaceo folio. Fluk. o/m. 305. r. 216. 

J' 5. 
Habitat in Europa ad maris Uttora. O ' 

puGllmn. j^. POTAMOGETON foliis linearibus oppofitis al- 

temisque diftindis : bafi patentibus, caule tereti« Ft. 

fuec. 147, 153, Dalib. parif 56. 

Fotamogeton foliis linearibus altemhi remotis. Roy. 

lugdb. 313. 
Fotamogeton minimum, capillaceo folio. Bauh. pin. 

193. prodr. loi. * 

Potamogeton gramineum tenuifolium. Lcef pruff. ao6. 

t. 67. . 

Fotamogeton pufillum, gramineo folio breviore. VaiU. 

parif t. 32. /. 4. 
Habitat in Kurops paludibus. Q 

R U P P I A. / mtrltlma. I. RUPPIA. Hort. cUff. 43(?. It. wgoth. i8tf. * FLfuee. 
' d. n. 154. Guett, Jlamp. 2. p. 4i(J. 
Buccaferrea maritima I ioliis acutiflimis. Michgen^ 7». 

'• 35- 

Fo- TETRANDRIA TETRAGYNU. 185 

Potamogeton maritimuin , gramineig longioribus foiiis, 
frudu fere umbellato. Raj, angf. 3. p, 134, t. 6.f, x. 

Gramen maritimum fluitans cornutum. Bauh. pifu 
3. prodr. 7, " 

Fucus follicuiaceus , foeniculi folio longiore. Bauk 

pin. 36$. 
Fucus ferulaceus Loh.ic, »55. 
Hahitat in Europae maritinds^ Q 

S A G I N A- 

I. SA6INA ramis procumbentibus, petalis brevilfimts- prociuDbcnf 
Fl lapp. 157, Fl.fuec. 148. J5S- ^^. lugS. 458, - ^ 

Sagina fcapis & ramis unifloris. Guett. flamp. 2. 
p. fi77. 
^ ABinella mufcofo flore repens- DUL gi£l sr. RaJJ 

angl. 4. p. 90. 
Alline pufilla graminea, flore tetrapetalo. Segu. veron 

421. f. 5- /• 3- 
Aliine minima , florefugaci. Raj.fupf^ 501. 
Aifine tetrapetala , foliis anguftis in origine latefcen- 
tibus. NalL helv. 390. 
ff. Saxifraga graminea pufilla , foliis brevioribuscrafllori- 
bus & fucculends. Raj. angL ^.p. 345. 
Habiiat in Europae pqfcuisjlerilibus uliginqfis aridis. 
s. SA61NA caule eredo unifloro triflorove. * ercdi. 
Sagina fcapis unifloris. Guett. Jlamp. a. p. ^75. Dalib. 

parif. 55. 
Aume foliis caryophyllaeis. Raj. angL 3. p, 344. r. 15. ^ 

Alfine vema glabra. Magn. monfp. 14. VailL parif.6. 

t. 8*/ fi. 
Habitat in Galliae, Angliae , Germanlae Jlerilibus gla^ 

reqfis, . / ' 

3. SAGINA caule erefto, floribus opppfitis. TiigiAlca. 

Sagina affinis planu minlma , floribus albig. Qayt. 
mjj: 649' 
i Habitat in Virginia inter mufcos ad margines fimtium: D. 

} Gronovius. 

Caulis digitalis , flifarmis^ erefius ; Folia op^fita^ 
fuhulata , remota , minima. Flos terminalis ^ op- 
pqfiti nonnuUi propriis pedunculis. Periantliium 
4partitum y ereftum. Petala 4. oMonga. fitamina 
4. longltudine cafycis. Germen conicmn , longitudi* 

M 5 r*€ »3« TETRANDRIA TETRAGYNIA. 

i 

ne calycis. Stylus ntdlm. Stigma ohtufum. Ca- 
pfula pyramidalis ^ roftrata , uuUocuIaris. Semina 
numeroja* An proprii generis ? T I L L iE A. liqiiatica. i • TILLiEA erefta dichotoma, foliis acutis. FLJuec. 

ft. n. 155. 
CralTula caule dicliotomo, fioribus linearibus. floribus 

quadrifidis. Fi.fuec, «59. Dalib. parif gS. 
Craffula floribus . quadrifidis. Hort. cliff. 497. 
Sedum minimum aniiuum , flore rofeo tetrapetalo^ 

VaiU.parifidi.t.io.fls^. 
Habitat in Europ» inuniatis. Q 
mufcora. fi. TILL^A procumbens. Hort. upf* 24. Somxk mjotfp. 

i«9. 
Tillsa. T>alilK parif 43. 

Tillsa muftofa annua, perfnliata. MicK gen. sfl. t. sd. 
Craffula foliis feflilibus connatis , florlbus aggregatis 

in follorum alis. Guett.Jiamp i.-p. 97. 
Polygbnum mufcofum minimum. Boc€./ic.s6. t. 29. 
Sempervivum omnium minimum repens mufcofumv 

polygdni feci^ Bocc. muf 2. p. 3(5. *. 22. 
HMbitat in Itaiiae, Siciliaev GalUae mufcofis^ 
Flores hujus fapius trijidi-, antecedentium quadrijidi; 

J^hil. Bot. 178. iftp 


Claf PENTANDRIA MONOayNTA. 187 

. ClqlfiS.V. 

PENTANDRIA 

MONOGYNIA. 

HELIOTROPIUM- 

I. HELTOTROPIUM foliis lanceolato-ovatis , caule pcnivivum 
fruticofo, foicls numerofis age;regato-corymbo(is. 

Heliocropium folils ovato-Ianceolatis, fpicis plurimis 
confertis, caule fruticofo. Mill. dict. 1. 143, 

Habitat in Peru. % 

t, HELTOTROPIUM foliis cord«ito ovatis acutis fca- indlcum. 
briufculis, fpicis folitariis, fruftibus bifidis. Fl. 

^«'y/. 70. 
Heliotropiumfbliis ovatis acutis, fpicis folitariis. Hort, 

cltff. 45. Roy, las^db. 405. 
Heliotropium americanum caeruleum. Dod. mem. 83« 

' Iluk. pkyt. 245. /. 4. 
JS. Heliotropium americanum csruleum v foliis Ixormini 

anguftioribus. Hgrm. lugdb. 307. Sloan. jam. 98* 
Halntat in India utraque Q 
Sjmina unilocuUvria^ per paria approximata. 

3. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis to- curopaeum, 

mentoiis rugofis, fpids conjugatis^ iwrt. upf. Z3* 

SauiK monfp. 305, 
Kteliotropium foliis ovatis Integerrimis , fpicis con- 
. junftis. Hort. cliff. 45. Roy. bigdb. 404. 
Heliotjoplum mijus diofcoridis. Bauh. pin, 253. 
Habitat tn Europa aujtrali. Q 

4. HELTOTROPIUM fbliis ovatis integerrimis to- fupinum. 

mentofis plcatis , fpicis folitariis. 
Heliotropium minus fupinum. Bauh. pin. 253. 
HcHotropium fupinum Quf. hift. 2. p. 47. 
Habitat Salniantic« juxta agros , Monfpelii in litto^ 

re. O 

5. HELIOTROPIUM foliis lineari-lanceolatis pilofis, firudcofum. 

fpids folit uriis feffilibus. Amxth acad. 4. p. 394. * 
HieUocropium £ruticofttm hirfutum, fbliis lanceolatiis 

mi- / 188 PENTANDRIA MONOQYNIA. ouraflavi 
cunu erientilti miooribuSy tpitis llogularibus terminalibus. BrowiL 

jam^ 151. 
Heliotropium miaus» Iittiofpei:mi foliis. 52ban« /iim. 9$. 

hijl. I. p. di4. r. I3ft./. 4* 
Habitat inJ^imziaL. tr 
e. HELIOTROPIUM foliis lanceolato-linearibus gla- 

bris aveniis > (jpicis coojuc^tis. /Arr. cUff. 45. /i&rr. 

ttj^f. 33. /?oy. %rft. 405- Valib. parif, 57. 
Heliotropium indicum procumbens glaucopliyllon, flo- 

ribus albis* Pluk. alm. igd. t. ^6. /• 3. 
Heliotroj^ium maritimum minus, folio glauco, fiore 
« ailxD. bloaiL hift. i. p. 113« t. 13». / 3. 
Heliotropium cura0avicum , foliis lini umbilicatL 

Morif. hifi. 3. f. 45fi*/. !*• ^ 3i- /• i«- 
Heliotropium americanom procumbens, &icie lini usk 

bilicati. Herm. par. 183. r. 18^. 
Habitat in Americs caUdioris maritimis. 
7. HELIOTROPIUM foliis linearibljs glabris aveniis 

floribus fjparfis lateralibus. 
Habitat in Afia. O 

Planta panfa > procwnbens , repm» Folia Unearia , 
. abermu Fiores fidffeffiUs , mtemi^ foUtarii , inrfr 

fiuphalodes 3, UELIOTROPIUM foliis linearibus obtufis tomen* 

tofis, pedunculis dichotomis, l]picarum fioribusqua- 
ternis, caule frutefcente. 
Heliotropium arboreum maridmum tomentofiun* 
gnaplialii americani foliis. Sloan. jam. 93. hijl. u 

p. «13. 
Heliotropium gnaphalodes littoreum firuticefceus ame- 

ricanom. Pluk.alm. i8fl. t, 193./ 5. 
Habitat in Barbados , Jamaic» maritimis. ^ 

M Y O S O T I S. 

fctrpioidei. X. MYOSOTIS feminibus nudis : foliorum apiclbus 

callofis. Vir. cUff. 149. ft fuec. 149 , 157, Ray. 
^ btgdb. 404. Hort. cUff. 45. 
^enjb. a. Myofotis foliis hirfutis. Hort. cUff. 46. • 

Myofotis hirfuta arvenfis major. Dill. giJJ. 55. Fl. 

iapp. 74. 
Echium fcorpioides arvenfe. Bauh.puu 2$^ 
^hfirU. fi. Myofotis foliis glabris. Hort. cliff 46. DaUb. parif. 

Myo- PENTANDRIA MONOGYNIA, 189 

Myofotis glabra pratenfis. DUl gijji 67. Fl. lapp. 75. 
Echium fcorpioides paluftre. hauh^ pin. »54, 
^ Echium fcorpioides minus , jBofculis luteis. Bauh. 
mn. 2i4.prodr. uc^ Burf,XlK6. 
HabiM in Europ» a campis aridis V aquofis /ca- 
twriginqfis. Q 

m. MYOSOTIS fcminibus aculeatis glochidibus , foliis Tlrgini«i. 
ovato oblongis, ramis divaricatis. 

Myofotis feminibus li5q?idis, foliis lanceolato-ovatis. 
Gron, virg. 19. • 

C^nioeloflum virginianum , flore Sc truQM minimo. 

P/i*. olnL i26.Morif. hift. 3. p. 449./. n. t. 30./. 9. 

Nabitat in Vir^ima. O . ^ j ^ 

Scminabiterionlatercnudaf angulataj ereSa^ hqfiaffixa^ 

, ut infequenti^fruSus nutans. 

8- MYOSOTB feminlbus aculeis glochidibus, foUis LaPDuiiL 
' lanceolatis pilofis. Fljvec. 150, 158. Dalib: parif. 

57- 
Lithoflpermum feminibus echinatls. Hort. ctif. 45. Roy. 

lugS. 405. 

Cynogloflum fbliis ianceolatis , floribu55 in foliorum 

alis fubfeiSlibus. Guett. Jlamp. i. p. 92^ 
Cynogloflum minus, Bauk. pin. 257. 
Mbitatin Europae argillofisj nudis , ruderatis. Q ' 

4. MYOSOTIS fcminibus nudis, foliis hlfpidis, race- apnia. 

mis foliofis. 
Ijthofpermum feminibus lavibus, cordllis vix caly- ^ 

cem fuperantibus, foliis lanceolatis. Roy. lugdb. 405. 

Sauv. monfp. 62, 
Ediium iuteum minimum. Bauh. pin. 254. , 
Echioides iutea minitea apula campeflris. CoL ecpkr. u 

p. 184- ^ i85« 
Anchufa iutea raihima. Lob. ic. 312^ 
Hcitttat in Itaiia «Hifpania , Narbona^ Q 

LITHOSPERMUM. 

I. LITHOSPERMUM feminibus laevibus ,' c&rollis offldaUe* 
calycem vix fupcrantibus, foliis lanceoutis. Hort. 
chf. 45. fl fvec. 151. 159. Mat. Med. 57. Roy. 
lugdb. 505. Dalth.parif. 58. 

Lithofpermum majus ereftuni. Bauh. pin. 258. 

Habiiat in Curop» ruderatis. % I90 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

« 

arfeafe. fi. LITHOSPERMUM femmibus rugofis , coroUis 

vix calycem ftiperantlbus. Foru cUj. .45. 11. fi-tc 
152. 160. Roy. lugdi, 4on. Hall. htlv. 518. Dalib. 
P^rif. 59. 
Lithorpeimum arvenfe, radice rubra. Eauh. piru 2$s* 

Fi bpp. 73. rr, 

Halitat in Europs agris c? an*is. Q 

▼irgliiiamim 3, LITHOSPERMUM foliis fubovalibus ncrvofis , 

coroULs acumiDatis, ^ 
' Litliofpermum corollarum laciniis acuminatis birflitis. 
Gron. virg. 140. 
Littiofpermum latifolium virginianum , flore albido 
longiore, jVIorif. hiJK^ . p. 447- /• "• ^ ^8*/ 3- ^^/* 
fuppL »72. 
Habitat in Virginla. 

funcfa adfperfa foliis funt excavata , horum latiora feta 
' €grediente notata. 

pnrparo- 4. LITHOSPERMUM fcminibus lapvibus , corollis 
tamileuiiw calycem multoties fuperantibus. Hort. cliff. 46. Rqy. 

lugdb. 405-. 
Lithofpermum flore magno , caule ex apice radices a- 

gente. HalL helv. 517. 
Litbofpermum minus repens latifolium. Eauh.pin. 259. 
Lithofpermum repens majus. (7i//r hift. 2. p. 1(^3. 
Habitat in Ungarifl?« Angliae» Qalliae, Icalis nmori^ 

bus ^ fecus vias. 2(. . 

CauUs Jleriles repentes radicantesz floriferi ereflifunt. 

Irudcoftim, 5. LITHOSPERMUM fruticofum , foliis linearibus 

hifpidis« ftaminibas corollam fubxquantibus. 
Lithofpermum firuticofum « corollis calyce majorib^s, 

foliis linearibus hifpidis. vSmn». monfp. ^o, 6^. 
Anchufa lignofior monl^elienfium , fiore violaceo* 
Barr. rc, 1168. 
, Anchufa anguftitolia. Bauh,pin. 255. 
BuglofTum miticofum , rofmarini follo. T. Garid^ aix. 
<J8. f. 15. • 

fi. Anchufa arborea. Aip. exot. 67. t. 58. 

Bugloffi3m famium fniteTcens, foliis rofmarini obfco* 

re virentibus lucidis & hirfutis. Tournef. cor. 6. 
Habitat in G^llia , Samo T^* Europa aufiralL % 
Stattiiiia longitudinc iubif. timbi expanfi. 

6. LI- PENTANDRIA MONOGYNIA. 191 

I 

4S. UTHOSPERMUM reminibus duobus, calyclbus pa- dii^ennum, 
tentibas Limudecadi, t.j.* 
Mabitat in Hifpanla. O . ^ ' 

anChusa. 

X. ANCHUSA £Dliis lanceolatis , Tpicis imbricatis fe- officInail5. 

cundis. Hort. cliffl 46. FLjvec. 15», i^i. Mat. 

med. 59. Roy, lu^db. 405. Dcdib^ p^^if' 59. 
Buglollum auguflitolium majus. Bau/u pin. 2$6. 
Bu^ioflum fyiveftre majus nigrum. BauA. pin. 2$6. 

Segu. ver. i. p. 214. 
Habitat ad Europae ruderata , viasj agros. 2f. 

s. ANCHUS A racemis fubnudk conjugatis. Roy. lugdb, «ngnmfoUa. 

408- 
Borago fylveftris perenniu , flore rufo lcermefino. Zan, 

luft. 49. t. ao. • 

Buglollum anguftifolium minus. Bauk^pin, 255. Mq- 

rif. biji. 3. p. 438./* i^- ^- «^-Z 4- 
Echii facie Bugloflum mlnimum , tlore rubeote. Lob. 

'>• 57<5. 
Jiabitat in Italia , Germmia. 2f. 

Similiima practdcntiyfed .hlia caulina margine fubdentatctf 

fpinulis ajpera ^bafi attenuata; ncc ox^atolanceoUua^ 

3« ANCHUSA ftfigofa , foliis linearibus dentatis , pe- undiiUta. 

dicellis braftea minoribxis, calycibus tru(3uferis in- 

flatis. Lc^. MiU, dia. t. 29. 
Bug^oftum lufitanicum , ecbii folio uud jlato. Tournef. 

infi, 134. 
Ancliufa, anguftis dentatis foliis, hifpanica, Barr. ic. 

578. 
Habaatin Hifpanis, Lufitanise praf/& 

4« ANCHUSA villofo-tomentofii , ramis floribasque al- «rientilb. 

temis axillaribus, bi-afteis ov tis. 
Ancliu& foiiis ayeniis^floribus folitarlis ex alis ramo- 

nim , uti rami e caule. Hort. cliff. 47. Roy. lugdb. 

406. 
Bugloffum orientale , flore lu^eo. Tournef, cor 6. 

fiuxb. cent. 3- p. 17. ^ «9. Dill. eltK6o.t, ^2.f.6o. 
Habitat in Oviente. 2|. 

5- ANCHUSA floribus fparfis, caule glabro. viigiiiiia». 

Ancliufa lutea minor , guam alii Paccooa vocant. 
Gron. virg. 19. Aa- 19^ PENTANDRIA MONOGYNlAi fanati. diiftoria. femperTi- 
rens. «ffidiutle. Aflchura minor lutea virginiaua, Puccoon indigenis 
dida , qua fe pingunt americani. Pluk, alm. 30. 

Litliofpermum virginiauum , flore luteo dupliciampli' 
ori. Morif. hijl 3,-p. 447. /. 11. t. 2S*f 4. Ka/. 
fuppl, 273. 

Habitat in Virginia. ^ 

6. ANCHUSA tomentofai foliis lanceolatis, ftaminibus 

corolia lougioribus. 
- Pulmonaria mltis • fragariae odore. Bocc. muf. 2. p. 
148' t. 105? 
Hdbitat Algmsd. Brander. 

CavXis Jimplex ^ oedalis, Folia abema^ haiceotata^ viU 
. lofa^ obtufiufcuuz. Racemi ex alis fuperioribus^ fo" 
lipfi , recurvati , multum villofi. Calyces quhtque- 
partiti , lanati , aWido -flavefcentes. Corolla c^erw 
lea : NeFlarium unguibus quinque , breviffmit. Sta- 
mina fere coroUa longiora. Aitkera incumbentes, 
Stylus longior. 

7. ANCHUSA tomentolk , foliis lanceolatis obtufis» 

ilaminibus CQroIIa brevioribus. 
Lithofpermum villofum > caulibus procumbentlbus 

funplicibus. Mat. med. s2. Sp. pl i. p. 132. 
Anchufa puniceLs iloribus. BauLpin. 255. 
Anchufa monfpeliaca. Bauh. hifi. 3.^^. 584. ^ 
Habitat monl^liL 3f. 
Similiima pr/ecfdenti Q tota albo viUo induta. Pali 

Jldmimim longitudine corolLt. 

8. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis. 
Anchula fcapiis diphyllis. Hort^ cliff. 47. Roy. lugdb. 

407. 
BuelofTum latifblium fempervbens- Bauk pin. :*5*» 

Morif kifi, 3.p.437. /. 11. t. 26. f. a. 
Habitat in Anglia, Hifpania* 2(. 

CYNOGLOSSUM. 

I. CYNOGLOSSUM ftaminibus .corolla bsevioribus, 

foliis lato - lanceolatis tomentofis feflilibus. 

Cynogloflum foliis lanceolato-ovatis, corolUs calycem 

aeauantibus. Roy. lugdb. 406. Fli fvec. 154» i5a. 

Alat.med. 154. 

Cynoglofrttm foliis ovato-lauceolatis. Hort. clifT. 47- 

Cy- PBNTANDIIIA MOl^OGYNIA. 19» 

Cynogloflum m^us vulg^re. Bauh. pin. »57. 
0. Cynogloiruin maximum belgicum. Bauh. pid. 1^57. 
7. CynogloITum fempervuens. fiauh* pin. iyj. 

Habitat in Europs ruderatis. Q 

%. CYNOGLOSSUM follis amplexicaulibu» ovatis. vir^ianuin. 
Cynogloflum foliis amplexicaulibus, Groti. virg. 19. 

Alorif. hiji. 3. /. 11. f. 30, / 9. 
Habltat in Vlrgiola. Q 

3. CYNOGLOSSUM corollis calyce duplo longlori- choirlfoUum 

bus , foliis lanceolatis« Ray. lugdb. 406. Saui\ nhnfp, tf 4« 
Cy nogloiTum creticum , ai^enteo angufto folio. BauK 

jdn. «57, Hort. cliff.^j. 
Cynogioflum creticum, i. Cluf. hijl. z. p. 16%. . 
Jdabitat in Creta , Hifpania , Oriente* 
CorolLf alb£ vctds fanffdneis. 

4. CYNOGLOSSUM ftaminibus coroilam sequantibus. apenninum. 

Hort, upf* 33. Sauv. morifp., 64. 
Cynogloua montana maxima frigidarum regionum. 

Cbl tcphts i.p. i6S. t* 170. • 

Habitat m alpibus Apenninis ^ Campoclarenfibus, locis 

wnbrqfis, 

5. CYNOGLOSSUM foliis lineari-Ianceolatis glabris. iinifoiium. 

Hort. cliff. 47. Hort. upf. 33. Roy. lugdb. 406, 
Cynoglofivmminus album , lini foliis gUucis, femi-i 
ne umbilicato. Morif. hifi. 3* p. 449. /. z i. t, 30* 

Habitat in Luiitania. Q * 

tf. CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis fcabris* luatanicam. 
Cynogloffum caule erefto ramofo , foliis lanceolatis 

fcabri^ feffllibus ^ fpids florum loogiffimis. MilL 

diSt. iL 6.. 
Ompbdoides lufitanica elatior , cynoglo^ foUo. Tour- 

nef. infi, 140. 
Hcbitai in Luiitania. Q 
AJuds nimium pracedenti^ ftd major £? afpericr. 

7« CYN06LOSSUM repens , foliis radicalibus cpr- OmphaloM 
datis. Hort. cliff. 47. Roy. lugdb* 406. 
Borago minor verna, repens, folio laevi. Morif hifi. 

3-P- 437./- 11. ^ «^. /. 3- 
Sympliytum minus , IsQraginis fiicie. Bauh. pin. 209. 

UjmmSpec.plan^.parsL: ^ Hor 194 PENTANDRIA MONOGYNIA* 

Habitdt in Lufitanias, Carniolar rumorqfis ad radiccs 
mont$um, ^ 

PULMONARIA. 

* Perlanthium lotigitudine tubi (orotta. 
HUgttftifoUa. I. PUItMONaRIA foliis radicalibus laiiceolatis. Hort. 

cliff^ 44» /Z. fvec. 2. 164. Roy, lugdo. 404. Dalib, 

parif, 60. Mill. ptan, C55, t. 7. 
Pulmonaria foliis radicaiibusbvato-Ianceolatisinferius 

'decurrentibus. Batkm. lipr 14« 
Pulmoaaria 5 paononica. Cluf. hifi. a. p 170. 
Habitat in Pannonia, Ifeivetia, Svecia. % 
Sequenti nimis ajfinis ^ folum foliis angu/Us dijliu' 

guenda. 

oificiiuai& ft« PULMONARIA foliis radicaiibus ovato-cordatis 

fcabris. Hort. clif, 44. Fl.fvec. 155, i6^.Atiit.mtd. 

62. Roy. lugdb^ 403. HalL helv. 515. Dalib parif.^o» 

Sympliytum macuiorum C Pulmonaria latifoJja. Bauh. 

pin. «59. 

fi* Puliiv)naria vuigaris latifoUa , flore aibo. Towrnef. 

infi. 13^. 
y. Pulmonaria non m&culofo folio. Cbif. HJf. 2. p, i6d^ 
Bauh. pin. «59. 
Habitat m Europae nemoribus. 2}. 

** Calyces iuho corolLe dimidio breviores. 

vii^iaca* 3. PULMONARIA calydbus abbreviatis, foliis lao- 

ceplatis obtufiurculis. Af/7A difl. t. a^a. 
Pulmonaria calyce tubo coroliae breviore , periantliiis 

quinquepartitis. Gron. virg. 20. 
Puunonaria foiiis ovatis giabrts, fcapo iaxo. Trew.. 

Ehret, 11. t.. 12. 
Sympljytum f Pulmonaria non maculata , foliis gla- 

bris acuminatis , flore patulo caeruieo. /M* olnL 

,359- ^- ft»7. /. <S, Morif. hijl. 3. 444- 
Habitat in V irginia. 2|. 

fibirici. 4* PULMONARrA caiycibus abbreviatis, foliis radl- 
calibus cordads. 
Hdbitax in Siblria. 2J. 

. Radix peremds. Folia glabra , ghxuca : radiealia coT' 
data; caulina ovaia. Corymbi ramoji^ miiantes- 
MecUa inter antecedeniem C? feqjmtem. 

srvL- PENTANDHIA MONOGYNIA, 195 

5- PULMONART-Afcalycibosabbreviatis,foliisoyatls, ttaridmii. 
caule ramoro prociunbente. 

Cerinthe foliis oyatis pjetiolatis. Bji^rt. cliff. 4$. Roy. \ 

iugdb. 4og. 
Cerinthe maritima procumbens. Dill. ebk 75. /. 6$. 

^- 75- , 

CTnoelolTum procumbens glaucophyllum maritimum. 

FbJi alm. 126, r, 17» f.^. 
Cynogloffum perenne maritimum procumbens. Morif. 

Echium marinum. Raj. angl. 3, p. 370. Oed. iaru t. »5. 
Uabitat in Angliae, Norvegiae, IshndlBS Lttoribttsji' 
liccis, O aj. 

Tres ukima mmis affines : 3* Caule ereflo ,• CorolUs 
tiibo longiore quam linibks. . 4. jPo/i/s radicalibus cor-^ 
datis. 5. Oiwif rqmqjiffimo ; qui easdtm pro varietati- 
bus habeat , vix errai. 

SYMPHYTUM. . 

1. SYMPHYTUM follis ovato-lanceolatls decurrenti- ofllcliiiie. 

bus. Hort. clifT. 4j. H, fvec. 155 , 1^5, Mu. med. 

61.' Roy, lugdb. 407. 
Symphytum Confoiida major. Bauh^ pin. «59. 
liabttat in Europae umbrofisfuhKumidis. 2}. 
t. SYMPHYTUM foliis fummis oppofitis. tuberofuim. 

Symphytum maius, tuberofa radice. Bauh.pin. 959. 
Svmphytum rad:lce tuberofa, Cam. epit, 701. 
Jiabitat in GermMiSi aujirali y MonfpeliifHiQpani.i» 2f. 
Affine praardeiui , fed fola angujliora : fumma magis 

ovata , nec Folia d^currunt totaUter ad inferiora 

folia. 
3. SYMPHYTUM fQliiS ovatls fubpetiolatis. orieatale. 

Symphytum orienta e« folio fubrotundo afpero, fiore 

caeruleo. Toumtf cor. 7. 
Symphytum conft^ntinopoUtanum , boraginisfolio& 

£iCie,* flore albo. Tournef. cor» 7. Buxb. cen. 5. p. 

3*5- t. 68. 
Habitat juxta Cpuilantinopolis riMilos 9 primo vere. 2|. 

CERINTHE. 

1. CERINTHE foliis amplexicaulibus, fiii£tibas gemi- najor. 
iiiSy corollis obtuflufculis patulis. 

Na C» mUor, jSmplicii&- 
ma. orieatalls. cdiioidef. 196 PENTANDRIA MONOOYNIA. 

Cerinthe foliis oordatis fefliUbflr Hort, cliff. 48. Hort. 

^pf' 35- ^oy %^*- 408. 
Cerintiie folUs caulein amjdexantibus * dentibusHoric 

revolutis brevjffimis. MalLhdv. 515. 
Cerinthe flore rubro purpuraftrente. Bauk pin. ^58. 
/if. Cerinthe, ilavo flore, afperior. Bauh. pin. 2^2. 

Habitat in Europa auftralt O 
B. CERINTHE foliis amplexicaulibus integriSt frufti^ 

bus geminis, corollis acutis claufis. 
Cerinthe foliis caulem amplexantibus, lioribus profbnde 

quinqueiidis* Hatt. helw $16. 
Cerinthe minor. Bauh, pin. A58. 
Cerinthe miuor f. quarta. Quf. hift. 2. p. i58. 
/i. Cerinthe foliis amplexicauUbus emarginatis , corollis 

acutis claufis. Sp, pl. i. p. 137. 
HjMtat in Auftris , Styriae agris. ^ 
Pracedcnti maxime ^affmis » at CoroUa f quinqueJidM , 

praccdentis vcro tantum margine quinquefoba. 

O N O S M A. 

I. ONOSMA foIUs confertUnmis lanceolato rUnearibus 
pUofis. 
Echium creticum. jilp. exot. 130. t. 129» Morif. hijf^ 3. 
,/•439/ II. r, 27./. 3? 
Habitat in Sibiria. Gmclin. 2|. 

Caules /p//Aam^/, Jimplices^ ligno/!f interdum ad bafin 
uno atterovc ramo. FoUa confertijjima iit fere hafi 
imbricata . digiti fere longitudinc , angujliffime ian- 
ceolata © fcre lincaria , bafi ^tenuata, Raccmi 
fapius duo j caides termnantes j vix pedunculati. 
^ Flores Symphyti absque palss. Symphytum creticum 
Tournef. cor. ejje nequit j cum foiia pilis brcviffimis 
adfperfa^ 
ft. ONOSMA folUs lanceolatis hUpidis, fruftibus pen- 
duUs. 
Cerinthe qrientalis. jlman. acad. 4. p. 26j. * 
Habitat in Oriente. ^ 
g. ONOSMA foUis lanceolatis hifpidjs * frudibus «- 
reftis. 
Ceriuthe fblUs lanceolato - linearibus hiflpidls, femini* 
bus ouaternis diUinftis » firuftibus erecos. Hort. cUf. 
48. koy, liigd. 408. 

An- . 


^ PENTANDRIA MONOGYNIA. i^ 

Anchufa lutea minor. Bauih, pin. ^55. 

Anchufa echioides lutea, cerinthe flore , montana, C6L 

ecphr. I. p, i8a. t. 183* S 

ji, Anchufa lutea major. Bauh. pitu ^55 « 
Anchufa tertla. Cam. epit, 736. 
Anchufa lutea. DaUch hiJL iioa. 
Habitoi liz Auftriae, Pannoni^e , Helveti», Galliae, Ita- 

li£ rupibus, !2|. 

B O R A G O- 

I. B0RA60 fbliis omnibus alternis« calycibus paten- offlcinalk 

tibus. /forr. ugf. 34. Atat. med. 53, 
Borago calycibus patentibus. Hort. eliff. 44. Roy. 

lugdb. 403. Dalib. parif* 61. 
BuglolTum latifblium , Borago. Bnuh. mn. ^$6^ 
Haiitat hodie in Norn)^ia ad Colbeck S alibi in Eu* 

ropa; venit ofim ex Aleppo. 

%. BORAGOfoliisramificationumoppoiltisalnpIexicau- indlou 

libus 9 calyciuis foliolis fagittatis. 
Borago calycinis foliis Qtgittatis eredlis. Hort. cliff. 45. 

jF7. ^^/. 71. Roy. lugdb. 403. » 

Cynogionbides fpUo caul^m amplexante. Ifnard. aft. 

17 18. p. 345. ^ lo- 
Anchufx degeneris facie « indiae orientalis herba, qua- 

dri-capfuJaris. Pluk. alm. 30* ;, 75. f. 3. 
Habitatin India Orientali, Q 
3* BORAQO foliis ramificationum oppofitis petiolatis^ africtna- 

calydnis foliolis ovatis acutis ereccis. Hort. cUff. 55» 

Ray. lugdb. 403, 
Cynoglouoides^fricana verrucofa & hifpida. ffnard^ 

afl 1718. p. 3fl5. t. II. 
Cynogloffum * boraginis foiio & £idie , dethiopicum* 

PbA.abn. 34» 
/Uv'riir 2V1 ^thiopia. Q 
Affmis eft admodum antecedenti. 
4* ^RaGO calyclbus tubo coroUae brevloribus, foliis trientaHi. 

cordatis. Hort. cliff. 45. Rny. btgdb. 403. 
Bonigo conftantinopolitana , flore reflexo^ciBmleo, ca- ^ 

lyce veficario. Tournef. cor. 6. itin. sag. t. 523- ^^^' 

cent. 5. p. 16. t. 30, MiB. dift. f. 58, 
Habitat tircum Coiiftantinopoiin. 2(. 

N 8 ASPE- 


aBgypthca. 198 PENTANDRIA MONOQYNIA. 

ASPERUGO. 

jiwcnmbeiis. i. ASPKRUGO c ilycibu*? fruftus comprcflis. Fl. tapp. 

j6 FL vec, 159, 166- Hort. clif. 44. Roy. btgdb 404. 
Hall heh 52». Dalih. panf. 6i. 

Biic^^oflum fvlveflre, caultbus procumbentibus. BauH 
p n. 257. Morif. hijK 3. p. 439. f. 11. i. 26. /. 13. 

iTabhat in Europae rudcratis pinguibus O 
fl. ASPERUGO cJycibus fruftus ventricofis. 

Lycopfis a^yntiaca foliis callofo-verrucofis, cauledi£' 
fufo, corollis regularibus. Sp. pf. 133. 

Hahitat in M^pto Q 

C«iules difufi Folia pctiolata , lato - lancfolatay ver^ 
rucis callqfis kiCpida ,. apicibus purpurafccntia. Pe- 
riantbium ercFlum, CoroUa regularis , talyce hre^ 
vior : limbo albo plano ; fauce fortdcata lutea. Ca- 
lyx in fru3u vcntricQjus ^ parum comprc£us laciniis 
inaqualibus » unde Jtfperuginis gmis y prstterquam • 
quoa Semina comprejfaj per paria dijlantia, 

L Y C O P S I S. 

r. LYCOPSIS foliis intep:errimls,caulcproftrato,calyci' 
bus fru&efcentibus infljtis pendulus. Hort, ciiff, 44, 
Hort, upf. 35. Roy. lugdb. 403. 

Echioides flore puUo. Riv mox 11. 

Bugloflum procumbens annuum > pullo minimo flore. 
Alorif hifl. 3. p. 439. /. II. t. 25, /. II. 

Habitat in Europa aujhjii. Q 

s. LYCOPSIS foHis inte^errimis , ciule crefto, caly 
cibus fruftefcentibus mflatis peiiduljs. 
Echtum fylveftre lanuginofum. B-^uL pin. 254. 
Echium pullo flore. Uuf. hijt. 2 p. 164. 
Bugloflum fylvjftre majus ni^rum. Bai*Lpin^ »$6. 
Hahitat wTartaria, Germcinia. 2f. 
Vi^ert a L. veficaria caule ereilo^ radice repente* 

3. LYCOPSIS foliis repandis dentatis callofis , caule 
decumbente, corollis cernuis. Hort. upf 34. . 
Lycopfis foliis repando-dentatis. /ferr. cUg* 44* l^- 

lug h. 404. 

Bui^loffiim creticom verrucofum. Sti[f. bou 57. /. 57. 
Bugiolium annuum hunule» bullatis foliis» flore 

fU- ▼eficuria. polUu varies%ta« I 

I PENTANDRIA MONQGYNIA. 199 

nileo elegant:r vari^to. Aiorif. hijl.s^p- 43$*/ xi» 
i. 26. f. lo* 
Hdfltat in Creta. © 

4. LYCOPSIS foUis lanceolati? liifpidis , calycibus flo- arrenftf. 
refcentibus ereAis. F/, /op/?. tj.FL fvec. 157,167. 
/forf. c/(/r. 44. /Joy. /«ga^. 404. Groiu virg. «o. 
Aifcfc. parif6i. 
Bui^lofiTura minus fylveftre. Bauh. pin. «57. 
Halntat in Europ£ agris. © 

$. LYCOJ^SI^ foliis lanceolatis hirfutis , caute ramo^ Bchioidei. 
fiflimo eredo, floribus focnndis fefliiibus. t 
Eciiioides orientale , buglofli folio , flore luteo macu- 
lis at- opurpureis notato. Tournef. cor. 47. Buxb. 

Ctttt, I. p. I. /. I. 

Haiitat in America. % 

4. LYCOPSIS foUis ovatis int-rgerrimisfcabris^calyci- oricntaii*. 
bus eredis- 
Buglofluffl orieataie anguflifolium» flore parvo caeru- 

leo Toumef. cor. 6. 
Habiiat in Oriente. O 

7. LYCOPSIS foliis lineari-lanceolatis confertis tomen- virginict. 
tofis mollibus , caule eredo. Gion. virg. 140. 
Habitat in Virginia ad vias» 2f. 

ECHIUM. 

I. ECmUM caule firuticofo. Hori. cUf, 43. Roy- frotlcoftim. 

IstgS. 407. , 

Ecbium afiricanum fruticans, foliis pilofls. Cbmm. Acrt. 

2. pag. 107. t. 54. 
Habitat in .^tliiopia. B 
«. ECHIUM caule laevi, foliis lanceolatis nudis: mar- laviMtum. 

g^e carina apicegue fcabris. 
Echium africanum perenne, lycopfis facie.O&/. afr.aj. 
Ecliium africanum minus , foliis oblongis glabris , flo- 

ribus caeruleis. Herm. qfr. 8. 
Bugoflum afrlcanum , echii folio , flore purpureo. 

Ptuk. mant. 33. t. 341. /. 7. ^ 

Habitat ad Cap. b. Spei. 2f. 
Canles bali fujpruticqfi ^ Uvesy pedales. Folia lanceo- 

Utay glabra , margine tf carina fcabra punlHs cal- 

Iqfis mucronatis , ut £? apice fuperius. Kacemi ex 

N 4 alis fto» P£NTANDRU MONOGYNIA. iuliculH. ▼ttlsare. aUs foliorum fupremorum , fccmdi , hiive$. Caly- 
ces laves. CorolU farum- irregtdaris. StamLas 
dtclinat(u Semloa muricata. 

3. ECHIUM caule erefto plloTb , fpicis hirfutiSt co- 
rollis fubaequalibus , ftamiiiibus loDgiflimls. 

Ediium coroilis vix calycem excedentibus margine 

villofis» Hort, upf 35. Sp. pL i^ p. 139* 
Ecliium majus & afperiiis, flore albo. Bauk pin. 254. 
Echium fiore albo. Cam.epit. 738. 

/>. Lycopli*. Bauh. pin. 2$$. 

Habitat in Anglia , Itaiia , Monfpelii , in coUibus 

ficcis. 
Lycopfis ■ /3. CoroUis minoribus , extus prafertim fu^ 
^ pernc pilqfis , © magis regularibus ab £• itaUco \n- 
detur differre^ nifi hac cmhia a loco. 

4. ECHIUM caule tuberculato hlfpido , foliis^ caulinis 
lanceolatis lii(|>idis, fioribus (]picatis lateralibus^ 
Hort, cUf. 43. FLfvec. 158. i6g. Roy. lugdb. 407. 
DaUb, parif 61. 

Echium vulgare. Bauk pin. «54. C7k/I hijl. s. p. 143. 
Habitat in Europa ad vias &* agros. ^ 

5. ECHIUM calycibus fruftefcentibus diOantibus» cau- 
le procumbente. Hort, upf. 35» 

Echium caule fimplici, foliis caulinis linearlbus 1 flo* 

ribus Q>icatis ex aUs. Hm* cUff. 43. 
Echium creticum anguftifoUum rubrum. Bavlu pin, 

Echium creticum latlfolium rubrum. Bauh. pin. 254. 
Echium creticum. i. 2. Quf Mft. 2. p, 16$^ 
Habitat in Creta , oriente. Q 
Stamina non longiora labio brevtore coroILe^ 

6» ECHIUM caule ramofo, foliis caulinis ovatis, flo- 
ribus folitariis lateralibus. Hort. cUff. 43. Roy, lugdb^ 

407. 
Ecbium orientale, yerbafd jEblio, flore maximo cam- 

panulato. Tournef. cor^ 6* ituu j. pn 94. 
Habitat in Oriente. 

Mtanicnin, 7, ECHIUM 'coroUis ftamine longiorlbuSw 

Echlum caule finiplid , fbliis caulmls lanceolatis (brf. 
cei5f florxbus fpicatis later^ibi». Roy. lugdb. 407. 

Echi. cretlcuffl. orlestale. PENTAmmiA MONOGYNIA. «oc 

Echiam > ampliffiino folio » lufitanicum. Twnef ir\fi. 

135? 
Habitat in Europa auftrali. % j^ 

TOURNEFORTIA. 

I. TOURNEFORTIA foliis ovatis (erratis , pctiolis fcmtt. 
fpinefcentibuS', fpicis terminaUbus recurvis. 
Pittonia arborefcens chamaedrifoUa majon Plwn. gert. 
5» ic. S28. /. I. 
/3. Pittonia arborefcens chamaedrifolia minor. Mum. gen. , 
5. ic^ Aa8. /• ». , 
Habitat in America calidiore. ^ 
i. TOURNEFORTIA foliis ovatis petiolatis , caule hirAitiiluim 
hirfuto , fpicis ramofiilimis terminallbus. 
Plttonia hurfutifOma & ramofilEma , baccis albis. Pbim^' v 

gen. 5. /f. 409. 
Habitat in America calidiore. 1) 

3, TOURNEFORTIA folils ovatis acuminatis gla- ▼oiubHit. 

bris, petiolis reflexis, caule volubili. 
Toumefortia foliis ovatis acuminatis. Hort. cUf. 48. 
Bryonia nigra fruticofk » racemi ramulis varie impli-* 

catis* Sloan. hijl* t.p. 234. t. 143. /. a* 
Virga aurea americana fruteftens glabra , foliis fubtus 

caefiis. PluL alm. 389. t, »35. f 6. Raj. fuppl. 348. 
Hahitat in Jamaica, Mexico, arbores fcandens. 6 

4. TOURNEFORTIA foliis ovato - lanceolatis hirtis, faddifliou. 

pedunculis ramofis , fpicis pendulis. 
Tournefortia foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 48. 

Roy, bigdb. 408. 
Toumefortia fcandens t foliis hirtis rugofis ovatis, fpi- 

cis ramofiS* Brown. jam. 159. 
Pittonia racemofa, nicotianae foliis foetidiflEmis. Pbmu 

gen y ic. »30, 
Heliotropium maximum jamaicenfe, limonii mali folio 

fupra fcabro fubtus lanugine ferruginea moUi. Pluk^ 

alm. 18«. Morif. hifi» 3. p. 45«. 
Heliotropii flore frutex baccifer ramofus , folio rugofo 

foetido maximo flibiottmdo hirfuto , fruftu albo. 

Sloan. JMu 173« hifi. si. j). zo8. ^ ilis. f* t, Raj. 

dend. 75. 

Habitmt in Mexice , Jamaica. % 

VS 5 TOUR- •oft peKtandma monogynia. 

oymofa. 5. TOURNEFORTl A foliis ovatis int^crrimis oai 

dis ♦ fpicis cymofis. 
Touriiefortia frutefcens liumilis , foliis maximts oblon- 

goovatisrugofis, H)icis penduDs ririoribus» ramu- 

lis craffis fuFcatis. Brown. jam., i6g. ' 
Pittonia fcandens,l)accisniveis nigris maculis notatis. 

Plum. gen. 5 ? 
Heliotropii flore frutex , folio maximo oblongo aca- 

minato glabro. Sloan. jam. 173, hijl, 2. p. 109. r. 212. 

/. 2. Ra]. dendi\ ^6. 
Iiabitat in Jamaica> prxcedenti nimis affinis. % 

hiiinll'5. 6. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis feffilibus, 
fpicis fimplicibus recurvis lateralibus. 
Tournefortia reclinata difFufa& hirfuta, foliis ovatis, 

ramulis redis validis. Brown. jam. 16^ ? 
Pittonia liumilis , ancliufaB folio. Plunu gcn. S.ic^^Aj., 

Habitatin America calida. % 

abirica. 7. TOURNFFORTIA foDis lanceolatis, floribus cn. 
rymbofis, caule herbaceo. 
Meflerfchmidia. Ilort. upf. 35. 
Arguzia montana. Amm. rutk 38. 
' HAitat in pauriae apricis glarcqfis aridis, % 
Planta dubii etiqmnum gcncris^ intcrim huc rclata. 

fciiEroaco&. 8. TOURNEFORTIA foUis fublanc^oiatis incanis^, 

cauie fufFruticofo. 
Tournefortia fuflrrutJCo(a » foliis incanis oblongis » 
fronde comofa. BrowiL jam. 170. 
• Thymelaea facie frutex maritimus tetrafpermos , flore 

tetrapetalo. Sloan.jam. 138. hift. 2./». 29* f» 162.^4^ 
Raj. dcndr. ^6. 
Habitat in Jamaica. % 

NOLANA. 

pttftrata. j. NOLANA. Limudcc. i. f, 2. * 

Habitat - - - - Dai\ Roycn. Q 
Planta figuram £9 dcfcriptipncm dedit Filius in Pf- 
curia plant. 1762. . 

DIAPENSIA. 

hpponiea. i. DIAFENSIA floilbus pedunculatis. 

Dl- PENTANDRIA MONOGYNIA. «03 

Diapenfia FlMpp^ 88. t. i, f. i. ♦ FLfvec. 172, KJ9. 

Oid. dan. U 47- 
Habitat in dpilm Lapponicis. %. 
B« DtAPENSIA floribiis fubfeffiUbuS. h«lveaai.J 

Areda caulibus teretibus, tbliis imbricatis, floribusfes- 

filibus. HalL hclv. 485. t 8. /I 4. 
H<d)itat in alpibus Uelveticis Gemmi S Pyndtair- 

berg. aj. 
Habitus antecedentis; fruHum non vidi. 

A R E T I A. 

I, ARETIA villofa, fcapis unifloris. HalL M\\ 486. f. tYplna, 

8/1. 
Androface caulefcens, foliis alternis, pedunculis u- 

nifloris. Aman» acad, i. n. 1^4. 
Habitat in Vaile0s monte Loch di^o. 2|. 
Prulbis anatome nobis deefi in hac planta. 

ANDROSACE. 

f . ANDROSACE perianthiis fruduum maximis. Hort. maxbiuu 

«P/ 36. 
Androface calycibus fruftuum maximis. Hort. clif. 

50. Roy. lugdb. 414. / 

AndrofcicefolUslanceolato-ovatis dentatis» calycibus 

corolla longioribus. IVachend. ultr. fi8* 
Androface altera. Cam. epit. 6^q. Quf. hifi 2.p. 134.' 
Aifine affinis Androface dlda major. Bauk pin.2$i. 
Hdbitat inter AuAfix fegetes. Q 
s. ANDROSACE fbliis Imceolatis dentatis glabris, foptentrit-. 

pt^riancluis angulatis corolla brevioribus. FLfvec. naiis. 

160, 170. 
Androface calyce fruftus parvo. Ft. kpp- 78- 
Androface montana, flore minore. Buxb. afl. 2. p. 

369. / »3-/. fi- 
Alfine verna » androfaces capitulis. Bauh. pin. »51. 

pro(br. 118. Oed. dan. t. 7. 
Amne minor , androfaces alterios fade. Bauh. pin. 

«51. prodr. 118. Burf XIK 75. 
Alfiue adiinig Androfice difta miiior. Bauh. pin, flSt. 
Habtat in aipium Lapponis , Ruffis aprxis glareo- 

A O 

3. ANOROSACE folils pUofis, perianthiis hlrfutis. TiUoft. 

Aro- JI04 PENTANDRIA MONOGYNtA. Uto, ctrnea. Terij. officwdlis. elatier. Aretia villolk, iloribus umbellatis. Hall^ hilv. 485. 
Sedum alpinum iurfutum , lafteo flore. Bauh. pin^ 

284. 
Sedum mious'X , alpinum I V. GEu/. hift. a, p. 62. 
Habitat inalpibus Rhetids, Pyrenaeis, Carttiolicis. 2). 
4. ANDROSACB foliis Imearibus glabris , umbelia 

involucris multoties iongiore. 
Aretia glabra obtufifblia umbeUifera* Allion. pedem. 1« 

p. 22. t. 4* / 2. 
Androface alpina perennis anguftifolia giabra^ flore 

fmgulari. Tournef.irtft. 12^. r 

Sedum aipinum, ^amineo folio, lafteo flore. Bauk 

pin. 284. ^^/- ^fi* 1042I extr, 491. 
Sedum minus XI. Quf^ hlft. 2. p, 61. 
Hahitat in Auftrix alpibus, 2|. 
Foliorum margo fcaber ejl, 
S.' ANDROSACB foiiis fubulatis glabris, umbella ih- 

volucrum squante. 
Androface alpina pa-ennis anguflifblia glabra & mul- 

tiflora. Tournef, inft. 123. 
Sedum alpinumi anguftilQmo folio, flore carneo. Baah. 

pin. 2S4. 
Sedum alpinum ejusdem. Column. ecphr. 2. p. 64. r. 

Sanicuia alpinat anguftiflimo folio^ Pluk. alm. 332. /. 

108. /• 5- 
0* Aretia haOeri foliis dliatis, 5p. pl. r. p, 142. 
Aretia foliis dliatis linearibuSy floribus umbellatiK. 

Hall. helv. 4^5. t. 7. 
' Habitat in alpibus Pyrenaeis, Helveticis. 2J, 

PRIMULA. 

I. PRIMtJLA foliis dentatis rugofis. Hort. cliff. 51. FL 
fvec. i6i 9 171. Roy. lugdb. 415, Dalib, parif. 62. 
limbo coroUarum concai*o, mat. med. 64. 
Primula veris odorata , flore luteo flmplici. BatA. hift. 

3* P- 495- 
yerbafculum pratenfe odoratum. Bauh. pm 241.- 

/J. Primula - - - - Umbo corollarum plano. 

Verbafculum pratenfe vel fylvaticum inodorum. Bauk 

pin. 241. 

Primula veris , pallido flore f elatior. Uuf. hift. i. 

p^ 301, . PENTANORIA MONOQYNM- aoj 

y; Primola acauli^ fcapo nuUo. acauUs, 

Primula veriis , pallido ilore, humilis. Cluf. hijl. i. 

Verbarculum Cylye&xe majus , fiagulari flore. Bauk ^ 

piru 241. 
Hmtat ia Europae pratis. % 
Varietates iicet conftantes /i. <y. non fpecie dijlinguo , . 

uti nec Maurum ab Europao. 
s. PRIMULA fbliis creoatis glabris , florum limbo f^irlnora. 

plano. Hort. cliffl ^q. Fl,Jvec. t62, 17«. ' 
Prlmula foliis crenatis glabris. Vir. cUff, 12. Roy. 

lugdb. 415. 
Primuk foliis ereftis falligiatis. FL lapp. 79. 
Primula veris rubro flore. Qtf dann, 340. 
y erbdfculum umbellatum alpinum minus. Bauh, pin. 

A4fl. 

HMtat in Alpinl^ firigidisque Europ» pratis uligino- 

g. PRlMULA foliis ferratis glabris. Fir. cUff. la. AuriduU. 
Hort. upf. 3<J. Roy. tugdb. 415^ 

Primula i^lii3 ferratis carnofis glabrls. Hort. cUff. 50« 

Sanicula alptna lutea. Bauh pin. 242. 
fi. Sanicula afpina purpurea. Bauh.pin. 242. ^ 

Ju Sanicula alpina» foliis rotundis. £auh. pin. 040. 
: Saiiicula alpina , flore variegato. Bauh. pin. 243. 
t. Sanicula alpina aoguQifolia. Bauh. pin. ^^43. 
{. Sanicula alpina , foliis quail farina adfperfis. Bauh. 
pin. 243. 
Habitat ia alpibus Helveticis , Styriacis. Sf. 
4 PRIMULA foiiis iategerrimis glabris obiongis, ca- int^ifoUt. 
lycibus tubulpfis obtufis. 
Primula foliis glabris carnofis integerrimis. Hiill. 

helv. 485. " ' 

Sanicula alpim rubefcens « foUo non ferrato. Bauh, 

pin. 243. 
Auricula urfi IV. Quf Mfl. i. p. 303. t. 304, 
Hcintat in alpibus Heivetids, Styriads, PyreDai- 
cis. % 
5. PRIMULA foliis cuneifornubus dentatis minimis- iniftiAia. 
coroUa long^ minoribus. 
Sanicula alpina minima carnea. Bauh. pin. 243, 
Auricula orfi VIII. minima. Cluf, hift. 1. p. 305. fo5 PENTANDRIA MONOGYNIA- 

Habitat in Scheeberg , Tauro , Judeaberg iif^e altifjimj 
monte prope falinas Auftris fupcriorisj qua tenditur 
in Styriam. vi 
Vl«aisiiu. tf. PRIMULA foliis linearibus inte^errimiSy iloribus 

feflilibus. 
Primula flore fubfedili , foliis linearibus. Afnxn. acad, 
I p. l6o. 

Auricula urfi alpina, gramineo folio, jafmini lutei 

flore» Tournef. inR. 142. 
Vitaliana. SesL epijh 69 r. ro. /1 i. * 
Sanicjla alpina» anguitiflimo folio * flore carneo. 

PIuIl alm. 33», t. log. f. 6. 
Sedum alpiaum« exiguis foliis. B^uk» pin. 884- 
Sedum alpinum F. gregorii reeienfis i. Cohunn. eephr. 

«. P' ^3. t. 6$. f I Raj. ki/t. 1044. 
Habitat in alpibus Pyrenxis £? Itaiicis. 2f. 
Calyces lonjgitudine tubi corolia^ ultra medium quin* 

quefidi; corolLt Umbus quinquejidus ^ lobis -ovato* ob- 

longis, 
Si Semina tantum duo capfulam replentia^ videtur Vi« 

taliana getais proprium eonjlitueref quod inquiren- 

dunu 
Miifi>idef« jr. PRIMULA foUis petiolatis cordatU fublobatis cre- 

natis« 
Habitat in Sibiria D. GmeUn. 
Herba foUis fequentisj flor,bus antecedentis^ 

CORTITSA. 

««AloU. j, CORTUSA calycibus corolla brevioribus. 

Cortufa foliis cordatis petioiatis. Hort. cUffl 50. Roy. 

higdb. 414. 
Cortufa mattliioli. Cluf. kift. i. p 307. 
Sanicula montana iatifoiia lacini ita. Bauk. pin» 943, 
Habitat in alpibus Auftriaev Sibiriae. 
Cmelliil. ft* CORIUSA caiycibus coroil^m excedentibus. Jman. 

acad. fl. £. 340. * 
Habitat in Sibiria. D. GmeUn, % 

SOLDANELLA. 

alpiat. I. SOLDANBLLA. Hort. cUf. 49. Roy. kgdb. 414» 

Hall kAw 488' 
Soldanella alpina rotundifolia. Baak pin. 095« Aforif. 

Sol« 1 PENTANDRIA lilONOGYNIA. 907 

Soldanella alpina. Cam, cpit. 254 

Habitat in alpibus Helvetiae. AulM«, Pyrenaeorum. T^. 

Scapus variat unijhrus &* multiflorus. 

DODECATHEON. 

I. DODKCATHEON. JrMiL acad, 3 j?. 16. * HetdU^ 

Meadia. GiteA. car. 3. p. !• t. i. Trew.Ehret. t ib. 

Alill. dia. I. 174. 
Auricula urfi virgLuiana floribus boraginis inftar ro* 
ftratis , cyclaminum more reflexis. rluk. abn. 69^ t. 

Habitat in Virginia. 2f. 

CYCLAMEN, 

I. CYCLAMEN corolla retroflexa. ewopwa. 

Cyclamen foliis cordatis , coroUa reflexa. Hwt. upf. 

47. Mat med, 6$. 
Cyclamen. Hort. clif. 49. Roy. lugdb. 414. 
Cyclamina omnia i. 13. BauL phu 307. 
Cvcl|midus. Cdm. epit. 35« 
tlabirat in Auftriae, Tartariae, Europae aujlralis' ficcis 

umbrofis nemorqfis 2|. * 

Varietates fic conjungunt plantas folio angulofo V ro- 

tundo , ut vix ac ne vix limites dentur. 

«. CYCLAMEN coroUae limbo nutante. Fl. xeyl. 401. Indlcwii. 
Habitat in Zeylona. 2|. 

MENYANTHES. 

I. MENYANTHES foUis cordatis integerrimis , co- Ny«pl»ii 
roiiis ciliatis. ^^* 

Menyantiies foliisorbiculatis, coroIlismai^inelaceri& 
Hort. cUjf. 53. /?ov. lugdb. 430. Dalib. parif 62. 

Nympluea luteaminor, flore imbricato. Bauh,pin. 194. 

Habitat in Belgii, Angliae , Dantifci fo[fis majoribus. 2fi 

Umhella fimplex^fijfilis e latere petioliy ut infiquenti. 

1. MENYANTHES foliis cordatis fubcrenatis, pedo- indicii. 
lis fioriferis , coroUis inteme piiofis. Ft. x^tyh 7«« 
Nympiiaea ceramica. Rumph, amb. 6. p. 173, r. 71./. 3» 
Nedel-ambel. Rhced. mal. 11. p. 55. t. 28« 
Habitat in Malabaris » Zeyloaae/^. 

a. MB- «o8 PENtANDRIA MONOGYNIA,. 

trifoliata* 3, MENYANTHeS foliis ternatis* JRf. km 80. Ft 

fvec 163 > 113- Hort. cliff. 5». Mu. m^tf. 6«. /?cy. 
/wfrrffc. 430 //a// helv. 487 Do/ti. por^ ^a* 
Trifolium paluftre. Eauh. piiu 327. 
. Habitat in Europ» paludiims. % 

H O T T O N I A. 

paiuftris. X- HOTTONtA pedunculo vertidllato - multifloro. 

RoerL lugdb. i. »07. Hort. diff. 51. Fl^fvec. i6j^ 
174, Roy. lugdb. 41. HalL helv. 487. Valib, pa- 

rif 93. 
Millefolium aquaticum C Viola aquatica, caule nudo. 

Bauh. pin, S41. 
Millefoiium aquaticum equifetifblium , caule nudo. 

Bauh.pin. 141 • 
Habitat in foffis & paludibus Europae borealioris. 2|. 
indica* «. HOTTONLA pedunculis axiilaribus uiiifloris. 

Hottonia ilore folitario ex foliorum alis. Burm. \eyL 

lai. t. 55./ '• 

Tfiunda • Tfiera. Rheed^ mal. i», p. 71. r. 3^* • 

Habitat in Jndiai. Burmannus. 

Caulis di^taUs , JmpIiciJJimus. Folia verticUlata , /^f- 
T)^ oSomi f linearia , /ri/Ma / tatrifida. Pedunculi 
hteralis , axillares foUorum , folitarii , uniflori , ^o- 
/m5 longiores. Florem non extricaviy adeoqUe de 

' genere non confirmatus- 

HYDRbPHYLLUM. 

I. HYDROPHYLLUM foViis pinnatifidis. • 
* Hydropiiyllum. /forr. c/i/. 44. Roy. lugdb. 413., (jrow. 

V virg. fti. ** «^ j 

, Dentari» facie plauta monopetalos, fruftu rotundo 
monopyreno. Morif hijl 3. p. 599. /. 51. 1. 1. f. u 
Habitat tn Virginia. % 
canaa^iife. 8. HYDROPHYLLUM foliis lobato-angulatis. 

Haldtat in Canada. 2J. . 

J^OBfa /ora Struclura antecedentis , ac ^ genutna JtUay 
fed diverfa folis Foliis , qua Aceris forma > femi- 
quinqueloba , g/atra lobis acutis , fubdenfatis , arf pr- 
rio/ttm T&w «* in Aceris foliis, ^ 

LY, virginia 
BUm.- I « PENTANDRIA MONOQYNIA. A09 

LYSIMACHIA. 

"^ Pedunculis tnultifloris. 

1. LTS1MACHIA paniculata, racemis termlnalibus. yiiimls 
Lyfimachia foliis lanceolatis, racemo compodto ter- 

minali.. f^irid. cliff. 415* Fl^fvec^ i66y 175. Roy. 

Iug3. 415. 
Lyumacbia folils lanceolatis , corymbo terminali. FL 

lapp. 81. Hort, cliff. 50. 
Lyiimachia latea major. Baidu pin. ^45. 
Habitat in Buropa ad ripas & paludes, 2f. 

ft. LYSIMACHIA racemis fimplicibus terminallbus, Epheme- 
petalis obtufis, ftaminibps corolla brevioribus. rum. 

Lyfimachia racemo fmiplici ' terminali> foliis lanceo- 
lato-linearibu& Fir. cliff. 13, Hort.cUff.^. Roy.lugdb, 

415. 
Lyfimachia fpicata purpurea minor» Buxb. cent, i. p. 

flft. f. 33' 

Lyfimachia orientalls minor, foliis glaucis. Till. pif. 
106. t. 40. f. a. 

Habitat in Media.. O ' 

Conf. Ephemerum matthidli. Baulu ptn, ^44. BjluJu hifi. 
A. p. 905. Dod, pemt. 203. 

Convenit cum L. atropurpurea kabiiu^Jlruflura^ glauco 
colore. Differt Fotiis fubtus fufco-punflatis ^ quod non 
fequenxis^ Petalis obtu/isj patulls; Jlaminibus coroUa 
brevioribus; floribus pedlcello infidentibus ; cum illaca- 
ret punSis fub foliis Petabx eerit acuminataj calyce 
paiuo hngioray conniventia y jaturate rubra; flamina 
coroUa longiora ^ antheris ftdcis ; FJores infpicamfejji" 
les; ittterim maxime affinesfunt. 

3. LYSL>1ACHIA fpids terminalibus, petalis lanceo- atroporpu- 

latis, ftammibus corolla longioribas. x^ 

Lyfimachia foliis ianceoiato-linearibus caulem & ra- 

mos fpica o vata terminante. Hort. cUf. 5 1 . . 

Lyfimachia. foliis lanceoLato-Iinearibus, ^icis termi- 

nalibus. Roy. lugdk 415. Hort. upf. 37. * 
Lvfimachia orientaiis aaguftifoiia' Cbmm, rar. 33. r. 33* 
Hdbitat in Oriente. O 
Affittitasnimia cum pr^cedente^ tamen diJtinSa. 

4. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedancolatis. thrrfiflon. 

Limi£i Spce.j^ant. P. u Q tif- £!• PENTANDRIA MONOGYNIA» iyfimachia racemis fimplicibqs laterallbus. yirid. cUf. 

13. H./iw. 167, 177. Roy. lugdb.416. 
Lyfimachia ex alis foliorum thyrfifera. H» lapp. 8fl« 

Hort. cliff. 52. 
Lyfimachia bifolia, flore globofo luteo, Bauk pin. 

242. 
Lyfimacbia lutea. Quf. hijl. 2. 53./. ia, 
JFiahitat in Europa in pabddibus. 2(. 

• * Pedunculis wuflorh. 

<^uadrifoiu. 5. LYSlMACHtA foliis (][aaternis fubfeflilibus , pedun* 

cuUs auaternis uniAoris. 
Lyfimacnia foliis ovato-acutis quaternis. Gron, virg. 20. 
Anagaliis marina lutea, foiiis latJS fteliatis. Fct. ga^. 

5.""r. 2./ 5. ^ , 
Anagallis iutea, foiiis & floribus ex eodem exortu 

quatuor ex aequaiibus furculorum intervaiiis crucia- 

tim pofitis. Pluk.^mant. 12. t. 333. / i. 
Habitat in Virginia. pundata. cUiau. 6. LYSIMACHIA foiiis fubquaternis,, peduncuiis ver- 

ticiiiatis unifloris. 
Ly fimachia tbiiis ianqeoiatis , fioritius foiitariis. Hort. 

(^liff- 52. Roy, lugdb. 41(5. Gron. virg. 20. 
Lyfimachia iutea minor, foiiis nigiis pun&is nota- 

tis. Biiuk. vin. 245. 
Lyfimachia tutea. 11. Quf, hijl^ 2. p> 52. /• 2. 
Blattarix affinis..planta minor, fiore luteo, tbliis ni- 

gris punAfi notatis. Morif hiji. 2. p. 491* /• 5. /. 

10. yr 15. 

Habitat in Hollandia inter arundines. 

Calyces pubefccntes, Petaia maculis fulvis punSata. 

7. LYSIMACHTA petioiis ciliati;;, floribus cernuis* 
Lyiimachia fpiiis ovato*Ianceoiatis fubcordatis, pe- 

tiolis margiue utrinque lanatis, tlore folitariO« 

IVach, ultr. 390* 
Lyfimacliia canadenfis. jalappae folils» Sarac. canad^ 

IValth. horu 32. t. 12» 
Habitax in Virginia, Canada. 
Caulis ereilus. Foiia oppofitay oblongo-ciHitaj int.- 

gerrimaj acuta^ gtabrat nen*i^ lateralibus^ petioli 

canaliculcui ^ ciliati. Pedunculi folitarii ^ unijlori, 

nudu 

8. Lv- V PENTANDRIA MONOGYNIA. «n 

8. LYSIMACHIA calycibus corollam fuperantibuif, Linumftei- 

caule erefto ramoliilima Roy, lugdb, 416. Hort. latm. 

upf, 37. Saui\ monfp. 130* 
Liuum minimum ftellatum. Bauh. pin^ A14, prodr. 

107^ Magn. mofifp. 153. U 162^ 
Hdbitat in Galli» , Italix collibus^ Q 

9. LYSlM ACHiA foliis oVatis acutis , iionbus folitd- nemoruou 

riis , caule procumbente. Hcrt, clif^ 5«. Roy. lugc^. ^ 

41 <J. 

Anagallis lutea nemorum. Bauh, pin. «52, Morif, hifl. * 

2.p. 5^9-/- 5. ^ 2<5-/. 5i 
Anagallis. Quf hift, a. p. i8i« 

Habitat in Germania^, Galii9> AngUs nemoribus gla- 
reqfis roridis, 1 

10. LYSIMACHIA foliis nibcordatis , floribus follia* Kummula. 
riis, caule fepente. f^ir. cliff, 13. Hort. cUff. $2. ria, 
Fl/fvec. i<58. Mat. med, (J7. Roy.lugdb. 416. Hall. 

heliK 481. 
Kummularia major lutea* Bauh. piru 309* 
Ana^Uis mas. Cam^ epit. 394« 
Habitafin Europa juxta agros ^ fcrobes, 2f. 

1 1 LYSIMACHIA foliis ovatis acutiufculis , pedutt- tencUa. 

culis foLio longioribus , cauie repcnte. 
Lyfimacliia folus fubrotundis , tloribus folitariis longe 

pedunculatis* Guett.Jlnmp.2. p. 119. 
L^^imacliia foliis orbiculatis |)Ianis, floribus folitariis 

rubeilis, caule repente^ Sauv. monfp^ 135. 
Nummularia minor , purpurafcente flore. Bauk pin, 

310. prcdr, 139. jyiorif hijh 2. p. 5(^7./ 5. /. 26. /. 2. 
mbitat in QaHix ^ Angli^, luhx Ericetis humidis^ 

ANAGALLIS 

I. ANAGALLTS follis indivifis, caule procumbehte, arYcnfi». 

AnagalUs foliis indivifis, Roy, lugdb. 41 ff. M.fvec» 169. 
17S. 
• Anagallis foliis ovatis, Hort, clif, 53. 

AnagaUis plioenicco flore. Bauh, pin. 2$2. 

Habitat^ in Europae arvis. O 

t. ANAGALLIS foUis indiviiis, caule eredo. tnoncUi. 

AnagalUs foliis lanceolatis. Hort» cliff* 5a. Hort. upf 

S8« 

O 2 Ana« . . 


•Ift PENTANDRIA MONOGYNIA. Utifolit. Anagallis oerulea^ jfbliis binis ternisve ex advetf^ 

naTcentibus. Bauh. piiu A^fi. 
Ana^allis tenuifolia monelU. Cluf. app. ali. 
Hahtat Veron». O 

3. ANAGALLIS foliis cordatis aniplexicaulibus, cau- 
libus compreflis. 

Anagallis Iiif^aaica latifoUa, maximo flore. Toumef, 
injt. 143- ^ 

Cruciata montana minor, flore oeruleo. Barr. ic. 584* 

Hahitat in Hi(]pania. Lxjl. 

Caulis ereSlo patens j brachiatusy ramofuSi quadrangubr 
ris: angulis oppqjitis triplo latioribus y aneufiioribas ve^ 
ro margine acuto utrinque feptis. FolULfubcordata ma- 
xime fejjilia £? ampUxicauUa > bcLJi deorJUm fpeflantia^ 
ohtufiufculay nervofay glabray fubtus pallide punftata» 
Peduncfuli axiUares y foUtariij unifloriy mtdij teretes^ 
coroUa caruleay fiindo purpura/cente. Filamenta pur- 
purea: Antheris oblongis Jlavis. Notabiiis foUis 
magnis £9 latis^ caule comprefjo^ A. arvetifi attamen 
vatde qffmis^ 

4, ANAGALLIS folils linearibus , caule eredo; 
Anagallis lufi^nica, linariae folio anguftiore. Townef. 

ix^. 143. 
Hcintai in Lufitania , Hifpania. Qaud. jllftrctmer. Q 
Caulis tetragonus» ereSusy palmaris^ rigidulus; Ramis 
aUernisj erefUs. Folia oppofita^ fejfdiay Uneariay 
acutiufcula^ Uevia^ intemoaiis longiora. Pedunculi 
fiUformesy foUis duplo longiores. Frudus cermd^ ca^ 
lyce breviores. 

THEOPHRASTA. 

ajnerictnt. i. THEOPHRASTA. Roy. htgdb, 528. 

Erefia foliis aquifolii longrfumis. Plum, gen. 8- ic^ t%6. 

Habitat in America ^uinoEliali. % 

Caudex nudusy,fimpUciJfmusy apice frondofus y tainPal^ 
mis. Folia UmceoLita, hngiffimay dentata nervis tni- 
dulatis; omnia ex apice caudicis undique dtffufa. Fm* 
Aificaciones ramqfk^ diffufafinter foUa ad apieem 
cauUs. linifolia. «mericm. PATAGONULA. 

I. PATAGONULA. f Pa* J PBNTANDRIA MONOQTNIA. «13 

Patagonica foliis flkrtini femtis partim int^is. Ditt. 

ebk. 305. r. fifttf. /. 893. 
Habitat in JPatagonia Americ« auftralis» % « 

Ignota nobis^ vidttur Cordia affinis. 

SPIGELIA. 

I. SPI6ELIA. Jtmtn. acad. 5. p. 133. /. A. * Anthdmia. 

Spigelia quadrifolia « fpicis terminalibus. Brown. janu 

'5^- ^- 37/- 3- 
Arapabaca quadrifoSa, fruftu tefiiculato. Phm. gen. 

II. Barr.aquin^ 15. 

Brazeel- parffis. Pet. gax* t. 59. /. 10. 

Arapabaca braiilieuiibus difta planta. Marcgr. braf. 46. 

Habitat in Cajenna, Brafilia. O 

Caulis Jlmplex^ herbaceus: Folia terminaUaj quatuor^, 
lanceolata, Folia caulina alia duo oppqfita. Ratnus 
ex ala ,fingula folii caulini folitariuSj caidi ^fimillimus^ 
terminatus foliis quatuor crufiatfm vqfitis^ ut in caule. 
Racenu termitudes folitarii in caule c? ramis, 

OPHIORRHIZA. 

I. OPmORRHIZA foliis lanceolato-ovatis. Mungot. 

Opliiorrhiza. Fk xeyl. 402. Mat, med. 79. t. 1« Amcen. . 
acad. 2.p. 118» 

Hdbitat in India orientali. Sf. 

Ctmf Limonium mauritamcum, flore minimo» caule 
foliofb. Pet. gai. 66. r. 41. /. 12. 
t. OPHIORRHIZA foUis ovatis. l^treok. 

Mitreola. Hort. cliffl 499. Gron. virg. aS- ^ 

Mitra. Houft. mJJ. t. bona. 

Habitat in America meridionali. 

RANDIA. \ 

I f . RANDIA fiibinermis. aati«> 

Randia. Hcrt. cUff. 485« 
Cacao affinis firutex fpinoflis , lydi fade , jafinini flo- 

re albo. Shan^ jam^ 135. hifi. %. p. i8* r« i5i. /. !• 

Raj, dendr. 8a. 
Habitat in America. % 
Hortenfis fpinis fere depituitur^ anfola cultura afequenti 

diverfa? 

O j t. RAN- tculeau. indic^. ftudiflora. vlfcoik. lapponica •14 PENTANDRIA MONOOYNlA. 

s, RANI>M ramls biqpinofis. ^ 
Randia foliis rubrotundis confertis t fummis ramulis 
biijpiniieris» iioribus folitariis. Brown. jam^ 143. r. 

Lyciummajus americanum , jafmini flore, foliisfub« 

rotundis lucidis. IHuk. alm^ 434. t, 97. /. <?, 
Hohitat in Jamaica. 1> 

A Z A L E A. 

%. AZALEA floribus fubfolitariis , calycibus piiofis* 
Chamaertiododendron exoticum , amplillimis floribus 

liliaceis. Breyn, prodr. i.p. 24. 
Ciflus indicus , iedi aiplnifoiiis,floribusamplis« //rrm. 

hgdb. 152. t. 153. Raj.kift. 1895« 
Tfutfufi. K^mph,amxa. 845« ^ S416* 
Habitai in India. t> 

2, AZALEA foliis oivatis. corollis pilofis, ftamlnibus 

longiffiqais. Kalm, it, 3. p. iio. Duham. (irb» i. p, 

85. ^ 3. 
Azalea ramisinfra flores nudis« Gron. virg. ft/. 

Azalea fcapo nudo^ floribu$ confertis terminalibus, 

ftaminibu? decUuatis» Hort. clif^ <5p. Trew. ehret, 48, 
Azalea ereda, foIiiSovatisintegrisalternis.floreluteQ 

pi'ofo praecoci. Cold. ebor. 25. 
Ciftus virgiiiiana. pcriclynieni flore amplipri minys 

odorato. Piuk. mant. 49. 
Habitiit in Virginjae.//rf/5, % 
Ftoret ante foHa vel Jub ipfa vernatione fiamina ge- 

rit duplo €$rolHs longiora. 

3, AZALEA folils margine fcabris» coroUispilofo-glu- 

tinofis. Kalm. it. 3. p. 11 o. 
Azalea ramis infra fiores fQiiofisu Gron. virg.^i.Cold^ 

ebor; 24« 
Ciftus viiginiana^ flore & odore periclymeni. JPluk. 

alm, r c6. t. 161. f. 4. Quesb* car. i. p. 57. r. 57. 
Habitatin Virginia. % 
Ajjmis nimis j»actdemi , fedfioret poflquam omnia adul^ * 

ia funt folia v Q Jlamina vix coroUis hngiora gerit. 

4, AZALEA foUis adfperfis pun&is excavatis. 

Azalea ramis compofius funere Ais. Fl.fvec. 1 7 1 , 1 8«, AZA- PENTANDRIA MONOGYNIA. ^15 Azaleamacalis ferrugiQeisfubtusadrper&fl. lapp. 89. 

r. 6. f. I. 
Habitat iu Alpibus Lapponix. % 
5. AZALEA ramis djffufo-procumbcntibus. Fi lapp. 90. pMcuhibens 

t.6.f. 2. Fl.fvee. 170,179. HaU. helw 415.- 
Cbamserhododendros fupiBa ferruginea , thymi folio, 

aipina. Bocc, muf. 7. p, 64. ^ 53. • 
Chamaeciftus ferpyUitoiia , floribus carneis. Baah' pm 

466. 
Chamaeciftus VII. Oe l dan. t. 9. 
Habitat in Alpibus Eui u^^. ^ 

PLUMBAGO. 

i. PLUMBAGO foliis amplexicauUbus lanceolatls fca- wrop»^. 
bris. HoTx. diff. 53. Mat. med* 7<» Roy, lu^db, 417.^ 
Sauv. monfp. 63. • 

Lepidium Dentillaria dlftum. Bauk pin. 97. 
Tri|>oIium diofcoridls. Cbl. ecpbr. i.p.i6o.t. 16%. 
Habitat in Kuropa aujlrali. 2|. 
f . PLUMBAGQ foliis petiolatis' ovatis glabris , caule «ylanict. 

filiformL Hort. cliffs^. t^^^^* **?/' 43* ^1- T^y^* 73« 

Roy. lugdb. 417. 
Lychnis indica fpicata , ocymaftri foliis , f ruftibus lap- 
. paceis obiongis , radice urente. Comm. hort: 2. p. 

^69. t. 85- 
Turaba codiveli. Ilheed.^mal. 10. p. 15.' r,8» Raj* fuppl. 

550- 
Habitat in India. % 

3. PLUMBAGO foliis petiolatis ovatis glabris , caule rofea. 

geniculis . gibbofis. 
Fluinbago zeyianica , folio fplendente ocymaftri , flo- 

re rubro. burm. xi^L 195. 
Radlx veficatoria. Rumph. arnb. 5. p. 453. 1. 158. 
Schetti codivell Rkeea.maL 10. f, 17, t. 9, Rq;,fuppL 

550. ^ 
Habitat in India. % 

4. PLUMBAQO foiiis petiolatis ovatls glabris, caule fcandenf. 

flexuofo-fcandente 
Plumb:igo americana , viticulls longioribus femper vi- 

rentibus. Alorif. Ufl. 3. p. 599, 
Deotellaria lychnoides fylvatica fcandens , flore albo, 

Sloan. janu nijl. i, p. an. r. 133, /. i. , O4 Ca- •i5 PENTANDRIA MONOGYNIA. 9 lutculats» , ' Caapomonga. Mctrcgr. hrcf as. Pif- braf. aoo. 

Habitax in America calidiore. % 
Calyx a D. Jacquino mijfus diftinSam fpccicm dcmonftra* 
vit. 

PHLOX. 

ptnicuiata. i. PHLOX foliis lanceolatls margJne Cbabrls, corymbis 

p^niculatis. MUL dift. /. «05./. a. 
Lychnidea folio fklicino. Dill. cbh. 205. t. \66.f. 203. 
LylimachLa virginiana .umbellata maxlma , iyiimachiae 

luteae Horibus amplioribus. PbiLmant. lail 
Habitat in Ameriai fcptcntrionali. Coltinfon. 2f. 
Planta magna^ alta. Caulis Lcvis-, obtufus. Folia lon 

to-lqnceoma : marginc acijcis minutijfimis fparfis . cxa- 

fpcrata, Corymbi conferti in umbcuam Floribus nu- 

merqlijfimisy tul^ pukcfcentibui, 

%. PHLOX foliis lanceolatls Isvlbus, racemo oppoflte 
corymbofo. KalmAt. 3. 2?. 153. 
Lychnoides marilandica, roliis binis oppofitis bafi & 
auriculis caulem utrinque amplexantibus. Raj.fuppl^ 

489» 
Hahitat in Virginia. Kabn. !2f. 

Plantae caulis tcrctiufculus , fubfcabcr^ rubro viridiquc 

undiquc tcnuijjime macuLxtus^ crcfius. Folia Uina^ 

c hafi amplcxicauU cordatay clongata in lanceolata fcn* 

Jim'acutiora. Flores in Raccmum digejli^ cx pcdwwu' 

tis hreinjfums corymbofis. 

3. PHLOX foliis knceolatis villofis , caule erefto , co« 
rymbo terminali* 

Lychnoides marilandica , calycibus lanug^ofls» foliis 
angufiis acutis. Ruj, fuppl. 490. 

Lycbnidea umbellifera, blattariae accedeos virgimana/ 
major repens, pfeudomelanthii foliis pilofis. flore 
pentapetaloide fiftulofo, Pluk.alnu 133. f. 98i/. i. 

Hahitat in Virginia. 2|. 

4. PHLOX foliis lanceolatislsvibus* caulefcabro» co-* 
rymbis fubfafiigiatis. 

Phlox foliis lanceolatis fefliiibus giabris craflis, caule 
eredo, floribus v rticillatis terminalibus. MiU. difl. 

Lychnidea ciroluiiana, floribus qualiumbellatim dis* 
pofitis, foliis lucidis crafiis acutis* Mart. ccia. lo. 
/ 10. 

Hahiiot in CaroUua. 2|. 

5i pilo&. etroliiu. FENTANDRIA M0N()GYNIA. si? 

SimSis PK glaberrinue , fed Caulis triplo altiarj nomi- 

iulfcaber. Fo]xz latioray ex ovato-lanceolata, Co^ 

rymbus floribus numerofis» pbtribus peduncuUs ex aUs 

fupremis foliorumj ereflis^ quafi in corymhum fajtigia-' 

tis. Corollarum tulfus laius ejl, 

5. PHLOX follis llneari-lanceolatis glabris, caule ere- gUbenim. 

do, corymbo terminalL Hort. diff. 63. Roy. hgdb. 
433- Gron. virg. fli. Kabn. it^ 3. p, 153, 
Lychnidea folio meiampyri. DilL eltH 203. t. 166. f. 

Habitat in Virginia. 2|. 

6. PHLOX foliis lato-lanceolatis : ftiperioribus altemis, diwlcata. 

caule bifido, peduncuLis geminis* MilL diS.t.ao^. 

Lychnidea virginiana, ^alfmef; aquatics foUis, flori- 

bus in ramulis divaricatis. Pbk. mant, 121 ? 
Habitat in Virginia. 

Caules ereFliufculij ,fimplicesy dein divifi in Ramos duos^ 
Foiia oppqfita in caidejimplici per 5 oppqfitiones ^ ovato- 

lanceoiataf moUiufculd , fcalfra , Japeriora aherna. 

Fiores ex divaricatiowf caulis £9 foborum abernorum 

alis^ biniy propriis pedunculis, Caiyx ypartitus. 

Corollx paUide carulefcentes tubo curvato^ 

7. PHLOX foliis ovatis , floribus folitariis. oyau. 
Lychnidea fiftulofa marilandica, ciinopodii vulgaris 

folio, flore amplo finguIarL Pbtk. mant. 122. f« 348« A" Tabitat in Virginia. 2f. 
8. PHLOX foliis fubulatis hirfutis , floribus oppofitis» fubuUti. 
Lychnidea, blattarix accedens virginiana , minor re- 

pens « liirfutis camphoratae foliis. Pbik. alm. 233. t. 

98. / 2. 
Habitat in V^irginia.» 
CoroUae lohi emarginati & tubus calyce duplo lon^ 

frior eft. 
^ PHLOX foliis linearibus villofiSt pedunculis ternis. fibiriok 

Amxn, acad. 2. p, 342. 
Habitat in Afia boredU. 2{. 
Lobi CoroIIs rotundati , integri ^ calyces longitudine 

tvhi iorollM. 

10. PHLOX foliisfetaceisglabris, floribus folitariis. feuce». 

O 5 Lycb- ftiS PENTANDRIA MONOQYNIA. 

Lychnidea , blattarix accedens virginiana , camphomte 
coogeoeris , glabris foliis. Fluk, abn, 233. L 98. /. 3. 
Habitat in Virginia. 

CONVOLVULUS. 

* Qule volubili* 

•rveafis. i.CONVOLVULUS foliis fagittatis utrinque acotis , 

pedunculis unifloris. Fi. fvec. 173 > i8r. Dalih. pa- 
rif. (55, 
Convolvulus foiiis fagittatis utrinque acutis. Hort. cliffl 

66, Roy, lugdb, 427. 
Convolvuius minor arvenfis« Bauh. pin. 294. 
ff. Convolvulus minimuSf aogufto auricuiato folio. 
Bocc. muf. t. 33. 
Habitat in Europs agris, 2|! 

fcpiuia. 2. CONVOLVULUS foiiis fagittatis poftice truncatis. 

peduncuiis tetragonis unifloris. Roy, bigdb. 427. fL 

jvec. i74t i8a* Dalib. Paiif. 65. 
Convoivulus foliis fagtttatis poftice truocatis. Hort^ 

cliff. 66. involucris cordatis. yirid. cUff. 19. 
Convolvulus m^or albus. Bauh. pin. 294. 
Habitat in Europx fepibus. 2|. 
Foliorum margofufcus ejl. CoroUa alba^ at in Ame* 

rica feptentrioncdi ^ incarnata. 
SeammQnia. 3. CONVOLVULUS foliis fijgittatis poftice trunca- 

tis, pedunculis tere.tibus fubtriiloris. Roy. lugdb^ 

427. 3£zr. med. 8a. 
Convolvulus fyriacus f. Scammonia fyriaca* Morif 

hift. 2,p. la. /. u r. 3. /. 5. Mill. dift. t. io2. 
Scanmionia fyriaca. Baukpin. 994. 
Habitat in Syria , Myfia , Cappadoqia. i^L 
Simillima pracedenti , fed Folia non margine fufcai 

Peduncuii teretes j bijlori f triflori , nec tettagoni 

uniflofi , folio Imgiores^ nec breviores. Involucrum 

minimum , paxuban , remotum , nec calyce .majus ere-- 

fium approximatum. Calyx lateribus dilatatus^ enuar- 

ginatuSy nec teres acuminatus. 
Medium. 4, CONVOLVULUS foliis linearibus haftato-acumi- 

natis : auricuiis dentatis , pcduncuiis fubunifloris , qa- 

iycibus fagittatis, caule v6lubilU ' 
Tala-neli. wteed. mal. 11. p. 113, t. 55. 
Habitat in Indla. 

Caur .PENTANDRIA MONOGVNIA. »9 

Caulis volubilis > ncm radicans, Folia lanceolata , gUt» 
bra^ acuta ^ integra bafi dilatata in 2 auricidas re^ 
cunw j extrqrfum fubdentatas. Pedunculi uniflori^ 
rarius biflori Brafte^e in medio pedunculi , du/e , ep^ 
pofita , lanceolata , acuminatne. Calycis foUolafa^ 
gittata ^ ut in Campanula Medio. 

3. CONVOLVULUS foliis cordatis jintegris panduri- paiidttratTjs. 

formibus, calycibus laevibus. 
Convolvulus foliis inferioribus cordatis, ftipcrioribus 

trilobis, calycibus pedunculis petiolisque giabris, 

caale rubefcente. Gron, virg. 141. 
ConvoIvuIusmeealortiizuSy ilore amplo kfteo ; fundo 

purpureo, Diu.eltL loi. r* 85«/. 99» 
Habitat in Virginiae areru^fis, 

€. CONVOLVULUS folils cordatis integris trilobis- cuoliaus. 

que villofis y calycibus laevibus , capfulis hirfutiSy 

pedunculis fubbifloris. 
Convolvulus, folio liederaceo • arvenQs, fioredilute 

purpureo. Dill. elth. 100. t. 84. /. 98. 
Habitatin Carolina. % 
Fedwiculi uniflori aut biflori^ 

7. CONVOLVULUS foliis cordatls Integris trllobis- hedencfus. 

que , corollis indivifis , frudibus ereftis. 
Convolvulus annuus, folii^ cordatis rarius trilQbis, 

calycibuf tuberculato-pilofls. Hort. clif. 67. 
Convolvulus flore purpureo^-calyce punftato. Dill. 

eltlu 99. t. 83./. 96, infer. tf 97. t. 8t.f. 93. 
Hjbitatm India Afia^, Africa, Americae. O 
Pedunculi erelU , etiam fruflus , longitudine petio^ 

lorum* . 

8. CONVOLVULUS folii» cordatis trilobis, corollis NU« 

femiquiuquelidis , peduncuUs petiolo brevioribus. 
Convolvulus caeruleusv hederacco angulofo foUo. 

Batdu pin. «95. Batdi. hifi. 9. p. iQ^. DUl. elth. 96. 

t. 80. / 91. 10 9ft. 
Habitat in Amefxcai. Q 
Pedunculi breviffimiy Fruflus ereHL 

9. CONVOI^VULUS foliis cordatis indivifis, ftufti- pnrpureu?. 

buicemuis , pedicellis incraflatis. 
Convolvulus calycibus tuberculatispilofis. f^irid. cUffi 
i8. Hort. upf. 38. GroOf virg. 141, 

Con- •M PBNTANDRIA MONOGYNIA. Convolvulus puipureus , folio fubrotundo. Bauh. pin^ 
»95» Ehret.pin. 7./. s. 
/i. Couvolvulus cxruleus minor , folio fubrotunda 
DiU. eltk 97. f. 8«./ 94* 

ty. Convolvulus folio coi^daco glabro. DilL ettk 100. r« 

84-/ 97» 
Habitat in Anserica. O 
Peduncuii ercfti^ at PediceUi in firufiu incrajfati cer- 

nui , calyce punRato-fcabro Q pilofo- 

MwM. 10. CONVOLVULUS' foliis cordatis indi^fis, caule 

fubpubefcente « peduncuiis incraflatis unifloris, caly- 
^ cibus glabris. 

Convoivuius flore minore lafteo, fundo atro rubente. 

DiiL elth. 98. r. 83. /. 95- 
Habitat in ChmaL j Batavia» Zeylona, Surlnamo. O 
Caulis teres. Folia exafle cordatay fvbtus fubi^iUofa^ 
mar^ne fcabra petiolis fvbpvbefcentibus. Pedunculi 
umfiori , J^tiolis hngiores » JiApubefcentes » apice 
crajTiores Q glabri: bratleis auabus obfoletis. Co- 
roila C hederaceif fed minor^ colore diverfa. 

fUWMM. II. CONVOLVULUS foiiis cordatis lia(latis quio- 

quenerviis, caule repente liif]piao tuberifero. 
Convoivuios foliis cordatisanguiatis,radice tuberofa. 

Hort. cliffl 6j. Roy. lugdb, 4*7. 
Convolvulus radice tuberg& efculenta &c. CateA. 

car. p. 60, t, 5o. 
Convoivulus indicus orientalis Inlume f. Batatas. Afo- 

rif hifi. A. p. 11./. I. r. 3./. 4. 
Convolvulus indicus vulgo Patates diftus. Rni. hijl. 

7«8. 
Batatas. Baukpuu 91. Rumpk amb. 5. p. 3^7. t. 130. 

Kalm. it. fi. p. 300* 
Kappa Iseiengu. Rheed. moL 7. p. 95. r. 50. 
Habttat in Inma utraque, b 
Conf. Convolvulus mdicus vulgo Patates diftum. 

Few. per. s-p. i6.t. 11. foiiis palmatis» 
wticmatM. it. CONVOLVULUS foliis cordatis oblongis nudis. 

pedunculis umbellatis bifidis multifioris. ' 
Convol vuius minor fcandens « floribus^ plurimis alari- 

bus, calycibus giabris, foliis obIoogo*>cordatis» 

Browtt. jam. 153. 

Ipomcea verticillata Amm. acad. 5. p. 394. 

Qua- PENTANDRIA MONOQYNrA- , 2u 

Quamoclit purparea folanifolia minor. Ptum. ic. 94. 

Hcintat in America. 

CoroUs figura efi QmolvuU campamdata , tuc fefla r 

ut Plwiucri. * Folia cordata vd cvata , margine 

fvbrepando feabriufado. Flores caruUfcente$ ^ parvi. 

PeduDCali foUo breviores , : umbMati , at pediceUi 

huerales fape fubdi\*ifu 

13. CONVOLVULUS foliis cordatis'', pedunculis umbciiatiM, 

umbellatis , caule volubili. 
Convolvulus americanu5. vulgaris folio, capfulistri- 

quetris numerofis. Pbtk alm. 114, t. 167, f t, 
Convolvulus luteus polyantlios, Plum. amer. 88* t. 

102. 

Convolvulus polyanthos , folio fubrotundo , flore 
luteo. Sloan.jam, 53. 

Hakitat in Martinica/Domingo, Jamaica. 2J. 

14* CONVOLVULUS foliis cprdatis glabris. caule makUri. 

perenni villofo. cub. 

Convolvulus foliis cordatis acumiaatis,caule arboreo 

fcandente. Roy. lugdb. 429. 
Kattu-kelengu. Rheed mal. xi. p, 105. t. 51. Raj. 

fuppl 37<J. 
HaRtat in Malabrias arenofis. ^ 

15. CONVOLVULUS foliis cordatis pubefcentibus , canftrienfi/ 
caulc perenni villofo , peduncuUs multifloris. 

Convolvulus foUis cordatis , caule fruticofo villofa 

Vif. cUf, 18. Hort. cUff, 67. Roy. lugdb. 428* 
Convolvulus canarienfis fempervirens, foliis moliibus 

& incanis. Comm, hort. 2.p.ioi.t.$i, 
Convolvulus canarleafis , foliis longiorlbus mollibus 

incanis. Pluk. alm. 114. t, 32^, / i. 
Habitat in Canarienfibus infulis. tf 

16. CONVOLVULUS foliis peltatis, pedunculis mul- feitatiu, . 
tifloris. 

Convolvulus laevis indicus major. RumpK amb. 6^ p. 

4a8. t. 159. 
HaiHtat in Amboina. 

17. CONVOLVULUS fbliis cordatis angulatls , caule xurpethua 
membranaceo-quadrangulari , pedunculis multifloris. 

CoM- a&B PENTANDRIA MONOGYNL\. 

Convolvulus zeylanicus alatus maximus , foliis ibifcl 
nonniliilfimiUbusangulolis. Hcrm. lugdb, 177. r. 178. 

179- 
Turpethum repens , foliis altbaese vel incUcom* Bauh. 

pin. 149* 
Habitat in Zeylona. 2f. 

vtrae&toAu. 18. CONVOLVULUS foliis trilobis tomentofls, cau^ 

le lanuginofo. 
Convolvulus tblio lanato in tres ladnias divifo , flore 

oblongo purpureo. Sloan, jam. 55. hijl. up. 154. t^ 

98. /. a. Kaj.fuppl. 381. 
Convblvulus iamaiceni:strilobus, foliis tomcntofala- 
I nugine denuori ac veluti inftar utiinque obduftia. 

Pluk, abn. 115. r. 1(^7./. 4« 
Hibitat in Jamaica. 

alth«)id««. i^ CONVOLVULUS foliis cordatis palmatis feri- 

ceis s lobis repandis^ pedimculis fuDbiflori?» 

Convolvulus foliis cordato- digitatis fericeis 3 fpliolii 
linearibus: intermediis duplo longioribus« ^r. c////l 
,1^, Rcy.lugdb, 429. Sauwmonfp, aoa. 

Convolvulus foliis ovatis divifis bafi truncatis : laci- 
niis intermediis duplo longioribus. Hort, dif. 97. 

Convolvulus argenteus^ follo altlisae. BaiJi. pin. 

«95- 
Convolvulus, betonicae althaeaeque foliis , rep?nsar- 

genteuS. Barr, rar. 5. t. 312. 

/J^ Convolvulus argenteus elegantiflimus, foliis tenuiter 

incifis. Tournef. tnjl 85. 

Habitat in Europae meridionalis » Orientis , Africae 

coUilms^ 2|. 

macrocar- fto. CON VOLVULUS folils palmato - pfedatis quinque- 
pos.* partitis, pedunculis unifloris. 

Convolvulus polyphyllus , ftore & fruftu purpureia 
maximis. Plum.fpec;. i.zc. 91./. i. 
• Habitat in America* 

Pedunculi articulatij incraffati^ plicati. 

c -ir^ctis. ai- CONVOLVULUS foliis palmato - pinnatifidis In- 

tegerrimis » pedunculis pauiculatis. 
Convolvulus foliis laciniatis & quinquefoliis. Bauh. 
pitL «95. 
. Convolvulus quinquefolius. Bauk prodr. 134. 

Con-^ PENTANDRIA MONOGYNIA. ^^3 

Convolvulos agypdus, Vefi agypt. 73. t. 74. 
Hctbiiat iVi i^gypto. 
12. CON VOLVULUS folils digitatls feptenis Integer- A*erorlii- 

rimis , caule glabro, pedunculls tritloris. ' zo«. 

Convolvulus coccineus lieptapliyllus, radice craffis- 

fima. Mum^fpec. x. ic, 90. /1 1* 
Habitat in America. 
«3. CON VOLV ULUS foliis palmatis : lobis feptem paniculatus. 

o vatis acutls integerrimis , pedunculis paniculatis. ^ 

Pal-modecca. Rheed^ maL ir, p. loi. r. 49« KaJ, fuppi 

374. 
Habitah iti Malabariae artnofis^ 

24. CON VOLVULUS foliis digitatis quinis pilofis in- pcma^hyl- 

tegerrimiSf caule pilofo. T?»^'. lugdh. 429. in^. 

Ipomoea foliis digitatis fupra giabris, caulepiofo, pe- . 

dunculis multifloris. Itort. upf 39. Sp.pl. 162. 
Convolvulus americanus pentaphyllus & heptaphyl- 

lus major. Hernt. lugd 133. t. 185. Rai. hift. 1881. 
Convolvulus pentaphyllus , flore pallide flavefcente, 

caule hirfuto pungent«. Sloan. jam, 55. hijl. i. p 153» 
/8. Convolvulus pentaphyllos, folio glabro dentato, vi- firpais, 

ticulis hirfutis. Plum. anur. i. fr. 91./. a. 
Habitat in America. © 
Flos albus. Stylus hicapitatus, BraHea 2. magna caly- 

ctrm includunt. 
»3. CONVOLVULUS foliis digitatls glabris, foliis quinquefd- 

dentatis , caule lavi- Roy. lugdb. 429. llus. 

Convolvulus quinquefolius glaber americanus. Pluk. 

alm. n6, t. tCf.f. 6. 
Habitat in America. O 

* * CiXule proftrato. 

z6. CONVOLVULUS foliis cordato-ovatis , peduncu- ficulus. 

lis unifloris: brafteisianceolatis, flore feflili. 
Convolvulus foliis ovatis acutis, floribus duplici 

braftea fuccinftis. Roy. lugdb. 428. 
Convolvulus foliis ovatis acutis. Hort. cliftl 67, 
Convolvulus ficulus minor, ftore parvo auriculato. 

Boce.JJc. 89« t. 48, Morif. JiiJL 2./. i. Ir. 7./. 5. 
Habitat in Sicilia. O 
Caulis vix vel admodum parum^ fapius minime vclti' 

bilis. a7. s t M4 PENTANDRU MONOGYNU. teiTeflris. fi?. CONVOLVlJLUS foliis linearibu? fericeis, pc- 

dunculis fubcriiloris , . calycibus tiirfutis mucro- 
natis. 
Volvulus terreftris* Dakck hijl. 1425, Bauh, hijl, 2. 

Hahitat in Europa aufirali S Africa* 2(. 
porycnium. ^^. CONVOLVULUS foUis fublinearibus fericeis, cau- 

le panicqlato , calycibus obtufis nudiufcuLis» 
^ Habitat in Orlente* ^ 

Caulis paniculatus. Folia fublanceolata > fercea « infum* 

tnis ramisminora rariora^ Rimi rigidij rarius dicho- 

tomi j terminati floribus fubfolitariis. 
Imeattts. ^9. CONVOLVULUS foliis lanceolatis fericeis linea- 

tis petiolatis , peduncuUs bifloris , calydbus feri- 

ceis fubfoliaceis. 
Convolvulus minor repens rupellenfis, dore rubro. 

AJorif hift. 2.p. 17. / 1. 1. 4.f. 2. mala. 
Convoivuius marinus repens, angudo & oblongo fo- 

lio, flore purpureo. Barr. rar. 31. ^1132* 
ConvoIv,uIus ferpens maritimus, fpioe foliis. Triumf. 

obf ^i* t. 91. f 2. 
Habitat in ^fpanis, SiciUae, Mediterranei mariti' 

, mis. % 
CsLules femipedales y prqftratij flexuqfi. Folia remotOf 

lanceolata^ bafi anfiufliora ^ fericcaj acutaf ad angubm 

acutum lineata. PeduncuU foHo breinores , Brafleis 

fl, calyce longioribus^ CBlyces fubfoliaceif non pilq/i^ 
fedobjoletefericei. CoTollx extus hirt/e. 
Cticorum. 30» CONVOLVULUS foliis lanceolatis toroentofis» 

floribus capitatis , calycibus hirfuds , caule ere^u« 

fculo. 
Convolvulus argenteus umbellatus ereftus. Tournef. 

infl, 84- 
Convolvulus major ereftus creticus argenteus. Mo- 

rif. hift. 2. p. 11./ 1. 1. 3./. I. 
Convolvulus faxatilis ereftus vlllofus perennis. Barr. 

rar. 4. t. 470. Bocc muf 2. p. 79. r, 70. 
porycnium. Cbif.hifl. 2.p. 254. 
Cneorum album, folio argenteo moUi. Bauh. pin. 

4^3- 
/&^/raf/fiHil]pania, Creta, Syria. Of. 

Calyces obtujtS valde hirfuti. i^ PENTANDRIA MONOGYNIA, a«5 

}!. CONVOLVULUS fbliis linearibus acutis, x::aule cantabriot 

ramofb fubdicliotomo calydbus pilofis. Hcrt. cliff. 

68. SauiK Aionfp. 56. 
- Convolvulus nunimus rpicaefoUus* Atorif. bifi. %, p. , 

17. /. I. /. 4./ 3. 
Convolvulus linaria» folio. BmQu pin. 295.* 
Cantabrica quorundan>. Cluf. kzft. 2. p. 49. 
Habitat in Italia, &icilia9 Narbona, Verona. 
|2. CONVOLVULUS folJis cordatis pubefcentibus, fpitluunaiu^. 

caule reAo, pedunculis uniilorJs. 
Convolvuius fpittiamaeus^ caule re(%o> foliis lUbro- 

tundis. Gron. virg. 141. 
Habitat in Virginla. 
33, CONVOLVULUS foliis cordatis., pedunculis um- corymbofttfi 

bellatis, caule repente. 
Convolvuius niveus polyanthus, folio fubrotundo 

majore. Pbm. fpec. i. ic. 89./. «. 
Habitat in America. 
j4. CONVOLVULUS foliJs ovalibus tomentofis, pe- pcjficui. 

dunculii unifloris. Amizn. acad. 2. P. 341. * 
Habitat in Perfia » ad maris Ca/pict uttus. 2i 
a5. CONVOLVULUS foliis lanceolato-ovatis glabris, trioior. 

caule dec]inat6» flofibus folitarils. Fir. cliff. 19. 

Rjoy. lugS. 428. 
Convolvulus foliis lanceolato ovatis nudis, caule re» 

fto, floribus folitariis. Hort. cliff. 68. Hcrt. upf 38. 
Convolvuius peregrinus csruleus, folio oblongo. 

Bauh. jpin, 995. flore triplid colore infignito. AJo- 

rif. hift. 9, jp. 17. / r. ^ 4. / 4« 
Habitoi in Amca« Mauritania, Hifpania, Sicilia. 
g5. CONVOLVULUS foliis fagittatis poftice obtufis, '«P^m. 

caule repente, pedunculis uuifloris. 
Convolvulus laftefcens, foliis fagittatis, radice lon- 

ga albi prrenni. Gron., virg. 141. 
Convolvulus marinus catharticus , foliis acetofae» flo* ^- 

re niveo, Plum. amer. 89. t. 105. 
Ballel« Rheed. mal 11. p. 107. t. 5». 
H<Aitat in Americ» maritimis. 2(. 
37. CONVOLVULUS foUis haftato-lanceolatis: aurU m^r 

culis rotundatis , caule repente , pedunculis fubbi- 

floris* 
Olus vagum*. Rumph. amb. 5. p, 419, t, 155./. i. 

fJmufiSpec.plant.parfL P U$* M0 FENTANDRIA MONOGYNIA. 

Hahitat in India. 

Planta ex minoribus. Cmiisjiliformis^ ruc i*olubilis^ £f- 
vis^ Folia cordata , haj^ata , fagittata • fco/? aurioh 
la utrifique recurvata j interdum dentata , glabra , 
aouminata. Fedunculi bifori t breves^ pedicelUi pe* 
tiolo longiorihusi Calyx rotundatus, 
Wrtu». 38. CONVOLVULUS foliis cordatis fubhaflatisque 

villofis, caule petiolisque pilofis, pedunculis mul- 
tifloris. 

Con voiyulus foUis cordato - haftatis glabrls aqnmina* 
tis anguftis rotundatis , caule petiolisque villofis. 
Hort, cliff. 496 ? Roy* lugdb. 489. 

Habitat in India. Osheck. 

Hanta non magna^ minus volubilis. Pedunculi & 
CauUs pilis jlavefcentibus exftantibus hirtL Folia 
parum villofa : primaria cordato-fubrotunda ; feeun- 
ddria proprie cordata i floribus proxima /kpe haftata. 
Pedunculi midi , foiiis longiores 9 Jlonbus alter- 
nis pedicetiatis , invobtcris fid fngulum pedicellum 
minimis lanceolatis. 

«oidandiju 39. CONVOLVULUS foliis reniformibus, peduncu- 

lis unifloris. Hort. cliff. 6j. Mat. med, 31. Roy, 
lucdb. 42B. 
Soldanelia maritima minon Bauh, pin. £95. 
Braflica marina. Cord, hift, 205» 
fJabitat in Angliae , Frifiae littoribus matis, 

Pi5s cRpw. 40. CONVOLVULUS foliis bilobis , pedunculis uni- 

floris. 
Convolvulus foliis bilobis. FL x^L 75. 
Convolvulus foliis fubrotundls ajpice emarginatis bafi 

integris. Roy. bigdb. 428* 
Convolvulus maritimus zeylanicus, folio craflb cor- 

diformi. Herm. lugdb, 174. t, 175. 
Convolvulus marinus. Rumph. amb. 5. p. 433. r* 159. 

/. I. 
Scliovanna.adamboe, RheetL mal, 11. /7. 117- t. 57, 
Habitat in India. 

infiUcafif. 41. CONVOLVULUS' foliis emarginatis bafi biglao- 

dulofis , pedunculis trifloris. 
Convolvulus maritimus, foliis nitidis fubrotundis 
emarginatis , peli^Iis bigIaadulofis« Mrown. jatiy 

Caii- PENTANDRIA MONOOYNIA. MJ Convolvnlos marinus cathartlcus, folio rotundo , flore 

purpur6o. Plum. amer. 89- /• 104. • 
CoDVoIvuius marinus f. SoIdaneIIabrafiIienfis.ilfar^« 

braf. 51. Pif. braf «58. 
JHabitat in Brafiliae , Domingo nu&itimis. 
4ft. CONVOLVULUS foliis lobato - palmatis oblon- Uttonlii^ 

gis, peduncuIisuniiioriSv caule repente. 
Convolvulus albus , folio ladniato, maritimus* Plum, 

Jp^c. j. iV. 90. /, ft. 
I&itat in America. 

IPOMOEA. 

* FloribUi fparfis. 

I. IPOMOEA foIiispinnatlficHsIinearibus, florlbus fub- Quw^v^t- 

folitariis. Hort. cliff. 60. Mort, ugf-^g. FL icyL 77. 

Roy. lugdb. 430, AliU. difi^t. 214. 
Quamoclit C Jasminum americanum. Cluf pojlh, 9. 
Convolvulus pennatus exoticus rarion CoL aqm. 73« 

r. 7«. , 

FIos cardinalls. Ritmpk amb. 5.^. 491. M55./. 2. 
Jasminum millefolii tblio. Bauh.pin. 398. 
Tfiuria - crand. Rheed. mal- 11. p. 123. t. 60^ 
Habitat inlndi^Lf innotuit i$2o, per Qefalpinum, Q 
%. IPOMOEA Foliis digitatis feptenis , pedunculis um- «mbeUtt%. 

bellatis breviffimis. 
Quamoclit heptapliyllus , flore coccineo umbellato, 

Plum.fpee. j. ic. 92./ ft, 
Habitat in America. 
$. IPOMOEAMis digiutis: foliolispetiolatis, pedun- oroUna. - 
cnlis unifloris, 
Convolvulus minor pentapbyllos , florepurpureomi- 

nore. Catesb. car. ».p^ 9. r. 19. 
Habitat iit Carolina. 
4. IPOMOB A foliis palmatis : lobis feptenis lanceolatb tubtwft. 
acuminatis integerrimis , pedunculiis trifloris, Hort. 

«?/• 39. 
Convolvulusmajor lieptapbyllus , florefulpbureoodo* 

rato. Sloan. jam. 55. A//f. i. p. 15». /. 96. /. ft. 

Convolvalus americanus, mandjuccs multifido folio» 
hepupbyllos, flore albo fundo purpureo»radiceta« 
berofa, corticealbo. Pluk.alm. 116. t. ^l^.f^i* 

Habitat in }sLtDaacz. 1> 

P * 5- !• Hgltatiu «•cfinm. hianolli. tftS PENTANDRIA MONOGYNIA* 

5. IPOMORA foTiis paimatis: lobis feptenis lanceola- 

tis obcufis , pedunculis triiloris. 
Quamoclit foliis digitatis , flore coccineo* Plum. Jpec. 

3. ic* 9»»^ I* 
Habitaf in America* 
§. IPOMOEA foliis cordatis acnniinatis: bafi angular 

tis, pedunculis multifloris. Hort. upf, 39.. 
Ipomcea foliis cordatis acuminatis vix dentatis. Hort, 

diff. 66. Roy. luadb. 409. 
Ipomoea foliis coraatis integerrimis, limbo iloris qttln- 

quefido. Sawi^ mitK 114., 
QuamocUt americana , folio hederae , flore coccineo. 
, Comm. rar. di. /. di. 
Convolvulus coccineus , fblio angulofo» Plum. amer. 

89. t. 103. Rc^ fuppL 380« 
Habitat i» Domingo. 

7« IPOMOEA foliis cordafis aciiminatis fcrobiculatis 

bafi aogulatis, pedunculis fubunifloris flore lure- 

vioribus, 
Convolvulus ftellatus» periploc» rotundioris fblio. 

Di7/» elth. 103. r. 87* /. 10». 
Hdbitat in Virginia , Carolina. O , , 

SimiUima L coceiiuajfed Fedunculi uniflori fl biflori; 

Flores tubo crafflore albi^ oris purpurafientesy nec coc 

cineL 
camptmila., ^^ ipoMOEA folibJ cordatls, pedunculis multifloris, 
^ perjantliio exteriore orbiculari , corollis campanu* 

latis lobatis. 
Adamboe. Rbeed, miL iir p. 115. t. $6, 
Habitatin India. 
CoroUa craffior^ quam in reUquis; fub Periantilo quin* 

quepartitOy aliud periamfuum miiuis orbicuLtum inte- 

gerrimunL ^ 

b«ui flox. 9. IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis, cau« 

le aculeato, floribus terais, corollis indivifis. 
Convolvulus follis cordatis, caule aculeato. Hort. 

cUff' 49^- 
Ipomoea fylveftris, foliis & floribus ampliflimis : tu- 

bis florum fubteretibus* Rrown. jam. 155. 

Convoivulus maximus, caule Q)inuUs obtufis obfi* 

Ip. SImu iam. |t, htfi. i» p. x|i. /. 96. /. i. 

Con- I PENTANDRIA MONOGYNIA. st» 

t 
t 

Convolvulus americanus, fubrotundis foliis, vitlculis 

(^inofis. Pluk. ahn, 115. r. 117'). /. ^. 
Smilax afpera Indix occidentiiis. Bauh. pin. 295. 
Munda-vaili, Rheed.mal. 11. p. 103. r. 50. 
Hdntat in Indiae arenq/isy arbores fcandens, 
Flantie non florentes incertos de genere rtliquijfent Bo- 

tanicos , nifi Broivnius flguram variare docuijfet ; 

pritfcrtim cum alia caule tantum acuUato & folik 

cordatis^ alia^ ex alio loco y foliis paiuiuratis^ cau* 

le (3 p^tioUs acuUatis prodiere^ 

10. IPOMOEA foiiis cordatis iiitegerrimis, floribiiscon- ^lolacita. 

fertis, coroiiis ludivilis. Saui\monCp. 114. t 
Quamoclit foiiis ampiiflimis cordiformibus. Flumjp^c. 

3. ic. 93- /• I- 
Habitat in America meridionali. 

11. IPOMOEA foliis cordatls aaitis integerrimis, flo- ifeUnif^iia. 

ribus foiitariis. Roy, lugdb. 430. 
Quamoclit foianJ folio , flore rofeo. Plum, fpec, 3. ic. . ' 

94../: I 
Habitatin America. 

id. IPOMOEA foiiis (agittatls poftlce truncatis , pMun- slaucifoUa. 

cuiis bifloris. 
Convolvulus foliis cordato-lanceolatis. Hqrt. clif. (T71 
Convoivuius (leiiatus arvenfis , foiio giauco. Dill. 

eith, 103. r. 87*/ loi. 
Halntat in Mexics arvis, 

• 

13. IPOMOEA foiiis triiobis cordatis , peduncuiis tri- triloba. 
floris. 
Convoivtilus pentapliyllos minor , lore purpureo f 
Sloan. iam.^$, hift, i. p. 153. r. 97. /. i. Raj. fuppl, 

381. 

Habitat in Amexxcz. O 

Cauiis volubilis , angulatus. Folia cordata , profunde 
triloba : intermedio ovato ; lateraHbus feirJcoydatisy 
integerrima , glabta, Pedunculi trifiori Corollae 
<ylindnc£ , violacea^ Stigmata duo , globofa. Ca- 
pfuiae pilqfie. 

f 4^ IPOMOEAfoliis triiobis cordatis, peduncuiis muiti- hefjerifoila. 
floris racemofis. 
Quamoclit hcder» folio trifida Plum. fpec. 3. r. 93. •30 FENTANDRIA MONOGTNIA. 

Habitat itt Ameticai: 

Corolla (juam in ^. triloba quadtuplo longiores Q pe* 
duncuh plurimisjloribtts racemqfis* 

* • Floribus aggregatis. 

hepatiarfo. 15- IPOMOEA folils trilobis , floribus aggrcgatis. Ft. 

lia. W'' 79- 

Convolvuiusindicus vilioAis ^ heder« folio tripartito> 

ilore cxruieo. Herm. lugdb, i89. 
Con volvuius zeylanicus iurfutus, foliis hepaticx. Hcrm. 

prodr. 327. 
Hahitat in Zeylona. 

ttmnifoiii. ic. IFOMOEA f oliis cordatis acuminatis piiofis « florl- 

bus a^regatis. 
Volubilis carolinienfis, tamni foUo fubhirfuto. DelL 

eltk 438. r. 318. f- 414« 
Habitat in CaroUna. 

Pestigridi5« 17. IPOMOEA foliis pslmatis , floribus aggre^tis. /7. 

Convoivuluszeylanicus viiiofus pentaphylios & hepta- 
ptiylios miuor, Pes tigrinus. Merm. lugdb. i84.M87« 
jld. bonon, 1 1. p. 2. £. 362. t. «3. / 2. 

^ Volubilis zeyianica , res tigrinus dida. DiU* eltk, 429. 

t' 318 /. 4Jfi- 
PuIIi-fchovadi. Rheed. maL 11. p. isti. r. 59. 

Hubitat in India. 

POLEMONIUM. 

wnileua, i. POLEMONlUM foliis pinnatis , floribus ereSds^ 

caiycibus coroliae tubo longioribus. 
Polemonium. Fl.iapp.s6. is^-ft fvec, ij$.Hort^cliff. 

i^^.Roy.lugdb. 432. Hali. helxK 4^0. 
Vaieriana cxrulea. Baukpin, 1(^4 
$i. Polemonium caiydbus lanatis. Hort. uxf. 46. 
Habitatin linvopx ^ A&x ^ feptentrionalSbus. 2f. 

reptanf* 2. POLEMONIUM foliis pinnatis tfeptenis, floribas 

nutantibus. , 

Polemonium foliis pinnatis, radidbus reptatricibus* 

Gron. virg. 22. ARll. dift. t. 209. * 

Halntat in Virginia. af. 

3. P^ PENTANDRU MONOQTNIA. S31 

g. VOLEMONIUIVl foliis pinnatifidis linearibus, flo rubnm. 

ribus racemofis peodulis. 
Polemonium calycibus tubo coroUae brevioribus. Sp. 

pL i.p. 1^3. 
Quamoclit pinnatum ere^um , lioribus in tliyrfuifi di- 

geftis. Dill. elth. 321. t. 241./. 31». 
Habitat in Carolinae citerioris arenqjis, B. Juffieu. 

4, POLKMONIUM foliis inferioribus liaftatls , fupe- dubium- . 
rioribus lanceolatis. Gron. virg, 14». t 
Habitat in Virglnia. 
Faciesaliena a rolemoniisy genus mihi dubium. 

S- POLEMONIUM? foliis plnnatifidis acutis dentatis , Nyftdea. 
caule diffufo. / 

Ipomoea Nyftelea. Sp, pl i. p. 160. 

Scorpiurus humilis virginianus, foliis rotaceis. Morif. 
hijl 3. p- 451/ ir. t, fiS /. 3. 

Hahitat in Virginia. • 

CbxxMs he-^baci^us^ dichQtomuSj arrgulatufy diffufus, Fo* 
li^ aberna^ petiolata^ pinnatifida^ fere HydrophyUi: 
laciniis acutis ^ utrinque dtnte angulatis. Fe- 
dunculis oppqfitifolii , uniflori , pubefcentes^ elongati* 
Calyx monophyllus , quinquefidus uitra medium , a- 
maus ♦ coroUa longior patens^ CoroIIa monopetala^ 
eampanulatay ^uinquefiaa. Stamina 5. Pidillum i. 
¥ruAus fphartcus-' Facies SoLini peruyiani f, radi- 
eantis^ fed coroUa campamlata; forte proprii gene» 
ris planta. 

CAMPANULA. 

«t. Foliis Utviorihus angujlioribus, 

t. CAMPANULA caule* unifloro , calyce corollam vaHlLon. 
aequante. Fi. lapp. 85. t. 9./. 5. ^^ Fl.fwec. 177,185. 
Habttat in alpibus Lapponicis. 2|. 

t. CAMPANULA caulibus unifloris, foliis caulinis puUa. 
ovatis crenatis , calycibus cernuis. 
Campanula alpina latifolia , flore pullo. Bauh. pin. 93. 
prodr. 33. Burf. IV. %u 
8. Carapanula foliis fubrotundis. Bauk prodr. 34. t. 35. 
Htbitat in Auftria. 

Radix filiformis , repens. CauleS fpithamai , ereSif 
fiexuqji^ filiformes , raro ramo uno alterove , eo(pie 

P 4 >- 


S3ft PKNTANDRIA MONOGYNIA. 

fijorifero. Folbi radiealia C/ catdina ovata^ obiufa^ 
Jubcreaata crttds diftantibus y nudaj pctiolata.' Pedun- 
culus terminalis. Flos cernuus^ magnitudine C. ro- 
tundifolis, calyce^Levi. ii^ fioribus pturibus in fununi' 
tate- caulLs variat, 

Mtvndifoiia 3. CAMPANULA follis radicalibus renifonnlbuSf cau- 

Uois linearibus //. lapp. 83. FLfvec. 175, 184. Hm* 
ciiff. 65. A^oy. lugdb. «47. Dalib, parif. 66. 
Campanula minor rotundifolia vulgari^. Bauk. pin. 93. 
(3. Campanula minor rotundifoUa alpina« BojuIl pin. 93. 

prodr. 34. t, 34. 
<y, Campanuia atpina linifolia csrulea. Bauh. pin. 93, FI. 
tapp* 84- it» gotL ^89. Afa^ monfp, 47* f. 46. 
Habitat in *Smio^9 pafcuis. iZf. 

patuia. 4. CAMPANULA ioliis ftriais : radicalibus lanceoli* 

to-ovalibus, panicula patula. M.fvec. s. n. i26. 

Campanula minor rotundifolia j flore in fummis cauli- 
bu6/£aiiA. pitu 93. 

Campanula efculentae fade, ramis & floribus patolis. 

X)//^ ebh. 68. r. 58. / 68* 

0. Caropanula decurrens, fbliis caulinis lanceolatis fer- 
• ratis decurrentibu?. FLfvec. i. «. 178« 
Habitat in Angliae , Svecia anns. ^ 
. Calyx ad bafin laciniamm utrinque denficulo livido, 

Rtpuiailas. 5. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceo- 

lato-ovaiibus . panicula coar^ta. Hort. iwf. 40. 

Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, cau- 
le ramofifTuno patula IJort. cUff. 6$. Daiib, pa^ 
rif 68. 

Rapunculus efculentus. Bauh. pin. 99, 

KapuDCUlum. L^od. pempt. 165. 

Havitat in Helvetia, Anglia/GalUa. c^ 

Folia lanceokaa, Racemus terminalis. Rami fmiles' 
breinores^ erefli. Pedunculi temi f^tpius^ interme^ 
dio loiigiore. Caulis angulatus^ fcaher. 
pcrtcjfolia. 6. CAMPaNULA foliis radlcallbus obovatis ; cauli- 

nis lanceolato-Iinearibus fubferratis feflilibus remo- 
tis. FLfvec. 179. i87- Dalib.parif. 67. 

Campanula folils lineari-Ianceolatis crenatis, caule 
longiflimo fimpUcifli<i o, floribus raris, Fir. gliff. 17, 
Hhrt, diff 63. Roy. iugdb. »46. PENTANDRIA MONOGYNIA* w^ 

RapunQulus perrtdfolius, msgno flore. BauJu piL 93. 
$* Rapunculus nemororus anguftifolius , magno^ flore, 
major. Bauh. pin. 93, 
Habitat in Euxo^9 fepunfriottolis afpms. 2|. 

7. CAMPANULA foliis ovatis elabris fubferratis, cau- pynaftidalU 

le erefto paniculato : ramulis brevibus. 
Campanula foliis ovatis glabris obfolete ferratis , ra- 

mis breviflimis cauli lapproximatis. yir. cliff. 17. 

Roy. lugdb. 246. 
Campanuia foliis ovatis margine cartilagineo crenatis^ 

caule ramofiffimo anguftato. Hort. cllf. 6^ 
Rapunculus hortenfis, iatiore foIio> f. Fyramidalis. 

BaiJi. pin. 93. . 
Habitat ----</* 

8. CAMPANULA foliia cordatis lanceolatisque , peti- imerica»», 

olis ciliatis , floribus fecundis, corollis quinque- 

partitis planis. 
Cam^anula caule ramofb , foliis Unguiformibus crenu- 

latis margine cartilagineb. Roy. lugdb. 246. 
. Campanula minor americana, foliis rigidis, flore oe- 

ruieo patulo. Herm. btgdb. 107. 
Tracbelium'amerieanum minus, flore caeruleo patulo. 

Dodart. mcm. 4. p. iii./. iii. 
HiJntat in Penfylvania. <?* . 

9. CAMPANULA foliis lanceolatis: caulinis acute ^<^ 

ferratis, floribus paniculatis nutantibus, Hort. upf.41. 
Campanula urtics foliis glabra, floribus minoribus 

jpendulis. Amm. rutk. 11. n. 17. 
Habitat in Tatiria, Sibiria. <?* 

10. CAMPANULA foUis rhomboidibus ferratis, fpica thdmboida. 
fecunda* *^* 

Campanula foUis rhomboidibus ferratiSf fpica unilate- 

rali fubnuda. HalL ktlv. 491. 
Campaoula drabae minori^ foliis. Bauh. pin. 94« 

prodr» 35. 
Rapunculus teucrii foUo. Barr. rar. 78. t. 557. 
Rapunculus alpinus, (teucrU foUo) rhom:^oidaIis. 

bocc. muf. 75. t. 61. 
Habitat in alpibusHi^vt&Tt^ ItaUae. 

/? FoUisfcabris latioribus. 

11. CAMPANULA foliis ovato-Uaceohttl« caule Jiiifoiia. sg4 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

fimpliciflimo tereti , floribus folitariis pedunculatis, 
fruaibus cernuis. Fir. cUf. 17. Hort. clif. 6$^ Fl 
, fvec, i80t i88- Roy. lugS. 24$. 

Campanula maxima , foliis iatiflimis. Bauk. pin. 94. 
Habitatin Angliae, Suecix montqfis^fepibus. 3|. 
C^ulis Jimplicijjimus , tcrcs, FoUa lanceolato^oiHxta^ 
ferrata. Flores ex alis fuperioribus j folitarii\ pe- 
dunculati' Calyces glabri. FniAus cernui. 
ftpwictt. if. CAMPANPLa foliis cordato - lanceolatis , caule 
loides. ramofo, floribus fecundisfparfis, calycibusreflexis. 

Vir.clif 17. Roy, lugdb. 246. Dalib.parif.66. 
Campanula foliis ovatis crenatis , floribus per caulem 

uno verfu fparfis. Hort. cUf 64. 
Campanula bortenfis , rapuncuii radice. Bauh. pin. ^. 

Mor^. hifi. %.p. 4^0./. 5. t. 3./. 3». . 
Campanula urticae fbliis oblongis minus afperis. Bauh. 

pin. 94. Hallero. 
Habitat in Helvetia , Gallia , Auftriae ficciffmis: 
boAoaicBfii. ' ij*- CAMPANULA foliis ovato - lanceoiatis fubtus fca- 

bris feifliibus , caule panicuiato. f. 
^ '. Campanula f Cervicaria bdnonienfis, flore parvo. 
Bauh. hifi. 2,'p. 804. Morif. hijl, %.p. 461, /. 5. /. 4. 

/38. 
Campanula foliis lanceolatis leviter ferratis altemis, 

floris tiiyrfo fpicato & ad bafm ramofo. Segu. ver. 

i.p. 176. 
Habitat inBsidif Leffmetifium jugis j Bononi^. 

gnmUiifo* 14. CAMPANULA foliis lineari-fubulatis, capituU 
Ba. termiiiali. f 

Campanula Blpina, tr^gopogi foYio^ Bauk pin. 94. 

Tracnelium , tra^opogi folio> montanum. Col. ^yt. 2. 
' p. ds* Bauh. hifi. 2. p. 80*. 

Tracbelium minus gramineum caeruleo-violaceum. 
Barr. ic. 333. 

tiabitat in Italias montibus , Aprutii Salmone vicinis. 

%iat% 15. CAMPANULA hifpida , tpicsL laxa floribus alter- 
, nis, foliis linearibuF^ 

Campanula hirfuto folio anguflo leviter ferfato , flori- 

bus parvis fpicatis. PUik. alm. 76. 1. 153. /. 3. 
Habitat in Vallefia. 

Radix craffitie digiti. Folia radicaUa Uneari- lanceolatd^ 
caviivai JmiUa i fed treviora. Caulis pedaUs; rarnis PBNTAltolllA M0N06YNIA. S35 

isj tarminatis fpica longifflim ex Flotlbus firjji^ 
Ubus , alternis 9 remotis j plwrimis, Corollae fulh- 
cylindrica. Flanta caaU , foiiis j calycibutj pilii al- 
bis hifpida. 

16^ CAMPANULA caule angulato, follis petiolatiSy Tnichelxui. 

calycibus ciliatis, peduncuiis triiidis. yir. cliff. i6. 

FLfvcc. i8i , 189. Roy, lugdb. 245. Dalib.varif 66. 
CampaDuIa foliis radicaUbuscordatis, calyciDUS cilia- 

tis. Hort. cUff. 6^. 
Campanula vulgatior » foliis urtiae, vel major & 

afperior. Bauh.pin. 94. 
Habitat in FAjiXOfdi fepibus. 2|. 
Folia ovataj fubcoraataj petiolata ^ dentata. Pedun- 

culi tiifdif trijlori^ 

17. CAMPANULA caule angulato fiJ^ici , floribus glomeraa. 
fcflilibus , capitulo terminalL Vir^afff. 16. fLfvec. 

i8At ipo, it. gotl. 195. it. fcan. 306. Roy. bigdb. 

24$. Dalib. parif 57. 
Campanulafoliis lanceolato-ovatis crenatis, ramisca- 

pituio florali terminatis. Hort. clif. 64. 
Campanula pratenfis , flore conglomerato. BaulL pixu 

94- 
Traclielium alpinumy floribus conglomeratis , foliis 

aiarinae rigidis & Iiirfutis. HemL par. 235. r. 235. 
Habitat in Anglix, Galliae , Auftris , S vecis pratit 

aridis. 2|» 
Folia ovato-oblonga ^ fejjilia j obtufiufcula. Flores 3 , 

feffiles in atis foliorum ; capitulum terminale. 

18. CAMPANULA hifpida, floribus feflilibus, capi- ccrviaria. 
tulo terminaii »foIiis lanceolato -linearibus undulatis. 
it.aland. 115. Fl.fvec. 183, 191.* 

Campailula foliis ecliii. Bauh. prodr. 36. ( non pinac. ). 
Trachelium altiflimum , foliis afperis aDguftis, flori- 

bus parvis. Bauh. hift. 2. p. 801. /. 801. 
Habitat in YitWetist j Svecix, QetmaiViUt afperis fyl- 

vaticis, 
Corolbe anguU exteriores loi^itudinallter ciliati^ 

19. CaMPANULA hifpida* racemo ovato • oblonro thyrfolte. 
terminali , caule fimpliciflimo » foliis lanceolatoli- 
nearibus. 

Campanula foliis echiL Bauh. pin. 94. 

Als- pftas* «Htdimn. Varbita. nbHct. 13^ PKNTANDRIA MONOGYWIA. 

Alopecurus alpinus quibusdam, Eqhium montanum 

dalechampil Bau/L hijl, a. o^ 809. 
Cervicaria major tenuitolia. , ThaL harc, 32. t. 4. ♦ 
Habitat in alpibus Harcyni» j Carniola. 2(. 
flo. CAMPANULA caule angulato fimplici, floribu* 

feffiiibus capitato-glomeratis, foliis fubtus tomen* 

tofis. 
Campanula folils lanceolato-ovatis ferratis hi()pidls^ 

floribus per caulem denfe congeftis. Segu. ver. i. 

P' 179' 

Campanula alpina fphaerocephalos. Eauh. pin. 94. 

Tr^nelium majus petrcum. Pon. bald. 333. Bauh. hijl. 

fi. p. 801. 
Habitat in Baido. 

Fplia tjvato-^jjhnga ^ obt^fiufcula^ fcrrata^fupafcabra^ 
fubtus tofi^^a nivea. 
•r. CAMPAJMLa capfulis quinquelocularibus obte- 

dis, caule fimplici erefto foiiofo florlbus ereftis. 

Vir. cliff, 16. Roy. lugdb. «45. 
Campsrnula calycibus a tergo lamdlis quinque nota- 

tis. Hort. cliff. 54/ 
Campanula hortenfis, foUo & fiore obloi^o. BaMA. 

jpuu 94. 
Viola mariana. Dod.pempt. 1(^3. 
Habitat in Germanis , itaiis Jylvis apricis. ^ 
%%, CAMPANULA capfulis quinquelocularibus ob- 

teftis, caitle fimpliciffimo unifolio, foliis lanceola- 

tis, coK>lIis barbatis. 
Campanula tbliis echii , floribus villofis, Bauh. pin^ 

94« prodr. ^tfr t 36. ^ 
Canipanula alpina afperior^ foliis echli, flore magno 

villofo. Huk. Phyt. 153/. 6. 
Rapunculu^ montanus. Bauh. hift, 2. p^ 808. 
Habitat in Mpibus Auftriae, Helvetix, PedemontiL 

AUioni. 
Caulis fimplicifjlimus^ fpithafnauij in medio Folio unico^ 

radicalihus JlmiU. Folia radicalia tanccolata^ fcabra^ 

cbtu/iufculay integerrima. Flores ad apicem caulis s 

f. 4, ftcufdij intus valde barbati. Cnpfula ^-locuhr 

ris;^ oiteflafinubus reflexis. 

t). CAMPANULA capfulis trilocularibus obtc&is, 
caole paniculato. ' /2^ P£NTANORIA lllONOGYNIA. »87 ' Habitattin Slbiria. GmcUju 
flant/e CauUs pedalis^ angulatus pantm hifpidusy, re- 

fhis^ indivifus. Paniciila rar/or> laxa^ Fotia lima' 

riaj femiampUxicautia: Caulina fcabrd, Flores Mon- 

gij parvi* Caly^ces hifpidi. Varietas ludit caulefub" 

divijby foliis latioribus* 
14. CAMFaNULA capfiiUs quinquelocularibus ob- didiomuu 

teftis, caule dichotomo, floribus cemuis. Amen^ 

acad. 4. p, 3otf. * 
C^mpanula liirfuta , ocymi folio caulem ambieote, lioo , 

re pendulo- Bocc, Jic. 83. f. 45- / i. Morif. hijl. a. 

P* 459«/ 5« ^- 3- / 25. Raf. hijl. 73^. 
Habitat in Syria , Sicilia. 

•5. CAMPANULA eapflilis quinquelocularibiis ob« mallif. 
tedis peduoculatiS, caule proftrato, foliis fuborbi- 
culatis. 
Campanola rotuodifoHa hirfuta (axatilis , folio raoIlL 

Eocc^ mur. app. 
Habitat in Oriente , Hifoania. Al/lromer, 
Cauies decunAentes^ Jubramofi^ rigidiufculi ^ villojt. 
Folia pcn*a, fejjilia^ fuborbiculata^ jubintegerrima^ to- , . 
mentofa , puhefcMia. Flores ex alit fouorum , Jbli* 
tarii^ longius pedunculati. Calyces magni^ nudi Jtnu" 
bus refiexis. Flores foliis fextuplo majores. Verbo: 
Herba Antirrhini mollis^ Flores CampanuLe Mediif 
caterum fiatura Camp. heterophylla^ 

M6. CAMPANULA foliis obovatis crebatis, floribus &zuiUif 

alternis outantibus, capfulis quincjuecarinatU. t 
Campanula cretica fdxatilis , bellidis folio « magno 

flore. lournef inJL i r i. Earr. rar. 79. t. 813. 
Tracbelium faxatile, bellidis folio, csruleum creti- 

cum. Bocc. muf. 2 p. 76. t. 6^ 
Habitat in Cretae fcopulis faxofis. 
%j. CAMPANULA capfulis obteais pedunculati<3, ladjiiata. 

foliis ferratis : radicalibus lyratis ; caulinis ianceo- 

latls. 
C^mpanula folils longis lacinlatis. Sp.pL i. p^ 155. 
Campanula grxca faxatilis, jacobae» folio. Tournef, 

if. I. p. 99. /. 99. cor. I. ' ^ 

Campanula mariana, ladniatis foliis peregrina. BauK 

piu. 94* Morif. h^fi. s. p. 4(^0» /• 5« r. 3. /. 31* 

Cam» «39 PENTANDRIA MONOQTNIA. ftiifta. Campanul^ foliis radicalibus dentato- pinnads» cauli- 
nis cordatis feflxiibus. Gron. orUnt. 19. . 

Medium diofcoridis. Kaw. it. 284* 

Habitat in Grxcia , Libano. Bupnannus, 

Planta Leviufcula. Folia radicalia pinnatifida^ lyra- 
tay ferrata; CauUna lanceolata , fubcuneiformia , 
ferrcua. Calyces Jifwibus refiexis , germen obtegem- 
tibus. 
s8. CAMPANULA capfulisobteftis^foUishirtis.- cau- 
linis lanceolatis ferratis j caule fimplidflinio » flori- 
bus feflilibus* 

Campauula orienCalis, fblio oblongo rigido afpero, 
flore furflim l^ftante. Toumef. cor. 3. 

f^itat in Syria , Palaeftina. 

Caulis fefquipedalis , Jimplicijfimus , hirtus. Folia 

Radiccdia cordata f ovataj. oblongiufcula , ferrata , 

y utrinque hirta « pettolata^ CauUna alterna , remota^ 

feffilia^ lanceolata^ obtufa^ ferrato - dentata y hirta^ 

bq/I angujliora. Flores axiUaresy folitarii^ feJJUes^ 

erefli, Calyces hirti^ germenjinubus tegentes, 

* Caulefubdivifo. > 

< 

canarienfis. «9. CAMPANULA capfulis qulnguelocularibus/fbliis 

haftatis dentatis oppofitis petiolatis. 

Campanula fbliis haflatis dentatis , caule determinate 
foliofo. Hort. cUf. 6$. t. 8. Roy. lugdb. 347. 

Campanula canarienfis regia f. Medium radice tubero- 
fa, foiiis finuatis caefils atriplicis aemulis ternis clr* 
cum caulem ambientibus , flore amplo pendulo : co* 
lore flammeo rutilante. Pluk, alnu 76. t. 276. f. x. 

tiabitax in infuUs Canariis. 2(. 

fniticofii. 30. CAMPANULA capAilis quinquelocularlbus co- 

lumnaribus , caule fruticofo , foliis lineari-fubulatis, 
pedunculis longiflimis. 

Campanula afiricana, ericae follo, flore caeruleo patulp. 
l£rm. afr. 5. 

Habitat ad Caput b. Spei. % 

0peca- 31. CAMPANULA caule ramofiflimo diffufo » foliis 
ium, $ oblongis lubcrenatis , calycibus folitariis coroUa lon- 

gioribus, capfliUs prirmaticis. Hort. upf 41. 
Campanula caule ramofo , foliis ovato-oblongis cre* 
Mtis« Hort.cUff. 6$. 

Cm- PENTANDRIA MONOGYNIA. ^39* 

Campanula carycibtis corollam fuperafttibus , capfulis 
columnaribus. Vir.cUff^ 17, Roy, lugdb.^^j. Dalik 
parif. 63. 

Onobrychis arvcnfis C Campanula arvenfis erefta. 

BauLfirL A15. ' 

Habitat uiter fcgetes Eoropae aufiralis. Q 
i». CAMPANULA caule bafi fubramofo ftrifto, fo- hybrid». 

liis oblongis crenatis, calycibus aggrcgatls coroUa 

longioribus , capfulis prifmaticis. 
Campanula arvenns minima crefta. Alorif. hift. st.p. 

457- f it.%. f.M. 
Speculum veneris minus. Raj. fuft. 743. 
Habit^ £« Anglia, Gallia, iruer fegetes, 
Differt a Speculo ? f matre : Caule bal! tarttum ra- 

mofo^ eredo y fuperne vix ramofo , firifh; Floribus 

feffilibusj 3./. 4. /m«/; CoroUis fapius in rudlmento 

latentibus nec explicatis. Quin luec ex C Sfec. ? 

oUm drtafit^ dubium vix videtur. 
a3* CAMPANULA ramls patentJbus indivifis , foliis limonifolia 

radJcalibus ellipticis iaevibus integerrimis, floribus 

feifiiibus temis. 

Campanula Orientalisi limonii minimi fade , florepa- 
tulo. Toumef. cor. 3. 

Habitat in Oriente. Burmannus. 

Fcdia radicalia avali^oUonga j integerrimay glaira^ p^^ 
tiolata , non tamen rigida. CauUs ramis Jimplicijfv' 
misj virgatisj fbliis linearibus f fubulatis. Flores 
remotiy axiUares, fejfdes\fapiu5 terni j brafleis hn' 
gitudine germinis^ ' , * 

34. CAMPANULA caule fubdivifo ramofifflmo , Pentaeonk 
fbliis linearibus acuminatis. Hort. cUff, 66. Roy. 
bigdb. «47» 

Campanuia pentagonia} florc ampIifBmo, thracica* 
Toumef. infi. iia. 

Spj^ulum Teneris, flore ampliffimo , thracicum. Rdj. 

hijf. 742. 
Habitat in Thracia. Q 

35- CAMPANULA caule fimpUci , foliis cordatis perfolUta 
dentatisamplexicaulibus, floribus fefliiibus aggrega* 
t tis. Hort. upf 40. 

Campanula caulefmiplicifiimo, foliis amplexicaulibiis. 
lurt. clif. ^|. Roy. bigdb. M47' ^rw. virg. fla. 

Cam- i N •4« PBNTANDRIA MONOGYNIA. 

Campattula penta«)iiia perfoliata. MoriJ. kyi. t* p. 457« 
f. 5. t. 2. f. 2^.Barr. rar. ^83-' ^ 1 133« 

Ifabitat in Virginia. ^ , 

Flores fapius mutilati^ exceptoterminali. * ' 

cApenfis. j5^ .CAMPANULA foliis lanceolatis dent^tis hifpidis, 

peduDCulis longilfinus, capfulis (Irigofis. 

CampanuLft africana annua lur(\]ta , latis ferratifque 
foliis, flore magno violacea (jomm. kort. 2. f..6^. 

t. 35- 
Hebitat ad Caput b. Spei; Q 

«latlnes. 37, CAMPAJN ULA foliis cordatis dentatis pubefcenti- 

bus i>etiolatis, caulibus proftratis, pedunculis ca- 

piliaribus muLtiftoris. 
JHaUtat in (dpinis Europx aujlralis, Allioni. . 
I^pecimen: Caulis ' Dro/Irates , teresy pubefcens^ tarius 
. ramqfus^ VoYii MernAj cordataj dentato-fefrata^ lon" 

gims petiolata^ utrinque fubpube centia. Fedunculi 

axiUares^ eapillarxs f. jilifornus^ aphylliy laxiy n^ 

mqfi^ fapius ttifiori^ pube/eentes. 
hedertcea. g8« CAMPaNULA fbhis cordatis quinquelobls petio- 

latis glabris, caule laxo. Ddib. parif. 69. 
Campanula foliis fubrotundls quinquangularibus bafi 

emarginatis glabris, floribus Iblitariis. Lcefl. it. 187. 
Campanula (iymbalariae vel Iiederae fblio. Baub. pin. 

^iprodr. 84- Morif. hiJL 2. p.45^» /5. t. 4./. 18. 

FbiLfhyt. 2Z.f I. 
Habitat in Anglia, Galiia, Hifpania, locis wiibrcfis hu^ 

midiufculis. 
twtarophyl. 39^ CAMPANU&A foliis fubovatts glabris inte;erri- 
u. mis, caulibtts diffufis. 

Campanula faxlatilis^ foliis iuferioribus bellidis, c«te- 

xis nummulariae. Tournef. con 3« itin. i. p. A43. t. 

»43. . 
Habitat in Oriente- 2(. 

Xtiiuii. 40. CAMPANULA caule dicliotomo, folii<: feflilibus 

utrinque dentatis , flpralibus oppofitis. Hort. . uf. 

6$. Roy. lugdb. «47. Guett. jlamp, 429. 
Campaniua caule quadrangulo patulo fcabro., caly« 

dbus feflilibus axillaribus coroliae tubulofae aequa- 

libus. Lctjl. ft. X2J. * 
Srini f. RapuncuU mimmuiu genus» Column. fhytob* 

Ji22. t. 2%* , PENTANDRIA MONOQYTJIA, «41 

Rajpunculus mlnor, foliis .Indfis. Bauh. pin. 9«. 

Alftne oblongo foli« ferrato , iiore caeruleo. Baukhifi. 
3. p. ZfSl'. - 

tlabitat in Italla , Hifpanla, G. Narbonenfi. © 

Genus dubium moneiu Corolla inaqUalir , Capfula . nop 
extut dehifcens , Ramijieatio oppojita , ^kiema fm- 
plex. . • " ' 

ROELLA. 

!• ROELtA foliis ciliatis: mucronc refto. dUafcit 

Roeila. Hdrt, cUffl 492. f. 35^ ■ 

Campanula africana frutefcens aculeofa, flore viola- 

ceo. Comnu horu a. p. 77. u 30. 
Ctopanula africana Iiumilis pilofa , flore exalbido laa- 

gmde purpureo. Seb. thef. i. p, 25. t. 16. /: 5. 
Aculeofa mauritanica, ericae foliis liirflitis rigidis infe- 

fto mucrone pungentibus. Fluk. alm. 8. t. 252, / 4. 
Habitat in Maurltania, iKtliiopia. 34. 
B. ROELLA foliis ciliatis: mucrone reflexo. . retiailata. ' 

Roella foUis imbncatis. Roy. lugdb. 248. 

Campanula capitis bonae fpei , folils reticulatisfpino- 
Os. Pdt. muf. £1. /, 157. 

Habitat ad Cz^MU h. i>ipeu % 

PHYTEUMA. 

t. PHYTEUMA capitulo fubfoliofo . foliis omnlbus ptucliianL 
lanceolatis. 

Rapunculus foliis obtufis» fpicapauciflora. ^fl/?.A^/v. 

497. 
Rapunculus alpinus parvus coraofus. Bauh hift. %.p^ 

811. ^ 

Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis. 
Capfula bif trilocularis. 

ft. PHYTEUMA capitulo fubrotundo, foliislin^aribus hoinifph»tiw 
integerrimls. ^, 

Phyteuma foliis linearibus* floriWis capitatis. Roy. 
lu^db. A48. 

Rapunculus umbellatus , folio gramineo. Bauh, pin. 92. 
RapuncultJS fylveftris c*ruleus umbellatus. Tbal. herc^ 
^ 94. '. 3- . 

Rapuntiom alterum anguftifollum alpinum. Cbhmn, 
fcjyhr. 4. p, 23. r. 26. 

Habitat in alpibus Helvetiae , Itali* , Pyreflfid^. ft. 
Unndi Sp9e,plam,Ri, Q %i VU^t* %4^ PENTANDftlA MONOGYNIA. •rbiculari5. 3. PHYTEUMA capitulo fubrotundo, foliis ferratis : 

radicalibus cordatis. 
Phvteuma foliis oblongis , fpica orbiculari. Guett. 

Jtamp, I. p. 34. D&lib, parif. 69. 
Rapunculus folio oblongo, fpica orblculari. BauKpin. 

92. MoriJ. hijl. fi, />. 4^3. f. 5- ^ 5- /• 47* 
Rapuntium montanum rarius comiculatum« Cohwuu 
ecphr^ I. p. 222. t. 224^ 
fi. Rapunculus umbellatus latifolius. Bauh. pin, 92. 
7. Rapunculus umbellatus angu(lifoIius« Bauh. mn. 96. 
V Raptinculus fylveftris umbellatus. Thal^ lierc. r. 3. 

^ /• I» fi. 

Hahitqf in alpibu^ Italise » Helvetiae, Veronae, Sufle-^ 

xids. 
Ipicattr 4. PHYTEUMA (]pica oblonga, capfuUs bilocularibus, 

fbliis radicalibus cordatis. 
Pbyteuma fpica oblonga nuda 9 foUis caulinis ianceo - 

iatis ferratis. Amxn. acad. in p. 149. 
Phyteuma foliis cordato-lanceolatis, fpica oblonga. 

Guett.Jlamp, i. p, 34. Dalib. parif 6y, ^ 

Rapunculus fpicatus. Bauh. pin. 92* csruieus. prodr^ 

Raounculus foliis cordatis , (^ica iloirum oblonga* 
. Monmer. obf. 130» 

Rapunculus corniciilatus (^icatus f. aiopecuroides 9 
flore albo & caeriileo. Morif hijl 2. p. 463. /. 5. t. 

Habitat in Jlpejlribus Heivetiae , AuftriaB, Baidi, 

Angliae, Galliae, Italiae*' 
Capfula non trilocularis , fed bilocularis. DilL gijf. 6$. 
eomoft. ^. PHVtEUMA fafciculo terminaii feffiii , fbius den- 

tatis : , radicalibu5 cordatis. 
Rapunculus alpinus cornicuiatus. Baukpin. nz.prodr. 

33- ^ 33. 
Trachelium petraeum minus. Pon. bald. 3»5. r. 325. 

Campanulafphaerocephaluspervenufb, foliorumad 
oras infignlter denticulata. Pkik. alm. 77. 1. 152, f^ 6. 
Habitat in Baldi If Tyrolenfibus montibus. (f 
plwiata. 6. PH YTEUMA floribus fparfis , foUis pinnatis. Roy. 

lugdb. 248. 

Rapunculus creticus C Pyramidalis altera. Bauh. pin. 
93- PBNTAin)RIA MONOGYNIA. i^ 

Rapunculus. aeticus^ Petromarula. BauL hijl. a. p. 
Habitat in Creta. 

TRACHELIUM. 

I. TiIaCHELIUM. Hort. upf. 41. woleua; * 

Trachelium fbliis o vatis ferratis , corymbis comj^ofitis. 

yir. cUff. 17. Roy. lugdb. 248. 
Trachelium foliis ovatis ferratis, caule umbella termi*- 

nato. Hort. cliff. 66^ 
Cervaria Valerianoides caerulea» BauK pin. 9$. 
Hdintat in Itali® S Orientis umbrojs. ^ f 

SAMOLU& 

I. SAMOLUS. Hort. cliff. st. Hort. upf, 4». Fl:/vec. ▼alewnA 
• i<55» 19»^ Jtoy, lugOb. £49. Gron. virg. 23. Dalib. 
poiif 69. 

Anagallis aquatica, rotundo folio non ci:enato« £0« Jk 
vin. Q$t. 

AUine aquatica» fbliis rotundis beccabungs. Morif. 

Hfi^ «• P* 323- / 3- ^* «4- /• 28. 
A Samolus africanus, folio rotundiore. lVaIth.hort^i62. ofrtcanMs* 

f. »3- * 

Habitat in maritimis Europae 9 Aii» £? Americs t«- 

r<a/£5 , fl(/ litoraj fontes. <? 
Differt a&icank fJoHtA Caidc magis ramofd ,& frmiors; 
fed vix fufficiunt not^e pro diJtinHa Jpecie. ' 

NAUCLEA. 

I. NAUCLBA. orieatAUi. . 

Cephalanthus foliis oppoiitis. Fl. ^fyiL 53. % pL i. 

P- 95- 
Flatanocephalos citri foliis bijugis , capite majore. 

FailL ah. /724, p. 259. 
Arbor indica , fruftu aggregato globofo. RaJ. hifi^ 

1441. 
Katu-Tfiacca. IVieed. moL 3. p. 29* t. 33» 
Bancalus. Rumpk amb. 3. p. 84« r. 55 ? 
Habitat in Jndia Afiotica. % 

RONDELETIA. 

I. RONDELETIA foliig feOiliiius, paaicula dicfao- «mtricafla. 
loiiia. 

Q % Ro»* 


«44 • PEWTANDRIA MONOGYNIA. 

Roudeletia arborefcens, tlni fecid. Pbaiu gen. 15. Ic, 

Habitatin America. % 

Arbufcida Voli^LOppofita^fe/Jiliaflanceolata. Peduaculi 

iommmes foUtani^ longiffvnu ^ ^^\ ^P^ce fomumte> 
corymbum dtchotomum ; in cujus ,fingiila dkhQtomia 
Flos fe/jllis y cum involucro diohyUo. 
afiaUa. ' 2. RONDELETIA folils petiolatas oblMgls acuti?, Fl. 

XeyL 80. 

Ciipi. Rheed.maL ft. p. 37. t. «3. Raj. hijl, 1494. 

liabitat in Malabaria , Zeylonl % 

MACROCNEMUM. 

jamajc«afc. i, MACROCNEMUM. Amgen. acad. 5. p. 413. * 

Macrocnemum ^arborefcens,- foliis ovatis oppolitis, 
\ racemis rufleiitaculis longls infidentibus* Broivn, Jam, 

' 165. 
Habitat in Jamaica« 

BELLONIA. 

aO»e«u I. BELLONIA. 

Bellonia frutefcens , folio meliifie afpero. Pkm. gen, 

i9* iV. 47. 
//flfcVarf/z.America. "1^ 
. JfbufcuLe Folia ooppfitaj ovata^ ferrata y fubtus affe- 

ra: petiolit breviffimis Flores in corymbum, 

portlAndia. 

jrandifl^ra, i. PORTLANDIA. 

Portiandla floribus pentandris. Jacq. amer. 16. 
Fortlandia toiiis majoribus uitidis ovatis oppofitis , fiQ- 

ribus ampiiffimis. Brown.;anL 164, t. luf i* 
Habitat in Jamaica. % 
CoroUa Datwca fpeciofa. 

CINCHONA. 

•fid&alU. I. CINCHONA panicula bracliiata. 

Cinchona. Mat^ med. 71. 
Quinquina. Cond. a3. parif 1738. Godofr. iJWf. 2. p. 

i8o. 
Arbor febriftiga peruviana. Raj. hijl. 179^. 
Habitat in Loxa Jteruvia^ % * 

rClN- PENTANDRIA MONOGYNIA. «45 

a. CINCHONA pedunciilis unifloris. Jacg. amer. caribaea. 

I<5. t 
Habitat in Carijbsis. %^ 

PSYCHpTRlA. 

I. PSyCHOTRIA ftipulis cmarglnatis, foliis hnceola- afiatica. 
to- ovatis- Amxn, acad. 5. p. 395. 
Pfychotrophum fruticofum , rblite ampKbribug ovatis> 
ftipulis rigidis interpofitis. Brown. jam. 160. $, 17. 

Nabitat in Jamaica tf India Orientali. % 

K PSYCHOTRIA caulerepente» foliis cordatis petio- herbacea. 

latis. 
Pfychotrophum berbaceum repens fyl vaticum , foliis 

fubtotundo-cordatis oppofitis, floribus paucioribus 
' alaribus, laciniis coroil» eredo-patentibus.i>Vow;t. 

iam. 161. 
Jafminum inodorum repens, viois foliis, fruftu pu* * 

niceo. Barr. dqu. 6^. 
Violae folio baccifera repens, flore albo pentapetaloi- 

de, fruftu rubro di()p€rmo* Sloan^/am. n^. hijl. i. 

P' «43. 
Peridymeno accedens plaata indi««fbliis periclymeni 

rotundioribus, fru6tu blpyreno. Aforif. nijl i*p. 535. 

Karinta-kali. Rhecd. mal. 10. p, 41, t* 21. Raj. fuppl. 

358- 
Habitat in Indiae utriusque umbrofis roridis.. 

COFFEA. 

r. COFFEA floribus quinquefidis difpermis. jfm^n. arabica» 

acad. 6, Coffca. * 
Coffea. Hori. cliff. 59. Hort. upj 41. Mat. mcd. 70. 
- Roy. lugdb. 239. . ' . 

Jafminum arabicum«lauri folio, cujus femen apud nos 

Coffe dicitur. JuJJ. alt. 1713. p. 388. t. 7. 
Jafminum arabicum , caftaneae fotio , flore albo odo« 

ratiffimo. TilL pif. 87. ^ 3^- 
Evonyrao funilis aegyptica , fruftu baccis lauri fimilL 
^ Bauh.pin. 498. tluk. phyt. »72./. i. 
Bon. Alp. itgypt. 36. t. 36. * 
HaHtut in Arabia felici, ^thiopia. 

Q 3 ». COF- ^ 


It4^ PENTANDRIA MONOGYNIA. occidentali5. x. COFFEA floribus quadrifidis, baccis monof^ennis. 

Jacq. amer, 16^ • 
Favetta foliis oblongp - ovatis oppofitis, Aipulis feta^ 
j ceis. Brow^^jam. 14*. r. 6,/. i. 

Jafminum arborefcens, tauri foliis, flore albo odoia- 

tiffimo* PUm. /pec. 17. ic \$6.f. «^ 
Hdhitat in America calidiore^ % 
Flores in poidcula brackiata^ f nceniofii* Aodurnt, CHIOGOCCA, 

f. CHIOCOCCA folijs ,oppofitis. Jacq. amer. 16. 
Cliiococca farmeatofa» foliis myrtinis>fpicisplurimis 

tenuiflimis & terminalibus & ex alis fupremis. Browru 

jam. 164. 
Lonicera racemis lateralibus fimpUcrbus laxis , floribuk 

oppofitispendulis, geniculiscompreilis. Sp. pL i.p, 
. 175. n. 12. Hort. cliff. 495. 
Periclymenum racemofum, flore flavefcente, firu&u 

niveo. Plum.ic. »11. r. ^17. /, ^, Dill^ eltk 305. r, 

a*8/. 295. 
Jafminum fbiio myrtino acuminato > flore albicante 

raceraofo. Sloan.ja3n> i^. hijl. a.p* 97* t. i88-/3^ 

Raj. dtndr. 64. 
Habitat in J amaica , BarDados , locis conjragojis. ^ 

t. CHIOCOCCA foliis altemis, Ji^q, amer. 16. f. 
Habitat in America. % 

HAMEmiA. 

j, HAMEH*IA racemis patentibus. Jacq; amer^ i6, \ 
Periclymenum arborefcens, ramulis iflflexis,florelu- 

teo. flm. ic. 21^% 
Habitat in AmencaL meridionali. % 

LONICBRA. 

* .Periclymena cauU volubiU. 

^aprilbUma '* LONICERA fioribus verticillatis terminalibus feflS- 

libus , foliis fummis connato-perfoliatis. Hort. clijf^ 
45. Hort. upf. 4». Virid. cliff. 14. Roy. lugdb. «37, 
Sauv, monfp. 139. 

Fericlymenum perfoUatum. Bavk, pin^ joa^ 

C4^ patens. ,/ PENTANDRU MONOGYNIA. 24J 

Caprlfolium Italicum. Dod. pempt. ^ix. Nortul. angL t. . 

5./. i> fl, 3- 
Habitdt in Europa aujirali "B 
«. LONICERA fpicis nudis verticillatis terminalibus , 

foliis furarais connato-pertoliatis. * . fempervi. 

Lonicera floribus capitatis termiualibus , foliis furamis ^^* 

connatis, inferioribu^ perfoliatis. Hort, di^. 58- 

Roy., lugdb. 237. 
Periclymenum perfqliatum virginianum fempervirens 

& florens. Herm. lugdb, 484 r. 483. 
Periclymeiium vifginlanum. JiiiK mon^iic^ 
Habitat in Virginia , Mexico. % 

3. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, 

folils omnibus diftinftis. Hort. cliff. 58. Hort, upf. p^.^, 
^4». * Fl. Jyec, 191, 193. Roy. bigdb. ^yj. Dalib, J^T^^.^ 
parif. 6^. Saui^ monfp. 1 39. it, fcan. J05. Mat. med. 

68. 
Periciymenum non perfoliatum germanicuni. Bauk. 
pin. 302. 
j9« Caprifolium non perfoliatum. Hort. angl t. 6, S q. 
f. i, 2. 
Caprifolium germanicum , flore rubello , ferotinum* 

' Tournef inflit* 22,6. 
Habitat in Europa media. % 
Caulis &* folia puiefcentia in a^ at in /3 glabra. « 

* * Chamaecerafa pedmculis bijloris. 

4. LONICERA pedunculis biiioris, baccis diftinftis, j^g^. 

foliis ellipticis int^gerrimis. Roy. lugdb. 238. Sauv. 

monfp. 140. 
Chamxcerafus a][pina , firnftu nigro gemino. Bauh. 

pin. 4$i. 
Periclymenum alpinum nigrunu Gefn. fafc. 37. t. 8« 

/ 48, ^ 

Periclymtmum reaum , folio ferrato. Bauk. hift. 3» 

p^ 107. 
Periclymenum reaum d. Cluf. hijl. i. p. 58. 
Habitat in Delphinatu » Gallia , Helvetia. . 
luvobicrwn germinibusi brevius. Folia integerrima , 

fape Uguntur ferrata , fed hao a Fapilioae Camilla 

funt er(^a* Schmiedel. 
$. LONIC£(RA peduncuUs bifloris , baccis diftinftis , tat^uritii. . 

foliis cordatis obtufis. Hort. upf 42. 

Q 4 Cha- 948 PENTANDRIA MONOOYNIA- 

Chamsceraftis fruftu gemino rubroi foliisglabrlscof* 
datis. Amm. ruth. 184. 

Habitat in Tataria. % 

Folia cordata glabra , hrnnus petiolata. PeduncuU 
Qxillares^ biflori, involucrum lanceolattm; involu^ 
€ella obovata. Corolla ^aUide incamata : labio fu- 
pcriore tripartito : lacinia media bifida ; infqriore 
fmpllci. 

Xyloftewn. (t. LONICERA pedunculis biflorls , baccis diftinflis , 

foliis integerrimis pubefcentibu». Roy. lugdb. 238. 

fLfvec. i^f 194. Dalib. parif. 6^ Sauv. monfp, 

140. 
^ Lonicera pedunculis bifioris y folii^ ovatis obtufis inte- 

gris. Hort. cliff. $%. 
Cmimaecerafus dumetonun , fruftu gemiflo rubro. Bauh. 

pin. 451. 
Xylofteum. Dod. pempt. 410. 
Habitat in Europ» frigidioris fepibus. % 

pyrenaica,. ^^ LONICERA pedunculis bifloris , baccis diffintts^ 

foliis oblongis glabris. 
Lonicera pedunculis biflori5,bacc!s difiinftisy floribus 
infundibuliformibus, ramis divaricads. Roy. lugdb. 

Xylofteum pyrenaicum, Toiow/;z/iyf;5b9.M^/i.*crr. 

209. t. S09. Raj. dendr» 29. Duham. arb. ft« p. 374. 

r. iio. 
Habitat in Pyrenaeis. "5 
Differt a pracedente CiroUis regularibus , Ramis divor 

ricatis» Fotiis gtabris, 

aipig^f f^ LONICERA pedunculis bifloris , baccis coadunatis 

didymis. MiU. dift. L 167. f. 2. 
Lonicera pedunculis bmoris, foliii ovatis acutis inte- 

gris. Hort. cliff. 58. Sam\ monf. 140. 
Lonicera baccis bifloris concretis» floribus bilabiatif . 

Roy. hgdb^ »38. 
Chamaecerafus. Gefn. fafc. 33* r. 14. / 44. 
Chamaecerafus alpina, fruftu rubro gemino: duobus 

punftL<« notato. Bauh. pin. 451. 
Perlclymenura reftum quartum. Ouf hiff. 1. p. 59. 
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Allobro- 

gicls. % 

9. LO- PENTANDiUA MONOGYNIA. «49 

9. LONICERA pedunculis bifloris» bacds coadunato* caBitiiesc. 
globoiis , ftylis indivjfis. 

Lonicera ^edunculis bifloris bilabiatis , baCca fingdlari 
globo{a integerrihia. Roy. lugS. 239. 

Chama^cerafus montana , firuau fingulari caernleo. 
Bauh. pin. 451. 

Periclymenum reftum, fruftn caeruleo. Cb^. pon. 85« 
BavlL UJi, A. p. 108. Raj. hijl. 1492. 

Habitat in Helyetia. % 

Rami tmtesf rigidi, rubri. Folia ovatA^ intigra, 
Genunae. a* /• 3 1 attera fupra akeram , tamquam au£ 
fpiM j fubulatay €ompreJfa > horixontales. Pedunculi 
ex injimis oppqfitionibus foliorum j cemuiy hrevijji* 
mi. Germen unicum , absque vi/ibili periantho ^ 
cum CoToUi& duabufj Srfi^is^ reguutribus^ albis. 

* * * Caule erefto pedunculis mulfiflms» 

10. LONICERA fpicis terminalibus» foliis ovato-ob- mtrilandica. 

longis acuminatis diftinftis Ceflilibus. Gron. virg. 142. 
Periclymeni virgiaiani flore coccineo planta marilan- 

dica ; (pica erefta, foIUs conjugatis. Raj. dendr. 32. 

Catedf.. caroL a. p. 78. r. 78» 
Habitat in Vimnia , Marilandia , <?arolina. I^ • 4 
Generis dut^i planta a nobis non vljb fructu* , 

11. LONICERA capitulis lateralibus pedonculatis 9 fo- Syinpharl- 
liis petiolatis. . ' arpoi. 

Lonicera pedunculis axillaribns capitatis , foiiis petio- 

latis. /fcff. cUff\ 58. Roy.lugdb. 237. Gron.virg. 23* 
Symplioricarpos foliis alatis. Dilt. ebh. 371. r. ^78. 

/• 3<^o. 
Vitis idaea caroUniana, folils fubrotundis hirfutis. HoT' 

tuL anpi 85. /. fto. ' 
Habitat m Virginia, Carolina. "b 
is. LONICeBA racemis terminalibus , foliis ferratis. Dierviiu. 
Diervilla. Hcrt. cliff. 63. t. y* ^ 

Diervilla acadieniis fruticolk t flore iuteo. Tournef. 

afl. 1705. t. 7. /I I. Duham. arh. 1. p. 409. r. 87» . 
Habitat in Acadia, Noveboracb. "6 , ^ ^ 

13. LONICERA corymbis terminalibus, foliis ov%tis corymboOi. 

acutis. 
Per^climenum foliis acutis , floribus profimdqdifleftis* 

fewill. peruv. i. p. j6o. r. 45. 1 

Habitat in Peru, % 

Q 5 ^ TRIO. s ■ I aS» PENTANDRIA MQNOGYNIA. 

■ 

TRIOSTEUM. 

pcrfolUtum*, i. TRIOSTEUM floribus verticillatis feffilibus. 

Triofteofpermuni ,. latiore folio , flore rutilo. DilL 

dth. 394. r. S93. /. 378. 
Hcihitax in America feptentrionalL % 

aDguftifo- *• TRIOSTEUM floribus oppofitis pedunculatis. 
Uua. Lonicera hunxilis Iiirfiita , caule obfolete rubente qua- 
drato, foliis lanceolatis adverfis, flore luteo ad 
aias unica Gron, virg^ 143. 
Fericlymenum herbaceum re<9;um virginianum. Pbik^ 

abn, 28?. t, 104. /. 2« 
Habitat in Virginia. 2f. 

. MORINDA. 

umbeliatt. i. MORINDA ere&a^, /oliis lanceolato-ovatis, pedun* 

culis confertis. fZ i^L 8i. * 
' Bancudus anguflifolia. Rumph. dmb. 3. p. 157.^98* 
Habitat in India. h 

cltrif(>lia. <• MORINDA arborea , pedimculis folitariis. FLx^^ 

82. 
Bancudus latifolia. Rumpk. amb. %.p. 158- r. 99« 
Coda-pilava, Rhetd. mal, i. p. 97. t. 5*. liaj. h^Jt^ 

1442. 
Hahitat in India. I^ ^-- 

Royoc. 3. MORINDA procumbens, Hort. elif. -73. Roy. 

lugdb. 187. * 

Morinda americana humifbfa laurifelia. Vaill. aB. 

1722. p. 275. 
Royoc humirufum , fruftu cupreflino. Ptum. fpec i u 
Periclymenum americanum, e cujus radice fit atramen- 
' tum. Pluk. alnu 287. t. 212. / 4. 
Habitat in America calidiore. % 

CONOCARPU&' 

«reda. i. CONOCARPUS ereaa, foliis lanceolatis.. 
•Conocarpus. Hort^ cliff, 455. 
Conocarpus foliis oblonjis, petiolisbrevibus, floribus 

in^caput conicum, Brown. jam. 155^ 
Alnus maritima myrtifolia coriariorum. Pluk.alm*i8^ 
t. 240. /3. 

AlA» ^ » PENTANDRIA MONOGYNIA. «51 

Alni fruftu lautifolia arbor inaritima. Slocm. jam. 135. 

hijl» fi. p. 18. t. i^i./. a. Rcih dendr n, 
Rudbekia laurifolla maritima. Amm. harb. 581. 
Innominata. I^lum. ic, 135, r. 144/ /! 2. 
Habitdtin Jamaics, Bermudeniium , Bi^afili» mcariti- 

mis» % 

%. CONOGARPUS foliis lanceolato - ovatis obtufiu- ractmofa 

fculis y fruftibus fejundtis. 
Conocarpus foliis elliptico-ovatis ^ petiolisbiglandu* 

lofis, racemis laxis, frudtibus fejundis. Brown. 

jam. 159. 
Mangle julifera, foliis ellipticis ex adverfo nafcenti- 

bus. Sloan.jam. i$6.hijl. 2. p. 66. t. 187»/. i. Rdf. 

dendr. 115. 
Habitat in Jamaic» maritimis. % 

i. CONOCARPUS procumbens , foliis fubrotundls. pracumbeiw. 
Rudbeckia fupiha» foliis fubrotundis. Amnuhrb^^Zi. 
Habitat in Cuba» 

ERITHALIS. > 

I. ERTTHALIS. '/ fhideolt. 

Erittialis fruticulofa , foliis obovatis craflis nitidis op- 

pofitis> pedunculis ramofis ad alas fuperiores.£row/t. 

jam. 16$. t. 17./. 3, 
Habitat in Jamaica. ^ 

' MENAIS. 

1 . MENAlS* Lctfl., it. 305. wpltfia. 

Habitat in America meridionali. ^ 
Caules teretes > fubvilloji. Folia aberna , ovata , inte- 
gra^ afpera. 

GENIPA. 

j. GENIPA. * ^ americaai. 

Genipa &ui9:u ovato. Plum.fpec. ao. ic. 135. 
Janipaba. Marcgr. braf 92. Fif brqfl 158. 
Habitat in America meridioncdi. Monnier^ t) 

MUSSiENDA. 

I. MUSS^ENDA. Herm. ^^y/. 35. FU xeyl 84. frondofe. 

Muflsnda zeylanica, flore rubro, foUo ex florum 
thyrfo prodeunte albo. Burn. ^<y/. i(J|. t. 76. - 

Fo- ' *5* PENTANDRIA MONOGYNIA. / » FoUum prlnciplfl». Rumpk mb. 4, p. iii. t. gj. 
Belilla. Kheed. mal a. p. 27. f. 18. Raj. ^ifi. 1493.* 

di^u 126. ' 

Ilabitat in India. ^ t^ 

MIRABILIS. 

jaitpi, I- MIRABILIS floribus congefliis terminalibus ereftisi 

Mirabilis. Hort, clif. 53. Non. upf. 43. /7. ^n7. 85- ^^^ 
m.rf. 75. Rumpk amh,- 5. p, d53, t. 89. QJfi. '>. ««5, 
Ny&age. /Joy. /wf^rfi. 417. ^oit noveb, 29. , 
Solanuai mexicanum , flore roagnd Bauh. ph. i6i. 
Admir^bilis peruviana. Quf. hift. 2. p. 87. 
Habitat in India ictraque. 2}. 
, Fhres terminaUs y fubfeni ^ eongejli oibsque ii;iterjeflk 
foliolisj nec follo tongiores. 

dichotma. %. MIRABILIS floribus feflilibus axillairibus ereajs 

folitariis. J(matn. acad. 4. p. 267. * 
Admlrabilis Jafminl jrofa. Cluf. hift. 2.p. 90. 
Jalap.i officinarum, Mart. cent. i.t.i. 
Solanum mexicanum , florc parvo. BanK pin, i58* 

prodr. 91. 
tfabitat in Mexico. 2f. 
SimiUima M. Jalapa^ Flores noSufragrantiJimi. 

longiiioni. 3. MIRABILTS floribus congeftis terminalibus longif- 

fimis nutantibus , foliis fubyillofis. aci. Holmenf.- 
17$6. p, 175. t. 6.f. I. Amcen, dcad. 4. p, 268. 

Alzoyatl, Mirabilis mex cana. Hern. mex. 170. / s. 

Habitat in Mexics frigidis mcntibus. Momder. 2f. 

CORIS. 

m^nflpclicii- X. CORIS. Hort. cUff 68. Hort, upf 46. Mat^ med. 8a 

Roy. lugdb. 304, Squv. monfp. 46. 
Coris csrulea maritima. Bauh. pin. aso. 
Sympliytum petraeum. Cam. epit. 699. 
liahitat in EuroM auftraUs arenofis maritimis. Q 
CanUs ruber. Folia alterna ^ Unearia , craffiufcula j 
patemia. Fhres fpicati. 

VERBASCUM. 

, I. VERBASCUM foliis decurrentibus titrinque tomen- 
tofis. Vir. cUf. 13. Fl fvec. i85, 195. Mat. med^ 
90. Roy. lugS. 4fti« Dalib. parif. 71. 

Ver- fli. Thapfiis. jr * 1«. * .- .^. PENTANDRIA MONOGYNIA. %M Verbafcum caule fimplici fuperne floribus feffilibus 

clavato , foliis utrinque lanigeris. Hort. cliff. 55. 
Verbafcura mas latifolium luteum. Bcadu pin. 239. 
Verbafcum latius. Dod. pemp. 153. 
Habitat in Europae glareojis Jlerilibus. ^ 

2. VERBASCUM folils cuneifbrmi-oblongis. Hort^ lychnifis, 

upf. 45. n, fvec, 2. p, 195. 
Verbafcum foliis ovato-acutis fubtus villofis crenatis, 

fpicis laxis lateralibus & termiualibus. Hort, cHf. 

54 Roy, lugdb. 421. Daiib* parif. 71. 
Verbafcum puiverulentum , flore luteo parvo. Bauh. ^ 

hifi. 3. p. 812. Raj, hiJL 1094. 

Verbafcum mas, asguftioribus foliis , flotibw? pallidis. 

Bauh. pin. 239. , ' 

fs. Verbafcum liclujitis , flore albo parvo. BauK pin. 
240. 

Verbafcum candidum* femina. Fuch. hift. 847. 
7. Phlomis mas alter. Lob. ic> 5^2. 

Habitat in Europse ruderaris cultir^ <? 

3. VERBaSCUM foliis ovatis utrlpque tomentofiss phloffloldes. 

inferioribus petlolatis. ' 

Verbafcum femina, flore iuteo magno. Bauh. pin, a^g. 

Verbafcum montanum tomentofiim & incanum , to 
' lio AibrotundOyCauIenoaalatOyftaniiolbus purpu- 
reis. TiU. pif. 171. 

Habitojt in Italia. cT 

Caulis ereHus^ fpicatus, valde tomentofiis* Folia ova^ 
ta , minirfie coraata , crenata i inferiorapetiolata petiolo 
fiipra plano ; fuperiora feffilia , femiamplexicaulia^ non 
decurrentia. Racemus Jpicijbrmis ex Brafleis fpar- 
Jis^ lanceolatis» Flores intrajingulas braBeas qua- 
tuor , quorum intermedius primum , tum injimus , 
demum laterales Jlorent^ Capfuls oblonga^ 
4» VERBASCUM foliis oblougo - cordatis petiolatis. Aigrum. 
Mat» med. 91. 

Verbafcum foliis ovatis crenatis ftibtus tomefitofis, 
caule angulato. Vir. cUf.-is. FL fvec. iBjj X97» 
Roy. lugdb, 421« Dalib, parif 9r. 

Verbnfcum foliis ovatis fubtus incanis crenatis , fpica 
laza rarlus ramola. Hort, cliff. 54. 

Verbafcum nigrum , flore ex luteo purpuralbente. 
.Baub^ pin. 240. 

Hgbitat in Europa ad gagos^ vias. 2|» 

5' VER- »54 PENTANDRIA MONOGYNlA. ph»eiiiceum 5, VERBASCUM foliis ovatis crenatis radicalibiiSi 

cauie fubniido racemofo. ' 

Verbafcum fbliis ovatis crenatis nudis fcabris^ caule 

ramofo. Hort, cUff. 55. 
BUttaria perennis, flore violaceo. Morif.hifi.iip. 

497* 
Blattaria purpurea. Bauh piiu 241. Raj. hijl. 109^« 

/ Habitat in Europa orientali. cT 
Blattaria nimis affinia. 
Biitmia. tf. VEBiBASCUM foiiis amplexicauiibus oblongls gla«- 

bris « peduncuiis folitariis. Hort. upf. 46. 
Verbafcum annuum ^ foliis oblongis finuatis obtufis. 

Hort. cliff. 15. Guett.Jlamp. a. p. 309. 
Verbafcum foliisglabrisferrato-dentatis, tadicalibuf 
finuatis. Roy^ lugdb^ 421. DaUb*parif. 72, Sauv. 
monfp^ 216. 
Blattaria lutea , fplib loilgo laciniato. Bauk. pin. 240« 
(i. BIattar|a alba. Baulumn. 241. 

Habitat in Europ» aufiralioris argiUaceis. O 
Araufus. jr. VERBASCUM folUs lyrato-pinn^tis. 

Verbafcum liumile creticum laciniatum* Baulu pin- 

240. 
Verbafcum braOicae folio. CoUumu ecphr. ft.j).8i>^82- 
Verbafcum fylveftre cteticum,\Alp. exot. 1*3. r. laa. 
Habitat £/i Creta. 
ipinofum. j. VERBASCUM -caule foliofo fpinofo frutefcente. 

jimxn. acad. 4. p. 307. > 

Verbafcum creticum* (jpinofum &utefcens« Tcmnef. 

cor. 8. 
Verbafcumfpinofumcretlcum. Lot. /flii/f. 113» 
Leucpium creticum I]pinofum incanum luteum. 

Bcath. piru 201. 
Leucojum fpinofum. -/&?. exot. 37. t. 36. 
Glaftivida i. cretica. ron. ital. 1 14.' 
Habitat in Creta* ^ 
9, VERBASCUM foliis radicalibus pinnatiiido - repan- 

dis tomentoiis , caulinisampiexicaulibus nudiufcuIiSt 

rameis primis oppofitis. 
Verbafcum foliis pinnato- fmuatis liicfutis: fubtusto- 

mentofis. Roy. lugdb. 421. Sauv. monfp. 275. 
Verbafcum uigrum , foliis papaveris comiculatl BaxA^ 

pin. 240. Camer. I^ft. 403» t. 403. 

/i.Ver' fmuatiinu PfiNTANDRlA MONOGYNIA. S5$ 

fi. Verbafciim gracum fruticoftim, folio finuato candi- 
diflimo. Tournef. cor. 8. itin, i.p, 335, t. 335. 

Habitat Monfpelii , Florentiae. if 

Folia radicalia repanda f, oUu^e Jimiato-fitmaXa ; Cau- 
lina oblanga , undulata , bqfi mrutque parum de- 
currentia. Ramea ovata f. cordata , parum decur- 
rentia: horum prima oppojita; reliqua aberna. 
lo. VERBASCUM foliis incifis nudis, caule foliofo, Osbeckii 
calycibus lanatis, pedunculis biflorjs. Ofb. it. 52. 

Blattaria orientaUs, buguls foiio» flore maximo vire- 
fcente lituris luteis in femidrculum ftriato» Towrnef. » 
cor. 8. it. 2. p. 83« ^» 83- Buxb. cent, 5. p. 17, t 3«, 

Habitat m HiCpanh; circa Bofphorum. 

xt. VERBA6CUMfoIiisIanatisradicaIibus,/caponu- myconl, 

do. 
Cortiifa foliis ovatLs feflilibus. Hort. cUff: 50. Roy^ 

lugdb. 417. 
Santcula alpina , folii^ boraginis, viHofa. Bauk pin. 

Auricula urfi myconi. Dalevh. hij. 837. Baah. hjft. 

3./. 8^9- 
Habitat in Pyrenaeorum nemorofis* ijL 

D A T U R A. 

■ 

I. DATURA pericarpiis fpinofis eredis ovatis.: fpinis feroi; 
fupremis maximis convergentibus* jimxn. acad. 3» « 

P-403* * 
Datura cochinenfis fpinofifllma. 2^non. hift. i^p. 75. 
Stramonium f. Oatura ferox , ppmo craflioribus acu- 
' leis robuftioribus. Herm. lugdb. 583. A^if hiJL 3. 

p. 607. fis t. 2. f 4. Ra;. hifi. 748. 
Stramonium ferox Bocc.fic. 50. 
Stramonium longioribus aculeis. Barr. rar. 109. /. 

1112. 
Habitat in China. Q 
SimUis D. Stramonio , fed minus gUbra £? Capfula 4. 

fpinis fupremis maximis: in tnea ereBa erant. 
s. DATURA pericarpiis (binofis ereftisovatis. foliiso- Stramonium 

vatis glabris. Hor^. clif. 55. Hort. upf^^, Fl.fv.c. 

185, 19S. Gron. virg. 23* Roy. lug<W. 422, Dalih* 

parif. 70. 

So- mt PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Solanum foetidum , pomo fpiaofo oblongo , flore al- 
\ bo. Bauh: pin. i6s, 

Tatula. Cm. epit. ij6, 
Habitat in America, auMc vufgayis per Buropam. O 

TatuU. 3. DATURA pericarpUsfpinofis ereftis ovatis, foliis 
cordatis ghbiis aentatis* 

Solanum flitivMm, pomd fpinofo oblongo»flore albo. 
Baulu pin. 16%? 

Stramonium majus i^MT^xxxexxm^Raj. hift^ 748. 

Hdbitat • • O 

SiniUs D. Stramotdo , fed duplo nuijor. Caulis p»r- 
pUr^fcens ,' pwnSis albis adfperfus 9 ad angtdum acu" 
tum divifus » liCins. CoroIIae paUide c^rufedt. Folia 
argutius dentata j Ji complanentwr cordata^ 

MtteL 4- DATURA pericar]^ils (jpinofis nutantibiis globofis, 

foUis cordatis fubintegris pubefcentibus. Hort.cUff. 

35. Hort. upf^ 44; fZ. xeyU Z6. Mat. mei, 85. Roy. 

lugdb. 422. 
.Datura alba, Rumpk. amb. 5. p, 242. t. 87. 
Solaaum pomo fpinofo rotundo, longo flore. Bakh. 

pin. 1^8* 
Hummatu* Kheed. mal, 2. p. 47. t. s8. 
Habitat in Afia, A&ica. O 

fi(jbiofii« 5. DATURA pericarpiis tuberculatis nutantibus globo- 

fisf foliis laevibus. 
Datura rubra. Rumpk, amb, 5» p. 243. 
Solanum 6»tidum, firudu fpinofo rotundo, femine 

pallido. Bauk* pia. 158. 
Nux Metella. Cdm. epit. 175. 
fi. Solanum aegyptiacum» flore pleno. Bauh pin. i58* 
Stramonium miftu fpinofo rotuudo, flore duplicitri* 

pUcive, Tournef. inft. 119. ^ 

Hoibitat in iKgypto. O 
CoroIIa extus violaceaj intus albaj fap^ gemina , una. 

vara aberamf dupUcdta. 

trborea. ^, DATURA pericarpils inermibus nutantlbus, caule 
arboreo* 
Stramonioides arboreum, oblongo & integro foUo, 

firuftu laevi. FewiU peruv. a. p. j6u t. 45. 
Hdntatin Peru. ( 

HYO- PENTANDRU MONOGYNIA, «57 

HYOSCYAMUS. 

• Mit LTtJ^ i> ^"7- i'^ 5<S. /•/. /iw. 184. X99 

MMtMi "^"^- "*''• *"• ^^^'^- i""-':^ 7'. > 

Hvofcyamus voigaris &'oIger. 5^««. b/,u ,<y6. 

^uads t^^^ K^^rf "^'* petiolatis cordatis r«I«Utui. 
v^Sofi flo^a^^us integerrlmis . coroUis 

Hyofcyainus foliis caulinis lanceolatis fiilwlentatis ra. 
dicallbus finuato.dc.ntads. Gron. orient, ^""^*"' 

Hyofcyamu» agyprius. R.i/. hifi. jt^. 
Hyofcyamus rubeUo &ore.B.iiJi pin. i6g 

Hyofcyamiis peregrinui. 0*4^ p.«. 502. 
Hyofcyamus pecuUaris Cam. hort. 77. t as 
.«a&tfarMCreta, Syria, ^ypto. o 
iunuhs N. nigro, fyl ^olii cautina ovata, repanJa, fu- 

pra magtf ghbruj Horalia ovata .fi/Jilia , integra. Flo. 

res pcduttculobrex'iffi,no. CoroU* campamd.ua, ru. 

brx^ vems obfcuns pukhre retitulata. 

^ '*SS'^,??K ^"^ P*V°^"« finuatisobtufia. alfcu5. . 
fiorjbus lubfelfilibus. Hm. tUff: ^6. Roy. lugS. 4»«^ 
oaui'. mottfp. 275. .^ -^ -r- ' 

Hyofcyimus albus major. Bauh. pin. 169. 
A Hyolcyamus albus minon Bauh.pitt. 169, 
^ofcyamus albus vulgaris. Cluf. hift. 2. «. u 8. 
Hjbitat in Europa auftrali. Q 
Variat CorolLe fauce atropurpurea t/ vir>idi, 
4. HYOSCY'.<vMUS toliis pcciolatis efofo-dentatis acu- tttretts. 
tls,doribus pedunculatis, frucjtibus peudulis. Hort. 
cUJf. 5tf. rioy. iugdb. +ia. 

Hyofcyamus creticus luteus mjyor. Bauh^ pitu i6g. 
prodr. 9a> , ' ' ' 

Hyofcyamus albus cretica«!. O^l hljl. 4. ». 84. 
^. Hyofcyamus creticus luteus minor. Bcmk pin. iffo, 

Hyofcyamus aureus. Alp. evot. 99. t. 98. 

Habttat in Cfeta* Oriente. «f 

CauUs Wowii, pihjus Ved<iUs. Petioli itiUepitt^ to- 
Ua Itima , denticuiata. PednncuU luteraUs pe, 
Limigt Spet. pLmt. fars L R rifr-- I *l« JPENTANDRIA MONOGTNlA» . 

tiolorm crefU fub flore , omnino deftexi fub fru* 

' ^a. Corolla flavijfimay <mrfa^ fauce atropwrpurea 

ftriata, limbo femiquinquefldo : lobo exteriort majo- 

re: flnu inferiore ultra LinJmmfelloj, ut in Teucriis^ 

' ad quod ftamim S piftillum hngijf^mum decUnata. 

f «fiUitf^ 6. HYOSC YAMUS foliis lanceolatis dentatis : iioralibus 

inferibribus binis, calycibus fpinofis, Hort.nff.j^ 
Hyofcyamus foUis lanceolatis. Hort. cliff. $6. Jioy. 

lufdb, 4Sft* . • r» 

Hyofcyamus pufillus aureus americanus » antirrhini fo- 

< liis glabris. Pluk. alm. i88. t. 37,/. 5- 

Uabitat in Perfia. 

fhyiklodei* ^. HYOSCYAMUS foliis ovatls integerrimis , calycir 

bus inflatis fubglobofis. Bort. upf 44. * 

- Habitat in Sibiria. % 

NICOTIANA. 

pnfilU. I. NICOTIANA foliis oblongo-ovalibus radicalibus. 
fioribus racemofis acutis. - 

Nlcotiana foliis ovato- lanceolatis obtufis rugofis, ca- 

lycibus breviffmus. MilL ic. i85-/- *•* 
HaiiMin Veracruce. 

frtttlcolt. a. NICOTIANA foliis lanceolatis fubpctiolatis ample- 
' . xicaulibus , floribus acutis » caule ttuticofo. 

Nicotiaqa foliis lineari - lanceolatis acuminatis femiam-r 

plexlcaulibus, caule fruticofo. Mill. difl 
Jfiabitat ad Cap. b. fpei , Chioii. % 
Simiilima N. Tabaco^ ut fere varietas bajt perjiftente. 

Tabaciun. 3. NICOTIANA foliis lanceolato - ovatis fefiilibus de- 

currentibus , floribus acutis. 
Nicotiana foliis ianceolatis. Hort. cUf ^6, Hort. upf. 

45. Mat. med. 87. Roy. lu^db. 423. Sp. pl^ i. p* i8#. 
Nicotiana major latifolia. luuih. pin. 169. 
Blennocfaoes. tUneal.fpec. 37. r.38. 
Haiitat in AxD&nc^ j nota Europaisab 15(^0. Q 

wfUou 4. NICOTIANA foUis petiolatis ovatis integerrimis , 
floribus obtufis. . ^ 

. NicOtiana foliis ovatis. Hort. cUff. 5^. Hart. upf. 45- 
Roy. lugdb. 423. Sp. pl. up. i8«.. 
' Nicotianaminor. £^iiA.pi/i. i/». 

Pa- PEKTANDRIA MONOQYNIA. gi9 

Pachyphylla RenfoL /mc. 40 
Habaat i» America , taute in Europa O 

Mlcooaoamiiior, wio corilferaii , tubo «oris Dr» 
Habitat tn Pera 

CoroUis ang^^horibus: Umbo brex^iffimo, SmT' 
tybo longo clapoto : calydbus capfdisque «c^V 

noriDus racemofis fecundis nngentibus. 

'^S^^iS-^*"^ • «?™"^ racemoas fubrlngA». 
ObHS , calycibus iilaBqHaBbus. Sp.pl, x p. igi 

Mcotiana miUtaris. AO: hoin. 1753.VI1 /f 
«ifciw » Peru. A 3t«>p«. o 

Folia iiMg« cor^/a , /«tjno/a. Florw /«r««iio5 pa«. 
^!' J**'^ CoroUiB fernufoeciei orinut, fid magis 
im^^^s ^ fere n^emes , %uce £vues. Stm^^ 
adlmsfuperius inJUxa. Calycis una lacinia reU- 
qutsauplo ma/or. 

7. NICOTIANA foliis petiolafis cordatis crenatis , ra- ««« 
cemis recurvaus caule aculeato pruriginofo frute- 

NiOTtlana arborefcens ll?inoaffima , flore exalbido. - 
Pbim.fpec. 3. tc. «11. 

Habitat in America meridioaali. ^ - ' 

Hrumficatio Racmis fecundis reivlutis, CoroUu cam. 

jmubau, Foliaque corflata pneeedeatit y fed crettata 

V tota arbor aculeata. 

A T R O P A. 

I. ATROPA acaulis, fcapis unifloris. „ ^ 

Mandragora. Hort. cliff. 51. Roy. bigdb. 493. Mat. med. ««^°* 
88. jp. pi. i. p. »8x. 

Mandragora fruOu rotundo. Bauk.pin. 169. 

Mandragoras. Dod. pempt. 457. 

Habitat in Hif^auix , Itali», Cret», Cycladum aprir 

R • •. A- »6* PENTANDRIA MONOQYNIA. 

BeUadonBa. 2. ATROPA caule Jierbaceo, foliis ovatis integris. 

Atropk. //wt. clif. 57. Hort. ugf. 45. Roy. lugab^ 423, 
• Sblanum melanoceraAis. BauK pin. 166^ 

Solanum lethale. Cl^f* ldfi> 2. p, S6. 
Habitat in AuftriSv Angliae, Italis montibus fylvo 

phyfiacdtf. g. ATROPA caulc herbaceo , tbliis finuato-angulatls, 

calycibus clajufis acQtangulis. 

Alkeken^ amplo flore v\oidiCto.Few.peruv^j9,^t. 16. 

Habitat tn Peru. B, Ji^fieu. O 

Radlx Jibrofaj annua. CauliS Upedalis^ patulus^ ere- 
tluSf ramis angulatis. Folia aberna , glavra , ohlonga^ 
per pttiolum decurrentia « cbiufe Jntuata (Baturae). 
red}XCLQ}i\i ad latus petiolorum^ fciitariiy nudi^ uni- 
flori. Calyx ovatus^ bqfi excifusy angulis qfiitique 
comprMsf profunde yhartitus: foliclisfagittaio-ova- 
tis, Corolla empanuiatay parum quinquelobay obtu- 
fa: Unibo ereSo^ fubplicato^ carmefceHte. Stamiua* 
i^fvbulatat heji mlatata^fubviUofa, caroUa longcbre' 
vioruy fupeme divcrgentia. Antherx erefta. Ger-^ 
men intra bqfinflaminum. Stylus JHiformis longitudi-* 
ne ftaminum* Stigma capitatum. Pniftus cerm/ur^ 
teHus calyee majorcj quinquaugulari anguUs comprejfis 
mrtle daufisy bqfi mucronatis. Bacca ixfusca^ 3. 4^ /l. 
ylocularis. Semlna fubrotunfia^ compreffa. Medla 
imer Atropam £? FhyfaUdem ; a PhyfaUde difertflgu- • 
ra coroUa ^Haminibus difiantSms^ calyce quinquepartir 

, to j capfula loculamentis pluribus» 

initefctftt 4» ATROPA cauie fruticofo, pedunculis confertis, 

foliis cordato-ovatis obtufis. 
Bella-donna frutefcens rotundifolia hilj^aoica. Tour- 

nef injl. 77. Rarr* ic* X173. 
Hahitat in HlQpania. I^ 

Habitus S omnia Phylalidis Ibmnifers, ui Umites ge^ 
nerum in folo calyee quinquepartito, 
tfbartrccAi. |. ATROPA caiile frutefcente, pddunculis confertis, 

coroiiis revoiutis, foIUs obiongis. Amxn. acad. 4, 

Bella-donna ftutefcens, flore albe« Aicotians foliis, 

Plunu fpec I. ic 46. f, i. 

Habitat in America meridionaU. % 

PHY- PEm^ANDRIA MOWOOYNIA- i<yi 

PH^i^SALIS. 

• perer^tes. 

I. PHTSALIS caule fruticofOt ramis reftis, floribtis fomtiifM« 

confertis. 
Phyfalis caole fruticoCo tereti, folUs ovatis integetri- 

miSf floribus confertls. Hqrt. clif. 62. Roy. tagdb. 

426. 
SolaDum Ibmniferum verti(;illatum. Bauh. puu 166. 
Solanum fomniferum, Quf, hijt s. jp. 85. 
Habitat in Mexico , Creta , Hifpahia. 6 
FruStus Ph jrfalidis ; Flos Atrop» ; Herha pr^eJentis^ 
' eui itajimilis , ut vix genere feparari queat. 

1. PHYSALIS caule frutloofo , ramis flexudis , flori* flexaof^. 
bus con&rtis. i 

Bacdfera indica , floribus ad foliorum exortus , fru« 
ftu fulcato decapyreno. Ra/. hifl. 1635». 

Pevetti. Rheed. moL 4. p. 113. r. 55. 

Hahitatin India* *& 

Halntus & Jlatura P. fotnufbrd; Flores itiiem fvaffi 
ad axiUas foliorim; Calyces etiam enqfeuntur ^ in* 
volvunt haccam; Jtumifefie vero differt Jlorihus mino- 
ribus^ ramsMfitriom valde fiexttopsy hinc folia quafi 
iijliche dij^fita ^ Jlexur^e angulis exterioribus inferta, 

a- PHYSALIS caule fruticofo , foliis ovatis pilofis, wborcfcetts. 

floribus ftibrolitariis > corollls revolutis. 
Phyfalis folfis ovato-lanceolatis integerrimis oppoli- 

tis, caule fruticofo. MUL diS. t. 206. f. a. 
Hcbitaz in Campechia« % 

4. PH YSALIS caule fhiticofo , foiiis dvatis tomentofis. ctiraflkviaa. 

Vir. cliff. 16. Roy. tugS. 426. 
Phyfalis caule perenni, foliis ovatis folitariis, ramis 

annotinis fimpliciflimis. Hort. cUff. 62. * 
(Solanum v^carium caraf&vicum, folano antiquo- 

rum fimile, foliis origani (bbincanis. Alorif. hifi 3. 

p. 5»7. FltjL alm. 35». /. iii,/ 5. 
Hahitat in Curaflao. % . 

5. PHYSALIS foUis geminis repandis obtufis fubto- ▼ift»^- 

mentofis > caule hcrbaceo fuperne paniculato. 
Phyfalis folils cordatis integenimis obtufis fcabris« 
torollis glabris. Sp. pl. r. p. igg. 

R 3 pj^y 


19» JPENTANDRIA MONOOYinA^ 

» 

Fhylklis radice perenni^ follb cordatis obtu(is« Hm.' 
cliff. 49<J* Roy^ hif^ib. 42<S, Gron. virg. 24. 

Alkekengi bonarienre repens, baoca turbinaCa vifcola« 
DUL ekh, II. r. 10. /. lo. 

Habitatin Virginia, Bonaria. 2|. 

AlktKengL <^* PHYSALIS foliis geminis Integrls acntis, caule Ixer- 

baceo inferne fubramofo. 
Fhyfalis cauie fimpiici aonuo, foliisintqgerrlmis gemi- 
natis , floribus folitariis. Hort. clif. 6z. Hort.upf. 49. 
Mat. med. 93. Dalib. parif. 73. . 

Phyfalisradicc perenni « foiiis ianceolato-cordatis. ^r. 

clif.^6. Roy.lugdb. 426. 
Solanum veficarium. BauL pin. itPS. ' Dod. pcmpt. 454« 
Habitatin Itali», Germania, hfODhe fcrdjibus, 2|. 
Calyces maturi fruEhis faturaxijfime fanguinei» 

* * Amum 

laaaiau.' ?• PHYSALIS ramofiffima , ramis au^lalis giabris, fo^ 

lils ovatis dentatis^ 
Phyfaiis annua ramofiffima , ramis.angulofisgiabris, fo- 
liis dentato-fenatis. Hort, cliff, 62. Hort» u^. 50. 

Pl* X^y^ 97* Roy- /«f^. 4«7- 
HaQcacabum f Solanum indicuft Cam^ hort. 70. r. ij. 

Soianum veficarium indicum. Bauh. pin. i6f^ 

Aikekengi indicum glabrum, chenopodii foiio. DUL 

cbk. 13. /. la. / la. 
p. Alkekengi hidicum glabrum > capfidi folio, Di0.dth. 

is. t. 11« /. ri. 
Habitat in India utraquc. O 

pubefcMf. 8. PH YSALCS ramofiffima , foIiiSYiilofo-vifcofis, fto- 

ribus pendulis. 
Phyfaiis anuua ramofiffima, ramis teretit)OS pul)efcen- 

tibus : genicuiis nodofis. Hort. cliff. 62. 
Alkeicengi virginianum , frudu luteo. FcwilL perw. 3« 

p. 5. /. X- 
Solanum veficarium virginiaoum procumbens annuum, 

folio lanuginofo. Morif hift. 3, p. 527. /. 13. r. 3. 

Habitat in India utraque , inprimis in Virginia. Q 
Fruftus vUlofo-vifcofu^ , nec gUber ; macuke corolla 
/^fc€ « nec paUidd. PeduBCuii nuianteSf nee cernui^ 

. 9. FHY- reNTANDRTA MONOGTOU. »tfj 

f. PHYSALIS ramofitema, pedunculis fruftifcris fblio minfcni. 
villofo longioribus. Hotl clif, (Ja. Rcy. lugdb.j^^r. 
Solanum veficarium ihdicum minimum. Hirm. lugdk. 

5^9. ^ 57 ^* 
Pee-inota-inodien. Rheed.mal. 10. /. 140,/. 71» 

Habitat in Indiae arUisfordidis. O 
10 PHYSALIS ramofiffima, foliis villofis , pedunculis prulnoft. 

ftriflis. 

Alkelcengi indictjm gIabrum,chenopodii fblio. DiB. ebh. 
la. t. 12. f. la. 

Habitat in America. O 

Facies amecedemium 7 • 8 , 9 • /^^' aiathere Jlava , 
nec cserulea ; rsim teretes : fupra plani viltofi ; Folia 
vifiq/b - i'//co/a ,• AUe ramificationwn viridi cpiafi pru- 
ina germinaiu. Pedunculi floriferi longi^ eretli^ 
JlriSi. Flores cernui. Calyx:es fiuQns maximi^ 
- quinqttanguU f pedunculo Jiri^ penduH •• 

SOLANUM. 

* inermia^ 

I, SOLANUM caule inermi fruticofo , foliis •vatis wbafcL 
tomentofis integerrimis , umbellis compofitis. foiium. ^ 

Solanum arborefcens , verbafci fblio. Plum.fpec. 4. 

Solanum maxime tomentofum, fpinis carcns » virgi- 

nianum. Huk. alm. 351. t. %i6.f. i. 

litbitat in America. fy - «. ^. . , ^ 

«. SOLANUM caule inetmi fraticbfo, foliiS ovatis m- gttinecnfe, 
tegerrimis; pedunculis.lateralibus filiformibus. 

, Solanum caul^ inermi perenni , foliis 5va^ ^^^^^^ 
floribus ad bafin ramulorum confertis. /coy. lugdb. 

Solanum africanum lignofiim , Mlo atrovirldi angufto 

oblon^o obtufo. R<»rK lugdb. 2. p. 6$. 
Habitat in Ouinea» 1> 
«. SOLANUM caule mcrml froticoto, foliis lanceola- pfeudoc» 

tis repandis , umbellis feffillbua. pCcttm. 

Solanum caule inermi fruticofo , foUls ovato - lanceo. 

latis inte«is, Aoribus Iblitariis. Hort. cUff'. 6u Hort. 

upf 48. Koy. btedb. 4«4^ « . .r 

Solanum fruticofuin bacciferum. Baub^ pm. 01. 

R 4 f f"- «94 • TEmAVtaaA HOVOQYNtA 

Pfeudocapficum. Dod. pempt. 718« 
Habitat in Madera, % . 
diphyllun. 4^ 60LANUM caule inermi firaticofo, fbliis geminis: 

alter6 minorev florlbus cymofis. 
Solanum cauie inermi perenui , follis ovato-lanceola- 

tis gemlnis: altero minimo« Vir. cliff, 25. JHort. 

€Uff.6i,Roy.lugdb.424J . 

Solanum americanum ftrychnodendro acceo^nSy fiu^ 
i &u medio quafi fiflb. /VicA. iJttu 549. t.in. /..4. 

mf6a* \ 

Fdntat in America 1 ^ 

Dvicama», 5, SOLANUM caule inermi fruteKente flexuofo, fo- 

Uis fuperioribus haftatis, raceniis cymofis. Hortr 
cUff', (Jo. Fl.fvec. i89f %oi. Mat. med. 95. Rpy. 
lugdb. 4S4. Dalib. parif. 73. 
Solanum fc^ndens C pulcamara« Bauh. pin, t6f. 
/}. &6lanum dulcamarum africanum , foliis craiBs liirfli- 
tls. Dill eltk ^6$. t. «73./ 35» • 
Habitat in 'Europmjepibus humeriibut. % 

quercifoU* 6. SOLANUM caule inenni berbaceo angulato flexuo- 
vm. fo lcabro, foliis pinnatifidis, racemis.cymofis. 

Scdanum foliis quemis* Fcw* pcrw. jzs^. t* 15. » 

' Habitatjn Peru. D, Ji^eu. Of. 

Habitus S.Dulcamara. Caules angtdatif crcftij fcdbri. 

Foiia obhngaf in pctiobtm dccurrcntia^ vcnofa^ gU- 

bra , fubtus fcabra , pinnatifida. Pedunculi ramofi^ 

CoxoWfB^violacea^ ohufiores quam Dulcamaraz macu- 

\ lis drnbus viridibus ad bq/m,fittguli khL AntlierejW 

v« ? fiylo brcviores^ Bacc» cvatx, 

rkdicans. 7. SOLANUM caule inermi Iierbaceo Isevi tepetiufcnle 

proftrato radicante , foliis pinnatifidis , racemis cy- 
mofis. Linn* decad. i* f* lo. * 
Habitai in Peru. % 

bonarieafo. g. SOLANUM caule fUbfrutefcente ftiblnermi, folils 

cuneifbrmibus fiuuato-repandi& 
Solanum botiarienfe atboraceBS, papas floribus. Dilt» 

cHh 364. t. d7ft./ 351. 
Solanum arborefeenSt fbiiis angulatis, fruftu aureo. 

Mum.fpcc. 4. iV. flft4. /. a. 
Habitat in Mgfo BotM\&^^ % / 

/ 

PENTANDRIA MONOGYNlA. «^ 

fcUa & Ftcrts maxind; AcuUi aUquot in teneUa phnta^ 
• non vero in aduiia. Flores pbares Jferiles. Frufituf 

globqfit grandesy lutei. 
9« SOLANUM caule inenni herbaceo, K>lli^ ovatis atthiopieum 

repaDdo-angulatis, pedunculis fertilibus unilloris 

ceriiuls, Anuen, acad, 4. p, 357. ^ 
Solanum pomiferumt firuftu rocundo ftriaCo duro, 

Bauh^ pin, 167. BauL hijt. 3. p, 620. 
Solanum pomiferum tierWiorum. L06. ic. 255« 
Habitat in ^Ctiiopia. Burferus. Cliina» O 
Caulis rigididus. Folia S. bonarienfis^ palmaria^ cbtu» 

fiu Fruftus rtjferf magnus^ deprejfus^ profiaide to* 

rulofus S quafi in iobos feHus , durus^ 
lo. SOLANUM caiile inermi lierbaceo, foliis pinna- tubefoTum. 

tis integerrimis, pedunculis fubdiviiis. Fir. clif. 

15. Hort. cliff. 60. Hort. upf. 48* Roy* lugdb. 4^3« 

DalA^ parif 73. 
Solanom tuberofum efculen.tunL Bauh. pi^. iSj* prodr. 

89* t. 89- 

HabitatinFeruz innotuzt 1590. C. Bauhino. Q* ^ . 

jf. SOLANUM caule inermi hcrbaceo. follis pinna- LyciJpeHI- 
tia incifis, racemis fimplicibus* Fir. cUff. 15- ^^* ^* 
cliff. 60. Roy. lugdb» 4513. 
Solanum pomlferum, firuftu rotundo ftriato moUl. 

Bauh.pin. 167. 
Fomum amoris» Gwu epit^ 8ai. J^umpK amb. i. p- 
416. t. 154. f i. 
fi. Solanum racemofum ceraforum forma. BasA. pin. 
167. prodr. 90. 
Habitat in America calidiore. Q. /3. 2|. 
ia« SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- ^^pineUl- 
tis integierrimisy racemis flmplicibus. Amctn. acad. foUam. 

4* p. atf8. * 
Habitat in Peru. "I^ 

13. SOLANUM caule inermi berbaceo, foliis pinna- peniTlaAnm 
tis tomentofis indfis, racemis bipartids foliofis, 
bacds fubpilofis. 
Lycoperficon pimpinells folio. Few. peruv. 3, p. 37» 

t. as- 
HaHtat in Pcru. B. Jsiffieu. 2f. 
Radix perenniSf vix vei parum fupra radicem fruti- 

aans. Folia pimuua , tomentoja , incana , pinnata 

R 5 cibs^ B66 PENTANDRIA MONOGTNIA* Mhsquc foUoUs abemit minutis. Racemi bipMrtiri 
foUolo ad quemcumque pcdicelbm ovato^ CoroUae 
ixtefiava^ multo ma;ofes quam in Lycoper/ico. 
flpenunum. ,^ SpLANUM caulc inerim lieftiaceo, fbliisfubcor. 

datis repapdis. 
Solanum tuberofbm nilnus , atrlpUds folio , vulgo Pa- 

pa montana. Few. peruv, 3. p. ^ 46. 
Hahitat in Peru, 2|L 
nirtum. 15. SOLANUM caule Inermi herbaceo , foliis ovatis 
denCato- angulatis, umbeilis nutantibus. 
vuJigMtum. Soi^num caule inenni herbaceo , foliis ovatis angnla- 

tis. Vir^ cUffl' fs, Hort. cliff. 60. Hort. upf 48. 
Fl, fi^ec^ 188 y aoo. Afat, med^ 94. Groh. virg^ 24. 
Roy, iugdb. 433. Datib. parif. 72. 
Solanum ofBcinamm. Bauk. pin. 166. 
figtulum. 0. — ramis teretibus gUbris ^ foUis integeirrimis glairis^ 
Solanum procerius patulum vulgaris firuAu. uiU. dtk. 

' Z^r.t. «75-/. 355- 
vilUfim. ly. I — ramis teretibus villpfis^ foHis angulatis ftdnfillofis^ 

Solanum annanm liirfiitias 9 baccis luteis. Dill. dtL 

3(S(J. r. »74-A353* 
guineenfe. ^. — ramis anguJatis dentatis , foUis inteierrimis glabrit. 

Solanum guineenfe , frufto magoo Inftar cerafi. DiU. 

. ehk 3<Jo. /. »74. / 354. 

wrgimeum. f . ^ ramis angulatis dentatis ♦ foUi^ repatidis glabrls. , 

Solanum nigrum vulgari fimile, caulibus exafperatis. 

DiU. ettK 3<J8. t. »75. /. %S6. 

Judmum, ^, — ramis aculeis incun*is , foUis repandis nudis^ 

Habitat in Orbis htius cultis. O 

- iTot varietates />•'). r. '• (f. videntur ejje hybrids pr^-^ 

* * Spinofa. 
M«lon5«a. i^. SOLANUM caule Inermi herbaceo , foliis ovatis tomentofis integris, calycibus aculeatis , fruftu p 

dulo. 
Solanum calycibus aculeatts; foliis ovatis integerri- 

mis ton:entofis. Hort. cUf. tfi.. Hort. upf 49. Fl^ 

Xeyl 93. Rcy. lu^db. 4^6. 
Solanum pomiferum , frudu oblongo. Bauh.fin.t6i. 
Mala infana. Dod. pempt. 458* 
Trongum hortenfe. Rumph. aniy. 5. p. 838*7« 85* 
Hahitat in Afia» Africa, America. O j PENTANPRIA MONOGYNIA. »57 

17. SOLANUM caule aculeato berbaeeo, foliift cor- fefoz. 

datjs angulatis tomentofis aculeatis , baccis hirtis ca« 
lyye obteftis. * 

/wira^ zn Mailabaria. . ' . 

Statura .!)'• Melongerue. Caulis herbaceus. Folla cofdatOy 

angulata , am^Ia y petiolata , venis acukis erelUs adfper" 

fa^ fupraviUoJkj fubtus tomentofk, Aculeati! /unt 

petioli^ pedmculi ^ calyces, Pedunculi axiUares^ 

Jimdices , hreves. Calyces campanulati , tomentoj! « 

vatide aculeati , obtegentet totas baccas. BacC9 'ad- 

modum hirtS' 

18. SOLANUM caule aculeato herbaceo hirto^, fcdiis Campcchi- - 

cordatis fuiuatis fubtomentofisY calycibus aculeatif- enfe. 

funis. yir. clif. 16. Hort. cUff. 61. 
Solanum campechienfe^calycibus echinatis. Dill. ekk. 

2,61. t. 26%. f. 347* 
Habitat in America ad Jtnum Campechienfem. 
Folia utrinque tefla fetis ftellatis divergentibus. 

19. SOLANUM caule aculeato hcrbaceo, tolils cor- mammoAiin 
datis angulato - lobatis : utrinque villofis aculeatis. 

Vir. cl^. 15, Hort. cUff. 61. Hort. upf. 49. Roy, 

lugdb. 425. 
Solanum barbSIdenfe fpinofiim annuum , fruftu aureo 

rotundiore pyri parvi inverfi forma &magnitudine. 

Pluk abn. 350. t. i2$.f. i. Meridn. furin, 27. r. 2j. 
Habitat in Virginia, Barbados. © 
Folia longitudine & latitudine aqualiaj ohtafmfcula. 

ao. SOLANUM caule petiolisque aculeatis ^ foUis fi- pnnicula- 

nuato-angulatis fupra glabris , floribui paniculatis. tum. 
^ Jurepeba, Pif.br af. isi. 

^'Habitatin Brafilia. . 

Caules tf Petioli albo-tomentofi [aculeis rrfiis^ rario* 

ribus, nudis. Foiia tomentofa , lata^ cordata^ pro- 

funde ang^lata^ acutiiifiula y inermiaj fupra glahra. 

Fanicula t^minalis y compqfita 1 ^omentqfa , uti Ca- 

lyces inermis. 
21. SOLANUM caule acnleato herbaceo • foliis pm- ▼Irglnla. 

aatifidis utrinque aculeatis : laciniis finuatis obtufis, nam. 

calydbus aculeatis. Roy^ lugdb. 495. * 
Selannm aroericanum lacixtfAtwn Qpmofifiimmn. DUL 

elth.i^^. /, a^7. /. 34^« 

So- ev •08 PENTANDRIA JMONOGYNIA. 

, ' Sohnum anDuum virginianum nigricans l)p]no{i{&- 

mum, flore oeruleo. I^luk. abn. 351. t, 62. /. 3. 
Habitatin Amenca. © 
kdicum. dft' SOLANUM caule aculeato fruticoro, foliis cunei* 

formibus annlatis Aibvillofis integerrimis : ^acukis 

Qtrinque reais. FL \€yL 94. * 
' Solanum caule aculeato fruticofo, foliis ovatis (inua- 

tis integerrimis : fpinls utrinque ere&is. Hort. cliffl 

61» Ray. lugdlf. 424. 
jSoIanum indicum fpinofum , fiore boraginis. Robert. ic. 

28; PHLelth, 35fl. t. «70. /• 349. 
Solanum americanutn peremie fubincanum , frudu pv'- 

riformi longiofe^ iplnis plurimiB armatum. PluL 

olm. 350. t. 225. /. 6. 
Habitat in India utraque. % 

farcatnm. «3. SOLANUM caule aculeato frnticofo , folils ovatU 

obtufe lobatis: acuieis utrinque redis: fuperiori-* 
bus coloratis. 
Solanum americanum, caule.& pediinculo nigro, fo* 

liis acanthi fpinofis. BxrL lufflb. 3. />.* 6^. 
Habitat in America. "^. G 

Rami varie fpinqfiy lattre folari fufcefcentei., Folia r^ 
pajida^Jinuata^ cbtufa^ utrinque viridia: Spinis, itifu- 
periore pagina Lete purpureis , fape fafcia paludM 
cinSlis^ Pedunculi fpiuis vaUdioribus. Flores vio- 
lacei. 
cartlincifc. ,4. SOLANUM caule aculeato anniio, fbliis haftato- 

angulatis; aculeis utrinque tedis, racemis laxis. 
•' Solanum caule aculeato fruticofo, foUis ovatis late- 
ribus laciniatls: aculeis utrinque redtis. Hcrt cliff 
61. * Vir. clif. 15. Roy, bigdb. 424. * ^* 

Solanum carolinenfe fpinofum , boraglnis floribus foi 
catls. Dill. ettk 362. t. 269. f. 348. *^ 

\ Hcbitax in CaroUna. O 

Caolis quafi frmicofus, fed amuus. Polia bap Inte^ra, 
,^ta anguhf acutiufcults, fptnis in coja nec lateribus. 
Racemi fouis longiores laxiy JtmpUces. 

fodoaeum. ,3, SOLANUM caule aculeato fruticofo, folils obova- 

tis pinnatifido-nnuatis obtufis fparfe aculeatis nudis 
calyabus aculeatls. 

Solanum caule acttleis recuhris, foUis finuatis fubtus 

to- I PENrANDRIA MONCXJYNIA. «59 

tomentofis uadiaae tculeatis, peduncuUs aculeatis. 

Fl. X!fyl 95. * M)ft.. upf. 49. 
SoLanum caule aculeato &uttcoro, fbliis oblongis pia« 

nato-Iacmiatis : (^inis rupinis eredisT proais recur- 

vls. Hbrt. clif. 6t, Vir. clif^ 15. Roy. tugdb. 424. 
Solaaum pomiferum fruteibens a&icaoum fpiaofum oi- 

flrricans, boraginis flore» foliis profunde laciniatis. 

litrm. btgdb. 573. t. 575. Morif. hiJL > p. sai./- 19. 

Solanum (^pinofum^ profande laciaiatis foliis Aibtus 
lanuginoris, maderafpatanum. Pluk. alin. 3ji./. 315. 

Habitcu in Africa. % , 

26. SOLANUM* cauie aculeato fruticofo, acuieis to- ^karri. 
mentofis foliisque oblique ovatis repandis. 

Solaaum cauie aculeato fruticofpt foiiis repandis, ca- 
lycibus aculeatis. Roy. lu^J^. 425. 

Solauum fpiaoftim, firuftu rotundo. BauL^pin. 16 j^ 
a ^uo Burferus* 

Halntai in Palae^tiaa. I^ 

Caalis tomentqfu$y cincreusy aculeifcragis^ rcBisy brc^ 
vilfus^JlavtfccntibuSy cxcepto apice tomentofis* Foiia 
cvata^ attera bqfi brexnore^ tomentofa^ ^^^^M^j obtuju: 
teneUis pinnatim finuatis margine albidis; aculeis in co* 
Jla tribus, Petioli fubtus acuUati. Peduncuii exla^ 
tere caulie; pedicello primario cum calyce fpinofoj re^ 
liquis mafcuhs inermibus. Coroila Boraginis^ cderu- 
Ufhpuxpurafcens^ 
aj. SOLANUM cauie aculeato firuticofo , acalels ace- tomentofliai 
rofis , foiiis cordatis inermibus fubrepandis : tenel- 
iis purpureo-puiverulentis. 

Solanum caule aciileato fruticofo , foliis cordatis vil^ 
loiis repandis, caiycibus inermibus. Hort, cliff, 61. 
Roy, li^db. 4a5* 

Solanuni africaaum ()piaoflim , foiio caaefceate uadu- 
lato. Triunf. praL ^. t. 6. Raj.fuppl. 355. 

Soiaaum foliis oc cauie ()[>inoris. Jflorif bhtf. 310. 

Solanum fpinofum ouxime tbmentofum. Bocc^ Jk, 8« 

^ 5- ' ' 

Habitat m ^thiopia. % 

Caolis £9 tota ptanta tomentofa aeukis angufliffimis^ 

nudiS. Folia cordata^ obtufaj repandaj ftre fola 

ciffta fpinofa: tenella prodeuntia margine pm*ere 17- 

ola* 


S70 PENTANDIUA MONOGYNIA. 

« 

olaceo ex pilit fiettatis. Bacoe fuha , magnitudsM 
GrolJidaria. 
bthAmttfe. a8- SOLANUM caule aculeato frucicofo , foliis laoce* 

olads repandis obcuQs margine reflexis , racemis 
finoiplicibus. Hort. cliff. 6i. lioy. bigdb, 4^4. 
SolaDUoi batiamenfe l)pinofum , petaiis anguftis reflexis, 

DilL elth,263. r. fi7t, / 2504 

Soianum friicicofum bacciferum (]piaofum , flore caeru- 

leo. Sloan» jam^ io8* Ai/f. x. p. 38* t. 11, /. $• 
Habitat in Americae infida Provi(£eatia« 1> 

ignrum. «9. 50LANUM caule aculeato firuticofo, foliis lance- 

oiatis acuminatis bafi utrinque revoiutis , racemis 
funpiicibus. 
Solanum fpiniferum flrutefcens, fpinisigoeiS,america- 
/ num. Pluk. alm. 350. /• aas- /. 5. 
Habitat in America. U 

Simillimum S. batiamcofi , fed Fl&res aJbi , nec viola" 
cei; Folia acuminata, nec obtufiufnda. Spina vali" 
dioresy copiqfioi^Sj rubro-igma^ 

tciiobatttnu }o. SOLANUM caule aculeato fi^uticofo , foUis cunei« 

formibus fubtriiobis glabris obtufis inermibus. 
Solanum fpinofum jamaicenfe glabrum, foiiis parvls 
minus profonde laciniatis. /M. alrm-^^i. t. 2^6. 

Hcbitat in Jamaica , ad Cap. b. Spei. "I^ 
Caulis fubfrutefcens , altus , wigujlus. Folia ^arva , 
glabray obtufa^ fubtri-f (juinquetaba , raro etiam ad 
bafin lobata* Aculei reflexi in cauk , petiolis , /b- 
Lis 9 pedunculis. Pedunculi uniflori ; Caiyces mifu^ 
mf, inermes aut aculeati. Stylus (utfcendeni» SaC" 
' €^ patvds Sambuci : An dua fpecses^ cum una florif» 
busparvisy albis; altera magms^violaceis? 

CAPSICUM, 

ah&aam. t. CAPSICUM caule herbaceo « pedunculis folitariis. 

Roy. bigdb. 425. 
Capficum annuum. Hort. cliff. $9. Hort, u^. 47. R 

Xeyi' 9a- Mat. med. 96. . 
Capficum fiUquis lor^is propendentibus, J^ournf. sufi. 

t$2. 

Piper indicum vulgatiffimum. Bauh. pin» loa* 
VaUia-capo- molago. Rfued. mal. 2, p.t, 35. 

Ha- PENTANDRIA. MONOOYNIA. «71 

' ' ' ^ 

Habitat in Afnerica mcridiorudi. Q 
Fhifius hujus £? Jhquentif fpeciei mire xwiat Jigur<u 
j. CAPSICUM caule fruticofo , p«dunciklis geminis. frutcfcen*. 
Roy, lugdb. 4ft5. 
Capficum frutefceqs. Hort.eliff. 5p. 
Capficum brafilianuim Quf. exot. 340. / «. 
Capficum indicum. RumpK anib^ 5. p, 247. t, 88. K 

^. Capficum fiiiftu minimo conico rubro. • Br&vvn. 

iojtu 17(5". 
Ca^ficum minus , firuau parv6 pyvamidali erefto. 

^loan, jam, iia. hijK i. p. 240. r. 146./. j. j 
Piper filiquofum magnitudinis baccarum aiparagi. ' 

Bauk. hiL 2. p. 944. 
Plper brafilianum • Petita. Quf eut. 55, Rumpk amb, 

5. p. B47. f. 88. /• •. 
Habixat in Indiis. % 

STRYCHNOS. 

I. STRYCHNOS foliis ovatis , raule inerinl. Fl xtyU Jfiw vami. 
91» Mat. med. 77. ct. 

Strydmos foliis quinquenerviis. fFach. ubraj^^z. 
Nux Vomica officinarum, Bauh. pitu ^ii. Raj. hijl. 

1814- 
Colubrini ligni tertium genus in malabar. Bauh. pin. 

Caniram. Rheed. maL i. p. 6j. t. 37. /Ja/. hifl, 1661. 
Habitat in India. % 

s. STRYCHNOS foliis ovatis afcutis , cirrhis fimplici- colubrina 
bus. Mat, med. 78. Amcen. acai. 2. p; 119. 
Strychnosfoliis trinerviisovatisbinatis. IVacLultraj, 32. 
Clematis indica fpinofa, foliis luteis, Bauk pin, 301. 
Fruftusorbicularismajpr fufcus ftriatus. Baukpin. 405.' 
Modira-caniram. Rheed. mal. 7. p. 10. t. j. Raj. h{ft. ^ 

1661. 
Habitat in India. I^ . 

JAQUINIA. 

I. JAQVINIA foliis lanceolatis acuminatis. Jacq. 4- rufdf^iii. 
mtr^ 15. 
Medeola acuUata follis verticillatis , «ramis aculeatis. 
Sp.pl. i./. 33^. 

Fru- V ^T PENTANDRIA MONOOYNIA. 

Frutiailus foliis ruTd itellati5« DiO^ ebk 148« t. 1*3 

/ 149- ' 
Habitat iu America iMridumdi, H^ . 

t. JAQVINIA foliis obtufis cum acumine. jacq. amer^ 

15.+ 
Chryfophyllum Barbafco. Lafl. it. 204* ^77. 

Habitat in America. "b 

linearliL 3« JAQVINIA foliis linearibus acufflinttis. Jacq. amer. 

15. ^.40, 
Hatitat in America* % armilUrli. , , CHIRONIA. 

triaarvia. i, (JHIRONIA herbacea, calydnis foliolls membrana- 

ceo carinatis. jRf. ^^y/. 90. * 
Chironia folils lanceolatis trtnerviis. Hort. dif. 54. 
Lyfimachia folio finuato acuminato trincrvio» flore 
csruieo ampLo, calyce carinato alato. Rurm. ^ry/. 

Habitat ad Cap. b. Spei. O 

llaaUca. 9/CHIRONIA herbacea, foliis linearibus. Hcrt. cUf, 

54. R^y. lugdb. 433. 
Rapuntio affinis, lini &cle, capltis b. fpei. Breyn. 

cent. 175. t. 90. 
Habitat in Capitis b. Spei berbidis^ 2|. 

jifmlnfrlflffTi 3« CHIRONIA herbacea, tblas lanceolatis. Amxr^acad. 

6. afr. $.* 
Habitat ad Cap. b. ()?ei. 
«unpiiiiila- 4. CHIRONIA herbacea, folils (Ublinearibus, calyci^ 
u« bus longitudine coroll». 

Habitat in Canada. Kalm. 

Caulis pedaiis^ teres: Rumis longis. Folia Imceolato U- 

nearia^ Idina. Plores terminales^ folitariij rotati^ 

purpurei^ pedunado lonffo in/identes; Calycis foUola 

ionritudine corolls fubulata. ADthetdS fpiraUf. 

asgularlf . {. CHIRONI A herbacea , caule acutangulo , foliis ova<* 

tis amplexicautibus. 
Habitat in Virginia. Kalm. 

Facies Centauru minoris. Caulis pedalis^ tetragonusi 
mUs membraiiaceis. Folia ovata^ hyperic-^ oppofitOj *fiNTANDIlLA. MDNOGYNtA. ^yg 

fejlfilia £9 femiampIexicduHa. Flores congefti^ ut 
in Hyperico; Antherv fpiralesi Stylus bijdus. 

ik fcHIRONIA floribus duodecimfidis. dodecwid»^ 

Oentiana floribus duodeGim-peuii^, foliis dlftinais. 
Gron. inrg, »7^ 

Habitat in Virgioia* 

f CHIRONIA Frutefcens baccirera. htccifo^ 

Ce^tauriuiu minos arborefcens pulplferum. Chmm. rar. 
9. r. 9. . . * t -f 

Centaurium minus africanum arborefcens anguftifo^iim. 
Habitai in iEthiopia. ;t> 

t. CHIRONIA ftuticola , folHs Unearfbus fnbtomeBto- frutefcens. 
fis, calyabus campanulads. Amen. acad 4. p. 308. ""'*'^'"' 

n. 130. * '^ ^ 

Chironia fmteftrens capfulifefa» 5in »/. i. ». 190, MU. 
difl: /.97. ' ' . 

Centaurtum minus africahum arborefcens latifoliuto 1 • 
flore ruberrimo.. (hmm. rar. ^, t. %. OUL afr. »5. 

Centaurium foliis binis oppofitis anguftis litiearibus » 
flore niagno rubente* Rttrin, aftic. »05. r. 74, /. iV 

Habitat in .^B^chiopia*. % 

Calyx tubo c^rolU muho amplior. Stylus defle^. 

GORDIA. 

I. CQRDIA foUis ovatis tdmentofis* cor^bte latera- Myxt 

iibus , calycibus decemftriatis. 
Cordia foliis fubovatisferrato-dentatiSfc Hortkdiff.Ci. 
Jviat. med. ifi. Sp. dI. i. p. 190. 

/ fiebeftena fjrlveftris 8 domeftica* Bauh. pn.^tS^Alp. 

Sebeftena domeftica C Myxa. Comm. hort, t. p. 130» 

f. 7«- 
Vidi -maram. Rheed. mal. 4. p, 77. t. 37, 
Habitat in iEgypto, Malabana. % 

«. CORDIA folils lanceolato - oVatiS fcabris , panicula Cenfdiaa- 
terminali calycibus decemftriatjs. Uuu. . 

Oerafchanthus folils ovato-oblongis utrinque produftis, 
racemis terminalibus. Brown. Jam. 170. t. 29, /,3. 

Habitat in Jamaica. % 

LinndiSpie.plm.Pars L S 3. CQR* »74 PENTANDRIA MONOGYNIA. Sebcftena, 3« CORDlA fdliis pUongo - ovatls repandis tbabriSw 

^ • Hajfelq. it. 458. 

Cordia nucis juglandls folio, Fhm.gctu 13. ic. 105. 
Cordia foliis amplioribus hirtJs, tubo fioris (bbcquali. 

Brown, jam. ao^, • ' > ' 

Sebeftena fcabra, flore miniato crifpo. DiU, dtk 341. 

Caryopliyllus fpurius inodorus, folio fubrotundo fca* 
bro , flore racemofo tiexapetaloide coccineo. Sloaiu 

■ jam. 136. A/jf/ft. p. ao. f. (J4. Raj.fuppl. S6. Catejbr^ 
car. ft. p. 91. /. 91. 

Novella nigra. Ramphandf. a. p. 226. t. 75. 

Habitat ia Indiis. "^ 

Folia jmiora ferrata , mfiifra %>;x repanda , fuprmM, 
ctrte imfgerrima , ot>aA) - oUanga^ fcahra. PeCioU 
uretes. Stipuls nulU. Calyx cylindricus^ obloju 
gus ore trijdo. CoxoWz fpwa MirabUis^ fidvo-lu" 
tca^ aftivatione rugqf^nuL Papaveris. Stamina 5. 
Stylus his bifdus. 
snftcrophyi- 4« CORDIA folils ovatls viUofis fefquipedalibus. 

ku CoUococcus platyphyllos major, racemls umbellatis.' 

Brown. janu i<^8. 

Prunus racemofa ^ foliis oblonns hirfutis maximiSf 
fruAu rubro« Sloan. iam. 184. Itifi, a. p. 130. r. aai. 
/. I . Raj. dendr. 43. 
fabitat in Jamaica. ;5 
eoUococei* 5* CORDIAfoUisoblongo-ovatbintegerrimiSyfloribus 

Ibbcorymbofis^ calycibusintemetomentofls* 

Cordia gUbra. Sp. pi. i. p. 191. 
'. CoUococcus foliis ni^ofis venofis oblongo-ovatis , flo« 
ribus laxe racemofis. Brown. jam. 167. 

•Cerafo afiinis arbor baccifera racemofa, flore penta- 

petak) herbaceo guttato, frudu coccineo monopy- 

. reno vilibido * femine rugofo. ^an. jam. 1^9. nift* 

2,sp. 95. t. 203. /. 2. 

Habitat in JmuCB. % 

EHRETIA. 

dnlfoUau f . EHRETIA foliis oblongo-ovatis Integerrimis glabris» 

floribus paniculatis. jlmoen. acad. 5. p. 395. 
Ehretia foiijs alternis oblongis acunmiatis , fpica flo- 
xum fparia» petaUs reflexis albis. irew. ehret. t. 24; 

Ehre- Hal PENTANDRIA MONOGYNIA. ^75 

Shretia arborea » fbliis obloago-ovatis alternis , race- 

mis termiaalibus. Brown.jam. ics- 1. i6. /. i. 
Cerafo affinis arbor bacdfera racemofa , flore alt>o 

pentapetalo , fruAu flavo roonopvreno eduli dulci* 

oloan. jam. a. />• 94. t. 203. / i. Kaj, dendr. 45. 
HAitat in Jamaica. % 
a- EHRETIA (]plnc^. Jacq. amcr. 14. f fpinofo. 

Halntat in America. 5 
8. EHRETIA foliis ovatis integerrimis lavibus, flori- uouMcria. 

bus fubcorymbofiSf caiycibus glabris.. 
Cordia Bourreria. Amsen. acad. 5. p* 395. * 
Roarreria fniftibus fucculentis. jacq. amer. 14« 
Bourreria arborea foliis ovatis alternis , racemis rario- 

ribus terminalibus. Brown^jam. i68. 1. 15. f. 2. 
M^ius americaoa laurifolia glabra , fi-udu rubro - 

mucagioofo. Com. hort. t.p^ 153. t* 79. 
Pittoniae iimilis iaureolae fouis , floribus albis , baccis 

rubris. Catedf. car. a. o. 79. /. 79. 
Jaflninum pericl^rmeni fol[o, flore albo> fruAu flavo 

rotundo tetrapyreno* Sloan. jam. 1^9« /ujl, 2. p. 95« 

t. ao4. /. I. /iaj. dtndr. 6^. 
Habitat in Jamaica« l^ 
, FoUa exatte ovata , utraque pagina htvia* CorqtU 

tubtts longitudine tantum Ccdycis, Boutreria afini^ 

tate jungit Ehretias cum Coraiis. 

4. EHRETLA follis Cuneiforml - lanceolatii margine exnicc^ 
refiexis. f 
Bourreria exfiicca. hcmi. amer. 14. 
Rhamnus cumaneniis. Lcefl. it. isa. 
Hatitai in AOkeiiesL meridionali^ ( 

VARRONIA- 

I. VARRONIA foliis laoceolatls lineitis, pedunculis liaeiat^ 
lateralibns petiolo adnatis , f^icis globofis. JmjoK 
acad. 5, p. 394. * 
iMtaDaicorymbofa^ foliii altemis» floribus corymbo* 

llS. Sp^pl 6fl8. \ 

Ulml angiifiifolic facie bacdfera jamaiceg^s , foliia 
fupeme fcabriSy fubtus villofis , floribus fiavis per^ 
pufillis, ftuftu botryoide moiiofpermo. Buk. atau 

,393- ^ 3«8. / 5- ^ 
Habitas in Amenca. 9 117* PENTANDRIA MONOQYNIA. 

Folia hnceolata^ utrinque attenuata. Pedunculi to^o* 
Us^ ehngati, fiiformes^ baji petiolo adnati. 

buUatt, A, VARRONIA foliis ovatls venofo*rugo(i$ , fpicis 

globofis« Amxn. acad. 5./?. 394. 
*Varronia mirabiloidesj fpicis fubrotundis inaequalibus» 

corollis hypocrateriformibus« Jacqu^ amer* 14. 
Habitat in America. t) 

flioboft. j. VARRONIA foliis lanceolato-oblongis, caule di- 

cliotomo,pedunculis asdllaribus elongatis nudis>fpi- 
' cis globofis. 

Varronia globofa fpicis aequalibus globofis. Jacq. a- 

mer, 14. - 
Hqbitat in America. % 

Pedunculus e dichotomia nuius^ ' Cafycis dentes lineares , 
Umgiyrecnn^ati 

curaffiiTica* 4. VARRONIA foliis lanceolatis, fpicis oblongis* 

Jacq. amer. 14. 
. Varronia alTurgens lannentola , foUis & capitulis ob- 

longis. Broum. jam. 172. 
Lantana foliis alternis « fpicis oblon^ Sp. pl. i . 

P. 62J. 

Periclymenum reftum , falvi« folio rugofo majore 
oblongo buliato, fiorealboy frudu longiore. 5A>afi. 
jam. 1^3. hiji. 2. p. 81. R^y» dendr, 3U 

Habitat in America. I^ 

•**»• 5. VARRONIA foUis cordatis, floribus cymolis, Jacqu. 

amer. 14. 
Mefpilusamericana, alni vel coryli foliis » fruftumu- 

caginofo albo. Comm,hon, 1« p^ 155, u 80. 
Habitatin America. % 

LAUGIERIA. 

odcrata. j^ LAUGIERIA. Jacq, amer. 16. f 

Edechia. Lafl* f/. 305, £71, ^59« 
HiAitat in America. % 

BRUNSFELSIA. 

iimcflcaiMu r. BRUNSPELSIA. 

Brunsfelfia fiore albo, fruftu croceo moUi Plum.gen, 

1«. ic. 6$, 
Habitat in America meridi^nalL 1> 

Fo- PBNTANDRIA MONOGYNIA. «77 

Folia oblonga^ ebtufa^ integenima^ petiohua. Flores 
im apice ramorum pbtres ; Anther» extra eoroUa tu^ 
bum prominentes. 

' CESTRUM. 

T. CESTRUM floribus pedunculatis. Hort. cHff. 490. noftumum. 
Jafminoides foliis pishaminis, 'flore virefccnte nodu 

odbratiflimo. Dill. elth. 183. r. 153. /. 185. 
Jafminum laurinis foliJs , flore pallido luteo , b\x&M 

•atrocaeruleo polypyreno venenato. Vfotfa. jam. 159. 

kijl. ft. p. 95. r. 204. /. %. Raj. dendr. 63. Brown. 

jam. 173. 
Syringa laurifolia jamaicenfis , floribus ex flavo paUe- 

fcentibus. Pluk. alm. 35. t. 6^ f. 3. 
Parxu. hewill. peru\\ 2. p. 32. f. 32. /. i. 
Habitat in Jamaica « Chilli. % » 

S. CESTRUM floribus feffilibus. Hort. clif. 491. diurttunk ' 

Jafminoides laureolae folio , flore candido interdlU o- 

dorato. DilL elth. 186. t. 554, /. 18^. ' 
Laureola fempervirens americaua > latioribus foliiSyflo- 

ribus albis odoratis. Phk. alm. 209. t. 95./. i.R,ai. 

dendr. 53. 
Hediunda jafmini flore. FewilL peruw %^ p. »5. t. 2a 

Itabitat in Chilli , Havana. "I^ ' ^ 

LYCIUM. 

I. LYCIUM foliis linearilps. Hort. cliff. 57. Hort. upf. afnim. 

47^ Mill.'difl. t. 171. /. I. Trew. ehret. 4. /. 24. 
Ja&iinoides africanum , jafnhini aculeati ibliis & facie. 

Niff. aS. 1711. p. 420. t. ift. 
Jafminoides aculeatum , (alicis folio. Mih. gen. 224. r. 

103. /. 2. 
Rhamnusalter, foliis falfis, flore purpui:eo. BattK 

pin. 477. -^ 

Hdifitat in Africa 6? w Regno Valentino. % 
Caulis reflus^ rigidus. FTores atrofurpurei. Baccaglobo- 

fa^ atrorubr£. 
t. LYCIUM foiiis lanceolatis craffiufculis « calycibus baHMmim 

bifidis. 
Rhamnusperegrinus.rofinarinifolio, candidior. Pkk. 

abn. ^iy.mant. jt6o. t. 322.,/ 2. niala. 

S 3 J^^ $7i ' f ENTANDRIA MONOGYNIA. 

Jarmlnoides aculeatum humlle, haUmi minorit folio , 
ftnStM per matufitatem flavcfcente. MicL gcju ^24. 
t, 105. / I. . 

JafmiQoides rinenfe » halimi folio longiore & anguftio- 
re. Dukam, arb. i. p. 3©5. f. lai. / 4. 

Jafininoides aculeatum, polygoni foliOyfiOribuS parvis 
albidis. Schaw. afric. 349. /. 349? 

Hahltat in Afia , Af rica « Eiuropa. % 

Calycls ore bilobo , aut interdum trilobo 9 a reliquis fpt- 
ciebus dii*erfum, Fhttex dcbilis , ni Jiiftentetur nu^ 
tans €9 decumbens. Flores intus paUide rubicwi-^ 
di. Baccst ovata^ JLiv^, Cortex ramorum exalbi^ 

. dus. ffyi^mes noftrates ferf. 
capfulw. j. LYCrUM foliis lanceolatjs tenuibus glabris, pedun- 

culis calycibusque pubefcentlbus» pericarpiis capfu* 
laribus. Jmxn. acaa.4. P- 3"8« * 

Habitat in Mexico. Miwtr. % 

CHRYSOPHYLLUM. 

Cainlto, t. CHRYSOPHYLLUM foUis oyatis parallele ftriatis 

fubtus tomentolb-nitidis. ]acq. amer. 15. 
Cliryfophylium foliis ovatis fuperne dabris parallele 
^ ftrlatis, (bbtus tomentdfo-nitidis. Hort. cLff. 49, 

Anona foUis fubtus ferrugineis, fruftu rotundo majo- 

re Isvi purpureo , femine nigro partim rugofo 

partim glabro. Sloan. jam. %o6. £jl. a. p. 170. r. «29, 

Kaj. demr. 78. 
Cainito. Laet. amer. 390. 
Caiuito foUo fubtus aureo, fruftu maliformi. Plum. 

gen. la 
0. Cainito folio fubtus aureo , frudu oliviformi. Plumi- 

gen. 10. ic. 69* 
Sideroxylon Pacurero. Lcefl. it. «04. 
Habitax in Anlerica caUdiore. t) 
Foiia alterna^ petiolata^ ovata^ integerrim^. Peduncu- 

li laterafes^ uniflori, numerofi ^ breinffimi. 
Klabmm* ft. CHR YSOPHYLLUM foliis Aitrinque glaberrimLs. 

Jacq.amer. 15. * 
Habitat in America. 'I^ 

SIDEROXYLON. 

inerme i. SIDEROXYLON inerme. Hort. cUff. 69. 

Side- ^ . PENTANDRIA MONOGYKIA. «79 

Sideroxyloa primum C dein Coris iodorum nomine 

data arbon Dill, ebh. 357, t. s^6$.f. 344. 
Padus foliis oblongis , fruftu foiitario. Burm. afric. 

»38- ^ 84. /• a. * 

Habitat in iiithiopia. % 
1. SIDEROXYLONft>inofum, foliis deciduis. IMm. ly^^Wee. 
erh. %. p« 25o, r. (^8. 
Lycioides* /forf. c/i^ 488- * - . , 

Arbor folio falicis viridi alterno (]plendente , (]plnis lon- 
gioribus alternis ad alas foliorum. BoerK lugdb. d. 

Uabitat in Canada. t) . 

i. SIDEROXYLON fpinofum , foliis perennantlbus. ^iaofiia. 
jHoTt. cliff. 69. 
Caro - moeUL Rheed^ mal. 5. p. 77, f. 39. /f«/. Aiy/. . 

i<534. 
Habitat in Malabaria. % 

RHAMNUS. 

♦ Spinqfi. 

1. RHAMNUS flpinis terminalibus, floribus quadrifidis «fhwticuf, 

dioicis, foliis ovatis. Hort, cliff. 70. Fljvec. 193, 

flof • Mat. med. 72. Roy. lugdb. 224. 
Rhamnus catliarticus. Bauh. pin. 478. 
Cervifpina. Cord. hijt. 175. ' 
Habitat inlE,ino}^xfepibus. % 

2. RHAMNUS flpinis terroinalibus , foliis linearibus. Jycioidef. 
Rhamnus tertius flore berbaceo, bacds nigris. Bauh 

£•«.477. 
mnus tertius forte ni|;6r. Quf hijt. i. p. 119. 
Habitat in Wit^MM. % 

f . RHAMNUS (jpinis terminalibus , foUis oblongis in- ^^^^- 
tegerrimis. 
Rliamnus liifpanicus « oieae foiio. loumef. injl. 539. 
HaUtat in Hil]panis C jtlfirdmer. % 
Similis R. cathartico^ fed minor, Folia ad gemmas 2. 
f. 3, Olea fmilia k3 minoraj lavia^ confifientiaj in- 
tegerrima , ^afi venis marginata , brevius petiolata^ 
^tufiufcula, reticulato-venofo. Fru&us folitariif Jmi- 
les R, cathartico. 

84 *^in^ 

• t8o PJNTANDWA MONOGYNIA, 

aipinuf. 4. RHAMNUS ine^mis, floribus dioicis, foliis dupli- 

cato - crenatis. 
Rhamnus inermi^, foliis glabris crenatis. Act. goftt^ 

349- ^« ^^ 
* Frangula ora folii ferrata. Hall. helw 164. 

Fran^ula rugofiorc & ampliore folio. Tournef. injl^ 

Frangula altera polycarpos^ BauJu prodr. 160. 
Alnusnigra baccliera, rugofiore folio C major. Bauh. 

hijl. I. p. $62. 
Alnu^ nigra polycarpos. Bauh, pin. 428. 

HahitiU in alpibut Uelveticis. % 

> ^ 

Aangnla. 5« RH AMNUS inermjs , floribus monogynis bemva' 

phroditis, tbliis integerrimis. Hort. c/i^i 70. //.yiwv 
194, ao3. Afat. tned, 73. /Joy. lugdb. »24. 

Rliamnus iDerniiSy tbliis annuis. Fl, lapp. 60. 

Alnus nigra baccifera. Bauli. pin. 42 $• 

Frangula. Dod.pempt. 784. 

Habitat in Europs Porealis nemorojis humidiufcuUs. ^ 

Sarcompitt-. <^« RHAMNUS Inermis , foliis ovalibus coriaceis iote-. 
lus. gerrimis em^rginatis. Jman. acad. 5, />. 395. * 

Sarcbmptialus foiiis ovatis glabris alternis api<;e levi* 
ter emarginatis «cortice interipre ferrugineo. BroiHfn. 
jam. 179. . 

Habitat in America. % 

micrtntiiw, 7. RUAMNUS iuermis, foliis ovato-Iaileeolatis obli- 

quis pubefcentibus , flipuiis lanceolatis deciduis. 

Amxn. acad. 5.' p. 3^95. * 
Htiamnus an Zizyphus arborefcens , foliis oblpngo- 

ovatis hirfutis & leniter ferratis. Brown. jam-i^z^t. 

12. /. tt. 
Muntingia folio corni , fruftu minote. Fhtm. gen. 41« 

ic. 2o5. /. I. 
Hahitat in America. t^ 

eoiubrlnu». . 8. RHAMNUS inermls , floribus monogynis hernia- 

pHroditis, c^pfulistrilocularibus, ramis horizontaii- 
bus, floribus ereftis. Jacq. amer. 16. 
Af^o^ baccifera indica «foliis majoribus l]plendenti^ur« 
flore pentapetalo. Comm. hort, i. p. 175« /. 90. 

Ha- VeSTASDtdJk MONOGYKIA. s8i 

Hdbitat in Ameiica. % 

Folia mag^^ * ovata^ integerrima, 

9. RHAMNUS inermis, floribus dioids, ftigmate tri- ALnernus. 

plid, fbliis fefratis. Vir.eliff, i^.Hort.upf.4^^Sauv. 

fnottfp. 95. 
RhamDasinerHais, floribus polygamis, ftigmate tripli- 

d, foliis ferratis. Hort. cliff. 70. RoyAugdb. 225. 
PhyUca elatior. Bauh. vin. 477, ' 

phylica humilior. BauJ^. pin^ 477. 
Alaterous i , ». Ciuf. hijl. i. p. 50, 
JJMtat in Europa aujirali. % 

10. RHAJMn^US inermis, floribus hermaphroditis « ca- cubenfM. 
pfulis trilocularibus Joliis rugofis integerrimis cilia- 

tiS. Jacq. amer. 16. 
Habitat in America. "j^ ^ 

Hi^ uti IL colubrinus Fruftu capfulari ejl. , ^ 

11. RHAMNUS inennis, iloribus hermaphroditis, fo- llneatos. 
. liis ovatis Uneatis repandis fubtus reticulatis. ybmi^n. 

ocatL 4. r. 308. * 
Rbamnus lineata. Ofb. it. A19. t. 7. 
Habitat in Chins elevatis. % ] 

♦ * * Aculeati. 

ifl. RHAMNUS aculeis geminatis : inferiore reflexo, Palium. 

floribus trigynis. Ho^t. cliff 59^ Hort. upf 47. Roy, 

lugdb. 224. Sauv. monf. 395. 
Rhamnus folio fubrotundo , irufti^ compreflb. Bauh. 

pin. 477. 
Paliurus, Dod. pempt. $j($. 
Habitat in Europa auftrali. ^ 

xfl. RHAMNUS acuieis geminatis : altero recurvo , Lotus. 
foliis ovato - oblongis. 

Zizyphus fyiveftris. Tournef; inflit. 62J. Shaw. afr. 
<S3i.f. 631. 

Halntai in Regno Tunetano. % 

Frutex ramulis teretibus. Aculei duo ad exortum fo- 
liorum: aber^ hori^j^pntali y altero recurvo ut in Pa- 
liuro^fed Folia omnia X^^yp^ 9 fg^^ti » nervis^ gU" 
britie , magmtudine , at margo cbfolete (/ rarius 
frenatus.^ 

S 5 14. »8* PENTANDRIA MONOGYNIA. 

JKapeoi. 14. RHAMNUS aculeis tbbgemlnatis recurvis, pedun* 

culis corymbofis, floribus femidigyixis 9 foUis ferra* 
tis utrinque laevibus. FL xeyL 87. * 

Jujuba indica fpinofa, folio & fruftu longiore. Huk. 
alm, 199. t,2i6. f. 2, Raj, dendr, 44.. 

Vidara Ilttorea. Rumpk. amb. a. p. 119. r. 4^. 

Habitat in Zeylona. ^ ' 

Jujuba. 15. RHAMNUS aculeis foUtariis recurvis, pedunculis 

aggr^tis , floribus femidigynis, foliis retqfis flibtus 
tomentofis. jF7. Cf^y^ 89. * 

Jujuba indica fpinofa , folio & firuftu rotundo. PbiK 
alnu 199. Raj.dendr.^ 

Malus indica. RumplL amb. 2. p. 117. r. 35« 

Ferim toddaL Rheed. moL 4. p. t. 41. 

Habitat in India. I^ 

OenopUr. 16. RHAMNUS aculeis folitariis recurvis , pedunculis 

^i^egatis fubfeffilibus, foliisfemicordatisfubtus to- 

mentofis. Fl xiyL 88. * 
Jujuba aculeaca , nervofis foliis infta f^riceis flavis. 

Burm. leyL 131. t 61. 
Habitat in Zeylona. I^ 

iguaneus. 17. RHAMNUS aculeis geminatis altero patente, race- 

mis axiUaribus monoicis, foliis nudis. ]acq^. amcr. 
16. 
Jujube americana fpino&t loti arboris fbliis, & &cie, 
fruftu rotundo parvo dulcL Comm. hort. i* p, X4I4 

^ 73- 
Hdbitat in America. % ^ 

Zizyphus, i g, RHAMNUS aculeis geminatis refiHs ♦ floribus di- 

lis • foliis ovato^oblongis glabris. Hort. cliff. 69. 

r. med. 74. Roy^ lugdb. ^24. Sauv. motfp. 59. 

Jujuba fyivefiris. BaulL pin. 446, 

Zizyphus. D0d.pempt.s07. 

fl. Jujubs majores oblongae. BauK pin. 44S. 

Habitat in £uropa attftrali. 5 ,> 

iplna rhri. 19. RHAMNUS aculeis geminatis re^, foliis ovatis. 
fti. Hort. cliff. 63. * Roy. Itigdb. sd^. 

Oenoplia fpinoja. Bauh. pin. 477. Ouf. Idfi. 2. p. 313, 
Nabca Paliorus athenaei credita. Mp. ^tffypt. 16. t^ i^ 
Jujube f. Zizyphus africana, mucronatis fSliis, tgim 
gemella. fluk* alnu 199. r» 197. /. 3. 
PENTANDRIA MONOGYNIA. m^ 

Hdbttat in iGtbiopia , Palaeftina. % ^ 

Arbufcula e femimous miffis fub nomint Spina Cbrifti 
/ Hurofolyma a D. Hajfelquijl^ 

PHYLICA. 

I, PHYLICA foliis linearibus verticillatis. Qricpidw. 

Pliylica ifoliis ovato - linearibus. Horr, cUff. 70. Roy. 

tugdb. 199. 
Alaternoides africana , erics foliis « floribus albicanti- ^ 

bus & mufcoOs. Comm. hort. i. p. i. r. i. . 
Habitat in iEtliiopJa. % 

f. PHYLICA foliis lineari-fubulatis: fununis hirfutis. piuaofiu 

Roy. lugdb. 199. 
Ridnus arborefcens afiricanus, tomentofis capitulis. 

Seb. tkef. I. /7. 38. t. £3. / 4, 5. 
Chamslea africana tricoccos & tetracoccos taxifolia « 

viilola oefarle coronata. PbJL mant. 45. t. 342. /• 3. 
Cliamsiea foULs anguftis fubtus incanis » floribus c^pi- 

tatis mufcofis* Bwrm. afr. 117. t. 43. / 2. 
Alatemoides africana , rbriftnarini latiore & pilofiore 

folio. Comm. pralud. 63. t. 13. 
Habitat in iSlthiopia. % ' 

j. PHYLICA foliis lienaribns triquetris fparfis , caule radiati^ 
pilofo « brafteis apice gUbris coloratisque* jiman. 
acad. 4. p. 938. * 

CbTfanthemum ericoides coronatum. C B. S. Breyiu 
cent. 16$. t. 8a. Pluk. matU. 47. t. 454. /. 7. 

Habitat ad Cap. b. fpei. % 

4. PHYLICA foliis cordato - ovatis patentibus, caule c(^rjdat»« 

prolifero. 
Aktemoides africana , chamaemefpiUo foUo. CQnvn. 

rar. 62. t. 1«.^ 
Habitat ad Cap. b. Spei. ^ 
Diffcrt a^ PH7 bttxifolia , qtiod Folia non^ovafa^ fed 

cordata exquifite attemtato apice^ Catdis proUfer^ 

nec capitula lateraUa. 

5. PHYLICA foUis corditis , floribus dioids. <Uoi«u 
Habitat ad Cap. b, fpeL % 

€. PHYLICA foUis ovatis Ijparfis temis^ue fiibtus to- buxild^ 
mentofis. 

Clia- 884 PENTANDRIA MONOQYNIA. « Chamaelea folio rabrotundo<bbtus incaao, ilorlbuftin 
capitulum colleffis. Burm. afr. 119./. 44. f.\. 
Chamaelea africana , foliis fubrotuodis. /Jetm. afr, 6. 
Habitat in ^thiopia. % 

CKANOTHUS. 

Mncricanuf. I. CEANOTHUS foliis trinerviis. Mill. di^ t. 9S. 

Duham, arb. i. p. 138. /. 51. 
Ceanothiis corymbis folio longioribus. . Mort^ upf. 51. 
Ceanothus. -^5. upf. 1741. p. 77. 
Cel^drus ioermis, tbliis ovatis ferratis ttinerviis,ra- 

cemis ex fummis alis longllQmis. Hort. cUff. 73. 

Grotu mirg. 25. Roy. lugdb. 435. 
Evonymus novi belgii, corni feminae foliis. Cdmm. 

hqrt. /• p. 16 j. t. S6. Raj. dendr. 6^. 
> E vony mus , juj ubinis foliis , carolinenlis , fruAu patvb 

fere umbellato. Pbtk. alm. 139. t. &8./. <S. 
Habitat in Virginiat Carolina. %. % 

ifittlcitt. 2. CEANOTHUS foliis ovatis enerviis. 

* Ceanothus raeemis folio brevioribus. Fl. x<yl. 98- * 

GrolTularia fpinis vidua , baccis in racemo congetUs 

fpadiceis , toiiis crenatis ovato - acuminaiis. hmm. 

XeyL III. t. 48. 

, , Spirea^ theophralli (imilis frutex indicus > latiori foliou 

, Muk. alm. 350. t. 6s. /. 2? 
Habitat in Zeylona. % 

africaniu. 3. CEANOTHUS foiiis lanceolatis enerviis , ftipulis 

fubrotundis. 
CelaQrus inermis» foliis lanceolatis obtufe ferratis pe- 
tiolatis appendicuiatis. Hort. cliffl 73. Roy. lugdb. 

Alaternoides africana , lauri ferratae folio. Comm. pr/cL 

61. t. II. 
Ricinoides africana arborefcens, folio pliillyres lon- 

gifoliae ferratae. Scb. thef- i. p* 35- ^ fta/ ^^ 
, HabUat in iiithiopia. % 

BYTTNERIA. rc^b;t. I. BYTTNERIA. Lxfi. it. 313. 
Chsetaea aeule^ta. Jacq. amer. 17. 
. Habitat in America meridi^wdi. % Fru'- PENTANDRIA MONOGYNIA. 2S5 

f 
Fruttx aeuleatm. Folia lanctolata^ Flores racemQfi 
albi. 

MYRSINE* 

I. MYRSINE, Hort. clif. 74. * Ztnn. gcttt. 20«. africaiuC 

Vitis idaea aethiopica , myrti tarentinae folio , ftore atro- 

purpureo. Comrru Hort. i,*p, >i23. r. 54. 
fiuxHS lifricana rotundifolia Terrau. Pluk. alm* 74. r. 

80./. 5. 

Frutex aethiopicus baccifera, foliis myrtillL Breyn. 
cent. 9. t. $. 

HcMtat in >£thiopia. % 

CELASTRUS- 

i> CELASTRUS inermis , follis ovatis integetrimis. buUtttts 
Eyonymoides virginiana , foliisr nonferratis, fruftu 
coccineo eleganter builato. I/haccL oEk 1716. p. 3^9. 
Evonymus virginianus rotundifolius, capfuILs cocci- 
neis eleganter bullatis» /M. alnu 139. 't. as. /. 5. 
' Habitat in V irgiuia. I^ 

a. CELASTRUS ineniMS, caule volubili, foliis fer- fcaadcns. 
rulatiSk 

Evonymoides canadenfis fcandens , foliis ferratis. Ifn. 

a!t. 1716. p. 359. Duham. arb. i, p. ««3. f. 95. 
Frutex viminibus lentis infirmis, foliifi profunde fer- 

ratis. Gron. virg. 55. 
Habitat in Canada. ^ 

3. CELASTRU&inermis, foljls ovatisferrulatiSkflori- invrtlfoliu.s. 
bus racemofis, caule eredlo. Hort. cliff. 72. 
M^ifolia arbor, foliis latis fubrotundis, flore albo 
Shan. iam. i(J«. hijl. a. p. 79. ^ 193. /. i. Ra/ 
dendr. ^6. ' 

Habitat in Virginia , Jamaica. % 
4* CELASTRUS (pinis foliofis, ramis angulatis, fo- buxlfolius. 
liis obtufis. Hort. cliff. 73. Rov. lugdb. 434. 

I^ycium portoricenfe , buxi fouis anguftioribus. PluL 

alm. ft34« t. sos. / 3. 
Habitafin /Ethiopia. ^ 

Rami €? ramuli angulati. FoHa obovataf obtufa^ acute 
ferrata* Cymae peduntulatdt , e>: alit. 
$. CELASTRUS «binis nudis, ramis teretibus , folUs pyiacanthus 
acutls. Hort. eUff. 7«. MUL diH. t. 87. ^ 

Ly- europaetK. 

r 

ttmdfoRus, 
iatifaiius. »85 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

LyciuiB athiopicum, pyracanth» folio. Comm. horr.u 

p, 163. r. 84- Raj. dendr. 72. 
Evony mo affinis aethiopica ^ lycii foliis & aculeis, 

fruAu evonymi. Plyk. alm, 139. t. 2^0./. 5. 
Pabitat in -fithiopia. ^ 
Rami & ramuli teretiufctdi Fblia ovali^laaceolatM, 

utrinque acuta , in fetiohs definentia , fupeme fer^ 

raturis acuminatis ut fere fpintfisy perjiflentiai Cy- 

ros pedunculata^ lateraUs* 

EVONYMUS. 

I. EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis. 
Evonymusfoliis oblongo-ovatls. JJort, cliff. ^3. TL 

fvec. 133, «04. Roy. lugS. ^^4. Hatt, helv. $23. 
Evonymus vulgaris, granis rubentibus. Bauh.pin.423, 
Evonymus. «. Cb^, hljl, i. p^ 57. 
/S. Evonymus ladfolius. Bauh.pin^ 428. 
Evonymus 1. C latifoUa. Cbfhifl. 2. p. $6. 
Habitat in Entop^ fepibus; in Pannonia, t) 
Ex flore primario cottvenit cum congeneribu^. Fkil. 

Bot. 178« 
americain»45. «. EVONYMUS floribus omnibus quiqueficjis. 

Evonymus foUis lato-Ianceolatis fetratis. Hort. ujf. 30. 

Evonymus foliis Ianceolati& Gron. virg. 17« 

E vqny mus virginianus , pyracanthae ibliis, capOila ver* 

rucarum inftar exaflperata. PbtK abn. 139. t. 115./ 5. 
Celaftrus foliis oppoutis ovatis int^rrimiSt flonbus 

fubfolitariis. Hort.cUf. 32, 
Rhus virginianum , foUo myrti* Comm. hort. i. p. 

157- *. 81. Raj. dendr. 57. 
Habitat in Virginia. % 

D I O S M A. 

oppofitif^. I, DIOSMA foUis fubulatis acutis oppofitis. Hon, 
"* cUff. 71. Roy.lagdb. 434. 

Spiraea africana , foUis cruciatim pofitis« Cotnm. rar. 
1. 1. i. 

Hyp6ricum africanum vulgaro, Seb. thrf. %, p, 41, r. 

, 40- /. 5. 

Habitat ad Caput b. Spei. "I^ 

ft. DIOSMA foUis Uneaiibus Urflitis. Htnt. cUff. u^ 
Roy. lugdb. 4^4» 

Spi- li** liirftita. EBNTAKDRIA MONOGYNIA. 1 87 

Spiraea africana odorata , foliis pilofis. Com. rar. 3. 

/. 3. ' "* 
jHabitat ad Caput b. Spei. % 

8- DIOSMA follis linearibus mucronatis glabris carina- rubm. 

tis fubtus bi&riam punftatis. 
Dioim foUis fetacels acutia. Hort^ cUff. 72. 
Spiraea africana odorata , . floribus ftiave rubentibus: 

Comm. rar. 2. t. 2. 
Erica aethiopica, rofmarini lyiveftris follo elegantcr 

punftato, flore tetrapetalopnrpureo. iM. mant. 6^ 

./• 347- /-4. I 

lUbitat in i£thiopia. % 

UUbbu^ ^mdp€rL foUa ^uniparim , glabra , fubtrique- 
tra , fubtus ptmltis pertufa. 

4. DIOSMA foliis lineari - lanceolatis fubtus convejds cricoideff^ 

bi£uiam imbricatis. 
Spiraa africana, ericae bacciferae foliis. Ra). daidr. 91, 
Ericcformis > coridis folio , aethiopica > floribus pen- 

tap^talls in apicibns. /M. amablu 2^6. r. «79.,/: 5. 
Habitat in i4£thiopia. % 
Hae iHilde fragraMt in Ea^lafiris Hotumottorum^ 

5. DIOSMA folUs lanceolatis cillatis. dUat» 
Spiraeae forte genus africanum, ferpilll hirfutis foliis, 

fiputicoOmit floribus alhis umbellatis. fluk. amaltk . 
197. L 411. f. 3. Seb. muf. 2. t. 17. /• 5. 
Hahim in iGtldopia* 1» 

6. DIOSMA foliis lanceolatis glabris» lanceoiatn. 
Spira^a africana 9 laturejae foliis brevJoribus. Raj. 

dendr. 91. 
Habitat in JEtidoph. % 

7. DIOSMA foiiis lanccrolatChovalibus slandulofo - cre* crenaca. 

natis, floribus folitariis, Anm. ucaa. 4. p. 303. * 
Habitat in j£ttuopia. % 

S. DIOSMA foliis ovato - oblongis , floribus folitariis unifioni^ 
terminalibus. 
Cilhis humilis aethiopicus, inferioribus foliis roflnarinl 

S^Iveflris punftatis, caeteris autem ferpilli Ailnotun- 
is, flore cameo. Pluk. mant. 49. /. 34». / 5. 
Habitatin ifithiopia. % 
Folia rigidiora ^ ^ hnfe majora p guam in praceden- m PENTANDRIA MONOQYNrA. pulchelU. capenllB. nodifioni. tilms. Flos ctiamfextupto majorj margiajetU & fub* 
tus punclatus. 

9« DIOSMA foliis ovatis obtufis glaadulofo-ctenatis, 

floribus geminis axillviribus« 
Habitat in iEthiopia. % 
Fruticulus pulcherrimus Ramis vitgatis, FoUa exqui/i^ 

ta. Flofculi cartiUi^ ftiiniinij axitldrcs, gtmini pr^ 

priis pedunculisi 

HARTOGIA- . 

I. HARTOGIA. 

Hubitat ad Cap. b. fjpei. % 

Statura Diofmo! aut Brunia. Folia oppqfita^ fiAuUaUy 
triquetra. Florcs albi in Corymbum^ 

BRUNIA. I. BRUNtA foliisquadrifitfiamimbricatis^iHbrfu^^f^ro. 
Cuprefro^Piuulus capitis b« fpei. Breya.'cem' &&• ^. lo. 
Erica capitata C uodiflora cupielfifQrmis afiricana« AJc 

mant. 69. t. 345. f 4. 

Scabiote aifiQij^ Arbuf(5ula africana «riooides fphaoro* 
ceplialos. Raj, hifi. 1444, / 

'Habitat in i^thtopia» % 

lanuglnofa. a. BRUNIA foiiis linsaribus patulis apice.callofis* /&rr. 

clif. 7ti 
Tamarifcus monomopatenlb t . eric» teQuilQttO folio , 

piluiifera, ramuiis lanugiDe aranearum inftar imple- 

xis. Huk. alvL^6u t. 318*/* 4. 
Habitat in iEtliiopIa. ' '^ 

ciiLitt. 3. BRUNIA foliis Qvatis acuminatls dliatis. 

Habitat in iEthiopia. 1) 
abrotanoi- 4. BRUNIA foliis lineari-ianceolatis patentibus triqne* 

tris apiCe callolis. 
Brunia foliis creberrimis lanceolatis « iloribus conglo- 

batis. Burm. afric. %66, /* 100. /* i. 
Levifanus africanus , erics folio , capitulo majore» 

Raj^ dendt. 130, 
I^vifanus capenfis , ferpylli folio. Pct. gax. 9, t. 5. 

Erica capitata C nodiflora, corios foliis reais , «thio- 

pic^. Flvk^ mant. 69. r. 34^./. 7- 
JHabitat in iSthiopia. % 

S. BRU- des. \ f 

i PENTANDRU MONOQYNIA. ^89 

S; BRUNIA foUis (|>atulatis acucis carnofis. Levianui. 

Bruaia foliis oblougis incanis , florum capiculo ratna- 

lum terminante. Burm. qfric. 26 j. t, 100. f. 2. 
Ftotfiifufca follis ovatis obtuiis imbricatis> capitulis 

globofis. Sp- 0/. !• p. 95. 
Procea foliis oblcingd-ovatislaiia obvolutis. Roy.lugdb, 

* 1S7* 
Coflocarpodendron fblio fubrotundo bireviflimo BocrL 

bigdb. fl. p. flda. L fiod. 
Ghryfanthemum fruticofum , pdlygoni foliis , africa- 
num , caulibus fcabris > fiore minore^ HuK, mdnt. 

4i' ^ 343. /• ^ 

Habiiat in i^thiopia. "I^ 
ft. BRUNIA floribus iolitariis. Hott clif, ^i. uniflora. 

Ericaeformis xthioplca, cuprefli foliis compreQiuIbuIiS; 
. ^Pluki alm. 135. r. »79. f 2. 
Habitat iii iEthiopia. % , 

I T Ei A. 

i. ITEA. Gron. virg. 143. Duham. ari. t.p; «19. /; ifltf. Yirginiat. 
Diconangia. MitcL gen, 5. 
Habiiat in Virginia^ ^ 
Folia fadi inttgrd. Racimi angufii. 

G A L A X. 

», GALAX. ^V^y^i 

Vificella. Miiclu gen. 24. 

AnonymoS f. Belvedere; Gron; virg: «5; . 

Ha^itat inVirgima. 2|. 

G E D R E L A. 

i. CBDRELA floribus jpimiculatis^ ' o(*^rata. 

Cedrela Cedro. Lxfl.it, 183. 
Cedrela fpliis pinuatis, floribBS laxe racemdfls^ ligno 

levi odorato- Brownjam. 158- t. 10, /. i. 
Cedrus barbadenflum' , alatis fraxini foiils: Fluk. alm^ 

92. 1. 157. /. I. 
Fruno forte affinis arbor m^xima materie rubra laxa 

odorata. ,Sloani.jami i8ft. hijl, s. p. 12%. t. %2Q4 f d. 

Raj, dendr. 43. 
Habitat iii Anken&t HieridionaU: ^ 

Jjnntti Spcc\ pUmt: pdrs 1; 't MAN- » , %y> PENTANDRIA, MONOQYNIA. 

MANGIFERA. indick. I. MANGIFERA. ^ 

Mangifera arbor. Bon: jav. 95. H ^^y/. 471. 
MaDga domeftica. Rumph. and?. i. p. 93. t, 2K. 
Manga indica , fruftu magno reuiformi. Kaj. hijl. 

1550- 
Perfica fimilis , piitamine villofo, Bauh, pin. 440. 

Mao f. Mau f. Manghos. IVued. mal, 4. p. i. r. i, a. 

Habitat in India. % 

Raccmus compofitus y brachiatus ; . an fiores omnes hrr- 

mapbroditi r turum una aut plurcs fpccics? aUus dies 

iitcrmittct, 

CUPANIA. 

americant. I, CUPANlA. 

Cupania caftanex folio , fruftu fericeo & ramofo. 

Plum. gcn. 45. fr* iio. 
HalHtat in America calidiore, % 
Folia altcrna, obovatay oblonga^ obtufa^ dcntato-fer- 

rata: ncrvis transverfalibus crafjis^ Fiores racemqji^ 

an MonoicH 

HIRTELLA. 

ameriautt. i. fflRTELLA. Hort. elif. 17.* 

Frutex incominatus. Maregr^ braf. 78. /. a. mal^. 

Hdbitatin Bafilia. 1) 

Facies Roycnd lucitLe. Raccmus Jmplcx^ crcSus^ 

RIBES, 

• Ribefia incrmia. 
I. RIBES inerme , racemis glabris penduUs . florilus 
planiufculis. 
Ribes inerme, fioribusplamufculis, racemispendulisL 
Hort clijf. 8». fJ^ /w- 197 i «05. Hort. upf, 31 , Mat. 
med. 99. Vir^ eUff. fli. Roy. btgdb. A70. Dalib. 
parif 75. 
Ribes vulgare acidum. Bauh. hiji. 2. p. 97, Fl. lapp. 6C« 
OroITularia , multiplici acino , f. non fpinofa hortenfis 
rubra. BauL pin. 455. 
$. Gteoflularia hortenfis, fruftu .margaritis iimili. Bauh. 

pin. 455- ' 

Habitat iti Suecise boreaUhus. % rubnua^ ,^. _r ^ PENTANDRIA MONOGYNU. «91 

*' ^Ss/"*""*' "*^*™* ^^' bradeisflorelongi. alpinn« 

^'SJ°*y'^-*„^°^!'"/P'^'^^""'» ractmus ereftis. 
^ort c/(i?. 8a. F/./IWC 198, ao<y. 

Ribes alpinum dulce- Bauii. hijl. a. p.03. Fl lcam ot 

GroIIularia diftindtis baccis. Hauk pin. 455. ' 

/^. Kibes montana , oxyacantb» fapore. 5a«JL pr(«i^. iffo» 
.«m«n acad. i.p. 170. 

Bj*/r« /« Sueciaj, Helreti». An^Vuk fepibas Jccis. % 

^' niSf^ iaetme, racemis pilofis, floribus oblongls. nieniM. 
Ribes merme , flonbus oblongis. Hon. cUff. 269; Ifort. 
m-51'I'l.fvec.isf, «07. Mat. hud. ' 100, Rov. 
lugdb. »69. Dalib.parif. 74. ^ 

Ribra yulgaris, frurfu nigro. Rudb^vaU. ga* Ft. lapp. 99. 

Oroflularia uoa fpinofil. fru<au nigro. Bauh. pin^s^. 

'^»beQum nigniai peufylvanicum, floribus oblongis; 

DiU. tbk. 3»^. t. »44. /. 315. 
Malntai tn Suecia, Helvetla, Fenfylvania* % 

nTDT7o .* * GroJTtdaria actdeata. 
^ Sriprylla"''"'' '«clioatis, pedunculi bra- «cHnat»». 

Ribes ramisfubaculeatisr&linatisi/fert. cUff.tt.Hort, 
up^ 51. Roy. lugdb, a7(j* - 

Groflahria ^ia<3S& 6tiva alfera, foliis ladoribus. Bauh 

P'i^ 455. 
Habuat in Oerraania , Helveda. % 

f. RIBES ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilofiSrbac- Gtof-ulari». 
cis lurfutis. ^ 

Ribes ramis acuieatis , ricemis eredis , bacds hirfutis. 
nort. cltff. 8a. 

Ribes ramis aculeatis ereftls, fruau hilbido. Vir. cKff; 
flr. Jtoy. lugdlK »59. 

Groffularla , fruftu majcimo hilbido margaritarum f«re 

colorg. Raj. hijt. 1484. 
Habitat in Europa. % 
•xyaaia< 
tboides. ^i/ar /a Cariad* ^ 

'f « 7.Rt I ' ft9A PENTANDRIA MONOGYNIA. Uva crifpa, 7. RIBBS ramis aculeatis, baccis glabris^pedicellis bra* 

ftea moDopliyila. 
Ribes ramis acuieatis ereftiSt fniftu glabro. Hort. cliffl 

$2. Fl,fyec, 195 , 208. Roy, lugdb. 273, Hall. hclv. 

345. Dalib. parJf. 74^ 
GroiTularia fimpiici acino vel fpinbCi lyiveftris. Bauh^ 

, /'«• 455- 

Habitat in Europa boreali. % 

cynosbatl. 8. RtBES acuieis fubaxiilaribus , baccis aculeatis race- 

molis. 
Habitat in Canada. Kalm^ % 
Facies pracedtntium. Folia parum fifja, Aculeus in- 

fiar fpinajub alis. Pedunculi T^p/as triflori. Ger- 

men iVz flore hifpidum > nec aculeatum. Corolia R. 

Groffularia. Baccae magnitwUne nucis coryli 9 un^ 

di^ue armata aculeis robujlis. 

GRONOVIA. 

fcandens/ - I. GRONOVIA. Hort. cUff. 74. 

Gronovja fcandens lappacea, pampinea fironde. Houft. 

Mart, cent. i; p. 40. t. 40. Amnu herb. ^6. 
Habitat in Y era Croce. 

H E D E R A. 

deUK. I. HEDERA fbliis ovjitis lobattsque. Fl.Japp. gt, Fl. 

fvec. 190, 209. Hort. cliff'. 74. Mat. nud. 98. Roy. 
lugdb. 223. HalL helv. 154. 
Hedera arborea. Bauh. pin. 305» r. 

0. Hedera po^tica. Baukpin. 305« 

J'. Hedera majoc fteriiis. Bauh^ pin. 305. 
; H^dera humi repena. Bauh.pin. 305. 
Habitat in Europs arboribus putrifcemihus , inque 
fepibus. t^ 
^uinquafo-. fi. HEDERA foliis quinatis ovatis ferratis. Hort. cliff. 

74, /Joy. lugdb. «£3. Gron. virg. 24. 
Vitis liederacea indica. Stapel. theofr. 3^4. 
Edera quinquefoiia canadeniis, Corn. canad. 99. t. ioc« 
Heiix. Mitch.gen. 30. . 

Habitat in Ganada. % 

Capfula utrinque turbinota , bilocuhuris , pofyfperma. 
Flores mafculi a femimis diftiaili. D* MitcheL 

VI. lia. PENTANDRIA MONOGYNf A- 29$ 

V I T I S. 

f . VITTS foliis lobatis finuatis nudis. viiOfera. 

Vitis foliis palmato - angulatis, Hort. clif, 74. Nprt. 
ttpf, 50, Mat. md. 97. Grott. virg. 144. Roy. lugdb. . 

Vitis vinifera. Bai^, pin. 499, 
/?. Vitis corinthiaca f. apyrena, Bauh» hijl, 2. p. 72. ^pyrenM. 

Hebitat in Orbis quatuor partibus t^peratis* % 
^Cirrhus oppqfitifolius racemifao-Jlorifirus. 

•, VITIS foliis cordatis dentatis fubtus villofii, cirrhis '^^^ 
racemiferis. Fl. xeyl. 99. ♦ 
Vitis fylveftris indica , acinis rotundis. Raj. dendr. 6j, 
Scembra Valli. Rkeed, maL 7. p. t.6. 
HcAitat in India. 1) . 

3. VITIS foliis cordatis fubtrllobis dentatls fubtus to- I^brufct.' 

mentofis. 
Vitis hedera folio ferrato. Plim.fpfc. ig, ic. «59, /. r. 
Vitis fylveftris virginiana. Bauk. pin. «99. 
VitiS vinifera fylveftris americana , foliis averfa parte 

denfa Lnugine teAis. Pluk. pkyt. 949./. i* 
Vitis fruftu minore rubro ^cerbo , folio fubrotuodo 

minus laciniato, fubtus albalanugine tefto. Sloan. 

hi/l. 2, p. 104, t. aio. / 4. 
Habitat in AmencB, feptentrionali. ft 

4. VITIS foliis cordatis dentato-ferratis utrinque nudis, vuipina. 
Vitis vulpina dida vir^niana nigra, Pluk. am. 399. 

VJtis aceris folio. Raj. dend. 68« 
Halitat in Virginia. % 

5. VITIS foliis ternatis ; foliolls fubrotundis ferratis. tntoW^. 
Vitispearme doorica^ foliis ternis fubrotundis f(»*ratif . 

Raj dendr. 6S. 
Fohum Cauftbnis. Rumph. amb. 5. p. 450. r. t66. f. 9. 
Habitat in India. I^ 
Ftores non vidi , hmc didfius utrum Vitis f. GJJi ge^ 

nerisi, 

6. VrriS foliis (Tuinatis : fpliolls multifidis. Hort. cUff. Ucbuofa- 

74. Roy.lufdb, 223. 
Vitis laciniatis toliis. Corn. canad. i8s* ^ 183« 
Vjtjs apii folio, JBoot Az/I. 9. p, 73. 
Habitat • . . - "^ 

T a 7. VI- «xete. S94 PEJJTANDEIA MONOOYNIA, 

ttb^ta. 7, VITIS foliis fupradecompoQcis : foliolis lateralibus 
, plnnafis. 
VRis caroliniana , foliis apii « uva corymbofa purpura* 

fcente. Act. bonon. 2 , part. sl p. 3^5. r. 24, 
Frutex fcandens, DetrofeUnifoiiis» virginianusclavi- 

culis don^tus. Pluk. mant. 85» ^ 4^** /. »• 
Hahitat in Carolina, Virgiaia. % 

LAGOECIA. 

CumjJioides. j. LAGOFCfA. Hort.cUff. 73, //m. ff/2/^ 5«. 

Cumimiiii fylveftre, capitulis globofis. BauA, jrf/?. 14^. 
Cuminum fylveftre. dm. tpit. 518. Cr5)Ji. epifi: 50. 
Habitat in Creta , Lemno » Lyfia , Galatia. O 

SAUVAGESIA. 

i. SAUVAGBSIA. 

Ireon herbaceus minor , foliis oblqngis teuilBme cre- 

natis, ftipuUs, piliatis , floribus fiirguiaribqs ad alas, 

Brown. idnu 179. t. t2. f, ^. 
' Habitat in Domingo, Jamaica« Surinamo. © 
Habitus Hyperici avt Corchori. Caulis crefhs, Fo- 

lia abcmaj ovato-lanccalata^ obtt^c firrata^ Stipulas 

acutkf ciUat£. 

' CLAYTONIA. 

I. CLAYTONIA foli'>s line^ribus. 
Claytonia. Gron. virg. £5. 

Ornitho^alo affinis virginiana , flore purpureo penta- 
pet floide. Pluk. abn. 272. t. laa, / 3. Kudb. clyf. », 

P* » .?9. /• ^' 
Habitat in Virginia. 2|. 

s. CLAYTONIA foliis ovads. Hort. upC. $2, * 
Limnia^ Afi Jlokh. 1746» p. 130. t^ 5, * 
Habitat in Sibiria 2|. 

ACHYRANTHES. 

1. ACHYRAJSITHES caule ereaofimpliciffimo, Qpicis 
brachiatis bevibus. 
Verbena rubra. Rumph, anib. 7. p, (Jo. t, 27. /. ft. , 
Habitaf in IndJa. 01 , ^ 

Caulis kumanct altitudinisy JhnpHciJJimus. Folia op- 
pqfita , ovata , intcgra , pctiolata^ fuhus fajnguinoUn* 

Uti Tlrglnica» fibirlca. lenta« ^ENTANDRIA MONOGYNIA. «53 

ta. Spics terminaUs , ^ hrachidt£ , Utves. Flores 
panHj Stamina 5 akema cajrata. 

*. ACHYRANTHES caule patulo , floribus fplcatis muricati. 
remodsovacis, calvcibus fquarroro-patulisf foliis 
alteruis* 

Blitum frutefccns. Rumpk amb. 5. p. «35^ r» 83- / «. ' 

Habitat in lodia. % 

frutex CauU pattdo, Polia altcrtia^ petiolata^ ovata^ 
integra , nudiufcula* Spicae altenae y pedmculata y 
tonMy A afpera, at Flores remotiores^ magis o^ 
vati ) nen refleSuntur^ Jid calycisjquam^ tres brevio- 
T€s patuhe. 

3. ACHYRaNTHES cauleerefto, calycibus reflexis a(l?era. 

fpic» adprefli^ Fl. i^yL 105. ^ 

Acnyranthes caule erefto. Hort. cliff. 42. Roy. lugdb^ 

419. 
«c. Amaranthus ficulus fpicatus. Boce.Jic, 16, t, 9. Pluk. Jiada. 

pltyt. 260. f. ft. 
p. Amarantliusfpicatuszeylanicus.foliisobtufis amaran- {ndicA. 

tiio ficulo 4)occoni flmilis. Burm. x<yi r<J» t. 5. /, 3. 
Amarantbus fpicatus, di(£tamni cretici follo,madera- 

Ipatenfis. Ftuk. aim. 26. t. 10. / 4, Mill diSi. r. ix. 

f. 2. 
Habitat in Sidlia , Zeylona , Jamaica. I^ 
Indica 0* catde zB fruHiJicatione Jtmillima^ fed folia 

ohovata obtufa 9 crajfa , undulata quintuplo majora , 

hyhridam indicant* 

4. ACHYRaNTHES caule patulo, fj^icis interruptis .\ lappacea» 

flofculis ternis: lateralibus utrinque fafciculo feta- 

rum undnato. 
Acliyrantlies caule erefto , fpica interrupta , floribu* 

externe lanatis.^>)>. pL i- p 204^ 
Achyranthes florifius externe lan «tis interrupte fpica- 

tis. flxeyl 103. 
Blitum fcandens , fiaiftu lappaceo. Burm. xtyL 47. t. 

18 / I. * 

Ccntaurium ciliaro mmus , circaea foliis firmioribus , 

fpicatis floribus, Pbdi. alm. 93. t. 8a./. a. 
Wellia CodivelL Rheed.mal. 10, p. r. 59- 
Hahitat in India. 
Spicx longa^ folitariay interrupta : ad Jmgulos dentes 

pediatctdi Flores 3 tranfuerfe pofiti , ad latera flo- 

T 4 r«m S9<f PENTANDRIA MOKOGYNIA* 

rutn lateralium utrittque penicillus purpureus , e fem 

tis rigidis uncinatis ^ ' fcnfim fe pandentibus in Pilur 

Idm lappaceam , maturo fructu difcedentem Cr otf- 
' h^renttm. 

proftmti. 5. ACHYRANTHES caulibus^ proftratis , fplcls ol> 

longis : flofcuUs binatis utrinque fafciculo ft^taruiti 

un^inato. n 

Auris ranina ftmina. Rumph. amb. 6. p. %6. t, ii« 
Verbena indica. Bont, jaxK 150. f. 150, 
Habitat in India, 2|. 
/ Caules profirati j Jkpe repentes , feJquipedaUs , diva'- 

ricati^ Upedqlesj atrcpurpurei^ piloK Foiia oppoJitOf 

obovata^ fubpetiolata^ fubpilofa , acuta ^ margine pur- 

purafcentia. Spicae e dichotomiaj pedunculata^ foli'* 

tari(g , oblonga^ viridesy (^pice purpun^entet. Flo- 

res minuti y Jid^pediceUati 9 gemini ^ calyce communi 
* tripkyUo mucronato ,• ad tatera alterius flofcuU veni-^ 

eilfus purpkreus feti$ uncinatis. Fruaus rejtexi^ 

ovati^ obtu/i. 
Unii». c (s. ACHYRaNTHES caule proftrato, (bicif Qvatislar 

teralibus , talycibus tomentofis. Aiill 4icl. t. u ./. i. 
Cbenopodium incanum r cemofum, foiio majofemi' 

nori oppofito. Burm. leyl. ^o, r. «5. /. r. 
Amaraochusindicus verticUIatiis albus, foliis lanugine 

incanus. PluL alm. »7. t. yj.f. $• . 
filcherubala. Rheed. tflolL lo. p. 75« 1. fl^. 
jjabitat in India. 
coiymbofa. 7. ACHYRANTHES foliis oppofitis linearibus, panl- 

cula dichotoma. H ^ry/. ;oo. 
P.^ronychia fpliis ad genicqla confertis acutis, florl* 

bus umbeilatis. Rurm. x^L 184. t. 6$. /. a. 
Am^r^Qthus folio tenuiflimo incano moflugini s^u* 

lante. Bocc, muf. 44. t, 35^ 
Elichryfo aiSnis herba indipa poiygonoides ramofior t 

foiiis cauDum nodos ambientibus. Pluk. alm. 134* ^ 

86, /<J. 
Habitat in Zeyiona. 

C E L O S I A- 

«rgentea. x. CFLOSIA foliis ianceolatis , ftipuiis fubfiteatlSt pe? 

dunculis anguii|tis , fpicis fcariofis. 

Ge- PBNTANDRIA MONOOYNIA, «97 Celofia foliis llneari-lanceolatis. Hort, cliff. 43. ^ Roy. 

lugcO). 419. 
Amaranchus fpica albefcente habitiore. A^ru ceni. 7. 

^ 7- 
Hahitat in China. O 

f . CEtrOSIA foliis ovatis , ftipuUs ialcatis, peduncu- inargatitarft 

lis an^ul?tis , ipicis fcafiofis. 
Av^ararithus fimplici panicula. Bauh^pin. 121. 
Amaranthus fpica albefcente habitiore. Mqrt. cent, 7. . 

r. 7. - 

Habitat in America* O 
SimilUma C aigentei^ , ut fere vqrieta^ , fed Folia fe- 

re ovatijf ftamin(^ purpurea, 

3. CEL06IA foliis lanceolato-ovatis recurvis fubun- criilata, 

datis> pedunculis angulatis , fpicis oblongis cridatis^ 
CclQlia foliis oblongo - ovatis, pedunculis teretibus 

fubflriatis, fpicis oblongis. Sp,pL i. p. »05. ' 

Celofia foliis ianceolato ovatis. Aforr. cliff^ 43. Hort. 

upf. 52. ' . . 

Amaranthus panicula conglomerata. Bauh.pin. 121, 
/?. Amaranthus major, paDlculis furreftis flavefcenti- 

bus. fJerm. lugdb. 30, 
Habitat in Afia. O , ' 

4. CELOSIA foliis lanceolato • ovatis .lineatis acumiaa- «ahrenfis. 

ti0imis, (lipulis falcatis, fpicis criftatis. \ 

Amarauthus criftjfus. Cam. epit. 792. 
Amaranthus minor , fpica fingulari, lunatis circum V 

caulem foliis. Barr. rar. 471. 1. 1193. ^o^^' "*«/• ^* 

p. 77. t.66. ^ 

Amaranthus vulgarls. Rumph. amb. 5. p* ^36. t. 84. 
Habitc^ in Indi^. Q 
Rami laterales ex fingulis alis. VoYx^ fuhtus venis 

rvbris Jlriata : inferiorq fap^ terna. Stipulae rf/irn- 

diata^ fakatx. 

5. CELOSLV foUIs ovatis (Iriftis hiauricqlatis > caule 

fulcato, fpicis multiplicibus criftatis. \ 
Amaranthus panicula incurva. Baufi. pin. rci* 
^maranthns paaicula fpeciolii criitata. Bauh. hifi. %. 

P. 9<^9. 
Habitat in Ind{i(» 

Differt ab C. crijlata foliis triph cfaJfioribKij fragiKbus. 

T 5 FIo- coccmea. 3^99- PENTANDRIA MONOOYNIA. 

Horibufi penitus purpureis^' nec ruhicundis ^arirui 
purpurea, Staminibus corotla Ireiuoribusy nec lon- 
gioribus, 

jMniculau. 6. CELOSIA follis oblongo^ovatiSt caule affurgeate, 

ipicis terminalibus alternis remotis. 

Ceforia major farmentora aflui^ens* foliis majoribus 
ovatls, i?roiVn- /am, 1^9, 

Blitum ;dbum majus fcandens. Sloan. jam^ 49. hifi. 1, 
. p. 14^. t. 9«. / 2. 

tiabitat in Jamalca. 

Caulis projlratus, teres^ ramofus. Folia alterna , eva- 
tAj acuminata. ftami terminati panicula e fpitis al- 
tcrnis ^ fape ramofis, Flores autrni , diJHnHi^ SCa- 
mina corolui breviora. Stigma trijidum* 

lantia» y. CELOSIA foliis lanceolatis tomentofis obtufis, fpi- 

cis confertis> ftaminibus lanatis* Fl.x^*^ 'ca, • 
Habitat in Zeylona* 

nodiflora. g. CELOSIA foliis cuneiformibus actttiufculis , fpicil 

globofis lateralibus. Fl, xeyl, loi, * 
Amarantlioides indicum nodifiorum« capitulis exalbo 

virefcentibus. Burm. xeyi i5. r. 5./. a. 
Amarantlioides Indicum globofum , ad caulium nodos 
'floridumy foliis foiitariis ftimmo apice barbatis. 
Pluk. abn. «7. r. 133. /. «. 
Habitat in Zeylona. 

ILLECEBRUM- 

* Caulibui projlratis. 
vertidnt. I. ILLECEBRUiVI floribus vertTcillatisnudis.cauljbus 
tura, procumbentibus. 

. Illecebrum caulibus procumbentibus. Roy. lugdb, 214- 
Dalib.parif j6j 126. 
. Illeccbrum. Hort. cUf. 492, 

Paronychia ferpillifolia paluftris. VaiU. parif 157. t. 

Polygala repcns n\vea. Bauh. pin. «15. 
Habitat in £uropse pafcuis udis^ 

fuifutke- ft. ILLECEBRUM floribus lateralibus folitariis, cau- 
fum. libus fuffi-uticofis. 

Illecebrum caule erefto. Roy. lugdb. si^. PENTANDRIA MONOGYNIA. £99 

PolTgonum herniariae foliis. Lob* adv, ^4 .^ Ddeck 

hjt, 1124? 

Paron/chia hifpanica fruticola, myrti folio. Tournef 

inJL 508. 
Hahitat in Hi(]pania. 

9. ILLECKBRUM fpicis cymofis fdcundis , taule dif- cyuiufum. 

fufo, foliis quaternis. 
Polygonu^n capitula inter genicula echinata. Bocc.Jic. 

41- ^ a^. /• 3. Rai, bij{. ^14. 
Polygoni hifp u.ci genus Clufii. Dalecb. hiji, 1125? 
Habitat Monfpelii, X). Sxuvages. Lufitania , Ilva. Q 
PloiUa facie h di aut Polygoni ; Caulis flijormis , ♦ 

brachiatiL^. Fo\ieLfubquate,nay linearia ^ crajjiufctda. 

Flores digtJlL in fpicas fecundas , Spica in cymas tam 

lateraUs quam terminales. Calyces pentaphylli^ co- 

lorati^ apice fornieati arijtati^ tn viva Generis certitu- 

dinem inquirani autopta. 

4. ILLKCBBRUM floribus brafteis nitidis obrallatis, ^^<^^7^^* 

caulibus procinnbentibus. 
Herniaria f^uamis nitidis flores ftiperaatibus. Hort. 

cliffl 41. Hort. upf 54. Roy. lugdb, 215. Sauv* . 

mmfp. ift9» 
Paronychia hK^anica. Quf. hijf. 2. p. 183. 
Polygonum minus C3ndicans. Bauh, pin. «81/ 
Habitat in Hifpania S Narbona. 2f. 

5. ILLECEBRUM floribus bradeis njtidis occultan- capitatum. 

tibus capitula terminalia, caulibus erediSy foliig 

ciliatis. 
Herniaria erefta* fquamis nitidis flores occultahtibus. 

Sauv, monfp. 129. 
Paronycbia narbonenfis ereda. Tournef. inft. 508. 
Polygonum minus candicans , capitulis furre&is. Mn^n.. 

monfp. «09. 
Polygonum montanum niveuiki minimum. Lob. 'Ji, 

HaHtat in G. Narbonenfi , Hifpania , Orieote. 
FoUa ciUata , fubtus viUofa^ 

* * CduUbus repentibus. 
€. ILLECEBRUM caulibus repentibus pilofis , foliii Achynmha. 
ovatis mucronatis oppofito Bunore , capitulis fub- , 
f lobofis fubfpinofis. 

' A- r 800 PENTANDRIA MONOGYNU. flcoideUDk Acfiyranthes repens, caule repente, capittilis laterali 

bus feflilibus. Sp. pL i. p. »0$. 
Acbyrantlia repens « foliis bliti paliidi. DUL M. 8, 

u 7/7. 
Habitat in Turqomannia. Q 
polygono- 7. ILLECEBRUM caullbus repentibus hirtis, folii^ 
idu. lato-laaceolatis petiolatis» capitulis orbiculatis nudis, 

Gompbrena polygonoides. Sp, pL 1« p. 22$, 
Hernjaria birfuta repens ad nodos alternos fiorida. 

Brown. jam. 154. 
Amaranthoides humilecurallavicumy foliis poIygonL 
Herm* prodr. 17. t. 17. Sioan^ ;am. 48. mft' i- p- 
141. t. 26. f. 2. Raj.fuppL latf. v 

/9« Amaranthoides marina birfuta , halinu foUo. Plwn. 
ic. 94. t. ai. /. 2. 
Habitat in Americae littoribus maris. 
Simillimafequenti, fed caule , non fiore villofo. 
8. ILLECEBRUM cauiibus rep^ntibus glabris, ibliis 
lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbicuiatis pubor 
fcentibus. 
. Gomphrena ficoidea. Syft, nat. i. p. 225. 
Ck)mplirena caule diflufo repente , capituUs fefliiibus. 

Roy., lugdb. 418. 
Amaranthoides marina repens, polygoni folio, capi* 
tulis argenteis. Plum.fpec. 20. 
^ Habitat in marinis liitonbus Ameiicae • nunc Hifpa^ 
oiae. 2|. 
Corollae acutis ocuiis pubefcentes funt. 
feffile« 9. ILLECBBRUM cauiibus rependbus glabris , foliis 

lanceolatis (bbfeffilibus « capitulis oblonris gla^ris. 
Gomphrena feffilis. Sp,pL i. p. 225. FJ. ^^/. 116. 
Amaranthoides humile maderafpatanum , capitulis can- 

dicantibus, folio moUL Ptuk. abn. 27. t. 133./. i. 
Amaranthus humiiis , foliis oppofitis, flofculis ex alis 

glomeratis. Burm» x*y^ i7- ^•4- /• ^- 
0<uuppa* Rheed. maL fo. p. 21. i. 9» 
^Habitjt in India Orientali. 
Folia anguftiora quam in L ficoideo; petala glabra. 
vemiculs^ 10. ILLECEBRUM caulibus reMntiDUs glabris, foliii 
timu fubteretibus can\ofis , capituUs oblongis glabris t^- 

minalibus. 
Gomphrena vermicularis. Sp» pL 224. N PENTANDRIA MONOGYNIA- 3ot Caraxeron hainile, depeae foUis , capitulis albis. yailL 

aft. I7fia. p. A(54. 
Gomphrena repens rufefcens , foliis linearibus crafliu- 

fclilis. Brown. ;am. 184. 
Amaranthoides hiipile curaffavicum , cepe« foliis lu^ 

ddis, capitulis albis, Nerm, par. 15. r. 15. ftuk, 
- a/m.«7. r, 75/ 9- 
Amarantho affinis aizoides f. Amaranthoides minor 

americana procumbens , fedi tereti(olii foliis & fa- 

cie, flore oblongo niveo. Breyn. prodr, ». 
- Trifolii fpica Crithmum marinum non fpinofum bra- 

filienfe, Raj. *//*. 1331. 
UabitatinBtdihaif CuralTao. 

G L A U X- 

t. GLAUX. Hort. cUff. 43. Flfvec. 199, Aio. Roy. toiritira*. 

lugdb* 417. \ 

Glauxfoiiis elliptico-oblongis. Fl.lapp. 72. 
Glaux maritima. Bauk.piru 2ij. 
Aliine bifolia , frudu coriandri « radice genlculata« 

LafcLpruJf. I3. r. 3. 
Habitat m Europae maritimisjfal/is. 2|L 

THESIUM. 

I. THBSIUM panicula foliata » foiiis lineari • lance- tinophyi- 
olatis. lotu 

Thefium. Uort. cliffl 41. HalL hdv* 183. Palib. pa- 

rif 75. 
Thefium floribus Q>arfis. Sauv. monfp. 48. 

Xrinaria montana , flofculls alblcantiDus Baukpin.^i^. 

Sefiimoides procumbens motitanum, linariae foiio, fio^ 

ribus albicantibus. Morif hill. 3. p. 601. f 15. /*. i./ 3. 

Anonymos lini folio. Cluf hiju i. />« 314. , 

fi. Onobrycbis IV lutea. Bauh. pin. »15. DaUcK hifi. 

491« 
Habial in Europae Jccis montofs , Cretaceis t? in 

Oriente. O 
t. THE&IUM racemo foliato« foliis linearibus. tipinuRi, 

Linophyllum coliinum lignofum miiuis , flo: e albicalite. 

Pont anth, %6i. Sepu. ver. 3. p- po. 
Alchimilla alpina , lioariae foIiiSi calyce florum albo 

in foliorum alls. TilLpifc^ 

AU \:«pitatum. goa PENTANDRIA MiONOaYNrA.. 

i 

AlchimllU liiwria follo^ floribus & Vafculls Ih follo. 

rum alis fedillbus Skaw. fpec. 14* 
Hjbitat in Itali» alpibuSf iti SvQCias^coUibus* Q 
DiflFert a practdenn Caulibus non ramofis ,• Foliis li- 
nearibuSf nec lanceolans; confertisy nec remotis. Ra- 
cemo pedicellis umftoris brevijjimls, folio unico ter- 
minali , duobusque literalibus minoribus » nec panicu- 
latofloribus temis cptinisve. Floribus fapiusquaJriJi- 
diSf nec quinquefidis 

3. THESIUM capitulis feffiUbusterminalibusJomstiifc 
quetris laevibus* 

Thefium floribus capitatis. Roy, lugdb. «14« 
• 'Habitat in iEthiopia. ^ 

Caules duri : Ramis alternis, remoti^ j fuperioribus 

fenfim longioribus. Folia alterna^ parva^ fubulata^ 
. mucronata. Capitula termimlia , fub quihus ramui 

excrefcit. Florum lacinja valde acuminata ^ interne 

fecundum totam longitudinem villofal 

4, THESIUM capitulls pedunculatls , foliis triquetrii 
margine fcaberrimis^ 

Habitat ad Cap. b. fpel 1J 

Simillima T. capitato , fed Capitula longo peduntulo 
nudo; Flores ohtu^mfculi ^ tantum ad apices intern^ 
villqfi: Folia triplici ar^ulo cartilagineis dtntibus ex-^ 
afperata^ 

$. THESIUM florlbus fpicatis , corollis ciliatis , cauU 
fuffruticofo, foliis fubulatis breviffimis. 

Hdntat ad Cap. U fpei. % ' 

Fruticulus facie Schxni eapenfis , fubnudus : Ramis 
numerqfisy akernis^ confertis ^ vireatis ^ fimplicibus, 
teretibus , filiformibus. Folia fububta , ^cdterna , re- 
motay mifuaijfima. Spicae terminales ^ s. /. 3«, at> 
terna. 

ujttbcUatam 6, THESIUM floribus umbellatis# foliis oblongis. 

Centaurium luteum afcyroides virginianum. PUl 

mant. 43. t: 342. /. i. 
HabitiU in Virgiuia , PenfyivtniaB pafcuis Jiccis. 

Katm. 2|. 
R^diX pei'ennis^ Folia alterna ^ ovali-lanecolata^ intef 
gerrima, Rami lalterni , in fummitate eaulis : Um- 

hei- fcabrom. funale. PBNTANDRIA MONOGYNLA. a»» 

heUuLc racemofaj terminales : ittvoluer§ tetraphyllo , 
parvo : Flofculi 5. /. 3. 

RAUVOLFIA- 

I. RAUVOLFIA glaberrima nitidilfiiiu. Jacq, amer. 14. aitida, 

Rauvolfia. Hort.clif. jg. f. 9. 

Rauvolfia tetraphyila angudifolia. Plum. gen. 19« ic: 
»36./. I. 

Habitat in America meridionali. ^ 
ft. RAUVOLFIA fubpubefcens. tansfcens, 

Rauvolfia frutlcofa^ foliis verticillatis teQuifiime vil; 

lofis. Brown. jani. igo. 
Rauvolfiatctrajpliylla latifolla. Plum.gen. i9./r ,fl35./,2. 
SolaDi fruftu fruticofai foliis iaoriais oblongis inte- 

gris ftibtas liirfuds. Sioan. jam. 173. kijl^ 2. p. 107. 

^. an, /. I, Raj. dendr, 75. 
Arbor Sycopliora jamaicenfis , foliis minoribus. Pluk. 

phyt. 266. f. 2. 
Habitat in Jamaica. % * .' 

Rami fubtonuntqfi^ Fplia fuitus potius tomentofa, quam 

hirfitXA. 

CKRBERA. 

I. CERBERA follis ovatis. AhoMij. 

Thevetia.' Hort. cliff'. 75. Roy. lugdt\ 413. 
Ahofiai. The\\ antaril, 66. 'lowrnef. infi. 6$%. Raj. 

hifi. 1(5.5. 
Ahouai major. Pif braf 49« 
Arbor americana I foliispomiy firuftu triangulo. ^SauA* 

jpin. 434. 
Halfitat in Brafilia« % 

s. CERBERA foliis lanceolatis ; nervis transverfalibus. i^Tanghs^. 

H. q^ry/. io5. * Ofb. it. 91. 

Manghas Iaftefcens« foiiis nerii craffls venofi^ , jafmi 
ni lore , fruftu perfid fimiii venenato. Burm. xeyL 
150. t. 70. /. I. 
^ Manghas frudu venenato. Bauh. pin. 440. Raj. hifi^ 

155«. 
Arbor ladaria. Rumph. amh. 2. p. A43. t. 81» 

Odollam* Rheed, moL t. p, ji. t. ^9* 
Habitat in Indiis ad aquas: t) 

Arbor laittfccns. Folia ulterna | fparfa ad apices ramr- 

rum^ «64 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

lum , latd^lanceolata^ petiolatq i glabra^ integerrima ^ 
pedalia, Racemi terminales ^ rmqfi , irue^uaies. 
F^^rianth^um pentaphyllum foholis Unceolatis , paten- 
tibus y coloratlSj Jcclduis. Corolla alba y infundibu^ 
liformis : Tubo calyee longiore , interne angma^ai 
Limbo quinquepartito , lobis ovatis , tubo brcvioribu^ 
Stamlnum FiLmetita Sy brevijfirrui ^ tubi fuperijori 
pivrti iaferta. Antherje ovata^ tetragonay teh.^&^ Unu- 
gine tubi, Pift. Germen bijidum. Stylus Jilifomusj 
tubo fere brevior^ Stlgma ovatum , fjjum. Peiicar- 
pium Drupa ovata^ magnitudiitc ovi anfctis ^ 'viruU 
punHis albis minutiffimis , uno lattte comprejjum 
futwraque obfoleta; Scmiaa t* vehti duas cajlaneas 
^ magnas includensi venenatum^j vomitorium. Osbeck. 

Tiieretlt. 3. CERBEFLA foliis linearibus lOQgiirunis confertis^ 

Jacq. hifi. r. 34; 

Anouji nerii follo, flore luteo^ ^lumfpec. 20. /c.^ig. 

l^erio affinis anguftifolia laiStefcens, fVore luteo. Pluki 
alm. 253. t. 207. /. 3. 

Habitat in America calidiore. ( 

V I N C A- 

fldnor. I. VlNCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato* 

ovatis. floribus pedunculatiSi, 
Vinca foliis ovatis. Hort. cliff* 77. Hort. upf 53. Alati 

med. loi. Roy. IttgS. 4!». Dalib. parif 75. 
Clematis Daptinoides minor. Bauk pin goi« 
Clematis Daphnoides. Dod. pempt. 405. 
Habitat in Germahia, Anglia, Gallia. I^ 
Caides procumbentes , Folia obtu/iora margme l^via; 
Pedunculi curvati; Calyces breves. 
»»»<». A. VINCA caulibus ereais» foliis ovatis, floribus pe^ 

dunculatis. 
Olematis Daphnoides major. Bauk. pln, 302^ Dod. 

pempt. 405. ^ ^ 

Habitat in GalUa Narbonenfit Hifpania. % 
' Affinis nimis^ pracedenii , fed Cauies ereHi ; Folid a- 
cutiora^ margim fcahra; peduiicuU reUi; Calyceslon^ 
gitudine tubi, 
lutai. 3. VINCA caule volubili foiiis oblongis. Amxn^acad. 

Apok l PENTANUaiA MONOGYNIA. 3 :^5 

Apocyanm fcaadenstfalidsfolio, flore amplo pUno. 

CcUesb^ car, «. p. 53 ^ 53- ^ 

Habitat in^ Caroiina. 6 

4. VINCA caule faffrutefcente ercfto , floribus geminis rofea. 
feinUbus, foJJis obloosis petioliS balt bideucatis. 
Vinca foliis oblongo-ovatis integemmis > tubp floris 
longiilima , cauie ramofo fruticofo« AtUL di2. t. 

Habitat in Madagaffcar^ Javi/^ 

Caulis rigidulus^ teres^ Levis. Folia oppo/ha, tanceo- 
Lcto - ovdia , coriacea rachi dlba : Petiolis utrinque 
bafi demiitulo, Flores axillares /oliorum , fc^jfilis , 
gerninL . C\VfiL in ftitas 5, fubulatas. CoroUa hy- 
pocrateriformis y rofea^ pulchtrrima^ flana: Ladniis 
/emtfalcatis y cbtnfis^ mucronotis z umilicQ atro-pur'^ 
pureo^ obtufo^ viUofoi Tubus loAgiufculuSi clavatus% 
c/ava 5 Puberculif. 

GARDENIA. 

t. O^HDENIA EUis afi. angL voL 5r. p* 39». t. 23. Aorid»; 

Jafltiiaum folUs lauceolatid oppofitis integerrimis^ca- 
lycibiiS aCutioribus* 7(fitf. ic. t. tSd 

Cotsjopiri. %tJiiph. dmb. f, p. 26* t. 14. f. a. 

Habitat in India driintaU : Suratte » AmboiUa > Cap» 
b. fpsi, % . 

Mifit figuram If^heniorf^ i^onem EtUs^ vix^ani pldn- 
tam Gord^n^ eu fiore pUno ; tmds^froHus. etiam- 
tum igHotus i diverfa certe eft a Nandi Ervalam 
Rheed. mal* d. ^ 54- & Rumok, dmb. 4. t. 59. uti 
fx calyce /con^at ,• propius acceaer^ videtur ad Jafmi- 

' num indicum ^ maU auratuia foUii ^ flore albo pleno 
amplijimo. Breyn. prodr. 3. p. 73- ^/7/, pif 87. t. 
go, nifi fiores peduu:uiatos pitigeltet^ qui in (iardenid 

feffiUs fttnJU 

NERIUM. 

i. NEfllUM follls lirieari*lanc26latis ternis. Hort.clij: Oi--.ndef; 
75. H&rt*. upf. 53, Fl. XeyL i68. Roy^ lugdb. 412. 
N^riu^n iloribus rubefCentlbUs, Bauk. pin. 4^4^ Burrh. 

ztyLt.it. . 
Rhododendrum. Dod. peihpt fij^i^ 
ArelL Rheed. maL % p. t.U i^ ••• ^ 

Liandi Spea pldntt pars I» Y «»- 30^ PENTANDRIA MONOGYNlA. Habitat a Oades in Indiam orienialm locis ftShu- 
nddis^ % ' 

divaricatnm. «. NERIUM foliis lanceolato - oyatis , ramis divaricatis. 

jRf. xeyL 109; • ^- 

Apocynum zeylanicum indicum frutefcens, Jierii flore 

candidifllmo. Herm. par. 40. 
Habitat in India. ^ 

^imldyfcnte- 3. .NERIUMfoliisovaeis^cuminatispeClolatls. Fll\eyL 
ricum. 107. Mah med. loa. 

. Codaga pala. Rhced. moL i. p. 85* ^ 47* 
Habitat in India. % 

MyioAicum. 4, NERIUM fbliis lanceolatis oppofids, ramis redis. 

Amxn. acad, 4. p. 30^ * 
Apocynum arborefcens , nerii flore 9 minus. Burm. 

Habitat cnlndia. % jttbra^ albiw PLUMERIA. 

I. PLUMERlAfoIiisovato-oblonzts» petiolis biglaQ- 

dulofis. Hon^ clif. j6. Roy. lugdb. 41 d. 
Plumeria arborefcens, ramulis cra(Bs,4^Iiis oblongo- 

ovatis, pettolis b^IandulojQs « floribus geminatis per 

fpicas terminales. Brown.jam. igi. 
Plumeria flore roleo odoratUBmo. Tournef. infi. 6*59. 

Catesk car, A. p. 9«. t. 9^. Ebret. pifL t> lo. Trew. 

Ehet, r. 41. . 
Nerium arboreum, folio maximo obtufiore, flore in- 

^nato. Sloan» jam. 154.. hiJL a. p. 61. t. 185. / x. 

t? t. iW\ f. u 
Jatininum indicum. Mer. fwrin. 8. t, 8. 
Ciematis arborea americana, laurinis ampliffimis foliis, 

flore lacae colore odoratiffimo. fluL mant. 50. alm^ 

109. t. »07. / ft. 
Hdbitat i/zjamaica» Surinamo. % . 

%. PLUMERIA foliis lanceolatis revolutis, pedunculkl 
fuperne tuberofis^ 
Flumeria jlore niveo « foliis longis anguftis & acumi- 

natis. Pbtm.fpec, ac. zV. 831. 
,Apocynum americanum flrutefeenj?, longlffimo folio, 
flore albo odoratUfimo. Cmnu hprt. 2. p. 47. t. 24. 

Ne- ' FfiNTANDRIA MQNOOYNIA. 307 

N^ium arboreum aldfliniuin} folioangufto^fiorealbo.^ 
Sloan, jam. 154. hijl. 2. p. 6a. Ma^» dcndr. 114. 
Ilfrm. parad. 49. * 

Hdbitat in Jamaica. 

Fblia iattrihus r^foluta. Flores fpicatL 

3. PLULMBRtA foliis lanceolatLs petiolatis ol^tufis. obtufa. 
Plumieria flore niveo', foliis brevioribus obtufis. T. 

CateA.car, s. p. 93. f. 93. Plutii. ic. «3«. ^ 

Fios convolutus. Rumpk amb. 4. p. 85. t. ^it- 
Habitat in America caudiorc, % 
FoUa ovali - lanccolata. PcJuuculi ramq/i, 

E C H 1 T E S. 

X* BCHITES pedunculis bifloris. Jac^. amtr. is^Mllora 
hifi. t. fti« 

Apocytium ibaodens > flore n^ii albo. Bm. amer. 

8A. t. 96. * X ' 

Habitat in America. % 

B. BCHITES pedunculis racemofis 9 foliis obovatis acu- quinqnan. 
tfdnatis. ficq, amer. 13. hijl, t. «5. ^ularis. 

Habitat in America mcridionali. % 

f. SCHIT£S pedunculis racemofis , foliis Tubo vatis ob- ^uberefbu 

tufis mucronatis. Jacq. amcr, 13. hiji, t. %6. 
- Apocynum erediim fruticorum, flore luteo maximo & 

fpeciouOimo. Sloan. jam^ 89. hift. i* p. 206. t. t^o» 

Habitat in Jamaici. % 

4. BCHIT£S pedunculis fubracemofis > foliis lanceola* toffulo&« 

tis acuminacis. Jacq. amcr. 13. hifi. t. 2J. 
Nerium farmentofum fcandens, ramulis tenuibus, fol* 

licuUs gDCiiibus torofis. Brown. jam. igx. 1. 16. /a. 
Habitat in Jamaica. ^ ^ 

Folliadi JiUformcs ^ torulqfi^ U>nffjfimi. 

5. BCHITE5 peAuncuUs nmbeilatis , folUsovatisobtu* TObaiUttu 

fis mucronatis , caule volubiii. Jacg. hijl. t. aa. 
Periploca alia , floribus amplis cirdnatis & crifpis, ra« 

dice Bryonue tuberofa. tlum. ic. %i6. /.2"^ 
Apocynum fcandens m^jus^ folio fubroCDiKta Shan. 

iam. 89- hiJL i. /• A07. t. 13C. f. 2. 

y 2 , Ecbi* \ 308 PENTANDRIA MONOGYNIA. aifid^ , Ecbites fcandens, foliis ovatis xiitidis venoiis » floribuH 
herbaceis. Srowa. /am. iS2. 
Habitat'in Jamaica. 

6; ECHITES peduoculis trifidis multifloris , foliis ova-~ 
to-oblongis acunrinatis. Jac^. amer. 13. kijl. t. 24. 
Habitat in America. % 

CAMERARIA, 

i ■ » 
\, CAMERARIA foliis ovatis utriogue acutis trans- 

; uerfe ftriatis. Hatt.diff. 76. Rcy^ Lugdb. 41«. 

Cameraria iato myrti foUo. Hum^ gen. 1 8. ic. 72. f. t . 

Cameraria arborea, foliisovato-acumiuatisnitidisri- 

gidis reflexis. Srown. jam. i8a. 

Habitat in ^mcrica caHdLore. 

«BguftifoUa. 2, CAMERARIA foUis linearibus. t 

Camerarja anguilo liuaris folia Fbm^en.i%.ic.i2.f.2. 
Habitat in America calidior^. kiifolia. TABERNiEMONTANA, cxtrifoUs. laurifolin. I. TABERNiKMONTANA folils oppofitis ovatis, 
flbribu^ lateralibus glomerato - umbeilatis. 
Tat)e}:na?moDtaaa foiiis ianceolatis. H0rt.cliff.76.R0y. 
. /ttgrffr. 413. 

Tabcroaenioutana dtriibUiS uudulatls. Plum. gen. 18* 
^ ic. 348. f. 2. 

Pala. kkeed. mal. i. p. 8f • U 4^« 
Habitat in utraque India. I^ 

2 TABERNiEMONTANA foliis oppoGtis ovalibas 

obtufiufculis. t 
Tabernxmontana laurifolia, florealbo, frudurotuiv 

diore. Amm. kerb. »1«. ^ 

Ntrium arboreum, folio latiore obtnfo , flore luteo 

jiiinore Sioan. jam. i^t^. kijl. 2. p. 62. t. i8<5. /»• 
Hdbitat in Jamaica ad ripas JluxHorum. '^ 

altemifolk. 3- TABERNiEMONTANA foliis altemis ^ caule ar- 

bbr lcente. 
Curutu-pala. Rkeed. mal, 4. /). /. 43: Raj.kijl. 1754. 
Habitatin >laiabaria. % 

dmfonia, 4. TABERNiEMONtANA follis alternis , caulibus 

fublierbrficeis. 

Auo- PBNTANDRIA DlGYNIA. 30» 

Aoon^nnus ftiffrQtex. Grm. virg. a6. ^ 

Habitat in Virginia. % 

•Affiuis Lmetarla & TaUrntmontana. Polia altenta^ 
iato - lanceolata , fubfeffdia > lavia, Rami aberni, 
Racemus cornpqfitus^ tcrndnalis. Folliculi 2, refi^" 
xi, teretesy longi^ acnminati/ Semim cytindrica j fdx^ 
hra. Antiierae intra cerolla faucenu Stigma capita^ ^ 
tum fupra erbiculum membranaeeum. 

CEROPEGIA. 

I. CERQI^aiA umbellis pendulis, floribus ereftis. Candeia- 
Nioca-niodem-valli. Rheed, moL 9. p^ 27. r. t6. bnun. -^ ^ 

, HabitoJt in Malabaria, ^ 

5. CEROPEGIA peduDculis bifloris, Fl. c?;^y/. 4<5. ♦ biaora. 
Habitajt in Zeylona. ^. 

D IG Y N I A 

PER I. PERIPLOCA floribus interne hirfutis. gr»c4. 

Peiiploca fbUis laiieealato*ovatis. Hortn cUf 78. Rpy. 

lugdb, 4x0« 
Apocynum folio oblongo. Bauh, pin. 303^ 
Apocynum 2 anguftifouum. Cb^^ hifi. 1« p. t%$, 
Habitat in Syria. 2(. 

%. PERIPLOCA fpicls imbriciatis. i indita.- 

Periploca foliis ovatis acutis glabris,fpicis imbricatis. 

/'/. sf^y/. 113- * . 
Apocynum caule volubili pereuni, folils ovato-lan- . 

ccolatis. £qy. lugdb. 4x2. 
Periploc^oliis aiiguftis acutis glabris. Bwrm.xeyLiB7. 

r. 83. /. «. 
Apocyni genus fcandens ex india orientali. Pluk. mant. 

17. t. 359. f a. 
Habitat in Zeylona* % . * 

3. PERIPLOCA caule birfuta africas^ 

Cynanchum caule volubill ramofp, foliis fubov^tis ^ 

cum acumine. Hort, cliff. 79. 
Apocynum fcandens africanum, vlncae pervincaa fo- 
liis . fubincanumi Lomm. rar. i8. t. i8. 

V- 3 Apo- 3W PENTANDRIA DIGYNIA. 

Apocynum fcandens africanum* oonvolvnU minoris 
fblio , & caule hirfuto. Fluk. altn. 37. 1. 137. /. 4. 

Apocynum indicum miaus> nummulans ft>liis. jUcrif. 
nijl. 3. p. 611, /. X5-; ^- 3^ fi ^*- 

fi^ CynaRQhum foUis planis finuatis, flore pallide viridi, 
frudu crafib glabro viridi. Bttm. afric, 34. t, 14^ 

/ ». . 
habitat in Africa. 81- 

tenmfeUa, ^ PERIPLOCA foliis lineari - lanceolatis. 

Cynancbum radice grandulofa* foliis anguftis finuatis» 
fioribus urceoiatis miniatis» Burm, afru. 3^ .' r. 15, 

0, Cynanchum linearibus foliis acutis y floribtis urceola^ 
tis rubris. Burm. afj[ic, 37. 1 16./ i^ 

HaHtat in Cap. b. Spei dmus. 

■ 

CYNANCHUM. 

taitum, ,, C YNANCHUM caule volubili herbaceo , foliis coiv 

dato - oblongis g;labris. HQrt. cUff. j^ Hprt, upf, s^ 
Roy. lu^dk 409. 
Scammoni» monfpeliacs a£Snis, foliis acutioribus, 

Bauh, pin^ 294. 
Appcynum 3 latifolium. Quf.hifi, r. p. la^. 
Hihitat in biciW^ ^ Hifpania, Aftracan. 2f. 

fuberoOvB, s« CYNANCHUM caufe volubili inferne fuberofo fiC* 

fo , foliis cordatis acuminatis. Hort. cUffl 79. Roy^ 
lufdb, 409. Oron. virg. 47. 
, peripioca carolinienfis, floreininore fteIlato« DiU.dth. 
300. t, 2»9. /. 296. 
Habitat in Aiiierica calidiore, 

Wrtmn, 3. CyNANC HUM caule volubili frutlcofo infeme fii- 

' berofo fiflb ^ foliis ovato-cordatis. Hort. clif. 79/ 

Roy, lugdb. 410. 
Peripioca fcahdens , |blio citrei 9 ftudhi mas^imo. 

I^fum,fp<rc. d. 

Apocynum fcand^ns vlrginianum ru|ofum, puUis am* 
plis floribus, capfulis alatis. Monfhifi,^. p, 5ri./. 

15' f' 3- /. <Ji- \ 

Apocynum fcandens fruticoibm , fimgofo cortice , fu- 

rinamenfe. Htrm.par. ^^, 
Habftat in America* % 

4. CY- FBNTANORIA DIGYNIA. 311 

4. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, fbliis re- mmflpdk. 

niformi-cordatisacutis. Hort. cliff. 79. Roy, lugdb. aim. 

409. Sauv. monfp, 13^. 
ScammoQea mon^^eliaca, foliis i^otundioribos. BdtAi 

pitu 294. 
' Apocynum IV. latifolium ;. Scammonea yalentina. 

C/tt/. hift- !• p. 126. 
Hahitat in HiQpania &* Narbonae maritimis^ 2|. 

5. CYNANCHUM caule erefto divaricato, folils cor- ertftuai^ 

datis glabris. Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Sm^. 

mq^fp, 133. * ^ 

Apocynum folio fubrotundo. Bauh. piiu 30». 
Ajpocynum i. latifolium. Cluf. hiji.^t. p. 1A4. 
JUbitat i» Syria. 2}. 

APOCYNUM. 

I APOCYNUM caule reftiufculo herbaceo , (bliis o> «tdrefsmi. 

vatis utrinque glabris , cymis terminalibys. ' foUum. 
Apocvnum caule erefto annuo, foliis ovatis. Roy. 

lugdb. 411. 
Apocynum foliis ovatis. Hort. eiif. 80. 
Apocynum canadenfe, foliis androfsmi majoris] Bocc. 

Jicc, 35. t. 16. f, 3. Morif. hijl. 3. p. 609. f. 15. t. 3, 

f. 16. 
Habitat in Virginia, Canada. 2|L' 
s. A POCYNUM caule rediufcufo hetbaceo, foliis oV caaiubi&inn 
^ longis, paniculis terminalibus. Kalm^ it. 3. n. 2^. 
Apocynum foliis ovatis acutisfubtustomentous. Gron, 

virg. 28- ^/ 

Apocynum canadenfe ramoflim * Aore e viridi albi- 

cante, filiqua tenuiffima. Mor^. Mjl, 3.^. ($09. /• 15. \ 

^3/.i4- 
Apocynum vir^inianum , flore herbaceo , filiqua lon- 

giiluna. Morif. pral 2^2* m 

Apocynum canadenfe maximum, 4ore minimo ber- 

paceo. Pluk. abu. 35. f. 13./. !• 
Apocynum eredum virginianum ramofum , caule fub- 

rubente, efnlv rar» toliis, filiquis tenuiffimis. 

Pluk. alm. 35. t. 260. f. 4. 
Habitat in Canada« Virginia. 2{. 
CoroUa viridest nec piflafunt. 
3. APOCYNUM caule reftiufcdlo herbaceo « fcliis ▼enetwn. 

ovato-lanceolatis. Ray. lugdb. 411. Sauv.nionfp. 133. 

V 4 Apo- 3» PENTANDRIA mSYVIA. \ undulaoi. Appcynum ibliis orato • laoiceelatis. Ilcrt^ cUff, 8e* 
Tithy raalus matkljaus^ purpurafceptibus &ot]bviS.bauh^ 

fiiu 291. 
Eiula rara e lio venetorum iorula. Lob. hifi. aox, 
Habitat in Adriatici maris infuli/. 2^ 

frmefceiM. 4. APOCYNUM caule creAo frutefceDte * folys lan- 

ceolato - bvalibus ; . coff^lis acutis fauce villolis. Fl. 
X<tyL 114. 

Apocynum cdule eredo arborep, foliis ovatis acutis« 
Rcy. lug'db. 419* 

Apocyoum floribus 6fciculati& FL x^^ ^3-^ xa«/i. 

Habitat in Z^ylonai % 

reticoiattun. 5. APOCYNUM caule volubili perenni , foiiis ovatia 

venofis. Roy* lugib. 41 a« 
Habitat in loffla. 

« 

ASCLEPIA& 

* foUis oppqfitis planis» 

1. ASCLEPIAS fcM$ fefDlibos oblongis lanceolatis , 
undulatis, petalisciiiatis. 

Apocynum afidcanum , lapatlii foUa Comm, rar. i5« 
. r. 16. 
Habitat in Africa. 1|L 

2. ASCLEPIAS foliis amplexicaullbus oblongo^vali- 
bus. jRf. t«y/. I la. 

Apocynum ereAum inajus latifolium indicum. Pbik. 

alm. 35. /. 175. /. 3. 
Beidel oiTar. Jlp. agypt. 85* t. 85. 
- £rici!i. Rheed. mal. 2. n, 53. t. 31. Seb. thtf. i. p. 41. 

t. %6.f. I. 
Habitat in India , Algypto. flj. 
NeBarta. protrMut ncn cornicula Jubulata^ fcd laminas 

Jolidas ccnnlventcs. Occidit inaafueta Ftcoraj utiAnc'- 

mbne nemorqfa. RumpK, amb, 7. p, 45'. 

3. ASCLEPIAS foliis ovatis rugofis nudis, caule fim- 
. plici, umbellis fubfeflUibos :pedicelli:»tomentofis. 

Alcl^pias e virginia. Baukpin. ttis. 
Apocynum vetus americanmn, Wifank. DiU.etth.^^. 
Apocynum americanum ereftum , tuberofa.radic/noD 
incanum , foliis rigidioribus la|is fubrotuiidis ^ flori- 

bus gigantea. varlegatft. *'•:>. f PENTANPRIA DIOYNIA. 3^3 bus albis iotus purpureis, ftimfno caule corymbum 
magnum efformantibus. Pluk^ dnu 34. *. 77. /. i. 

Habitat in Amerlca boreali. Ql^ 

yljfms A. Syriaca, 

4. aScLEPIAS foliisovalibusfubtustom«itofis,caule ^yriaca. 

fimpiiciilimo, umbellisnutantibus. 

Afclepias caule ec^fto fimplid berbaceo, foliis ovali- 
bus fubtus tomentofis , umbeilis nutantibus. Fir^ 
€lif, fto. Hm. ugf 53. GrciL virg. 9,^. Roy, lugdb, 
410. . . > 

Afclepias caule efefto' iimplici annuo, foliis ovato- 
oblongis fubtus incanis, umbella autante. Hart^ 
clif* 78. ^ ' . ^ 

Apocynum majus fyriacum reftum. Corn. camd. 90. 

Apocynum fyriacum. Cbif. hift. 2. jn 87- ^ • 

. Beideinan Vcfl, agypt, 28. f non rero JHpuii ^ 
J3, Afclepias foliis lanccolato - ellipticis • caule iimplici (txMlfata. 
glabro, neftarii cornicuUs conniventibus* Aman^ 
acad. 3. p. 404. Kalm^ it. |* p. 659. 

HaUtat in Vlrg^niai 2|. 

5. ASCLBPIAS foUisovatisfubtusvillofis, caulefim- purpurt- 

pllci. umbellis ereftis, neftariis refupinatls. fcen& 

Afciepias floribus obfolete purpureis, coniicuUsrefu- 

pinatis. DilL eltk 32. r. a%. /• sr. 
Apocynumereftum noveboracenfe, foliis mimis In- * 

canis « flore ex obfoleto dilute purpurafcente. Herm. 

par. 3S- 

Habitat in Carolina. 2(. 

Affitds valie A. fyriaga. ^ 

€^ ASCLEPIAS foliis ovatisfubtui pilofiufculis,caule ainaaa. 

limplici , umbellis nedariisque ere^. 
Apocynum floribus amoene purpureis , comiculis fiir- 

reftis. Dill, ebK 31. t. «7. / 30- 
Habitat in America feptentrionali. 2|. 

7. ASCLEPIASfoliislanceoJatisglabriSfCauIeiimpUci, niva. 
umbeUis ere^s lateralibus foUtariis^ 
Afclepiay: caule erefto funpUci annuo>' foliis lanceo- 
Uto-ovatis iiilabris» peduncuHs altemis , umbeUis 
eredis. Grom. virg\ 27. ' 

Apocvnum perficaris mitis felio, corniculis lai%el5« 
DilL elfru 33. t. ^9. / 3«. 

V 5 Apo- 314 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Apooynum amertcatium , foliis amygdali loogioribus. 

Habitat in Virginia c? America cdidicre ^ / 

incanata. 8- ASCLEPIAS follis lanceoicitis y caule lUperae divi-^ 
' fo, mnbeliis eredis geminis. 

Afclepias caale erefto ramofo aonuo, foliis lanceola* 
^ tis, umbtellis termiaaiibus ereftis piuribus. Vir.cUf' 

20 Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411. Gron. virg. »7. 
Apocynum miniis re^m canadenfe. Com canad. 9* 

t. 93. Barr. rar. S. t. 72. Raj. hij. 1089. 
Habitat in Canada^ Virginia, 2(. 
Caulis » ubi diviiitur^ folia e regione tria producit. 

cttraflaTics* 9« ASCLEPIAS foliis lanceola^is petiolati^ glabris, cau- 

le fimplici , umbeilis ereftis folitariis 
Apocynum caule erefto (implici anuuo, ibllis lanceo- 
. iatis, umbellis alternis ereftis* JJort» cli§. JS* R^y* 

lugdb. 41 X. - . 

Apoc^ruum radice fibrofa, petalis coccineiSi comicu- 

lis croceis. D/7Z. ebh. 34. t. ^a / 33. 
Apocynum curaflavicum- C americanum, fibrola radi- 

ce, floribus auranfjis, cliamcaerii foliis latioribus. 

Herm. parad. 36. r. 35. 

A^irof zA Cura£^o« ^* % 

> 

.dedimbeitf. zo* ASCLEPIAS foliis villofiSy caule decumbente. 

Afclepias caule decumbente hirAito , foiiis ovatis ob« 

tufis villofis fubfeffilibus. Gron. virg. «7. 
Apccynum caroiinianum aurantiacum piiofum. /Vr. 

.ficc- 90- 
HahittH in Virglnia. 2|. 

^adifen* II. ASCLEPIAS foliis ovatis, caule erefto, umbellis 
^ proliferis brevifliniis. 

Afolepias caule erefto flmpliciherbaceo, foliis ovatis 
acuminatis, corymbiscompofitis lopgitudine petio- 

lorum. Fl.x^^ "'• * 
Habitat in Zeylona. 2|. 

Vincetoxl- la, ASCLKPIAS folils ovatis bafi^barbatis, caule e- 
«m. refto, umbellis proliferis. 

Afclepias caule erefto fimpliojflimo herbaceov folils 
tfordato lanceoIatiSy racemiscongiomeratis alternls« 
FUfvec, aoo » ftia. Mat. med. loj. Dalib.parif. j6. 

Afde- PENTANDRIA DIGYNIA.' 315 

Ardepias caule etefto annuo , foUis oyato^lanoeoU- 

tis, floribus confertis. Hort. cliff. js^ 
ATclepias albo flore. Bauh. pin. 303. 
Vincetoxicum. Dod.pmpt.40j. . 
Habitat inEuiopx glarep/is. ?(- 

X3. ASCLEPI AS foUis ovatis bafi barb^tis, caule fa- vlg^ 

perne fubvolubili. 
Afclepias caule TubVoIubili herbaceo , foliis ovato-lan- 

ceoIatiSv floribus confertis patentiQlniis. Jioy.lugtlb. 

410. Hort. upf. 53. Sauv. morjfp. 133. 
Afclepias nigrp flore* jBomA. piir. 30^. 
Vincetoricum flore nigro. Cam. epit. 560. 
Habitat Monfpelii in coUihus^ % 
tfeflaria huic £? pracedeiiti funt Calli quinque trunea 

cati absqae auricula £? ungu£. H£c in fertiliori folo 

incipit feandere fubvoltdfifi caule^ 

* * foliis latere rcvohais. . 

14. ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis^caule fru- frwicofc. 
. ticofo. 
Afclepias caule erefto frudcofo , folils lanceplatis , 

umbcUis autantibus, conceptacuUs inflatis pUofis. 

Hbrt. cliff. 78. Hort. upf 54^ Vir, c/ijf..ao. Roy. 

lugdb. 410. 
Apocynum eredum africanum, vUlofo fiiiftu* fali* 

cis folio. Hernuparad. «3. r. «4. MilL diS. t. 45. 
Apocynum ereAum elatius» faUcis angufto foliOt fol? 

Uculis pUofis/ Fkk. alm. 3^. t. «38. / a. 
Habitat in Mtbioviz* ^ 
Nedaria comprejfa absq^e unguct cujus loco auricuU 

duee^ JongioreSf reficxa. FMiculi inflati ^ aculeati^ 
t fed mites^ 

13. ASCLEPIAS foliis rcvolutis Uneari-Iaaceolatis op- fiWrict. 
pofitisternatisque, caule decumbente. 
Afclepias montana humiUs, radice longius proferpea- - 

te, lini foUis. Amm. ruth. j^ 
Habitat iVi Sibiria. 2|L 

j6, ASCLEPIAS folitf revolutis Unearibus verticiUa- vcrticHiti. 
tis, caule eredo. 
Afclepias foUis verticillat^ Uneari • fctaceis. Gtoti, ^ 
virg. «5. , 

Apo* ^ 

y N 3«« PENTANDRIA DIGYNIA. pubra tuberofa» "mlegfata. hfrfutt. Apocynum tnariaDUin ereftum, lineari» angufliilimis 

foliis, umbellatuTn. liuk. mant, 17. r. 33^. /. 4. • 
Apocynum marumum , foliis angu(Uf&mis ilellatis. 

/<fr. mttf. 609. 
Habitat in Virginia. 2|. 
FoUa fape quatdrna » vcrticillata. PeduncuU umbeUifcri 

funt appojttifoUi. 

* * * foUis Mltemis. 

17. A'SCLEPTAS foliis alternis oVdtis,umbellls ex eo- 
dem pedunculo commiini pliiribus. 

Apocynum caul? erefto fimplici annuo , foliis ovatis 
acuminatis aiternis , pluribus in pedunculo umbellis^ 
^ Grcn. virg. 57, 
Habitat in Virginia. 

18. ASCLEPIAS foliisalteraislanceolatis,cauIe diVa- 
ricato pilofo. 

Afcleplas caule erefto divaricato villofo, foUis lan- 

ceoiatis, umbells fimplicibus fubtenmnaIibus.//orr. 

cUff. 78. Roy. lugdb- 411. 
Apocy jum novae angUs hirfutum , tuberofa radice « 

floribus aurantiis. Hertru lu^db. 6^6. t. (^47. DilL 

^Uh. 35. t. 30. f. 34. 
Habitat in America boreaU. 2j. 

STAPELIA. 

I. STAPELIA denticuUs ramorum ,patentibus. Fit. 

cUf. 10. Rcy, lugdb. 409. 
Stapclia denticulis ramorum extrprfum promlnulis. 
itort. cllff'. 77. Hort upf. 53. 
. Afclepias aizoides africana. Jira^. fucc. 3. p. 3. r. 

^ Afclepias aizoidesaphylla, flore fritiliaris , 'GUqnis. 
longis anguftis eredis. AJorif hijl. 3. p.6ie.f. 15. 

^ 3- / 4- 
Apocynum humile aizoidet , filiquis ereftis «africanumy 

Herm. lugdJf. 52. /. 53. Stijj: bot. 34. 

Fritillaria craff ^ promont. bonae fpeL Stap. thci^.235* 

Habitat ad Cap. b. Spei. % 

s. STAPEL^A denticulis ramorun) ereftis. Hort, cUff, . 
77. Roy. lus^db. 409. 

Afi:lepias africana aizoides > flore pulchre fimbriato. 

Comm. PENTANDRIA DIGYNIA. J17 

Comm, rar. 19. l 19. BradL Jitcc^ 3. p. 5. t. «3, 
Rjsfi inf. mufc. t. 9. 
Habiiat ad Cap, b. Spei. % - * . 

HERNIARIA. 

I. HERNIARTA glabra herbacea. Bauh. hijl. 3. p. 378, jUbra. 
Hemiaria calycious braftea nudis. Hort. cUf, 41. JPt. 
Jivf.*207, 213. yWiif. jjitfi 104* Roy, lugJb. »15. 
HalLk/lw 182. Dal^. parif. j6, 
Polygouum nunus C Millagraaa majon Bauk. pin. * 

A81. 
. Habitdt in Europae apricisy gtareqjls^Jccis. O 

^. HERNIARIA hirfuta herbacea. Bauk^ bijl. 3. p. 379. hirfttta, 
^ Hahitat in Augliae > HiQ>ani« , Italiae ^m. 
AJfinismmiumpracedinti; forte varietas. 

3. HERNfARIA caulibus fruticolis, floribus quadri- frudcofi^ 

lidis. ^mj?«. acad. 4. jp. «69. f Lcsfi, it. 128. * 
Hermaria fruticoia y viticulLs ligQoHs. Bauk pvu 

38a. 
PolygODum herniarise folio & fiicidy perampla radice. 

BduA. Ai/^. 3. p. 378. Lpt. ic^ 85. 
Habitat in Hilpania» % 

4. HERNLARIA ? qu£ PolygOBum lenticulatunk ientlcuUt^ 
FolygOQum minus tenuifoiium. Bauh. pin." 2B1* 
I^olygonum minus lentifoiium. £iitfA. oroir. 13 r/ 
Polyg(H!um matitimum longius radicatum noftras^ 

ferpyili folio craflb nitente. Pluk. abn. 302. t. 53« 

/. 3. Pet* herh. 10. /. 6. Raj. angU 3. £. i^r. ^ 

Camphorata frutefcens , foliis latis & anguftis. Baxb* 
cent. t, p. 18. t A8*/. A. quoad Jiguram. ' ^ 

Habitat in Hifpaniae montibus Efcurial , iVIonrpelii , 
Aoglia. 

Flores non vidi ; at Parietaris herniaris folio. Plum^ 
charallerem mijit D D. /lymen : cui Perianthium 
$'partitumy acutumy vix patens •, per/ljlens. Co« 
roila minima , 5 -partita. Stamina 5 , capillaria^ 
jlnthera Jimplices. Germen fubrotundum. Stytus 
Visc ulhis. Stigma obtufum. Capfula pan^a^ uni- 
locularis , i^afyce olrvoUita. Semen i » fvbovatum , 
ctnnpfejjum, Habitus proximus Haniarix , fed mol-- 

liJTtmufg 
^ \ CHE- s J* PJBNTANDKIA lOIGYNIA. CHENOPODIUM. 

• * foUis Mgidbfis. 

BoAusHmi- I. CHENOPODIUM fbliis triangulari - farittatis Inta» 
cus» gerhmis, fpicis Cotnpofitis aphyUis. Mort. clif. 84* 

Fl.rvec. ao8i «4- ^<^' ^^a. 106. Rcy. lugdb.%jz. 
HalL hetv. 174. Ddib. pMrif. 79. 

Lapathum unftaofum. Bauk pin. 115. 

Bonus Henricus. Bauh hiJU a. f^s6i. 

Habitat in Europae ruderati$. % 

Spica compdfita , apiyOa : SpicuUs attcrnis fcffdihus: 

Jloribus alomeratis , JiJUibuSf 
nrbicufl). ii. CHENOPODIUM toiiis triansularibus fubdentatis, 

racemis confertis ftriftUlimis cauli approximatisloii» 

giflimis, Fl fvec. «09, «15. * 
Cbenopodium latifolium minus ramofum ^ petiolis 

longiflimis ex foliorum aiis confertim nafcentibus. 

Buxb. halL ^9. f. t. 
Habitat in Europa borealis plateis. Q 
niteiDQ. 3. CHENOPODIUM foliis cordato - triangularibus ob^ 

tufiufculis dentat» , racemis ere^s compofitis fi> 

liofis caule brevioribus. Fl.fvec, ftio, »17. Mat. 

med. 107. Dalih. parif. 72. 
Cbenopodium ere^m, loiiis fubtrian^ularibus antice 

fmuato " dentatis , racemis ereftis foliolis lateraiibu^ 

Hort, cUfi. 85« Roy. lugdb. A19. 
Atriplex fylveftris latifolia. Bauh. pin. 119. 
Pes anferinus. Daleck hijl. 54^. t. jf^. FUchs. hiJL (^53. 

Bauh. hifi. a. p. 975. 
.Habitat in Europ» cultis^ rudfratis. Q 
Spicde glomerulis fefjilibus y interfiinRte foVoUs Uneari-^ 

bm; adulta rubet difufa» FoUa nitida^ ctaja. 
miuale. 4. CHEKOPODIUM foliis ovatis nttidis acutis den- 

tads, racemis ramofis nudis. Fl fvec aii, si^. 

DalW. parif 211. 
Chenopodium eredum ramoftftimum 9 foliis tria urula- 

ribus dentatis , racemis ramofis caulem fup ian:i« 

bus. Hort.cUff. 85. Lech.fcan. 16. 
Chenopodium i. Tabern. hift. 8is. /. i. 
Atriplex fylveftris latifoiia , acutiore folio. Biuk piiu 

119. 
Atriplex difta Pes aaferlaus. BaufL hifi. a» ^ • 975- ^* 

figw\ 

tbr PBNTANDRIA DIGYNIA. " 319 

HAUat in Enropae muris aggeribusyie. 
Qmles ereHi, Pructus fubpaniculati. Cohr vlridis. • 
5. CHENOPODIUM follis deltoideis finuato.dentatis ^««tinuiti. 
rugoAs glabris uoiformibus , racemis termiflaUbus. 
Amxn. acad^ 4. p. 309. ^ 
Cheoopodium iiirpaoicum procerius , folio deitoide, 

Blitum iicus folio. kaj. ongL 3« p. 155. 
Habitat inHi[p2ini3Lf Galiia, Angiia. Q 
C. CHENOPODIUM foiiis Aomboideo - trUngulari- »*««• 
' bus erofis podice integris: fummis oblongis , • racc- 

mis eredtis. Fl.fvec. 212^ 21S» Dalib. parij^io. . 
Clienopodium foliis inferioribus ovatis acutis antror* 

fum dentatis : fumniis ianceolatis. Vir. cliff. ga. 

Hort. cliff. 85. Gron. virg. 145. Roy. bigdb. «19. 

Hall. heh\ 175. 
Atr;piex lyivedri^ Fiichs. hifl. t. ii^ 
Atriplex fylveftris , foilo fmuato candicante. Bauk 

mn. 119, 
Habitdt in agris Europae. © 
flanta nuuura aWicat' Racemi reflif conglobati : fpicis 

alterniSf fe/jUibwi^ confertis. 

7. CH£N01>ODIUMfoIiisrhomboideisdentato-finua- viride. 

tis , racemls ramofis fubfoliatis. FL fvec. ai3 , 019, 
Daiib. parif. 78- 
Chenopodium fylveftre, opuii folio. Faill. parif ^6.$. 

r.ft 

Clieoopodium folio oblonm integro. Dillx app. 62% 

Atriplex fylveftris. Bauh. hift. 2. p^ 973« 

Habitat ia Europae cubis oleraeeis > nimium abun- - 

dans. © 
Caulis er^fhis « viridis , angulis purpurafcentibus. Fo- 
• lia ramea lanceolata > integerrima , vix uno alte- 

rfive dente. Racemi Jiliformes , diviji , longi , ma£f. 

Calyces firuHus argute fentagoni* Affine ninuJk 

pracedenti. 

8. CHENOPODIUM foliis cordatis ahgulato-acuml- hyi»ridum. 

natiS) racemis ramofis nudis. FL fvcc. az4f 220. 

Dalib. parif. 79. 
Clienopodiam folHs triangulari-Cigittatisi infira m^di- - 
um finuato-dentatis, racemis longiffimis* Hort. ciiff. 
t4^ Kcy. bigdb. «19. 

Ctie- ' N Sftp PE^JTANDHIA DlOyNJA. Chcnopodium ftramonil folio. yMiU. parif. 35. r. j. 1 2. 

liah angL 4. p. 1^5. 
CheDopoaium a. Tabern. hiJL gift. / s. 
Chenopodio aifiDis, folio lato laciniato in longif&naoi 

mucronem procurreqte. Rai.fufpli^^,, 
lUbuai in JlAfff^ -cukis. Q 

Botrys. - 9» CHBNOPODIUM foUIs^ oblongis finuatis , race* 

mis nudis multifidis. Hort. iUff, 84. Hm. upf, 55. 

JWat. med. 109. Ray. lugdb* 819. Saui\mor^p.2j^. 
Botrys ambrofioides vulgaris. Bauk. pin. 138. 
Botrys. Dod. panpt. 34^ 
Habitat in Europ» auftraHs arenqfif. O 

ambioa<d. i#. CMENOPODtUM- foliis lanceolatis dentatis; ra- 
to. cemis foliatis iimpUcibus. Hort. cUff. 84. Hort^ upfi 

55. Rcy. lugdb. 219. 
Botrys arobrouoides mexicana. Baub. pin. r 38, 5x^4 
fiotrvs odorata fuayeolens americana mexicanave. 

Morif. hijl. 2. p. 60$. f. 5. t. 35. f s* 
HaUtat in LMexico, Lufitania/O 

auUUdQm. tt. CHENOPODiUM foliis multifidis : fegmentls li* 

nearibus, floribus axillaribus feflilibus. 

Chenopodium femperVirens , follis tenuiter lacinlatis. 
DilL elth. 78. t.66. f. 77. 

//alr/Titf zVt ^onaria. % 

tnthdminu* id. CHKNOPODIUM foUis ovato - oblongis dentatis* 
ciun.^ racemis aphylUs. Kalm. canad. 2.p. 2834 

Cbenopodium , lycopi foUo, perenne. DiiL eUb. 77. f. 

66, K 76* 
Habitat in PeDfylvauia^ Bonaria* 2f« 
fiaucuA. t). CHBNOPODiUM loliis ovato-obloogis repandis^ 

racemis nudis fimpUcibus glomeratis. pLfvec. 215, 
flfti. DaUb. parif 77. - 

Chenopodium hUis ovatQ-oblongis repande linaatisy 
florum racemis glomeratis ex ala foUtariis. rir» 
cUff 22. Hort. cUff. 85. Boy. UigdJb, «19. 
Chenopodium angu&ifoUum laciniatom minus. Towrnef^ 

inji. $06. 
Atriplex angufUfoUa bciniata. Bauh. hif^ o,. p. 472« 

t. 473» 
. - Atriplex fylveitris fecunda. Tabem^ ic, 4^7. 

Habitat ad Europae Jimetd. Q J PENTANDRIA DIGYNtA- jai 

« 

* • foUif integris. 

14. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-o- Vuivari*. 
vatis , floribus cooglomeraus axillaribus. M.fvec, 

ai6, ftfti. Atat* med^toS* Dal/b. parif. 77, # 
CtieuopodLum foUis triaugulari-ovatis. Hort. clif. 84. 

Koy, lugdb, 218. 
'Atriplex fsetida. BaulLpin, 119. 
Vulvaria. Dalecb, hift, 543. 
Habitat in Buropae cultis oleraceis. Q 

15. CHENOPODIUM foliis intsgerrimis ovatis. cau- p^iyfpef- 
le decumbente , cymis dichocomis aphyliis axilla-' »»*», 
ribus. 

Cbenopodium foliis ovatis integerrimls , caale decum- 
bente. Vir. cUff'. ai. FLfvec. 217,223, Koy.lugdb. 
218. DaUb,parif. 77. * . 

Blitum foUis ovatis. Hort^ cUf. 28* 

Blitum polyfpermum. Bauh. pln. ir8. 

Polyfporon caffiani, baflii> anguillare. Lob.hifl. 128. 

Habitat in Europae cuhis. Q 

i6. CHENOPODIUM foliis lineari - lanceolatis planls ScoparU. 
integerrimls. Hort^ cUff\ ^6. Hort. upf. 55. Roy. 
lugilb^ 220. 
Linaria fcoparia* Bauh. pin. 212« 
Ofyris. Doa. pempt. 151. 
Habitat in Qraecia , Japonia , China. Q 

17. CHENOPODIUM foliis fubulatls femicyllndrici^. «^^ithnuai, 
Chenopodium foliisfubulatis; fuperne plauis, fubtus 

convexis. Hort. clif. 96. Fl.fvec. 218, »24. Roy. 

lugdb» fl20. 
Kali mluusalbum, femine fplendente. Bauh.pin. 2S9. 

Morif hijl. 2. p, 610. f. 5- t. 33./. 3. 
Habiiat in Europae nCiritimis. 

18. CHENOPODIUM foUis lanceolatis fubcaraofis , «riltatiiin, 
integerrimis, corymbis di :hotomiS ariftatis axillari- 

bus. 
Chenopodium foliis lineari-lanceolaCis, racemis dicho- 
tome ramofis fetis lerminads. Ai. goett. 175». 
/?. Cheiiopodium vii^iaicum, foliis linearibus obtufis 
fubcanaJiculatis, pedunculis axiUaribus dichocomis 
mucicis. Sp. pL i. p. 222« 
Habitai in Sibiria , Virginia. O 
Unn^i Spec. plant. pars L X Caii- . 3*2 PENTANDMA DIGYNIA. 

C^vlis fpitharMus^ inaqualis rahqfo - patulus. Folia 
carnojaj lanceolata, ohufa. Corymbi axiUareSj dicho^ 
tomiy folio longiores^ termnatijpinis inermibus» Flo- 
res fcjiles in divaricatiombus. 

BETA 

jnaritijtta. i. BETA caulibus decumbentibus. 

' Beta caulibus decumbeatibus, foliis triaii{ularibus pe- 
tidlaetis. MIL dia. 
Beta f^veltris maritima. Bauh. pin. iig« Raj. angl^^ 

p. 127. 
Habitat in Angjlix, Belgii littoribus maris. 
vulgtrb. 2. BETA caule ereao. 

Beta. Hort. clif.- 83, Hort. upf. $6. Mat. med. iij. 
. Roy^ Ittgdb. fi2o, 
^^^ a Reta rubra vulgaris. Bauh.pin. 118. 
fS. Beta rubra major. Bauh. pin. 118. 
^. Beta rubra , radice rap». BauKpin. 118. 
k Beta lutea major. Baun. pin. iiS. 
i. Beta pallide virens majon Bauk pin. 118. 
Ocla, ^. Beta alba vel pallefcens, qus Cicla oSLQ]mTxasi£auh. 
pin. II 8* 
);. Betacommuois viridis. Bauh.pin. 118. 

. Habitat - d'' > forte a maritima , /« exoticis^ 

prognata, 

SALSOLA. 

kalL I. SALSOLA herbacea decumbens, foliisfubulatisfpi- 
Dofis, calycibus marginatis axillaribus. 
Salfola foliis puDgentibus. Hort, cliff. S6. FL fvec, 2o<J , 

225. Roy. mgdb. ftfio. Gron^ virg. a8. 
Kali fpinofo affinis. Bauk pin. 189. Morif hift. a. f 

5. ^ 33- /. II- 
Tragum. Cm. epit. 779. 

Habttat in Europs littoribus maris. © 

Flojita decumbens. Folia fubulata^ craffay fpinofa ^^ fub^ 

tu$ £? margine, uti ipfe caulis , fiabra f hifpida, Ca- 

lyces ciniii margine folidceo. 

Tragos. t. SALSOLA herbacea erefta , fblils fubulatis fpinolis 

IsvibuSy calycibus ovatis. Amcen. acad. 4. ^. 3x1. 
Kaii fpinofum cochleatum« Bauk pin. 2S9. 

Kali I 
«, PENTANDRIA DliaYNlA. 343 

Kali fploofum , foliis longioribus & anguftioribus. 

Tourtuf, in/l. 247. 
Dfypis theophrafti. Tabern, hljl. 4*3. 
Habitat in Europa aufiralL Q 
3* SALSOLA herbacea, foliisfubulatis mucronatis,ca- rofacsa; 

lycibus explanatis. 
Salfola foliis cobico - fubulatis mucronatis , calycibus 

corolliformibus obtuiis coloratis crenatis. /Jort, 

Kali humile , alis purpureis ilorem rofaceum mentiea- 

tibus. Buxb. cent. x. p; 9. t, 14. /. d. 
Habitat ad ACxx feptentrionalis falinas. 

4. SALSOLA frutefcens proftrata, foliis linearibus pi- proftrita. 

lofis tnermibus. Amxn. aead, 2. p. 345. * 
Salfola liguofa, ramis filiformibus adicendentibus,flo« , 

ribus conglomerato - fpicatis. Lajl. it. 131. ♦ 
Habitat in Aiia boreali^ Hifpania. t> ^ 

5. SALSOLA frutefcensj foliis ovatis acutis camori^i. Termiculita. 
Salfola fruticofa , floribiis fpicatis alterois folitariis. 

Lcejl^ it, 129. * 
Kali fhiticofum, erics folio. Buxb. cm, i. p, s. t. 

14../. I» 
Kali geniculatum apbyllanthes , gilvls paleaceis florci- 

lis, hifpanicum. Baj^ rar. 501^ r. 215. 
Habitat in Hifpania« 1> 

4. SALSOLA herbacea patula , foliis inermibas. Guett. Soda. 
Jlamp, 426« Sauw monjp, 7. 
Kalimajus, cochleato femine. Bauh. pin. 237. 
KalL Dod. pempt. %u 
Soda, Kali magnum, fedi medli folio. L6b. ic. 394. 

Hcbitat in Burop» auftralis falfis. Q 

» < 

7. SALSOLA diflSifa herbacea, foliis teretibus glabris, fatlnu 

floribus conglomeratls. Lxfl. it. 132. * 
Kali hifpanicum fupinum annuum » fedifoliisbreviori' 

bus. jujf. alt. parif 1715. f 74. 
Kali minus alterum. Bauh. pin, 283. 
Habitat in Hifpanis auftralis maritimis. O 

8. SALSOLA diffufa berbacea, foliis teretibus obtufis hlrfuta. 

tomentofis. 
Chenopodium hirfatum. Sp. pl. i. p. 221. 
Kaii mmus villofum. Baiui, pin. 289* 

X 2 Kali i 284 PENTANDRIA OIGYNlA. 

Kali parvum hirfutum. Bauh. bifi. 3. p. 70«* 
Habitat in Daniae, Monlpelii maritlnus. Q 
^fa. p.SALSt >LA patula herbacea, foUisfemiteretibus obtufis* 

ramis reiiexis. 
CheDopodium foliis linearibus obtufis fubtus convexls, 
,. caule ramolb: ramis deflexis. Hort.upf. 55. Sp. pl. 

Chenopodium maritimum, foliis fedi teretibus. Btixh^ 

cent. I, p. ai, t. 31. /, i, 
Habitat o/ A&racanum. Q 

aiamma. 10. SALSOLA erefta ramofiflima herbacea , foliis fili- 

formibus acutiufculis. 
Chenopodum altiflimum. Sp. pl. 221. Hort.upf, 55.^.3. 
Chenopodium altiflimum, fcdiis fucculentis. Huxh, 

cent, I. p. 21. t. 31. f. 2^ 
Kali gramineo folio. Bavh. pin, 289. prodr. 13^. Burf 

XVL 20. 
/i- Saifola foliis filiformibus ioermibus mucronatis , cau- 

le ramofifllmo. Hort- upf. 56. 
Lerchea foliis filiformibus acutis. HcdL g<ttt. 2. p. 22. 
Habitat ad Salinas Italise, Saxouiae» AflracanL Q 

fniticpra. II. SAL50LA erefta fiiiticola, foliis filiformibus ob- 

tufiufculis. 
Chenopodium foliis linearibus teretlbus carnofis, cau- 
le fruticofo. Hort. cliff. 86. Sp. pL i, p. «21. Roy. 
lugdb. 220. Guett. flamp. 2. p. 425. 
Chenopodium, fedi folio mioinio, fir6tefcensperenBe. 

B. Duham. arb. i. p. i6^. t. 62. 
Lerchea foliis obtufis. HalL gcstt. 21. 
Kali fpecies Vermicularis marina arborefcen$. AucA. 

hilL 3. p. 704. 

Anthyilis chamaephithydes firutefcens. Bauk pin. 232. 
Sedum minus arborefcens. Afunt, hift. 469. 
Hahitat in maritimis Gailiae» Hifpaniae» Perfi». "I^ 
Semina cochlea forma praccdentes ad Salfolas revocat 
apud MicheL florent. 128. 

ANABASIS. 

tamarifcl. i. ANAB ASIS foliis fubulatis, fruaibus exfuccis, 
foiia. Kali fruticofum hifpanicum, tamarifci folio. Tournef, 

injl 247. 

Habiiat in Hifpania. % 

FrU- PENTANDRIA DIOYNIA. z»< 

Fnitex ramidis albis , glaberrimis. Folia fubulata , 
triqueiray lamarifci, Flores fubfpicati , folitarii , 
axillares. Calyx triphyliu^j major. Petala quin- 

iiue y ovata^ calyce minora^ Stamina quinque, corol- 
a longiora^ Germea conlcum definens in Stylum fu* 
' huLuum^ Stigmatibus tribus j obtufis. 

s. ANABASIS aphyUa: articuUs emargioatis. Amxn. aphyUa. 
acad. 2. p. 347, Gron^ orsent, 73. 
KaU bacciferum j Micorniae &cie. Buxb. cent. t. p. 

II. r. i8- $ 

KaU geaiculatum alterum f. minus. BaSih. pin, 289. 
JUdbitat ad maris Cafpii litora Q cirea Tripolin» % 
3. ANABASIS foliis fubclavatis. Atnm. acad. 0.^.347. (blioflu 
Kali bacclferum, foUis clayatis« Buxb. cent. i.p. 19. 

t. 19. f. I. 
Halitat ad maris Caf^ii Utora^ Q 

C R. lltf S> d A" • g 

j. CRESSA. -^m»rn, ^icji. i. p. 395. SfKi». mo«/p. 92. tsnxxau 
AntliyUis. Mp. exot. 157. t. 1^6. Raj. Juft, SLis.A1agn. 

char. 2it. ^ 

Quamoclit minima liumifura paluftris , Iierniariae folio ; 

Tournef. cor. 4. 
Chamapitliys incana , exiguo foUo. Bauh. pin. 249. 
Lyrimachi» fpicatx purpureae affinis,florculis incacu* 

mine cauUs, pluribus guafiin nodos junAis. /M. 

alm» 23(J. t. 43. f. 6. 
Habitat in Ctetz^ Utoribusfalfisj Roma; ad ojlia. 

TRIANTHEMA. 

f. TRIANTHEMA. Sauv, meth, 1^7. Knipk orig. 4. Pormlm- 

prafat. ^ ftrum. 

Portulaca curaflaviCa procumbens, capparidis foUo, 

flore mufcofo, caprula bifurca. Htrm. par. »13. t. 

213. Jtaj. fuppl $06. 
Portulacae affinu , foUo fubrotundo , flore pentapetalo 

dilute purpurea Sloan. jcm. 89. hi^. ^» f* «05. Raj. 

fuppL 506. 
KaU curaflavicum procumbens , foliis fubrotundis. 

Pluk. alm. SIC2. f, 95. /. 4 
Habiiat in Jamtica, Cural&o. 
Flores non vidii anjlamina 5-10? an Stylus i.? 

X3 QOJVI. . 3fi6 globofau )' peresikls. hlilpld». bniUItna. fetrau. interrupta. ftiva. PENTANDRIA DIGYNIA- 

GOMPHRENA. I. GOMPHRENA caule^eredo, foliis ,ovato -1311060- 

latis,capitulis roiltariis, {^eciunculis diphyllis. Hort. 

cliff. %^! Hort, upf. 57. FL Xfy]L 115. ^zr. cliff.9,2. 

Roy. litgdu. 418. ' ' ^ 

Amaraittbo affinis indiae orientalis, floribus conglo- 

n) ratis 9 ocyniallri folio. Brtyn^ cetu. 109. r. 51. 

Comm. kort, 1. p. 85. r. 45. 
Flos globbfus. Rumph.amb, 5, p. 289. r. 100./. ft. 
Habitat in Indijt. O 
ft« GOMPHRENA foliis lanceolatis> capltulis dipbyK 

lis, flofculis perianttiio proprio diflinAls. 
Amaranthoides perenne, fioribus firamineis radiatis. 

Dill. elth. 94. t. do. /. 122. 
Habitat in Bonaria. 2f. 

3. GOMPHRENa caule erefto , capitulis diphyllis , 
foliis crenatis. 

Nin-angani. RKeed. moL 9. p, 141. r. 79; , 

Habitat /» Malabaria. 
fhres carulejcentes. 

4. GOMPHRENA caule ereao, foliis ovato oblon- 
gis, capitulis aphyllis globofis pedunculatis. Amm. 
acad, 4. p. 3x0. 

Amarantho affinis brafiliana, glomeratis parvisque 

floribus Breyn. cent. t. 52. 
Habitat in Brafilia. 

5. GOMPHRENA caule erefto brachiato, capitulls 
folitariis terminalibus felElibus, calycibus ferratis. 

Habitat in America. 

6. GOMPHRENA cauleerefto» (^ica lnterrupta./;oy. 
' bigdb. 419. 

Habitat in America» 

7. GOMPHRENA pedunculis oppofitis bifidis tricapi- 
tatis, capHulo intermedio fe<Eli. 

Grmphrena pedunculis ad alas geminatis trlcapitatis, 
, HorL clifi. 87. 

Habitat in Vera cruce. 

BOSEA. 

ycrvamora. i. BOSEA. Hort.^cUff. 84. Roy* %*♦ **3- PENTANDRIA DIGYNIA. 347 

t 

Tilia forte arbor racemo& , folio longiore fubtus al- 
bicante nervis purpiireis infignito^florepentapetalo 
purpureo. Sloan. jam. 135. A//f. a. p. 19. r. 158./ 3. 
Kaj. dendr, SS» 

Frutex peregrinus horto bdfiano yervamora diftus. 
JVdtJiort 24. r. la 

Habitat in Canariis infulis. f^ 

ULMUS. 

I. ULMUS foliis duplicato • ferratis : baii inxqualibus. campeftrli. 

Ulmus fruftu membranaceo. Hort. cHff. 83. FLfrec. 

219, 226, Mat, med. 105. Roy, lugdb, 223. Dalib» 

parif 8^. 
Uimus campeftris & theopliraftl Baulu pin. 945. 
Ulmus, Doa. pempt. 837. 
Hahitat in Europa ad pagos^ aGadesin Gejlfieiam, '^ 

%. ULMUS foliis aequaliter ferratis : baii incqualibus. americana« 
Uimus frudu membran^ceo , folijs fmiplicimme fer- 

ratis* Gron. virg. 145^ » ^ 

Habitat in Virginia. ^ 
j. ULMUS foliis aequaliter ferratls : bafi fequalibus. pumye, 
Ulrous liumilis. Amnu rutk 260* 
Ulmus pumila, foliis parvis, glabra, cortice fungofcx 

Pluk. alm. 293* 
Habitat iri Siblrla* l^ 

N A M A. 

1. NAMA caule erefto glabro, foliis linearibus , flori- ZeyUnica. 

bus racemofis. 
Namaf Amjen, acad. i. p. 395. Fl. Tj^yL 117. r. 2. * 

Kniph. orig. 4. praf. 
Alfinfi verouicae affiois , gratiolae foliis, maderallpata- 

na. Pluk. alm. 22. /• 130. / 2. 
Habitat in India. O 

2. NAMA caule decumbente , foliisobovatis^Horibus jamaiccnfis. 

foli|tariis. ^ , 

Jfama reclinata villofa , foliis ovatis , petiolatis mar- 

ginatis recurrentibus , floribus folitariis. Brown. jastu 

1S5. t. is.f. a. 
Habitat in J-iniaica. 
iorolla monopetala , cylindrica t quinquecrenata f longitu- 

dine calyas* Brown. 

X 4 HY- 'I ats PENTANDRIA DIGYNIA. 
HYDROLEA. fpiooili. ,. HYDROLEA. 

Planta lacuflris f. pakiflris (Jpinofa. Lejl. it. 31«. 

Habitat ii Americd meridionnli^ If. 

Cauies erefii , fcdaUs : Ramis alternis. Foiia lanccm- 
lata y fcjjilia ^ fubundulata j vifcofa: Spina axiUarcs^ 
patcntcs. Flotes tcrminalcs yfidfcjfdcsy pcuuij con- 
fcrtL 

HEUCHKRA. 

aincrJcaai. x^ HEUCHERA. Hort. cliff. 82. Gron. virg. 29, Roy. 

lugdb. 437. 
Cortufk americana, flore fguallde purpureo. Hcrm. 

parai. 131. r. 131, 
6aQicula f Cortufli americana fpicata , floribus fqua- 

iide purpureis. Plyk. alm. 332. /• 58« / 3* 
Habitat in Virginia. 2f. 

SWERTIA. 

pereaniB. i. SWERTIA coroilis quinquefidis, fbliis radicaiibus 

ovaUbus, 
Swertia, Hort, cliff. 53. Roy, bigdb. 433. 
Gentiana coroiiarum iaciniis neftario gemuio notatis. 

Alonnicr. obf. 154. 
Gentiana paiuftris iatifblia. Bauh. pin. 188- 
.Gentiana XII. punftato flore. CM hift, x.^. 315. 
Habitat in Heivetiae , Bavarix , Galli» dpinis» 2f. 

diffBrmJi. ^, SWERTIA coroiiis quinquefidis: terminalifexfida, 

pedonculis longiflimis , fbiiis l^earibus. 

Gentiana foliis iinearibus acuminatis , peduncuUs lon* 
giilimis nudis unifloris oppofitis. Gton. virg. 30. 

Habitai in Virginia. 

roui(«. 3. S WERTIA corollis quinquefidis , foiiis lanceolato* 

iinearibus. 
Habitat in Sibiria. D. Gmclin. © 
I^hnta fpithamaa, Folia lanceolato-lincaria; Rami 

aberni , pcdunculis unifloris ; Corollaef plana. 
€oi]dailati« 4. SW£RTIAcoroiiis^uadrifidisquadricomibus.^(rii« 

acad^ 2. p. 344. * 
Hohiw in Sibiria 9 Gmchn ; Canada , Kdm. O 

5. SWER- L«..a PENTANORIA DIGYNIA. ft» 

5..SWERTIA coroUis quadrifidis ecornibos. jtmcin. didiotoflui, 
acad* 2. P. 345. * 
Uabitat in &ihvlisu D. Gmelin, Q 

GENTIANA- 

* CoroUis quinquefidis fiAcampaniformUms. 

1. OENTIANA corollis quinguefidis rotatis verticil- lutta. 

latis, calycibus fpatliaceis. Hall. heh. 479. 
Gentiaua floribus lateralibus confertis pedunculatis , 

corollis rotatis. Hort. cUf. 80. FLfvec. aoi , »«7. 
' Mat. mei, iio. Roy. lugSb. 43A, Sauv* monfp. 136. 
Gentlana majorlutea. BcwKpin^ i87« FU kpp. 96. 
Geutiana. Cam. e/^ir. 415. , 

Aftcrias. Reneal. fpec. 64. f. 63. 
Hahitat in Mpihus Norvegids , HelvetidSs Apennlnis» • 

Aufbiacis, Pyrensis, Tridentinis. 2f. 

z. GENTIANA coroUis quinquefidis campaniformlbus puipom. 

verticillatis« calycibus fubl^athaceis. 
Gentiana corollis campaniformibus vertidllatis, foliis 

imis petiolatis ellipticis. Hall. keh\ 47^. 
Gentiana major purpurea. Bauh. pin. 1 87. 
Gentiana major, flore purpureo. Oed, dan. U 50. 
Gentiana major alia. Cam. epii. 416. 
Coilanttia. ReneaLfpcc* 6$. 
Hahftat in alpibus Helveticis, Pyrenais, Norvegi* 

ds. 2(. 
Planta^ qurm fuh nomine Gentianae majoris lutex . flo- 

ribus punftis carentibus campanuiae forma C. B.i 87. 

meminity hujus fpecies erat, lefla a Burfero. 
}. GENTIANA coroUisquinquefidiscaropanulatispun- punftaia. 

ftatis verticillatis, calydbus quinquedentatis. 
Gentiana majorv flore pundtato* Bduh. pin. 187. 
Habitatin Helveti», Sibiriae, Auifariae» Stiriae, Rbe> 

tiae alphis^ Q^ 
. Hi/us varietatem legit CI. * Gmelinus in Sihiria foliis 

tineari' lanceolatis y Fhrihu^ termlnalibus ternis ^ pe-. 

iuncuUs propriis , corollis Jlavis punflis fparjis purpu- 

rafctntihus. 
4. GEKTIANA corollis quinquefidis campanulatisop- Ifdepiadta. 

pofitis fefSUbus, foliis amplexicaulibus. 
^Gentiana foliis ovato - lanceolatis floribus campanula- 

tis in alis feffiiibus. Hall. helv. 478. 

X 5 Gen- ss^ PENTANDRIA DIGYNIA. Gentiana floribus lateralibus folitarii^ reflilibus , coro> 
lis ereftia. Hdrt. cUff. 80» Roy, btgdb. 43^. 

Gentiana afclepiacUs folio. Bau/u pin^ tsj. 

Dafjrflephana. Rened. fpec. 67. t. 58. 

Hdbitat in alpibus Helvetiae , Pannoniae « Maurita- 
njae. 2|.* 

Folia tf oauUs truciatim oppqfita ; Calyces longitudine 
CoroUa. 

foemo* 5. 6ENTIANA corollis quinquefidis campanulatis op< 
fuilie» pofitis pedunculatis « toiiis iineaiibus. 

Gentiana floribus terminalibusraris, «coroUis ere^ 
> piicads » foliis linearibus. Hort. cUff, %o. Fl Jvec. 

soA , Aa8. Roy» lugdb. 43^. Dalib. parif. 81* 
Gentiana afiguftitblia autumqalis major. Baukpin.iS9» 
Gentiana paluftris anguftifolia* Bauh. pin. x88. 
Cyana* Reneal. fpec. 69. r. 63. 
Habitat in Europae pafcuis kumidiufcuUs. 2f. 

ftpQniila. c. GENTI<^NA coroliis quinquefidis campanulatis ven- 

trlcofis verticillatis, foliis trinerviis. 
Gentiana floribus ventricofiscampanulatis ereAisquin- 

quefidis, foliisovato-laficeolatis. Gron, vzVr^.a^. 
Gentiana major virginiana , floribus amplis odiroleu* 
' ' cis. Pluk. alm. 166. t. iS6. /. r. 

Gentianavirg^niana «fkponariae folio,fiorec8eruleolon- 
giore. Morif. hifi. 3, p. 484*/. li. ^ 5./« 4. Guesb^ 
car. I. p. 7a r. 70. 
Habitat in Virginia. ^ 
TiUofa. 7, GENTIANA corollisquinquefidiscampanulatisven- 

tricofis, foliis viilofis. 
Gentiaua floribus ventricofis campanulatis ereftis quin- 

2ue&dis , foliis oblongis acuminatis leviter villofis, 
Won^ virg. 145. 
Habitat in Virginia» % 
acauni.' 8* GENTIANA co;;olIa quinquefida campanulata cau- 

lem excedehte. 
Gentiana coroUa campanulata caulem longitudine ex- 
cedente. Hort. cUff. 81. Roy. btgdb. ^^2* Hall. heh\ 
^ 477, Saux*. monfp. 13*. 
- Centiana alpina latifolia , magno flpre. Bauh. pin. i87« 

prodr* 97. 
/8. Gentiana alpina anguftifolia , magno flore» Bauh.pin. 
i87» 

Thy- PENTANDRIA DIGYNIA. 3jx 

ThylacitiS. Reru^. fpec. 70. t. '69- 

9. GKNTIANA corollis quinquefidis coronatls crena- enltate. 

tis, peduQCulo terminali longiiOmo dicliotomo. 
Centaurium minus niaritimumy aroplo flore csruleo. 

Plunu fp€c, 3. ic. Si. f i, 
Hdbitat in America« © * 

* * Corqllis quinquefidis infundibulifomibus. 

10. GENTIA^A corolla cjuinquefida infundibuliformi Tenui. 
^ caulem excedente , foliis radicalibus contertis majo- 

ribus. 
Gentiana flore unico tubulofo , foliis ad terram con- 

geftis acutis. HalL kelv, 475. 
Gentiana alpina vernamajor. BauK pin. iW. 
Gentianella verna minor. Ckf. hifi. 315. 
Ericoila. Reneal. fpec. 75. t, tfg. 
' Habitatin alpibus kelveti», Auftriae, Rhetiae, Pyre- 

naeis* 2f- 

11. GENTIANA corolla quinquefida infimdibuliformi btvarfc». 

ferrata , foliis obtufis. 
Gentiana foliis ovatis, caule unifioro, fiore ferrato. 

Hali helv. 4j6, 
Gentiana caule unifioro , flore hypocrateriformi quin- 

quefido: laciniis fubrotundiscrenatis. /iferr.ci/]^ 8i* 
Gentianella elegantii&ma bavarica. Cann hort. 55. t* 

15. f' ft. 
Habitat in alpibus Hetvetiae, Bavariae, Sveviae. 

is. GENTIANA corollis auinquefidis infundibulifor- turea 
mibus acuminatiflimis : rauce imberbi mutica , ramis 
oppofitis. 

Gentiana alpina pumila, flore aureo. Barr. rar. 3. r. 
104./ I. 

Habitat in alpibus Burdegalenfibus & Lapponiae Nor' 
vegic£. D^ C. Solander, Q 

CauUs ereftusj jpithamxus. Rami ad radicem olures^ • 
pann^ Q laterales oppqfiti valde ereSi. Foua Ra- , 
dicalia ovata y glabra , parvd; Caulina Jimilia , ma- 
jora « JefpUay obtufiufcula. Flores terminales pauci 
in capitubtm. Calyces atfgujii « fubpeduncukti « in 
laciniat 5 fubulatas div^. ^ CoroIIae infundibtdi^ 
formes t tubo longitudine calycisi Linibe fiavo : laci- 

niis 93* PBNTAMDRIA OtOYNIA. Binlll. •qude». niis 5* i^^KZir acwmnatis^ integerrimis^ absque dentibus 

interjefHs. 
13. GENTIANA corollis quinquefidis infiindibulifor' 

niibus , ramis uniflorjs altemis. 
, Gentiaoa coroliis infundibuliformibus quioquedentatis, 

ramis altemis unifloris. Flfvec. 204, s^r. 

Gentiana.corollainfundibuliformi: denticuio laciniis 

ioterpofito. FL lapp. 95. ♦ 
Gentiana.liumillima, caule ramofo, tubo floris lon^ 

giflimo. HalL helv, 475, t. 7- / 5- / 

Oentiana aipina aeftiva , centaure« minoris folio. Bauk 

pin. 188- 
Gentiana JX. Oed. dan. r. 17. 
Habitat in Lapponis, Helvetis^Pyrenaeis ^mmis al^ 

pibus. O 

X4« GENTIANA. corollis quinquefldis infundlbnliibr* 
mibus terminalibus fefluibus , foiiis marg;ine mem- 
branaceis. 
Gentiana foiiis margine membrajoaceis bafi coadunatis, 

ylman. acad. 2, p. 343, 
Gentiana liumiiis aquatica verna. Jmm. rufK 4* ^ x- 

Habitat in Sibiria. Amman. O 

15«, GENTIANA' coroUis quinquefidis hypocratetiibr* 
mibus, caiydbusplicato-alatis. Scop. catn^ d^s^ 
Gentiana utriculis ventricofis,. Bauh. pm. i88- 
Gentianelia caerulea cordata. Column. ecpkr.2%o.t.2%i, 
Gentianelia aiinua , azureoflore. Barr. rar. 18. ^/4S« 
Habitat in jttjnbus HelvetiSy Auftris, Italiae. O 

Bxacoidei. j6. GENTIANA corollis quinquefidis hypocraterifor* 

mibus» odycibus membranaceo-carinatis, caule 

dichotomo, foliis cordatis. 
Centaurium perfoliatum, ficrum calyce membranaceo 

ventricofo. Burm afr. ao8. t. 74. /. 5, 
Centaurium luteum flore amplo , capfula quatuor alis 

membranaceis. Pluk. d/m.208. t. 275. / 4, Seb.muf 

I. r. 9d. /* I. 
Habitat ad Cap. b. Ipel O 

eefiu\irlui05 17. GENTIANA coroUis quinquefidis infuodibulifor- 

mibus» caule dicbotomo. etileilofli, Gen- PBNTANDRIA DIGYNIA. 333 

Gentiaoa foliis lineari - lanceolatis , caule dichotonKK 
corollis infundibuliformibus quinquefidis* Hort.elif, 
81. FLjvec. Ao5,a3». Mat.med. 112. ftylis linipii- 
cibus. f^ir cliff. 21. Roy. bigdb. 7. Dcdih. parif.^i. 

Centaurlum mlnus» Bauh. pin, 278« " 

EritliraBa. Renealm. fpec. 77. r. 75. 
/i. Centaurium nunu& pumilum ramofiflimum. jt. ceL 157« 

. Rofen. (catu i :>. 

Centauilum minus paiu^e ramofiffimum; flore pur- 
pureo. VailL parif 32. r. (J. /• i. f 

Hdbitai in Europs apricisj prafertim maritimir, 

Centaurium paluftre minimum, flore inapertoj FidO. 
parif 3». t. 6. f. a. vel huic affims vel Saroihr£ fpe - 

' cies ut^ D. Aymen. 

18. GENTIANA corollis quiaquefidis infuadibulilbr- fpicatt. 

mibus, floribus alternis feflilibus. 
Gentiana coroUis infundibulitbrmibus quinquefidls Ia« 

xe Ibicatis, foiiis ianceolatis. Savv. monfp. 13^. 
Centainrlum minus ijpicatum aibum. Bauk. pin. «78« 

prodr. 130. t. 130. Bauk. hijl. 3. p. 353,' 
CentaurUim minus album. Tahem. ic. 780. 
0. Centaurinm minus fpicatum, flore rubello. Tourmef. 

inft. iftft. 
Habitat in Euganeis V Monfpelii , Italiae pratis fm- 

midisherbqfis. Q 

19. GENTIANA corollis quinqucfidis iDfundibuUfor- TerdclUatt. 
mibus , fioribus verticillatis , caule fimpiiciflimo. 

Centaurium minus ad alas lloridum. Flam. fpec. 3* iV. 

81. /. «. 
Habitat in America. 

fio. GENTIANii coroilis quinquefidis iQfundibulifor'- qdoqiief»* 
mibus* caule acutangulo , foiiis ovatis amplexicau- luu 
libus. 
Habitat in Peofyivanla. Kabn. 

Pianta maffutudine t^ fiatwra fetpiemis. Caulis indi-^ 
vifus^ tetragomts angulis membranaceis» Folia ova» 
ta^fejfdta^ amplexicaulia j trinennay acuta. Pedun- 
culi oppojitiy apice ferentes Flores quinqucy fubpe* f 

dicellatos. Calyces brevijfimi^ augujti. CoroIIae iVi- 
. fundibuliformes , JidfacruUa : Umbo parvo « fauce , 

pervia. 

21. GF.N- S34 PENTANDRIA. MGYNIA. tphylla. Ai. QBNTIANA coroUis quinquefidis hypoctaterifor- 

mibus, caule aphyllo. Jacq. ainer. 17. hijl. t. 6: ' 

Habitat in America. 
FloiUa minima Jiliformis vix ramofa. 
AmwSOu aa. G£NTIANA corollis quinquefidis hypocraterifor- 

mibus &uce barbatls. 
Gentiana corollls hypocraterifomiibus fauce barbatis. 

Hort. cUff. 81. ft fvtc, $03, 229, Roy, lugdb. 432. 
i DaUb. pdrif 8x. Mat- med. m. 

Gentiana doribus conferds fitucibus membrannla laci- 

jDiata claufis « fbliis ovato - acuminatis. Guctt.Jlamp. 

303. 
Gentiana pratenfis , flore lanuginofo. BauJu pin, 188. 
Gentiana autumnalis ramofa. Sauk, pin^ 188. ' x 
Opfantha, Reneal,fpec. 71. 
Habitat in Europx pratis. 

* * * CoroUis tton quinquejdis. 

ctmpcflrii. ^3.^ GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. 

Gentiana corolla hypocrateriformi tubo villis claufo , 

calycis foliis alternis majoribus. FL Ifipp, ^ FLfvec, 

003. fi. 230. 
Gentiana purpurea^minima. Column, ecphr, i. p. 283. 

r. 22U Barr. ic. 97. f d. 
Gentianella alpma verna minor. Bauh. pitu 188. 
KyrytEalia. Renealm. fpec. 72. 
Habitat in Europae pratis Jtccis. O 
Pracedenti nimis affinis & fere varietas aut hybrida^ 
ciUau, ft4. GENTIANA corollis quadrifidis margine ciliatis* 

Gentiana corollis hypocrateriformibus laciniis marg^e 

barbatls Hort, cliff, 8i. 
Gentiana anguftifolia autumnalis minor , floribus ad 

latera pilofis. Bauh. pin. 188. 
Gentianella caeriilea oris pilofis. Bauh. pin. 108. 
* Gentianella caerulea fimbriata anguftifolia autumnalis. 

Column. ecphr, i. p. 222. t, 221./. i. 
Habitat in Helvetix, Italiae « Canadae' mon//Z^. 
CrnoUta; 25. GENTIaN A corollis quadrifidis unberbibus , flo- 

ribus verticillatis feffilibus. 
Gentiana floribus confertis termlnalibus , corollis qua- 

drifidis imberbibus Interjeao denticulo. Hort, cliff. 

8 1 . Roy, lugdb. 432. Dalib. parif 8«. 

Gen- PENTANDRIA DIGYNU^ j3j 

< OehtiaQa cruciata. Bauh. pin. iss. ^ - 

Gentiana mioor. Cam, epiu 417. 
Tretorrhiza. Renealm. fpec, 74. r. 73» 
Habitat w PannoniaB, Apenninorum, Helvedae monr 

tqfis apricis , ad vias , ^in Jleriiibus, !2f. 

Corolla denticuli bijidi Jtint, 

si6. GENTrANA corollis quadrifidis, floribus acauli- ftfflU, 
bus , foliis ovatis. 
Gentianoides flore luteo. Fewitt. peruv. 2^ v.20 i xjl 
Habitat in Cmi ^ /'• «0.^.14. 

«7. GENTIANA coroUis quadrifidis imberblbus , cau- iUllbnnls, ' 
le dictiotomo iilifornu. 

Gentiana corollis infundibuliformibus quadrifidis, pe- 
dunculis ternis , foliis linearibus. Sauv. monfp. 13» 

Gentiana caule dichotomo, folilsiiiiearl-lanceolatis' 
floribus infundibuliformibus quadrifidis longii&fle 
pedunculatis. Guett. Jlamp. i. p. 305. DaUb. parif. 82. 

Cefitaurium paluftre luteum minimum. Ra/. hyl. looa. 
Vaill. panf. 3«. t, 6. /.3. 
• Centaurium pufillum luteum. C. B. «78. jMagn. morfy. 
232. 

Habitat in Gallia. O 

58. GENTIANA corolJis odifidis, foliis perfoliatis. perfbiiatn. 
LmzJI. hifp. 33. 

Geiitiana caule dichotomo , foliis connatis , corollis 
oftifidis. Hort. ctiff. 81. £? 49<J. Roy. lugdb. 433. 
Dizlikparif 82. Sauv. n^iffp. 135» Lflp/f. it. 133. » 

Centaurium luteum perfbliatum. Bauh. pin. 278. 
iWor// hifi. s^ p. 565. t 5. /. 26. /.1,2. 

Centaurium parvum, flore luteo. OSij/: Az/f. 2. p.i8«. 

Chlora. Reneal.fpec 80. t. 76. 

//oAf/flr /n Gallia, Anglia, Hifpania, briente. O 

PHYLLIS. 

1. PHYLLIS ftipulis dentatis. Roy.lugdb. 92. nobla. 

Phyllis.. Hort. cUf. 87. Hort. upf 57. 
Valerianella canarienyQs firutefcens Simpla nobla difta. 

DUL tltk 405« ^» «99-./ 38^. 
Bupieuroides quae Arbor umbellifera. IVakh. hort. 1 r, 

r. 64 

HAiiot in Canariis. % 

2. PHYL- ' 33^ FENTANDRIA DIGYNIA- iodte HMkium. tqvttlcnm. planunu A, PHYLLIS ftipulis integerrimis. Roy. lugd. 92. f 

Habitat in India. "^ 
Flores hujus mhi iguoti funt. 

ERYNGIUM. 

I. ERYN6IUM foliis radicalibus rubenlifbrmibus ftr- 
ratis ; floralibus multifidis, caule dicliotonio. 
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis, denti- 

culis fubulatis. Gron^ virg. 30. 
Eryogium foetidum , follis inferioribus anguflls ferra- 
tis ; fuperioribus laciniatis & aculeatis. Brown. janu 

185. 
Eryngium americanum fcetidum. Herm. lugdb, 235. 

Eryngium , foliis angufiis ferratis » foetidum. Sloan^ 
jam. 127. hiJLi* p, 264. t, i$6, /- 3» 4. 

//a^/W zVi Virg^nia» jamaica, Mexico, Surinamo. 2|. 

Planta fottida^ antihyfierica^ Scrpcntibus adverfa. Ca-^ 
pitula cylindrica. 

s. ER YNGIUM foliis gladiatis ferrato-fpinofis ; florali-. 

bus indivifis, caule funplici. 
Eryngion^ fbliis giadiatis utrinque laxeferratis,dentl< 

culis fubulatis. Hort.cliff, 88- Roy^ lugdb.$2g^ 
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferrads : fum- 

mis tantum dentatis fubulatis. Groh. virg. 146. 
Eryngium americanum 9 yuccs folio, fpinis ad oras 

molliufculis. Pluk. dm. 13. t. 175. /. 4. Raj. fuppl. 

2Z9' jyiorif. hijl. 3. p. 167./. 7. t. 37./ fti. 
Scorpii fpina. Hem. mcx. ssa. 
/i* Eryngium lacuftre vireinianum , floribus ^ ex albido 

caeruleis, caule & foliis ranuncull flammcl minoris. 

Piuk. alm. 1 37 t. 39 tf. /. 3. 
Habitat in Virginia. 2J. 
Fccics Q foiia Brometia minoris , fcd hcc ciliata fpi- 

nis capiUaribuT Jlcxilibus mitibus. Palc£ Florum ma^ 

jorcsfunt^ 

• 

3. ERYN6IUM foliis radicalibus ovalibus planis cre- 
oatis , capitulls pedunculatis. Hm, elijf. 87. Hort. 
upf, 37. Roy- lufdb. 92. Dalib, parif 83. 
Eryngium latifolium planum<t Baun.pin, 87. 
Eryngium ppinonicum latifolium. Uuf hifi. s. p. 153. 
Habitat in Riiflia, Polonia, Auftria, Helvetii 2J. 

4. ER YN- FENTANDRIA DIOYNLA. 337 

4. ERYNOIUIVl foliis radicalibiis oblongis inciils , cau- puiiUuin. 

le dichotomo, capitulis felGlibus. Hort. cliff. 87« 

Roy. lugdb. 93» 
Eryngium planum minus. Baulu piru ^^6, 
Eryngium pufillum planum moutoni. Quf. hijl. s. p. 

Habitat in Hifpania j Oriente. 
$. ERYNOruM foliis radicalibus fubroturtdis plicatis mwitljnura, 

l]pinofis.capitulis pedunculatis* Hort. cliff. 87- Jtt 

jvec. «ao, »33. Roy.lugdb. 93. 
lEryngtum maritimum. Bauh. pin. 38^ 
Eryngium marinum. Cluf. hijl. %. p. 169. Quiu epit. 

448. 
Habitaz ad Europae Uttora ar^noja maritima. ^ 

6. ERYN6IUM foliis radicalibus cordatis oblongis» tipiAum. 

caulinis pinnatifidis , capituiis fubcylindrlds. 
Erjrngium alpinum cxruleum 9 capituUs difMlaci. Bauk. 

pin. ^8<J. 
Eryngium caeruleum eenevenfe. Lo^. zV. 2 p. »3» 
Habitat in alpibus Helvedae» Italiae* 2|. 

7. ERYNGIUM foiiis radicaiibus cordatis, caulinis triittfpidt* 

palmatis auriculis retroflexis ,.paleis tricufpidatis. tunu 
Amxn. acad. 3. p. 405* ♦ 
Eryngium foliis radicalibus ovatis crenatis petiolatis, 
capitulis pedunculatis. Gron. orient.^6. 

;iumfyr]acumramonus, capitulis minoribus nileis. Morif. hift. 3, 0. 166. f. 7. t. 37. /, i^. 
Eryn^um capituiis pfyliiL Bocc.Jk. to. 
Habitat in Hifpania, SiciUa» Qriente. ^ 

%. ERYN6IUM foliis amplexicauUbus pinnato-ladnia«> ampeftre. 
tiSL Hort. cliff. 87. Mat. mcd. 1 14. Roy. lugdb. 93. 
Eryngium vulgare. Bauh. pin. ^S6. 
Eryngium campeftre vulgare. Quf hifi. a. p. 157. 
Hatitat in Germaniap, Gaiiis , Hifpani^ » Itaiis iacul' 
tis. 2f. 
9. ERYNGIUM foliis trifidis bafi fubpinnatis. araethym< 

Eryngium montanum amettiy(Unum* Bauk. pviu 385. a«ub, 

Atorifhljl. 3.p. 16$. f 7. t. »s.f^n. 
Eryngium totum caeruleum. BcsL eyft. o. 11. t, %.f. 4. 
fi^ Eryngium minua trifidum lii(][»anieum. Barr. ic^ 35. 
Boec. muf. t. 71. 

\plant.pars I. Y A&- # • 33^ PENTANDRIA^ DIGYNIA. luiibellati. Hcibitat in Styriae montibus» 2f. ' ^ 

Folia lineatia^ femitrijida ^ inferne fubDimtata^ Irn^ 
\ lucrum bqfi obvallatum fetis fuhmatis interjeflis^ 

Varietas fi minor , involucri foUolis trifidis dijlinfia» 

HYDROCOTYLE. 

milgwii. !• HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quin- 

quefloris. 
Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emar- 
ginatis. Hoft. cUff, 88- Fi.fvec.221 > 234. Roy. lugdb. 
93. HalL helv. 425. Dalib^ parif 83. 
Ranunculus aquaticus , cotyledouis folio. Bauh. pln. 

180. ' 

Cotyledon aquatica. LoK ic» 387-^ 
Hahitat in Europs inundatis, Q^ 
2. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbelUs multi- 
floris« Brown. jam. i85« 
Hydrocotyle repens, ilore albo» cotyiedoms folio. 

Grott. virg. 30. 
Hydrocotylemaxima«,foiio umbiilcato , iloribus ia 
^ umbeilam nafcentibus. Plum.fpec. 7 ? 

Cotyiedon aquatica. Sloan. jam. 93. hifi. i. p. aia* 
\ Erva de capitaon. Marcgr. braf 27. 

• Acaricoba. Pif braf 90. 
Habitatin America. 

Planta fimillima praecedenti y hinc curn ea mixta ; differi 
fcapo foliis duplo longiofe , fiofculis non 5 ♦ fed pluri<- 
bus quam vigtntij in umbellam fimplicem digefiis. 

americani. j. HYDROCOTYLE foUis reniformibus fubiobatis 

crenatis. Ltefi. it: s8i. 

Habitat in America feptentrionali £? meridtonali. 

Piant£ facies prima cB magnitudo. Foiia antice finu 
vix hiante . ad centrum usque dijfelta , margine in 9 
lobos obfoletos divifa , quorum fingidi tribus crenis 
minoribus notata. Umbella quinquefiora. 

afiatlc». 4. HYDROCOTYLE follis reniformibus aaualiter 

crenatis./^orr.c/£jf. 88- ft Z^l* "8. Roy. bdgdb. 94. 

Vaierianeiia zeyianica paiuQrisrepens, nederae terre- 
ftris foiio. Herm. par^ «38. /. «38. 

Ranunculo afiim's umbelliferis accedens , cheiidonii 
minoris foiio, zeylanica minon Phik. abn, 314. t. 

Pet PENTANDRU DIGYNIA. 939 

Pes equiaus« Rumph amb. 5. p. 455. u 1^9. / 1. 

Codagam. Rkecd. maL 10. p* 91. t. 46^. 

JhLtbUtU in Iiidia. 

Differt a pracedente marginis dentiadis f. erenis aqua- 

hbus ^ conjjjlentia foliorum duplo craffion & fere inca» 

na ; petiolis pluribus ad genicula cauus j cum in pr£ce* 

dcnte folia folitaria» 
5. HYDROCOTrLE foliis linearibus, umbelUs mul- «hinaiiif. 

tiiioris, ^ 

Habitat in China. 
Magnitudo fracedentium ; Gudis repens. Polia Unea- 

ria^ keina^ obtufa^ plana^ fxpius bina ad artiados, 

Scapi longitudiue fiUii UmbeUa multiflora* 

SANICULA. 

I. SANICULA folUs radicaUbus fimplidbus, flofbulis ««roP»»- 
omnibus feililibus. Fl. fuec. sftA , 235. Mat. mei 

"5. 

Saoicula flofculis omnibus feffilibus» Gron. virg. 147« 

Sanicula. Hort^ clif, 88. Roy. lugdb. 93, 
Sanicula officinarum. Bau/upin. 319. 
Diapenlia. Cam. epit. 753. 
Habitat iu Europ» fylvis montojts. 2|L 

%. SANICULA folus radicaUbus compofitis : foUolis ^^^ 
ovatis. Grou. virg. 146. 
Sanicula canadenfis, ampliffimo laciniato foUo. Tour- 

nef. inft^ 3^5* 
Habitat in Virginia. 2f. 
Strudura ita jnracedentis , ut %nx diferentia , fed plan* 

ta decuplo fape omnibus partibus ma/or. 
3* SANICULA flofcuUs mafculis pedunculatis , her- »«^»0"« 

maphrodjtis feffilibus. Gron. virg. 31« 
Sanicula foliis feptilobatls insqualibus » flofcuUs ma* 

finilis pedunculatis. Hort, upf 57. 
Sanicula marUandica , caule & ramulis dichotomis ^ 

ecfainis minimis in eodem communi pediculo ternis. 

Raj.fuppl 260. 
Habitat in Marilandia, Virginia. % 

ASTRANTIA, 

X. ASTRANTIA. foUis quinquelobis : lobis trlBdli. »!•'• 
HaU. helv. 439« 

Y • Ailra». I 

I 

I infaitc fotQndifi jHcUatiini. IpetmwA. «• PENTANDRIA DIGYNIA*' Aflrantia. Hort. cUff. 88. r* , • 

Helleborus niger , faniculaB folio. Bcuui^ ptn^ i8a- 
Veratrum nigrum. Dod. pempt. 387. ^ , • „. 
Habitat in alpibus Helvetia, Hetruriae, BohemiaB. Py- 

reo«s. 2|. 
s. ASTRANTIA foUis digltatis ferratls. 
Aftrantia foliis digitatis feptenis integris dentatis. HalL 

hebK 440* 
Helleborus, faniculae folio, minor. Bauh. pin. i%6. 

prodr. 97. Raj, hijl. 475» ^ . « » /• 

Helleborus minimus alpiuus, alkantiae flore. Bocc.jie. 

lo. r. 5. .^ . 

Habitat ia Alpibus Helvetiae, Hetruriae, Pyrenaws. 2|. 

BUPLEURUM. 

♦ Herhacca. 

I. BUPLEURUM involucris univerfalibus nuUis, fo^ 
liis perfoliatis. Hprt. upf. 64.^Mat. mcd. 135. 
Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. Hort. cHff. 104. 

koy. lugdb. 109. HaB. heh\ 437. 
Perfoliata vulgatiffiir»a arvenlis. Bauk. pin. «77. 
Perfoliata. Dod. pempt. 104. 
/8. Perfoliata minor , ramis infiexis. Bauh.pin. zjj.prodr. 

130. 
Perfoliata flore multiplici. Bauh, pin. »77. 

Perfoliata crif^a f. mufcofa. Cam. hort. t. 57, 

Habitat inter Europae auftralis fegetes, Q 

s. BUPLEURUM involucellis coadunatiSt univerfall 

triphyUo. 
Bupleurum alpinum, anguftis nervofls foliis, calyce 

univerfell leviter incifo. HaD. heh\ 438. 1. 10. Perfoliata alpina anguftifolia mecfia. BouIl pin. ^77. 

prodr. 129. Burf yl. 5. 
Habitat in alpihus Helveticis. Voll^ radicalia Uneaiia ; fumma ovata^ Janceolata^feffi- 
Ua; involucri wiiverJaUs foUola ovata^ ^quaUa: par- 
tiaUs 5 9 coaUta ultra medium. 
g. BUPLEURUM involucelUs coadunatis» jumverfali 
pentaphyUo. 
Bupieurum foliis anguftis Sr nervofla, umbella' univertali 
quinquefoUa, pecuUarifcxfldafteilata* HalLhelv. d^itf 
Perf«liata alpina, graminee foiio . Bauh. pin. ^77. 

Se- 


PENTANDRIA DIGYNIA. «41 

0edum petrsum , bupleuri fblio. Pon. bald. £47* 

Habitat in alpibus Helvetiae « Baldi. 2f. 

Folia lineariaj fejjilia. Involucri univ^falis fqliola 5, 

£qualia^ latiora; partialis $j coalita ad medium. 
4. BUPLEURUM iavolucellis .penuphyUis orbicula- afisuMufln. 

tJS, univerfaii triphylio ovato, foliis amplexicau- 

libus cordato-lanceolatis. 
Perfoliata ^pina anKiiftifolia major, folio angulofo. 

Bauh. pin. £77. proar.^ 199. Burf. VL 4. 
$. Perfoliata alpina angufUfoiia minor. Bauk* pin. ^77. 

prodr, 129. Burf ikI.6.. 
Itabitat in Pyrenxis. 0. in Vallelis alpibus. % 
Planta affinismaxirne 2 9 uti pdtuit ex Burferi cQlleflionej 

licet involucri particdis foliola in hac d(jlin£la, In va^ 

rietate Q.folia angufiiffiniajlriata^ in a. vero lancedla" 

ta y nec nervofo-Jiriata» 
|. BUPLEURUM involucellis ]^entaphyllis ovatis; loncirolliwii. 
^ univerfali fubpentaphy llo , fobis ampIexicauUbus. 
Bupleurum foliis imis petiolatis, fuperioribus pvatif 

perfoliatis. /M« helv. 437« 
PerfoUata montana latifolla. Bauh. pin. £77. ' 

Perfoliata montana« Cam, hort. 120. /• aS« . 
Habitat Gcetting», inque montejura Helvetiae. 
FoUaova/Ai profunde amplexicaulia : radicalia* petiola» 

ta^ Im»obiir.univerf %, vjsl penxaphylban ; partiale pen- 

taphyUumy hyngitudine Jlofculorum. 
*. BUPLBURUM involuceUis pentaphyUis acntis, uni- &ipati«L 

verfaU fubpentaphy Uo , foUis ianceolatis» caule 

flexuof o. , 
Biipleorum foUis radicaUbus ' pedunculatis : flimmo 

uibrotundo, cauUnis Unearibus feffilibus. Guett. 

Jt^P' 59- 
Bupleurum foliis petiolatis talcato-eUipticis acutis.. 

jHall, helv. 439. 
Btti>leurttm foUo fubrotundo f. vulgatiifimum. Bauk 

pin. 978. 
Bupieurum. Riv. pent. 44. 

Auricula leporis umbella lutea« Bauh. hift. 3. p. aoo*/« i. 
IfopbyUunL Cord. hijl. 69. 
Hahitat in MifiiiiBy VaUefiae fepibus. 2(. 
Involucrum univerfaU pentaphytlum , fape diphyllum^ in- 

dquaU; partiale pentaphyUum^ mucrgnaium* UmbelLe 

varva. CauUs akus JUxuofus. 

t 9 7. BU- 34» PENTANDRIA DIGYNU. •4ontieef. 7. BUPLEURUM ipvolucellis pentaphy^lis acutis, iin!- 

verfali tripliyllo, flofcuio centrali altiore, ramis 

dlvaricatis. 
. .' Bupleurum foliis graminets, calyce peculiari guinque- 

fido ariftato rigido. HalL hdv.^^s. 
PerfoUata minor anguftifolia, bupleuri folio. Bauh^ 

pin» 277. 
Pertbliata minima , bupleuri folio. Column. ecphr. i. p. 

S4. t «47- 
Uabitat in 'alpibus Vallefiae; in Italis rupibuSf vine^ 

15. O 

. Folia Uneari-lanceolata. Caulis ramq/^ffimus, angu* 
latus , divaricatus ramis bqfi nodofis. Involucrum «- 
niverf* fubpentapkyllum : folioUs latioribus rigidis 
venofis acutis; partiale pentaphyttuni Jlmile ; fio« 
fculi 9 : intermedu petiobis dupie akior. 
femicompo- 8* BUPLEURUM umbellis compofitis fimulqiie fim- 
iiCiim. plicibus. Amotn. acad, 3. p. 405. * 

/fofciW* /n Hilbania. © 

J^ffbie B. Oaontitif vix tamen pro varietate affu* 
mendum, 

ranuncuioU 9, BUPLEURUM invoIucelUs pentapliyllis lanceolatis 
des» longioribus : univer&li tripliyllo , foiiis caulinis laa- 

ceolatis. 
Bupleurum fbliisamplexicaulibusjnferioribus lineari- 

bus, fummo cordato - oblongo, Hort, cUff. 104. HaU^ 

helv. 427. Roy, lugdb, xio. 
PerfoUata alpina anguftifolia mlnima* Bauh, pin. ijj . 

prodr. 130. Burf. XV L 8. 
Perfoliatum gramineum Iielveticum alpinura pumilum, 

facie ranunculi. Lob. iUuJlr. 137. Fark. thecitr. 335. 

t. 338. ' 

Habitat in Helvetia , £? P^rrenaeis. % 
tdia RadicaUa Unearia ,. acuta ; CauUna lanceohta , fej^ 

ffilia* 

risidum* zo. BUPLEURUM caule dichotomo fiibnudo, invo» 

lucrts minimis acutis. 
Bupleurum foiii& lanceolatis rigidis : radicalibus obtu- 
&3 4 caulinis acutis. Roy. lugab» 110. Sauv. monfp. j6. 
Bupleurum folio rigido. Bauh, pin, 278. 
Bupleurum alterum latUblium. Vod. pempt. 633. 
HMtat Monfpelii. 4 

F0- PENTANDRIA DIGYNIA. 343 

Folia Radiccdia Uto^lanceolata « nervofaj rigida. Cau- 
lis dichotomus , fubimdits : folioUs minutijjimis y 
lincaribusy acutis. Umbella terminaUsj M-f trijida^ 
totidcm foliolis accrqjis. Umbdlula parva , /<rr- 

XI. BUPLBURITM umbelljis fimplicibus alternis pen- tenniiHmam 

tapiiyllis (bbtriiioris. 
Bupleurum foiiis iinearibus acutis felfilibus. //orr«c/zjf. 

104. Roy, lugdL iio. 
Bupleurum tertium minimum. Columiu ecphr^ i. p. 85* 

t. 247. Mor'^. hift. 3. p. 300,/, 9, r. 14, /.4. 
Bupl^urum anguftjnimo folio. Bauh.pin. ^78. 
Hahitat in Germania y Anglia , Gailia , Italia« O 
Caulis ramqfijfmus ; Ramis alternis^ Folia linearig f 

acuta. Umbe^ulae axillaresj parva. 

id. BUPLEURUM caule erefto paniculato , foliis li- jmiceiuv* 

nearibus, involucris triphyllis » involucellis penta 

phyliis. 
Bupleurum annuum angufiifolium. Magn. monfp. 42», ' 

jlllion. nic, i^a. 
Bupleurum minus anguftifolium monfpelienfe* Raj^ 

hiJl.4Y4. 
Bupleurum angufUFoIium* Dod. pempt. 474» 
Habitat in Galiia , Italia. O , , . 

Caulis fexpedalisj jwiceus^Levis: Ramis alternis^ ^- 

reliis. Folia graminea > bifarid , lavia , laflefcentia. 

Involucrum lanceolatum , longitudine umbelLe. In- 

volucella minora. Umbella radiis 4. umbellula 5« 

/. <J fiofcuUs luteis. 

* * Frutefcentia. 

13, BUPLEURUM frutefcens , foliis amplexicaulibus TiUoftim 

deotatis flibtus villoris. 
Perfoliata foliis oblongis fmuofis fubtus incanis. Burm. 

afr. 195. r. 71. /. %. 
Hjmtat in ^thiopia. % 
14- BUPLEURUM frutefcens ^ foliis ovatis inte- fraticoftam 

gerrimis. 
Bupleurum , fobls obverfe ovatis in petiolcm jittenuatis. 

liort. cliff. 104. Roy. lugdb. 109. Sauv. monfp. 60. 

Gron. arient. 77. ' 

Sefeli aethiopicum, falicis fblio. Bauh. pin. 16 1. 

y 4 Se- 344 PENTANDRIA DIGYNIA. SefeU aethSopicum t frutex. Dodtpmpt 312. 
Hahitat in Oallis auftralls & ()TiemsJaxq/is . nuuriH- 
• mis. '^ 
Fnitice- 15. BUPLEURUM frutefcens, foliis linearibus, invo- 
fcens. lucro UDiverfali partialique. Amaru acad. 4. p. 259. * 

L<r/?. i/. 134. * 
Buj^leurum hinpanicum arbor^ens, gramineo folio. 

rounuff infi. 310» 
•Bupleurum fruticans angufUfolium hifpanicum. Bdir. 

rar. 523. /. 1255. 
Habitat in Hifpaniae coUibus- % 

Motme. 16. BUPLEuRUM frutefcens» foliis vernalibus de* 

compofitis planis incifxs, aeftlvalibos filiformibus 

angulatis trindis. 
Bupleurum foliis radicalibus pinnato-indfis, caulinis 

tafciculatis tetragonis. Roy. lugdb. iio. 
Bupleurum frutefcenSt foliis ex uno punfto plurimis 

junceis tetragonis. Bwrm. afr. 195. r. 71./I i ? 
//flfciVaf/n^thiopia. % 
Folia hymalia tetrofelini^ aJHvalia Spartii. Involu- 

crum foliolis fubidatisf pluribusj baft connexis^ tHar- 

cefcentibus; invohiceUafmolis qtdnis. 

ECHINOPHORA. 

fpinorau I, ECHTNOPHORA fbllolis fubulato-fpinofis integer- 

rimis. 
Echinophora foliis decompofitis. IVach ubr* 200. 
Caucdlis caule li?nofo , foliolis fubulato*fpinofis inte- 

gerrimis. Roy.lugdb* 9<?. Sauv. monfp^ 258- 
Crlthmum n;faritimum fpiaofum. Mauh. pin. s88. 
Crithmum fpinofnm. Dod^ pempt. 705. 
Habitat ad tittora maris^ prafertim mediterranei, 2|. 

tenuifoUa. fi» ECHTNOFHORA foliolis incifis inermibus* 

Echinophora foliis fupradecompofitis. fVaclu ultr. 90«. 
Caucalis caule lignofo, foUis incUis. Roy. lugdb. 95* 
Paftinaca fylveitris anguftifolia , fruftu ediinato. 
Bauh.pin. 151. 

Paftinaca echinophora apula. Cblumn. ecphr. i. p. 98« 

t, lOI, 

Uabitat in Apuliae maritimis apricis^ falfis. !2f. 

TOR- PBNTANDRIA DIGTNIA. Ui 

TORDYLIUM. 

I. TORDYLIUMinvolucri8umbellalongioribus*//orf. (yrltcom. 
cliffi po, Hort. upf. 58. Roy^ lugdb. 95. Sauv, m$tK 
»30. Gfon. orient» 78. , 
Tordylium fyriacum liumiliuSy Cemioe granulato ma- 

jore. Atorif. hijl. 3. p. 317./ 9. 1. 16./. 7. 
Gingidium foliis paftioacae latifolis. Riuh. pin. 151. 
Habitat in .Syria. O 
t. TORDYLIUM involucris partialibus longitudinc offidnalc. 
ftorum, ibliblis ovatis laclniatis. Hort. clijf, 90. 
'Hort. upf. 58. /Jov- lugdb. 95. Mat. med. 145, Sauv. 
monfp. «30. 
Sefelicreticum minust Bauh.pin. 161. 
Sefeli creticum. Dod, pempt. 314. 
Habitat mNaAona, Italia, SicUia. O 

9. TORDYLIUM umbeliulis remotis, foliis pinoatis: tpnlium. 

pinnis fubrotundis laciniatis. Hort, diff. 90. Roy. 

lugdb. 94« 
Tordylium apulom minimum* (hlumn. ecphr. i. p. 

iftft. t. ift4« 
Seftli creticum minimum. Bauh,pin. 161. 
Habitat in Italiaet Apuliae incultis. 
UmbelluLe Jingube JlojcuU marginales tres majores f rg' 
, diatL , 

4. TORDYLIUM umbellis confertis radiatis, foliolis nsximiifli. 

lanceolatis incifo^ferratis. Hort. cliff. 90, Roy. lugdb. 

94. Sauv. mofffp. 830, ^59* 
Tordylium. Riv. pent. x. 
Caucalis maxima, Q)hondyIii aculeato femine. Bauh. 

pin. i$%. 
Caucalis major. Ouf. hift. 2. p. loi. 
Sefeli creticum majus. BauLpin. i6u ' 
Habitat iu Italis ruderatis fepibus. 

5. TORDYLIUM uml>ellis confertis nudiufculis,- fo- itdfoUnm, 

liis pinnatis: foliolis lanceolatis incifo-ibrratLs. AfiO. 
difi. t. 8. 
Caucalis umbella univeriali trifida; partitlibiis penta- 
fpermis ^ foliis pinnatis ferratis- Hort. cliff. 91. Roy. 
hgdb. 95. DalA. pearif. 84* Sojtw. mQnfp. ^3(^4 Groa^ 
orient. 8o» 

Caueaiis arveaiis eddftta latifolku Bmih. pin. 132. 

Tj Lap- 246 PENTANOIUA. DI6YNIA. Lappula canaria latifblia. Bauh^ Ikift, 3. p, 8r. 
Habitax in Gallia, Italia» Oriente inter Jcgetes. Q 
Anihxifcus. <J. TORDYLIUM umbellis confertis , foliolls ovato- 

lanceolatis pinnatifidis. Hort. cliff. 90» Fl. fvec^ 

224, 236» Koy.lugdb. 94« 
Caucalis umbelia conferta , foliolis ovato e lanceol^ds 

pinnatifidis. Guett.Jlamp. i. p. 8r. 
Caucalis femine ztpevo ^flofculis rubentibus. Bauh.pin. 

15«. prodr, %o,. 
^ Caucalis rainor , flore rubente, Morif. kij. 3. p, 308. 

/. 9. t. t^f 8. 
Habitat in Europae feptit^rionalis arvis ruderatis. ^ 

nod^nmi. 7. TORDYLIlilM umbellis fimplidbus fellilibus , fe^ 

minibus exterioribus Iiifpidis. 
Caucaiis umbellis feiniibus fimplicibus. Hort. upf 58. 

Hort. cliff. 91. Roy. Ixigdb. 95. Dalib. parif 85. 
Caucalis nodofa, eclunato femine. Bauh* pitu 153; 

prodf. 80. Bauk. hifi. 3. p, 83. 
Habitat in Gallia » Itaiia ad vias. Q . 

CAUCALIS. 

frtadiilm« i. CAUCALlS involucris peutaphyllis : folioio unico 

dupIomajore« Hort. clijf. 91. Jtoy. lugdb. 95. .Sdia% 

monfp. 258. 
Caucalis involucro univerfali pinnatifido, partialibus 

indiviiis » umbella multifida. FL fvec. 225. Ddib. 

parif 84. 
Caucalis arvenfis ecliinata, magno flore. Bauk.pin. 

Echinopliora flore magno. Riv. pent. 25. 
Bcliiiiopliora pycnocarpos. Cobmn. ecphr^ i. p. 91. 

Habitat in Europa aujlraliori inter fegetes. 

dauc^ides. 2. CAUCALIS involucro univerfaU longitudiae um- 

beUs lanceolato. 

Caucalis dauci fylveftris folio , echinato magno fruftu, 
Magn. monfp^ 292. 

Habitat Monfpelii. D. Sauva^es. 

Vdlia, fupradecompqfita Dauci imlgaris. Involucrtim 
univerjale pentaphyllum: foliolis lanceolatis ^ hngitu- 
iine totius umbelfa ^ acumindtis. Invoiucra partia- 
Ua laf-lanceolata^ laterilm membranacea f acuta. 

FIo- PENTANDRIA DIGYNIA. 347 

Flofculi copiqfialbi : k^rmaphroditi 3 in radio; flo' 
fcuUs difci , /. mafculis parvis , aqualibus ; radii 
' flofculis petalis maximis Upartitis albis, In prace^ 
dente involucrum umbella dimidio brevius Q radii 
petala rotundiora. 

}. CAUCALIS iavolucro univerfali monophyllo , par- maoritaniA 
tialibus triptiyllis. Alcehr. E. N. C. 174«. vol. 6.p. 

401. t ' 

Caucalis mauricanica vulgari (imiliSi fed femine majo- 

re. JValth. hort, 127, 
Habitat in Mauritania. 

4* CAUCALIS umbellis trifidis umbellulis trifpermis* platycarpos 
invoiucris tripliyllis. Hort. cliff, 61, Hort. upf. 58. 
Roy, liigdL 95. Sauv. monfp, 258. 

Caucalis monfpelica ehinata , magno fruAu. BaiA, ' 
pin. 153- 

Echinophora altera afperior platycarpos. CoL ecphr. 1. 

F* 95« ^* 94* 
Habitat in Italia , MonfpellL Q 

5. CAUCALIS umbeilis patentibus, foliolis partialibus «rientaUs. 
fupradecompolitis laciniatis : lacinulis linearibus. 
Roy.higdb. 95. 
Caucalis orieatalis aldiQma , folio ferulae. Tournef. 

cor. »3. 
Habitat in Oriente. <r 

#. CAUCALIS feminum aculeis triglochidibus unci- itptophyiu. 

natis: piUs verticillatis hifpidis. Guett. Jlamp bo. 

Dalib. parif. 85« 
Caucaiis invdlucro univerfali monophyllo , laciniis fo- 

liorum peranguffis. HalL helv, 44 8. 
Caucaiis arvemis echinata , parvo flore & fruftu. 

Bauh.pin. 152. 
Echinophora tertia leptophyllon purpurea. Qdumn^ 

ic^. I. D. 96. t. 97. 
Habitat in Gallia j ItaUa , Anglia. ^ 

ARTEDIA. 

f . ARTEDIA feminibus fauam^tis. Hort. elif. 89- fqiumatt. 
Hort, uff. 58. Roy. bigS. 95. Gron^ orient. 8i. 
Thapfia orientalis, anethi folio» femine eleganter cre- 
Bato. Tournef c^r^ m, itin. g. p. S98. * ^ 

Gin- 348 PENTANDIUA DIGYNIA. aiaiiritani Oingldium feniculi folio. Bauh. pin. 151. RuJ: hijti 441^ 

466. 
Gingldium rauwolffii. Cxnu kmrt. 67. t^ 16. 
Halntat in Libano. Q * ' 

DAUCUS. 

«ireta. I. DAUCUS reminibus hirpidis, petiolis Aibtus Berv«- 

fis* Hort. cliff. 89. Hoft. upf. 59. Fl. fyec, «23., «37^ . 
Mat. md, 14^. Roy.lugdb. 97* Gro». ivVj^. 31. Dai^). 
parif. 85- 
Daucus vulgaris. Cluf. hijl. 2. p. 198. 
Paftiaaca teauifolia fyiveftris diorcori<&. Bauk pin. 

151- 
fi. Paftinaca tenuifolia fativa, radice lutea, Bauh pin^ 

y. Daucus fativus, radlce atrorubente. Toumef. inft. 

307- 
HAitat in Europae campis exaridis^ ^ 

%. DAUCUS feminibushifpidis, flofcuto centrali fterili 

carnofo, receptacuio communi liemifphzrico. 

Daucus hil^anicus , umbeila magna. Towrtief. infi. 309. 

Paftinaca tenuifbiia fylveftris , umbdla majere. Bauk. 
pin. 151? 

Ifabitat in HiJTpania > Italia , Mauritania. O 

SimUis D. Gxrota^ fed Umbella amplior; tmiverfalis 
non ad bqfin divifaj \*erum ipfa bqfi kemifphd:ricofolida, 
Vmbella in centro flofculus fierilis , carnofus , atropur^ 
pureuSi reliquif longe major. Foliorum pttiolijiriati 
nervis oHns. Cauiis magis kirtus. 
VUbacn. 3. DAUCUS feminibus nudis. Hort. cUff. 89* Roy- if«g^. 

97. Sauv. motifp. «57. Gron. orient. 83. 

Gingidium umbeOi oblonga» Bauk.pin. 151. 

Gin^idium aiterunu Dod. pempt. 792. 

Habitat in Europa aujlrali , Mauritania > Libano. 
«lAgidium. 4. DAUCUS radiis involucri planis : laciniis recurvis. 

Roy, lugS. 97. 

Daucus montanus lucidus. Tournefl injl. 307.. 

Gingidium folio chxrophylli. ^auJk. pm. 151. 

Gingidium. Matik. comm. 37». t. 373. 

Paftinaca tenuifolia marina, foliis ohfcure virentibus 
. ' ' & quafi lucidis. Magn. monfp. 199. 

PaftlijaCa folio oenanthes. Bocc. Jic. 74» 

Habitat Monfpelii 

5. DA¥. ■* ^ PENTANDRIA DIGYNIA. 349 

f. DAUCUS reminibus aculeatis. muricMus. 

Arcedia mwricajta feminibus aculeatls. Horu cUf, 89- 

Caucalis major daucoides tingitana. Morif, hijl. 3. p. 
308./. 9» t. it4.f. 4. Raj. -hijf. 4^9. Herm. par. iii. 

t. III. 
Eclunophora tingitana. Riv, pent. 27. ' 

fi. Caucans pomila maritima. Bau/u pin. 153. nuritbnm. 

Lappula canaria'£ Caucalis maritima. BaxJt. MJL 3. 

p. 81. 
Habitat in Mauritania. (i. in littoribus maris Mediterra- 

nei. </. O 
SimiUimus D. Carota Caule^ FoUis^ InvoUicris^ Invo- 
lucettis i UmbeUa per maturitatem contrafia ; Flofculi 
wnheUtdarum 3. / 5. fertilei^ reUquis fteriUhus ; Flo- 
ig<: non rqdiati. Semina criftif 4, hngitudinaUbuSf 
valde ientatis j ante muturitatem rubris ghchidibus. 

AMML 

X. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, mtjM . 
fuperioribus muldfidis linearibus. Hort. upf 59. 
Ammi ladniis fbUorum caulis ianceolatis. Hort. clif. 

89. Roy* Iugdb> q6. Sauv. monfp. 832« # 

Ammi majus. Bauh.pin, 159. 
Ammi vulgare, Doa. pempt. 415. 

Habitat in Europ» auJlraUs , Orientis vineis , oivis. gbwdfoU- 
t. AMMI foUorum omnium lacinulis lanceolatis. Guett. ttm. 

ftamp. a. p. 433- * t .^ .^ , .« 

Ammi petraeum glaucifoUum perenne. Morif. hift, 3. 

p. 295. 
Daucus petrxus glaucifoUus* Bauk hift. 3. p. $2* 

Habitat in QaUia. 2|. 

BUNIUM. 

f. BUNIUML Hort. eUff. 91. Roy. hgdb. 107. . lulbocalU. 

Bunium bulbo globofo- Sauv. monfp. 256. mm. 

Bulbocaflanum maiuS , foUo apU. Bauh. pin. i5a. 
Nucula terrcftris. Lob. hiJL 4*9- ^ „. - - 
Habitai in Germani» , Angliae , GallM& faxoftt. 

CONIUM. 
f . CONIUM femimbus ftriatis, /fcrr. cUff. 92. FU fvec. tnwuUtum. 
S9^, «38* Roy* %*• ^^7- ^^^ J5© PENTANDRIA DIGYNIA. Cicuta major. BauJu pin. itfa 

Cicutaria major vulgaris. c7tt/7 hijl^ 2. p. «00. ♦ 

Habitat in HuTOipTe cultis ^ agris^ rudcratis. ^ 

africanum. jt. CONIUM feminibus aculeatis. Hort. clif. 9«. ^ 

Roy.lugdb. 107. 

Caucalis africana, folio minore rutae. Barh» lugdb. i* 
p. 63. t. <53« 

Habitat in A&ica. O ^ 

Planu ^lauca vt Sefeli , foUU Fumaria. Umbella 
quadrifida : involucro lanccolato , brevi , margine 
mcmhranaceo : UmbeUula multiflora : involucellis 
pctttaphyllis j brevibus^ acutis. Petala alba^ aqualia^ 
intus carinata , non emarginata. Flqfculi nonmdli 
mafcuU, l^emina oblonga , muricata , magis gibba 
quam lata^ JlyUs perjijlentibus* 

Royenl. 3. CONIUM feminibufl radiato-f^inofis. Roy.tugdb. 107. 

Habitat - 

SELINUM- 

fylvcftre. I. SELINUM radice fufifonni multiplid. Hort. cUf. 

93. Hort. upf. 59. Roy. lugdb. 106. \ 

Apium fylveftre , lafteo fucco turgens. Bauh. pixu 

153- 
Tyflelium plimL Lob. hijl. 409. Morif. hifi. 3. p. 319. 

T. 9. t. 17. f fl. ; 

Habitat in Harcynia , Gallia. ^ 

paluftre. A* SELINUM fublaftefcens, radice unica« Hall. heh. 

443- 
Selinum foUoIis & ladnulis oblongo-lioearibus. Guett. 

Jtamp. 2. p. 70. 
Selinum paluftre laftefbens. F1. lapp. iio. FL Jvec, 

fia7 » 239, Hort.cliffl 92. Roy. lugdb. 116. 
Sefeli paluflre laftefcens. Bauh^ pin. 162. prodr^ 95. 
Habitat in Europae feptentrionalis paludibus^ 2|. 

CaiyifoUa. 3. SELINUM caule fulcato acutangulo , involucro 

univerfali caduco, piitillis fruftus reflexis» 
Selinum foliolis pinnatim iaciniatis« GmeL Jbir. i. p^ 

S04. t. 48. 
Aneellca tenuifolia» Riw pent. Rupp^ jen. 277^ 

DilLgiJf. 137. * 
Carvifolia. BauL mn, 158. 

Ha. '«. ^ PENTANDRIA DIGYNIA. 351 

HAitcu in Sibiriae campis a Jacco ad Obium^ in Qer- 
mania. 2^ 

Caules multi , erefti , tripedales , fulcati , angulis acu" 
tis. Folia Jupradecompqfita: folioli^ pinnati^dis , 
mucronatis, Pedilnculus fub umbelbz fere crifpatus, 
Involucrum univerTale deciduum. Petala alba^ non 
fubtus rubra, Semina medio 3 fulcb y , Stylis ton" 
gis reflexis^ 

4. SELINUM umbellis confertis , involucro univerfa* moniiierL 
li reilexo , feminum coSis quinque membranaceis. 
Ammn. acad. 4, p. 26^ * 
Hdbitat in GalUa aujjrali. 

Laferpitii Jirufbira in Seminibus ; fed habitus £?. reli- . 
(faa Selini. 

ATHAMANTA. 

I. ATHAMANTA foliis bipinnatis planis , umbellis Libanotii. 
Iiemifpiixricis , feminibus hirfutis» ^-J}*^^' ^^9 * ^4^- * 

Libanotis pinnidis circa coftam decuilatis. HalL heh. 
451. opuf »50. 

Libanotis miuor « apiifolio, minor. Bauh.pin. 157. 
prodr. 77. 

Daucus montanus, pknpinellaelaxifragehircinaefolio. 
fVuk. dm. 139. t. 173./ I. 

Habitatin Sveci», Gcrmani» pratisjccis apricis. 2(L 
ft. ATHAMANTA foliis Aibbipinnatis : follolis deor- coodenfata. 
fum imbricatis , umbeliis lenticularibus. 

Habitat in Sibiria. 2|. 

Radix perenms. CauUs fimplex ^ pcdalisy lavis^ in- 
feme angulatuSj /uperne fulcatus , prafertim pedun- 
€uh. Rami (bip vel tres^ floriferi^ ex fumnus aiis 
foliorum. Petioli canaliculati j hafi mtmbranacd ^ 
fubtus angulati, Folia fubbipinnata , foliolis alterna-' 
tim pinnatifldis lobo inflmo majore , unde quqfi cru- 
ciata evadunt : oppqfitioties ad bqfin £? inferior lacinia 
fe extendit fupra folium inferius ; fubtus nitida» Um- 
bella denfijfima^ utrinqu^ convexd ^ antequam floret 
rufejcens ; flores tamen albi^ exceptis antheris fufcis. 
Petala inflexa. Involucrum Univerjale J^pe deficit 
£9 tantum rudtmeuta oftendit. Partiai^ longitudine 
fiorum, Foliolayttnr indticata , nec remota^ Ger- 
mina villofa^ nec lurta. Anlhers £9 receptacula 
flofculorum purpwrea. 

3. A^ 83». FBNTANDRIA DIOYNIA. Cervirk, Oreofdi- 
num. ficuh. •retioiif. 3. ATHAMANTA foliolis pinnatls decoilatis incUb- 

angulatis , feminibus nudis» 
Adumianta foiiis pinnatis pinnatifidis i radicalibus de- 

cuflatis. GmeL Jibir. 2. p. i86^ 
Selinum fbliis radicaiibus ovatis inaequaliter ferratis« 

Horu cUff. 92. Hort. upf. 59, ^ * 
Daucus mbntanus, apii folio , major. Bauk^ pitu 150. 
Dauci tertium genus. Fuck hijl 233* 
Cervaria, Riv. pent. 12. 
/3. Selinum foliis fimpiiciter pinnatis incifo-angulati^ 

Horu upf. 60. • Sp. pL I. p. 244. 
Habitat in Helvetis, Auftriae* AJiatiae, Gallo-pro- 

yinciae, Sibirlae montibus^ ^ 

4. ATHAMANTA foUolie divaricatis. Fl. fvec. «. n. 

241. 
Selinum foliolis ovato-acutis acute ferratis & incifis. 

Hort. cUff. 98. Roy. btgdb. 106. 
Selinum foUoIisIacinuIisque oblongo-linearibua. Guett. 

fiamp. 1. p. 70. 
Selinum pinnis ad angulos obtufos pinnatis : pinnulis 

incifis non ferratis. HaU.heh. 444« FLfvec. n. aaS.' 
Apium montanum, foUo ampUore. Bauk pin. 153. 
Apium montanum nigrum* Sauh. pin. 153, Segu. ver. s. 

p. 31. 
Oreofelijium. Quf. UJt. 2.p. 195. Riv.pent, 8. 
Habitat in Germaniae, Ualliae, Angiiae colUbus apri- 

cis. Ij. 

5. ATHAMANTA foliis inferioribus nitidis, umbelUs 

primordialibus fubfeffiUbus, feminibus pilofis.//or^ 

upf. 60, . 
Attiamanta foUoIis multifidis planis, feminibiis viUo- 

fis. Hort. cUf. 9^. Roy. lugab. 97. , 

Daucus Ibcundus uculus , fopbiae foUo. Zan. hift. 80. 
HaMtat in SicUia. % 
FoUa inferiora nitida , Juperiora fubvilhfa. CauUs p«- 

befcens. 

6. ATHAM ANTA folioUs linearibus planis hirfutls* 

petalis bipartitis , feminibus oblongis hirlUtis. Mol 

med. 143, 
Athamanta foliia capiUaribus, feminibus lurfutl& Hort. 

cUff. 93. Roy. lugab. 97. 
Libanotis folUs tenuUfime pinnatis laciniis petiolatis. 

HalL heh. 451» opufc. 241. . 

Dat|* ♦ ^ / PENTANDRIA DIGYNIA. 353 

Daucus alpinus, multlfido longoque folio. Bauh vin' 

150- 
Daucus creticus, femine Wtfuto. Bauh. hift. -,. p. ^e * • 
- Daucus foliis toeniculi tenuilBmis. Bauk pin, ito 
Daucus creticus. Cam. epit. 53^. HaU. opufc, 84J. 
/tabttut in Helveoa. % i ^ t 

7. ATHAMANTA folils multipartitls: laciniis Uneari- tmui 

bus teretiufculis acuminatis. Roy. lugdb 93 

Mynhisannua, femljie ftriato villofo, incanii. Alorir 
um. 67. • /• 

Myrrhis tenulfolia annua cretica, femine lanueiue al- 
ba pubefcente, Morif. hift. 3. p! gi». """"Swe al 
Habttat m Creta- O 

8. ATHAMANTA femlnlbus membranaceo-ftriatls, fo- chinwlli. 

liis fupradecompofitis laevibus multifidls. 
Habitat - - . Omenfent tUxU Barthram, quifemiiui m- 
Jit ex Virgtxua. » 3 j •♦ « . 

. Caulis <a¥«^M, to-w, ereBus, parum flexuofus, Fo- 
Ha Ouero^Ui, Uvia. Umbella mirms expLfa , alba. 
Semma fmguli 5 16* loneitudinaUbus parvis; involu- 
crum dttplex. Statma SeUni monnieri. 

** ^J? w^f ^'^■^ ^°^^^ capUiaribus , feminibus m,u«. 
gubrte ftrlatis. Hort, dtf. 93. Hort. upf 60. ,m, 
,, • l"^ ^"y- ^db. 97. Sauv,mmfp. 255. 
Meum foUis anethi. Bauh. pin, 14%. 
Meum. i)orf. <)<in;)f . 305. 

Habitat in Mpibus Italiae, HU)?ania6, Helveti*. % 

PEUCEDANUM. 

'' ^bSSribu?^ ^°^'' q"5°qulestripartltlsfilifofmI.~officia.l* 

Peucedinum foliis qujnquies tripartitis lineari fubula- ■ 

tu tntegerrimis. /iforr. c/t/f; 93. Hon. upf. <yo. 

^. m^rf. 125. Roy. lugdb. 9«. 5'«rt'.-»Mnjp. ig,, 

Peuce(bnum. fioftA, A;7?. 3. p. 3«?. /?«;. Az/?. 415.. 
f, Peucedaoum Germanicum. Bauh. pin. 149. 
A. Peucedanum majus italicuip. Bauk. pin. 149. 

«„ ■"! '" Europ» 4ufiraUoris pratis pinevibus. a. 

•• SrS^ff ^ W°^°"' liiearib^us^amofi? ^r. «iptrire. 
LiuuifiSpcc.flm.jfariL Z Fe. 354 PENTANDRIA DIGYNIA. w 

Fetula , folius- libatiotidis brevioribus, alpeftris» am^ 

bellis ampliflimis. BotrK lugdb. i. p. 6$^ 
HaUtat - - - 
Silaus. g. PEUCBDANUM foliolis pinnatifidis : laciniis op* 

pofitis., involucro uni verfali dipliyllo. Hort. cUff, 94* 
/ Roy.lugdb, 98. Sauv. monfp. 257. Leif. haL 232. 
Sefeli pratenfe. Bauh. pin. 162. Raj* ongL ^. p. 216^ 
. Sller dlterum pratenfe* Dod. pempt. 310. 
Hdbitatin HelVetiae ♦ Narbona , Germani», Angliae 

fubhumidis. , 

Caulis bipedaUs S ubra. Foliola lanceolata ^ quafi 

carinata : extimis coadunatis. Flores lutei , extus 

albidii, 

aiOtaciiiii. 4. PEUCBDANUM foIioUs pionatifidis: lacinulis tri^ 

fidis obtufiufculis. 
Selioum foliolis pinnatim laciniatls : lacinuUs trifidis ' 
' obtufis. Hort. clif, 92* 
• Daucus alfaticus. Bauk prodr. 77. HaU. opufc. ^ts. * 

Umbellifera alfatica magna , umbella parva fublutea^ 

Bauh. hifi. 3. p. 106. Raj. hift, 414. 
Habitat in Alfati» , Paiatinatus dumttit hunudiufaiUs. 

nodoftuti. 5. PEUCEDANUM foliolis alternatim multifidis. 

Hort.clif. 94. Roy. lugdb. 98- 
Silaum (quod Llgnfticum creticum, folio fceniCuU, 

caUle nodofo. Toumef. ccr. £3.) BarklugS. i.p. 51. 
Habitat ih Creta. 

CRITHMUM. 

maritimam* t. CRITHMUM foliolis lanceolatis camofis. Hort. 

clif. Hort. upf 61. Roy. bigdb. 98. Sauv. moj^p.25%. 
Crithmum , Foeniculum maritimum minus: Bmh, 

pin. ft88* 

. . Foeniculum marinumf. Empetrum C Calcifiraga. Lob. 

ic. 39». 
Habitat ad oceani Eoropsl littora. 2f. 

pyrcnaiciijn; g. CRITHMUM fbliolis lateralibus Ws trifidis. Hort. 

clif 98. Roy. lugdb. 58* 

\ . Apium pyrenaicum, thapfue fiicie. Tourhef. inft. 305. 

Habitat m pyrenseis. 

HAS- ^EKTANDRIA DIGYNIA. 85S 

ttASSELQUISTIA- 

t. HASSELQUISTIA. Aman. dcad. 4. p. «7^ * «gyptUot* 

PaftiDacaorientalis., foliiseleganter lociru, Buxb. cent. 

Z.p. 16. t. 27 t 
IMaat a Arabla. 

C A C H R Y S. 

I. CACHRYS foliis biplnnatis, foliolis acutis multifi- Libanotii, 
dis t feminibusXulcads laevibus* Hort. cliff, 94. Roy. 
lugdls 99. Sauv. monf, 105. 
- Cachrys femine fungofo fuicato plano minore., foiiis 
peucedaui anguftis, MorifMJl. 3, p. 26j.f. 9. 1 1» 
/. 3. 6. 
LibanotiS ferulae folio^Cemine angulofo. £a«A. ^'/2. 158« 
Habitat in Siciiia , Monfpeiii. 2|. 

ft. CACHRYS foliisbipinnatis: foiiolis liaearibus aca- iicuit, 

tis, feminibus fuicatis Iiifpidis. 
Cachrys femine fungofo fulcato afpero , foliis peuce- 

dani latiufcuiis. Jvtorif. hijl. 3. p. 267. f.^^t. i./. 3. 
Hlppomarathrum creticum. Bauli.pin, 147. prodr. 75. 
Hippomarathmm ficuium. Bocc.Jic.yi. 
Habitat in Siciiia, Hifpania. 

. Folioia linearia^ Folia fuprema oppqjita. Umbelit 
, wdverfalis terminaUs • fcffiUs^ Involucris Ln^olucel"' 

Usaue ramqfis. Reliqtis umbelU peduncuhta , /n- 

votucris involuceUisque fimpUcibus. Setauiai^ cra/JilJi'' 

wta^fulcatay hifpida. 

FERULA. 

X. FERULA foliolis linearibus loag^Oimis fimplicibus. commUnU. 
Hort. cUf. 95. Hon. upf. 61. Roy. lugdb. . 99. Sfiuv. 
monfp.2$7. 
Ferula femina plinii. BaulL pin. 148» 
Ferula, Dod.pempt. 321. 
Habitat in Europa auJlraU. % 
•• FERULA foliis fupradecompofitis : foUoIis lance- gituet. 
olato-linearibus planis. Hort. cUf. 9$* Roy. lugdb.'^^. ' ^ 

Ferula folio glauco , femine lato oblonga Bauh. hiJL 

, 3- ^ 45- 

Hid?itat in Sicilia , Italia. % 

j. FERULA tbiiolis -laciniatis s licinulis tridentatls cfAfiftaa. 

2 * iii9« iS^ RNTANDRIA DIOYNIA. meoidc9« I j^ in«quallbus niddis. Hart^ fUffl 95. Uari. ugf. 6x. 

Roy. bigdb. 99. ' 
Ferula tingitana, folio latiffimo lucido. Herm. par^ 

16$. t. x6^, 
Hdbitat in Hj(]pania, Barbari^* cT 
V«ruli£9. 4. FERULA foliis pinnatifi(lis:\pinnis linearibus pki- 

nis trifidis. Hort. clijf, 95. Roy. btgdb. 99. 
Ferula latiore folio. Alorif. m. 3. p. 369. f; 9. t. 15. 

Ferulago latiore fblio. Bauh. pin. 148. 
Habitat in Sicilia. 
drieiiaif. 5. FERULA foiiorum pinnis bafi nudis , fc^oUs ftt»« 

ceis. Hcrt.clijf. ^f^. Roy,^ hgdb. 100. 
Ferula orientalis, folio & facie cachryos. Towrnef^ 
. cor. A2. frin. 3. f . ^39. ^. fi39. 
Habitat in Oriente. 

6. F£RUZ«A foliorum pinnis utrinque appendiculati^ 
foi|oIis fetaceis. Hort. cliff. 95//?oy. lugdb. 100. 

Laferpitium orieutale , foiio mei, flore luteo. Tour^ 

nef. cor. «3. 
Habitat in Oriente. 

7. FERULA folioiis appendiculatis, umbelUs ftabfeffi* 
libus. 

Ferula foliorum alis utrinque audis : foUoIis lineari- 
bus integerrimis , umbellis terminatricibus fubfeffiA 
libus. Roy, lugdb. 100. Hort. upf 6t.^ 

Libanotis ferulae folio & femine. Baiihi pin. 158. 

Panax afclepium, ferulae- facie. Lob. ic 783. 

Habitat in Europa aujlraliy Iftria. 2f. 
/tanadcnfif. g^ pERULA lucida canadenfis. Gron. virg. 147. Hort. 

upf. 61. 

HaBitat in Virginia. % 
AiTa fcrada. 9. FERULA fotiolis altematim finuatis obtufis. Afat^ 

ntid. n8- f 

Alfa foetida difgunenfis uml^ellifera' liguftico amnis. 
Kampf. amxn. 535. t. 535. 

Habitat in Perfia. 2{. 

LASERPITIUM. 

UiilhyMm. I. lASERPrrnJM fblioUs cordatis Incifo-feitatfc 

Hort. cliff. 9(J. JFX /i»fff. •230, 248. Mat^ mid. xs^. 
Roy. lugdb. loi, Hall. helv. 440. »od]flon« u PENTANDRIA DIGYNIA. »57 

I.ibanotis latifolia altera C vul|;atior. Baui. pin. 157« 
Libanotis latifoUa majcMr. Bauh, pin. 157. 
Sefeli «thiopicum herba* Dod. pempt. 3x8« 
Habitat in Europae nmoribus Jiceis. % 
a- LASERPITIUM foUolis thlobis indfis. tfilubum. 

Libanotis latifolia, aquilegia folio. Bauh. pin. 157. 

prodn 83- 
AngelicaToUoUs tripartitis: lobis fupeme inciii$ ob* 

tufls. Roy. lugdb. 104. 
LifruAicum rauvolfii, foliis aq^uUegis. Bauh, 3. ^«148. 
' /M. phyt. 22^ /.7. " 

HcAitax in Gargano monte. 2|. 
j. LASERPITIUM folioUs cuneiformibus furcatis. «tUicu». 
Ifaferpitium foUoUs ramulofis felTilibas. /foy. /r^t/ft. 10 r* 
Lafetpitium foUoUs quinquelobis. Hort^ cliffl 96. 
Laferpidum gaUicum. Baub, pia. i$6. Ra;> hift, 426^ 
Laferpitium foliis angufiioribus dilute virentibus con^ 

jugatim diipofitis. Raj, hijK 49^- 
Laferpitinm e regione maffiUae allatum, Bauh. hijl^ 3« 

p- 137- 

Habitat ia Europa auflrali. 2}. 

4. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis fef- wgoStU^ 

filibns. /fort. cliff. 95. Roy, [ugdb. loa. * ilua, 

Laferpitium anguftifoUum mojus, fegmentis longlori- 

bus & indivius. Mofif. hifi. 3. o. 321./. 9. 1. 19./ ^ 
Laierpitium foUis longioribus ditute virentibus con- 

jugatim pofiti^. Pluk, abn. «07. t ipB. /. 4. 
Habitat in Europa aufitaU, % 
$. LASERPITIUM foUoUs lanceoiatis integerrlmis: ffuteiiicuni. 

extimis coalitis. Hort, cUff, p<S. Sxhnu Upf, ^oS. 
Lajferpitium foIUs radicaUbus patentiflimi^. Royx Uigdb. 

103. 
Laferpitium daucoides protenicum, vifcofo femine. 

Breyn. cent, i6j. t. 84. 
La(erpitium minus. Rivin. pent, t. S13. Rupp. jetu A77. 

Hul.gaett. 177. 
Habitat in Boruffia, Lipfiae. ^ 
Habitus SelM Caruifolia, fed Semina pubefcentia. 
#. LASERPITIUM ibliolis ovah lanceolatis integerri- Sil«r. 

mis petiolatis. Hort, cUfT, g6, Mat. med, 124. 
L^ifticum quod Sefeli officinarum. BauK pin. itfa. 
Siler montanum. Morif, hift. 3. p. 2j6. / 9. ^ 3* /• '• 
Uqbitat in Auftria» Helvetia, Oallia. 2f. 

Z 3 7.LA. 


858 PENTANDRIA DlQYNIA. 

pencedanoi- 7« lASERPITIUM foliolislineari-lanceolatis venoftt» 
(^es. ftriatis diflin&is. Antxn. aead, 4» p. 3ia * 

Laferpitium peucedanoid^s, foliorumfegmentisangut 
f ftiflimis. .&g«- vcron, 3, p, 227. t. 17. 

. Laferpitium exoticum, lobis anguftifliinis integrii. 
Pluk. am. 207. f. 96.y. 2. 
Hdbitat in Baldi valle Vaccaria* 2|. / 

ferluaceum. g- LAiiERPITIUM follolis linearibus. 

Caclirys orientalis, fcrulae folio tenuiore , fruftu ^ati( 
\ plano/ Tourncf. cor. 23. i>. 2, p. lai. r. I2i, 

• Habitat in Oriente. 
FoIia« quinquepinnata , valde fuprad$compq/ita , angU' 
JliJJhnay linearia^ loina^ laxa. Semina atis exaratcu 

Chironiam. 9. LASEIiPITIUM foliolis oblique cordatis* petiolis 

hirfutis. 

Panax Heracleum. MoriT. hift.^.p. 3 15./. 9. '•i7-/- *i 

Panax paftinaC9 folio. Hauh. pin. 1 55« 
, Panaces peregrinum. Dod.pempt. 309. 

Habitat Monifpelii. 2j. ' 

Folia integra^ cordata^ lobo fuperiore breviorcj cre- 
nata^ obtufa» Petioli valde /urfuti. Involucruo^ 
parvum , tam univerfale , quofn partiale ; hinc di- 

, verfa.a Pajfinaca Cojlina. ' 

HKRACLEUM. 

^phondy. I. HERACLEUM foliolis pinnatifidis. Hort. 'cliff. 103. 
Uum. FLfvec. 231 , 243. Roy. lugdb. 113. 

Sphondylium viilgare nirfutum. Baub. jpin» 157. 
/i. &phondyIiam turlutijm, fbliis anguftioribus. BaA 
pin. i^T.prodr. 83. Riv. jpent. 5. 
Habitat in Kurops nemorofis, <?* 

abirlcTira. A. HBRAC^^BUM.foIils pinnatis : foliolis quinis : in- 

termediis fefliiibus, coroUuUs uniformibus. Hort^ 

Paftinaca foliis fimpUciter p{nnatis|: foliolis piimati^* 

diJ5. Gmel libir. i.p. fti8« 
Habnatin Sibiria. <jf* 
Flores hujus viridi - luteij at prioris albi. 
Pmces. 3. HERACLEUM foliis pinnatis; fbliplis qninis : in* 

termediis feflilibus ♦ floribus radiatis. Hort. upf (J5. * 
Heracleum foliolis palmatis ferrat^. Hort. cliff. 103» 
Roy. lugdh. 113. 

He- PENTANDRIA DIGYNIA. |5>' Hertfdeum foliis pinnatifidis. Gm^L Jbir. i: p. »13. 

Panaxfphondylii foUo C Heracleum. Bauh. pin. 157. 

Habitat in Apenninis, ^ibiria. c^ 
4- HERACLEUM foliis pinnatis utrinque fcabris, flo- a«ftria«im* 
ribus radiatis. 

^phondylium alpinum parvum, Bauk. pin, 157. prodr. 
83; Burf. VIII: 21. 

Habitat in jllpibus AufbAx. 

>Planta pedalis^ Folia pinnata^ folioUs 5, ovato -'obloH' 
gts^ feJJiUbus^ ferraHs, utrinque fcabris^ paruminci' 
Jis y petioUs inferne membranaceis. Umbella aUja , 
radiata, Diflert a tertia parvitate , foUis non fubtus 
tomentqfis , nec extimis coadunatis ; fbUoUs dcmum 
magis integris* 
5, HERACLEUM foliis fimplicibus , floribus radiatis. alplmim.' 

Sphondylium alpinum glabrum. Baulu pin^ 157, prodr. 

83* ^ 83. ' 

Sphondylium montanum gUbrum , albo flore» Barr, 

ic. 55. 

Habitat in Helvetiae Alpibus , innotuit C Bauhino 

/595- 

• Scapus ttudus^ FoUaJigura Rubi Ckamamori / Ficus» 

LIGUSTICUM. 

X. LIOUSncUM foliis moltipllcibus : toliolis fuper- LtviiUcum. 
De incifis. Hort. cUff. 97. Hort. upf. 62. Mat. med^ 
119. Roy.tugdb. 104. Sauv, monfp^ 261* 
Ligufticum vulgare, Baukpin. 157. 
Levillicum vulgare. Monf hijl. 3. p. «75. /. 9. f. 3, 

/. I. 
Habitat in Apenninis Liguris. % 
s. LI6USTICUM foliis bitematis. fcothicam. 

LigQilicum foliis dup^icato-ternatis. Hert. cUff. 97. Fl. 

Jvec. «3», «44. Roy, lugdb. 104. Gron, virg. 31. 
Ltgufticum humilius fcothicum. /M. abn. ^17« t. 99. 
/. «. 
/ Apium maritimum. jF7* lapp. x*7. . 
Sefeli maritimum fcothicum. Herm. par, »47. f. »27. 
Habitat ad Uttora marisin Anglia, Svecia, Canada. !^ 

^ LIQUSTICUM foliis decompofitis inci&s : radica- MRMbiciife 
.libus teruatis lanceolatis integerrunis. Amxn, acad, 

Z 4 jjnyr- < 

l > 

8«« PENTANDRIA DiaYNlA. 

• » - 

Smyrniiim tenuifolhim qpftras- Ha/.fuppl ^54, oi^l 3. 

p 209. ^ 8* ' 

Saxifraga cornubiae, Pet- h^rb. t. 26- f. 9, 
JHlabitJt in Cornubii^. 
i>eiopottnefi. 4, LIGUS IICUM foliis multiplicato pianatis: folloli» 
acura. i)innatioi Inqifis, Hon, cliff. 97. Rpy, iggdb. 404, 

Saui^, monfp. 25^ ' 
Cicutaria litifolia foetida. Bottlu pin. 161, 
Sefeli p; loponnefenfe. Cam, epit. 514. 

Habitat in t^elaponnefiacis & Rhiticig montilms ne- 
moro/is. ^ 
auftrlacum. g. LIGUSTICUM foliis biplnnatis: foHoUs confluen^ 

tibus incifis integerrimis. 

Sefcli montanum, cicutae follo, glabrum. Bmik pin, 
161. ^ * ' 

Sefeli I montanum pannonicum. Quf hift. %. a 193; 

Hahitat in Auftriae alpinis. 
perteniwm. ^. LiQuSTICUM umbelte primari» involucro fub. 

nullo , lateralibus bafi membranaceis ; rodiis fubra* 
inofi3* 

Habitat in Lufltania. ^ 

. Caulis bipcdaks rigidus angulatus tevis. Folia fupra^- 
compqjita: fumma ternata: Foliolis tripartitis: laciniiB 
cuneatis incifis glabrispetrofeUni, fed mamibui. Petioli 
laterib^s membrana alJba. Involucrum univerfak um- 
heilittriplo bxeyius: radiis Unearibus ^ baj utrinque at- 
ho-mcmbranaceis , vix ramqfir. Umbella prima fspif^ 
fme nuUum involucrum habet. Involucella Unema, 
Ipngitudine mbeUula. Petal^ Mvcfcentia , infiexo^ 
etnarginata. Filamenta coroUa longiora^ antheris at- 
lis. Germina A^v/a, luxjlriata. 

ANGELICA. 

ArcKjngeli- Jt. AlSrGj^LTCA foliorum impari lobato. Fl. lapp. lof. 
ca. bl. :vec. »33, .«45. Alat. med. 120. Hort. cUff 97'. 

Roy. lu^db. 103. 
Angelica tj^tiva. Bc^uk pin, 155. 
Angelica ipj^jor. Dod, pcmpt. 318. 
Habitat in Alpibus LappQni», ad fiinilos. <f 
Umbella unlverfaUs copiefay radiis angulatis; PartiaUs 

glob"fte lovolucrum //fp^ untfolium; Jkvelucella p^ 

lyphyUay Unearia^ r^exa. Petala eyata^ ama^ \^ 

ridiaj caduca. Stamina alba. 

A. AN- PENTANDRIA DIGYNIA, S6t B. AN6ELICA foliis aequalibus ovato-ianceolatis fer- iylteftris. 
ratis. Hort,' cliff. 97, Fl.fvec. 234, 245, Mat. med* 
lai. GrofL vitg. 31. Hall. helw 444. Roy. iugdb^ 103. 

Apgelica fylveftris major. BaiiA. pin. 155. 

Angelica fylveftris. Dod. pempt, 318. M. iipp. 102. 

Habitax in Europae frigidioris fubhumidis fylvat/cis^ 2f. 

3. ANGELICA extimo foliorunj pari coadunatO: fo- atropurpu. 

liolo terminali petiolato, Roy. lugdh. lo^. 
Angelica canadenUs atropurpur^a. Corn. canqd, 198« t. 

199. 
JH^bitat tn Canada. 

4. ANGELICA foliolis xqualibus ovatis Incifo-ferratis. luctda. 

Hort. cU§. 97» Hort. upf. 52. Roy. lugdk 103. 1 

AnKellca lucida canadenfis. Corn. canad. 196. t^ 197, 

Jvforif hijt. 3. p. 281./ 9. /. 3. / 8- 
Hapiiaiin Caiiada. cT \ 

SIUM. 

I, SIUM foliis plnnatis, umbelUs terminalibus. Hori. l«iif«U««. 
cHlf. 95. R fiw^ 235, 247. /Joy. %dZp. 104, Hall^ 

*rf^- 435* 
Sium latifoliunu Bauk pitu 154« 
Sfunf Riv. pent. 78. 
)8. Siom f. Apium paluftre , foliis oblongi$. BatA. phu 

i54« 
Habitat in Europae riyulis & ad ripas paludofas^ T^. 

«. SIUM foiiis pinnatis , umbellis axillaribus felfilibus. nodiflofuir. 
Hort. clifff 98. FLfvec. 2. a, 248. Roy- lugS, 105. 
Sauv. monfp' 231. 
Sium aquaticum procuml>ens . ad alas iioridum. Morif 

hifi. 3. p. 283» /• 9* ^ 5« / 3; 
fjabitat inr Europa ad ripas fluviorum. 
bvolucrwn univerfaU in nac fpecie fxpe deeft. 
3> SIUM foliis pinnatis> floraiibus ternatis. Hort^cliff. Siftmm, ^ 

98. Hort. upf 62. Roy. lugdb. 104. 
Sifarum germanorum. £a«A. /7/». ijj. 
Sifarum. Dod. pempt. 68r. 
Hahitat in Cbinal 2f. 

4. SIUM foUis ferratis piiotds; nuneU teraatis. Ntnfi. 
f^/rf^ Mat. m^d^ nj. f 2^5 Si- $ffa >^ PENTANIAIA DIQYNIA. 

• Sifanim montanuin corsenfe, radicenoo tnberoCu 

K^pf. amseru 817. t. 8i8- 
HAimin CMna. ^ 

rigidiiu. 5* SIUM foUis pinn2|tis: foliolis Ianc6ol0s fubinte- 

gerrimis, 
PimpineUaToIiolis lanceolatis glabris acuminatis faepi- 

us integerrimis , rarius ferratura notatis. Gron. virs. 32. 
Oenanthe maxima virginiana , paeonix femibae rolUs* 

JVtorif. hift. 3. p. a88. /. n, r. 7./. i. 
Habitat in Virginia, 2f. 
Cauli& rigidulus. Folia pinnata oppqjhioiubus $ f 6 & 

impari^ Fotioh lanccolata ,' rigidula^ verfus apicem 

dentibus atiquot. PetioU canaticulati. Mores pan% 

TalcarU» ^- SIUMfoUolis Unearibusdecurr,entibuscozmatis.//orr. 

ctiffl 98. Rtfy. lugdb. 105. Sauv, monfp. 23^. 
Erypgium arvenfe , foUiS ferrattis. BaxJu pin. 38^. 
Ammi perenne repens. Mwr^. kijl. 3. p. 294. /. 9* t. 

8/. I. 
i/a^/^tf^ iff Flandria , Helvetia , Bohemia, Alfatia , 
Gallia, Oriente. 2(. 1 

gsscum. 7. SIUM foUisomnlbusbipinnatis. ffort.cUff.c^B^^^^Roy* 
higdb. 105. 
Ligufticum gr«cum, follo apiL Tournef cor. 23. 
Habitei in GraA^ia. 

ficuiunv 8* SIUMfoUis radicaUbus ternatis., caulinis bipinnatis. 
Roy. lugdb, 105. 
^Myrrbis foUis pallinacae Ixte virentibus. Tournef 

cor. ttft. 
Paucns, pafiinacae folio, ficulus. 2do. hift. 78. /• 3«. 
Habitat in Sicilia. 

SISON. 

Amomuj». z. SISON foUi$ pinnatis « umbellis ereftis. Roy^ hgib. 

yo5« Sauv. monfp, 232. 
Sifon foliis pinnatis. Hort. ctiff, 98. 
Sifon quod Amomum officinis noftris. Bauh.pin. 154. 
Petrofelinum macedonicum fuchfiL Dod^pempu 697. 
Habitax in Angliae humeltis lutqfis. 

fegetnm. %. SISON foUis pionatis, umbeUis cemnis. Roy. lugdb. 

X05. Hort. upf 6%. 

Sium • / PENTANDRIA DIGYNIA. 3(^3 

Sium terreftre^umbellis rarioribus. Morif. fdfi. 3. p. 

»83« /. 9- ^' 5- fi <5. 
Hd^itat in Angliae agris inter fcgetts. ^ 

"j. SISON foliis ternatis. Hort. clif. 99. Gron. virg.i^r caaadeAfe. 
Roy. lugdb. 106. Kalm. it. 3. p. 2^. 

Myrrhis canadenfis trilobata. Morif. hijl. 3, p. 201. f. 
9.t. 11. f. 4. 

Myrrlus canadeufis. Riv. pent. -r. 53. , . 

Habitat in Ajnexic2i feptentrionaU. 3f. 

Folia Radicalia ternata , ferrata : folio nudio trifido ; 

^ lateralibus bifidis. Caulinn ternata j ferrata , tan- 
ceolata^ lucida. UmbellaL auadrijda ^ inaqualis 4 nu- 
da. Umbellula fibfcptemflora , involuceUo minimo. 
Petala aiba , aqualia. 

4. SISON foUistripinnatls: raiiicaiibusllneartt)us;catl. An^ml. 
linis fetaceis : ftipularlbus longioribus. 
Sifon foliolis caulinis fubcapillaribus. Hort. upf 63. 

Mat. med. 140. ' 

Fceniculum lulitanicum mixfimtim acre, T. Shaw. afr. 

Ammi lacinuiis folioruiii caulis ca^Uirlbus. Jflort.diff. 

81. Roy^lugdb. 95. ^ ' 

Ammiparvum, foiiis foeniculi. Baith. pin. i<j9. 

Ammi. Cam. epit. 5ft2. 

Habitat zs Lufitania, Apulia, Mgfpto. O 

Folia Radicalia lineariay Jupradecompojitay pUna: Fo* 
liolis feffilibus 9 replicato - imbricatis; Caulina fupra- 
decompqjito-pinnata y fetacca: ex his qiue vagitiam 
petiolarem tenninant trichotoma , reliqms longiora. 

3. SISON repens , umbellis bifidis. FLfvec, 2. n. 249- A inandatam. 

fcan. 397. * 
Sium foliis fubmerfis capillaribus , emerfis pinn^tis. 

Roy. lugdb. 105. Sauv. meth. 232. 
Sium mjnimum, foliis imis ferulaceis« Morifhifi. 3. 

p. 223. /. 9. t. 9. /. 5. 
Sium minimum umbeilatum) folio varians* Pbtk.phyt^ 

^'•/ 3- ^ . 

Uabitat in Buropae immaHs. 

€. SfSON foliolis vertidllatis caplllaribus. Terdc!ii|i« 

Carumfoliolisfetaceis verticiUacis, radicenapiformL ton^ ^ 

Sauv. monfp. i6S. 1 $64 PENTANDWA DIGYNIA. 

Bunhun bulbis oblODgis. Sauv, monfp. ^$6. 

Oenaothe foliis pinnatis : foiiolis lineariter Uciniatis. 

Dalih pdtif. oo. ^- ^ 

Dancns pratenns miUefolii paluftris folio. Bauk.pin^ 

I50- 
Daucus pratenfis. Daleck hijt. 718. 
Carvi follis tenuifQmis, afphodeli radlce. Tounuf. 

injl. 5K>. 
Hahitat in GalUat Pyrenaeis. 2(. 
Involucrum huic univerfalt &* partiale. Foliola ver^ 

iiciHatim in petiolo communi dypqfita. 

BUBON. 

nMcedoni. i. BUBON foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umb«IUs 
cum. numerofiflimis. Hort. clif^ ^^^^Hortn ugf. 62, Atat. 

me(L 133. Roy. lugdb. loo, 
Apium macedonicum. £^20^ pin. 154. 
Fetrofelimim macedonicum. Lob. ic 708« 
HMtat in Macedonia , Mauritania. ^ 

GalbiAQm. a. BUBON foliolis rhombeis dentatis glabris ftriatis, 

umbellis pauds. Hort. cUff. 95. Ma^. med. 139: Roy. 

lugdb» xoo. 
Anifum africanum fiiiticeifcens, folio anifi, galbaoife- 

rum. Pluk. alm. 31. #. la./. s. 
Ferula africana galbanifera, feli^ & facie liguftici. 

I^m. par. 153. #. 153. 
Habitat in iEtbiopia. % , 

l«mmife-. 3. BUBON foliolis glabris: inferioribus rbombeis - fer- 
rm. ratis ; fuperioribus pinnatiiidis tridentatis. Roy. btgdb. 

loo. 
Ferula africana galbanifera, folio myrrhidis. GmnL 

hart* %.p. 115. t. 58. 
Habitat in iSthiopia. % 

rfilditts. 4I BUBON foliolis linearibus. Hort.cUff 95. Roy.higdb. 

100. 
Ferula durior f. rigidis & breviOimis foiiis. Bocc. muf. 

a. p. 84. t. j6. Barr. rar» 61. u 77. 
Habitai m Sicilia. 2|. CU- PENTANDRIA DIGYNIA; $6$ 

CUMINUM. ' 

X. CtFMlNUM. Man med. 139. . «ymtoum. 

Cttftiinum femine longiore. Bauh, pin, 145, 
CuQiinum fativum. (mi, epit, 518. 
Habita in Mgf^, iKthiopia. Q 

OENANTHE. 

I. OENANTHE ftoloDifera, foliis caulinis pimjatis fi- fiftuUOi . 

Uformibus fiftulofis. 
Oenanthe foliis caulinis fiftulofis teretibus- Hort. 

eUff. 99. Fl.fvec. st^S, 250. Roy.^Lugdb. 10%. Hall. . 

heb^. 432. i 

Oenantfaie aguatica. Bauh. pin. 162. it. fcan. 943. 
Oenanttie. Kiw pent: 66. 
Hahitat in BMio^m fojfis paludibus.'% 

n. OENANTHE foUis omnibus multifidis obtufis fiiV crocat» 

aequalibus. Hort. cUff. 99. fJ.fvec. «37, »51. Roy, 

btgdb, 107. 
Oenanthe chsroplxylli foliis. Bauh. pin. 162. 
Oenanth^ cicut^ fiicie« fucco virofo crocante. Lok 

gd\>. 326. AEl. ongL 1747. n. 480. p. 235. t. 3. 
Habitat in Eurppae pahdibus. 2|. 
UtnhelU univerf radu angulati. Invt>iucrum univ. poly^ 

phyllum magtium. 

3. OENANTHE umbellularum pedunculis margfnali- proiifen 

bus longioribus ramoQs mafculis. Hort. upf 63. 
Oeivinthe flQfculi& difci fefiilibus, radli pedunculo ra<> 

mofo elevatis. Vir. cUff. 24. Ray. It^db. 108. 
Oenanthe flofculis radiantibns umbellarum proliferis» 

/forr. cliff. 99. 
Oenantbe ptolifera apula. Bauk, pin. 153. Morif. hift. 

3. p. 289. / 9- f' 7- /• 5- 
Habitat in SicUla , Apulia. % 
UmbclU tiniverfdUs radii lateraUsf 3 f 4 divaricatij 

hofixontcdes^ Jlofculis mafculis. Dt/ci ftofculi fubfejfi' , 

ks^ conferti in hemifph/crium^ hirmaphroditu 

4. OENANTHE fi^dibus globofis. /fcrf. cliff. 99. globatoft. 

Roy. hgdb. 108. 

Oenantfae lufitanica, femiae craflior# globofo, Towr- 

' nef. infl. 313. 
» Habitai in Lufitania. 

S* OB- ^6 I*£NtAKDRlA DIQVNtA. 

w 

pijnpinei- 5. OENANTHE f blloUs radicalibu3 cuneatis fiffifi : cati* 
loid«s. linis integris linearibus longilTiinis canaliculatis. Hort. 

cUffl 99. Roy. lugdb. 103. Sauv. monfp. 259, 

Oenantbe apii tblio. Bauh. pin. 162, 

Oenandie piaftinacae fylveftris fblio , femine atriplicis, 
Bauh, pin, 16%. 

Oenantiie aquatica pimpinellslajcifisgs diviftira* Pluk. 
alm^ s68. r. 49. /. 4. mala. 

Hahitak Monrpelii €9 in Europa auflrali. 

CsLvHisfemipfdalisj angulatus. Folia Radicalia omni- 
no retrojelini , fed crajfioray bipinnata^ lata: /0110- 
iis ameiformibus , incifis , divifts. Gudina mi- 
nus compqfita , vix bipinnata : folioUs Unearibm ^ 
cana&culatis y hngiffimis, Umbella imequaUs. In- 
voludrum univerfale partiaUaqUe fubulato^fetacca^ 
CoroUae oHfa , parum radiata. 

PHELLANDRIUM. 

aquaticiiau i. PtlElLLANDRHJM foliorum ramiftcatlc&iibus di^ 

varicads. ' 

Pbellandrium. Hort, cKff. 100. Fl.f\'ec. »38» 115». /foy. 

btgdb. 108. Dcd,pempt. 591. 
Cicutaria paluftris tenuifolia. Bauhpin. 161. 
/3. MUlefoIium aquaticum umbellatum , cbriapdri foUo. 

Bauh.pin. 216. 
Millefolium aquaticum. MattK dioft. %. p^ 484. 
Hahitat in Eutoipx foffis. ^ 
Varietas R. in fluviis ampUoribus profstndioribus vide 

Raj. angl. 3. p. 216* 

Mutelliiia. a. PHELLANDRIUM caulefubnudo, foUisbipinnatis. 
Sereli caule vixramoft)> umbella purpurea, pinnuUs 

a(jute multifidis. Haliheb\ 431. 
Meum alpinum« umbella purpurafcente. Baui. pin. 

148. Hcdl. opufc. s88. 
Mutellina. Bauh. hift. 3. p. 66. Cam, epit. 8» 
tiaUtat rnHelvetia, Carniola. 2(. 
Folia CharophyiU. InvobtceUa longitudinc umbeBu* 

larum, 

CICUTA. 

«iiofik X. ClOUTA umbellLs oppofitifoliis, petioUs marginatts 
obtufis. 

Ci- ^EKTANpRIA DIQYNIA« ' ^fil 

Cicuta. Horv cUff. loo. Mat. med. rap* Fl. fvic, 439 ,• 

»53. Roy- lugdb, 109. 
Cicuta aquatica. Ft hpp. 103. 1 * 
Sium erucae foUo. Bauk, pin, 154^ 
Habitat in paludibus R\xrop»Jterilibus, 2f. 

fi. CICUTA ramis bulbiferis. bttlWfera. . 

Ammi foliorum iacinuiis capillaribus , caule aogulato. 

Gron. virg^ ^i. • 
Umbeliifera aquatica \ foliis in minutilQma & plane 

capillaria fegmenCa divifis, Raj, fuppL fl5o. 
HabitaP in Virginia, Canada. 

3. CICUTA foliorum ' ferraturis Vnucronatis, petiolis nviculata. 
membranaceis apice bilobis^ 

^eQpQdium foliolis lanceolatis acuminatis ferrads. 

Gron. virg. 3». 
Ai\gelica caribaearum elatior, olufatri folio, flore dl- , 

bo , feminibus luteis ftrlatis , cumini odore & flippre. 

PbdL alm. 31. f. j6.f, 1. 
Angelica virginiana , foliis acutioribus , femineftriatp 

rainore, cumini fapore & odore. Morif hijl.^.p.%^i. 
Habitat in Virginiae aquqfii^ 

^THUSA. 

I. iETHtrSA. Hort. cliff. 100. JFI fvec. «40 , 254. CTtiiviiui. 
Roy. lugdK 109. HaU. helv. 433^ 
Cicnta minor , petrofellno fmiiiis^ Bauk pin. i6m. 
Cicutaria fatua. Lob. ic, sso. 
Habitat inter Europ» olera. O 

CORIANDRUM. 

j. CORIANDRUM fruftibus globofis. Hort. diff. fativum. 

loa Hort. upf. 63. Mat. med. 135. Roy. lugdb. 109. 

Sauv. mottfp. 260. 
Coriandrum majus. Bauh. pin. i$9. 
Coriandrum. Cim. epit. 523« 
HMtat in Italiae ag;ri$. Q 

^. CORIANDRUM fruiftibus didymis. Hott. cUff. 100. ^^,^ 
Ray. hgdb. 109, Sauv. monfp. »60. wmcui««ui» 

Coriandrum minus tefticulatum Bauh. pin. iKg, Huk 
alm. 120, t. 169. f. z. 

minus odorum. BoMk. hjjl. j. ^ pr. 

/jf. Co- 3<?« PENTANDRlA DIQYNIA. 

/?. Coriandrum fylveftre fetidiflimum. Bauh. pin. 158. 
Scgu» vtnroiu 2. p. 23. 

Habitat in Europae aujlralis agris. © 

Odor C fati\*o virofior. Caiilis angulatus. UmbelU 
fapius Jimplex^ ratiug compqjita, Involucrum Uni- 
verfale unifolium; Partialia nufla. PeCaia ndn ra^^ 
diata. Anxhera purpurafcenies. Germina inferue di" 
dyma. 

SCANDIX 

iHloratsu ' I. SCANDIX feminibus fulcatis angulatis. Hort. clif. 

lox^ Hort, upf 54. Roy. lugdb. iii. umbellarum di* 

fco mafculo. 
Myrrhis majbr, Cicutarla odorata. Bauh. pin. i6o.' 
'MY^rhis. DocL pempt.joi. 
Habitat in alpibus Alvarni», buiut confinibus agri Vero- 

neufisS? Vicentini. 

Veettn. ? 2. SCANDIX feminibus laevibus roftro longiflima Hort. 

cliff. loi. Hoft. upf, 64. Roy. lugdb. 11 1. 
Scandix, femine roftrato. vulgaris. JSauk. puu 15». 
Peden veneris. Cam. epit, 302. 

Habitat inter Germaniae ^ Europae aujlralioris fige^ 
tet. 
Ceiefoliani. 3, SCANDIX femlnrous nitidis ovatofubulatis , umbet 

lis feflilibus lateralibus; Hort. cUff. iio. Fl. fvec 
5142, ^55. Mat. med. 137. Gron, virg. 3». Roy. 
• Lugdb. III. 

Chaerophyllum feminibus laevibus, umbellls ad aodos 

feflilibus. Bahm, lipf 492. 
Chaerophylliun fativum. Rauh. pin. 15». 
ChaBrefolium. Dod. pempt. 700, 
Hdbitat in agris S arvis Europ« aujlralioris. Q 

Anthrifcus. 4. SCANDIX feminibus ovatis hifpidis, corollis uiil- 
/ ' formibus, caule iaevi. 

Scandix femloibus hifpidis. Hort. clif. loi. Fl fvec. 

241. Roy. lugdb. III. 242, 255. 
Myrrhls lylvellrls , feminibus afperis. Bauh. pin, i6o. 
Myrrhis lylveftriB aBqvicolorum. Column, ecpkr. x. p. 

3LIO. r. 112. 

Habitat in Europae aggeribus terrenis. Q 

m 

5. SCAN- I 

I 5. SCANDIX flemmibus fpbulatis hiTpidis^ floribua ra- auftraili» 

diatis, cai^hufl lcvibus. ^ 

Scandix femiaibiis raftratis patttlis peduaculo bse- 

vioribus. Sdmk monfp. a6o. . 
Sc^dix cretica i^inon Bauh. pin. ir^a. 
Souidix, feiHfiDe roitrato« It^llCa. Sau/u prodr. 78. 
Anifomarathrum^ Col. ccjphr. 1. p. 89. r. 90. 
fhbitat in O. Narbonenu , Italia , Creta. - ' * 
9. SCANDIX reminlbus fubcylindricis hifpidis, caule nodofa^ 

fai()pido« genicutis tumidis. 
CbaerophyUum articulis Xumidis> umbella univerlali 

trifida. Jf&rKcliffl loa. Roy. lugdb. 112. 
Cerefolium annuum nodofum, feriune afpero majorei 

Morif hiji. 3. p. 303. /. 9. t. 10. / 4. 
Myrrhis nodoik annuai^ femine afpero. Mm/. U/ef. 

ftS8« 
- UabitM in SidtUa. O . 

Cmlia fcaber actUeis moUUmt^ refte^is: articiiUs fuptr* 

ne incrajfaiis. Umbella radiis a / 3, Umbellul« 

radiis $ f 5.- Fruftus longi\ cylindrici^ utrinqui 

obtiifij fcabri. 
7. SCANDIX (bmtnibas pedunculo vlUofo breviori- gfaiidldofa. 

bus. Roy. lugtB?. 111« 
Scandix orlentalis, flore maximo. Tournef. cor. 63» 
//afcffor iit Orientt» ^ 
e. SCANDIX feminibus nitidis ovato-fiibulatis , foliis procum- 

decompofitls. Gton. virg^ 147. benau 

Cerefoiiam virginianum' procuBll)eaSt fumaria» foUis* 

Morif hifi. 3. p. 303. /. 9, t. i r. / uit, 
JHiabiiat in Vk]^ift. 

CHiBROPHYLLUM. 

t. CHiEROPHYLLUM caule ftriato geaiculis lumi*- (yiYaAfe, 

diufcuUs. FUfvec. a. n^ ^yf. 
ChaerophyUum fiofcuiis omnibus lertilibas^ caule 

apquaU. i>p. pL i. p. A^a. 
Chcrophyllum feminibus laevibus nltidis, petioli» 

rameis «quaUbus. Hort. ^lif. iqi. FLfvec. 843^ 

S57. Roy.iugdb. iia. Mat. med. 143. 
Ch»t>phyUum fylveflre perenne , cicutJe foll0« 

*rowrnef. infi. 1 14,. Ft iapp* 104. 
Myrrhis f/lveftris, feminibus Isvibus. SslJl pin. 

i6o. 
tJmutiSp€€.plant.parsL A« Citiu- 3^o PENTANDRIA DKmriA. 

Cteutatia vulgad^ Ded. ptmt -701. 
Habitat in Eurbt« pomrm M^ "^Jj: ' - 

CauUs fubMeatut. ■ Ffduuculns commttu teres. Fe- 
tala integra , j^am, txtaiara mafmm. 
Mbofum. .. CH.EROPHYLLUM caule tevi : gpniculis tudii- 

ChtropiiyiiS^Sfupradecompoto: cauUbusarli- 
culis lavibus ftiperne incraffa^. Hort, ufr.6^. 
■ Chaerophylluin radice turbinato carnoa. /*»". ch]j. 

10«. Roy. lug^. '*•• . 
rirutaria bulboCi. Bauh. pm. loi. 
M?S^n«ia, femine ftriato laevi, tuberolk nodoCi 
• coniophyUoa. Pluk. alm. »49. t. ao6. f. a. 

' Jtfvrthis foetens. Riv. pent, 49. „,,.-«„, 
HibitTin Germania. Hungaria. HelveUa. Norve- 

Ra& «rfciwM / olx»'atfl' Pauiis /«p^dflCs , i*vis , 
rufofurco-maculatus : articuhs glabris apice tumen. 
tiLs, at infimis hifpidis. VdiJaincjfay fupra glabra, 
' •• petiolis e carina pilis albi> vdgis fubtu^ aifperfa. 
involucella foUolis 5 / 7., /«Wfl"' . iM^iufhbus , 
bafi fae coadmutis. V&tah alba , obcordata t tndqua- 

lia. FlofcuU difci nonmM diortientes. 
temuhua. 3- CH>EROPHYLLUM caule fcabto : geniculis tu- 

Ch«Shyllum caule . maculato : gemcuUs uunidis. 
Hort. cliff. loa: FLfvec. «44, »58. Roy.lugdb. 11«. 

Gort.geir. 59.,. . « 1 • 
ChsrophyUum fylveftre. Bauk. pM. 15». 
Myirhis annua- vulgaris . caule fMft». Mortf. h$fi. 3. 

p. 30». /• 9. '• ^o- ./"•7. . C3 /• Ji 
HSkit<u a<i EuMPpae arws , vias \ifepet. d" 
UmbeUae virgines dormiaitet cernu£. . UmbeUul* w 
. . medio cdtortieates. . 

«.rtun. 4. CHiEROPHYLLUM caule aequaU, foUoUs incifis , 
" * femihibus colotatls ftriatis. . ^ . 

Mvrrhis pereiiois alba minor , foliis hirfutis, femine 

auteo. Morif. umb. asa. Rupp- //«•.. 3- f «8». r. 5. 
TVlvrrhis radice Ugnofa perenni. folus hirfutis, femi- 
nibos flavis obicute ftrlatis. HaU.gxtt. 184- 

Hd}itdt in Germania. 2|. 

5. CHiE- PKNTANDRIA DIGYNIA. 371 

S. CHiSROPHYLLUM caule aequali , foliolis inciris hlriutum. 

acatls 9 femioibus fubulatiS; 
Chaerophyllum folioiis dilTeftiSy petioiis ramiferis uui- 

verialibusucriaquemembranaaudis. Hon.cUf. loi. 

Roy. lugdb* iii. Saui\ monfp.%62, 
Cerefoiium latLfo^ium liirfutum alhum & rubrum* 

Morif. hift. 3. p. 304./ 9. t, 10./. 6. 
Cicutaria iatitoiia hirfuta. Bauh.hijl. 3. p. igs. 
Cicutaria paluftris latifoUaaiba. Bauh.pin. 161. 
Cicutaria paluftris iatifoiia rubra. Bauh pin. 161, 
Myrrhis paluftris. /?iV; pent. 50. 
IVlyrrhis feminibus ftridtis longifllmis. HalL helv. 453; 
Myrrhis broccenbergeulis. Bauh. pin. 160. Hall^ opufc. 

Sefeii montanum , cic^tas folio , , fubburfutuni. Buuhi 

pin. 15 1. prodr. 85- 
Habitat in Alpibus Heivedae. 2(. 

e. CHiEROPHYLLUM cauie aequall» folidlis corda- aramuictin 
tis ferrads integris. 
Chaerophyllum foliolis lanceolato-ovatis ferratis inte- 
gris« Hort^.ciiff, ioa. Roy.lugdk. iia. 
. Cerefolium, rugofoangelicae folio, aromaticum. Bo:c. 

ntufi d. p. 2g.t. 19. 
Angelica podagrari» folio. Rii\ pait. - - - . 
Angetica fyiveMs llirfuta inodora. Bauh. pln. 156. 
, prodr. 8A- 

Jfiabitat in Lufatia , Mifnta. f4^ 
Statura & Folia Xgopodii PoUijgrariig. Flores pleti' 

que mafoiU; paud hernuphroditi^ 

7. CHiBROPHYLLaMfruticofum. irborcC:e«. 

Cicuu arbor Virg^niana. Au^. nuni. 4^. 

Cicutacia arbor virginiana. Raj. fuppL 95/. 

Habitat in Virjinia. <> 

Cauiis frutefcens. FoUa . QutrophyUi fyWeftris , oMpfa , 
Jupradicompofita^ pianis piteaxifiml^ y Ixvlj^ incifo- 
ferrata. Unbeilaef tinues^ allfje; iavol^cro partikL 
Flotbuli omnes fertiles. 

IMPERATORIA. 

Jt. IMPERATORIA. Hort. cliff 103^ Uort.dpf^ 6$. Ofltfjthittm. 
jlfat, med. i%%. 
Imperatoria. Bauh. pin, i$(S. 

A9 * Mi-' 37^ PENTANDRIA DIGYMU. 

Magiftrantk. Gun, emt. 59». 

Hahitaz ad radices Alpiwn Helveti», Auflria , Alver- 

niae. 2f. 
luvolucnim uno alttrove foUolo tmmiffifno. Folia flo- 

ralia oppofita i fiipula petielaris memhranaceaj ven- 

tricofa , tma intra aUeranu 

SESELL 

piiupina- I. SSSBLI caule declinato, umboUis nubilibus nutan- 

loidea« tibus. 

Habitat in Europa aufiraliore^ % 
Radix peremus. Folia pinnata , pimiis multifdis , fe- 
gmentis abernis: ha etiam abernatim fefla\ fegnun- 
tis linearibttSr planis extrerfum verfis. Caulis pe- 
dalis , teres , ame flore/centiam decumhens , fub fio- 
refcentia ferme eretlus foliolo uno alterave : petiolo 
membranaceo , fpathdformi , oMot^o ; e ^uo pcduncu- 
lus fimplex. Umbellae ante florefcentiam nutantet 
ut in Pimpinella faxifraga : invcburo univerfali md^ 
lo ; partiaH lineari anguflo , longitudine fere umbel- 
luLt. Semina ovaBa firiis 3. elevatis. 
montiaiuni. %. SESELI petj^lis ramiferismembranaceisoblbngisir- 

tegris , foliis caulinis anguftiifimis. Hort. cUf. 102. 
Roy. bigdb. 1 1 ft. Dalib. parif 92. Sauv. monfp. 256. 
Meum latifolium aduiteriuum. Bauk pin. 148- 
Saxilraga montana miuor Italica, foUk in brevlores 

paites dlvifis. Morzf hifi* 3. p, 272. 
. Habitat in Galliae , Italiae coUibus. % 
Carvifolia yailL parif t. 5. /. 2. Caulis pedalis , teres^ 
' Ltvis, Folia Radiealia bre\»iora ^ daacina , bipfimut- 

ta^ ad cqftam f£pe cruciata , foUoHs fubtripartitis. 
CauUna vagina petiotari integra , fnnnata: foliolis 
ternatis: pinnis tripartitis , Uneanbus aeutiufculis y 
remotiufcuus ^ longtoribus^ canaliculatis, Umbells 
pedicelHs brevibus. Semina pubefcmtia. Huic vel 
fequenri proxima», 

Kiaucom. 3. SBSELI petiolis ramiferis membranaceis oblongisin- 

tegris: foliolis riogularibus binatisque canalicu^ 
latis lajvibus petlolo loUgioribus. Guctt. fiamp. 64. 

Foeniculum fylveftre^ glaucofolio. Tomn^. injt. 311. 

Daucus , glauco folio , fimilis foeniculo tortuQfo. Bauh. 
Mfi^ 3.p. itf. • * • \ PENTANDRIA DIGYNIA. 373 

Saxi&aga montaQa minor glaoca & rigidior, Mcfif. 

bift. 3. f. fl73. 
Habitat in Galiia« 2|. 
Fiorcs ant€ cxpUcationem purpurafcentes , explicati albi 

antkeris purpwrafcent\bui, 
4. SESELI petioiis rameis membranaceis ventricofis axmutai. 

emargiaatis. Hqrt» cliff. 103. Roy. lugdb. iza. Saw* 

monfp. 255. 
Foeniculum lyiveftrc dnnuum, tragofelini odore» um- 

bella alba. Ka/7/. parif 54. t. 9. /. 4. 
Libanotis tenuifolia germanica. Bauh. pin. i j8» Burf 
Habitat in Pannonia , Gallia , Gennania. Q 
Caulls Jtriltus^ fpithameus (B ultra^ Jhriatus. Folia 

hipitmata^ laciniata^ Flores albicanti-fubviolacei» 

5« SESELI petiolis membrana d^ftitutis* Rcy. btgdb. Axnnioide». 
112. 
Fcenicuium iulitauicum minimum acre. Toumef inji. 

3ia- 

Saxifraga acnua ^cris, ndiiBfoiii terreftris folio te* 
nuiftimo. Morif. hijl. 3. p. a^d. 

Aromoides. Baxdu pin. 159. Morif hifi. 3. p. S95. 

Habitat in Lufitania, Itaiia. O 

Planta parva , ramofijfma. Folia fere MiUefbUi. Um-' 

beUs naJta radiis 4/* 5» divaricatis in ambitu £? O 

» /• 3« parvis in dtfcoi absque involucro, Involu- 
cella radiis 2 f 3, parvis. Petala albaj retufa, 
Antherar fubvioUcea Semina firiata. 

6. SESELI petiolis ramiferis membrauaceis obloogis pumUuin. 

ifltegris; foliolis tematis Hilearibus fubcamoils |pe- 

tioli lotigitudine* ()erard 
Dancus montanus , mulcifido folio , felini femlne. 

BojJu pin, 150. 
Foeiiiculum minimum patulum. Clujl hijl. 2. p. aoo. 
Habitat in Auftria, Gailo-proviDCia. 
Plaata parva^ tota umbellif paniculatd. Folia pinnaia: 

foliohs ternatis. 

7. SESELI caule alto rigido, foliolis linearibus fafci- tortuofum. 

culatis. 
Oenanthe ftriata rigida. Hm, cliff. 99, Sauv. monfp. 

«57- 
Sefeli m:\flrilienfe, foeniculi folio. Bauh, pin. lou 

Aa 3 Fce- S74 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Foenknilum tortuofuni. Bauh. hijl. 3. p. 16. 
'Habiti\t in Buropa aujhali 2(. 

CauUs rifJdus , quaji lignofus , fpliis mvboties latior. 
Foliola partidlia. non duo tantum oppqjita , fedja- 
p:u$ quaitior : interionb t mnorilms , * iinde fafci" 
^ cuLta* 

TurWth. g. SESFLI JDvolucro univerfali monophyllo , feminibus 

ftri^tis viliofis ll^latis. Amxn. afad, 4. p- 310. * 

Se^eH tertiirp. Bj^rh lu^db. i. p 50. 

Tliapfi j fenicuU foljo- Bcuh. piiu 148. 

/JaHt.v in Europ? avjlralil 2(. 
irppomrji 9. S»'SELI invol celli3 coniiato-monophyllis. 
tL-uin. * J aucus niontanus multifido brevique folio. BauJu 

pin. 150. 

HiL^pomarathrum. Riw p<,nt, 66. Rupp^ jen. 3.^. ft8e« 
hrarn. aujl. ga. * 

fUitat in Auftria. 

Foiia hipinnata : primis trijidis , limaribus, Cauiis 
junceus * glaucus , ut tota planta. Suprema folia 
tantum vat^im conjiant, Involucrum univerfale nul- 
fe-n ,• Invclucella monophyUa. ptlviformia ^ margine 
crcfnata f. Joliolis in knum connatis , qua nota ab 
omniiu^ iimbiUatis differt,, Getmim frjfaia. CorQlIs 
aJff^ , j/ere fubtus purpurq/centes, 
pyren9uj^« I^ESKLI foiiis dupJicato - plnnatis ; foliolis incifiii 

acutls , involucris ft taceis umbellula longtoribus. 

Carvi alpinum. Bauh. pin. 158. prodr.i^, Burf VIIL 

3<y. 

Habitat in Pyrenapi^. 

Caulis f ^(/(i/z5 , teresj Jlrioius, Folia radicalia dupli" 
cqto- pinnata y laxa^ parum divaricata: FoIioUs fin- 
naris^ icngitudinaliter incifs^ acuminatis^ cuneijoimi^ 
bus ,* Fowm in caule fitpe unicum , ex cujus cda 
exit ramus ; petioli radicatcs Jmplices ; foulin^s lato- 
^ rntmbranaceus. UmbeUa univerfalis nuda, oblonga^ 

jpidunculit circiter ofto ; partialiS ccnftrta , breinfft^ 
ma t uniformis : in volucro pplyphyllp , fetaceo , /on- 
g^ore umbellulis. 
f^xlfirigma. ,1. SESFLI caule filiformi divaricato, foliis dupllct- 

to-ternatls linearibus, umbeiiis fubfexfidis. 

Pimpinella faxifraga tenpifolia. B^^kpin. i6o.prodr. 
84. Burf. VIII 5. . * f 

Pim. PENTANDRIA EHGYNIA. 975 

7impinella tenuifoiia. Riv. pm. 

Habitat ad Lacum Geaeven&m, itupic Getmania. 

Planta pedaUs. Caulis JHifortnis « ramofus S3 fubra" 
mofusj divaricatusy teresy tmds. Foiia parva^ du- 
plicato-ternata j linearia , raro hbata, Umbellx nu- 
da > fedwtcuUs fex f^piui ; umbeilulae' invobtcrata 
fiofcuhs fex ad oho : iavoluceila fetacea* 

is. SEiSELI caule elongato genicuiiscallofis, foIiSsdu- eUtum. 

plicato-pinnatis : pinnis ianceolato-Iinearibus diftan- 

tibus. 
Paucus montanus , folio foeniculi longiore. Mdgn, 

monfp. ^94. 
Apium montanum , folio tenuiore. Bofik. piru *!i53. 
/^a&i/a^ i/i Auibri^, Gailia. - . 

Caulis ( ex Horto*) hnmarue cdtkudinis^ Levis ^ geni- 

cuiis caUqfis albidis. Foiiola giauca^ lineari-lanceo' 
' lata 9 ad radicem majora; 'in caule pauca^ laxiora. 

Umbelis refpedu plaiua paucioribus radiis ^ par- 

va^ Fiores atbi. 

THAPSIA, 

« 

1. THAFSIA foliolis dentatis yilloris bafi (coadqnatis. vilM^ 
Bort. cliff. 105. Roy. kdgb. ^13. 
Thapfia iatifolia viliofa. Ba^ pin. 148. 
Thapfia. x. Oufhijl. ». p. 19«. 
Habitat in Hifpania, Lufltania, Galloprovincla , Ce- 

tio Monfpelienfi. % 
Petioli £? Folia viliofa funt 

t, THAPSIA tbiiolis multifidis bafi anguitatis. Hort. fmldz. 
ciiff. 105. Roy. lugdb. 113. 
Ttiapfia carotae foiio. Bauk^ pin. 148. 
Thapfia carotae effigie. Bauk. kifi^ 3. f. 1 87* Morif 

*i/5- 3* P- 319- /• 9. ^ *8- /• 7* 
Habitat in Hifpania. 2(. 

3. THAPSIA foUis dlgitatis: foliolis bipinnatl» feta- ^i^fciepium. 
ceo-multifidis. Hort. cliff. 106. Roy. lugdb. 113. 
I^hapfia foliis pinnatifi^is iinearibus ad pedunculum 

communein radiatis. Roy, lugdh iia. 
Thapfia teimiibila, petiolis r^dlatis. A^Qrif. hijl. 3. p- 

3^9'/ 9- '• ^^/ ?• 

A a 4 Tha- I • 37^ PEl^TANDllIA DIQTNU iffifeliitft. faav%. Thapfia Turbit gaiiganicaift , fenuoe latiffimo. Bwik 

Pan« ATdepium , remine follofo. BouIl piiu 158- 
Panax Afdepium apolum. Colmn, e^phr. |. p. 57^ , 

JHabitat iu Aputia, Oriente.^ 

Folia digitata^ foUolis bipinnatis capiUacds. 
4* THAPSIA foUii ternatis ovatis« 

Siu/n folio infimo cordato, cauUnis ternatis,' omni^ 
bus crenatis. Gron. virg. 31. ' 

Habitatia Virginia* 

Semna JtngukL gaudent alis 5, longitudinalibus , membra- 
naceis^ C? iuvolucra nuUafunt uti inpracedente^ dim 
qua geiiere ^onjungOy quamvis facie aiverfam. 

PASTINACA. 

l. PASTINACA foliJs fimplidter pinnatis. /forfc clif. 
105. Hort, upf 66. Pl.fvec. a- n. 259. MaJt. med. 
• 130. Roy. lugdb. 114. Gort. gelr. 6q. 
Paftinaca fylveftris latlfolia. Bauk. pin. 155. - . , 
0. Paftinaca fativa latf fdia. BoMh. pin. 155. c \ 

Babita( in Europ» aiiflralioris ruderatis 6* pqfcuis> 
Ofopim. 3. PaSTINACA foms decompofitis pinnati& /ferf.rfc]^ 

105. Mat. med. 131. Rpy. lugdb. 114. 
Panax Coftinum. Baub.pin. 155, 
Panax Heracleum. Atorif hif. 3. p. 315./ 9. t. ly. 

ffabitat.in It2(lia« Sidlia, 

SMYRNHJM. 

perfoiiaiam i^ ^MYRNIUM foUis caulinis^fimpUdbus amplexi- 

cauUbuf. Bort. ^Uff. 104. Hort. w^. 66. Roy. lugdk. 

jSmymium peref^rinum rotundo C ob^oi^o foUo. 

Bauk. pin. 154. prodr. ga. 
Smyrniuni amani montis. Uod- pempt. 699. 
Habitat in Italia, Creta; <? 
argypiiacwii j. SMYRNIUM foliis floraUbus binis funpUdbus cor- 

datis integerrimis. Amxn.acad. /^p. $70. * 
Habitat in iEgypto. 
qiiiiainuii. 3, SMYRNIUM foliis cauUnis ternatis petiolatis fer- 

ratis» Hort.^iff. 105. Roy. lugdb. ^14. Sm^. monfp, 

262. PfiSrAKDlUA DKXYKtA. -stt 

Hirjpofeliniuft Ifte^plffaftl f- anrTmfum dMbbiljdis. ^ 

Bauh. pin. 154. 
Hippofelinum. DolS. pmpt. 6^^, 
^Habirat in Scotii, Wal&a, Qallla, Iflfpaiiia, Bel- 

gio. d" 
Folia Radicalia triUrnata: cauUiu teraatai fuprema cp^ 
pqfita ternaU. Foliotum vagina laceratthciuatit. In- 
vbluceUa krevijjfima. Florea dgifi mafculi^ raHales 
hcrmphroHtL 

• 

4. SMYRNIUM fbllis plimatis ferratis: pofticis ter- ameuni. 

natis, flofculis omnibus fertillbos. 
^gopodium foliis caulinis Atmmis novenls. Hort. 

cliff.^ 107. Roy. lugdb. 115. 
An^lica acadienfis, flore luteo. Dod. ali. 55. Raj. 

fufi. 1358. 
Angelica bumilior de mi&or » flom luteo. Meri^ Idji. 

3. f. asi. 
fi^ Smyniium foliis caullnis decompofitis acominatis* 

Gron. vik^. 148. ^ 

Smyrnium auremn, lobisternis quinisve* nuuriaBnm. 

Pluk. monr. 173«' 
Hatitoi in America boreali. 

$. SMYRNIUM foUis caulinis duplicato^ternatis iate» inteserri- 
gerrimis. wua, 

Smyrnium foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis 
oblon^o-ovaUs integ^rimis. Gron. virg. 148. 

Habitat w Virzinia. 2|. 

Caulis fef<p/upedcdisy lavis^ parwn ramqfus. Fc^a fere 
Aqmlegia^ triternataj cblcngo-ovata^ glahra^ integer^ 
rima\ glauco-viridia. Flofculi difci umbetlularum 
mttfculi. 

ANETHUM. 

I. ANETHUM firuftibus compreilis. Hort clif te5. gntTeoleu. 
Hort, upf. 66. Afat, med. 146, Roy. bigdb. 116. 
Anethum hortenfe. Baukpin. 147. 
Uabitat inter Luiitaniae £? Hifpaniae/rg^/^^. 
f. ANETHUM frudibus ovatis« fhrt. cliff, 106. Hort. Pomicviam. 
upf. 66. Mat. med. 147» Roy. lugdb. 116. 
Foeniculum dulce. BaufLpin. 14-7- 
fi^ Foeniculum vul^e germanicunu BatA. pin^ 147. 

Aa 5 • 7. FoB- $ra pEiYTANDiUA msrwL Y» FfMiiculutn vulsure iialipQm, UtaiM obloBgo gofto* 

acuto. BouIl pin. 147. 
^. FcBniculum fylveftre Bauk puu 147. 
fiabitat if ISar^jDp^ Aremori^t Madera» mpihus 

cretaceis^ <? 

CARUM. 

C*rvl I, CARUM. Dod. pewft, ^99. ¥1 lapp. 105. FUfvec^ 
24$ y %6o. Mat. med* 138* Uoru cUff. 106. Roy^ 
bgdb. 1 16. HalL htlv. 4d8. 

Carum pratenfe , Caryi officinarum. Bauk pin. 158« 

HAitat in Europae borealis pratis. ^ 

PIMPINELLA. frsdfiag», I. piMPINELLA foliis pinnatis : foUolis 

fiibrotuudla,; (^mmis Unearibvs. 
Pimpinelia foUolis fubrotundis. Fl. fvec. 94^* 961« 

mat. me4. 12^. 
PrmpineUa. Hort. cUf. 106. Roy. hgdb. 115« 
Plmpinella (aiXifraga (ninor, Baufu pin. 160. 
fi. PimpineUa faxifraga major altera. Jiauk. piru 159. 
i"9(^- 7« Pimpiuella faxifraga n^ijor, umbella candida« Bauk. 
^ pin. 'ii9. 

^. Pimpinella (axifiraga major , umbella rubente. Bauk. 
pin. 159. 
hircwa. s. Pimpinella faxlfraga tenuifolia. Bauh. piiu 159. 
Habitatin Europae prfcuis ficc{s. 2^ 
Has inter a — s Umites wm reperi ; fi enlm fata in 
t folo latiori produxit «y* 

ciauca. s^. PIMPINElifLA foUis fupradecompofitis » caule an- 

gulato ramofiflimo. 

« Tra^ofeUnum foUis tenuiflime divifis; pinnulls ulti« 

mis tripartitis. Hafl. hetv. 430. * 

SefeU petiQlis ramUeris membranaceis oblongis ipte- 

gris: fbUoIis biqatis ternatisque« Guett.Jfamp. r* 

Hahitat in Helvetia, Gallia^ Italia^ 
Cartt involuceUis^ j«o 4 Sejeli differt, 

peregriiia. ^ PlMPINELLA foliis radicalibus pinnatas crenatis, 

fummis cuneiformibus incifis. 
Anifum foUis radicaUbus pinnatis, Hort* cUff. 107^ 
Hort. upf. 67. Roy. iugdb. 115. Sauv. metk. a^i. 

Apl* PENTANDRIA DIQYNIA ' 379 

^ Apiuni peregrinuBi, foliis rabrotuildis. Bcoih. fitu 15;^ . 
Daucus tertius diorcoridis* Column» ccphr. i, p. loS. 

t. 109. 
HibitJt in Italis pafcuis ficrHibus. If. 

4, PIMPINELLA folis radicalibus trifidl'5 Incifis, Aniftmu 

Anifutn foUis radlcalibus fimplicibus. Nort. cliff'. 107, 

Hort. upf. 67' Mat. med, 141. Roy.lugdb. 116. 
Anifum tij^bariis. Bauh. pin, 159. 
Anifum vulgare. Quf. hijt, a. p. 202. 
ff. Cuminum femine rotundiore & minore« Bauh. pin^ 
146. Raj. extr. 53. 
Habitat in iEgypto. O 

A P I U M. 

1. APIUM folioHs caulinls linearibu^, involucellis mf- PetrofeU« 

nutis. Hort, cUff. xo8. Hort^ upf 67. Mat^ med, 12J* nwn» 

Roy. lugdb. 116. 
Apium hortenfe, Petrofelinum vulgo. Bauh. pin. 153. 
Apium hortenfe* Dod. pempt. 594. 
/ty. Apiutn vel Petrofelinum crif|pum. Bauh. pin. 153. 
Htbitat in Sardinia juxtafcaturigines. ^ 

2. APIUM foliolis caulims cuneiformibus , umbellis graveoien». 

felTiUbus. Hort. cliff. 107. Ft.fvec. 248, 262. Alat. 
med. id8- Roy. lugdb. 115. 
Apium palufire C. Apium ol&dnarum. Baukpfn. 15^. 
/3. Apium dulce » Cellcri italorum. Tournef inft. 305. 
Habitat in ^urops humeflis^ prafertim maritimis. ff 

iEGOPODIUM. 

I. i£GOPODIUM foliis caulinis fummis ternatis. Hort. Podignuria. 
diff' 107. FL fuec. 247 , 26^. Roy. bigdb. 115. 
Ane:elica fylveliris minor. f. erratica» BoMh. pin. ti$. 
Herba gerardL Dod. pmpt. 320. 
H^itat 19-Europa adfepes inque pomariis 2f. 
Foliafumma oppojitafunt. 

TR IG YNIA. 

R H U S. 

%. RHUS foUts pinnatis obtufiufcqle fe^iratis ovalibus coriaria 
fubtus villous. Aiat.mgd. 150. 

Rhu9 } m FENTAMDRIA Rhos fbliis ^anads femtis. Ibrt. cUff. i lo. Hort. 

upf. 6^ Rjoy. kgA. 043. SottP^ motyp. 227. Gron- 

crient: 91. 
Rhus foUo ulnL Auck. piiu 414. 
Rhus coriam. Dod. panm. 779. 
Habitat inEwtapsiaiylraUf Sytiay Pal^ftina. ^, 

typliliiiun« jft. RHUS foliis piunatb lanceoktis argute fttratis,: fub 

tus tomentofis. Anan. acad. 4. p. 311. * 
A Rhus virginiannm. Bajdu puu 517. DUl. eltk ^53 

Jiabitat in virgtma. I^ 

jranlcuBL 3. RHUS foliis pinnatis ovatis actiminatis fefratis, fub- 

tus tomentofis. 
Habitat in Cliina. OJbe^ flaltfiiiiL \ venix. 4, RHUS foUis piiinads ferratis lanceolatis utrinque 

nudis. Kalm. u. %. p. ftii« 
Rhus foliis pinnatis ferratis. Gr^n^ virg, 148. CJd, 

nflveb, <J3« 
Rhus vimnicum , panicida l^arfa * ramis patulis gla- 

bris. Dili. ebL 323« U £43. /. 314* Caxesb. car. 3. 

p. 4-^4- 
Rhus anguftifoUum. Bauk pin. 414. 

fiumacb anguftifoltum. BaiSi. prodr. 158. Burf. XXU> 

77* 
, Hdntat in Amenon fepteairionaUs altioribns ad agrc^ 

S Sepis. % 

5; RHUS foltis pinnatis integerrimis, petiolo integro 

»qualL Mat, med. 151. Rdm. it. n.p^ sir. 
Rhus foliis pinnatis integerrimis. fnrt. clif, iid« 

Hort. upf. e%. Gron. virg. 148. R»y. lagA. 844« 

Q>bL novA. 64. 
Toxicodendron foUis alatis, firuftu rhomboide. Dill. 

elth. 390. t. d9s« /. 377. 
Arbor americana, alatis foliis^ fucco lafteo venena- 

ta. Pbtk. alnu 45. t. 145. /• r. 
Arbor venenata. Kabn. it. 2. p, 21 1. 
Arbor Poyfon-wood-Tree. Att. angl, /i. 367. p. i4S* 
Site f. Sitz-dfiu, K^mpf amxn. 791. /. 79». 
fJabitat in America feptentriondlj Japonia. I^ 
C<^&lli&um 5. RHUS foUis pinnatis integerrimis , petiolo membra- 

nac^o articulato. Roy. lugdb. 24^ Aiat, mei. 15^. Rhus PENTANDRIA TRIOTNIA. atl 

* 

RhttSdatior, Ipliisitnpari-pianatis, petiolis memlUEft» 

naceis articuiacis. Crpn. virg. 149/ 
Rliusvirgimanuin, ientifci foliis. Ra;. kijl. 1799, 
Riius oblbnionim fimili» «nericana « gummi Ci 

dum fundens noa ferraCar foiiorum radd medio 

alata. Pluk.alm. 318. r. 55. / i. 
Habitatin Ameiica /^fntfrfoaoC. 1> 

7. RHUS foUis pinnatis quinatis integerrimis fubrotun- Matoj^ 

dis glabris. Ammi^ acad. 5. p. 395. * 
MetopiumfoUis fubrotundis pinnato-quinatis, racemis 

alaribus. Bromi. >a». i77*t. 13./: 3. 
Terebinthus maxima^ pinnis paudraibus majoribus 

atque rotundioribus, fruftu racemofo Qiarfo. Sloan. 

jam. 157. W. a. p. 90. t. 199./. 3. Rat dendr, 51. 
Borbonia fruftq ooralUno» flore pentapetalo» Pbtm. ic. 6i* 
Habitat in AmexiC^ 1> 

8. RHUS foUis tematis: foliolis petiolatis ovatis nudis tMams. 

integerrimis, caole radicante Hart. cUf. zio. Gron. 
«I?- 33- R<^' itigdb. 244, Kalnu it, a. p-^^S^ »14, 
Toidcodendron amplexicaultf » folils minoribus glabris. 
DHL elth, 390/ 

fi, Toxicodendron reaura, foliis minotibns glabris* 

DilL eltk. 389. r. «91. /. 375. 
/:^W f A Virginia , Canada. b 
^ RHUS foiiis ternatis: foUoIis petiolatis angulatls pu* Toxicodea- 
^ . befcentibns , caule radicante. drum. 

Rhus foliis tematis: follolis petiolatis ovatis acutispu- 

befcentibus ; nunc integris , nilnc finuatis. Gtm. 

wg- 149' 
Toxicodendron triphyllum » folio finuato pubefirente. 

Toumrf.injt 6it. 
Vitis canadenfis. Alunt. pk^togr. t 60. 
Edera trifoUa canadenfis. Cornut. mttod. 9^. r. 97. 

Barr.ic. as8. ( 

Arbor trifoUa venenata virginiana, §olxo hirfiito. Rof. 

hijj, 1799. % 

Habitat in Virginia , . Canada. % ' 
Utraque ktc & antecedens dioica , utraque in teneUis 

plantis caule radicat, 
10. RHUS foliis ternatis : foliolis petiolatis ovatis re- Cgmbli« 

motifiime ferratis fubtus tomentofis. jlpisen, acad^ 

5. p. 395. • 

Comi- 38^ PBNTANDRIA TRIGYNIA. 

^ • Comtoia arborea , foliis undulatts pinnato-tefDattt, 

floribus minimiSy racemis tcrminalibus. BrowtLJam* 
A05. 
Bacclfera indica trifolia , fruftu rotundo monopyreno. 
Sloan. ;am* 170, kift» 2, p. loo. t^ ao8. /. 1« Rai* 

Malaso • Maram. Rheed^, moL s* p- 49- t. ^5« 
Habitat in Indiis. ( 
tomentoftun 11. RHIJS foltisternatis: foliolisftibpetiolattsrliombeis 

anguiatis fubtns tomentofi^. 
Rlius foiiis tematis : foliolis ovatis utrinque acutls 

dentatis : lateralibus petiolatis. Hort. cUffl iii. 
Rhus foiiis ternatis : tolioli^ petiolatis ovatis acutis den^ 

tatiS. Vir cliff. »^5. Roy. lugdb. ^44. 
Rhus africanumtrifoliatum majus, foIii<? obtufis & in- 

cifis hirfutis pubefcentibus. Fluk. alm. 319. t. 219. 

Vitex trifolia minor indica ferrata. Comm* hort. i. p. 

»79. t. 92. . 
Habitat ad Cap b. Spei. 1) 

Cobbe. i^ RHUS foliis ternatis : foliolis ovatlsacuminatisfer- 
ratis « pedunculis tomeotofis. 
^ Rhois trifoliat» frutex falwaccenfiS , floribu« julifor- 
mibus. Pet. muf. 678. Rau dendr. 58. 
ICobbe, Fl. ?;<ry/. 441, % 

Habitat in Zeyiona. I^ 

afltuiiifoii- >8- RHUS foliis tematis : folioUs petfolatis Iinearj* 

y^j^ lanceolatis integerrimis fubtus tomentofis. Hort. cUff, 

iti. Roy. higat' S44. 

Khus africanum trifbliatum majus , fbllisfubtus argen* 

teis acutis & margine indfis. Pluk, alm. 319. r. 2^9. 

Rhus fruticofum y foliis trifldis linearibus acuminatis» 

Burm.afiric. »51. t. 9i# /. i. 
//at/rar in i£thiopia; "^ 

iiiddum. 14. RHUS foliis ternatls: foliolis feflilibus cuneiformi- 

bus laevibus. f^/r. cUff. 25. Hm. cUff. iii. Hort. 
upf. 68. Roy. bt^db. »43. 
flhus africanum tnfoliatum minus gtabrum, fplendeil 
te folio fubrotundo integfo. Pluk. cdm. 319. t. A19. 

. f' 9. 

Rhus PBNTANDRIA TRIGYNIA. 383 

Rhus arboreom trifoliatum latlfoliam. Bwrm.afr. ^5». 

p. 91./ a. ^ 

Vitex trifolia nidnor indica rotundifolia. Conun, h&rt. 

ip. 181/. 93- 
Habitat ad Cap. b. Spei. 1> 

15. RHUS foliis limplicibus obovatis* Cotbeii 

Counus foliis Obverfe ovatis. Hort, dijfi iii. Roy^ 

bigdb. 243. Gron. orient. 99. 
Cotiuos coriaria. Dod, pemot. 780. 
Cocconilea f. Coccygria. BauLpiiu 41$, 
Habitat in Lombaroia lealiae €7 ad radices Apetmi** 

Qorum, in Carniola. % 
BraSUapanicuU JUiformes , piiofa , hngiofes pedicel- 

Us. Bacca glabray referentes dimidium fruchis Bur- 

fa:paJloris4 . ^ 

VIBURNUM. 

I. VIBURNUM foliis integerrimis ovatis : ramifica- i^im- 
tionibus ^enahim fubtus viUofo - glandulolis. 

Viburoum foias ovatls Int^rrimis. Hort. tipf. 69. 
Sauv* monfp, 1^6. 

Tinus. Hoit. clif. 109- 

Tlnus I4 a. 3; Ctuf. Idft. i. p, 49. 

Laurus Tinus f. fylveftris : trium genenim. Bauh. 

^A 3» P* 4« 8. ' 

Laurus fylVeftris,corni feminsfoliisfiibliirfutis. Bauh. 

pUL 461. 

/7. Laurus Mveftris, foliis venofis. Bauh. pin, 46U 
7. Laurus fyiveftris, folio minore. BatdL pin. 461. 
Habitat in Lufitania , Hi(ipania , Italia. I^ 

a. VIBURNUM foliis integerrlmis lanceolato-ovatis. a»^™- 
Tinus foliis ovatis in petioios terminatis iat^enimis* 

Gron, virg, 33, 
Habitat in virginia. D 
tynut in hac nuda , in pracedenti involucrat^, . 

3« VIBURNUM foliis (Ubrotundis aenato • ferratis gla- pnmifoUmi 

bris. Gron. virg. 33. 
Viburnum canadenfe glabrum. yaill. alL i/aa. p. soo. 
Mefpilus prunifoiia virginiana nonQpioofa, &uftuni- 

gricante. PbJ^. alm, £49. t, 46. f a. 
Habitat in Virginia , Cimada. % 

4. VL 


38& PENTANDRIA TRIGYNU. 

f 

, ' Cominia arborea , foliis UDdulatis piniiato - tematb , 

floribus luinimis^ racemis tcrminalibus. BrowiLJam* 
A05. 
Bacclfera indica trifolia > fruftu rotundo monopTreno. 
Sloan. jam*. 170« hifi. a. p. 100. K ao8. /. x« /i^a/* 

Malago Maram. /{AfA/4 maiL 5» /».49* ^* 25.> 
Habitat in Indiis. ( 
tomentoftun 11. RHl JS foliis tematis : foliolis ftibpetiolatts rhombeiS 

anguiatis fubtns tomentofis. 
Rlius folUs ternatis : foliolis ovatis utrinque acutia 

dentatls : lateraiibus petiolatls. Hort. cUffl iii. 
RI1U8 foiiis ternatis : tbiioli^ petiolatis ovatis acutis den« 

tatis. Vir cliff. »5. Ray. Ivgdb. ^44. 
Rhus afhcanuintrifoliatum majus, folii<9 obtufis & In- 

cifis hkfutis pubefcentibus. Plak. alm. 319. t. 219* 

^- /.7- 
V itex trifolia minor indica terrata. Cmm* hort. x. p. 

879. /. 92. . 
Habitat ad Cap b. Spei. 1) 

Cobbe. I». RHUS foliis ternatis : foliolisovatisacuminatisfer- 
ratis « pedunculis tomentofis. 
^ Rhoi^ triibliat» frutex falwaccenfiS , floribua julifor- 

mibus. Pet. muf, 578. Ra;. dendr. 58. 
ICobbe. Fl. X^^ 44'- % 

Hahitat in Zeylona. I^ 

&n^uftiroU- >8« RHUS foliis tematis : foIioUs petlolatis lineari* 
u,„ lanceolatis integerrimis fubtus tomentofis. Hm. cliff^ 

itx. Roy. lugat. S44. 
Khus africanum trifoliatum majui» , fbliisfubtus argen* 
teis acutis & margtne indfis. Pluk. alm. 319. r. 019. 

Rhus fruticofiim , foiils trifldis linearibus acuminatis. 

Bfffrw.affic. »51. r. 9i# /. i. 
//a2;/rar in i£thiopia. % 

iiiddum. 14- RHUS foliis tematis: foliolis feflUibus cunelformi- 

bus iaevibus. f7r. cliff. «5, Hm. cliff. iii. Hort. 
upf. 68. Roy. bi^db. 443* 
fihus africanum trifoliatum minus gtabrum, fplendeil 
te folio fubrotundo integfo. Pluk. alm. 319. t.^i^. 

. f 9. 

Rbus PBNTANDRIA TRIGYNIA. 383 

Rlnis arboremn trifoliatum latiftdiBm. Bmrm.afr, ^5». 

p. 91./. a. 
Vitex trifolia nidnor indica rotundifolia. Comm. h&rt 

i.p. 181 /. 93- 
Habitat ad Cap. b. SpeL 1> 

15. RHUS foliis limpliclbus obovatis* Cotbeii 

Cotmus foliis bbverfe ovatis. Bort. d^ iii. Roy^ 

Ittgdb. £43. Gron. oricnt. 99. 
Codiioa coriaria* Dod. pempt. 780. 
Coccoiiilea f. Coccygria. BauLpin^ 41$, 
Habitat in Lombaroia lealiae €? ad radices Ape&ni** 

norum, in Carniola. % 
BratLa panicuU JHiformes , pilofa , longiofes pediceU 

lis, Bacca glabra^ referentcs aimidium fruSus Bwr- 

fa:paJloris4 

VIBURNUM. I. VIBURNUM foliis integerrimis ovatis : ramifica- l^im- 
tionibus ^enahim fubtus vUlofo - glandulofis. 

Viburoum foiiis ovatls integerrimis. Hort. vpf 69. 
Sauv^ manfp. i$6. 

Tinus. Hoit. cUff. 109. 

Tinus I4 a. 3; uitf. Idft, i. p. 49. 

Launis Tinus C fylveftris : trium generum. Bauh. 

fnfi' 3. ip. 4« 8. * 

Lain-us fylVefiriis(,corni feminsfoliisfiibliirfutis. BauK 

pin. 461. 
0. Laurus (vlveftris, foliis venofis. Bauh. pin. 461. 
y. Laurus lylveftris, folio minore. Bauh, pin. 461. 
HMtat in Lufitania , Hi(ipania , Italia. I^ 

a. VIBURNUM foliis intqgerrimis lanceolato-ovatis. &«^' 
Tinus foliis ovads in petiolos terminatis integerrimis, 

Groa. inrg, 33. 
Habitat in V irginia. D 
fym^ in hac mtd^ , in pntcedenti involucrata. . 

3. VIBURNUM foliis (Ubrotundis aenato - ferratis gla- pnmifoUmi 

bris. Grdn.virg. 33. 
Viburnum canadenfe glabrum. Vaill. afl 1720. p. soo, 
Mefpilus prunifolia virginiana non fpioofa) firuftuni- 

gricante. Pluk. alm. 249. t, 46. /, a. 
USbitat in Virgiuia , C;uiada. % 

4. vt 


■^■v 3S4 PBNTANDRIA TIUOrNIA. 6im»maL. 4^ 'V^IBURNVM foiiii qvati» deqta^Cfrteiratis jriicatis. 

Habitat in Virginia. ^ 

taattmu 5* YJLBURNUM fbliis cordatis feriati^ veiioGs fbb- 

tus tomentoris. Vir. cliff. a^. /£>rr. i^. 69, Ray, 
lugdb, a^a. ^'iifn^ monfp^ 13^. / • 

ViburnuiD. /forf. cliff. 107. 

Vi]^urQunL^alg[0. JSauA. i^fii. «49» 

Lantaim. /W. ^rnpr. 701. 

Habitat in Eorop» ati/trdioris fepSms argUkifis, ^ 
■ceriroliii^ 6. VmURNUM fotiis lobatia» petiolis I«vibus. 

Opulus. Grok rirg^ ^49. 

Htdntoi in Virginla. % 
OpoiM. ?• VIBURNU^ foliis lobatis, petiolis glandulofis. 

OpntuSi Hert. cSff. 109. FLfvec. «49, 8^4. Roy. 
lufidb. 843. 

Sambucus aqpatica, flore fimplicu Bmik. pin» 450. 

Sambucus paluftrifi^ Dod. fmp. s^- 
Tofium. 0. Sambucus aquatica, flore globofo pleno. Bauk piM. 

Habitat in Burop» prtitis hunudiufetiis. t 
Lenugo. 8-^ VIBURNUM foUis fenrulatis ovatis aeumiiiatls ^* 

bris, petiolis marginatis. 
Hahitat tn Canada. Kalm. I^ 
Folia craffa Tini^ gloBray dmiculis minimis fcrrtdata; 

petiolis Umgitudaudiur marginatix Oenima termina* 

ii$ fubulata , bafi ventrieofa. 
Camnoidts. 9. VIBURNUM foliis ovatia creoatis glabris, pedo- 

liS eglandulatis carinatis* 
Viburnum pliillyre» folio. Dubam. arh, 9. p. 35^ 
Caffiiie foliis ovato-ianceolatis fertatis eppo&is ded- 

duis, floribus corymbolis. MUl. ditl r. 83. /• i. 
Cf^Boe vere perquam > fimilis arbiifeulay pliUlyrec 

foliis aotagoniftis. PbdL. mant* 40. .ilngL nortuL itf» 

r. fto. 
Habitat in America feptentriomdu % 
Folia ittfima obovatap groxiaia ovata^ fuperiora lanceo* 

hta. 

CASSINR 

Pentiia. i. CASSINE folils oblongls ferratls. 

Caffine. Hort. cliff. 7». jtfar. med. 15$. Roy. lugdk. 

Ce. PENTANDRIA TRIGYNIA. gss 

\ 

I 

Celafiru$ foliis fubtotundis dcntatis, flore ac &uab 

racemofo. Burm. afr. 239. r; 85- 
PhiUyrea capenfis, folio celal&L DUL ebh 315. t. 
^£3(^/ 305- 
Frutex aethiopicus, alatemi foliis. Seh thtf. 1« p. 45« 

u B9. /. 5- , 
/£z&/f jr m /Btliiopia. % 

fl. CASSINE folUs l\ibovatis integerrimis^ Mauroccnia 

Maurocenia- //orr. c/fjf. 108. 
Franeula fempervirens , folio rigido (bbrotundo. DilU 

cbn» 146C /* ifti./. 147« 
Cerafus capeniis> fruftu rubro, folio fete obtufo* PcK 

gaz. r. S7./4. 
Cerafus africana , foliis plerumque in fummo fmuatiSi 

fruAu rubro. Pluk. alm. 49. r. 158./ s^ 
Habitat in iEttiiopia* ^ 

SAMBUCUS- 

I. SAMBUCUS cymis trifidis, ftipulis foliaceis, cau- Btwlus. 
le herbaceo» 
Sambucus caule herbaceo fimplici. Vir. cUf. 25. Fl^ 
fvec. »51, 26y Mat. med. 149. Hort^ cliff. iio. Roy. 
lugdb. 845. 
Sambucus humilis f Ebulus« Baulu pin. 455. 
Ebulus. Fuchf. hijl. v55> 
/9. Sanlbucus humllis L Ebulus folio laciniato. BauL pltu 

45<y- 

Habitojt in Kuropa. 2). 
ft. SAMBUCUS cymis quinquepartitis » foliis fiib-bi- madejirn 
pinnatls> caule frutefcence* 

Hubitat in Canada. Z). Knlm. % 

Meiia inttr S, Ebulum ^ nigram > habitus 51 nigne y at 
folia pinnata: folioUs inferioribus ternatit ^ omnibus 
magis ovatis* FYuticat^ fed plerumque perit fupra ter- 
ram hyeme^ Cymae firu^ura uti in nigra. btipul^ 
fiiformesj truncaUSj ut in S. nigrai tiec infoUola eX" 
panfa , ut in Ebulo^ 
3. SAMIBUCUS cymis quinquepartitis , caule arboteo. tlgn. 

^ambucus cauie arboreo ramofo, floribus umbellatis. 
Roy. lugdb. 943. ft fvec. ^56 » 26$. Alat. med. 148. 
. Sambucus caule perenni ramofo. Hort. ciiff. 109. 

Sambucus fruftu in umbeUa nigro. Bmh- piti. 45C 

LmiuSpec.piant.parst Bb Sam- »86 PENTANDRIA TRIQYNIA. 

/ Sambucus. Dod. pempu 845* 

8, Sanibucus fruftu in umbella viridL Bauh. Din,.4^6. 
laclniata, y. Samhucus laciniato folio. Bauh. pin. 456. uod. pempt. 

845- * 

//j/7/rat ifz Germania , japonia» t^ 

rtcemofa 4. SAMBUCUS racemis compoiitis ovatis , caule ar- 

boreo. 
Sambucus caule arboreo ramofo , iloribus racemofis. 

Roy, lugjib. 1243. Sauv. monfp. 222. 
Sambucus racemofa rubra. Bauh. pin. 456. 
Sambucus racemofa,aciDis rubris. Bauh,hifi.i. p.549. 
Habixat in Europae auftralis montihus. ^ 

SPATHELIA- 

fimpl«. r. S^AtliELU» 

Spatbe caudice limplici , frondepinnatacomofa,race- 
mo fimplicjffimo laxo terminali. Brown. jqm. 1 87* - 

Aceri aut Paliuro affinis arbor caudice non ramofo, 
' folii^ forbj , floribus racemofis purpureis , fruftu 

tribus membranulis alato. Sloan* jam. 138« hijl. ft«p. 
28. ^ 171. Raj. deiidr. 94. 

tiabitat in Jamaipa. b 

STAPHYLEA- 

pinnau. i. STAPHYLEA fbliis pinnatis. Hort.diff. iiix.Hort. 
upfx 69. Roy. lugdb. 43^^. 
Stapliylodendrou. Dalech. hift. loa. 
Piftacia fylveftris. Bauk pin. 401, 
Hahitat in .Europae aujlrauoris fucculentis* 
Styliduoj Fruflus biiocularis. 
ttlfoli». t. STAPHYLEA fbliis ternatis. Hort. cUff. iia. Roy. 
lugJh. 437. Cold, noveb. 62. 
Staphylodendrontriphyllum^vafculo tripartito. Gron. 

^' '?• 34- 
Staphylodendron virginianum trifoliatum* Herm. lngdb. 

«30. 
Piftachia virginica fylveftris trifolia» JMorif. bUf 395. 

Habitat in Virginia. % 

HdCc trigyna ejl. 

TAMARIX. 

galliftt. I. TAMARIX floribus pentandrLs. Hort.cUf. iit.Roy- 
1ugdb.-4:f^. Atttv. meiifp. 4$. 

Ta- tENTANDRIA TRiGVNlA. 38? Tamatix pedancuUsnudis, doribus pentaudrL^, //»m 

«p/ 59 Mat* rtiid, 154. 
Tamarix alceta , folio tenuiore « t gallica. Bauk. pin, 

Tamarifcus narbonenfis. Ldb^ i(s sxg. 
Hdbitat lA Qallia* 'Hifpania^ Icalia* ( 

*. TAMARIX floribus decandrls. MortAclif. tti.Rby. gerft*hic* 
lug&. 43(y. 
Tamarix fruticofa « folib crafliore, C germaniea» Bauk, 

Tamarifcus germanica. Lob. zV. s i g. • , 
HMtat in Germanis A^rfs immdcuis. % 

. TURNERA* 

t. TtTRNERA floribus feffiiibus petiolafibus^ {bliisba- ulmiferu, 
fi biglandnlofis. 
Turnera foliis ferratis , petiolis fibriferls. Vbr. etiff. 
20. Hort. cliff. iift. 1. 16. Roy. lugdb. 434. Sp, pt. i» 

Turnera frutef(?en5 ulmifolia. Pturn, 'gtn^ ij; Mairti 

cent^ 49. t. 49. 
Ciftus urtlcae,foljo, fiore luteo ^ Vafculis trigonis* 

Sloan^ jam. ^6. hijl. i* pu 2oa* t. 127./ 4^ s^^Raj^ 

dendr. 492. 
fi* Tumera frutefcens» folio longiore & mucronato* 

A/art. cent. 49. f. 40. 
Habitat in JamaiCa, Q in Ametica calldiote.^ cT 

s. TURNBRA floribus fefiilibus petiolarlbus , foliiiS PUih!)^^ 
eglaflduiolis* Aman. acai. 5. p. 395. *. 
Pomilea minima liirfuta , foiiis anguftis profonde fer- 

ratis. Brewn^jam. 188. 
Chams Ciftus Ii^teus , foliis parvis ferratis. Ptt, ga^. 

59- ^ 3S./- 9- 
Chams Ciftus urtics folio , flore luteo. ^an. /am. flf^ 

hifi i.p. 262. t. itj.f. <J* 

Hddtat iitjamaica. O 

g. TURNBRA fioribus pedunculatils axiilarlbus, foUi^ cUittaii, 
apice ferratis. 
Pumilea fubtiitfuta fimplex , foliis lineatibus crenatiSi 

Brown. jam. 189.* 

Heliantheriioides. Barh. hgdb, 2« p. 2^9* 

Bb 2 Ite* 388 PENTANDRIA TRIGYNlA. 

» ■ 

Heliatithemum betonics foli6^ eaule hitruto. Pltun, 

fpec. 7. iVofi. 150./, I. 
Chamaeciftus caule Iiirfuto, folio oblongo an^fto fi- ^ 

nuato , ilore luteo pediculo iafidente. Sloan. janL 87. 

hfi. I. p. 20». r. ift7./. 7. 
Habitat in America meridionali ^ Jamaica , Surinami. O 
Radix Jibrofa. Caulis digitaUs « Jlmp&cijfimus , ercHuF^ 

piiofus. ¥o\iaL fubpetioiatay lanccoiata^ verfus apicent 

i)auc$5 crenis notata^ fubtus tomentofa, Pedunculi axil 
areSf foUtarii-, umflori^ geniculo notati^ hngitudinc 
fioris. Calyx tomentofus. • 

TELEPHIUM. 

ij&perad. z. TELEPHIUM foliis alternh. Hort, upf 70. 

Telepliium fioliis oblongoovatiSt raccmis fceundis 
termiualibus. Vir. cliff. 20. Hort. cUffl 73. R^yAugdb. 

434- 
TelepUum repens, folio non dedduo. Baukpin. 287« 
1 elepliium legitimum. Cluf hift. z. p. 67. 
Ciftus folio majorans» Bauh. pin. 405. 
Habitat in Gallo-provincia. % 

oppofitifoli. 2. TELEPHIUM foliis oppofitis. t 

um. Teldphium myofotidis n)iiis amplioribus conjugatis. 

Shaw. afric. 572. /. 572. 
Habitat in Barbaria. 

CORRIQIOLA. 

iittoralij. u CORRIQIOLA. Honruff. 70. 

Corrigiola caule fii^culis fiorum terminato. Hort.cUff. 

112. Rpy. bigdb. 420« HaU.helv. 991. 
Polygonum littoreum minus, flofculis Qpadiceo-albi- 

cantibus. Biaik. pin. 28i. prodr., 131. Morif. hift. 2. p, 

I Habitat in Galliaet Germaniie Uttoribus arenq/is. Q 

PHARNACEUM. 

CervSana. i. PHARKACEUM pedunculis fubumbeUads laterali- 

bus squandbus folia linearia. 
Pharnaceum glabrum, pedicellis folia aequantibus* 

FhiL bot. 258. * Sp, pL I. p. 272. 
Cerviana. Minuart. monogr. i. 

Tri / 

* PENTANDRIA TRIGYNIA. 3«9 I 

Trichlis pentaftemon., floribus umbellatis. flalL . . - 

gan. 26. 
Alfine pumilat gallii facie, foiils glaucis. jhtm. 

rurh. 84« 
Alfme Saxifbga ind. orient. foliis circa caulem radia- 

tis, flore lierbido & mufcofo. Pluk. mant. 9, t. 33^. - 

' Spergula purpurca minima. Buxb. ccnt, 3. p. 33, u 62. 

tfabitat Roftockii, in RufTia, Hifpaniav Afta. O 

2. PHARNACEUM pedunculis communibus longifli- Incanum. 

miSy foiiis linearibus, Horu cliff.492. * Roy, lugdb. 

821. 

^Habitai in Africa. 
Figura forte habetur in Buk. phyt, 304. f. 4. ^ 

3. PHARNACEVM pedunculis unifloris lateraUbus, MoUug*. 

fbliis linearibus. 
MoUugo foUis feptents linearibus. Hort. cM. 2%. 
Alfine procumbens, galUi facie, africana* /i&r/n. lugdk. 

19. t. »1. 
Rubia fteUaris C Afperula minor liumif];>arfa, flofculis 

albis , aethiopica, Pluk. mant. 16^. r« 331. /.4- 
Habitat in iEthiopia. 
4- PHARNACEUM racemis bipartitis terminalibus, fo- cordifoiinoK 

liis obcordatis. Amxn. acad. 6» qjfr. 6»^ 
Habitat ad Cap. b. fpet 

ALSINE. 

1. ALSINE petalis bipartids, foliis ovato^ordatis. Fl, medU. 

lapp.1%6* H fvec. 36^ 26J. Hort, cliff. 173 Gron. 

vvrg. 161. Roy. lugS. 449. 
Alfine media. Ba^ pin. 250. 
Alfine minor. Dod. pmpt. 29. 
Habitat in Europs cuJns. 

2. ALSlNEfoUis fetaceis» calycibus atifbitis, petalis mtfcrosa 

late^s brevibus. 
Arenaria foliis fetaceis mucronatis « coroUis breviiR- 

mis, calycibus inferne mucronatis. Sp. pU i. p, 4^4. 
Alfine foliis fafciculatLs tenuUIimis durisque, petalis ^ 

integris. HaU. heh\ 389. u 7. /« 2. Segu. ver, 3. p^ , 

»73. Bb3 Ha- 

f I90 PENTANDRIA Habitat in Helvetia. - 
I Stamina huic 5. Segu, L c. 

|Sege<!i,Ui, 3. ALSINE petalis integris, fblils filiformibus, 

SperguU foliis filiformibus unum latus fpeftantibus« 
ftipulis membranaceis vagiQantibus, pedunculis uia* 
beUatis- Guett.fiamp. 299. Dalib. parif. 133. 

Alfine fegetalis, gramineis foliis unum latus f]pe<^« 

i tibus. yall paiif. 8« t. 3. /,3. 

f/abitat ParlfiiS- O 

Fifili^ hujus ab hora 3 1« 9, Seguier^ 

DRYPI& 

Cplnof*. I. DRYPIS. Ger. emac. 131». 

Drypis italica aculeata, floribus albis umbellatis cooi- 

padlis. A//VA. pen. 94 f- »3. 
Drypis theoplirafti f. anguillaraj. Dal<ch. Juji, 1480, 

Lph. ic. 789. Tatern. ic. 144. Baufi. hifi, 3. p, 388» 
fpina alba foliis vidua, Baub. pin. 388. 
Carduus fbliis tenuHIime fpinofis ad in(tar juoiperi, 

Aforif. hljl 3. P- ^^«« f' 7- '• 3»- /• 8* 

Habitat in Mauritania , Italia. <f 

Caules ^primi procumbentes , tetragoni j brachiati , fu" 
perne dichotpmi. Folia fubulatHj fubtrigona^ mucro^ 
nata ,* dichotorriia lanceolata , utrinque tridentata^ 
Corollae coronata Silenes ^ purpurafcentet. Capfula^ 
^ircumjcijla. X). Mygini. 

BASELLA. 

fQl)ra«. 7. BASELLA foliis planis , pedunculis fimplicibus« 
Bafella. Rheed. maj, 7. p. 45. t. 44. ^J^ x.eyt 11%. 
Cufcuta foliis fubcordatis. Hort. cUf. 39. 
Gandola rubra. Rumph. amb. 5. p« 417. 
Habitatin India. «T. Q 

«iba. 4. BASELLA foliis ovatis undatis , peduncuUs fimpli^ 
cibus fblio loogioribus. 
Bafella flore albo S caulibus viridibus. Tkran. carol 1 1 , 
Gandola alba. Rumph. amb, 5. p. 417. / 

Mirabili peruvlane affinis tin Aoria « betar folio , fcan^ 

dens. Pluk. alm. »5^. t. 53. /. f» 
f/abitat in China, Amboina. J* 
Caulis herbaceus^ fed pertmanSn 

B \' \ PENTANDRrA TKTRAGYNIA. 39^ 

3. BASELLA foliis fubcordatis, pedunculis confertis lucida. 
ramofis. 

Habitatin India. O 

Affines nimium funt ha tres Spfcies , fed conftatats fe Jer- 
vam in hortif. 

SAROTHRA- 

i. SAROTHRA. Anxn. acad. 3. p. 11. Kalm. it. a. Gcntlanol- 

p. 253. " ^Jw- 

Gentiana caule ramisque ramofiinmis , foliis fubiilatls 

minimis. Gron. virg. 29. f 

Centaurium minus fpicatum , anguftiflimo folj^o » f. 

rcoparium marilandicum novum. FluL mant. 43. t. 

324. /. 4. 
Habitat in Virgini», Penfylvaniae apricis.glareq/is. ' 
Gentiana inaperta an hujus generhs? 

TETRAGYNIA 

PARNASSIA. 

I, PARNASSIA. Ft. lapp. 108, FLfvec. «5«. 26B. Hort, palufto. 

cliff. 113. Roy, lugS. 420. HcdL helv. 315. DaUh. 

parif^ 9(J. 
Gramen parnafli albo fimplid fiore. Bauh. pin. 309. 
Hepatica alba. Cord. hift. 53. 
Pyrola rocundifolia paluftris , flore unigo ampliore. 

Morif. hiJL 3. p. 505./. la. t. 10. /. 3. 
Habitat in Europae iiliginofis. 2|. 

EVOLVULUS, 

I. EVOLVULUS foliis fubrotundis , caule repfente, nawwuia. 
floribus fubfeflilibus. riu». 

Convolvulus nummularius. Sp, pL ^57. 
Convolvulus minor repeas, nummuUri» folio, flore 
caruleo. Sloan. janu 58. luJL i. p.. 157. t. 99. /. 9. 
Raj.fuppL 38t, 
Convolvulus herbac^us rcpens,foli}sfubrotundis, flo- 

ribus fingularibus axillaribus. Brown. jam. 153. 
Hahitat in Jamaicae , Barbados pratis. 
%, EVOL^ULUS foliis cordatis obtufis mucronatis giuicetic« 
petiolatis villofls , caule diiFufo , pedunculis uniflorls. 
Amxfu aead. 4. )). 30^^. n. iflX* * 
Hahitat in lnd|a. 

B b 4 S- E- 

39B FENTANDRIA' TETRAGYNtA. 

ai^Aoides. 3. EVOLVULUS foliis obcordatis obtofis petiolatis 

pilousy caule diifufo 1 pedunculis ttifloris. Fl, %eyL 
76. 
Coovolvulus foliis ovatis obtufis, caule filiformi, 

Hort. clif. 58. 
Anagallis lilrfuta minor , foliis altemis» floribus foU- 
tariis. Burm.' x^L ii. t. 6*/ i. &* t. 9./. i. 
V • Viftnu-clandi. ifA^^AmjiL II. p. .131. f. 64» 

Habitat in IVIalabaria, Zeylona, Bifbagaria, Bahama, 
UnifoUu? 4. EVOLVULUS' foliis lanceolatis viUofis fefltUbus» 

caule erefto^ peduncuUs trifloris longis. Syfi.naJt. 
10. p. 983. Amdtn, acad. j^p. 306. n. laft. * 
- Convolvulus herbaceus ereous, foliis Unearibus, pe^ 
dunculis longis tenuiflimis bibrafteatls alaribus. 
Brown.jam. ija. f, lo^/. s« 
Uabitat in Jamaica. O 
tridtntttuf. jj, EVOLVULUS foliis Uneari-cunciformibus tricol]pi- 

datis: bafl dilatata dentatis, Sp.pL 157. 
Convolvulus minor procumbens« acetofellb follis tri- 

cufpldatii Pbik. mant, 117. f. 1(^7./. 5» 
Sendera-ClandL Rhe^d^ moL ii. p. 133. t. 6^. 
P, Convolvulus indicns barbatus minor, foliorum api« 
cibus lunulatis. Pbtk. 4/m. 117* t. S76./« €. 
Habitat in India. 

PENTAGYNIX. 

ARALIA. 

arborea. t^ ARALIA caule arboreo^ foUis fimpUcibus, umbel^ 

lae univerfa^s radiis uniglandulofis. Amasn. aead. 5,' 
p. 369. * . • 

Aralia arborea y foUis nitidis oblongo-ovatis» umbella 
Jaxa radUs fingulis glandula notatis. Brown.jam. isg, 

Hedera arborv ^Uo haftato. Plum.fpcc. is. /c. 148. 

Habitat in Jamalca* % 

f^plnofo, %. ARALIA arborefcens^ caule foIioUsque aculeatis* 

Vir. cliff. %6. Gron. vtrg. 34« 
Aralia caulc aculeato« Hort., cKffl 113. Roy. lugA 99. 
AngeUca arborefcens fpinofa C Arbor indica fiaxini 
foUo . corticc fpinofo. Comnu hort, i. jp, 89. u^j. Raj. 
hijl 179& 

Chri- ' PENTANDRIA PENTAGYNIA. 398 •- ClirUtophoriaQa arbor aculeaca virgkdeniisi. Pbik^ alnr^ 

9fi. r. flo. 
Habitat in Vii^iaia. % 

3. ARaLIA caule petiolisque aculeatis, foliolls iner- ci^lncnds. 

mibus yilioiis. 

Frutez aquoflis mas. Rumph. amb. 4. p. 105. t^ 44? 

Hdbitat in Ctiina. Osbeck, t 

CalO^Gs^fimplex ^ acuUis fpinqfiffimus ^ nudus^ injjmmitate 
tantum foliofus. Petioli compojiti , tripartiti^ acuUa- 
tij viflofiy Folia partialia pinnata & infuper foliola 
A ad ramijicationes petioU. Foliola f pinna ovat^^ 
Jerraia, fubtus pr^ertim villoft^ duplo majores, quam 
in prdscedente^ Panicula rdmofa umbelhdis numerqfis. 
Differt itaque a pracedentiy quod nuUi aculei folioUs 
ver difcum Tecundian venas adfperfi: quodfoUa non gla- 
irafed duplo majora. Habitus etiam (Uverjus^ 

4. ARALIA caule foliofo Iierbaceo Ixvi. flort^ upf 70. raeemora. 

Cold^ noveb. 6j. 
Aralia racemis umbelliferis lateralibu^. Fir. cUff. 26. 
Aralia ex ^ florifera. Hort. cUjf. 113. Roy. lugdb^ 92. 
Fanaces carpimon C racemoCi caoadenfis. Corn. canad, 

74. r. 75. Barr, ic. 705. 
Chjiilophoriana canadenfis racemofa & ramofa. Morif 

hift. I . p. 9./ z. t, t.f 9. 
Habitat in Canada. 2}. 
$. ARaLIA caule nudo, foliis binis ternatis. Hort^ cUff. nudkaur.i 

1 13. Gron^ vire. 34« Roy» bigdb, 94. 
Aralia eaule nudo, radice repente. Cold. noveb. 66* 
Chrifiophoriana, virginiana zarzs radicibus furculo* 

fis & fungofis. P/iX a/m. 98. t. a^S* /• 5« . 
Hdbitat 1« Virginia« JimiUima (forte eadem) in lava. 2|L 
Caulis brei*iffimuT ^fere nulbis, Folia duoj decompqfi- 

ta petioUs U>ngis : FoUum temaium : FoUoU^ ptnna- 

tis : pinn£ quinque , ferrat£. Scapus inter duo foUa 

ortus^ dphylksj triftbis^ f umUIMas trcsfaens. 

BARRERA. 

j. BAIUIERA. ' capeafi5- 

Erica capitata f. nodiflora» corios follis reftis, aethio- 
plca. /M, mant. 6g. t. 345. /. 7. 

Bb 5 Ha^ 3S»4 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Habitat in iEthiopisu % 

Frutex; Rami per fpatia determinata confertiy ereSi^ 
rufe/centes aqfperjt pilis albis. Folia dtema, appro- 
ximata ^ ovato-lanceolataj integerrima^ piUs a^is 
velut dliata; Capitula florurn terminaUa; Similtima 
efihabitu Diofm£ ciliatse. 

' STATICE. 

'Afm«rla, I. STATICE fcapo fimplici capitato , foiiis line^ribus. 
I Hort. cliff. 115. /7, /iw. 2531 2^9. Groff. niirg. 150. 

Roy. lugdb. 194, , 

Liinonium aphyllocaulon gramineum globofum. A/or{(l 

hifi. 3. p. 601. f 15. t.i.f, 29. 
Caryophyllus montanus major , flore giobofo. BatJu 
pin. aii. ' 

/7. Cariophyllus montanus minor. Bauh. pin. 911. 
Habitat m Europae ^ Americx feptentrionalis cam^ 
pis. % ^ 

limonlum. ». STAl ICE fcapo panlculato tereti , foliis laevibus. 

gtatlce caule nudo ramofo. Hort. cUff. 115. tXfvec. 

^»54» «70. Gron. virg. 150. Roy.lugdb. 19S. 
Limonium maritimum majus. Bauh.piiu 192. 
0. Limonium maritlmum minus • ole» folio. BaulL pin. 

7. Limonium maritimum ypin'^Tn"m Bojuh. Ipin. 192. 
pr&dr: 99. Bocc. fic. 2$. 1. 19. 
Habitat in Europ» C7 Virginiae maritimi&, 
conlau ft. STATICE fcapopamculato,foliis l\)athulatisretufis, 
Sau\\ monfp. 15. AlUon. nicaenf 162. 
Limoaium maritimum minus 1 foliis cordatis. Bauh. 
pin. 192. prodr. 99. 

LimoDiiui minimum cordatum f. folio retufo. JS^irr. 

ic, 805. 
Hidfitat ad, mari^ Mediterranei littora. 2f. 
echiodes. 4- STATiCE fcapopaniculatotereti, foliistuberculatis. 
Statice foliisobrerib- ovatis verrucoiis » caule ramofo 

nudo« Sauv. monfp. 15. 
Limdnium minus annuum, buUatiS foliis. Magn, mortfp. 

157. t. 155. 
Habitat MonfpeUi- Q 
reticulita. 5* STATICE fcapo paniculato proftrato, ramis fterili- 

bus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. 

Sta^ 1 


PENTANDRIA PENTAGYNIA, 393 

Statice toliis obverfe -^ ovatis , ramis nudis hunufufis , 

intricatis. Saw. monfp. 15. 
I^imonium mlnus, virguiis retiformiter fe invicem im- 

plicatis. Pluk. alm. 2%i.t. 42. / 4. , 

Limonium reticulatum. RajMJi. ^^6. Bocc.JIc. 80.^44« 
Hcbitat in Melita. , 

If. STATICE fcapo dicbotomo ancipi(i » foliis lanceo fpedofa. 

iatis mucronatis, floribus ag;gregatis. 
Limonium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus « ' 

caule ancipltidIcliotomo,(lipuIis iimplicibus. Hort. 

upf. JM. GmeLJibir. %. p. ftfti. t. 91./. i. 
Limonium floribus elegantiflimis. Raj. kift. 397. 
Limonlum elatius « piantaginis foliis procumbentibus 

in aculeum terminatis, floribus albis in capituia con* 

jgeflis. Amm. ruik 129. 
Hahitat in Tataria. J^ 
Cafyics ftiam ia hac imUvifi JUnt^ J 

7. STATICE fcapo dicliotomo, foliis lanceolatis mu- «^tarlca. 

cronatis , floribuis alternis dillantibu^. Gmel.Jibif. %. 
p. 223. t. 92, 

Limooium orientale, plantaginis folio, floribus umbel-^ 
latis. Towrnef. cor. 25, Roerh. lugdb. i. p. 76. r. 75. 

Limonium, elatius « plancaginis foliis procumbentibus 
in aculeum terminatis , ^oribus albis fpicatis. Amm- 
rmh. J30. 

Habitat in Tataria, ^f 

8. STATICE fcapo paniculato, foliis fubulatis mucro- MOftw- 

natis. 
/Limonium folils caulinis fubulatis pungeotibus. Roy. 

lugdb. 192. 
Limonium orientale frutefcens , caryophylli folio in > 

aculeum rigidiflimum abeunte. Tournef cor, 25. 
Limonium ce(jpitofum , foliis aculeatis. Buxb. cent. 2. 

p. 18. t' 10. * 

fi^ Linnoniunl graecum , juniperi folio. Toumef cor. 25, 
Echinus f. Tragacantha altera, Jlp. exot. 57. t. $6. 
Hahitat in Graeciae If Mediae defcrtis^ 
'FoVidi imbricataj fubulata^ fiipra plana^ marginc fcahdt 

apice mucronatofpinofa^ inferiora refiexa. 

9. STATICE fcapo ramofo flexvofp, corymbi$ terml- touftfa, 

nalibus , foliis nervofis. 

Sti' 


, 39« PENTANDRIA PENTAOYNIA. / 

1 

Statice foliis ovalibus muticis nervofis; caule cudo 
' alternatim ramofo flexuofo , corymbls tenninanti- 

bus. GmLJibir. s^ p. 2ij.u 89* /• i* 
Hahitat iti Sibiria. 
fuiFruiicora. i6. STATICE caule ftuticofo: (bpenie nudo ramofo, 

capitulis feflilibus , foliis I^nceolatis vaginaotibus. 
Statice foliis e lanceolato-linearibus: caulinis baii va* 

ginantibus, capitulis alternis feflUibus. GmeU Jibir, a« 

p. fti(J, t. 88./. »3. 
Habitat in Sibiria. D. Gmetin, % 

monopetala. II. STATICB caule fruticofo foliofo, fioribus folita- 
' riis , foliis lanceolatis vaginantibus. 

Statice foliis caulinis laDceoIato-linearibus. Hort. cUff. 
, ii6. Roy. iugdb. 190. 
Limonium lignofum. Bocc.Jic. 34, 35, t. i(J, 17. 
. Habitat in Sicilia. 
Gallas fapt fert ex FhaUna. Reaunu inf. 3. t. 39. /• 

1-4. 
Limonium hifpanicum , multifido folio. Totamcf. injl, 
. 34S. etiam monopetabim ejl^ 

feruiacea, ift. STATICE caule fruticofo ramofo., ramulis imbri* 

catis paleis apice pilo terminatis* 

Limonium ferulaceo folio. GrisL lufit. Morif hifi. 3./ 
15. t. i./ «3. Pbik, abn. aai. t. ag./ 4. 

Habitat in Barbaria, Lufitania , Hlfpania. jtlftromer. 

CsLvles teretes, fublignq/i ^ nudipaUisabemis, pimiculati. 
Ramuli famqfijfmi^ fcfcicvlati^ filiformeSf imbricati 
^aleis minutijTimisy apicefetula terminatif. FlotG&fub- 
imbricatiy adfcendentes y feamdi ^ baei. 

avea. {3. STATICE caule firuticofo foliofo ramofo, foliis 

fubulatis. 
Statice caulibus fruticofis teretiufculis » foliis fubu- 
^ iatis caulinis, fioribus ex *corymbofo fafdculatis. 

GmiUJibir. ft. p. 218. 
Limonium maritimum humile , ephedrs fisicie « caly^ 

^cibus florum aureis. Amm. ruth. 139. r. 18. / a. 
Habitat in Dauri» campit montqfis. 

fiiuata. 14« STATICB caule herbaceo, foliis radicalibus tlter- 

natim pinnato-iinuatis : caulinis ternis triquetris 
fubulatis decurrentibus. Hort» upf 71, Gron. orient. 
95. 

Sta- PENTANDRIA PENTAQYNIA- 39^ 

Stadce foliis caulinis decurrentibus. Hort. cUf. ii6, 
Limooium peregrihum , foliis al)pleoii^ BauL pUu i^s. 
Limooii rpecie& Rauw. itin. 313. t. 3C4» 
Limonium rauvolfiaaum. Ouf. aar, 33. t 33. 
fi. Limouium africanum , caule elato, foliis integrishlr- 

futis, petalo pallide flavo, calyce amcene purpu- 

reo. Mart. cent. 84- ^ 43* 
<y. Limonium caulibus alatis, aQpIenii foliis minus afpe- 

ris» calydbus acutioribus fiavefcentibus. Shaw. 

afric. 363. 
^mtai in Siciiia) Palxftin^, A&ica. «^ , 
Difiert a Caule ramisque inferne teretibuSf nec alatis. 

ft, Foliis minus^finuatis. ry. Cautium alis membranaceis 

iatefris S braSeis obtufis glabrisp nec acutit hijpidis^ 

LINUM. 

* foliis alternis. 

I. LINUM calycibus capfulisque mucronatis, petalls uautiflt- 
crenatis, foliis lanceolacis alternis, caule fubfoli- mum. 
tario. 
Linum ramis foliisque altemis lineari-Ianceolatis, ra- 
dice annua. Hort. cliff. 114. Roy. lugdb. 433.] IMof. 
bot 261. * * 
Linum foliis altemis lanceolatis integerrimls, calyci- 
bus acumiuatis angulatis, capfulis mucronatis. iiort, 
ugf. 71. Mat. med. i$6. 
Linum arvenfe, Bauh.pin. 214. Raj. hifi. 1073. 
/9« Linum (ativum. Bauh. piiu 214. 
<). Linum fativum humiliusy flore majore^ BcerK lugdb. _/ 

I. p. 2S4^ 
^. Linum fativum latifolium afiricanum > firuftu majore. 
Toumef. injl. 339. ^ . 

Habitat hodie inter fegetes Europae jfiftralis. Q 
Calycis margines interioresfubciuati. 
s« LINITM ^ydbus capfulisque bbtufiufculis • foliis pcrenne. 
alternis lanceolatis !ntegerrimis.i^iW»(//A.r. 166. f. 2^ 
Linum fQliJs alternis lanceolatis intego-rimis , calydl 

bius apice obtufis , capfulis muticis. liort. upf 72. 
Linum perenne, ramis foliisaue altemis lineari-Ianceo- 
latis. Hort, cUff. 14. Roy. tugdb, 434. Sauv. monfp. 53. 
Linum perenne majus caeruleum, capitulo majore. 
Merif hift, s. p. 573. * 

Li' 3l?8 rENTANDRIA PENTAGYNIA. vifcoftinu Lmnm fylveftre caeruleum perehne ereftius, flore & 
capitulo majore. Ra;, angl, 3. p, 353. 

Habitat in Sibiria £? Cantabrigis. ^. 
3. LINUM foliis lanceolatis pilolis quinquenerviis. f 

Linum rylveftre latiiblium ^ caule vifcofo , flore ru- 
bro* Baukpin. 214. Kaj, hifi. 1074« 

Habitat in montibus Bononienfibus-, Sumano, Augufta* 
vindelicojrum, Ingoiftadii. 2(. 

« 

hirAitiuiL 4-LINUM calycibus hlrfutis acUminati^; feflillbus ai- 

temis, caule corymbofo. 
Linum fyiveilre latifolium hirfutufti Csruleum. Bauh, 

{^in. ^39. Morif. hifi. ». p. 573./. 5. t. a.6. f. $. Rtg^ 
ifi. 1073. 
Linum fylveftre latifolium. Quf. hifi. 1. p. 317^ 
Habitat in Auftriae , Tatariae editis graminojis. 
SimilUmum h! nodifloro , fid Caufis teres ; Foiia ri- 
Uata^f hirfuta ^ latiora: caxdina oLterna ; ramea oppo^ 
Jita. Flores felfiles , altcrni. Cdyces foliacei ^ lon^ 
gi. Fotid rdmea f floralia £? Calyces ciliati fetis 
irevijfimis^ glandulojisj prdfertim werfus apicem^ 

narboncnlsii 5« LtNUM calycibus acuminatis , foliis lanceolatis 

fparfis ftri^is fcabris acuminatis , cauie tereti baii 

ramofo. t 

Linum fylveftre cseruleum« foiio acuto. Bauh. pin. 

fti4. prodr, 107. Raji hifi. 1073. 
Linum fyiveftre aivguftifolium , caefuieo ampio flor^ 

Atagn. monfp. 16^. Saui^. monf, 54. 
Habitat in Gailoprovin^ia , Monfpeiti, unde Burferus 

attulit C Hauhino, 2|. 
Caiyces magni , latu:eolati , latere membranacei , apice 

exquifiiifjime acuminati c3 qtiafi inucrone fubulato in* 

firuSli. ' 

teottifbllam ^. LINUM calycitHis aairoinatis « foliis fparfi^ lineari- 

fetaceis retrorfum fcabris. 
Linum perenne , foiiis angiiftloribus « caiyce ariftatd. 
Hail. hetv. 371. 
* Linum fylveftre anguftifoiium , flore magno. BaiJu 
pin, 214* 
Linum fylveftre V. anguftifolium. Cluf. hifi. i. p. 31 J. 
P. Linum fyiVeftie angullifolium , flore magno intenfe 
^ caeruieo. Tournef. injl 340. 

7. tu I PENTANDRIA PENTAGYNIA. 399 

I 

Y. Linumfylveftreanguftifolium, flore magno violaceo. 

Tcwrnef. injl. 340. 
*. Linum lylveftre anguftifolii|m , flore magno lineis 

purpureis diftinfto. Tournefi injl. 340. 
s, Linum fylveftre anguftifolium, flore magno caruleo 
& velut cinereo. Tournrf. injl. 340. . 
Lini fylveftris V. angaftifolii aliud getius. Cluf. kijl. /. 
p. 318. 
^. Lmum fylveftre anguftifoliura , floribus dilute purpu- 
rafcentibus vel carneis. BauLpuu 214: 
Linum fylveftre VI. anguftifolium. Ouf hiji. x. p. . 

318. 
Linura .oxyphyllum multicaule. Boie. mun 2. p. 169. 

t. 12$. '^ "^ I 

•;. Linaria, capillaceo folio, altera. BmA.pin, ai^, 
». Linum anguftifolium albuto, ramufculis per terram 
fparfis. Tournef. injl. 340. 

I. Linura fylveftre, anguftis & denfioribus foliis, flore. 
minore. Bauh. pin. 214. 
ffabitat in Gailiat, Helveti», aridis herbofis. 2^ 
Calyces ovati , valdc acuimnatij u$i Folia aculeis mi^ 
nutijjimis ferrati. 

f. LINUM calycibus rotundatis obtufis , folils linearl- anflrlacum 
bus acutis. 

' LiBum fylveftre anguftifolium,foliisrarioribus. Bauk 
pin. 214. 

Linum fjrlveftre 1 1. Tabern. ie. 8«a. 

Habitat in Auftria inferiore. 

i. ilNUM calycibus acutis altemis, capfulls mutici?, Tirtlnk. 
pamcula fiwormi, folus altelinis lanceolatis; radi- «o™ 
calibus ovatis. • 

Linum ramis foliisque altemis lanceolatis fefllilibus 
ncrvo longitudinali inftruftis. Gron. virg, 35. 

Habitat in Virginia , Penfylvania, 

Caulis filiformii , fedaUs, panicUlatus. Folia radicalia 
ovalia , inxegernma , l^ia ; caulina aherna , lanceo- 
lata. Flores altirni: pedunculis breivffimis. Caly- 
res atuti Capfulae ghbof^, mutica; Corolte lutea. 

9. LINUM calycibus fiibfermto -fcabris lanceolatis 4 « .^ 
fubfeffiUbus, panicula ramis dichotomis. '^'''^''^^^'^ ^*^^«^ 
Linum fylveftre Utifolium luteum. MauL.piu. sr^. Li- i 


400 PEN TANDRIA PENTAGYNIA. firidum. fum. arboicunu Lmum latifolium luteum. Bauh. hifi. 3. f. 454.. 
Linum fylveftre iii. latifblium. Uuf. hft. i. p« 317. 
HaUtat in Aufiria. 
10. LINUM calycibus fiibulatis, foliis lanceoIati« ftri^ 
dis mucronatis: margine fcabris. 
Linum foliis afperis umbellatum luteum.^^tf^. nuHtfp. 

X64. Raj, hiJK IOJ6 Sauv. monfp. 53. 
Lithol^ermum , litaifvs folio, monfpelieulium. Bauh* 

pin. »59. 
Pdy9erina Iobelii% Bauh. hiJL 3. p. 454. 
Habitat in Mon(\>eIii, Hifpanis, SiC\]sjmJqtuiIidis. Q 
Flanta corymbofa^ ftriSa. Folia margine fcabra; Cafy- 
cesfubidatiy fritilu duplo longiores. 
fgffrutic#. ,1. LINUIVI foUis linearibus acutis fcabris, caulibus 

fiiffruticofis. 
Linum anguftifolium iruticoflim valentinum,- foUis tir 

gidls &t aculeatis. Toumef, irift. 340. 
Habitat in Rtgno Valentino. t^ 
ifi. LINUM foliis cuneiformibus , caaUbus arborefcen^ 
tibus. 
Linum arboreum. jilp^ exot. 19. t. 13. 
Habitat in Creta , Italia. i2|. 
campMiula- jg LlNUM foUorum bafi utrinque punfto . glandulofo. 
: ^^*^ Liniun foliis imis fpatliulatis , iloribus luteis. Sauw 

monfp, 75, 
' Linum Mveftre luteum , folus fubrotundLt BajA^pin. 
fii2. Towrnef inft. 340. Magn. char. 261.' 
Bapunculuslnemorofus anguftifolius , parvo flore. 

Bauh, pin^ 93. ' 

Campanula lutea linifolia montis lupi , flore Volubi- 

lis. Lob, ic. 4x4. 
Campaniila Unifolia lutea. Bauh. hift. %.p. 8x7* 
Habitat in Galloprovlnciae montibus^ MonfpelU zn mon- 
, te lupi. m. 
Caules ,fimplicesy digitales^ angulati^ terminati fttpius 

Floribus tribus^ magnis^ pedunculatis. Calyces /oo- 

ceolatiy acuminati. 

mamlmiuxi, 14. LINUM calyclbus ovatis acutls mutids^.foliis lan- 
/ ceolatis: inferioribus oppofitis. 

Linum caule fimpUci, ramis foliisque inferioribus op- 

pofitis jUneari lanceolatis. Hort^ cUff. ,1x4. * Roy. 

lu^db. 434* Ssuv, monjp. 147. Ll PENrANDRIA PENTAGYNIA, 401 

Linimifoliis ovatis, floribus racemofis. Guett.Jlamp. 
a, p. 499. 

Linum niaritimum luteum. Btxuk ph. 214. 

Linum luteum narboneufe. Bauh, hljl 3. p^ 454. Rau 
hifi. 1074. 

Linum fylveftre. Dod pcmpt. 534*. • i 

Habitax in Auflria Oii Thcrmas badenfes ^ Monfpelii 
• & in Oriente, ut S in Italia ad Jlagna marina^ 
Planta tota glaberrima. Cdycis fcliola ovata , <xutiu' 
' fcula, 

i5t LINUM calycibus acutis, foliis lineari-laoceolatis gaUictiai, 

alternls, paniculae pedunculis bifloris. 
Linum foliis iineari • lanceolatis , pedunculis bifidis, 

floribus luteis. Sauw momp. 53. \ 

Linum fylveftre minus, llore lut^* Bauk pin. »14. 
Habiiat Monfpelii. -< 

Pifiilla iiiter^um tria , fdpius qidiiqiJtt ohftrvata a D. 

Sauvages. 

• * FoUis oppqftis, 

15. LINUM foliis oppofitis Imeari-lanceolatis , floribus afrlc^Jium 
termiuaiibus peduuculaf.is. Roy. iusdb. 434. 
Linum africaaum luteum , foliis conjugatis, Boerh. 

iu^Jb. I, p, a84, 
H^itat in Africa, 

17. ftNUM foliis ""floriferis oppofitis lanceolatis, flo''i- aod.ilo.um. ' 
bus alternis feffilihus , calycibus longitudine foiio' 
rum. Hort: ciif, H4. 

Linum luteum, ad fiugula geaiculi floii*dum. Bauk 
pin. 21+. Morif. hijl. 2. p^ 574. f 5- ^. a<J- / ^^ K^J^ 
hijt, lofiff. 

Linum iuteum fylveftra l^tifolium. Coluinn^ ecphr, a. 

p. 79. t. 80. 
Habitat in lullae pratis argiilofls. • 

Caulis anguiatus , iavis , bijiiius f trifdus. Folia a- 

iririque ad bafm glariduia ovata fufca: cauUnay altenia 

lancevlata , iav/a^ ramea oppojitaj angujliora^ Fio- 

res aiterni^ ftjjiies. Caiyx ilnearis , foliacius , fo/z- 

gitudine foiiorum. Corolla Jlavefvens. Capfuia glo* 

bofa^ acuminata. 

18. LINUM foliis oppofitis ovato-Ianceolatis, Ctuledi- catliartkon- 
chotomo , coroUis acutis. Hort. clif. 372. Fi.fvec. 
«55» »7i- ^^t. med, 157. Roy. lugdb. 454. 

IJnnai Spec. piant. pars I. C c Ll» 402 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Linum prateDfe, florculis exiguis. Bauk pjn. ^14. 
Spcrgula bifolia, lini capitulis. Loef. prujf 261. e. S6. 
Habitat in Europae feptentrionalis pdfeuis fucculcn-^ 
tis. 

Radioia. 19. LINUM follis oppofitls, caule dichotomo , floribufl 

tetrandris tetragynis. Hort, cUff. 114. FLJx*ec. «55, 
»72. Roy.lugdb. 434. 
^ Chams Linum vulgare. yailL parif 33, r. 4. /. 5.' 
Linocarpum , ferpilli folio » multicaule & multiflonim. 

• Mich. gen. »3. t. 2t. 

Badiola vulgaris ferpillifolia. Raj, angl ^.p. 161. 1. 15. 

/ 3- 
Polygonum minixDum i. MlUegrana minima. Bauk. 

Habitat in EuTO^Zs fibuh inundato. Q 

quadrifoU- 26. LINUM foliis quaternis. 
um. Linum africapum , rubia? foliis quaternls ftellatis, Raf* 

Habitat in iCthiopia. 

vertidUa- flr. LINOM foliis verticillatis. 
tum. Linum fylvefbre, flore caefio, foliis veiticiliatls. Bocc. 

muf 2. p. 49. t. 4S. Raj. fuppL s^4* Barr. rar. 683. 

t. 1226. 

Hahitat fn ItaliSl. ** 

Catyces £? folia fuperiora villofiL 

ALDROVANDA. 

vcficulofe. I, ALDROVANDA Mont. a£l. bonon. 2. p. 3. p. 404. 

/• 12. 
Lenticula paluftris indioa j foliis fubrotundis binis ci* 
pillamentls ad imum barbatis. fluk. a'm. aii. r»4i. 

Habitat in Italis & Indiae paludofis. D. Monti. 

DROS£RA. . 

rotundifoUa u DROSERA fcapis radicatis , foliis orbiculatis* Ft. . 

lapp. 109. Fl.Jvec, fl57,ft73*yVfer. mtfA ijS-H^O'^ 
120. Gron^ virg. 35. Roy. lugdb. 120. 
Ros folis folio rotunda. nauh. pin. 357, 
Salfirora £. Ros folls. Thal. herc. r. 9. f i. 
Habitat in Europe, Afiae/Americas paludibus. 

2. DRO- PfiNTANDRlA PENtAti^lA. 403 

A. DROSERA fcapis radiCatis» foliis dblongis^ Fl,lapp. longlfulia 
iio. Ft, fvec. s'58, £74. Roy, liigdb. 4^7. 
Ros folis folio obtongo. Bauh, pin. 357. 
' Salfiroraf. Sponfalblis f. Ros folis CRorella. TkaL 
herc. it6^ u 9. /» «. . 
Habitat in Europa ubiquecum pr^dedente i an itaque 
fatis diverfa fpecics ? ^ 

3« DROSERA fcapis radicatis , foliis flibulatis fubtbs idatani^u 

convexis » floribus decandris 
Ros folis lufitauicus» foliis afphodeli miuoris. Morif^ 

hijl. 3. p. 620. f 15. r. 4. /. d^Fluk^ abn. 333. r. 117* 

f fl. Raj. fuopl 551^ 
Habitat in Luutania* 
Generis Drofera effe Speciem negat Rdjui. Stamina , 

huic .19 conftantia obfenwit Alftroemer ; adeoque 

Oxalis diceretur , fi Jiores effent umbellati ^ fo^ 

liorum proprietas non detineret cum Capfula unilo- 

culari» 

4. DROSERA fcapis radicatis , foliis lanceolatis. capeiuli, 
Drofera foliis ad radicem longil&mis , ilQribiis i]pica- 

catis* Burm..afr. «09. t., 75./ i. 
Ros folis africanus ^ foiiis prxlongis » caule nudo al- 

tiflimo: Raj* JuppL 515. 
Ros folis africanus, folio lato & longo* Herm. afr. 19* 
Habitat in ^thiopia. 

5. DROSERA caulefunplicifoIiofo,foIiis lanceolatis. ciftiflo». 

ylmxn, acad. <J; ajr. 7. * 
Drofera foiiisad caulem oblongis alternis, flore am- 

plo purpureo. Surm. afr. 210. r. 75, f. ft. 
Ros folis folio angufto, tiore auiplo. Breyn,prodr^2* 

t, Sft. /. 2« 

Ros folis africanus ^ cilli flore albo > caule foliofo. 

Raj.fupoL 513. 
Habitat ad C^p. b. fpel 

6. DROSERA caule ramofo foliofo , foliis linearitus. indica, 

FL XO^L lar. 
Ros folis ramofus, caule foliofo. Burm. Xeyl 20^^ t^ 

94. / I* 
Araca-puda. Rluid. maL 10. p^ * -^ t, ao. 
Hdfitat in India. 

Cc a a.CRAS- 404 PENTANDRIA PENTAQYNIA, coccmeii. perfoUata, fubuuu* CRASSULA. 

I. CRASSULA foliis planis cartilagineo - ciliatis ball 

connato-vaginantibus. Vir,cliff.Qk6, Hort. ciiff. ii(5. 

Roy. iugdb. 454. 

Cotyleciou africana frutefcens , flore umbellato coc- 

cineo. Comm. rar. 24* r. 24. Bradi. fucc. 5. r. 7. 

U 50. 
Cotyleddn africana frutefcen)s, flore carneo ampio. 

Breyru prodr. 3. /?. 30. t. ao. /. i. 
Habitat in i£tliiopia. % 

fl, CRASSULA foliis lanceolato - fubulatis feffilibus 
connatis plano-cauaiiculatis ; fubtus con vexis, Hort. 
cliff. 116. Roy. lugdb. 455. 
Cralfula altiffima perfoliata. Dilt. elth. 114. t. 95. /. 
113. MilL ic. I08. 

Aloe africaua caulelcens perfoiiata glauca & non fpi- 

uofa. Comm. pral. 74, /. 23. 
Habitat in iKthiopia. % 

3. CRASSULA caule herbaceo , foliis fubulatis tere- 
tibus patentibus. t 

Sedum africanum umbellatum album. Hcrm. lugdb. 

550. r. 552. 
Hahitat in >Ethiopia. O 

4. CRASSULA foliis fubulatis obfolete tetragonis. 
Hort. cUff. 11(5. * Roy.lugdb, 455. 

Cotyledonoides africanum. Bradl.fucc 5. p. i8. t. 

II. /.4^. 
Hahitat in iKthiopia. % 

Cauiis lavisj tripcdalis. Folia oppofita ^ patentiayfub- 

incun^ata. Peduncnlus terminalis ^ nudus y teres: 

Cyma trijida , ramqfiffima , fajligiata. CoroUae o/- 

ba: Antheris purpureis. 

5. CRASSULA caule herbaceo dichotomo , foliis cor- 
datis feffilibus, peduncuiis unlfloris. Anxa. acad. c» 
afr. 8. * 

Sedoidesafricanaannuacentauroides. Herm.parad. 169. 
Hahitat in iEthiopia. O 

dichotoma. ^* CR ASSULA caule herbaceo dichotomo , foliis o- 

vato - idnceolatis , pcduncuUs uoifloris. Amxn. acad. 
6. afr. teuragoaa. eentauroi* 
des. PENTANDRIA PENTAGYNIA. 405 

Sedum africanum annuum , centaurii minoris folio , 

fiore aureo. Herm. lup^db, 550. %. 553. * 
Hahitat in A^hlopiR. Q 

7. CRaSSULA caule herbaceo erefto, ramis dichoto- ftri^ofa. 

mis foliis oppofitis obovatis ftrigofis, pedunculisu- 
nifioris* j4ma:n, acad. 6, afr. 9. * 
Habitat in i^thiopia. 

8. CRASSULA caule herl)aceo prortrato, foliis oppo- mufcofa/ 

fitis ovatis gibbis imbricatis, floribus feflilibus foU- 
tariis. Amxn, acad, 6, afr. 10. * 

Ficoides africana annua minima mufcofa, H<:rm. par. 

170. , 

Hahitat in iEthiopia* © 

9. CRASSULAfoliis oppofitls obtufe ovatis jntegerri- cultrata, 

mis : hinc anguftioribus. Hort, cliff. 495. Roy. lugdK 

455. 
Craflula anacampferotis folio. DilL ebh. 115. t, 97. f. 

Habitat in iEthiopia. "1^ 

10. CRASSULAfoliis oppofitisovalibusplanjufcullsdi- ciiLua, 
ftindis ciliatis , corymbis terminalibus. Hort, cHff. 

495. Roy. lugdb. 455, 
CralTuIa caulefcenSf foliis fempervivi cruciatis. DUL 

efth. Ji6. t. 98. f 116. 
HMtatmn iEthiopla. 2f. ' 

11. CRASSULA loliis oppofttls patentibus connatis fctbn. 
fcabrls ciiiatls, caule retrorfum fcabro. 

Craflula mefenjbiyauthemi facie, foliis longioribus a- 

fperis. Dill. eLik. nj. t. 99./ ii7» 
Cotyledon africjna frutefcens, foliis afperis anguftis 

acunlinatis , flore virefcente. Mart. cent. 24. r. 24. 
Habitat in Africa ? 

12. CRASSULA foliis ferrato-dentatis planis alternis, altemlfolLi. . 
cauie fimplicifljmo , floribus penduils. Hort. cliff. 

497. ♦ Roy. lugdh. 455, 
Crafliila foliis oblongis acutis Aentatis « flore ez alls 

folitario flavo. Burm, afr. 58. '• «4* /. i- 
Cotyledon, flore luteo, media. Herm.lugdb. 191. 
Halutat in jEthiopia. 

13. CRASSULA foliis fubulatis radicalibus/caule nu- niilaulis 
do. Hort. cliff, 116. Roy. lugdb. 455. 

C c 3 Ct.if- ' 4ofi . PENTANDRIA PENTAOYNIA. 

Craflula eefpitofa loagifolia« DilL ehh. u6. t, 98. /. 

. Habitat in ^thiopia. % 

punft^iu, T4. CRASSULA foliis oppofltis ovatis punftatis cilia- 

tis : inferioribus obloogis. 

Craflula caule fiaccido « ^liis connatis cordatis fuccu- 
lentis , floribus confertis^ Miil, di3. 

Telephium frutercens > floribus ()picatis minimis , folio 
triaiigulari craiTo. Raj, fuppl sisf 

/laHtat ia ^thiopia. Burmannus, 

Caulis tcres . l£%ns , fimplex^ Folia oppojita^ dijlichay 
oblongay Jejjilia^ carnofaj excavato • punflata ^ fubtus 
convcxa , tcnerrime ciliata : Ftoralia ovata^ Corymbi 
axillares , bra*iffimi^ fajllgiati, Corollae campanulata^ 
alba , limbo rejlexo, Anthera purpurea^ 

orbicuitrji, 15. CRASSULA caule flaccido proUfero determinato 

foUoi o . foliis patentiilimis imbricatis. Hort. cliff, 
496, Roy. lugS. 455. ., 
. Craflula orbicularis^ repens, foliis fempervivL DilL 

elth 119. f. 100./. ii8. 
Habitftt in iEthiopia. 2f. 

pcUucidt. 1/5. CRASSULA caule flaccido repente,follis oppofitis, 

Craflula , portulac» facie, repens. DiU. ebh. 119« 

r. 100. /. 119. * 

Hahitat in iEthiopia. 

PonuUcaria 17. CRASSULA ? foliis obovatis oppofitis , caule 

arboreo. 
Anacampferos caule arboreo, foliis cunetformibusop* 

pofitis Hort. clif, 207. Hort. upf 147. 
Cralfuia portulacae facie arbor^cens. Ditt. ehh. ito. 

t. IGI. f IftO. 

Habitat in ^thiopia. % 

Frudificatio quantumnoviy nondum deteSa efi; maxi- 
me fedttceret habit9s , Ji Graffula non effet.* Ncmino 
, hanc^ ut excitem alios in florcs ejus inquirere^ quibus 

datur Cap. b.fpei adeundi occqfio. 

SIBBALDIA. 

pweumbew i. SIBBALDIA procAimbens ,fblioUs tridentatis.f?./a/wj, 

III. Fl.fvect »<yo,»75. Hall.helv. 34». Roy. lugdb^ 

Fra- 


1 rENTANDRM rOLYGYNIA. 407 

Fragaris fyiveftri affinls plaDta , floreluteo* Sibb.fcot. 

2. p. 2$. t. 6. f, I. Oea. dan. t. 3». 
Fentaphyilpides fruticoftimminimumprocumbeas^fio- 

re luteo. Pluk, alm. 284. t. sift. /. 3« 
Habitat in JlpibufLa^^oi^j Helyetlae, Scoti». 2|. 

2. SIBBALDIA creda , foliolis lincaribus raultlfidis. •«^ ' 
Pentaphylloides foliis tenuifflme laciniatiSy flofcuUs 

carneis. j4mm, riith, 112. r. 15. 
Habitat in Sibiria. D. Gmclin, 

POLYGYNlA. 

MYOSURU& 

I. MYOSURUS. ' miaimw. 

Myofurus foliis integerrimis. Hort, cUff. 117. Hfvcc, 

261 , 275. Roy. lugdb. 492. 
Holofieo affinis Cauda muris* Bauh. pin. 190« Cauda muris. Dod. pemvt. 

Habitat in Europa colulms apricis aridis. Q 


Cc4 ■ ClaF 408 HEXANDRIA MONOGYNIA, CUJJis VI HEXANDRIA 

MONOGYNIA 

BROMELIA. 

Aaanaa. I, BROMELTA foliis ciliato - fpinofis fnucrQnatis, fpi* 

ca coiiiofa. 
, BrQmelia foliis fpinofis, fruftibus connatis caulemcin- 

gentibus. Hort, clif. 127. Hort^ u^, 73. Roy. litgdb- b4« 
Cardutis brafilianus, foliis aloes* muh. pin, 384- 
Ananas acoftae. Comm. hort. i, p, 109. /. 57. 
Ananas aculeatus, frudu ovato carne albida. T, Trew, 

ehret, t, 2. 
Anafla. Rumph, amb. 5, p. ftfi^. t. 81. 
Kapa-Tfi:ikka. Kheed. mal, 11, jp, i, t. i ^ %. ' 
fi. Ananas acu>eatus , fruftu pyramidato: carne aurea. 

lcurnef. injL 653. 
<y. Ananas aculeatus, fruftuconlco: carneaurea. Pluk. 

fpcc. ao, 
^. Ananas lucide vlrens, folio vlxferrato. DiU.ehh.2S* 

t. 21. /. »2. 

Ananas non aculeatus Pitta di&us. Plum,fpec. ao. 
Habitat in nova Hifpania, Surinan^p. 2(. 

Plniuin. 2. BROMELIA foliis cUiato-fpiaofis mucronatis, ra^ 

cemo terniinali. 
Bromelia foliis aculeatis , racemo laxo terminali. Hort^ 

ciiff. 129. Roy, lugdh. 25. Brown. jam, 193, /u 4. 
Ananas americana fylveftris altera minor. Pluk. mant. 

«9- f- »58. /. 4« 
Pinguin. Dill. c-ftA. 320. f. 240, /. 311. 
Hahitat in Jamaica » Barbados. 2(. 

karatas. 3, BROMEL'A acaulls, floribus aggregatis feflilibus 

fubradicalibus. Jacq^ amer. 18. 
\ Bromelia folils ciliato-fpii;ofis mutronatis, panicula 
diffufa. Sp, pl. i, p, 2S$. 
Bromelia foliis fpinoiis obllque recurvis,fruftibusdi« 

fp^rmis racemofis. Hort. upf. 73» 
Karatas foliis altiflraiis anguftiffimis & aculeatis. Plum^ 
. geji. 10.^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 409 

Caraguata-acanga, fif. braf. 190. t. 191. 

JVlexocotl f. Manguei. Hern. inex. 272. Morif. hijl. 

». /. 4. t. 22. /7. 
Hdbitat in America meridioncdi. 2f. 
tVuitus inter- folia aculeata ad ipfam fddicem locata^ ut 

difficiUime ob fpinas recun^atas eruatur. 

4. BROMELIA foUisferrato-fpinofisobtufis,fpicisal- linguiau. 

teniis, 

Bromelia ramofa & racemoft, foBs arundinaceis fer- 

ratis. Plum, gen. 26: ic. 64. f. i. 
Habitatin America meridionali. 2J. 

5. BROMELIA foliis radicalibus dentato-fpinofis,cau- nudicauUs. 

linis fntegerrimis. 

Bromelia pyramidata, aculeis nigris. Plum.gen.xfi. 

ic. 62. 
Habitat in America meridionaU, % 

TILLANDSIA. 

I, TILLANDSIA culmo paniculato. utticuiaw. 

Tillandfia foliis bafi conniventibus in utriculuro, Hort. 

cliff. 1^9. 
Vifcum caryophylloides maximum, flore tripetalo pal- 

lide luteo, femine filamentofo. SLoan. jam. i6JuJi, 

I. p. 88* Raj. fuppl. 405. 
Vifci modo arboribus indicis adnafcens. Baub, pin. 

423- 
Cariiguata multiplici fpica , flore albo. Plum. gen. 10. 

Hdbitat in Americae meridionalis arboribus. 2j. 

i. TILLANDSIA foliis fuperne ferrato-fpinofiSy fpica fcrrata, 

comofa, 
Tillandfia parafltica maxima, foliis amplioribus obtu- 

fis ciliato-fubfpinolls, racemo pyramidato. Brown. 

jam. 195' 
Caraguata clavata & Q>icata , foliis ferratis. Plum. 

gen. 10. ic. 75./. j. 
Habitat in America meridionali. 

9. TILLANDSIA foliis lanceolatd lingulatis integerri* iingulaa* 
mis : bafi ventricofis. Jacq, hifi. 62. 
Tillandfia media parafitica , foliis oblongis obtufis , fio- 

ribus comofis terminalibus. Bromi. jam. 194,. 
Caraguata UtifoUa & clavata» Plum. gen. 10. ic. 74. 

C c 5 Vi- \ 1 1 41« HEXANDRIA MONOGYNIA. 

, Vifcum caryophylloides qiazimum y capituUs in Tum* 
mitate conglomeratis. Sloan. jam. 7J.nifi. i. p. 189. 
r. i«a Ra/. fuppL 405. 
Habitat in Americae mridiomdis arbdribus vetufiis, 

tenaifoiia. 4. TILLANDSIA foliia fillformibus integerrimis , t^ 

ca fimplici laxa. Roy. lugdb. »5. Jacg. hiJL t. 63. 

Tillandfia parafitica parva, foliis tenuiflimis erediSt 
fpica breviori fimplici difticlia. Brown. jam. 194. 

Renealmia fpica Aultiplici^ anguiUfolia , fiore caeruleb. 
Plum. gen. 37. fc. 238. /. »- 

Vilcum caryopbylloldes minus , foliorum imis viridi- 
bus apicibus fubrubicundis, flore tripetalo purpureo> 
femine filamentofo. Sloan. jam. 77. hiji. i. p. 190,^. 
12». y. I. 

Habitat in America meridionalis arhoribUs^ 

panicuuta. 5. TILLANDSIA foliis radicalibus breviIIimis,.culmo 

Ibbniido , ramis fubfUvifis adfcendentibus. 
Tillandfia parafitica major, fbliis attenuatis bafi ven- 
tricofis* racemo laxo l]patiofo alTurgenti. Brown.jam. 

Renealmia ramofiflima , foliis variegatis & drcinatis^ 

Plum. gen. 27. «c. 237. 
Habitat in America meri^UonalL 

polyftachu. 5, TILL ANDSIA culmo fplcis imbricatis lateralibus. 

Vifcum caryophyUoides anguftifoliumy floribus csem* 

leis. Cateji. car. a. p. 89. ^.89? 
Renealmia Ijpica multipUci , flore albo. Plum. gen. 37. 
/3. Renealmia, f^ica multlplici » alia anguftifolia. Pbtm, 
gen. 37. 
Habitat in America calidiore. 

inonoihchia 7, TILLAKDSIA foliis linearibus canaliculatis recU- 

natis t culmo fimpUci imbricato , fpica funplid. 
Renealmia non ramofa fquainata , & floribus niv;eis. 

Plum. fen. 37. ic. 238. /. l. 
Hdbitat in America meridionali. 

ttcQtntM, 8* TILLANDSIA fbliis flibulatis IbabrisrecIinatiSt culr 

misuniflorisy glumis bifloris. Roy, %db. 25. 
Tillandfia parafitica parva pruinofa , fcapo tenui biflo* 
ro. Brown.jam. 194. 

Vifcum caryopliylloides minus , foliis pruin» inftar 

can- HEXANDRIA MONOGYNIA. . 411 

candicantibus , flore tripetalo purpureo^ remiue fi- 
lamentofo. Sloaiujam. 77. UJl. i.p* 190. t. lii.f x» 

Rai, fuppU 40^. 
Habitat in Jamaic9 arboribur. 

A TILLANDSIA &lifonnis ramo(k intorta fcabra. u&eoides^ 

Hortm cliff. 129. Groiu virg. ^6.Barr.4equin,^^.Roy. 

bigdb. 25. 
Ronealmia parafitica , cauie filiformi ramofo genicula- 

to longiilimo, foliis fubuiatis. Brown, jam. 192. 
Vifcum caryopiiyiioides tenuiflimum e ramis arborum 

mufci In modum dependens , foliis pruins inllar 

candicantibus , ilore tripetalo ,* femine fiiameutofo. 

Sloan.jam. 77. hijl, x. p, 191. t, laa. /. fl. 3. Raj. 

fuppL 406. 
Cufcuta, ramis arborum innafcens , caroliniana, fila- 

mentis lanuffine tedis. JPluk. alm. 126. t. 96. f- 5. 
Camanbaya. Marcgr. braf 46. Pet. gar^. t. 62. f. la, 
Habitat in Virginiae , Jamaic», Brafiliae arboribus. 
Renealmiae Plumieri folo fruflu , eoque minus diver- 

foj differunt ab ejusdem Caraguatis^ confultius vifiim 

hte duo genera cowbinare ^ quam difficUe ^ tamen 

ambigue aijlinguere, 

BURMANNIA. 

« 

1« BURMANNIA fpica gemina. Burm. xeyl $0. t.^o. f diftlcha. 
I. Fl. xeyl. lafi. 
Burmannia fpica duplici« Hart. cUff. ia8. Roy. hgdb. 

"5- 
Planta zeylanica aquatica, lato & brevi gramineo fo- 

lio. Raj.fuppl 559, 
Habitat in Zeyionae paludojit. 

• 

%. BURMANNIA fiore ^emino. biflore. 

Burmannia flore duplicj. Hort, cUff. las, 
Burmannia fcapo binoro, Gron. virg^ 3^. 
Habitat in Virginiae pahulojis. 

TRADESCANTIA. 

I. TRADESCANTIA erefta Ixvis » floribus conge- vbAxiim. 
ffis. 
Tradefcantia. Hort. cUff. 1^7. Hort. upf. 73. Gron. 
virg. 3^. Roy. bigdb. 37, 

Ephe» ; 41 d HEXANDRIA MONOGYNIA. l ovata. Ephemerum phalangoide^ tripetalum non repens vlr« 
ginianum gramineum, Morif, hijl, 3. p. 606. /. 15. r, 
». / 4, 

Allium r Moly virginianum. BouJl piru 566. 

Habitat in Virginia» 2|. 

maiabarica. 2. TRADESCANTIA eredta laevis , pedunculis folita- 

• riis longilDmis. 

Tali-pulli. Rheed. mal. 9. p. 123. r. ^3. 
Habitat in Malabaria. 

cnicolata, 3. TRADESCANTIA hirfuta procumbenS. Jacq. amer. 

18. hijl t. 64. , 
RanuQculus f Damafonium repens 9 parnaflis fbliis 

vlllofLN*. Plum. ic. 116. /. 2. 
Hahitat in America m^ridionali, 

pontederia. 

I. PONTEDERLA foliis ovatis , floribus capitatis. 
Narulcila. Rheed, mai 11. p. (^7. t. 34. Raj.fuppi 573. 
Hdbitat in Malabariae aquqfis. 2|. 

cordata, ^. PONTEDERIA^foliis cordatis, floribus fpicatis. 

Pontederia floribus fpicatiSi. Hort. cliff. 133. Groiu 

virg. 37. Roy. lugdb^ 37. Cold, noveh. 69. 
Gladiolus laculbrls virginianus caeruleus , fagitts folio. 

Fet. gaX' I. /• I. / I». 
fiagitt» fimilisplantapalufbis vir8;iniana,()plcaflorum 

paerulea. Alorijl hijl. 3. p. 5i8. fi ii.U ^ f.^, 
Plantagini aquaticae quodammodo accedens, floribus 

caeruleis hyacinthi fpicatis /^/ttm.mjnr. 152. r. 349/«/^« 
Habitat iu Virginiae aquqfis, 2(. 

haftata. 3. PONTEDERIA foliis. haftatis , floribus umbeUatis. 

Pontederia floribus umbellatis. Fl.ieyL 129. 
Sagitt£ quodammodo fimilis planta mad^erafpatana^flo* 

ribus medio caule quafi ex utriculo prodeuntibus. 

Pluk. abn, 3ft(y. t, «20./. 8. Morifhijl.z* p*^^iS 

15. ^ 4- / 7- 
Carimgola. Rheed. mal. xi. p. 91. r. 44» 
Habitat in India. S|. 

HiEMANTHUS. 

cocdncw. j, HiEMANTHUS foUis linguiformibus planis lavl- 

bus, Royjugdb. 42» 

H«' HEXANDRIA MONOGYNIA. 413 

Haemanthusfoliis obtulis baii truncat:s. Comm. hort. 

2' p. i£7< t. 64. 
Nurciffus indicus puniceus. Ftrr: ctdt- 137. 
N:irciffus indicus ferpentarius, Hern. mix, 885- U 899- 
Hahitat ad Cap. b. (pei. 2). 

A. HiEMANTHUS foliis linguiformibus ciliatis. . cUurls. 

Lilium africanum fphaericum, floribus obfolete puni- 

• ceis minoribus. Herm, lugdb, 375. 

Bulbus oblongus £tliiopicus> foliis guttatis & ciliiin* 
ftar pilofis. Breyn. ccnt. t, 39. 

Habitat ad Cap; b. fpei. Burmannus. % 

Bulbus magnui. Folia ^racedentisy fed ciliata ( ut in 
AmarylL guttata , cui folia an^ufliora Q, fere nar- , 
ciffina ") : Cilia in hac fufca » in Amarylltde pallida* 
Flores nobis non protulit ; ex herbario Oldenlandij 
in quo flores HamantH eidem pagina cumfoUis adglu-' 
tinatijhujus generisjudicio* • 

3. HiEMANTHUS foliis lanceolato - ovatis undulatis ptmiceuj, 
. ereais. Hort. clif. 12 j. Hort, upf 38. Royjugdl^. 

42, - 
Hxmanthuscolchicifoliis, perianthio herbaceo. Dill, 

eltk i6j. r. 140. /. t. Trew. ehret. 44, 
Hyacintho affinis africana, caule maculato. Seb. muf r. 

p. flo. t, ift. /. I, 2, 3. 
Satyrium e guinea. Swett. ftor. i. j). 62. / 3. Morif 

hft. 3. p. 491. / 12. r. 12. f. II. Rwib. ely/. 2. p. 

«10. / 3- 
Habitat in Guinea. 2(. 

4. HiEMANTHUS foliis linearibus carinatis. Millaninztus. 

di£k t. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 3|. 

GALANTHUS. 

X. GALANTHU& Hort. cUf. 134. Hort. upf 73. Roy. lavalb. 
lugdb. 35. 

Leucojum bulbofum trifolium minus. Bauh. pin. 5^. 
Erangelia. Reneal.fpec. 97. t. 96. 
Habitat ad radices Montium Veron»^ Tridenti, Car- 
oiole, Vienn». % 

i.LEU- ^ 414 HEXANDRIA MONOGYNLA* LEUCOJUM. 

vernum. i. LEUCX)JUM Ijpatha unlflora , ftylo clavato. 

Leucojum. Hort, cliff. 135. Hoi^t. upf. 74. Roy. lugdb. 35. 
Leucojum bulbofom vulgarc. Bauh. pin. 55. Hudb. 

elyf, 2. p. 95. /. I, 
Leucojum bulbofum. Uuf fdft. i. p. 169. 
Habitat in Germani» , Hel vetiae » luliae umbrojs prcti 

tis ^ ad rivulos. 

«ftivuai. ft. LEUCOJUM l^atha midtiflora, ftylo davato. 

^Leucojum bulbofum majus (. multiflorum. Bauh.pin^ 55» 
'^Leucojum bulbofum ferotinum majus. i« Cluf, nijl» i. 

p. 170. 
'Polyanthemiim. Reneabru fpec, 99. f. loo. 
Habitatin Pannonia, Hetrurla, MonfpeliL ^ 
Folia hujus lata ut m L. verno , nec JtUformia ut in Im 
autunmali. 

autumiude. 3. LEUCOJUM l)?atfaa multiflora , ftylo filiformi 

Lafl. it, 135. 
Leucojum bulbofum autumnale. Bauk pin. 55. 
Leiicojum bislbofum autumnale tenuifolium. Cluf. hijl. 

I. p. 170. 
Trlcophyllum, Reneal. fpec* ipr. f. 100. 
HabUat in Lulitania. 2f. 

NARCISSUS. 

Poedcuf . !• NARCISSyS fpatha uniflora , nedario rotato bre- 

viflimo fcariofo crenulato. Hort. upf. 74. 
Narciflus follis enfiformibus , floris nedario rotato 
breviflimo. Hort. clif. 134.. /Jcy. lugdb. 35. Sauw 
monf, 17. 
Narcifliis albus , circulo purpureo. Bauh. pin. 48. 
Narciffus medio purpureus. Ood. pempt. 223. 
fi. Narciflus medio purpureus multiplex. Bauh. pin. 54. 
Habitat in G. Narbonenfi» Italia. 2|. 

KeudoNa*. «• NARCISSUS fpatha uniflora , neftario campanulato. 
ciir«5 ercfto cndpo aeguante petaia ovata» 

Narcifliis follis enuformibus, florum neftario Iong|itu- 
dine petalorum. Hort, cliff^ 134. Hort, upf 74. Samu 
monfp. 17. 
Narcirfiis fylveftrispallidus, calyccluteo.jBflM*jM«.5». 
Narciffus luteus fylveftris* Dod. pempt. »»7. /T la. 

/i* Nar- ,-*i: HEXANDRIA MONOGYNIA. 415 

H. Narciffus fylveftris multiplex , calyce carens. Bauh. 

pin. .54. 
<y. Narciflus luteus fylveftris, duplici f. triplicl tuboau- 

reo. Baufu piru 54. 
Hahitat in Galliae , Angli» , Hifpaniae , Italis nmo- 

ribus. 3|. 

3. NARCicsSUS fpatha uniflora, neftario campanulato Wcolor. 

margine patulo crifpo aequante petala. 
Narcinus.albus, calyce flavo, alter. Bauh, pin, $2, 
NarciiTus major totus luteus, calyce praelongo. Bauh. 

pin. 5». Rud. elyf. a. p. 71. / 9, 
Habitat in Europa aujlrali. T^. 
Similis N. Pfeudo-NarcilTo, fcd Petala alba ,• JViffa- 

rium faturate iuteum , majus: limbo patulo , undulatOj 

erenato. 

4. NARCiSSUS fpatha uniflora, neAario obconico e- t^i^^ 

refto crifpo fexfidaaequante petala lanc€|olata. 
Narciflus parvus totas luteus. Bauh. pin. 53. Rudb. 

elyf. 2. p.j2.f. II. 
Narciflus vylveftris pallidus miirimus. Barr. iV. 975. 
Pfeudo-Narciifus minor bi(]panicus latifolius. Cbif. hijl, 

I. p. \6$. 

Biilbocodium minus. Bauh. kifi. d. p. 597. 

Habitat in Hlfpania^ 2f. 

jlj^r maxime N. Pleudo-NarclITo j fed triplo omni* 
btt^ partibus minor. Scapux vix Jlriatus. Spathavi' 
teni. Flos magis nutans. Petala bqfi inter fe dijlin" 
(ia^ lanceolata , refla^ nec obUqua aut ovcua. Ne- 
3arii margo fcxjidusy undulatusj crifpus. 

5. NARCISSUS fpatha uniflora, nedario cyliadrioo.morchatuj. 

truncato fubrepando aequante petala oblonga« 
NarciiTus totus albus, nutante flore,longa tuba. Barr. 

ic- 945^ 94^1 954» 953. 9«i» 9»»- 
Narciffus albus, calyce flavo, mofcari odore, Bauh, 

pin. 52. Rudb. elyf fl-p. ^9. /. 6. C/ 73. /. 15, 16, 
Nardfliis flavus , tubo rotundo. Bauh. pin. ^a. Rudb^ 

efyf SL. p. 62. /. 3- 4* 
Uabitat in Hif{)ania. 2|. 
Neflarium cylijubricum , ore obfolete repandoj non denta- 

to aut crifpo. 

6. NARCISSUS Ijpatha multiflora neaario campanula- caiathinas. 

to fubcrenato aequante petala, «Ibliis plania. 

Nar 41^ HEXANDRIA MONOGYNIA. Tazetl*. udorns. triandrus. NarcifTus aiiguftifolius fl^vus, magao caule. Sauk pln 

51. Rudb, elyf. 2. p. 60. /. 5. 
Narciffus IX. anguftifblius r, Claf, kiH. i. p. 158. 
Hahitat in Europa qujlrali, Oriente. S^, 
Simllimus N. Tazettae , fed Petala paulo majora V 

acutiora, Neflarium longitudiiie petalorum, 

7. NARCISSUS fpatha multiflora> neaario campanu- 

lato truncato breviore petalis, foliis planis. 

. NarcifTus foliis enfiformibus, florum neftario campa- 

nulato ere<ao petaUs*longe breviore. Hort. clif. 134. 

Narciffus medio luteus , copiofo flore : odore gravi. 

Bauh. pitt. 50. Rudb. elyf, 2: p, 57. / ii, 
Narciffus luteus polyanthos luiitanicus. Bauh* pin. 50. 
Narciffus latifoUus , flore prorfus albo i, &. Cluf hiJK 

I- P' 155- 
Habitat in G. Narbonenfls , Lufitania , Hifpani» ma- 

ritimis fubhumidis. 2(. 

Nefiarium triplo brevius ejl petalis^ 

2. NAROISSUS fpatha fubmultiflora > neftario campa« 
nulato fexfldo Isvi dimidio breviore petalii. ^je/i» 
acad. 4. p. 311. * 

Narciffus polyanthos,flore mlnore ftellato toto luteo. 
Rudb. etyf, 2. p, 60. f. 7, 

Hahitat in Europa au/lrali, ^. 

Flos luieus j triplo major flore N. Tazettae » varians 
fpatha uiuflama £9 multifiora. NeFlarium non flmbria' 
tum , fed ore divifo iobis fex obtu/is» 

9. NARCISSUS fpatha fubunifloVa neiJtario campinu- 

lato credulato, dimidio breviore petalis, ftamini- 

bus ternis. 

Narciffus juncifolius , albo flore reflexo. Cluf. app.ab, 

Narciffus albus , oblongo calyce. Baukpin. 53. Rudh. 

elyf. 2. p. 72//. 12. 
Habitat in Pyrenaris. 2|. 

Magnttudo N. poetici , fed folia dimidio angufliora , 
canaliculata^ Spatha Qmihi') wvffora. Corolh' totCL 
nivea, Petala oy^Mo-oblonga. NjHarium campanula" 
tum^ coroUa dlmidio breviusy margine reflo irxqtia- 
liter crenulato. Stamina tria ( mlhi ut Qufio ) > r«2- 
ro fex , qudt tamen in quibusdam vidi individuis^ Aa^ 
ther^ lutea , neSario breviorcs. 

10. NAR- HBXANDRIA MONOQYNIA. 417 

pattulato fubtrihdo lategerrimo, dimidio breviore 
pctdiis* 

? NarcifrusaQguftifoliuspaUidus, calyce flavo. Bauh. 
pin. 51. Rudb. elyf. ». p.6t.f. 3. 

Habitat in fiuropi auJtralL 2(. ; 

5iWA*N. Jonquiite, fed Nenmam cylmdrictmr longi^ 
tudineplusy ium dinudis petalorum , .lon crifpum. M 
obloUte trilobum, Jt^ ^J 

^i* ^^^CISSVS fpatha multiflora, neftario heml- Jonqnilh. 
rphaerico crenato , breviore pctalis , foliis femitere- 
tibus. . ^ ^ 

Narciffusfomsfubuiatis, florum neftarlo . brevifflmo. 
%.T .^- .^* '34- Roy, lugdb. 35. Sauv.monfp, 10. 
Narciffus juncifolius luteus miiior, Bauh.pin, 51. 
Narciffus juncifolius, oblongo calyce iuteus major- 
Bauh. ptn. 51. ^ 

Nardffus juncifolius minor & 4. Quf hijl. t. p. 159. 
liabitat inter Hifpalln & Qudes, inter Guadaloupam 

Cf Toletum , inque Oriente locis uliginofis. 2|. 
18. NARCISSUS fpatha uniflora, neftario breviflvno ferouaus. 

fexpartito. Lxjl. it. 19. 

Narciffus albus autumnalis minimus. Bauh. pin. 51. 

Rudb, dyf 2. p. ^4. /. 8- 
Narciffus ferotimis. CI4. hiji, t. p. 162. 
Narciffus autumnalis minor. Clufi hifp. 251. t. 252, 
/fct/Vfl/i/iHifpanla, Italta, Bjrbariaai. 
13. NAROISSUS fpatha uniSora, nectario turbinato Bulbocodl 

petalis majore ,* genitalibus declinatis um. 

Narciirus foiiis fubuiatis, neftario maximo patulo , 

geniulibus declinatis. Hort.cUff'. 1 34. /?oy, luedb. 35. 
Narciflus montanus alter , flore fimbriato. Bauh. pin. 

53- 

Narciffus montanus juncifolius, calyce aureo. Bau\ 

Pin, 53. RuS. elyf 2. p. 75. f 5, 7. 
Pfeudo-Narciffus juncifolius ft, flavo fiore. airfl hijl. i. '•« . I p. t66. 
Uabitat inter Ulyffiponem £? Hifpalim. 2|. 

PANCRATIUM. 

I. PANCRATIUM fpatha uniflora, petaHs reflexls, 2cylanlcunj, 

Fl. leyL 126^ 
LinjuUSpec.plant.panL Sd « Nar« 418 HBXANDRTA MONOQYNIA. 

Narciflus zeylanicus , flore albo hexagono odorato. 

Herm, lugdb. ^91» r, (^93. Comm. hort. u p* 75. t. 

38. Rudb. dyf. 2. p. 179. / 7, 
LiUum indicum. Rumph. amb» 6. p. 161. U 70. f* d* 
Catulli-pola, AA^^rd. mal. 11. p«-^4a 
Habitat in India. 2|. 

mcxlcaaum. fl. PANCRATIUM fpatha blflora. Hort: cUff. 133. 

Roy. lugdb. 34. 
PaDcratium mexicanum, flore gemello candido* Dill^ 

elth. 299. t 223. /. 289. 
Habitat in Mexico. 2|. 

caribanim. 3. PANCRATIUM fpatha multifiora , foliis lanceola- 

tis, Hort, cliff. 123. Brown, jam* 194. n. i. 
NarcifTus americauus , flore muldplici albo hexagono 

ddorato. Comm. hort. 2. p. 173. t. 87. 
Narciffus totus albus latifolius polyanthos majorodo- 

ratus. Sloan. jam, 115. hiJL i. p. 244. ilfarr. c^/tr. 

27. r. 27. 
Habitat in Jamaica , Caribaeis. 2f. ' 

■ 

mandmum. 4. PANCRaTIUM fpatha multiflora , pctalis planiSt 

foliis lingulatis. AlilL difi, 1. 197. 
Narciffus maritimus. Bauh. pin. 54. 
Lilio-Narciffus ^lbuS maritlmus minor. Morif. hijl. «. 

Hemerocallis valentina. Cluf hijl. r* p, 167. 
Habitat in Hifbaniae maritimis circa Valentiam & 
infra M6nfpeliun]» '2f. 

caroHnla- 5. PANCRATIUM flpatha multiflora , foliis linearibus 
num. ftaminibus nei^rii longitudine. 

LilioNarciffus polyanthos, flore albo. Citesb. car. 3. 

P- 5. ^ 5- 
Habitat in Jamaica, Carolina. 2|. 

liiyrlcum. c. PANCRATIUM fpatha multiflora , foliis enfiformi- 

bus , ftaminibus neftario loiJgiorihus. Roy, lugdb. 34* 
Pancratium foUis enfiformibus , fpatbamultiflora, flo- 
ribus magnis candidis fragrantibus. Trew. ekret. 
t. 27 
Narciiius illyrlcus liliaceus. Bauh. pin 55. Seb. thef. 
!• p. 17. t. 8./ I, 

Li- ^ - j HEXANDRIA MONOGYNIA. 419 

LiUonarciffus hemerocallidis facie. Befl. eyjl. vertu 3. 

f. 16, f. I. 
Habitat in lUyria ? 2f. ^ 

7. PANCRATIUM fpatha multiaora , foliis ovatis amboioenfe, 
nervofis petiolatis. 
NarcilTus amboiiienfis , folio latiffimo fubrotundo. 
Comm. hcrt. i. p. 77, t. 39. Rudb. elyf a. p. 23^. 

Pk Pancritium foliis ovatisacuminatlspetiolatis, fpatha 
nmltiAora, floribus minoribus candidis fngrantibus, 
Tre\v. ehret. r. 28. 
. Cepa fyivellris. Rumpk amb. 6. p. 160, r. 70./ i. 
Habitat in Amboiua. 

CRINUM. 

1. CRINUM foliis ovato lanceolatis acuminatis feffiU- Udfoiium. 

bus pianis* 
Sjovanna-pola-tali, Rkeed. mal. ii. p. 77. t. 39, Rudb. 

elyf 2.p.9i.f. 12. 
Habitax in Mitit arenojts» % 
Folia 3. /. 4. digitoi tranfverfos lata » a bafi fenfun 

attenuata. Antherae Jiliformes^ linearciy incumben-' 

tesj Jongitudine (Umidii jilamenti f corolLs. 

2. QPxINUM foliis carinatis- fi. xeyL 127. MilL din. afiaticum. 

r. iio. Ofb. it. 94. 
Lilium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. H^n-m. 

lugdb, 68«. t. 683- Rudb. elyf 2. p. 182/. 10. 
Radix toxicaria. Rumph. amb, ii. p. 155. f. 6^, 
Habitat in Malabaria , Zeyloiia , America. 2f. 
Bulbi intra capftdas generantur. 

3. CRINUMcoroUarumapicibusintrorfumungVlculatis. aioericanum 
Crinum* Hort. cUf. 127. Hort. upf. 76. Roy. lugdb^ 37. 
Lilio-Afphodelus americanus fempervireas maximus 

polyanthus albus. Cbmm, rar. 14. t. 14. DiU^ eUk. 
194. t. 160. f. 195. 
/?. Lilio - Afohodeius americanu.^ fempervireas mlnor 
Silo\is.,Comm. rar. 15. f. 15. 
Habitat in America. 2|. • 

4. CRINUM foiiis Ihblauceolatis planis , coroUis ob- africanaiA. 

tufis. 

D d ft Po- 4fio mXAWKUL MONOGYNIA. 

Polyanthes floribus umbellatis. Vir. clif. »9. Hort. cliff. 

126. Evy, lugdb, 21. MilL diSl. t. 2'io. 
Hyacinthus africanus tuberofus» flore caenileo umbel* 

lato. Breyn.prodr. i, p, 39. icoru 33. t. 10. Comm, 

hort. fi. p. 133. t. 67. SA. thef. i. p. 29. t. 19^ /: 4. 
Hyacintho affinis , tuberofa radice, africana» umbella 

cserulea uiodora. Pluk^alm. 187. t. 1^5. f^ i. 
Habitat in iGthiopia. 2(. 

AMARYLLIS. 

«pcnlii- ' '!• AMARYLLIS Ijpatha uniflora remotilDma, corolla 

aequ^Ii , ftaminibus piftllloque reftis. AmcetL acad» 6. 

afr. II. "^ 
Sifyrinchium iudicum. Cornut. eanad, i(58. MoriC, hift. «. 

p. 421./. 4 r. 23./. 9. /ftt& elyf 2. p. 2^6. f 17. 
Habitat ad Cap. b. Sj^ei. 2f. 
lcte»» A. AMARYLLIS fpatha uniflora, coroUa aequali, lla- 

minibus decUnatisi Hort. clif, 1^5. Roy. lugdb. 35. 
Narciflus automnalis major. Cluf. hifi. t. p. 154« 
ColcMcum luteum i. majus. Bauh. pin^ 6g. 
Habitat in Hlfpania « Italia , Thracia^ 2|L 
Aiai&arco. 3- AMARYLLISfpatha uniflora, corolla «quali, pi* 

ftillo declinato. Hort, cUff: t^i.Grotu virg. 36. Roy. 

lugdh. 35. ' 

LiUo -Narcjflus virginienfis. Cxtesb. car. 3. p^ la* t. 12. 
Lilio-Narciflus vemus anguflifolius, flore purpura- 

fcente. Barr. ic. 994. 
LiUo- Narciflus lUiflorus carolinianus , flore albo fio* 

gulari cum rubedine diluto. MuL abn. 220.^.42.^.3. 
Lilio -Nardflus indicus pumilus monanthos albus* Mo- 

rif. biji. 2.0. 266. f. 4. t. 24. f 4. 
Habitat in Virginia. 2|. 
rvjfjntofiflima. 4, AMARYLLIS fpatha uniflora , coroUa in«quali,pe* 

taUs tribus genitalibusque declinatis. Hort.cliff. 135« . 

Hort. upf 75. Aft.Jloekh, 1 74». p. 93, /. 6. Roy\ lugdh. 36. 
Lilio - Narciflus jacobaeus, flore fangvineo nutante« 

Dill. elth. 195. f. 152. f. 195. 
Narciflus jacobius major. Rudh. elyf, 2.p. S9.f. ^o. 
Hahitat in America meridionali^ innotuit europaif 1593. 2(. 
Sjuama totidem quot Jilamenta ^ t reccptacuU) orta^ JlLi* 

mentorum bq/iarfle adfni^nt; anfx in reliquis% 

5. A* HEXANDRIA MOKOGYNIA. 4« 

5. AMARYLLIS l^tha multiflora , corollis campanu- regioae. 

latis aequalibus undulatis, geoitalibus decUnatis. 

MiU. dia. t. 24. 
Lilium americanum« punic^ florey Belladonna di- 

Aum. Herm.par. 194. /. 194, 
Habitat in Caribaeis. 
Differtab A.BeUadorma marginibus petalorum undulatis^ 

nec ad mgues recun*atiK 

6. AMARYLLfS fpatliamultiflora, corollis campanu- BcUadonna 

latis aequaiibus ungue reflexis, genitalibus declina- 

tis. Hort. Mff: 135. Roy. lugdb. ^6. MiB, dict. t. 23. 
Lilio-NarcifTus polyanthos, flore incarnatO: fundo 

ex luteo aibefcente. Sloan. jam. 115. hijl. i. p. 244* 

Seb. thef. i. p. 25. r. 17. / x. 
Lilium rubrum. Merian, furin. 22. f. 20. 
Habitat in Caribaeis > Barbados , Surinama. 2^ > 

.7. AMARYLLIS ifpatha multiflora, corollis revolutis, fiunienfif. 

geuitalibus ereois. Hort. upf. 75. 
Amajryilis fpatlia multiflora , coroUis aequalibus pa- 

tentiflimis revolutis, genitalibus longimnus. Hort. 

cUff'. 131. Roy. lugdb. 35. 
Narciflus japonicus, rutilp flore. Cbrn. eanad. 157. t. 

158- Rmb. elyf %.p. 23./. 14. Ehret.felelt. t. 9. /.3. 

Kimpf. amxn. 872. Seb. muf. i. r, 17»/! 3. 
Liliiim farnienfe. Dugi. monogr. t. i. 2. 
Habitat in Japonia 9 nunc in Sarnia infula jingUa* 2|. 

8* AMARYLLIS fpatlia muldflora, corollis campanu- zeylania. 

latis xqualibus, genitaUbus declinatis, fcapo tere- 

ti ancipiti. Roy. lugdb. 35. 
Lilio- NarcilTus zeylanicus latifolfus, floro niveo cx- 

terne linea purpurea flriato. Comm. hart* i. p. 73. r. 

37. Rudb. elyf 2. p. 181./ 9. 
Tulipa javana. Rumph. amb. 5. p. 30. 1. 105. 
0. Lilio-Narciflus africanus, fcili» foliis, flore nlveo 

linea purpurea ftriato. Ehret. piH, 5. / 2. Trew. 

ehret. t. 13. 
Habitat in Zeylona. 2(. 
9. AIVI AR YLLIS fpatha multiflora , corollis campanu- longlfoluu 

latis aequalibus, genitalibus declinatis , fcapo com- 

pr^o longitudine umbellae. Roy. lugdb. y$. Ekret. 

piH.t. 13. 

Dd 3 Ll- 44ft HEXA^IDRIA MONOCJYNIA. 

Lilium africanum humile longUIirois folite , poIyaQ- 

tbps faturdto colore purpurafc^as, Ham, parad- 

^95. t. 195 
Jiabitat in itithiopia, ?^ 
«ricntalif. 10. AMARYLLfS Ipatha n^uHiflora , corollis InaBqua" 

libus , foliis lingviformibu-. Buttn.cunou. «15. 
Amaryllis l\)arha multiflora, foliis ovato-oblongis ob- 

tufis. Rdv. lugdli, 37. 
Liiio Narciiius indicus maximus fphaEricu8,floribus plv- 

rimi3 rubris liliaceis, Alorif. hijl. ». p, 568. /. 4. u 

lo- /35- , • 

Narciffus indicus orientalis. Swert.fior, z^- f* ^* 

Prunfvigta Heijh 

Hdbitat in India. 2*. 
eillaris. 11. AMARYLLIS fpatha multiflora , foliis ciliatis. 

tlabitat in .^ithiopia. 

jpo/zVz plana , lint-aria^ pollicis latitudin^ , hipalmaria 
longitudinc , adepquc jigura Amaryllidis , non vcro 
Hamanthi , fed mm'gine undique ciliata , ciliis albis 
nec ferrugineis ; adeoque longe recedit ab Hkmanth» 
eiliari ,• neutra tamen nohif fioruit, 

BULBOCODIUM. 

▼«rnw». I. BULBOCODTUM foliis lanceolatfe. Roy- bigdb. 41. 
Bulbocodium. Hort. clijfl 133. 
Colchicum v^rnum hif)panicum. Bauh. pin. 69. Rudb^ 

elyf. 2 p, 128. /. fl. 
Colcbicum vernum. Quf. hifi. a. app. «03. 
Hahitat in Hifpanla. 2|. 

IAPHYLLANTHE& 

RKmfpeHcn- i. APHYLLANTHES. Hort. cliff. 493. Sauv. monfp. fi. 
fis. Aphylianthes monfpelienfium. Lok adv. 190. Bauh. 

Caryophyllus caeruleus monfpelienfium. Bauh. pin, 

209. A/orif. hifi. s. p. 5<Ja./ 3. r. »s./ ifi. 
Hdhitat Monfpelii prope Cqftelncuf (ocis montofis fa* 

xo/is fierilihus. 
Radix rtpen<. Culmi nudi , fimplices , cinSi bqfi va- 
^inis uti Juncuf. Gluma bivalvis , bifiora; Gbtma 
, pi opria ' etiam bivahis. Juncus ejfet J! Corolla cgreret^ HEXANDRIA MONOQYNIA. 4»3 A L L I U M. 

* Foliis cau.irds planis, 

I. ALLIUM caule planifolio umbellifero , umbella Ampelopn- 

globofa . ftaminibus tricufpidatis, petalis carina fcabris. ^um. 
Alixum ftaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, 

floribus fpiisrice cougeftis , radice laterali folida. 

Hall. all. 5. opufc. 344. 
Porrum radice laterali folida, foliis lin^ribus , caule 

erc(io> umbella fubglobofjL Roy, lugA. 40, 
Allium fphaerico capite, folio latibre f. Scorodopra- . 

fum alterum. Bauh. pin, 74. Rudb. dyf, ft. v, 151. * 
Scorodoprafum latifolium fpontaneum italicum, flo- y 

ribus dilute purpureis odoratis. yVlich, gen, «5. t. 04. 

/• 5. 
Habitat in Oriente , inque uffula Holfns AngUa» % 
Stamina corolla paulo longiora, 

%. ALLIUM caule planifolio umbellifero , ftaminibus Pomiin 

tricufpid.tis , radice tunicata. Hort. upf 77, JVtat. 

nif^d. 1(5.5, 
Allium ftaminibus alterne trifidis , foliis graminds , 

floribu$^ fphaerice congeftis > radice tunicata cauli 

circumnata. HalL alL 7. 
Porrun radice ambiente tunicata oblonga folitaria, 

Hort. cliff. 13(5. Roy, lugdb. 40. 
Porrum commune capitatum Bauh, pin. 72. 
Po-rum fativum latifolium. Bauh. pin. 72. 
Habitat - - - - 
^Affuiis nimium pracedenti £9 forte /ola varietas. Te- 

taki carinafcabra* 

j. ALLIUM caule ptanlfolio umbellifero ,umbella glc)- lincart 

bofi, ftaminibus tricufpidatis corolla- duplo longi- ; 

oribus- 
Alliura ftamioibus alb?rne trifidis, radlce tunicis reti- 

culitfe obduifla. Hall. iall. 9. 
Porrum caule tereti foliofo, foliis linearibus planis, 

ujubelia ^lobofa , ftamiuibus corolla longioribus. 

Gmd.fthl". \. p. 55, f. 13. Q 14 y. ir 
Habitat in i>ib rli. 

4. ALLiuM caule pI?jiifolio .umbellifero ftamittibus rotundun 
tricufpiddtis , umbfella fubglobola , floribus latera- 
Hbus outantibus. 

. D d 4 . AI- 4U HEXANDRIA MONOGTNIA. Aliiuni (lamlnibus alterne trifidis ^ {picsL fpluerica « fi> 
> liis gramineis, radice multiplici, Hall opufc. 350. 

n. ^ 
Allium montanum, capiterotundo. Bauk pin. 75. 
Scorodoprafum latifolium fpontaneum italicum , fiori- 
^ bus diiute purpureis odoratis« Mick, gen. £5« t. 84, 

f' !• 

Hahitat in Europa aujfraliori 2f. 

viaoriallj. f^ ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella ro* 

tundata, ftaminibus lanceolatis Qbrolla loogioribus, 

folils elUpticis. Mat, med. 1(^3, 
Allium foliis cauUnis laoteolatis , floribus umbellatis. 

Hoy. lugdb 39. 
Ailium radice oblonga reticulo obdufta. HalU all 20. 
Allium montanom latifolium maculatum, Bauh.pifi.74. 
Allium anguifium. Cam^ epit. 329. 
Habitat in Jlpibus HdvetiaB» Italiae. 
Huic Folia in toto gaiere latijjima colchid, 
fttbhirfatum ^. ALLIUM caule planifolio umbellifero., folils infe- 

rioribus hirfutiSf ftaminibus fubulatis. Ofb. it, 49. 
Allium foliis radic^libus fubhirfutis, caulinis glabris» 

ftoribus umbellatis* Hall. all. 18. 
Allium foliis lanceoIatoHnearibiiSt florum umbella 

faftigiata. Roy, lugdlu 39. 
Moly anguftifolium umbellatum. Baiih.pin, 75. 
Moly diofcoridis, Cluf, hijl, i. p, 192. 
Hahitat irj Africa, Italia, HilJ^ania, Oriente« 
maglciim. 7. ALLIUiM caule planifolio ui^ibeUiftro, ramulo bul« 

bifero ftaminibus fimplicibus* 
Allium caule tereti, propagineex ala. Hort. cUf.i^j. 

Roy, lufdh. 39. Sauv. monjp^ ig. 

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatLs, 

ex ala bulbiferum. HalL all, 19. 
Moly htifoUum Uliflorum. Bauh. pin, 75, 
Moly indicum > flore purpureo, ^vert^ FL 6u 
/?. Caucafon. Lob. ic. 162. 
Habltat - . 
CauU$ teres^ nudus^ peialis, infirmus. fdUa radicalia 

canaliculatay ampla , obtufa* Capiiulum Iffilbifcruau 

Sauv. 
8. ALLIUM caule planifblfo umbelliferOt ftaminibus 

fiUformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis. obUqUOQ. Al- 


HEXANDRIA MONOGYNIA. 495 

Allmm f adtce tunicata , folu9 t>lam^ lineatltas cauli« 

nis, capituJo umbellato. Gjrut.Jibir, i« ^ 4^. ^ 9. 
/£z^/r^ i/z Sibiria. 

Caulis bipedcdis^ teres, Folia aberna^ plano^dHdUcuIa- 
. ta^ obiiqud: Vaginis teretibus, Umbella .globofai 

Sp2Lth^ globofa^ purpurea^ acumlnata. .Petala ovata^ 

erefla^ concitvay Jlava carina viridi^ FiLameDta fl/W- 

da , corolla duplo longiora. jfnthera lutna* Qermea 

fubglobojum» * 

9. ALLIUM caule fubplanifolio umbellifero, ftamiii* rttMfiwk 

bus fubulatis longioribus , umbella globoCi, foliis 

linearibus fubconvexis. 
Allium fcapo nudo tereti farfto, foliis femicylindri^ 

cis, ftaminibus corolla longioribus. GmeLJib. i.p. 

5». t. 9, /. I. 
Habitat in Sibiria. G. Demidoffi 
Caulis/iTW^r bipedalis, teres. Polia abenuif olaniufcu^ , 

la^ canaliculataj fubtus convexa^ margine obtuja. l^- 

bella globofa. Petala ovata > pwrpurafcentia carinafa- 

turatiore. Filamenta purpureaj corolla parum longio- 

ra. jlnther/e violacece. Qermen fubrotundum: tnacu' 

Us 3 , viridibus. E medio caule ex ala foUo oppqfita* 

Ramusfiutftts, longitudine caulis. 
xo* ALLIUM caule planifolio bulbifero, bulbo com- f^vum, 

pofito, ftaminibus tricufpidatis. Hort, ugf, j6. Max. 

med. 164. 
Allium radicis bulbo multipartito , capitulo bulbife- 

ro, follis linearibus. Hort. clif. 137* R0y.lugdb.i9. 
Allium ftaminibus alterne trifidis, foliis gramineis» ca- 

pite bulbifero « radicibus in unum bulbum congru- 

entibus. JiiU. aU, x. 
AlUum (ativum* Bauk piiu j^ 
Allium, Cam^ epit. 328,* 
Habitat in SicUu. 
f I. ALLIUM caule plamTolio bulbifero, folils crenula- Scorodo- 

tis: vaginis ancipitibus, ftaminibus tricufpidatis, praAunw 

Hort. upf 77, 
Allium capitulo bulbofo erefto, foliis planis ftibcre- 

oatis; vaginis ancipitibus. JF7, fvec- 1^66^ 678. * b* 

eeL 60, 
AlUum montanum bicorne latifolium, flore dUute 

purpurafcente. Bauh. pin. 74, Rudb. elyf i^. p. 155* * 

Dd 5 ^-Al^ 4^6 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

fi. AlUum ftaminibus alterne trifidis, caoite bulbifero, 
fcapo ante maturitatem . contorto. Hall, alL s. 
Alllum Tativum alterum f. Allioprafum caulis fummo 
. drcumroluto. Bauh.pin. 73 
Aiii geuus OphiofcorocfoD didum qmbusdam. Bauh* 

^ifi* «. />• 559" 
Forrum radice laterali cordata folida t^ jpeduuculo re* 

voluto , capite bulbifero» Hort, eliff, 135. 

Habitat in OelAdia , Dania, Pannonia; 

•reffnfaai. is^. ALLIUM! caule planifolio bulbifero, yaginis tere- 

tibus , fpattia mutica , (baminibus tricufpidatis. //. 

fcan, »27. jFY. fvec. 2. n- 279. * 
Alllum ftaminibus alterne trifidis , capite bulbifero » 

foliisgramiueis leviter ferratis. HalL all. 3. 
AlLium montanum bicorne laaTolium^flore dilutepur* 

purafcente. Bauk. pin. 74. 
Porrufnplanifohum , flaminibus alterne trifidis, um* 

bella bulbifera, Rupp. hall, 154. r* 2 /. a. 
Habitat in Thuringia ,• in Falflria Scaniae. 
Caulis ante anthejin ctrnuus. 

carinatuii- ^3* ALLIUM caule planifolio bulblfero, fiaminibus 

fubulati5. Fl.fvec. 2. n. '281. 
Allium umbella bulbifera , vagina bicoraij foliis cari- 

natis.. HalL all. 27. t. i.f. s. 
Ampeloprafum proliferum. Lok ic. i$6. • 
p. Alliummontanum bicorne anguftifolium , flore dilu- 
te purpurafcente. Bauh. pin. 74* 
Allium C Moly montanum 2. Cluf hijL r. p. 193. 
Habitat in G^mania. 

* R>liis cauUnis tentUm. 

f h«rocc- '"*• ALLIUM caule teretifolia umbellifero , folils femi- 

^ phnion. teretibus, ftaminibus triculpidatis corolla longioribus. 

^ *" AUium ftaminibus alterne trifidis , foliis ftftulofis ♦ 

fpi^a fphaerica non bulbifera fuaverubente, HdU. 

^M^' 353* ^* io. 
Allmni. niontanum, capite rotundo. Bauh. pin. 75. 
Rudh. efyf I, p. 157. /. 7, 

Allium f. Moly montanura , purpureo flore. Quf. 
hiji. I. p. 195. 

Allii genus forte Scorodoprafum alterum. Bauh, hijl. 
». p. 564« HEXANDRIA MONOGYNIA.. 4*7. 

I 

Scorodoprafum (noatanum jimcitoliiim» capite rotun- 
do dilute janthino , floribus paucis. Mich. gen, 35. 
r. %4f> 2. 

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia. 

15. ALLIUM caule fubteretifolio urabelHfero , umbel- puvifianinu 

la giobofa , Ttaminibus fimplicibus corolla longiori- 
bus, fpatha fubulata. 

Hahitat in Europa aufirali^ 2f. 

Fdcies A. fph^rocephili, Bulbus oblongus , tunicatus. 
Caulis teres y Jlriatus , foliojics. Folia longltudinc 
ferc caulis , fubulata, Umbella (rhbofa : Floribus 
minimis . Petalis exteriorihus ovatis , trijliorihus ; 
intcrioribus duplo longioribus ^ lanceolatii^ purpura^ 
fcentibus, Stamina fimpUcia , corolla longiora , uti 
etiam Stylus^ Sp^ith^ fubulata ^ coroUa loMgior j di- 
phyUa. AdeoquQ Jimillimum A^ fphcrocephalo ^ fed 
Jiamirta fimplicia. 

16. AXrlrlUM caulefubteretifolio umbellifero, pedun- dcfccndeni 

culis exterioribus brevioribus, ilaminibus tricufpi- 

datis. Hort. upf 78. 
^liium {laniinibuaalterne trifidiSy foliis fiftulofis , ca- 

pite fuave rubente fphaerico non bulbifero , radice 

laterali. Hall all. 3» 
AlliuDi ftaminibus alterne trifidis , foliis fiftulofis, ca- 

pite fphaerico non bulbifero atropurpureo. Hitl. alL 

p. II, r. 2./. I. 
AUium f. Moly latifollum» capite fphaerico , flore 

purpbreo. Ktidb. eiyf 2. p. 160. /1 ao. 
Moly atropurpureum. Rudb.elyf s. p. 16$. f. 13. . 
Habitat in Helvetia. 

n. ALLIUM caule tcretifolio umbellifero , umbella mofclutum. 

faftigiata fubfexflora , petalis acutis, ftaminibusfim- 

plicibus , foliis fetaceis. 
Allium foliis teretibus caulinis , floribus umbcllatis. 

HaU.ail. 17. , 

Moly mofchatum , capillaceo folio, Bauh, pin, 76. 

prodr, 28. t. 2^. Rudb. elyf 2. p, 166. f 14. * "Sauw 

monfp, 10. 
HaKtat in G^Uoprovincla , Narbonae, Hifpaniae 

aprici^ elevatis. 

1%, aLLIUM caule fubteretifolio unbellifero, floribus F^Uens. 

pen- 4«« HEXANDRIA MONOGYNtA. Fla^m. pendiilis truncatis, ftamixiibus fimplicibus corollam 

squantibus. 
Alliutn umbella non bulbifera lutea , vagina bicomj« 

foliis teretibus. HcJL alL stt. 
Allium montanum bicorne, flore pallido odoro. Bauh. 

pin. 75- # 

Getliioides lyiveftre. Cblum. ecphr. ». p. 6. t, y, fi, a, 
Habitat in Italia, Hifpania, Mon(beIii» Pannonia. 2|. 
Caulis bipfdalisf teresj laxns. . Foua alterna^ femitert* 

tia^fjulofoj heptagona, ereSla. Sp^th^fubulata^ ner^ 

voja, Corolla campanulata , truncata , alba, ' Petalis 

obovatisy obtu/jljimisj erefiis^ concavis^ carina viridi. 

StaLadnsiJmplicia^ longitudine petalorum. Flores mox 

a florrfMtia pendent. Stylus vix uUus, pojl anthejia 

excrefcensy breviffimus. 
19. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, floribus 

penduUSy petalis ovatis^ ftaminibus corolla longio* 

ribus. 
AUium foUis teretibus, vagina bicorni, umbella lu* 

tea pendula. Hall. $pufc. 94. 
Allium juncifolium bicorne luteum. Rudb. elyf a^ p« 

Habitat Monlt^eliL % 

SimillinutM A.pallefcenti; Sed differt Petalis cvaitis flavif' 

Jimisy nec obovatis albidif. Stamimbus & pifUUo co- 

roBa duplo longioribusy nec brevioribus^ 
%o. ALLIUM caule fubteretifblio umbellifero , pedun* 

culis capillaribus efiufis» ftaminibus fimplidbuis» fpa« 

tba longiffima. 
AUioni foUis teretibuSt vagina bicomi, umbeilapen< 

dula ftiave purpurea. HalL opufc. 38<^. n. 95. 
AlUum montanum bicorne , floribus triquetris purpu* 

reis pedunculislongis & reflexis.' Segu.ver. ft. jp*70. 
Habitat in Sibiriaf Auftria, ItaUa, Oriente. ^ 
Folia fubulataj canaliculata. Flores pedunculis capU- 

laribusj longijfindt -, laxis, ' Petala purpurea^ obova- 

tay longitudine ftaminunL Spatha apicefubulato , lon* 

giffimo. 
▼iAetle. %i. ALLIUM caule teredfoUo bulbifero » ftaminibus 

tricul]pidatis. 
AUium ftaminlbns alterne trifidis, foliis fiftulofis» ca- 

pite bulbiiero , radice multiplici. HaU alL 4. 
AUlum lyiveftrecampeftre purpurafcens.j54«ft.^nt.74. puiinila 
tom. HEXANDBIA MONOGTNIA. 4S9 Allium campeftre jundfbllum capitatum purpurafcens 

majus.! jBduA. pin. 74. 
Forrum fylvefire vinearum. Bauk.pm. 7». 
Porrum fylveftre , gemlno capite. ISauL pitu 7». 
Habitat in Germania. 
Capitulum arflum bulbis acuminatis recurvis j fape in lon^ 

giora acumina crinitis^ CoroUa pan^a, violace^, Sta» 

minafetis duabus'^ longis^ extraflorem eminentibus. 
ftft. ALLiyM caule teretifolio bulbitero, foliis fca- olenuxaxa. 

bris femiteretibus fubtus fulcatis, flaminibus lim- 

plicibus. 
AUium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliistere^ 

tibus. Hatl. alL «3. /. 4. 
CepavCapitulo bulbofo prolifero, fbliis femiteretlbns 

novemangularibus fcabris fiftuloiis^ Fl. fvec. »6$^ 

flSo. * 
Porrum radice folida, caule erefto, capitulo bulbife- 

ro. Roy> lufdb. 40. Gort, getdr. 6^. 
Allium montanum bicorne , flore e^bido. Bauh. pin^ 

75. ^ - 

Habitat in Suecia, Germania» ♦ ♦ Foliis radicalibus f fcapo nudo. •3. ALLIUM fcapo nudo ancipiti, foliis linearibus nattaf. 

planis , (taminibus tricufpidatis. Hort, upf 80. 
Allium (iaminibus alterne triiidis, foliis latiHimis, ca* 

.pite fpliserico , radice lateraU folida. Hall. alL 6. 
Porrum fcapo nudo andpiti, antequam floruerit nu« 

tante, foiiis enfifbrmibus: hinc paullo convexiori* 

bus. Gmel^fibir., i* p. 55. t. I8« 
Habitat in Sibkia. 

Variat atate &folo prd: reliquis^ ut vix dignqfcatur. 
»4. ALLIUM fcapo nudo tereti, foliis Aibulatis, um* Afcalonl- 

bella globofa, ilaminibus tricufpidatis. oxm. 

Cepa fbliis fubulatis, radicibus oblongis conglobatis. 

/forr. cliff. 36. Hort. upf. 79. 
Cepa afcalonica. Morif Ufi. %. p*z^Z*f 4- ^- i4*/* 3« 
Cepa fterilis. Baufu pin. 78. 
. Habitat inValaBttbSi. Hajfela^^ 
Statura fere A- Schxnoprajt. ScapuS fhbnuduSj tefeSs 

fpithameus & ultra. Spatlia membranacea.. Um* 

Della globofa , floribus A. Schxnoprafi minoribus. 

Petiila ereila^ ovato-lanceolataf cKrulea^ carina a- 

t^ro- 430 HEXANDRIA MONOGYlflA. 

trcc^ndea.' Stamina hngiiudine petcdorum : abef' 
nis latijjimis apice trijidis. Aiitherae fiava^ Stylus 
Jligmate obtufo. v 

fenefcens. ^5. ALLIUM fcapo nudo aocipiti , foliis liQearibus 

fubtus convexis l^evibus , umbeila fubrotundav 

ftaminibus fubulatis. Horu ugf. 79. 
Ailium cauie ancipiti teretiufculo, toliis enfiformibus: 

hincpaulo convexioribus, GmeLJibir. i.p. 53. /. 

11,/. a. 
Ailium foliis iinearibus , florom umbella fubglobo(a« 

Roy.lugdb. 39. 
Allium radice bulb^fa , folils gramineis » umbella e- 

refta non bulbifera, vaginis breviHimis. Hall, helw 

297. alL 16. ». a. 
Aliium montanum , foliis narcifli , majus. Bauh. 

• Hatitat in Sibiria . Sicilia. 2|. - . 

Peiala erecla^ aje invicem dehijcentia /i dljlantiay ca- 
naliculata, inflexa. Folia obliqua £? Stamina coroU 
lapiuUo longiora buic, non vero fequenti. 

nignim- &^. ALLIUM fcapo nudo tereti , fpliis linearibus, um- 

l ella erefta ^petalis ereAis , (jpatha mucronata bifida. 
..^ Aiiium montaoum bicome laufolium , flore magno 
dilute purpurafcente. Rudb, elyf. &. p. 160. /. s^u 
hwrf. 

Habiiat Algiriae inque Galloprovincia. 

Simile A, fenejcenti 9 fed duplo. majus. FoUa Narciffi- 
na. Flores quadruplo majores. fetcda ovato - obion" 
ga. Stamina laticeoiata^ coroUa breinora. Spatha 
ovata , acwninata , vix ad bafin in duar partes aqua- 
les divifcu 

afignloAim, A7, ALLIUM fcapo nudo anclpiti, follis linearibusca* 

naliculatis fubtus fubangulatis , umbella taftigiata. 
Hort. upfl 79. ♦ 
Cepa icapo nudo fubangulato farAo, foliis linearibus 
fubtus angulofis , (laminibus corolla brevioribus. 

Gmcljibiu i, p. 58. t. 14,/. d. 

Allium radice fenefcente iignola tranfverfa , umbella 

ereSta. Hatl. alL 16. 
Allium petraeum umbelliferum. Bauh. hiJL a. p. 5^4. 

Al- \* HEXANDRIA MONOOYNIA. 431 

Allium montanum , foliis narcifi! , minus. Bauh:pia. 75, -^ 
Hahitatin Sibiriaef Qermsinm humidiufctdis, 2f. 
Folia intndum fubtus xix angtJata^ at Sc^pus fupeT" 

ne parum angulato-firiatus; Petala interiora apice 

patentia , omnii lateribus conmventia, 

28. ALLIUM fcapo nudo tereti , foliis lineatibus , ca- cmadeftrt^ 
jpitulo bulbifero. Kalm, it. 3. p. 79. 

Habitat in Canada. 2)l 

Radix paennis. Folia lin^aria^ planaf laviaj refla^ 
fpithamea. Scapus fubnudus , teres , lavis , vz* 
foliis longior, Spatha 01»^^, mucronataj acutitt/cu" 
U. Capitulum ex bulbis. Flofculi pduci^ pediceU 
lati , albiiU : Petalis ovalibus. St^mnsijimplicia , 
longitudine corolle, Anthera rufejcentes. 

»9. ALLIUM fcapo nudo femicylindrico , foliis lan- uifiiium, 

ccolatis petiolatis , umbelli faftigiata. 
Allium foliis lanceolatls , fcapo nndo femicylindra- 

ceo ; bulbo fetis obvallato. f7. fvec. 262 , ^77. 1$. 

gotl. 1^9. * 
Allium foliis radicalibus petiolatis , floribus umbellatis. 

Koy. lugdb. 39. Hall. alL sti. GmeLfib. i. p, 49. 
Allium fylveftre latifolium. fiauh pin. 74. 
Allium urfinum, Fuchf hijl 739. Cam. epit. 330. 
Habitat in Europs fepteiUrionalioris nemorojis , rori- 

dis. % 

30. ALLIUM (capo nudo, foliis triquetris, ftaminibus triquetnim. 
fiirplicibus. ^ 

AlUum caule triangulo. Tournef. infl. 385. Koy. lugdb. 

39- • 

AUium pratenfe , folio gramineo, flore prorfus albo, 

radice oMonga. Rudb. elyf a. p. I59-/- ^<^* ' 
Molyparvum, caule triangulo. RatA. pin. Ji. 
Moly caule & foliis triangularibus. Park. par. 142. f. 

'43' / 4 . 

Habitat in Hifpania. 2|. 
Folia triquetra latere interiore canabculato. 

31. ALLIUM fcapo nudo inferne ventricoto lonpore Otp^ 
-foliis teretibus. Hort. upf. 77. Mat. med. 166. 

Allium (laminibus alterne triiidis , caule ad terram 
rentricofo. H(dl. alL 19. 

Ce- 43t HEXANDRIA MONOaYNlA. Moly. ffofeoiii. Cepa fcapo nudo Ventricofo fbliis long^re, radice 

deprefla. Horu cliff. 137. Royu lugdb, 40* 
Cepavulgaris.JSauA.piii. 71. 

Habitat - • - - . 

32. ALLIUM fcapo nudo fubcylindt-ico , fbliis laQceo<* 

latis feffilibusy umbella fadigiata. Hort. upf, 76. 
Allium foliis radlcalibus fedilibus lanceolatis , flori-* 

bus umbellatis. Roy. lugdb^ 38. Hall^ alU 29. 
AUium foliis hnceolatis, umbela laxa. Hort. cUf. d^* 
Moly latifolium luteum, odore allii. Bauh. pin^ 75. 
Moly flavo flore. Swert.fior. 1. 1. 60. f. 2» 
Moly montanum latifolium , flavo flore. Quf. app. ab. 
Habitat in Hungaria» Baldo, JVIonfpelii^ Pjfrensis* 2|. 
Petalap(irfii//Vz, tria exteriora magis patentia^ interiora 

erefla. 

33. ALLIUM fcapo nudo umbellifero, pedicelli<; bre« 

vibus, petalis ovalibus, llamiiiibus brevilQnus» fo- 

liis linearibus. 
Allium rofeum. Syft. nat. ^95. /1» 9. 
Allium foliis enfiformibus, radice buIbilUs ftipata» 

floribus amplis umbellatis. Sauw monfp. 43. 
Allium fylvcftre C Moly minus, rofeo amplo flore» 

Magn. monfv. 11. r. 10» Rudb. elyf, 2. p. 166. /. 17, 
Habitat Monlpelii , Pedemonti in vineis. % 
Folia linearia^ plana^ longitwUae vix Scapi. JScapuS 

tereSy nudus. Spatlia obtufa. Umbellae radii pedun* 

culares florihus breviores. Petala obovato-otflonga^ ob» tufa^atropwrpureii^ magna. Stamina fmpUcia^ albjtj 
'_ hufbi ad FruSum mdli, Flores fhajores^ 

quam in reliquis. breinffma. iftuloiluB. 34. ALLIUM fcapo nudo folia adaequante , foliis te- 

retibus ventricofis. Hort. upf. 78. 
AUium (laminibus funplicibus, caule medio ventrico* 

fo. Hall. all. 13. 
Cepa fcapo longitudine foliorum > foliis ventricofis, 

radice oblongl Hort. clif, i^S .Roy. lugdb. 40, 
Cepa oblonga. BauLpin. 71. Dod. pempt. ^87* 
Habitat in - - * 
35. ALLIUM fcapo nudo folia adaequante, foliis tere- 

tibus fubulato-filiformibus. Hort, upfjS. 
Allium ftaminlbus fimplicibus, foliis radicalibus tere» 

tibus fcapi longitudine. Hall all. 14.- 

Ce- 8dianopfft< \ HEX^NDRIA MONOGYNIA. 433^ 

Cepa fcapis fbliisque rubulatis teretibus flftulofis %qua- 
libus, fpatliis globolis/ Fl.Svec. «54, asa. /r. xU 

54» ^4-, 
Cepa fcapo loogitudioe figuraque foliorutn , foliis fu- 

bulatis filiforiuibu», fpathis globofis. Hort. clif. 135. 
Porrum feAiyum juncifoliuai. %itth. pin. 72. 
, Schoenoprafum. Uod. ptmpt. 58 9. 
fi. Cepa fcapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis. 

GtneL fibir. i. d. 59. t. 15. f. i. 
Cepa paluftris altiffima. Buxb. cent, 4. p. 27, r. 45. 
Hmtat in alpejlribus Sibkis, Oeiaadiae» locis rupejlri- 

bus. 
35. ALLIUM fcapo nudo tereti inani, foliis fubulatjs tenuiirimani 

filiformibusy capituiis laxis paucitloris. GmeLjMr^ 

1. p. (Ji. M5./. 2, 3. 
Habitat in Sibiria. 
37, ALLIUM fcapo nudo fubaullo, capfulis cernuis?, GhamiiMo- 

foliis planis ciliatis. iy. 

Moiy humile, folio gramineo. Bauh. pin. 75. Ruib. 

efyf. 2. p. 166. f. 15. 
Cbams M0I7, an M0I7 diofcoridis. Column. ccphr. 

325. t, 325. 
Habitat in Italia. 

LILIUM- 

I. LTLIUM foliis fbarfis, corollis campanulatis: intus ^^^^^^ 
jjrlabris. Hort. cliff'. 120. Hort, upf. So. Mat.med^ 173. 
Roy. lugdb» 30. Gron. orient. 105. 
Lilium album, flore erefto, vulgare. BauKpin^jS. 
1 ili im candidum. Ood. pempt. 197. 
0. LiUum album, fioribus dependentibus, f. p:regri- 

uum. Bauh. pin, 76. 
7. Lilium caule plano comp^eflb. Gron. orient. 106. 
Lilii albi pnlcliri & ignoti fpecies. Bjuh.pin. j6. 
Hab'tJt !n i*alaeftina, Syrii, G.ides. 2|. Kiiikt 

«. LILIUM foUis tozvfi, coroUis campanuhtis ereais : ''^'^^^^'^"^ 
intus fcdbris. Hort clif. lao. Hort. upf. 8^. Roy^ 
lugdb. 31. GmeL fibir. i p. 41. Gron. orient. 104. 
Lilium purpureo-croceum majus. Bauh. pin. J6. 
(i. LUium purpureocroceum, flore pleno. 
7. Liiium purpureo-croceum minus. Bauh. pi». 77* 
S. Lilium phoemceum.-B^ttA. p/n. 77. 
Linnxi Spec. plant. pars /. E e • I-^ 434 HEXANDRIA MON06YNIA. 

i. Lilium bulbiferum latifoUum majus- Bcuih. pin. 77. 
^. Lilium bulbiferum anguftifolium. Bauh. piru 77. 
vj. Lilium bulbiferum minus. Bauk pin. 77. 
^. Lilium bulbiferum incanum. Bauh. pin. 77, 
Habitat in lulia , Auftria, Sihiria. % 

pojnppnlum 3. LILIUM foliis fparfis fubulatiStfloribusreflexiS,co* 

rollis revolutis, Hort. eliff. uo. Hort. ugf. gi. Ray. 
^ lugdb. 31. MiU. difl. V. 1^5. / 2. 
Lilium radice tunicata , foliis ()pariis,floribus re&esas^ 

corollis revolutis. GmcLJibir. i,p. 42. 
Lilium rubrum auguftifolium. Bauh. pin. 78. 
Liiium rubrum praecox. Cluf. hiji. i. p. 133. 
/S. Lilium miniatum odoratiun anguftiiblium. Bauh^pin* 

7^. Rudk. clyf. Sk. p. 176. f, 3. 
7. Lilium brevi & gramineo foUo. Bavh. pin. 79. 
Habitat inVyxexixls^ Sibiria. 2{. 
Folia Unearia , acuta^ triquetray canaliculata^ fparfa^ 
I^ed:drii rima valde dentata. 

Qhalcedoni- .4* LILIUM foliis fparfis lanceolatis , floribus reflexis , 
cun« coroUis revolutis. Hort. cliffl 120. Hort. upf 81- 

Hoy.lugdb. 31. 
Lilium byzantinum miniatum. Bauh. pin. 78. 
Lilium rubrum f. miniatum byzantinum. Quf hifi. i. 

P- 131- 
/S. LUium byzantinum miniatum polyantbos. Baxiu pin. . 

78. 
Y. LiUum purpureo-fanguineum , florereflexo. BoMk. 

pin. 7%. 
Hemerocallis chalcedooica. LcA)> ic. 169. 
Habitatin Perfia, Platina CarnioLe. 2|. 
Raoemus ante Jlorefcentiam \nx incurvatus ut in 3. 5. 

£? CauUs usque ad apicem FoIUs vejiitus confertU. 

ftipefbum. j. LILIUM foUis fparfis lanceolajds , floribus ramofo* 

pyramidatis reflexis, corQUis revolutis^ MilL difl 
n. s. 

LiUum, foUis fparfis, multiflorum, floribus reflexis 
fundo aureo limbo aurantio*pundis nigricantibus « 
pedunculis fingulis uno fbliolo. Irew. ehret. a. Mi, 

LiUum f. Martagon canadenfe , flore luteo pundato. 
Latefb. car. 2. f. 56. t. 56. 

Habitat in Ammcsi fcfitentrionali, ^ 

«. Ltr '*■ . 'Vl^^ ■■■T ir ■ - • J HBXANDRIA MON06YNIA. 435 

^. LILIUM foliis verticillatis, floribus reflexiSy corol- Martacosu 
lis revolutis. Hort. cliff. lao. Hort. upf. 81. GnuL 
^fibir. I. p. 44. Roy. lugdb. 31. 
LUium » floribus reflexis , moatanunt. Bauk pvL 77. 
Lilium fylveftre. Dcd. pempt. »01. * . 

ff. Lilium , floribus reflexis » alterum hirfutum. Bauh. 
pin, 78. 
Habitsu in Huflgaria, Helvetia, Sibiria/, Llpfis. 2i. 

7. LILIUM foliis verticillatis , floribus reflexis , corol- cMadenfe. 

lis campanuiatis. 
Lilium aD^ftifolium , flore flavo maculis nigris di- 

ftinfto* lournef. infl. 371. Barr. rar. 778. t. 1*5. 
Liiium Martagon canaclenie maculatum. Morif. hijl. 2. 

p. 408./. 4- ^ ^o.f. 9. Rudb. efyf. a. p. 177* /. 5. 
Lilium f. Martagon Can^cjienfe , floribuis mag^s flavis 

non reflexis. CateA. car. 3. p. 11. t. tt. 
Habitat in Canada* 2|. ^ 

f. LILIUM foUis verticillatis , floribusereftis,coroIIa phliadeiphi- 

campanulata , petaiis unguiculatis. cam. 

J3i, Liiium foliis verticillatis brevibus , corollis campa- 

nulatls « unguibus petalorum anguftioribus ^ floribiis ' 

etefiis. MUl. ditl. t. t6$.f i. 
Habitat in Canada. 2|. 

SimilUmum ejt L. camfchatcenf! , fed ejur petala ovata 
fejfdia ; hujut unguibus oblongis diftinflis ^ fcparandum . 
itaque fecundum vivi autoptam MiUerum. 

9. LILIUM foliis Vertlcillatis, flore^erefto, coroUa auafchat. 
campanulata , petalis feflilibus. Amzn. acad. s. p. ceale. 

34«. * 
Habitat ia Canada » CamfcIiaCca. 

FRITILLARIA. 

t. FRITILLARIA racemo comofo inforne nudo» fo. imperkiJs^ 

liis intcserrunis. Hort. uaf. s%* 
Petiiium foliis caulinis. Hort. cliff. 119. Roy. lugdb.30. 
Liiium C Corona unperialis : genus. Bauk. pin^ 79. 
Tufai. auf.hift. i. p. 1^7« ia8* 
Habitat in Perfia 1 Conjlantinopoli Veiut in Ewropam 

circa 1570. 2(. 

6. PRITILLARIA racemo comofa iafene nudo, fo* cesia, 
liis creoatis. 

Be » Cq" 


^.•a 43« HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Corona regalis, lilii folio crenato. DiU^ebh iio. r.93. 

Hahitat ad Cap. b. SpeL 
pcrfica^ 3. FRITILLARIA racemo nudiufculo, foliis obliquis. 
Hort. upf. 82. 
Fritillaria raccmo nudo terminalL Hhrt. clif. 119. 
Fritilhria radice roiunda. Roy. lugdb, 30. 
Lilium perficum. hauk. pin. 79. Rudb. dyf. s. p. 183. 

/. I. 
Lilium fufianum. Cluf. hift. i. p. 130, 
Hahitat in Perfla ? e Sujis venu in Europam 1573. 2f. 
F^lia infima Junt bina^ /. terna^ f quaterna verticillatim 
oppojita* 
pyrenaica. 4* FRITILLARIA caule multifloro , tbliis infimls op- 

pofitis. Hort, cliff. 8i.' 
Fritillaria fiore minore* i^^^ pin- 64. 
Fritillaria pyrenaea* Cluf.*)uft. 2. p. 256. pojllu 10. 
Habitat in Pyrenaeis. 2(. 
Mdeagrij. 5* FRITILLARIA caule fubuniflpro , foliis omnibus 

alternis, ^Hort. upfsi. Fi fvec. s. n. «83. 
Fritillaria e toliorum alis florens. Hort. cliff. 119. 
Fritillaria radice deprelTa. koy lugdb. 30. 
Fritillaria praecox purpurea variegata. Bauk pin. 64. 
, Meleagris. /^«irj/. jpi^c. 147. r. 146. 
p. Fritillaria alba variegata. Rauh. pin^C^. 

J\ Fritillaria alba pi^cox. Rauh, pin. 54. 
1 Fritillaria ferotina atropurpurea* Rauk. vin. 64. 
Habitat in Gallia, italia> Aufiria, Uplali2|?. !2|. 

UVULARIA. 

ainplexif#- I. UVULARIA foliis amplexicaulibus. - 

lia. Uvularia foliis cordato-oblongis. .Raju lugdb. £9. 

Smilax perfoliata* ramofa , flofe albo. Barr. rar. 58. r .. 

Polygonatum latifolium ramofum. Bauk. pin. 303, 
BauK hin. ^.p. 531. Morif hijl. 3.^. 537./ 13- 1 4- 
/.11. Ra^, hjt. 66$* 

Polygonatum latifolium. 4 ramofum^ Cluf hift. i. p. 

Laurus alexandrina. Cam. epit. 93CF. 

Habitat in Boliemiai, Silefiae, Saxonia»» Delphinatus 
montibus. 2|. 

a. U- .^ . . V HEXANDRIA MONOGYmA. 43^ 

fl. UVULARIA foliis perfoliatis, Amcen. Acad. fi. p, ^erfoliata. 

337. 
Uvularia caule perfoliato* Groru virg. 3^. Cold.no" 

^'^b. 74. 
Uvularia folio integerrimo. Roy. lugdb. »9. 
Uvularia. Hm. clif, lai. 
Polygonum ramofum , ilore luteo, majus. Cortucanad^ 

38. Morif. hift. 3. p. 538/ 13- ^ 4- /• «^- 
Foiy^gonatum latifolinm perfoliatum brafiliaaum. Bauh. 

pin. 303. [>rodr. 139. Jiurf, KVIL 61. 
Habitat in Virginia 9 Canada. Planta Burferi ^x Tou* 

pinambault Brqfilia a pharmacopao allesta^ & C. B. 

eommunicata <, videntur mihi omne^s ex Canada fuijfe. , 

3. UVULaRIA foliis feffilibus: fdmifolia. 

Uv ilaria foliis feffilibus , flore unico. Cold. noveb^ 73* 
Habitat in Canada. Kalm. 
HabituS pracedentis ,• Caulis hifidus , unifloruu Folia 

lanceoiato-ovataj\aberna9 at ubi Flos cx altero ta- 

mo exit » folia bina adfwit. Pedunculus nudus^ 

GLORIOSA. 

I. GLORIOSA. Hort. clif. 121. FJ. %eyl 1*2.* /foy fuperba. 

lugdb. 29. 
Methonica malabarorum. Herm. btgdb. 688. t. 689- 

PUik. alm. «49. t. 116. /. 3. 
Lilium zeylanicum fuperbum. Comnu hort, r. p. 69. t. 

35. Rudb.elyf d. p. 178. /. 7. 
Mendoni. Rheed. maL 7. t^ loj. /. 57. 
Habitat in Malab.4ria. 2(. 

ERYTHRONIUM, 

I. ERYTHRONlUM. Hort. cUf. 119. Gmel Jtb. r. Deiiscam^ 

P* 39' '• 7- ^^y* %^*- 30- 

Dens canis latipre rotundioreque folio. Bauh.pin.s7. 
Dens Caninus. Dod. pempt «03. 
/}. Dens canig auguftiore longioreque folio. Basih, pin. 

87- 
'y, Erythronium foliis ovato-oblongis glabris nigro-ma- 

culaiis. Gron. virg. if^i, ftorefiavo. 

Hdbitat in Liguria, AUobrogibus , Augufia Taurino- 

rum* Sibiria , Virginia. % 

E e 3 I. TU- \ 428 HlXANDRIA MONOOYNIA. 

TULIPA. 

fylTcftrif. i^ TULIPA flore flibnuUnte , folils lanceolatis- FL 

fvec. fl n. fl84. * 

Tulipa minor lutea icalica. Baub. pin. 63. 

Tulipa minQr iutea gallica* BouIl pin. ^3. Sauv. moifp. 
306, 

Habitat Monljpelii, inque ApenniDis, Londfni. 2|. 

Diflinguitur afequef^te: Caqle akiore^ Foiiis angupo- 
ribus » Floris colore iuteo fubtus virefcente , petalis 
acutioribus^ Scapo verfusflorem inflexo 6?' aMte flor 
refcentiam nutojtte. Sed pfdeprtnds flaminum fila- 
mentis bafi vqMf attenuatis , Q fupra bqfin ^rfu- 
Us. Petala intfiriora margine hafuta funtj (3 flos 
odbrus, 
gefiieriifla. «. TULlPA flore ereAo, foliis ovato-laDCeolatis. 

Tulipa fcapo triphylio » fbliis ovato-lanceolatis. Hort, 
tiPf 80. 

Tulipa. Mort. cliff. 118. Roy. tugdb. 31. Fl.fuec. a5a. 

Tulipa ( genus fere totum \ Bauk pin. 57. 

Tulipa turcarum* Cord. hiji. ai^. 

Habitat in Cappadoda, unde in Europatf 1559. Gc- 
fnero autkpre. Sj^. 

breyniaiuu 3. TULIPA caule mult|floro-poIvpiivUo, folilslinea- 

ribus. 
Sifyrincliium « exphoeniceo fuav^bente flore , a^o- 

picum. Breyn, cent- t. 36. Rudb. elyf a. p. tz*f* lU 
fl(tbitat uiMihioipiK, 9^ 
Folia caulina 6. fi Y j alternaj lineari^lan^eolata: Jm- 

prema fenfitn ore\nora.i Ftores ai apicem^ 3./. 4. 

mnores quam tlanta Breymi ^dta. Petala bq/f 

angufiata. Styuis nuOus. 

ALBUCA. 

« 

s^ioc. j' ALBUCA foliis lanceolatis. 

prnithogalum canadenfe petaiis aiternis patentibus : io- 

terioribus ereftis. Sp, pl i. ». 308» 
pmithogalum luteo - virens iDdicum. Corn. canad. i5o« 
Rudb. elyf 2. p. 140. /• 7. Raj^ kifl. H54. Morif 
hifl. fl. P. 4ft3i/- 4- t. 24. /. 7. 
Hdntat ad Cap. b. Spel % • 
ini^«>J' ». ALBUCA foiii^ fubulatis. 

0> HEXANDRIA MONOGYNIA. 4» 

OrBithogalum africaDum , flore viridi altero alttri in- . 

nato. Hernu parad. 209. f. 809. 
Habitat ad Cap. b« Spd. 2|. 

HYPOXIS. 

?. HYPOXliS piloa , capfulis ovatis. «efta. 

Ornithogalum hirfutum^ fcapo aogulato , peduoculis 

umbeUatis villofis. Sp. pU i. p. 30^. 
Ornitliogalum fcapo bifloro. Roy. lugdb. 31. 
Oruitliogalum vernum luteum, foliislanguftis birfutis. 

Gron. virg. 37. • 

Ornithogalum virginianum luteum. Pet. gax- 1. 1, 

Ornithogalum berbaceum luteum parrum virglnianum, 

fbliis^ramineishirfutis. Pbik. alnu 272. t, 350. f^ 12. 
Hahitat tn Virginia, Canada, 2|. 
^. HYPOXIS pUoCi, capftilis ciavatis. Amcttu aead. 5. deeunbeitf. 

p. 39tf. * 
Orni thogalum « foliis gramineis , floribus geminatis , pe- 

dunculis longiffimis alaribus. Brown. jam. (95. 
Anthericum femle , foliis linearibus planis , caule de- 

cumbente. Mill. difl. t. 39. /. a. 
Crocus fbliis & radice fcorzoner». Plum. ic. log./ %? 
Habitat in America meridionali 2(. 
3* HYPOXIS tubis ilorum longtflimis. f Ikfdeokris. 

Allium fylveibre f. Moly minus , amplo flore. RuJfeL 

alep. 34. r. s. 
Habitat ad Aleppo ^ 
4. HYPOXIS piiofa acaulis, fruftificadonibus fubradi- femils. 

calibus. t 
Ornithogali virginici facie herb) tuberofa ca^ oUtienfis. 

DiB. elth. 398- t. 220. / 287. 
fkbitat in Carolina. 2|. 

QRNITHOGALUM. 

* Jle^nibuf omnibus fubulatis. 

i. ORNITHOGALUM fcapo angulofo diphyllo , pe- luteuift. 
dunculis umbcllatis fimplicibus. Pl.fvec.2jOy 285. 
Ornithogalum fcapo diphyllo, pedunculis iimplicibus 
termln^Iibus , nlamentis ommbus fubulatis. Hort, 
cliff, 124. Roy. lugdb. 31. 

E e 4 Or- 44* HEXANDRIA MONOQYNIA. 

I 

m 

Oroithogalum luteum. ^auk. fin, jt. 
Pvrrochiton. Reiuat. fpec. 91. t. 90. 
liMtat in Europae cuuis, macellis* 2|. 

minlmnm. i. ORNITHOGALU]V}[ fcapo angulato diphyllo , pa- 

dunCuUs umbelldtis ramofis. Ptfuec. 271.2^6. * 
Orbithogalum luteum minus. Bnuk pin. 71. 
Hypoxis. Rtueal. fpec. 9«. 
liabitat in Europae cultis oleraceis^ 

pyienalcam 3. ORNITHOGALUM racemo longiffimo, filamentis 

lanceoiatis , pedunculis floriferis patentlbus aequa- 
libus: fru&iferis fcapo approximatis. 

Omithogalum racemo longiiumo , filamentis dilatato- 
linearibus , capfulis eredis. It.fcan, 2A0. 

Ornithogalum fpica longiflTmia y filamentis triangulari- 
bus. Hall. Julv. 294. Gron. orient, iio. 

Ornithogalum angultitblium majus « floribus ex albo 
virefcentibus. BauL pin. 70. Rudb. elyf a. p. 134. 

/.3. 
Ornithogalum majus. Quf hijl. i. p. 187. 
^ Oriiithogalum pyrenaicum. Cluf cur» 21. 

^tachyoides. Keneal. fpec. 93. r. 90. 
* Hahitdt in Alpibus Helvetieis , Genevenfibus , Pyre- 
naicis j Cdrniolae '2f. • 

narboncnfc. 4. ORNITHOGALUM racemo oblongo , filaraentis 

lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque 
patentibus. Amm. acad. 4. p. 312. * 

'■^ Ornithogalum majus fpicatum , flore albo. Bauk pin. 

Oriijthogalum narbonenfe. Dod. pempt. 222. 
Uabitat in Galliae aufiralis & Italiae agrb. 7^. 

«.^mofum. 5. ORNITHOGALUM racemo breviffimo , braftels 

lanceolatis longitudlne florum, petalis obtufis,fila- 
mentis fubulatis. Amaen. acad. 4, p. 312. * 

Ornithogalijm fplCtitum f. comofum, florelafteo. £auA« 
pin. 70. Rudh. elyf 2. p. 135. f. i. 

Ornithogali . laftei fpecies major. Befl. eyJL 

Hahitat 2(. 

latifoiiura, 6. ORNIIHOGALVM racemo longiffimo, folilslan- 

^ CLolato-enfiformibu.*. 
Ornithogaruni latifollum & maximum. Bauh. pin. ^a 

Ornl- HEXANDRIA MONOGYNIA 441 

Oniithogalum vel Lilium alexandrinum , fioribus albis 

innumerabilibus. Swert. floriL 58. 
Hahitat in Arabia , ^gypto. 
Foiia pedalia plus quam duos poUices latcu 0\. 

7. ORNITHOGALUM racemo conico , floribus nu- pyramidale. 

merofis adfcendentibus. Roy. lugdb. 32. 
Ornitliogalum anguftifolium fpicatum maximum. Bauh, • 

pin. 70. Rudb^ elyf. ». p. 134- /• 4- 
Ornithogalum iafteum maximum. BefL eyjl. verrt. 5. t. 

14. f. 2. 
Habitat in collibus Lufitaniae« 2|. 

* * Staminibus alternis emdrginatis. 

8. ORNITHOGALUM floribus* corymbofis , pedun-' anW^nim. 

culls fcapo humilioribus, fiiamentis fubemarginatis. 

Roy. lugab. 32. 
Omithpgaium umbellatum maximum. Baub. pin. 6^. 

RuS. elyf. 2. p. 130. / r. 
On ithogalum arabicum. Quf. hifl. n. p. i85. BefL 

eyfi. vern. ^. f. 12. / r. 
"Mehnomiphzle.' Rencal.^lpec. 89. t. 90. 
Hahitajt Alexandria Mgypti. ad Cap. b. fpei. 2(. 
Stamina connata. HalL gjctt. 8i. • 

9. ORNlTHUGALUM floribus corymbofis , pedun- umbcllatu» 

cuiis fcapo altioribus, filamentisemarginatis. Hort. 
% cliff. 124. Hort. upf 84. Roy. lugdh. 32. Gron. 

orient. III. 
Ornithogalum umbeliatum medium angufiifolium. 

Bauh, pin^ 70. 
Eliocarmos. RenfaL fpec. 88. t. 87. 
Hahitat in Germnnia , Gallia , Onente. 2jL 

10. ORNITHQGALUM floribus fecundis pendulis , nonuis. 
neftario ftamineo camp:miformi. 

Ornithogalum floribus fecundis pendulis, filamentis 

latis emai^inntis. Hort. clif. 124. Hort, upf. 84. 

Roy. /ttp^3ft. 
Omithogalum exoticum , magno-flore minori innato. 

Bauh. pin. 70. Rudh, elyf r. p. 137. / i». 
Omithog<»lum neapolitanum. Cluf app. 2. p. q. f. 9. 
Hahitat in Italia Neapoli imotuit ctrca 1^70. 2|. 
IX. ORNITHOGALUM foliis cordato-ovatis. Roy. capenfe. 

Undb. 31. It. fcan. 73. * 

E e 5 Of- 44» HEXANDRIA MONOQTNIA. Hal Ornithogalum africanum, planta^nis roreae folio, ra- 
dice tuberofa* . Comnu koru a« p, 175. u S8. 

Omithogalo affinis radice tuberolh, cydaminis fbUo^ 
* flore pallide csruieo^ Breyn. cent. ^ 41- Rudb, 
elyf. i. p. 138. / 14- 

Habitat ad Cap. b. Spei. % 

Stamina cotmexa in cyCndrum, 

S C I L L A. 

amzidffla. s. SCILLA nudiiiora , brafteis refraftis. 

Scilla radice tunicata. Hort. cUff. 123. Hort upf. t% 

Mat. med, 162. Roy. lugdb. 32. 
Scilla vulgaris ♦ radice rubra. Baiih. pitu 73. 
' Scilia hifpanica. Quf.hift. i. p. 171. 
p. Sciila radice alba. Bauk, pitu 73. Seb. wuf, i. t. 44. 

4f 5. 
\dbitax o^fHifpanis, Siciliae, Styriae /trora arefiofa, 2f. 

Folia lanceolatay Jlrifia. Scapus ante folia^ lo^iffi' 

mus ^ mubijlorus, Flotesawi: BraiSteselitteari-lan^ 

eeolata-, refrafla genu in medio^ furfum Jlexa\ fuh- 

tus calcarata. 

Ullb-Hya- t. SCILLA radice fguamata. Hort. cliff. 103. Roy. 
dntht». bigdb. 32. 

Hyacinthus ftellaris, folio & radice lilii. Bauh^pin. 46. 
Hahitat in Bifcatia , Aquitania, Hifpania , Pyrenaeis. % 

Italica. 3. SCILLA corymbo conferto bemifphaerico. 

Scilia radice folida, iioribus corymlx)fis confertiiHmis, 

Hort. cliff. ia3. Roy. btgdb. ga. 
Hyaciatbus flellaris f]picatus cinereus. Bcauk. pin. 46, 
Hyacinthiis flellaris italicus. BefL eyjf. vern. ^a. f i, 
Hyacinthus ftellatus dnerei coloris. Utf. Idfi. i.p. 184. 
Habitat - - - - 2|. 

peruviaiift. 4. SCILLA coryinbo conferto conico. 

Hyacinthus indicus bulbofus ftellatus. Bauk. pin.^^. 
Rudb. elyf i. p. 37. /. i. ^ 

Hyaciuthus ftellatus peruanus. Quf hijl. t. p. iSft. 
Eiicphorus peruvianus. Cluf.hijl. i- f. 173. 
Habitat in Lufitania. 2f. 
RadiX tunicata,, lanuginofa. Sauv. Scapus terea^ Co- 

rollae fenefcentes recurvata ^ pttalorwn marginibus 

reewrvatis^ 

5. SCIL- ( . HEXANDRIA MONOGYNIA. 44S 

£. SCILLA floribas ]ateralibu8 alternis fabndtantibus* amoeiuu 

HoTt. cUff. 123. Roy. lugdh. 33. 
Hyacinthus ftellaris casruleus amoenus. BauL pbu 46. 

liuib, efyf, a. p. 34, r. 7, 
Hyaciuthus ftellaris bizantinus, Bejt eyft, vertK 43-/* 2. 
Jiabitat fortc Bizantii, wick verdt in Europam 1590. 2|. 

6. SCILLA radice (blida^ floribus ereftiufculis pauci- bifbiia; 
oribus. Hort. cliff. 123. Roy. lugdk. 33. Sauv. 
monfp. 18. 
Hyacintliusftellaris iMfolius ^rmanicus. Bauk,pin.4$. 
Hyacinthus caeruleus mas minor. Fuct^. hifi^ 837- 
/3. Hyacintbus ftellatus, albo fiore. Cluf hifi. i. p. 184* 
Habitat in Gallia , Grermania. 2(. 
Floresfape 4, altitudine aquales. 

7» SCIL|.A foliis filiformibus linearibus , floribns co- autumnalis. 

rymbofis , pedunculis nudis adfcendentibus longitu- 

dine florls. 
Scilia radice foiida > foliis fetaceis , floribus faftigiatis, 

pedunculis arcuatis ex ala tubercuii mammillaris. 

Guett.Jlamp. j^i^ DaUKparif lofl. 
IScilia radice folida , fcapo multiflorOf floribus capi- 

tatis« Saui\ monfp^ 19^ 
Hyacinthus ftellaris autumnalis nfinor. Bauk pin. 47. 
Hyacinthus autumnalis minor. Cluf i. p. i85- 
Habitatitt Hifpania, Gallia, Vexoxix.fologlareofo.^ 

9. SCILLA folio teretiufculo, latere fubfpicato. unifQlit, 

Rulbus nionophyiius , flore dlbo. Bauh, HJl. s. p. 62%. 
Habitat in Lufitania. 

CYANELLA. 

|. CyANELLA. apcnfls. 

Habitat ad Cap. b. fpel Royen. Burmannus. ^. 
Statura SciUd. Flores irregulares. 

ASPHODELUS. 

%^ ASPHODELUS caulefoliofo, foliis triquetris ftri- lutws. 
atis, Hort. cliff. 127. Hort.upf 83. Roy. lugdb. 33. 
A(]phodelus luteus flore& radice. Bauh pin. 2%. 
Afpbodelus femina^ Cctnu epit. 37A. , 
Habitat in Sicilia. J* 

Co- 444 * HEXANDRIA MONOQYNIA. 

CorollaB fexparnta : petalis 4 in crucm difpqfids :■ 
duohus intra fuperiota tria petala pqfitis. Stamma 
decUnata , quorum tria breviora^ 

«ft«lofo5. g. ASPHODELUS caule nudo, foUis ftriftis fubulatis 

itriatis fubfiftulofis. Hort. cliff, 83. * 
Afpliodelus caule nudo, foliis ftriffis. Rov. Imdb. ^ 
Afphodelui foliis fiftulofis. Hauh.pin. 29. 
Afpliodelus minor. Cluf hijl. i. p. 197. 
Habitat in Gallo - Provincia , Hifpania , Creta. % 

nmote. 3. ASPHODELUS caule nudo , foliis enfiformibus 

carinatis laevibiis. Mat. med. 17». 
AfDliodelus caule nudo, foUis laxis. Hort. cUff. lar. 

Koy. lugdb. 44. Sauv. morfp. 20. 
Afoliodelus albus ramoftis mas. Bauk pin. 28. 
Afphodelus albus non ramofus. Bauk! pin. 2B 
Afphodelu?. i. 2. Quf. hiJL i. p. i^j\ 
Habitat in Narbona , Lufitania, Hifpania, Italia, A^ 

ANTHERICUM. 

* Pkalangium foliis candUculatis , filaiiuntis glakis^ 

taaemn. i. ANTHFRICUM fojiisplaniufculis, fcapo unifloro. 

Bulbocodium foliis fubulato-Unearibus. Roy.luedli. xi. 
i>p. pl. I. p. 294. J' fc 4 

Bulbocodium alprnum jundfolium , flore unico intus 
albo extus fqualide rubente. Raj. angl, 3. p. 374, 

Pfeudo_Narciffus gramineo folio. Bauh.pin. 51. prodr. 
»7. Rudb.elyf. 2. p. «4. /. 9. 2urf. fn. 41. ^ 

j- e '" ^^^/''^^* . HelvetiiB , Taureri rafla^- 
dienfis^ Wallaefia. 2f. 

Scapus brafieisf. foUis 3/4, UnceolatU , abernis, 

««cnm. .. ANTHERICUM foliis planis^, fcapo fimpHdTflo. 

ribus corymbofis, r r » «^ 

Bulbocodium graacum , myofotidis flore. Tournef. 
cor. 50. ' 

JMntat in Orlente. Burmannus. % 

Bulbus. Folia Unedria, glabra, longitudine fere fcapi. 
Scapus Jmplex Foliis 3/ 4, br^ioribus. Corym- 
ous termmaUs, fubqmnquefiorus : pedwuido interme. 

di» HEXANDRIA MONOGYNIA. 445 

iio umfloro ; lateralibus biforis, Corolla alba A^ 
ratnqfi. Stamina coroUa breviora & Stylus Jlamifli- 
bus breinor. 

3. ANTHERICUM foliis planis , fcapo ramofo , co- «evQlutum. 
rollis revolutis, . 
Afbliodelus follis cooipreilis afperis, caule patolo» 

, Fowrruf. infi. 343. 
Habita^ ^ 

4* ANTHERICUIVI foliis planis, fcapo raniofo,'co- tsuaoflui. 
rollis pianis , piftillo reAo. 
Anttiericum foliis planis, coroUis plauis dedduis. It. 
. goti 178. * Fl. fvec 267 y 2S9. 
Antbericum caulibus ramofis ^ foliis planis. Guett. 

Jlamp. p. 129. 
Pbalangium, paryo fiore, ramoftim. Bauk pin, 29^ . 
Phalangium liiajus. Cdm. epit. 580. 
Hubitat in Europs aujlrauoris rupibus cakareis, % 

5. ANTHERICUM foliis planis, fcapo fimplidffimo, Liliagt. 
coroUi^i planis , piftUlo declinato. Hort. upf 83. It. 
fcan, 104. Fi. fvec. 2. n. «90. 
. Antiiericum caulibus non ramofis , folus planis. Guett. 
Jlamp. i. /?, ift8. 
Fhalangium, parvofiore , noa ramofum. BauJu pin, 

29. morif hift. 2» p. 333. /. 4. t. I. f, 10. 
Phalanglum non ramoftim. Lob. ic. 48. 
Habitat in Helvetia , Germania , GaUia. 2(. 

€. ANTHERICUM foliis planis , fcapo fimplicUSmo, I^Uiaflrum, 

coroUis campanulatis , ftaminibus decUnatis. 
Hemerocallis Liliqftrum fcano fimplici ♦ corolUshexa- 

petalis campanulatis. Itort. cUff. 128. Sp.pL 1. p. 

324. Hall. helw 290. 
Phalangium magno flore. Bauh. pin, 29, 
Phalangium allobrogicum majus. Cluf, cur. app. ab. 
Phalangium. DakcKhift. 85^- 
Habitat in Alpibus Helveticis , Allobrogicis. % 
Generis hujus naturalis Species ejl , fed quis chataSler 
miet? 

* * Bulbine Jbliis camofis , Filamentis barbatis. 

7. ANTHERICUM 'foUis carnofis teretibus . caule f^"*^^^°' fruticofo. . An- I I ^6 HEXANDRIA MONOQYNIA* 

Anthericum caulercens, foliis pulpofis teretibus Tubu- 

latis fupine convexo - planis* frack vbr. 305. 
Bulbine caulefcens. Hort. cUff. iss. Rcy. lugS. ifia. 
A Flialangium capenfe caulefcens, foUiscepitiisfuccofis. 

DULebh. 310 t. «31,/ ApS» 
Habitat ad Cap. b. Spei. I^ 

aioeides. g. aNTHEBICUM foliis camofis flibulatis planlufcu- 

lis. Hort. ugf, 83» 
Anthericum foliis pulpofis lanceolato-fubulatisfupine 

excavatis. JVacb. mr. 304. 
Bulbine acaulis. Hort. cUff^ 1^3. Roy. hgib* 33. 
Phalangium capenfe feiBle « foliis aloeformibus pul'' 

pofis. DiU> clth. 312. t. 2^2. /. 300. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 24. 

AfplMMicld- 9* ANITHERICUM foliis carnofis flibulatis femitere 
des. tibus ftridis. Hort. upf. 83« 

Anthericum acaule , foliis pulpofis teretibus fubulatis 

fupine convexo-planis* IVach. ub^ 305. 
H^itatin ^thiopia. 2|. 

Folia vix Jlriata, fcd Jlrifhiy marginc afpcra , dorfi 
vcrjus akerum latus gibbofiora. 

annuiim; 10. ANTHERICUM foliis carnofisfubulatis teretibus^ 

fcapo fubracemofo. Hort. upf. 83, * 

Anthericum acaule $ foliis fetaceiis caule aoguffioribus. 
JVack ultr. 305. 

Habitat in iBthiopia^ O 

hifpidum. XI. ANTHERICUM foliis carqofis compreffis hi(]pid!s. 

Afphodelus caule feminudo ramofo > foljis planis lan- 
ceolatis. MiU. ditlt. t, ^6% 

Habitat ad Cap. b. fpei. 2{. 

Jladix fbrofa. Folia fubcamofa ^ comprcjfa , Ifriata ^ 
femipcdaUa^ recurvata^ hlfpida undiquc piUs patu- 
lis. Scapps Jimplex , hifpidus Racemus bra£leis 
lanceoUuisy hngitudinc pedieeUontm hifpidis , lerz Pcr 
diceUi Flores albi carina viridi, Jnthcra buea. 

♦ ♦ * Narthecium foUis cnfifomdbus. • 

ofllfragnnu la. ANTHERICUM foliis enfiformibus, filamentiS 

lanatis. Fl. fvtc. 269 > ^227. GmeL Jbir. i. p. 73. t. 
18./. «. 

An« HEXANDRIA MONOGYNIA. 447 Anthericum fcapo foliofo laxe fpicato, fikmentis vil« 
lofis. FL lapp. 136. Roy. b/tgdb 45. 

Nartbecium. Jl^ahr. E. N. C. 1742. p. 389, r. 5./. 
I. fVack ubr. 303. Gort. gelr. 6^, 

Pfeudo-Afphodelus paluftris aD9;Ucus. Bauh, phu «9. 

Afphodelus iuteus paluftris. Uod.pempt^ 208« 

Habitat in Europae borealis uliginqjir. % 
13. ANTHERICUM fbliis eniiformibus , perianthiis calycoktuai 
trilobis^fiiamentis glabris , piftiiUs trigynis. Fl.fvef. 
fi<59.fi88. h.gotL i^4f 22u(^eLJib.i.p»i^.t. i8-/ft. 

Anthericum filamentis Isvibus y periantUo trifido. 
Hort. eliff. 140. Gron. virg. 39. 

Antbericum fcapo nudo capitato, filamentis glabris. 
FL lapp, 139. /. 10./. 3. 

Fhalangium alpinum paluftre, iridis folio. T. Segu. 
ver. 2. p. 5i. t. 14. 

Pfeudo-Afphodelus alpinus« Baukpuu 29. 

Habitat in alpibus Helvetise , I<appoiux , Sibiri». 2f. 

Genus nullMm in tota claffi Liliacea difficilius deter- 
minatur: ifl oflifi*agum S 13 calyculatum habitu 
toto ita. uniuntur , ut demta fruHificatione vix di* 
Jlinguantur y at Speci^s 13 gerit Stamina glabra , 
Pericarpium fubglobojum , Stigmata tria Jme Jlylis 
& Periamhmm trij/gthe. Species i a. anneftttur 
fpeciebus 7 , 8» 9« roy 11» Staminibus hirfutis^ at 
diffen Germine pyramidato » Seminibus paleaceis , 
CoroUa perfijlente. Species i ^tf. differunt a Jpe- 
eicbus 7 -— 19. Staminibus glabris , habitu jifpAo- 
deli , adeoijue vel fub uno eodemque genere traden" 
da , vd etiam Jub quatuor diJlinHii : a^ i. — 6. 
/^.7 — II. 7. 8» i* ifl» 13- proponend^s ; hoc dum 
jieret ^difficillime charafler fpecierum a obtineretur. 

LEONTICE. 

I. LEONTICB foliis pinnatis: petiolo communi fim- Chryfogd- 
plicL Hort.cliff. laa. Gron. orient. 113. mun. 

J.eontopetaIum foliiscoftaefimpliciinnafcentibus. Tour^ 
nef. cor. 49. 

Leontopecaio affinis» foliis quemiS. Bauh. pin, 324. 
Alorif hijl'. 2. p. 285. /. 4 ^ 5- ./ 3- 

Chryf(^onum diofcoridis* Rauv^ itin.119. Raj. hijl. 

13«^. 
Hgbiiat inter GraBCiae feget^s. 4 

2. L£- 448 HEXAKDRXA MONOGYIIIA* talum. TlulJaroi-; 
I s. LEONTICE foliis decompofitis: pettolo commuci 
trifido. Hort. chff, 122. G)on. oriera. 114, 

LeontopetaloD foUis cofue ramoi» imialcentlbus. Towr- 
nef. cor, 49. 

LeoDtopetaloa Baub^ piiL 324* Cim. epit, 555. iWori/! 

Ai/i. 2. p. 285./- 3- ^- '5 /• ^- -'f'*/' ^'X '32^- 
Habitat in Apuliaf Hetruria , Creta. T^ 

3. LEONTICE folio caulino triternato (27')^ flonli* 
biternato (9). 

Leontice foliis fupr adecompofitis, Gron. virg. 151. ♦ 
Cold. noveb. 75. 

HaUtat in Virginia. 2f. 

Modus crefceim Fpim-diL C:»ulis nudus^ terminatus 
Foliis trlhusy patentibus^ petioiatis: Petiolul ^ngu- 
Itts trijidus^ aanatis novem folioUs^ quorum lat^ralia 
duo^ ffJJilicLi billa; intermedium petiolatum^ trih^ 
bum ; infra divifuram primam caulis exfei-it e late- 
re folium Fetidos tres : Jihgulis Jtmplicibus tri- 
phyllisy infra quot Racemus JimpLx cum duobus late- 
raTibus, 

Leontopeta» 4. LEONTICE foliis fimplicibus tripartitomultifidis* 

corollis rooDopetalis calyculatis f 
Leontopctaloides. Amm. a^.^ p. 211. f. 113. 
Habitat in India. • 

Habltus hujus generis^ at fos videtwr fatis diverfus. 

an fufficienta' pro dijlinllo genere y determinent au- 

topta^ 

ASPARAGUS- 

I. ASPARAGUS caule herbaceo eredo, toliis fetace- 
xs, fiipulis duabus interioribus , una exteriore. FL 
^ fvec, 272» 291. Atat. med. i6g, Hort. cliffi 121. Roy. 
lugdb. 28. 
a. Afparagus maritimus, crafiSore folio. Bauh. vin. 490. 
li. Alparagus fyivefiris, tenmlDnio folio» Bauhpin.4^, 
ry, Alparagus fativa. Bauk pin. 489. « 
Afparagus. Cam. epit, 259. 
Habitat in Europae arenojis. 2jL 

Caules berbacei^ ertRi^ paniculati. Stipul» folitaritt 
exteriores £? bina interi^res minores y inter quas 
Folia ternay raro 4f$» linearia^fed injummis ra- 
mis^ ubi nuUifiores; at in injimis ramulus. Pedunculi loides. (^ffidnalis. mantmus^ tHtdxs. HEXANDRIA MONOGYNIA. 449 

gemini, laxi j unifiori^ penduU^ gmculo articulat<>. 
Corolla campamdata^ pctaUs interioribus hngioribus, 

fi. ASPARAGUS CRule iuermi ,ranus declinatis , foliis dedinaus. 
fetaceis. Roy. lugdb.. 29.- 
Habjtat in Africa. 

3- AltARAGUS aculeis folltariiA , foliis enfiformibus fiaatii». ' 
talcat». jP/. x^i' ««3. * 
Afparagus foliis falcatis ex uno punfto numerofis. 

Jiurm.xeyL 3^^- ^. 13./. a. 
Habitat in Zeylona. % 

4. ASPARAQUS aculeisfolitarils ,ranus reflexis retro- retrefraaui, 

trdftisque, foUis ta(cicuUtis. 
Afparagusfrutefceos, foliis fafciculatis fetacei^ termi- 

nalibus, ramis reflexis retroliexis. Hort. ciif. lar. 

* Roy. lugdb, A8- 
Albatagus africanus tenuifolius, viminalibus virgis, 

foliis laricis adinftar ex uao punfto numerofis 

ftellatim pofitis. /M. amalth. 40, r, 375, f. 3. 
Habitatin Africa. 'j^ 

5. ASPAR aGUS aculeis folitariis , caule erefto , ramis aOaticu». 

filiformibus ,,foliis fafcic«Iatis. 
Afjparagus aculeis alternis , ramis ft>litariis fiiiformibus, 

foliis fetaceis &fcicuLatis lateraiibus. Hort. clif. 
' laft. * Roy. lugdb, a8. 
Habitdt in AUa. 

6. ASPARAGUS fpinisretroflex!s,ramis flexuofisjo- *lbu5. 

liis fafcicuiatis angulatis muticis deciduis, 
AIJ)aragus aculeis foiitariis , ramulis flexuofis binis 00- 

pofitis fpinofis foliofis^foiiis fafciculatis. lioy.Uigdj. ^. . 
Afparagus acuieatus, fpinis tiorridus. BauK pin. 490. 
Corduba tertia. Ckf. bijl. a. p. 178, 
Habitat in Lufitajpiia, Hi^ania. % 

7. ASPARAOUS caule inermi fruticofo , foliis adfor- acudfoiii« 

mibus rigiduiis perenuantibusmucronatissquaiibus. 
Afparagus foiiis aciformibus pungentibus , cauie fruti* 

cofo inermi. Saui\ monfp. 45. 
Afparagus foliis acutis. 6auk pin. 490. 
Afparagus fylveftris. Cam. epit, ft(?o. 
Habitat in Lnfitani^ Hifpania, Oriente. I^ 

LinnaiSpec.plant, Pars l. Ff ^.AS- 45» HEXANDRIA MONOGYNIA. 

aphylius. 8. ASPARAQUS aphyllus. fpinisfubulatisftriatisinap- 

- qualibus divergentibus Hort.cUff. iSL9i,RovJugdb.2% 
Afparagus aculeatus alter tribus aut quatuor fpinis ad 

eundem exorttm. Bauh. pin, 490. 
Corduba altera. Cluf. hijh a. p- 178. 
/>\ Afparagus creticus fruticofus , craffioribus fi^evio- 
ribusaculeis, magno fruftu. 'lournef^inji^.t. 15. 
//a2;/7a/ //2 Sicilia, Hilpania, Lufitania. t^, 

capcnfi5. 9« ASPARAGUS fpinis lateralibus terminalibusque, 

ramis aggregatis, foliis fafciculatis. 
Afparagus toliis quinis fetaceis , fpinis terminalibus 
lateralibusquet ramuiis ternis quatemihque. Hort. 

cliff, 121. 

Afparagus aculeatus, triplici fpina furredus. Pluk,alm. 

54, /. 15./. 4. 
Habitat ad Caput b. Spei. % 

larmcntoftis. lo. ASPAKAGUS foliis folitariis lineari-lanceolatis, 

caule flexuofo , acule?s recurvis. FL X^y^* ^^4* * 
Afparagus aculeatus zeylanicusmaximus farmentofus« 

Merm. lugdtK 62. r. 650. (53. Raj, hiff 1877, 
Schadaveli Kelangu. l\hct:d, mal, 10. p. 19. 
Hahitat in Zeylona. %^ 
Affinis maxime Mtdeola afparagoidi^ 

vertidllatui; n. ASPAR,-*.GUS foliis vereicillatis f 

Afparagus orientalis, foliis gallii. Tourncf cor. ai. 

liuxb. cent. 5, app. 47. t. 37. 
Halntat in Oriente , circa Derbentum £? alibi. 

gramlnifo- «ft. ASPARaGUS foliis linearibus ftriatis, fcapo ra- 
lius. ^ cemofo. 

^rlahitat in Afia. 

Statura Antherici phdajigii Folia graminea^ vMe 

Jiriata j fpithamaa. iiCci\>\}S vix foltis-ionginr, Flo- 

res adfingulos dentes raccmi 4. /. 5, pedicellis flore 

ipfo brevioribus^ quafi e gluma ohufa prcd^^untibus, 

urminalis. ij. A6PARAGUS incrmis, foliis alternis lanceolatis 

petiolatjs, racemo terminali compofito. 

Terminalis. Rumpk amb. 4. p. 79. t. 34. 

Habitat in India. % 

Folja/cT^ Caniii^, kacemus terminalis cx aliquot rccf 
cemis ramqfis. FedicelU alterniy folltaru , flcrc brevi»' 
reSf cin^iad biifji quiH gluma obtufa, Aihor dnvJi 

»4 HEXANDRtA MONOGYNIA. 451 

♦ . ■ • . 

14* ASPARAGUS? eaudice fimplici , foliis enfifbrmi- Draqg, 

bus mucronucis fubcarnofis imbricatis pateutibus. 
Cordyline Ibliis icermibus integerrimis Ikccidis. Roy. 

lugdb. ft 2 . 
Palma foliis longiflimis pendulis , absque pedunealise 

CHudice glabro enatis. Roerk. lugdb. «. p, i6g. 
Draco arbor. Bftuh, pin. 503. Quf. hlfl. i. p. i. 
Hdhitat in India orientali. % 
FraElificatiofL^m , quam etiarnnum Ulyffipone £? in /^- 

fpanin producit ^ non obtinui ^ Floires Afparagi Jimi^s 

retulit i.xflin^. 

CONVALLARIA. 

* LiL conv. T. corollis campanalaris. 

1. CONV^ALLARIA fcapo nudo. /^/./^pp. 113.F/. /iVc/majalh. 

«73, 29». Mat. mel 16 j. Hort. cliff. 124.. Roy, 

hgdb. 26 Gmd. ftbiv. r. p. 34. 
Lilium convallium album. Hixuk pin. 304. 
Lilium convalliura alpuium. Bauh. pin. 304. 
Lilium conVaUium latifolium. Bauh. pin. 304^ 
Habitat in 'B,\yxo^2L fiptentrionali. 2/* 

* * Polygonata T. corolUs infundibuliformibusi 

B. CONVALLARIA foliis verticillatis* Fl. lapp. ir^. verttdllata, 
FL rv^c. 2^5 » 293. Hort. ctif. 125. Roy lugdb. 26. 

Polygonatu^Vi anguftifolium non ramoOim. J?ai/A.f /«.303. 

Polygonatum alterum. Ood. pempt. 345. 
/3. Polygortatum anguftifoUum ramofum. Bauh. pin. 304. 

Habitat in Europae feptentrionalii faltibus ^ pracipi* 

«15. 2f. 

o. CONVALLVRIA folii^ alternis anlplexicaulibus , Polygotia^ 

caule ancipiti , pedunculis axillaribus fubunifloris. tum. 

Mat. med. 168. Gmel fibir. i. /r. 34, Fhil.bot. fiig. 
Convallaria foliis altsrnls, floribus axillaribus./^. firc 

274 , 294. Hort clif. 1 24. Gron. vir^. 3?. Roy. lugdb. 26. 
Convallariafoliisalteruis, pedunculis penduUs ual- 

floris. Sauv. monfp. 42. j ,.^ d l 

polygonatura floribus ex fingularibuspelunculis. Bauh, 

pin. 3. />. 530. . 

Polygonatum latifoliura , flore m<yore oaoro* Jfauft, 
pin, 303. 

F f 2 Habi-^ -^. -^te 45» HEXANORIA MONOGYNA. raeemofa. Hdbiw in Buropae fepentrionaUs prmcifkiis^ rupi* 
hus. % 

ninitiflora. ^, CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus , 
' caule tereti , pedunculis axiliaribus multifloris. FkU. 

bot. Ai8- FLjycc. ft. p. »95. 
Convallaria foliis altenus,pedunculis pendulis multi- 

, floris. Sauv. monfp. 42. 
Polygooatum latifolium maximum. Baulupin. 303. 
Polygonatum latifoliunu i. Cluf. hijl. i. p. 5175. 
Haintat in EuTOfdifeptcntrionalisprdecipitiis^ rupibus. 2(. 

* * * Smilaces T. coroUis rotatis. 

5. CONVALLARLV foliis reifilibus, racemo termina* 

li coinpofit6. 
Convallaria racemo compofito. Roy. lugdb. ft6. 
Convallaria foUis alternis ^ racemo terminaii. Hort. 

cliff, ift5. Qron, virg. 38. 
Polygonatum racemofum. Com. conad. 36. i. 37. 
Polygonatum ramofum & racemoftun fpicatum. Mo- 

rif MJl 3. p. 537. /. 13. f. 4. / 9. 
Polygonatum racemofum americanum , ellebori albi 

follis ampILlTunis. Pbik. ahn. 301* r. 311. / %. 
Hdbitat in Vitginia, Canada. !3|. 

6. CONVALLARLV foliis amjplexicaulibus Dlarimis. 
Foiygonatumvirsinianum ereftum fpicatum,norefiel- 

lato. Morif hijT 3. p. 535. /. 13. /. 4. /. 7. 
Polygonatum canadenfe (picatum fertile. Com. amad. 

33^ ^ 33. 
Habitat in Canada. 2|. 

7. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus ternis y ra- 
cemo terminali fimplici. 

Convailaria floribus racemofis, foiiis ovads oblongis 

caulinis; Gmel. Jihir. i. p. 3<y. t. 4. 
Plialangium veratri foliis* Amtn. ruxK 137. 
Habitat in SWmx fdvis. % 

8. CONVALLARIA foliis cordatis. Fl. lapp. 113.^ R 
fvec. 276, fl9(J. Hort. clij. 125. Roy. lugdb. 2^ 
GmeL/ibir. i. p. 35. 

Lilium convalUum minus, Bauk. pin. 304. 
Oramen parnaflii. Cim. epit. 744. 
Hjfitat in huropae borealis pratis depnjfisj afperi.^. 2(. 

PO- ilellttt. trifolia. hifolia. HfeXANDRlA MONOGYNIA. 453 

POLIANTHES. 

I. POLTANTHES. tubcrorji. 

PoUanthes floribus altsrnls. Horuelig. 127. ffort, upf. 

Hyacinthus-indicus tubsrofus, flore narciffl. Baokpin, 

47. RuS. elyf. «. p. 39. /. 4. 
A Hyacinthus indicus tubefofus flore Jiyacinthi orienta- 

l\S. Bauk pin. 47. RuM. elyf a. p, 35. / 2. 
Hyacinthus indicus , tuberofa radice. Cluf kij{. i.p.i 7(5. 
Amica nodurna. Rumph. amb. 5. p^ 285. t. 98». 
habitat in lava , Zeylona. 2f. 4 

HYACINTHUS. 

' 

I. HYACINTHUScorollis campanulatis fexpartltis api- nonfcrfptui. 

ce revolutls. Nort. clif. 125. Roy. lugS..27. ^^^^v. 

monfp. 17. 
Hyacinthus,oblongo flore,cin:uIeus vsaioT.Sauh.pin. 43. 
Habitat in Ang\x9^ QalUae, Hifpani», Itaiise n^mo*. 

ribus. 52|. . 

Bra dteae ju/z^ Jifp/u5 Jloribus longiores , €? ^mit. Feta* 
la afdce revoma^ Stigma guttula madidum. 
%. HYACINTHUS corollis campanulatis fexpartitis, cernut». 
racemo cernuo. 

Hyacintbus hifpanicus. Quf hifi. i. p. 177. 

Hyacinthus , oolongo flore fua viter rubente » minor. 
Bauh. pin, 44! 

Habitat in Hif^ania^ 2). 

Con%*€nit cum H. nOn fcripto h(Aitu 69 fa^^^^ quam^ 
vis wiinor ; differt vero Fpliis magis unearBus mi- 
nus Utnceolatis i erefliorihus ; Racemo magi^ nutante; 
CoroUis inearnatis nec citruleis ^ teretieribus ^ cum 
petalorum laterihus ad ba/in minns pian0*patembus^ 
nec dorfo linea elevata notatis , niinusqtie revolutii 
( quamvis rejlexa ) quam in ilJo ^ PiQlIlum demum 
ftaminibus breinus eJL Bradex , bina fatttratius in- 
carnata. 

3. HYaCINTHUS corollanimexterk)ribuspetal5«fub- ferotinusw 

diftindlSy interioribus coadunatls. 
Hyacinthus obfoleto flore. Bauh. pin. 44. 
Hyacinthus , obfoleti coloris , iiifpanieus ferotinus. 

Cbff. hiji. I. p. 177, 178. 
Habaat ia Hirpania, Mauritania. 2|. 

Ff3 ^^- I 45.4 HEXANDRIA MONOGYNIA. •s Rucemus fecundus, Flores triJH colorey nec tamen no3u 
ambYofiaci Coroli;» fexfida : lacniis 3 alternis exr 
teriortlfus fere ad ba/ln ufjue fepaiatis recurvis- 
que: 

tiridis. 4. HYACINTHUS corQjlarum exterioribus l icinii^ fu- 

bulatis lougiliiniis. 
Habitat ad Cap. b fpei,' vivamaluit D.JJurmannus, 
Statura H. amethyjUm, fed CoroUa virides : Laciniis 

tribus exterioribus alternis duplo longiorilus toto Jlore^ 

fubulatis in qcumen (nigkfti/fimum. 

amcihyfti- 5. HYACINTHUS coroUis canipanulatis femifexfidis 
w. bali cyliudricis, Norr, upf 85* 

Hyacinthus, oblongo caeruleo flore, minor. ^aiiA. /7/11. 

44. Rudb elyf 2. p, 27. /. 8. 
Hyacinttius minor hifpanicus anguftifolius. Bauh, hiji. 

*• P* 587- Cluf cur, app, alt. 
Habitat in Hifpania % 2(. 

erlentalis. 6, HYACINTHUS coroljis Infundibulifprmibus feirifex 

fidis bafi ventricofis. Hort. upf. 85. Hotct. cliff. 12$. 
Roy. lucdb, 27 Gron. vrient, 115. 
Hyacinthus orientali^ ,((pec. i. — 15 ) & plenus^" 1—3) 

Bauk. pin. 44. 
Hy cintnus orientalis major & minor. Dod pempt. 216, 
' lidntat ia Afia, Africa. 2(. 

Mufcari.* 7. HYACINTHUS corollis ovatis omnibus aqualibus. 

hort. (lip 126. Hort,upf 55. Roy. lugdb, «8. 
. Hyacinthus racemofus mofchatus. Bauh. pin. 43. 
Mufcari obfoletiore flore. Cluf hijl. r. p, 1 78- 
Hahuat in Afia , ultra Bofphorum , inde in Europam anm 

^onftiofw. 8. HYACfNTHUS corollis fubovatls; Vir. cliff, «s. 

Roy. lugdb. 528. 
/i- Hyacinthus floribus paniculatis monftrofis. Hort.clxff. 

Hyacn^thus pani«:ula csrulea. Hauh. pin. 42. 
Hyaclrithus fanr.efiu^, panicula comofa. CoLecphr. a. 

p. ic. /. 12. 
f/abitat primum inventa in agro Papienfi , V juxta 

'Boran Gallitt. 2>. 
f^idftur fequaiuis fpla vtnrietus .^ "' ^ > £ HEXANDH lA MONOGYNIA. a5$ 

•j HYACINTHUS coroUis angulato - cylindricis : fum- ccraofus. 
m\s fleriiibus ioiigius pediceiiatis. 
Hy cinthus corollis ^lobolis; fummis pedunculatis,fo- 
liis enfiformibus. ^auv. monfp. 17, 
•"•^yaciiitlius coniofusi^major purpureus. Bauh. pin. 42, 
Hyacinthus. P.im, epit. 798. 
' Hcibitat in GaUi;|' &* -Europae qujlralis sfgris. % 

10. HYACINTHUS coroUis globofis uniformibus, botryoldct, 
foilis caDaliculato-cyiiodricis ftrid-is. 

Hyacinthus coroilis globofis. hort, cliff. 126. Hort, 

uf]f». 85 . Roy. lu^dh. aS. • 
Hyacinthus corollis globofis > foliis in cylmdrum con- 

volutis. Sauv. mori^ 19. 
- Hyacinthus raceniofus caeruleus mjjor. Bauk. pin. 49. 
Hyacinthus botryoides purpureus xii. Quf. kiJL i.p. 

181. 

Hy<ti^inthus botryoides caeruleus amoenus. Lob. ic. ic8. 
fjaliitat in Italia. 

DifTnt Floribus inodoris foliis ^reHis a fequ^nti^ 
cui ftores odori £? Folia patmti decunibentia carinaid^ 

11. HVACINTHUS corolUs ovatis : fummis feffiii- raccmofui. 
bijs, foliis laxis. Sauv. monfp. 17. 

Hyacmthusracemofuscaeruleus minor juncifoiius Bauh. • 

pin. 43. 
Hyacinthus botryoides i. Quf hijl r. />. i8if 
Habltat in Europa aujiralu 2|. 

la. HYACINTHUS corollis fexpartitis: petalis tribus Orchioida». 

exterioribns brevioribns. 
Hyacinthus orchioides africanus. major. bifolius ma- 

cul.itus, fiore fulphurco obfoleto majore Breyn. 

prodr. 3 ^ 24 ^ II. /: I, 2, 3. 
Orchis anguitifolia macul^t^ Uuxk fent. 3 p. 10. t. 16, 
Orchis hyacinthoides , foiiis caule & floribus macula- 

ti% Buxb. cent. 3, p. 12. t, 20. 
Habitatin iEthiopia. 2). 
Volia duot paniculata-, ovato-oblonga. Rac^mus Fhribus 

copiojijfimis ^ violaceis^ Q>roUa vix ad bqjin fexpar- 

lita : Pitala exteriora alterna ovata j breviora; in- 

teriora^ obovatay longiora. 

>3. HYACINIHUS corollis lanatis, caule ramofo, unaJus. 
Roy^ lugdb. 27, 
iiabitat - - - - 

F f 4 ALE- 45<5 hEXANDRIA MONOGYNIA. A L E T R I S. 

farinofa. I. ALETRIS acaulis , foliis Unceolatis membranaceis « 

floribus alternis. 
Aletris. Atmn. acad, 3. /f. ii. * ^ 

Hyacinttius cauie nudo 1 foiiis^inguirorniibus acumina- 

tis dentati^. Gron, virg» 3S. 
Hyacinthu^ floridanus fpicatus. PluL amalt, 1x9. t, 

^ 437- f- «. 

rmbitat in America fcptentrionati. 2|. 

«apenfis. s. ALETRIS acaulis foliis laoceolacis undulatis , fpica 

ovata, floribps nutactibus. 

Habitat aJ Cap. b. fpei. 2). 

Hyadttthoi- 3. ALETRIS acaulis, foliis lanceolatis camolisy flori- 

^es. bus geminatis. 

Aloe tyacinthoides floribus feffilibus horizontalibus in« 

fundibuliformibus aequalibus iimbo revolutis* Sp^ pL 

3»r, 
Alo^ foUis lanceolatis planis reftis radicalibus. Hort^ 

cUff. 132. Hort, upf 85« FL xeyL 130. 
KatnKapel. Rheed.mal. xi. p. 83. t, 43? 
Zeylamea. «. Aloe zeylanica puroila t foliis vari^tis. Comm. hort. 

9. p. 41. t, 21. Pluk. alm. 19. t. 25<J. /. 5. 
Aloe foliis exterioribus lanceoiatis planJs ereftis radi- 

calibus, interioribus longiifimis fubuiatis arcuatis. 

Roy. bigdh. 23. 
guinetttjis. ff^ Aloe gulneenfis , radice geniculata , foliis e viridi Si 

atro unduhitim variegatis. Comm. hort. 2, p. 39. t. 

fti. prigL 84. t, 33. 
Habitat a in Zeylona , d. in Guinea 2f. 
ficres non vidi ; fif^ura corollof Hyacinthi ; etiam poris 
j fferminis mflariferis tribus. £ntiqua tamen hujus gene- 

ris videtur ,- varietas u foliis quibmdam longifpmis 

fubulatis comprejfis y ab altera fi fotiislanceolatisomni^ 

bus differtt nec tamenfpecie videtur aliena. 
frflgrans, 4- ALETRIS caulefcens, foiiis lanceolatis laxis. 

AIo^ africana arborefcens , floribus albicantibus fta- 

grantifiitnis. Cnmm. hort. 2. p.^j.t 4. S i- p. 93*^.49^ 
Habitat in Africa. % 

Y U C C A. 

fioriofc, X. YUCCA foliis integerrimis. Vir. ctiff. 29. • 

Yucca foiils \ margine integerrimis. Hm> diff. 130, 
Hort. upf, 88. R^' titgdb, 39. 

i Yuo* HEXANORIA MONOQYJ?IA. 457 

Yucca foliis aloSs. BomA. pin. 91. 

Yucca indica, foliis aiQ&. Bam rar. 70, f. 1194. 

CordylinefoUiapungeDtlbusiqtegernmis* Roy.bigdi^M. 
JHlabitat m Cauada, Peru. % 

s.-YUCCA foliiscrennlatisftriftis. ' alolfolia. 

Yucca foliis crgnulatis. Vir. cUf. «9. 
Yucca foliorum margioe crenulato. Hort.cUf. 130. <k 
Yucca arborefcens , folils rigidioribus reftis ferratis, 

DiU. ebh. 435. t. 323./ 41*. 
Aloe, yuccaefoliis, caulefcens. /M. dnu 19. t.t^c. 

f' 4- 
Aloe americana , yiicc» folio, arborefcens. Comm. 

pr/el 64. t, 14. 
Habitat in Jamaica , Vera Cruce. % 

3. YUCCA foiiis crenatis nutantibus. draconb. 
Yucca foiiorum margine crenulato» Hort, cUff. 130» yS. 

Hort. upf, 88. 
yucca draconis folio ferrato. DiU. eUK 437. r. 324 /. 

417. Comm. praL 42. 67. t. 16. 
Draconi arbon affinis americana. Bauh. pin. 505. 
Cordylin^ foliis pungentibus crenaris. Roy. lugdb, 22. 
Hahitat in America. ^ • 

4. YUCCA foiiis ferrato-filamentofis. « fiiamentofii. 
Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margi* 

ne filamentofis. Gron. virg. 152. Trew> ehret. t. 37, 
Yucca foliis fiiamentofis. Morif. hiJL 2. p. 419. 
Yucca virginiana , foliis per marginem apprime filatis. 

PbK alm, 395. 
Babitat in Vir^nia« % 

A L O E. 

I. ALOB floribus pedunculis cernuis corymbofis ful}- perfbHata. 
cylindrids» 
AXd^ foliis caulinis dentatis ampiexicaulibus vaginan* 
tibus. Hm.cUf. 132. Hort. up/.S6. Roy. lugdb. 23. 
ct. Aloe africana caiAefcens, foliis magis glaucis caulem 
ampleftendbus Si in mucrbnem obtuuorem defiaen* 
tibus. Comm^ prxL 68. 1. 17. rar. 44. r. 44. 
\ /i^ AI06 africana caulefcens , foliis minus glauds» dor- 
fi parte fnprema fbino£a* Comm. pral 69. t. 18. 
^. Aloe africana caulefcens , foliis glaucis latioribus & 
undique fpinofis. Comm.fral. 70. r« 19. 

Ff 5 ^^ A- l 45S HEXANORIA MONOQYNtA. 

S, Alo8 africana caulefcens, foliis glaucis bre^flimls, 

foliorum fummitate intetna & externa nonniliil fpi- 

nola. Comm^ pral. 73. t. 22,rar. 45, r, 45. 
f. Aloe africana caulefcens» follis glaucis: dorfo inteero 

fpinofo. Comm,pr^l. 71. r. ao ; hrt. ^. t, 13. Hall^ 

gxtt, 71.* 
^, Aloe africana caulefcens, foliis glaacis brevioribus: 
, ^ foUorum parte interna & externa noQnihil (pinofa. 

Comnu praL 71. r. si. 
Alo^ africana caulefcens , foliis giaucis caulem am- 

pltQentibus. Comm, hort, 2. p. 27. t, 14* 
B. Aloe africana caulefcens, foUis fpinofis maculis ab 

utraqiie parte albicantibus notatis. Comm, bort. 2. p. 

/, Aloe afticana caulefcens perfoliata glauca & non fpi- 
nofa. Comm. pral 74. r, 23. ' ^ ' • 

X. Aloe africana , foliis giaucis : margine & dorli parte 
fiiperiore fpinofis, flore rubrp. Comm. pral 75. r, 24. 
hort, a. p, 13. r. 12. 

K Aloe africana maculata fpinofa major. DilL eltk if. 

t. 14 / ^5- 
^. Aloe africana maculata fpinofa mluon DilL dtk i8» 

r. 14./. i5. 
».*Aloe africana mitriformis fpinofa. Dill. ^/rA, 2i^f. 17^ 

/. 19* 
|. Aloe fuccotrina anguftifolia fjpinofa , flore purpureo. 

Comm, hort, i. p. 91. r. 48. 
Aloe americana , ananae floribus fuave rubentibus. Pbtk. 

alm. 19 r. 240. / 4. 
humHs. c* Aloe foliis ereftis Cbbulatis radicatis undique inermf 

fpinofis. Hort. cliff. 131. Roy, lugS: 24. 
Aloe africana humilis, fpinis inermibus & verrucoGs 

obfita. Comm. pral 77. r. 25. rar. 45. r. 45. 
Habitat in ^thiopia. % 
Flantam ad hanc jpeciem pertinere docuere floresjquam' 

vis habitu videatur aliena. 
vera. tc, Aloe foliis fpinofis confertis dentatis vaginantibus 

planis maculatis. Hofr.clif. ^30. Hort.upf,^6.Alat, 

med. 160. Roy.lugdb. 22. Jjromi. jam. 197. 
AloS vulgaris. Bauh. pin. ^$6, ■ 

Kadanaku f Catevala. Rkeed, mal 11. p. 7. ^ 3. 
Habitat iu Indiis, Africa , at tt, m Italiaei ibficilix» 

Melitae teflis , muris. % 

A.ver* HEXANDRIA MONOGYNIA. 45» 

A. verae infiorefcentia Xf Flores emnino A. perfoUata e- 
jusque gemina varieiasj quamvis CoroUa fere minus 
divifa mibi apparuit, 

^. ALOE 'floribus ped^mculatis cernuis racemofis. pri- varicgata. 

froaucis; orepatulo xquali. 
Aloe foliis'canaliculatis trifariamimbricatis radicatid 

eredisi angulis cartilagiheis ternis. Hort, clif. 13», 

Uort. upf. ,87. ^oy, lugdK 24. 
Aloe africana humilis , foliis ex albo viridi variegatis. 

Comm. pral 79. f. 28. rar. »7. t. «7, Till. pif 7. ^ 7. 
Nabitat in ^thiopi» argillqfis. 1\. 

3. ALOE floribus pedunculatis pendulis ovqta-cyllndri- diftlctia, 
cis curvis. 
Aloe fc^iis linguiformibus patulis diftichis. //orr. cliff.^ 

132. Hort, upf S6. Roy. lugdb. 23» 
Aloe africana, flore rubro, tolio roaculis albicantibus 
ab utraque parte notato. Comm. hort. fi. p. 15. r. 8. 
N, Alogafricana flore rubro, folio triangulari'& verru- 
cis albicantibus ab utraque parte notato. Comm, hort^ 
st. p. 17. i. 9, . 
Aloii airicana feflTilis , foliis carinatis verrucofis. Dill. 
elth. fis. f. 18. /. fio jVHU. diH. t. ig, 
S. Aloe africana, foliis planls conjugatis carinatls verru- 
•cofis, caule & flore corallii colore. Mart.cent. lu 
1. 11. 
i. Aloe africana arborefcens montana nori fpinofa , folio 
longiflimp plicatili, flore rubro, Comm, hort. 2. p. 5. 

^- 3- 
Habitat in Africa rupibus. %. 

4* i^LOE floribus feflilibus ovatis crenatis : fegmentis fpirolii. 

interioribus conniventibus. 
Aloe ibliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam 

imbricatis. Hort. cUff. 132. Hort. upf. 87. Roy^ 

lugdb. 23. 
Aloc africana ere^ rotunda, folio parvo & in acu- 

men acutiffimum exeunte. DiU- Htti |6. r. 13. /. 14. 

Ccmm. praL 83. r. 32. 
Habitat in Africae campejlribus. % 

5. ALOEfloribusfeffilibustriquetrisbilabiatisrlabioin- ^^taU. 
feriore revpluto, ' 
Aloe folii$ rbomboidalihus ventricofis qulnquefariam 

poli- 4fi9 . HBXANDRIA MONOGYNIA. . 

pofitis radicatis triquetris plaao «exftantibus. Hort. 

cliff. iz^. Hort.upJ.27- Roy. bigdb. »4^ 
Aloe africana, breviffimo cnif&mmoque folio, flora 

viridi. QmnL kort. a. p. 11. r. 5. Tiw- pifn 6, t. 5» 
Habitat in Africae argiUqfis. ^ 

vlTcefiu & ALOB.flpribus TefliUbus infundibuliformibus bOabi»- 

tis: lacinils quinque revolutis: fumma erefta. 
Alpe foiiis caniculatis trifariam iihbricatis : ciulims 
apice teflexo • patulis, Hort. cUf. isft. Hart.upf^ 67- 

Koy. Ittgdb. «3. 

AIo^ africana ereda triangularis & trianp^ulari folio vi- 
fcofo. Cbmnr. praL 8a* t. 31; TilLpi^ 6. t. 5. DUl. 
ebk. 15. 1. 13. / 13. 

Habitat in i£thiopi9 campeJlrUms. % 

l^nmik, 7. ALOE floribus feflilibus bilabiatis : labio fuperiore 

ereftiore , inferiore recurvato. 
MargaritU u. AI0& foliis Qvato-rubulatis acuminatis tuberculiscaN 
fera. tilagineis undique adfperfis. Hort. cliff» 131. Roy. 

lugcu}, 24. 

Aloe afiricana, folio infummitate triangulari, marga- 

riti&ratflorelbbviddi. Cbmm. hon, «. /;. i^ t. 10. 

Alo^ africana margaritifera, folio undique vetrucis nu* 

merofiflimis. Bradl. fucc. 3« p, z. r. di. 

/5* AloS afiricana margaritifera minor. Cmm. hort. s. p. 

ftf. r. if. DilL elth. 19. t. 16. /. 17. 
Y* Albe a&icana margaritifera minima. Comm^ prdel 43. 
DilL cbk 4to. t. 16. f. 18. 
Ardelmida. S. Alo^ africana liumills araclmoidea. Comm. praL 78. 

t. ftj. 
t. AI«<i foliis ovato-lanceolatis carnofis apice triquetris: 
angulis inerme dentatis. Hort. cliff, 131. fu^rt. upf. 
26. Roy.lugdh a^. 
Aloe africana minima atroviridis, l^ims herbaceis nu* 
merofis or&ata. Boerk bigdb. 2.p. 131. r. 131. Brad. 
fuce. 3. p. la. f. 30. 
Mahitatin JEJIhiopi^ campeflribus. 2}. 
Flores in hoc geiiere fpecienm certijjlmi indices con-an- 
ffunt Afargaritiferam jlrachnoidtam. 
Uvarla. 8* ALOE fioribus fefiiiibus reflexis imbricatis prifina- 

ticis. 
Aloe foliis linearibus radical bus membranaceis. Hort, 

^W^ 133- R^' l^^' »3* 

• Alo» 


HEXANDRIA MONOOYKA, ^x 

, AloS africana , folio tri^golari longU&ma & aDgQJ[ti& 
fimo, floribtiis luteis foetidis. Cowm. h^ru a. p. iij. u 
15. SA. thef. I. p, £9. t. 19 f. 3. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 2f. 

aG-ave: 

1- AGAVE foliis dentato-fpinofis, fcapo ramofo. Amattu affiecicaiyi. 
acad. 3. p, 22. 

Agave foiiis fpinofo-dentatis mucronatisqud. Hmt, 
upjl 8r. 

Alo^ foliis lanceoiatis dentatis fptaa terminatis radica- 

libus. Hort. cUff. 130. Roy. lugdb. aft. 
Alo^ tilio in obiongum mucronem abeunte. BatJL 

pin. aS^. 
Habitat in America calidiore. Cbrtufus piantam pritnus 
in Europa habuit 1561. ( Cam, horu 11.) hodii ab 
ea fepes in Lufitania^ 1f 

t. AQAVE foliis dentatis, ftammibus corollam aequan- vivlMaii 
tibus. 
jfilob americana polygona« Comm. praL ^5, t. 15. 
A!o3 americana. Rumph. amb^ 5. p. stj^, t. 94. 
Habitai in A merica. 

Confer. AI06 americana fobolifera. Hemu lugdb- 16, 
t. 17. 

3. AGAVE foliis dentato-fpinofis, fcapo fimpiiciffimo. ▼ifi&te. 

Amoen. acad. 3. p, 92. 
Alod foiiis lanceolatis fpina cartiloginea tarminatis , 

floribus alternis feirilibus. Am^sn. atad. %. p. na. 
Habitoi in Virginia. I2f. 

4 AGAVE foliis integerrimis. Amctti acad, 3 p. 22. fcetida. 
AIo^ foliis integerrimis patentiufcuiis acuho termina- 

tis t radice caulefcente. Hort. cliff. 13». 
Alod americana , yiri^ rigidiflimo & tbetido foiio»Piet 

dlAa indigenis. Cor^m, hort. a. p. 35. t. ig, 
Alo^ americana, radice tuberola , minor. PUL dm. 

19. ^ S58. / a- 
jflabitat in Curaflao. ( / 

ALSTROEMERIA. 

i. ALSTROEMERIA caule erefto. Amjtn. acad. 6. p. pdcflina 

He- 462 HEX AND RI A MON O GYNI A. tigft. SaUIU. flm# Mfi. Calamus. 
vulgaris. Hemeroqillis floribus purpurafceotibus maculatis« Ft* 

' wilL peruw »• ^. 711. t. 5. 
Habitat itt Peru t? Lima. 21. 
Folia refupinata. Flores pulcherrirtie variegati. 

«. ALSTROEMERIA caule adfcendente f 
HemerocalUs floribus purpiifafc^ntibus (triatis. Fewilt. 

veruw fi. p. 710. r. 4. 
liabitat in Littia. 

3. ALSTROEMERIA c^ule volubiU f 
HemerocaiUs fcandens^ iloribus purpureis. FewiU. 

peruw £. p. 713. r. 6* 
Habitat in Lima^ 

HEMEROCALLIS. 

i. HfiMEROCALLlS coroUIs flavis- 
Henierocaliis fcapo ramo^ , coroUis mono][^etalL9< 

Ncrt, upf. 88* 
Hemerocaliis radice tuberofa , coroUis monopetaUs< 

Hort. cliff. 128. Roy. lugdb» 26. 
HemerocaUis radice tuberofaiGorollis monopetalis la- 

teis. Gmeijihir. i. p. 37. 
LUio-Afpbodelus luteo flore. Quf hijl. i. p* 137. 
LiUumiuteum, afpbodeU radice. Bauh. pin. 8o..- 
Habitatin ^ibiriaeT Hungaris campis uUginq/is. 2|. 

B. HEMEROCALLIS corolUs fulvis. 

LiUo Afphodelus puniceus. Quf hi/l. x. p. 137. 

Lilium rubrum» afpbodeU radice. Bauh. pin. 80.. 

Habitat in Chint. ^. 

Specie diverfa hac effe videtur ♦ nec tdmen differen* 
tiam reperi ; hac major^ illa minor; hac jloribus ful* 
vis^iUa,flavis ; hac Aldturationis^ illa GroJJlficationis 
menfe floret^ 

A c o R tr s. 

1. ACORUS. Roy\ lugdb. 6, FLfvec, 477, »97. Mai. 

med. 16. 
a. Acorus verus f. Calamus atomaticus ofiiciDarum. 

Bdiih. pin. 34. Hort.clif 137. 
Typlia aromatica, claVa rugofai Morif hifl, 3 p. 246. 

J. 8. t. 13. /.4. 

/i. Aco- HEXAHDRIA MONOOYNIA. 453 /i. Acorus afiaticus, radice tenuiore. Hirm. lugdb, 9. vinis. 
Fl, XeyL 13». 
Acorum. Rumph, amb. 5. p. 178. t, 72. / i^ 
Waembu, Rhecd. mai i£. p, 99. /. 60. 
Jidbiut u in Europae, /j« in ludiae fojjis paludqfis, 2f. 

ORONTIUM. 

I. .ORONTIUM. Jman. acad,. 3. p, ij. t, r. /. 3. * a^uatloim, 

Kaltn, it. 3. p.. 54. 
Arumfolio enervi ovato. Gron. virg. 113. 
Arum fluitaRS, pencDudo. Banifi, virg. i^fi^. Catefb. 

car, I. p. 82. r. 8a. 
Habitat in Vlrgiixiae, Canadae paludibus^ fcaturigini' 

bus, % 

CALAMUS. 

.1. CALAMUS. Rotang:. 

Aruiido zeyianica fplnofiflima major, frudlibus rotun- 
dis fcabris acidis. Burm. xeyL z^, Fl. x^yl- 4<58. 

Arundo nucifera Kotang di£ta , fru&ii fpadicei colo- 

> ris ftriis purpureis venufte teiTulato. Pluk. <dm, 53. 

Arunda Rotang difta. Pif mant. i88. 

Frudtus canna? de Benghala. Bauh, pin. 405. 

Tfieru Tfiurel. Rheed. mal la. p. 121. r. 64, 55. 
«. Palmjuncus Calapparius. Rumph, amh. 5. /7. 88. r. 51. 
I^* Palmjuncus niger. Rumph. amb. 5. p, iqi. t. 52. 
% Palnyuncus albus. Rumph. amb. 5. p. 10 \ t. 53, 
k PalmjuDCus verus. Rumph, amb. 5. p. 105. t, 54. 
f. Palmjuncus viminalis. Kumph. amb. 5. p. 108. t. 55. 
f. Palmjuncus equeftris. Rumph. amb. 5. p. no. r, 5^. Sc 

t. 57. / I. 
i7. Palmjuncus zalac^ca. RumpKamb. 5. p. 115.^.57./ 9* 
3. Palmjuiicus Draco. Rumph. amK 5. p- 114. r,58. / !• 

Hdbitat iri Indis fylvis juxta Jluenta. % 

J U N C U S. 

». JUNCUS culmo fubnudo tereti mncronato, panicu- «cutuj, *- 
la terminali, Involucro dipliyllo fpinofo. 
Juncus culmo pungente , panicula ex folii folitarii a- 

xiila. Sam*, moj^p. 9. 
Juncus panicula univerfali ciilmo breviore infime co- 
arda , fecundariis pauluium iaxis, capfulis triquetr^- 
fubovatis niteotibus^ Ouett. Jlamp. 2. p. 412. 

Jun- effuftid. ' 464 HEXANDRIA MONOdYNIA. 

Juncus acutus, capitulis forghi. Bauh. hijl, %. p, 52«. 

Morif. hiJL 3. p. «32. /. 8. 1. 10. f. 15. 
/?• JuDcus panicula univerfali culmo longiore , recunda- 

riis laxis longe pedunculatis : media praecipue. Guett, 

Jiamp^ sk. p. 412. 
Juncus acutus matitimus anjglicus. RaJ. hift, 1303. 

Morif ibid. /. 14. 
Habitat in Angli», Gaili»* Italis maritimis paludo- 

iM^mtr%* 2. JUKCUS culmo nudo flrifto, capituio laterall Ro^ 
tni^ lugdb. 44. Ft.fvcc. 478, 298. 

Juiicus IxviSf panicula non rpar& Bauh.pigL la. 

theatr. J83. 
Juncus Ixvis , panicuia conglomerata. Schaick gram. 

Juncus. Cam, epit. 780. 

Habitat in Europs borealis uUginq/is. 2|. 

3. JUNCUS culmo nudo ftrifto , panjicula laterali. Roy. 

lugdh 44. M.Ji*ec. 279,, 699. 
a. Juncus cuimo nudo acuminato ad bafin fquamato « 
. lioribus feflilibus. Ft.Lapp. ii6.HcdLheh\ «54, 
Juncoides aipinum , ilofculls junci glomeratis atro- 
lufcis. Schcuch. hift. 323. 
/i. Juucus cuimo nudo acuminato ad b^fm fquamato, 
floribus pedunculatis. Fl. lapp. 117, Gron^virg. 38. 
Juncuslevis, panicula (parCi, major. Baukpin. 12. 

theaif. 182. Scheuch. gram. 341. 
Juncus l«>rts. Dod» pempt. 606. 
Hahitat in Europ» uliginqfis • cc in alpibus. 2f. 

4» JUNCUS culmo nudo s apice membranaceo incur- 
vo panicula laterali. 
Juncus culmo nudo , paniculam arcuatim tegente. 

Sauv. monfp. 9- , 

Juncus , acumine reflex6«major. BatA, pin. 12. prodr. 
1 84. Morif hijl. 3. p. 233. / 8. t. lo. f 25. Barr. ic, 
204. HalU hdv. 252. 
fi. Juncus, acumine reflexo , alter. Bauh.pin. 12. prodr. 

22. Scheuch. gram, 345. 
y, Juiicus panicula univerfali lateraliculmo longiore, fe- 
cundariis fparfis. Guett.Jlamp. 411». 
Juncus acutus panicuia fparfa, Baun.pin. ir. 
Habitat in Kuropa auJlraU. 2|. 

5.JUN. infle3ni9. HEXANDRIA MONOQYNIA. 465 

5. JifNCUS culmo niido filiformi nutante , panlcula fiiiformlj. 

laterali. Roy. lugdb. 44. Gron. virg. 15». PL fuec. 

fiSo, 300. » 

Juncus parvus , calamo fupra paniculam longlus pro- ' 

dufto. Rdj. angi 3. p/432. Fl^ lapp. ii8. 
Juncus laevis ,. paaicula fpatfa, minor. Bauh, pin. id. 

theatr. 183. Schtuch. granu 347. t. 7, /. i. 
Hdbitat in Europae uUginojo-paludofis turfcjis. 2|L 

6. JUNCUS culmo nudo , foliis floribusque tribus ter- trifidw. 

mindlibus FL lapp. 1x9. M. fvec. 2Biy 301. Roy. 

lugJb. 43. HalL helv. 253. 
Juncus , acumine reflexo, minor &trifidus. Bauh. pin. 

is. prodr, aa. /. 22. thcatr. 18^ ' , 

Juncoide.> alpinum trifidum. Sch^^uch. gram, 325. 
/iitodrw^/?zAu5Lapponicis,Helvetlcis, Pyrenaeis. % 

7. JUNCUS culmo nudo, . foliis Otaceis, capitulis glo- fqu-»rrofuf, 

meratis aphyllis. FLfvec. 252 « 302. 
Juncus foUis fetaceis, cu'mo nudo , capitulis glome- 

ratis terminalibus. Roy. lugdb. 44^ 
Juncus montanus paluftris. Raj. hijl, 1303, Fl, lapp^ 

121. 
Granlen junceum, foliis & fpica junci, Bauh, pin. 5. 
Gramen junceum, femine acummata JLxf prujf 15. 

t 29. 
Habitat in Eurbpae borealis cfpitojis. 2|. 

* Qilmis foliqjis, 

8. JUNCUS foliis nodofo-articulatis , petalis obtufis. articulatu», 

M,fv€c. 285» a^'^- 
Juaqusfoliis articuiofis, panicula inaequali, capitulis 
feliilibus , capfulis f ubulatis triq uetris. Roy. lu^db. 43. 
Juncus foUis articulofis , floribus umbellat*s. Towncf. 

inji. 247. Fl.lapp^ iflo. 
Granienjunceum, folioiarticulato, aquatlcum. Bauh. 
pm. 5. prodr. ift. theotr. j6, Scheuch. gram. 331. 
fS. Gramen Junceum , folio articulofo , cum utriculis. 

Bauh. prodr. 12. Schcuch, gram. 333. 
7. Juiicusalpinus, folio articulofo. ^cheuch. f^ram. 333. 
Uramenjunceum, folio articulofo, fylviticum. Bauh. 
pin. 5. theatr^ 75. Monf. hjjK 3. P- «a/»/' 8« .'• 9* 
/, 4. Scheuch.grm. 334- 

LinMiSpec.phnt.parsL Gg ' *. Jun-i 46(5 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

^. Junci foliofi , foliis per ficcitatem nodofis. Mck. gtn. 

38. n. I. -' 13- ' 
Habitat in Europ» aquqjis. ^ 

nodofus. 9. JUNCUS foliis nodofo - articulatis , petalis mucre- 

natiis 
Juncus foliofus minor , perlcarpils ovatis , americanum. 

Groiuvirg. 15- • «, - , 

Gramen junceuni elaiiiis , pericarpiis ovatis. Pluk. alm. 

179. f. 9^./. 9. 
Gramen juiiceuni virgiiiianum, calyculispaleacels.bi- 

corne. Morif. hill 3. p. »28. JI 8. r. 9./ 15. 
Habitat in AxnexiCdi fiptentrionali. 2(. 
SimiWmus J. ariiculato , fed Flores migis capitati : 

capitulis rariorihuSf majoribus £? panicula rami Jim 

pliccs , nec jupradecompqfiti ; imprimis dijlinguitur 

petalis in acumcn fubuiatum protraftii. 

bulbcvfus. 10. JUNCUSfoliislinearibus canaliculatis, capfulis ob- 

tufis. M. fvec. 2^ 2^^. Mei^f frif. 160. 

Juncus foUisVmearibuscanaliculato concavis, capfulis 
triarfgulanbus. Guett, Jtamp. 1^4. 

Jnncus toiiisangulatis, culmo fubnudo, paniculater- 
roinaii prolifera, caplulis ovatis. Roy.lugdh.42. 

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. jBaaA, hiji^ 2. 

p. 5^^. 
Juncus repens apocarpos mlnor. Barr. ic, 114. 

Gramen junceum, tbliis & fpicajunci. Bauh. pin, $. 
thcatr. 78. SchucK gram. 322. 

Gramcu juiiceuai , junci fparfa panicula. MQrif. hifl. 
3. p. 227./' 8. f. 9 /. II. 

Hd)itat in Europa pnfcuis Jimlihus £? ad vias. 2| 

RadiX repens , denfa^ Culmi Jiliformes ,• fubeomprejj:. 
Polia linearia , lavia , fubtus convexa £? Jtriata , 
fupra canaliculatd, hblium Jlorale longitudine co^ 
rymhi, Corymbus communis Q partiaies inaquM- 

. ies. Capfulae ovata , fufcit: , nitida. 

bufonitts. ti. jUNCUS culmo dichotomo , foliis angulatls, flo- 

ribus roLituriis fefiiUbus. Koy. lugdl\ 43 H. fvcc. 283« 
305 Hall. helv. 254. Gon. l.gr. 52' 
Juncus puluftris hvniiaor , p.niicula U)flnima. Rupp. 
jen. 130. 1'1. Lpp. 12». 

Qra- ttEXANDRlA MONOGYNIA. 4^f 

, Gramen nemorbfum, calyculis paleaceis » creftum» 
ScheucL^ram. 327. 
Gramen nemororura , calyculis p^eaceis. BauL pin. 

7. thcatr. 100. 
Holofteum. LoLic, ig. 
J3, Gramen nemorofum , calyculis paleaceis , repens 

Scheuch, gram, 329. 
7. Gramen nemorofum , culyculis paleaceis , fpecies 

altera procerior. *^chi^uh. gram. 328. 
f. Gramen bufonium eredtum anguftitblium majus. Barr. 

ic. 264. 
f. Gramen iiolofteum alpinum minimum. Bauh, pin, 7. 
prodr, (J4. theatr. loi. 
Gramen juncoides minimum aiiglo • britannicum. Ruj. 

angL 3. p. 434. 
Hdntat in Kuropae inundatis. Q 
Pinlieaded cobweb musliroon. Pet.gaz. 51. £7. hujus 
infans^ paucis lecla, 

la. JUNCUS foliis fetaceis depreffiufculis , pedunculis ^>^^>'-^ 
geminis terminaUbus, glumls folitariis fubbitloris. 

Habitatln Sveciae paludibus, cafpitojis fylvaticis pro» 
fundis. 2|. 

Culml fpHhamei , fmpUce^, Folia Uneari-fuhulata , 
altitudine eulmi^ ere^a^ depre£li, Levidj triam. ad 
radicem, /S, in m<fd:o culmi. cy. culmum injlar fpatha 
termin.ins. FeduncuLi duo, termlndles : Gluma l^ijlo- 
raflofculis duobusy feffdibusy gluma longioribus, Fe- 
tala exteriora aj^ufliora^ acutiora^ conciva ^ extur 
purpurafcentia ; Ltteriora pallida, Stamiaa filiformia. 
AxLXheaeflava, Germen majufculum. Stylus albus. 
Sdgmata tria , rejUxa. 

i^. JUNCUS folio fubulato , gluma biflora terminali. btgiomij. 
Amxn. acad, 2. p. 266. t, 3./. 3. *. FL fvec, 2. n. 

307. 
Hahitat in Alpibus Lapponicis. D. Montin. % 
Flantafaciem gerit Schxni faruginei. 

i^ JUNCUS foliis planis , glumi triflora tetminali. trigiumTs. 
Fl, Svic. 286; 305. 
Juncus gluma triflora culmum termlnante. Flilapp. 115. 
1. 10. /. 5. 

G g 2 Jwn- j I 4«« HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Juncus exiguus montanus mucrone carenS. Bauk pin, 

12. prodr. fl2. theatr. i83- R^- ^fyf' ^^ P' ^^^' A,^' 
Habltat frequens in Jlpibus Lapponicis, TauroRalta- 

dienii. 2f. 

Piiofuj. 15. JUNCUS foliis planis pilofis, corymbo ramofo. 

Fl. Suee. 287' 308. ^ ^ , ,. 

Juncusfoliisplanus, panicula difiufa , pedunculispro- 

liferis y flofculis intermediisfcffilibus. Roy. lugdb. 43. 

Gramen nemorotum iiirfutum latifolium majus. BauA. 

pin. 7. Alorif. hijl. 3 p. 225./. 8. t. 9./. i. ^ 

fi. Gramen liirfutum anguilifolium perenne, Iini utricu- 

lis. Larr. ic. 740, « .^ r 

7. Juncusfoliis planis, culmo paniculato, flonbusrpar- 

fi5*. 1*1. lapp. 124. . 
Granien hirfutum nemorofum anguftifolium alpinum, 
paniculis obfcure rufefcentibus. Scheuch. gram. 31». 

i^.Gramen nemorofum hirfutum latifoliummajus. Scluuch. 

gram. 317. 
Gramenliirfutum latifolium maximum, juncea pam- 

Cula. A/orij. hijl. y p. 225./. 8- ^ 9-/- «• 
£. Gramen hirfiJtum anguftilolium majus. Bauh. pin, 7. 

prodr. 16 thcatr. 105. Alorif hijt.z- P- ^»5- /• 8- 

t. 9. /". 3- Sch^uch. gram. 318. ^ , , 
^. Granien hirfutum latiiblium minus. Bauh. theatr. ix?a. 
Habitat in Europae /y/i'// , at yarietates p. «^. f, ^. ia 

Kurcpa aujlraliorlbus; 7, 1« Alpibus. % 
niveuj. i(J. JUNCUS foliis planis fubpilofis , corymbis folio 

brevioribus, floribus fafciculatis. 
Juncus foliis planis anguftioribus, panicula umbellata 

foliis breviore , floribus longiflimis albis. HalLhelv. 

237. 
Juncoides,montanum nemorofum,floreniveo. Stheuck 

gram. 320. 
Gramen hirfutum anguftifolium minus, paniculis albis. 

Bauh. ptn. 7. theatr. 106. Alorif hijl. 3. /. 8. t. 9. 
f. 39. 
Habitat in Alpihus Bohemicls, Helveticis, Rhaetids, 

Monfpelii. 2f. 
campcftri». 17. JUNCUS foliis planis fubpilofis , fpicis feflilibus 

peduBCulatisque. .M. Suec^ 288» 30vy. 

Jua- HEXANDRIA MONOGYNIA. 469 

i 

Juncus foliis planis, panlcula rara, fpicisfeflilibus pe- 
dunculatisque. Iiort. cliff. 137. Roy. lugdb. 4«. 
Gron. virg. 38. 

Juncus viUofus , capitulis pfyllii. Tournef. injt. 246. 
F/. lapp, 126. 

Juncoides villofum , capitulis pfyllii, Scheuch.gr am. 

310» 
Gramen hirfutum, capitulispfyllii. Bauh pin. 7. theatr. 

103. 
J3, Juncus foliisplanis, culmo paniculato , fpicis ovi^tiSi 

FL lapp. la/, r. 10. /"» a. 
^. Juucoides hirfutum, capitulo glomerato* Scheuck, 

gram> ^1%, 
Gramen hirfutum, capitulo globofo. Bauh^ pin^ f. 

theatr. 104. 
i. Juncus montanum nemorofum villofum latifblium 

elatius, capitulis florum candidis & fpleudentibus. 

AfieL gen. 42. 
*• Juncoides latifolium alpinurii glabrum, panicula fub- 

lutea fplendente. Scneuch. gram. 314, 
^. Gramen hirfutum elatius, panicula juncea compaftat 

Raj. angl. 3. p. 416. 
I?. Juncoides bohemicum, paniciUa.minore nigricante, 

fcapo fuper eand&m erefto & longius produAe, 

Aiich. gen. 4C, 
Hahitat in Europas pafcuis ^ficciorihus, . 21 , 
x8. JUNCUS foliis plmis , fpica racemofa nutan^^ fpicatui. 

//. lapp. 125. t. 10. f 4. M. facc. s89, 3*0. 
Juncus alpinus latifolius , panicula racemofa nigricante 

pendula. Till. pif. 91. 
Habitat in Lapponiae Jlpibus. % 

ACHRAS- 

I. ACHRAS fioribus folitariis , foliis cuneiformi-lan- jnanunora. 

ceolatJS^ 
Achras. Lcefl. it. 136? ' 

Sapota, fru(fhi ovato majore. Phm. gen. 43. 
Sideroxylon inerme » calycibus decaphyllis. Jacq. 

amer. 15. 
IMalus Perlica maxima, foliis magnis integtis longis, 

fruftu maximo oblongo fcabro ; officuio partimru- 

gofo partim glabro. Sloan^jam. %. p 124. r. 218- 
Arbor americana pomifera, frondofisramulis, foliis 

Gg 3 am- 47® HEXANDRtA MQNOGYNIA. . 

amplis longloribus obtufis duris & venofis marginc 

aequ^li. Pluk <ilm. 39. t. 2(58- /• «• 
FruCtus oblongus utrinque acuminatus f. coaicus lae- 

vis fplendens fpadiceus. Aa;. hft. i8oo, 
/^. Achras frudu elliptico fcabro m-^jori, tloribus folita- 

riis alaribus. Brown. j^m aoo. t, 19. /.-3.^ 
Halitat in AmeriCd meridonali. "^ 
JJujus Flores mthi non vifi. 

«apota. a. ACHRAS fioribus folitariis , foliis ovato - oblongis. 
Achras brachiatus diffulus, frudu fubrotundo cicatri* 
cula mucrOLe brevi. BroxKn. jam 8oc. 
. Anona foliis iaurinis glabris viridi- fufcis,frudu mino- 
re. Sloan. jam, 206, hift, 2. /i. 171, r. 230. Kaj, d^ndi. 
78. Catefb. car^ 2. p. 87.' f 8?- 
^« Achras caudice altilFimo, &u^ minori, fefnine mu- 
cronato. Brown^jam. 201, 
Sapota fruAu turbinato minori. Plum. gen. 43. 
Anona maxima, foliis laurinis glabris ^aridi-fufcis , 
fruftu minimo. Sloan, jam^ 206. hijl. 2. f. I72> 1. 1^9. 
f. 2. /?a;. dendr, 79. 
Jiabitat in America meriiionali. ^ 

fjdicifolia. 3* ACHRAS floribus confertis, follis lanceolato-ovatis. 
. Achras foliis oblongis nitidis utrinqueproduftis,flori- 
busconfeitis, fafciculis infra frondesfparfis.jBrou7?, 
jam. 201. t. 17 /. 4. 
Salicis folio lato fplendente arbor , floribusparvispal- 
lide luteis peptapetalls eramulorum lateribus con- 
lertim exeuntibus. Sloan. jam. 170. hijt. 2. p. 98. f* 
2c6*f. 2. 
Nahitat in Anierica meridionaU. "^ 

RICHARDIA- 

fctbra. I. RICHARDIA. Houjl. m(f. 
Hahitat in Vera Cruce. 2|. 
Ilanta ex pUatis XLIK Caulis ahus^ hrachiatua , 

fubarticulatus , ohfolete tetragonus , hifpidus : Jilii 
rigidiufcuiis ^ fparjks^ rejlexii^ Folia lanceolato^ova- 
ta y aUernatim mrvofa , integerrima , fuhpetioLia , 
fcahra. Flores in capituUi terminalia , pc^im etiam 
1« verjicdlos covfteJ,i ; capituk ternunaUa , radijra 
ToUis 4 v^ plufibus^ feiUcct aUernis minoribus. Co- 
IPUu]^ ut in ^fperuUs ^ tenues ^ l^nga ^ fidfcx* 

Jidx HEXANDRIA MONOGYNIA. 47 ^ 

Jid£ y ftuau^ ex ^feminibus\ fic differt a Sperma- 
€Oce numero £? cxteris, 

BURSERA. 

j. BURSJERA. ]ac<i. hiJL t. 6^. fummife^t. 

Terebinthus. hrownii. ^acq, amer. i8- 
Terebinthus foliis cordato -ovatisplnnafis, cortlcela»- 
vi rufefceiitcfloribus mafculis fpicatis. Brown.jam. 

345- 
Terebinthus major, betulae cortice , frudhi triar^ulari. 

Sloatujam. 2. p. 89. t, 199. Catefo, car, i. p. 30. t, 30. 

Piftacia toliis pinnatis deciduis, foliolis ovatis. Sp. pL ^ 

I. p.'IDfl(5. 

Sjnoantba. jVIat.med. 535.* 
Habitat in America calidioft. % 

PRINOS. 

j. PR.NOS foliis longlt^dinaliter fcrratis. ^ verdcHlatus 

Prinos. Gron, virg. 39. * 

Aicanna major latifolia dentata- Munt. phyt.n^. /.51. 
Aquifolium tbliis deciduis. Duham, arh i. p. 6^. t, 23. 
Halnut in Virginiae paludihus. % ' 
% 1 RINOS foliis apice ferratis. glaber^ 

Caffine foliis lanceolatjs alternis fempervireiitibus , flp- 

ribus axiliaribus. MilL diH. t. 83./. fl. 
CaiTme vera floridanorum arbufcula baccifera, alater- 

ni ferme facle, foiiis alternatim fitis , tetrapyrene* 

CaUfb, car. 2. p. 57. r. 57. 
HJbitat in C ; nada. Kalm, % 
Arhor. Foliis alieniis y petiolatis^- Mongis^ eon/illen- 

tibus y glabris ^ verfiis apiccm ferraturis utrinque fapius 

^iust acutis^ ficie ftrme Myrica. Pedunculi aAz7- 

Urcs , pftr^'iy fapius trijlori, Flores non vidi. 

BERBERIS. 

I. BERBERIS pedunculis racemoGs. Al(a. nud, fl^^. vulgaris. 
Gron, oritni, iflo. 
Berbeiis fpinis triplicibus. Hort. clif, 122. FL fvec. 

890 1 311. Roy. lugdb. 438. HalL heh\ 424, 
Berberis dumetorum. Bauh. pin. 454. 
Berberis vulg^ris. f. Crefpinns. Cam, epit, 8<J. 
Halntat in EuropaB/>7i'/5^ Oriente, Libano. % 

Gg 4 F©- 47» HEXANDRfA MONOGYKIA, 

Folia ]prima obovata ^ ffrrato-ciliata ^ inarticulata : fti^ 
puU wrinque dente capillari ttrminata - Caulina 
alterna : horum injimum fubpinnatijidum dentibui fpi- 
nofis ; reliqua mutara in Jpinas tripartitas, Folia 
feciindaria bina , ohlonga , ferrata , inUi' folia injima 
fpinas intra fe occultant minorafoiia, Jilrgo FoliiSf 
anni pr^fentis ^ mutatis in fpinas^ infequcntis anti^i- 
pantia prodibi 7. An fimile in uUa alia ? 

ored^ai A. BEKBERIS p^.duDCulis unifloris. 

Berberis cretica , buxi folio. Tournef, cor. 42» 
berberis a'pina cretica. Haub» pin. 454. 
Lycium creticuro. Alp. exot. ai. /. ao^ 
Lycium e Candia. Poiu itai. 1 37. 
tiabitat in Creta. 1> 

LORANTHUS. 

Scumila. j. LORANTHUS pedunculis UDifioris congeftis, fo- 

liis obovatis. 
Scurrula. Sp. pl, iio. 
Vilcum vitice inndfcens. Camell^ lux* 3. n* 3^. ^<^ 

Sax^ t. 63 / 8. 
Habitat in China. I5 
Frulex pdra/iticus. Folia oppofita^ petiolata , ovata^ 

inttgerrima^ glabra^ altero latcre paido latiora, Flo- 

res axillarcs , 3 — <y, propriis peiicelUs. Germina 

infane attenuata^ 

iinericTiixos, ft. LORANTHUS racemis fubramofis aequalibus, foliis 

ovatis. Amxn, aiad. $. /?. 39^. * 
Lorantlius americamis* Sp. pL i* p. 33 1» ^acq. hifi. 

t. 6j. 
Loranthus racemis , flore coccineo » baccis nigris, 

f^aiU. acl. 17«». p. «74. 
I-onicera flore coccineo , baccis nig;ris.*P/Km, g^/f. 17. 

iV. 166. /. I. 
Scurrula parafitica , foliis ovatis oppofitis , racemis 

' rarioribus alaribus. Brcivn. jam. i^^j, 
Habitat in America ai horibus, % 

cccldenulis 3. LOR A NTHUS racemis fimplicibus , floribus irregula- 

ribus. Le^Jl. it, 187. * Amcen. acai. 5. p. 395. «. 38. * 
Scurrula. pprafiticaifoIiismajoribusfubrotundiSy fpicis 
fiorum fimplicibus alaribus. Brown, jam. 1 97. 

Vi- HEXANDRIA MONOGYNIA. 47 j 

Vifciim latioribus& fubrotundis foliis , florc pUrpurco, 
Sloan, jam\ 168. hijl. 2, p. 92. t. 200. / 2. Raj. 
dendr. 5»? 

Habitat in Aracrica? arboribus. t^ 

4. LORANtHUS floribus aggregato-capitatis. Lonfccrlol- 
Lonicera pedunculls multiftoris, involucris pentaphyl- des. 

lis , foliis ovato-lanceolatis petiolatis. FL x^yL 83. * 
Sp. pl, t. p» I. 175. 

Pcnclymenum furre^aum, perfic»foBis,maderarpata- 

Dum. Pluk, alm. 287. t. 212,/. 5. 
Itti Canni. Rheed. mal. 7. p. — r. 27. 
Habitat in Afl» arboribus, ^ 
Flores hmcf^pius pentandri. 

5. L( RaNTHUS racemis trichotomis , pedunculis trl- Stclin 

gonis , floribus aequalibus. Lxft. it. 187. 
Habitat in Cumanae arboribus. t) 

FRANKENIA. 

1. FRANKENIA foliis linearibus bafi ciliatis. tevis. 
Frankenia foliis confertis. Roy. lugdl\ 452. 

Frani<enia foliis aciformibus congeftis. SauiK monfp. 45. 
Franca floribus folitariis feflilibus , foliis prifmaticis 

triangularibus Gudtt. Jlamp, 2. p, 459. 
Franca maritima fupina faxatilis glauca ericoides fem- 

pervh*ens , flore purpureo. ATick^en. 23. t. 22. f. i. 
Lychnis fupina maridma , ericae facie. Raj, an^l. 3. ' 

p. 38. 
AnthyUis rcpens italica , thymi foliis , rubente flore, 

polygoni fecie Till.pif. 46. 
Cali f Vermiculari marinae non diiBmiiis planta. Bauh. 

hift' 3- P- 703- • 
Polygonum fruticofum fupinum cricoides dnereum , 

thymi folio , hifpanicum. Barr. ic. 714. Bocc*muf. 1. 

p. 7. r. II. 
Polygonum maritimum minus « foliis ferpyili« Bauh 

p-n. 281. 
Hobitat in Europae aufiralis maritimis. 2{. 

2. FRANKENIA caulibus hirfutis, floribus fafcicula- hiiAxta. 

tis terminalibus. 
Franca maritima fupina multiflora candida , caulibus 
hirfutis , foliis guaii vcrmiculatis. Mich. gen. 23. t. 
M. /• a. 

6 g 5 Po- 
TuTi^^i 474. HEXANDRIA MONOOYNIA. 

FolygOQum creticum, thymi folio. Bauh. pirL tsi 

prcdr. 131. 
AUioe cretica maritima fupioa, caule birfuto, foliis 

quafi vermiculatis. Townef, cor. 45. 
Habitat in ApuUa , Creta. ^ 

pvavem- 3. FRANKENIA foliis obovatis retufis fubtus pulve- 
lenta* , ratis. 

, Frankeiiia foliis ovalibus. Sauv. mQnfp. 169. 

Franca maritima qUadrifolia fupioa, cliam«fycesfoll« 

& facle. Miih, gen^ »3. 
Anthyllis valentina. Quf hifi. %. p. i85. 
Anthyllis marina, chamsefyces fmiilis. Bauh.pin, ssa. 
« Habhat in SufQxise 9 Narbons, italiae , Apulis/ir«' 

ribus^ O 
^ & ordine Naturdi ad XL. referatwr. 

PEPLIS. 

Fortiila I. PEPLIS floribus apetalis. lPl.Japp. lag. /7. /jv^. 291, 

312, Hall. helv, 406. 
Gtlaucoides palLiftre, portulaca folio, flore purpureo, 
Jidich. gcn, 2%, t. i8. 

Glaux paluftris, flore ftriato claufo, foliis portulac». 

T. Petit, gen, 43. t- 43. 
Glaux aquatica, folio fubrotundo. Lafpruf io6. 

t 20. 

Glaux altera , fubrotundo folio. VaiU. parif ^o.t 15. 

/.5. 
Alfine paluftris minor ferpillifolia. Baukpin.2^t. 
Habitat in Europx inundatis. Q) 

te(»iidra. a. PEPLIS floribus tetrandris monopetalis. facq.amer. 

18- t. 180. / 29. Amcen. acad. 5. p. 412. * 
Amannia hirta, floribus parvis orbiculatis floribua 

fiOKuIaribus ad alas. Brown. jam. 145. 
Habitat in Jamaica. Q 

D IG Y N I A. 

VELEZIA, 

riglda. j. VELEZIA. Lcefi. 

Silene foliis fubulatis cauli appreffis, calycibus riel- 
dis- intennedio longioribus. ^oi-. monfp. 145. 

Lycli- T HEXANDRIA DTGYNIA. 4?S 

Lycbnis fylveftris minima . exiguo fiore. B(ath. pin. 

S.06. prodr. 103. 
I.ychnis mJnima rigida cherlerl. BcuJl hijl. 9.p»35s. 

Jidi. hijl, 997. 
Lychnis dorniculata minor. Barr. rar, 66$. t, ioi8. 

1017. Bocc, muf. fl. D. 50. r. 43. 
Hdbitat in Europi auftrali. Q 
{Staraina tenuiffima dificiUime numerankar; in ficcis fpeei^ 

minibus ^ vidi ; at in vivis circiter 6, Lafling^ Si 

hujus ordo naturalisfit n. XLj numerus natwralis erit 

jlamttum fex , fi vero X LII^ erit quinque^ 

ORYZA. 

i, ORYZA. Bauh, pin, 84. theatr. 479. Qim, epit. 19». fativn. 
Dod, pempt. 509. C^esb, car, 1, p 14. r. 14. Hort, 

^W' *37' ^'^^^' ^^^' '74. Roy, lugdb^ 58- 
Habitat forte in ^thiopia , colitur in Iudi9 paludo- 

A O 

ATRAPHAXIS. 

I, ATRAPHAXIS ramisfpinofis, Hort. cUff,i^^,Roy, i^inofi» 

lugdi). 409. 
Atriplex orientalis , frutex aculeatus, flore pulchro. 

T^uinff. cor, 38. Buxb, ceiit, i, p. 19. t, 30. DiU, ' 

elth. 47. r. 40. /. 47. 
Haliiat in Media ad urbem Hanfen locis glareqfis., 

juxtafluvios, "t) 
«• ATRaPHAXIS inermis. oadttlata. 

Atraphaxis inermis , foliis undulatis. Hort, cUjJ, J37. 

Roy. lugdb. 409. 
Arbufcula africana repens , folio ad latera crifpo , ad 

polygona relata. DiU. elth. 35. t. 32.7. 3^. 
Habitat in ^thiopia? b 

TRIG YNIA. 

FLAGELLARIA. 

|. FLAOELLARIA. Ft. z^yl' *33- *• ^oen. acad. i, indica. 
p. 398. O/h. it. 276. 
Palnijuncus lavis. Rumph. amb, s^p. lao. t. 59./ «. 
Fanambu - valli. Rheed^ moL 7. p. 99. /• 53. Raj.fuppl 

"^ Ha- 47^ HEXANDRIA TRIGYNIA. 

Habitat in Java, Malabaria, Zeylona. t 
Frutex humanam abitudinem Juperans^ Rami dtJHcki. 
Affinitas proxima Cdlami 

RUMEX. 

• Hermaphroditi: valvulis floris granulo nofatis. 

PaLtieatia. j:* RUMEX fioribus hermapfaroditis : valvulis inCeger- 

rimis: unica gramfera, foliis cordatis. Mat. med. 

178. 
Lapathum hortenfe 9 folio oblongo. Bauh. pitk 1 14. 
Lapathum fativum. Dod. pempt. 648. 
Hahitat in Italia. 3|. 
Confer. Lapathum hortenfe latifoUum. BoiA, pin. 115. 

fimculjieiu. ft. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulisintegerri- 

mis: unica granifera ', foliis cordato-Ianceolatis. 
Hort. cliff. 138. Hort. upj. 89- J^cit. med. Sftg. Roy. 
higdb. 229. 
Lapathum folio acuto rubente. Bauk, pin. 115. 
. Lapathum rubens. Dod, pempt^ 650. Cam^ cpit, 229. 
Habitat in Virginia. <^ 

Valvula exterior Jloris grano magno globofo rubro nota- 
ta I rarius £? abera grano minimo. 

crlftu». 3. RUMEX floribus hermaphroditis : Valvulis idtegris 

graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. 
Rumex floribashermaphroditis: valvulis integerrimls 

planis , foliis cordato - oblongis. Hort. clif. i^S-ft 

fvec. 294,314' Roy. lugdb. 229. 
Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. 

Ft. lapp. 139. 
^ Lapathum folio acuto crU)po. Bauk. pin. 115. 
Lapathum acutum crifpum. Tdbem. ic. 436. 
Habitat in Europ» humqfis. 2f. 

▼enicmatm 4. RUMEX floribushermaphroditis: valvulisintcgsrri- 

mis : omnibus graniferis , foliis lanceolatis : vaginis 
cylindricis. 
Lapathum aquaticum, foliis Jongisanguftisacutis, flo- 
ribus ad genicula verticillatim congeftis. Gron. virg. 

39^ 
Habitat in Virginu. 2|. 

BdtaoAica. 5. RUMEX fioribus herm^phtoditis: valvulis integerii- 

mis: JBailH J HEXANDRIA TRIGYNIA. 774 

■ 

mis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis : vagiqis 
obfoletis. yV/a/. med. 17. 

Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus aequalibus, 
radice exterius nigra vel tiava. Cold. noveb. 83- 

Lapatlium tbliis longis latis vix acuminatis coftis cau* 
libusque rubentibus , radice intus crocea. Graru . 
virg. 39. ^ * 

, Habltat in V irginia. 2|. 

ii practdenti Jiipula cyUndrica membranacea ferc ad 
dimidium vaginans internodium , in hac yero non 
item , fed ut in Ewropdiis. fedicelli in priori crajfio- 
resj inhac capiUares; prior magis^fpicata , hac ma" 
gis paniculata. Piantam Gron. in FL virginica ha^ 
hui a CL Authore , qua non rubra irat cauk aut 
cojlis. 

6. RUMEX fioribus lierraaphroditis: valvulis dentatis: puldier.' 

fubuidca granifera , foliis radicalibus pandurifor- 

mibiis. , . X-. 

Rumex floribus hermaphroditis , foliis lyratis. Guett. 

Jlamp. I . p. 7. 
Lapathum r^mis procumbentibus , feminis involucro 
dentato , foliis inferioribus inftar fidium. Morif hiJL 

Lapathum pulchruni bononlenfe finuatum. Bauh. hijl. 

2 p. 988. R^i' f^ft* ^74- I 

Hahiiat in Anglia, GaUia, It.lia. 3|. 
Folia Ciulina laterihus non Jmuata y ovato oblonga , tn. 

tegra. Rami Jloriferi recurvati Calycis vali*uLe 

ientata , apice ohti^£ ; harum extcrior granulum gi- 

fit; reUqua vero granulum objoletum habent. 

7. RUMKX floribus her?naphroditis : valvulis trifido* a^gyptlaci». 

fetaceis : unica grajiifera. Hort. upf 89. 
Rumex floribushermaphroditis,foUis oblongls,valvu- 

lis dentato - feraceis lon^iffimis. IVach. ubr. 391. 
Lapathum aegypticum, capfulafeminisalba&crenata. 

DilL rUh. 191. t. 158 /. 19^ . . . ,., 

L.pathum «gyptiacum annuum , parietariaB toliis , 

capfula feminis longiusbarbata. TilLpif 43. t. 37./ i. 
HaMtat in ^gypto. 
I. RUMKX florlbus hermaphroditis : valvulis dentatl?: perficarioi. 

omnibus graniferis , folus lanceolatis. dcs. 

Habitat in Virginia. O «, ^ 

Planta 47t HEXANDRIA .TRIGYNIA. 

VlztiUi fpitkanuea ^ ramn/ifflma, Folia lanceohta , pe- 
tiolata , laina , undard , intcgra : Floris valvida 
dentihus utrinque tribus lougis , ' omnes teaa granis 
pallidis magnis, 

ffarltinut. 9. KUM£X floribus hermaphroditis : valvulis dentatis 

graniferis, folils llneariDus* Lech. fcan. 26. It.fcan, 
248. FLfvec. 2. n. 313. 

Lapathum aquaticum, Iuteol«folio. Tournefjnft 504. 

Lapathum aquaticum, angufliilimo acuminato foliu. 
Bocc. muf ft. p, 142. t, id4. 

Anthoxanthon. Bauh.hijl. a. p. 987- 

Habitai in Europae littoribus maritimis^ 

rjivarioitus. lo. RUMFX floribus hermaphroditis: valvulisdentati^ 

graniferis , foliis cordato oblongis obtufis pubefcen* 
tibus. 
' Lapathum arvenfe fubhirfutum , folio retufo , caule 
longius brachiato jCapfula feminis aenata. TilL pif 

93. ^ 37- / ^- 
Habitat in Itali^. O 

ftcutus, II. RUMEX floribus hermaphroditis ; valVuHs denta- 
ti^ granifferis , folds cordato - oblongis acuminatis* 
Hort.cliff. 138. Mat. med. 176. FL fvec. «93, ^16, 
/Joy. l^gdb. ftfl9. 

Lapathum acutum f. Oxylapathum. Bauh^ hift. s^ f, 
93. Ijob. ic »84- 

Lapathum acutam. Raj. hijl. 175. 

Habitat in Europae fiuculentis. 2J. 

obmfifolius. 12* RUMEX fioribus hermaphroditis: ValvullsdentatiS 

graniferis $ foliis cordato- oblongis obtufiufculi^ cre- 

nulatis. 
Xapathum involucro feminis dentato , foliis obtufis 

• ora crifpula. HalLhelv 172. 
Lapathum fyl veftre , folio fubrotundo , feminis invo- 

lucris dentatis. Morif hijl. a. p. 580. 
Lapathum folio minus acuto. Bauk fin. 1 1 1. 
Lapathum vulgare, folio obtufo. 1. B. Raf. hift. 17$. 
J.apathum. Cam, epit. 228. • 

Habitat in Sudermania , Germania , Helvetia * Gallia, 

Anglia. 2|. 

* * Hermaphroditi: valvulis Jloris ^rano dejlitutis. 

13 HU- J » HEXANDRIA TRIGYNIA. 479 

13, RUMEX floribushermaphroditis: valvulisdentatii buceplulo* 

nudis, pediceills plaois reHexis. Hort, upf, 90. phonu. 

Rumex fru&ibus dentatis calycereflexis, caput bovi- 

num referentibus. Hort. cliff, 139. 
Acetofa, ocyiiii tblio, neapolitana. Bauh.pifu 114^ 
Acetofa> ocymi folio^ bucephalophoros. Col ecphr. 

I. p. i«:i. t 150. 
Hahitat in It^lia. ID 
Floresfempcr terni, 

14, RUMEX floribus hermaphroditis: yalvulis integer- aquadcw. 

rimis nudis , foliis coxdatis acutis. FLfvec. s. n. 315. 
Lapathuiti aquaticum , folio cubitali. Bauh.pin. iitf. 
Lapathum paiullre. Tabern. ic, 437. 
Hippotapatbum. Dalech hifi, 504. Cam. epit. »32. 
Herba britannica. Muntbrit. r. i. 
Habitat in 'Euto^^ ai ripasfluviorum & paludum. 2). 

15, RUMEX fioribushermaphroditisrvalvulislaBvibus, Lunarfa. 
caule arboreo , foliis fubcordatis. KiV. eliff, ^2,Hort. 

cliff. 13J. Roy. lugdb, 320. 
Acetofa arborefcens, fubrotundo folio. Pluk.alm, g. 

/.252. /.,3. 
Lunaria magorum arabgm. Bauh. hijl. 2. j?. 994 ? 
Habitat in Cimariis. % 
Flos tripartitus , n<:cfixpartitus ejl. 

KS.^UMEX floribushermaphroditisgeminatis: valvu- YcficaidBi. 
lirum alis omnibus maximis membranaceis reSexis, 
foliis indivifis. Hort. cliff\ 130 Hort. upf. 90. Roy. 
Ijtgdb. 230. 
Acetofa aitiericana^ foliislon^iilimispedicullsdonatis. 
Bauh. pin. if4.prorfr.54. Morif.hiJU 2. p. 583. / 5* 
t. 28. f- 7. 
Hahitat in Afrioa. O 

18. RUMEX floribus hermaphroditls dlftinftis, valvu- ttogitanus. 

liscordatis obtufls mtegerrimis,foIiishallato-ovatis 

erofis, 
Acetofa dentata perennis. Zanon. hijl, 14. 
ACetofa veiicana tingitana pereanis repens , follisloa- 

gis finuatis. Alorif. hijl. 2. p 583» / 5- ^ 28. /. 8» 
Lapathum maritimunt fcetidum* Bauh. pin. 116. 

ptodr. 55. 
HtMjbitut in Barbaria, HifpaQia. Alflrxmsr. 3|. 

Cau- 48« HEXANDRIA TRIGYNIA. 

Caules ramqfi, Folia petiolata^ ovaiaj acuminata ^ 
Juhfcabra , bafi Jubhajlata , juxta bajin erofa j mar» 
gine fcaberrima £9 fr^f inaqua.ia, l^acemi longi ^ 
jloribus S' f 3' propriis ptdicdlis ad Jinguios dcntes 
racemi. Calycis valvula ccrdata , inttgdrrinue , n* d^- 

rofcnsv 19- RUMEX floribus herraaphroditis diftindis : valvu- 
Ix alterius ala maxima membranacea, declinata, fo- 
liis erofis. Roy. lugdb. 230. 
Acetofa aegyptia, roleo fLminis involucrp. Shav. afr. 

Hubitat in iEgypto. O 

Setninum valrulx maxima j unciales^ orbiculata ^ reti^ 

culata , iruvgine denticulatdS > apice £? bqji bijid£ , 

quod non in R, tingitano, 

fcutatus. <o. RUMEX floribus hermaphroditi.Q , foliis cordato- 
haftatis. Vir. cliffi ^%.Hort. cliff. 138. Hort^ upf S9. 
Roy. bigdb, 230. 
Acetofa rotundifolia horteniis. Rauk. pin, 114- Morif, 

hijl. a. p, 583- /. 5* ^ «8. /. 9* 
Lapathum androgynum acetofum , foUis fagittatis, ra- 
, mis divergentibus. Hall helv. 170. 

Oxalis rotundifolia. Dod, pempt. 649. 
/?. Acetofa fcutata repens. Bauh. pin. 114. prodr, 5^5, 
Habitat in Helvetia, Galloprovincia, inter acen*os 
lapidum. 7\. 

(Hgynus. fli- RUMEX floribus hermaphroditis digynis. /tort. 

cliff. 138. FLfvec. 294^ 317« ^oy. lugdb. «30. 
Rumex foiiis orbiculatis emarginatis. Fl. lapp. 1 32^ 
Acetofa rotundifolia alpina. UauK pin, SS.prodr. 114. 

Oed. dan. r. 14. 
Acetofa repens veftmorlandia , cochleariae foliis non- 

nihil fmuats. Muk. alm. 8. t, 252. /. 2. 
Acetofa britannica rotundifolia, bu&u comprelTo. Blair^ 

obf 67. t. 67. 
Haiitat in-4//)i6tt5 Lapponicis , Helveticis, Wallicis. % 
Flos quadrijidus : Calyce dipkyW) j Corolla dipetala^ 

Staminibus 6 Stylis 2* 

* * * Floribus diclinis, 

aipinu^. fia. RUMEX floribus hermaphroditis fterllibus femlne- 

isque, Valvulis integerrimis nudis , toliis cordacis 
obtufis rugofis. 

V Ru- HEXANDRIA TRIGYNIA. 48C 

R.umex folio pedalicoMato, radice repente, Monnier. 

^kT ^^5* SauxK monfp, iti, 
Lapathum androgynum obtufifolium , fpica confertiffi- 

ma. HalL hclv. 170. 

Lapatlium hortenfe rotundifoliura f. montanum. BauK 

pin. 115. 
Lapathum rotundifollnp. aw/ A//?. 2. p. 59. 
Rhabarbarum monachoruih. Mat. med. 178. 
Habitat Jn Helvetia , Gallia auJlrdL ^ 
Statura S magnitudo Rhei. 

«fi. RUMEX floribus androgynis: calycibus femineis frinofiM. 
monopliyllis : valvulis exterioribus reflexo-uncina- 
tis. riort. upf. 8p. 

Rumex floribus androgynis , calycibus fruftus uncifiia. 

tis. Hort. cUf. 139. Roy. lugdb. 230. 
Beta cretica, femine aculeato. Baiih.pin.iiz,prodr,$T. 
Beta cretica , femine fpinofo. Bauk nift. 2. p. g62. 
Habitat in Creta. © 

«3« RUMEX floribus dioicis , foliis oblongls fagittatis: tuberofuf 

hamis patentibus. 
Acetofa tubcrofa radice. Bauh. pin. 114. 
Oxalis tubero&. Dod. pempt. (J49. * 

Habitat in It^lik. 2|. 
-^ffi^^ nimtum R. Aceto^a ae Ji ejus hybrida : fcd Fo- 

lia hatnis pojlice ma^is hiantia £5 Stipula longiorcs. Ra\ 

dix omnitto Filipetumde. 

±4. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis f?gittatis. AceioCi 
Vir. clif. 32, Hort. clif. 130. Hott.upf ^^.Fl.jvec. 
^95 f 318. Ft lapp. i^o.jMat. med. 529. Koy.lugdb. 

«31- 
Act tofa pratenli5. Bauh. pin. 14, ' 
/i. Ac«tofa pritcnfis, flore albo. Tournef. inft. 502. 
* y. Oxalis crifpa. Baub. hijl. 2. p. 990. Tabcrn. ic 440. 
ii: Aceto(a moatana maxima. Bauh, pin. 114. Schcuch 

alp. 129. 
r. Acetofa montana, lato ari folio rotundo. Bocc. muf 
16$. t. 125. 
Habitat in Europae pafcuis. ^ in yllpibus, 2(. 

«5. RUMEX floribus dioicis » foUis lanceolato-haftati^. Acttof«at, 
Vin cUff. 3«. Hort. cliff. 139. H. lapp. 131. Fl. 
/uec. 2^6 ^ 319." /f«y. Ium0\ 2gi. Gron^ virg.^ IS^. 

IJrm^i Spec. plant. pttrs L H h Ace- \ 48* HEXANDRIA TRIGYNIA. Acetofa arvenfis lanceolata. Baukpin. 114. 
Oxalis ovina. Tabenu ic. 440. 
/?. Acetofa lanceolata anguftlfolia repens. Bauh. pin. 14. 

prodr. 55. - 

y. Acetofa arvenfis minima non lancertata. Bauh. piiu 

114. 
jl Acetofa minor ereda, Iqh^ multifidis. Lccc. rmtf. 
164. f. 126, ^ 

Habitat in Eurogae pafcuis. S arvis arcnofis. 2(: 

mttH&di», t^. RUMEX floribus dioicis, fbiiis haftatls: auricuiis 
V palmatis. f 

AcetoOi minor erefta iobis muitifidis. Bocc muf. 2. 

p, 1^4. t. 126. 
Habitat in Alpibus Calabris , Hetruriae , Orientis. 2f. 

aculeatus, ftrr. RUMEX florlbus dioicis, foliis ianceolatis petiola- 

tis,fruftibus reflexis: valvulis cillatis. 
iVcetoik cretica , femineaculeato. Bauh,pin. i i4.prodr. 

55- f' 55- 
Oxalis minor acu^eata candiae. Bauh. hijl. ft. f. 991. 

Habitat in Creta , Hifpania. 2|. 

Similis /2. AcetofeUa^ fed Foiia hcLfi attenuata absquc 

kamis. Fiorum femincorum interiores val\*uLc cili- 

at^ aculeis minimis. 

SCHEUCHZERIA. 

I. SCHEUCHZERIA. Fl. lapp. 133. r. la /. i. /7. 

fucc. 297» 320. Roy. lugab. 45. Hall. helw %^%. 

Gmel. Jih, i. p. 73. Berg, viadr. 67. 
Juncus floridus minor» Bauh, pin. 12. prodr. 43. 

theatr. 190. Rudb. eiyf i. p. tio/f. 2. 
Juncoidi affinis paiuftris. Scbeuch. gram, 336. 
Gramen junceum aquaticum , femine racemofb. Lccf 

prufj'. 114. ir. 28. 
Habitat in Lapponia? , Hel vetiae ^ Borufliae , Saedae 

paludq/is. 2|. 

TRIGLOCHIN. 

I. TRIGLOCHIN capfulis trilocularibus fubiinearibos. 
Fi fvec. 298, 321, Aci.JlQchh. 1742. p. 147. r. tf. 

/• I- a- 3. . 

Trieloctiin flruAu tenui. /7. lapp. 134. Roy. lugdb. 44» 

/7a//. helv. 258. 

Gra- paluftris.' palnflrc^ • . % I HEXANDRIA TRIGYNfA. 463 

Gramen junceum fpicatum C Triglochin. Bauk.vk. 

6. theatr. 80. * 

Calamagroftis IV. DaUch, hljl. ioo5. 
/3, Juncago maritima pereiinis, bulbofa radice. Mck 
g^n. 44. 
Juncago maritima, Batr, rar, 55. t. 27U 

Habitat in Europae inundntis tdiginqjis. cT 

■«* ' 

ft. TRIGLOCIflN capfulis fexlocularibus ovatis. f!. mMitlmuin. 
fuec. ?99; 322. jifl. JhchL 1742. p. 147. t. 6. 

•^ ^- 5- ^ ^ • 
Trigloctun fruftu fubrotundo. Fi. lapp. 135. Roy, 

lugdlK 45. Gort. gdr, j6. 
Juncagopaluftris & maritima perennis ,frudu breviore 

quinquecapfulari. AiicL gen. 44. 
Gramen fpicatum alternum. ^auh. pin. 6. thcatn 8a. 
Habitat in Europs mmtimis^ 2j. 

MELANTHIUM. 

I. iVELANTHlUM petalis ungviciilatis. . vlrgiAlarm, 

Melanthium foiiis linearibus integerrimis longidimis , 

tloribus panicalatis. Gron. virg, 59. 
AQphodelo aftinis floridana , ramofo caulc» floribusor- 

nithogali obfoletis» FluL amaltk 40. t. 434. /, g^ 
Hibitat in Virginia. 2j. 

I.- MELANTHIUM petalis feffilibu?» Amctn. acad, ft. nfeifieum. 
p. 349. r. II.* 
Ornithogalum fplcis florum longilTimis ramofis. Gmd. 

Jib. i. p. 45. f. 8. 
Habitat in Sibiria. i^ ' 

3. MELANTHIUM petalis punftatis, folils cucullatis. dap:!nr<. 
Amxn. acad^ 6. afr. 12. * 
Habitat ad Cap. b. Spei. % 

MEDEOLA; 

1. MEDEOL A foUis verticillatis , ramis inermibus; vlrglnlam. 

Medecla foliis ftellatis lanceolatis« fruAu baccato. 

Gron. vire- 39. * 
Lilium f. Martagon pufillum, floribus minutillime hcr- 

baceis* Pluk. alm. 401. t. 328» / 4- 
Habitat iti Virginia. i) 

H h » *. ME- 484 HKXANDRIA TRIGYNIA. arpuragdi- ceniQTitt« ereftujD. fefmc ft. MEDEOLA foliis pinnatis : foUoUs alCerois. 

Afparagus foliis ovato-Ianceolatis foUtarlis. Hort. cliff. 
122. Roy, lugdb/29. 

Afparagvis africanus fcandcns, myrti folio. TUL pif, 
16. f. 12. /. I, a.. 

Laurus alexandrina ramofa, foliis e fummitate cauli- 
ura prodeuiitibus. Herm. lugdb. 579. t. 631. 

Habltat in ^thiopja. % 

Caules tcrtresy volubilcs , bicrmes j anuui plcrumijuc. 
Folia dtcrna^ rcmota ^ fortc ^ pinnata? Foliola ova- 
to-oblonga^ feffiliaj nitiday alternay plcrumquc fc- 
ptcna. Simillhna Afparago farmcntofo , fcd iner- 
mis Q ultra humanam akitudincm adfccndcns. CO' 
Tolix albiday rcvolutec ^ fcrotinx. Flores peduncu- 
lati^ pcndulij folitariij ex ala foliorum ; Diff:'- 
runt folia ijla pinnata ab aliis pinnati/ fhliisy l3 
confidcranda ut fafciculata , fed diftin^a £? remota 
pctiolo communij omnino ut in fhyllantho Niruri. 

TRILLIUM. 

1. TRILLIUM flore pedunculato cernuo. 
Paris fbliis teinis, flore pedunculato nutante. . Cold, 
^ novcb. 81. 
Solanum triphyllum , flore hexapetalo carneo. Guc^. 

caroL I. p. 45. 
Habitat in Carolina. 2|. . 

ft. THILLIUM flore peduncplato eredlo. 
Paris foliis ternis, flore pedunculato erefto. Amocn. 

acad, I. p. 154. * 
Solanum triphyilum brafilianum* BauK pin. 167. prodr. 

91. Burf Jx, ift. 
Solanum triphyllura canadenfe. C6m. canad. 166. r. 

167, 
Solano congener triphyllum canadenfe. Alorif hifi^.i* 

Habitat iu Virginia. 

3. TRILLIUM flore feflili erefto. 
Paris foliis ternatis, flore felTiU ere&o. Groru virg. 44. 
Solanum virgiaianum triphyllum, flore tripctaloatro- 
purpureo in follQrum finu, absque pcdiculOy feflili. 
J^luL alm. 35». r. iii. f 6. Sm ^ # HEXANDRIA TRI<3YNIA. 4S5 

Solanum ttiphyllum) flore bexapetalo: tribus petalis 
purpureis , caeteris viridibus reflexi3. Catesb.car. r. 
> 50.^ t, 50. 

Habitat In Virginia, Carolina. 2J. 

COLCHICUM. 

1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis ercftis. Hort. Jiutximiiale. 

cliff. 140. Hort» upf. 90. Roy, lugdK 4t. Sauw 
monfp, jg. 19« Bxnm. lipf. «9. 
Colcliicum coramune. Bauh, pin. 6f. 
Colcliicum. Fuch. hijl ^$6. 357. 
/i, Colcliium flore pleno. Bauh. pin. 67. 
Habitat in Europae aufralioris fucculentis, % 

2. COLCHICUM foliis linearibus.patentiflimis. Lc^. montaoum. 
Colcliicum montanum aneuftifolium. Bauh. pin 63- 
Colcbicum montanum. (Mif hifp. 266. t. A67. kijl. 

I» p. fioo. 
Habitatin Hifpania, Helvetia. %. 
Folia una cum ftoribus autumno erumpunt. 

3. COLCHICUM foUis undulatis patentibus. Hort. v^jriegamm. 

cliff'. 140. Roy. lugdb. 42. 
Colchicum chionenfe, floribus fritillaTiae inftar teffula- 
tis, foliis undulatis. Morif hijl a. p. 341./ 4. t. 

3 /• 7- 
. Habitat in Cbio iitfula. 3(. 

HELONIAS. 

I. HELONIAS. buUau. 

Helonias foliis radicalibus lanceolatis. jfman. acad. 3. 
p. ift. t. i./. I. * 

Ephemerum phalangoidcs virginianum , flofculis arbu- 
teis bullatis in foicam difpofitis. Pluk. a/m. 135. u 
174./ 5. MoriChifi. 3. p. 60(5./ 15. t. 2.fi. 

Habitat in Penfylvaniae paludqfis» % 

s. HELONIAS folils caulinis fetaceis. t(t>hodeloI- 

Habitat in Penfylvaoia. Barthram. dei. 

Caulis Jimplicijfimuf , bipedalis. Folia alternata f . 
fparfa , lineari-jetacea , erecta , Idtvia , margine fca-» 
bra. Racemus terminalis, Jimplex^ peduncuUs flore ^ 
Lnpioribus. Flores albi. Simillima Afphodelo j fed 
Sfyli ttes recurvati. 

H h 3 TE- 48« HEXANDRTA TKTRAGYNIA. 

TETRAG YNlA 

PETIVERIA. 

aiiiacwu i^ PETIVERIA floribus hexandris. Hort. cUff. 141, 

Hort. upf. 91. jiH. Jlockk. 1744. p. 287. ^ 7- 
Fetiveria foliis oblongo-ovatis yfplcisloogioribuster- 

minalibus. Brown. jam, ^74. 
Verbense aut Scorodoniae aflinis anomala* flore albido 
caiyce afpero , allii odore« Slocm. jam. 64. hijl. i. p^ 
174. Raj. JuppL 9,^7. 
' Habitat in Jamaica? ncmorqfis. "^ 

odandra. ». PETIVERIA floribus oftandrls. 

Petiveria foiani foliis j loculis fpinofis. Plum. gcn. 50« 

ic. 219. 
Habitat in America mcridionali^ Jac^uin^ % 
SimilUma P, pracedenti^ ut vix^ niji ab cxercitato y di- 
Jlinguatur. Diffcrt vcro CauU breviorc JlriSiorc; 
Staminibus ofto ; Flamcntis purpurcis , ncc cJbis : 
FoUis rigidicribus £? omnino glabris. 

POLYG Y^IA. 

« 

A L I S M A. 

Piantago.v i. ALISMA foliisovatisacutis^fruftibus obtufetrigonis. 

Alifma fruftu obtufo trigono. H lapp, 138. FL Jvcc, 

300,- 323. Hort, cliff. 141, GmcLjib, i. p. 77. 
Piantago aquatica iatifolia. Bauh. pin. 190. 
Fiantago aquatica. Cam. epit. 264. . 
Habitat in Europae aquojis & ad ripas Jluviorum , la- 
cuum. 2f. 

fi*v;:. 2. ALTSMA foliis ovatls acutls, peduncuUs iunl>eliatis, 

fru(5libus globofis. 
Daniafonium maximum , piantaginis folio, flore flave* 

fcente» fruftu globofo. Flum.Jpcc. 7. ic. 115, 
Habitat in America mcridionali. 2|. 

Damafoni. 3, ALTSMA foliiscordato-oblongis, floribusliexagyniSt 

c^pfulis fubulatis. 
V Aiisma fru&u lexcorni. Hort. cUff. 141. Roy.lugdb. 
45. -Sauv. monfp. 14, 

tlantdgo aquatica IlelUta. Bmh. pin. 190. 

Flan* um. } HEXANDRIA POLYGYNIA 4S7 

Plautagp aquatica minor altera. Loh. ic. 301. 
Damafouium ftellatum. Dcdech, hifi. 105$. « 
HabUca itt Angliaey Galliae aquofis. * 

4. ALISMA foliis cordatis obtufis, floribus dodecan- cordifolii, 

dris, ferainibus uDcinato muricatis. 
Damafouium ramofum, folio cordiforml. Vaill. afl. 

1.719. p. fl8. 
Sagitcaria virginiana, obtufiore lato folio , floribus mi- 

noribus albis. Morif. kift, 3. p. 61$. f 15. r. 4./. 6. 
Ranunculus aquaticus j aCiri foliis « ad nodos umbelli- 

ferus. Plum.fpec. 7. zV. 234./ 2. 
Habitat in America dufiraii & fiptentrionali. ^. 
JVledia iiittr Alijmas tf Sagittarias, 

5. ALISMA foliis ovatis obtufis , pedunaills folitariis. nataas. 

FJ,fu^c.2, 324. 
Damafonium repens, potamogetonis rotundifolii foIiQ. 

VailL afi. 1719. p. 29. t, 4. / 8. 
Damafonium radiculas emittens ex geniculis. Vaill. 

parif 46. 
Ranunculus paluftris , foliis gramineis & fubrotundis. 

Pait. gcn. 47. 
Hahitat in Galliae , Suecias foffis. , ^^ 

6. ALISMA foliislineari-lanceolatis^fruaibus^lobofo- Ranuncn- 

fquarrolis'. loidcs, 

Alifma frudku elobofo undique echinato. Hort. clif. 

141. It.gotT. 298* FLfuec. 301; 325. ^Roy. lugdb, 

46. Gort. gelr. 77. Sauv. morfp. 14 
Damafonium angufUflimo plantaginis iolio; VailL aS. 

1719- P* 35- 
Plantago aquatica humilis anguflifolia. Bauh. hijl. 3. 

p- 738. Lo&. jc. 300. 

Ranunculus aquaticus, plantagiuis folio angiiftiflimo. 

T. Pet. ga^. 41. t. 26. f. 12. 

Plahitat in Gotlandiae, Belgii, Angliae, Galliae /#5^ 

7. ALISMA foliis fubulatjs, Gron. virg. 153. fubttlMt, 
Hahitat in Virginia. H h 4 aas" 488 HEPTANDRIA MONOGYNIA. coropMi Hippe Ca« Pariju Clafts Vll ' 

HEPTANDRIA 

MONOGYNIA 

TRIENTALIS. 

I. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimls. 
Trientalis. F/. la^vi' 139. FLfvec. ^02.; ^26. Roy.lug<B. 

438. fhll. opujc. 123. Kalm. it. 2. p, 263. 
Alfine alpina. Swenkf.fdef. iij. 
Pyrola,alfinesflore, euTO^dd2L,Bauh,pin. 191.prorfr.for. 
Pyrola , alfmes flore , miaor brafuiana. Baukf, pradr. 

loi. r. ( /tti Hermodaflyli nomine) 99. Bttrf X, 107. 
Habitat in Europae borealis fylvis C/ jumperetis. % 

iE S C U L U S. 

I. MSCVIXJS florlbiis heptandris. Hbrt. upf 9». 
-^fculus. Hort. clif. 142. Roy, lu^db. 463. 
Caflanea foiio multifida Cluf. kijt. i. p. 7. Saak. 

pin. 419. , 
Habitat in Afia feptentrionaHore , unde in Europam 
1550. % ' 

fl. iKSCULUS flbribus oaandris. 

Pavia. Boerh. lugdb. 2. p. 260. t 260, Hort. angl. 54. 

t, 19. Hort, cUffl 143. Roy. lugdb. 4^3. Tr^u^. ^Arrt. 

t. 15. iW/7/. zc. 198. Dufuim. arb, a. n. 98. 
Saamouna pifonis f. filiquifera braGlienus arbor, digi« 

tatis foliis ferratis , floribus teucrii purpureis. Huk. 

alm. ^26. t, ffi, f. 4. 
Habitat in Carolina, Brafilia. % 
Capfula hujus glabra , pracedentis muricatcu Floret 

in eodem thyrfo Mafculos £? Hermaphroditos obfer» 

vavit Dav. v* R<ryen\Ji itUy Polygama erit. 

D IG YNIA. L I M E U M. afriraniin. i. LIMEUM. Ha- HEPTANDRIA DIGYNIA, 4«> Habitat in ^thiopia. 2|. . ^ ^ 

Statwra Corrigiola jC Tdepkii. Caules projlratiy de- , • 

hiles ^ fpithamaif angidatiy nudij bq/i perennwues^ 
Folia alternay remota-, lineari-lanceolata, parvd^ 
fuhpetiolata. Corymbi ta'minales , foUtarii i compo^ 
litiy nudij longius pedunculati, 

TRIGYNIA. 

SAURURUS. 

I. SAURURUS foliis cordatis petiobtis, anjicntis fo- •ewiuw. 

litariis recurvis. Hort. upf 91. 
Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatifl, 

fpicis folitariis. Hort. cliff- 1 39* Gron. virg^ 40, Roy. 

lugdb> ^. 
SerpenUpia repens ,lloribus {lamineis fpicatis^bryoni» 

nigrai^oUo ampliore pinguL Pluk. alm. 343, t. iij. 

/• 4- 
Habitat in Virginia. % , '' 

Amenti Squama peliolatay alh/e; at deflorata vire- 

fcentes 9 jpedicellis incurvatis ad rachin^ germiniin- 

cumbentwus. Stamina vix numerantur^ t^fi deflorato 

amentp perflflentia. 

HEPTAQVNIA. 

S E P T A S. 

• « 

I SEPTAS. Amxn. acad. 6. aff. 1*3. * ctpe&fii. 

Doronici? fpecies pumilai auriculae ur(i folio g^bro.* 

Pbik. mant. 166. t. 330. /. 9. 
Trientalis foliis fubrotundis crenatis. Roy, lugdb^ 538. • ^ 

Habitat ad Cap. b. Spei ^. . Dar. v. Royen, H h 5 €ks 49* OCTANDRTA MONOOYNlA. . 

. Clajfts VIJL 

PCTANDRIA 

MONOGYNm 

TROPiEOLUM- 

^^* X. TROPiEOLUM folas integris , petaUs acuminato- 

fetaceis. JHort. upf. 93, 
Trop«olum foliis peltaiis orbiculatis. Hort, cUffl 145, 
Cardamindura minus & vulgare T. Fewill. pmev» 3« 

p, 14. t. 8. 
Nafturtium indicum majus. Bauh. pitu 305. 
Nafturtium indicum. Lob, iV. 515. / 2, i. 
Habitat in Peru , Limae innotuit 1580. per ' Dodo* 

avw. a. TROPiteOLUM foliis fubguinquelobls , petaUs ob-^ 

tufis. Hort, ugfl 93. 
Tropaolum foIUs peltatis orbiculatis. Hort, ctiff. 143, 
Cardamindum ampljori foUo & majori flore* T. Fe\x\ 

peruv. 9. p. 14. f. 8. 
Acrivlola maxima odorata. Boerh. lugdb, i. p. 244. 
Viola inodora fcandens, nafturtii fapore, maximaoido- 

rata. Herm. lugdb. (Sa8. t. 6%g. 
Hahitat in Peru , unde in Europam venit 1(^84« eura 

Bewerningii. O. 2|. 
Flores ante crcpufculum fidminant ^ obfervante E. C 

Isinnaa. 

porcgrinum. 3^ TROP-ffiOLUM foUis palmatis , petaUs mulufidis, 

Cardamindum quinquefolii foUo, vulgo Maila. Few, 

peruv. d. £. 755. t. 4fl. 
Habitat in Peru, nondum mihi vifum in Europa., Q 

O S B E C K I A. 

chlncnfis. j. OSBECKIA. Ofb. it. 213. r. 2. * 

Echinophora maderafpataua, fiderids non ferratis ner* 
vofis foliis , fruftu capfulari caucaUdis aemulo. Pluk. 
alm. 132. t, 173./. 4. 
Kadali maderaljpataniHii mlnus, capfulis pUofis. Ra). 
fuppl. app. 226, OCTANDRIA MONOGYNIA. 491 

Hci>itat in Indla ,• in honorem PeOr. Osbcck , Sveeiy 
qui 1751. plania$ China £B Javae periculofo itinere 
adiit , legit , examinavit y defcripfit » communicai*ir. 

Habitm MeLifioma, Caulis er^Sus, braehkuust aeu- 
te tetragonus. Folia angujlo-lanceotata y triherviay 
oppofita^ fcahra^ fubfeffilia, Flores terminales aUr ^ 
quotj fejfiles , cinfli foliis 4 ftore lovgioribus patentibus. 

R H E X I A. 

I. RHEXIA foliis feffilibus ferratis, calycibus glabris. Yirglnica. 

G}on. virg. 41. 
Alifanus vegetabilis carolinianus. Pluk. amaltk 8- 
Lyfimaclua non pappofa vlrginiana, tuberariae foliis 

nirfutis , flore tetr^petalo rubello. Huk^ alnu 235. t. 

203, /18. • 

Habitax in Vlrpnia. 

Caulis tetragonus angulis •membranaeeis^ Folia oppqfi^ 
ta^ fublanceolata y internodiis longioray feffdiay tri- 
nerviay pilii vagis hifpidiufcula ^ fuhferrata f^rratu- 
ris fetaceis. Peclunculus terminalisj dicnotomus. 
Flores foUtarU ex dichotomia , fubfojfdes > petalis 
rubris; Antheris falcatis ^ luteis* 

fi. RHEXf A foliis cillatis. marian». 

Lynaiacliia non pappofa, terr»mariaiiae, leptoncuros, 
Hore tetrapetalo rubellOtfolio & caule txirfutle fcr- 
ruginea bU)pidis. Pluk» mant.iz^ t^ 42$* / <• 

Hahitat in Marilandia , Brafilia. 

Calyx adfperfusfetis apice JleUatis* 

, o. KHF.XTA iloribus alternis axiUaribus peduncuhtis Acifimthexa, 

quinquefidis. Amcen, acad. 5./). 395. • 
Acifanthera ere&a ramofa,rainuIis quadratis^foliolis 

triDCiViis ovatis crenatis oppofitis » fioribus luigula-* 

ribus. Brown* jan^ ^17. r. %^, f x, 
Habitat in Jamaica. 2\. 

OENOTHERA- 

I, OF NOTHERA hirta , foliis fupra glabris. Wm. 

Oenothera afiurgens liirfuta » fioribus lolitariis. Browa, 

jam, 208 ? 
Onagra frutefcens & hirfuta ncrii folio, flore magna 

luteo. Hum.fpic. 7. /V. 174./. 2, 
Hihixa: in America calidiore. I^ 

t. OE- \ 4>» OCTANDRIA MONOGYKlA. Umlf« %. OENOTHBRA foliis ovato-lanceolatisplaDi5,caa- 

le muricato-fubvillofo* ^/V. cUff. 33. Hort. ugf. 94- 
GrotL virg. 254. Koy. lugdb. »51. GorU-gelr. 78' 
Kalm. iu 3. p. 509. 

Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis » flori 
bus lateralibus in fummo caulis. Hort. cliff. 144. 
* Lyfimachia lutea corniculata, Bauh. pin, »45. 515. * 
Alorif, hijl. 2, p. 271. /, 3. /. 11./. 7. 

Hyofcyamus virginlanus. ^lp. exot. 325. t. 324. 

Habitat in Virginia, utule 1(^14, /iuat vulgarifi Eu- 
ropa. cT 

parriilort. 3. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis, caule 

laevi fubvillofo. 

Oeaothera foliis lanceolatis, capfuUs ventricofo-coni- 
cis. Ziru gatt. 199. 
^ Hahitat in America /eptentriorudi. ^ 

FrvBus apex coronatus marginr oflifido^ nec quadri'- 
Jido, uti OK biennis^ cui Jtmillima. Caulis pilis 
adfperftts , fed dbsque tubercalis ad eorum bqfin. Fo- 
lia ^repando -fubaentata , minus mollia^ Calyx tubo 
fuo^ quadruplo breviof', infra apicem denticulo nota- 
tus^ hinc ante explicationem mucrones in hac dijfan- 
tes* Petalorum latera dijiantia « dimidio minora 
pracedentis p0t<dis, Capfulx quadrivalves. 

•«ovalvi». 4. OENOTHERA' foliis lanceolato-oblongis acumina- 

tis planis glabris. Jacq. amer. 19. hijt. t. 70. f 

Onagra foliis perficaride anguftioribus , flore magno 
luteo. PIum.fpec. 7, ic. 175. /. i. 

Habitat in America. 

Flumieri Jigura etiam OE* parvifloram refert. * 

5. OENOTHERA foliis lanceolatis undulatis. Vir, 
^^ff* 33« Gron. virg. 42. Koy. lugdb. 25 r. 

Oenothera foliis lineari-ianceolatis dentatis, fioribus e 

medio caule. Hort. npf 14^ ' 
Onagra bonarienfis villofat flore mutabili. Dili elth. 

297* t: 219. f2S6* 
Habitat in agro Bonarienfi. O 

6. OENOTHERA foliis lanceolatis fubdentatls , capfu- 
lis pedicellatis acutanguIiSy racenio peduncubto. 

Oenothera florum calyce monophyilo, hinc tautum 
aperto. Gron, virg. 49, 

Ona- mtlHffima. ^ticofa. . • OCTANDRIA MONOGYNIA. 491 

Or.agra anguftifolia , caule rubro , flore minor©. 

Tournef. tnjt 302. 
Habitaz in Virgiuia. 2(. 
Calyx purPurafcensy utraphyUus^ fcd rumpitur alter^ 

fapius & unico latere. Tubus JiUformisy anguJUf 

Jmus. Capfula anguUs 4 aCutis comprejjis, Folii 

rariuf denticulata. \ 

7* OENOTHERA foliis lanceolatis obtuiis glabris fub- ptmxii*. 
petiolatis , caulibus proibatis , cqpfulis acutaiigulis. 

Oenotliera foliis radicalibus ovatis» caulinis lanceolatis 
obtufis . capfulis ovatis obtufis. Mill. diS. t, 188. 

Lyfimachia filiquofa glabra minor mariana» augnfUO' 
* ribusfoliis. Huk. mant. 12^. 

Lyfimactiia marilandica parva, foliis anguftis acutis. 
Raj. fuppL «415. • 

Habitat in America feptentrionaU, 2f. 

Caulis palmaris , herbaceusj teres ^ flexuofus j divari' 
catiJfimuS' Folia elUptico-iaiiceolata , integerrirHfiL 
Flores axiliares , foUrarii, erefli , fubfeJJUes, Feta- 
la luteaj obcordata^ Uneata. Capfuls obovatay ob- 
tufa ^ ofiangulares j anguUs quatuor latioribus com^ 
prejjisj quadrivalvis. Radix perennis^ 

GAUHA. 

I. GAURA. Aman. acad. 3. p. 26, j^. holmenf 175(5. biennlf. 

p. 222. r. 8« * 
Lyfimacliia Cfaamxnerio finiilis floridana , foliis nigris 

punAis , capiUIis carinatis in ramulorum cymis. Huk. 

amalth. 139, r. 428. f 2. 
Habitat in Virginia , Penfylvania. cf 

EPILOBIUM 

* Staminibus decUnatis. 

I. EPILOBIUM foliis Ijparfis lineari-lanceolatis , flori- aAgoftifbll* 

bus inaequalibus. ma. 

Epilobium floribus difformibus , piftiilo declinato. Fl. 

fvee. 304; 3fi7. 
Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. FL lapp, 14^. 

Hort. cUff. 154. Roy. lugdb. 250. 
Lyfimacbia Cbam«nerion difta angudifQlia. BauL 

pin, «45. 

tf.Ly. 494 OCTANDRIA MONOGYNU. , 

fi* Lyfimachia Chamsnerion difta latifolia« Bauk pim. 

«45. 
7. Lylimachia ChamsDerion difta alpina. BauJu pin^ 24$. 
prodr. II 5. 
Hahitat in Europa boreali. 2)L 

Ud^Uttm. f . EPILOBIUM foliis alternis lanceolato-ovatis, fiori* 

bus inaequalibus. 

Hahitat in Sibiria. 2j. 

Diffhrt a pr£ccdenti flcrihus duplo majoribut^ foUii 
ianceolato^-ovatisf altemis nec fparfis ^ utrinque Af- 
vijfimo tomento moUiffmis* litc & antecedens 
differunt a fequentihus in tion paucis : his enim 
Flores inaquales petalis integris ; Stamina hqfi con* 
niventia ai Stylum ; Pi(^illum declinatum ; Folia 
alterna; Folia erumpentia revohaa contra ac iit 
reliquis. 

* * Stamimbus ereHis regularibus^ petalis bifldis* 

hlrrittam. 3. EPILOBIUM folUs oppofitis bnceolatis rerratis de* 

currenti-amplexicaulibus. Hort.cUf. 145. FLfvec. 305» 
328. Gron. virg. 154: Koy, lugdh. 451. 

Lytimaclua fihquola hurfuta » magno flore. Bauh. pin. 
»45- 

Lyfimachia putfpprea. ^f^ ^fi- 49^* 
(i. Lyfimachia fiUqUofa hirJTuta , parvo flore. Bauk. puu 
24S.prodr. .xi€. 

Habitat in Europae humidiufcuUs. 2). 

Planta fubhirfuta. Foliorum bajis media altior late-^ 
ralibus. 

iiiQ&tiiunn. 4. EPILOBlUMfoliisopporitisovatisdentatis.jF7.&pp. 

147. FLfvec. 3o5; 3^9. Hort. cliff. 145. Roy. lugS>. 

LTfunachia filiquofa glabra major. Bauk. pin. 245. 
Ffeudo-Lyfimiac^iiim purpureum primum. Dod. pempt. 

85- 
Hahitat in Europae montqfis. 

' Caulis moUiffmus. Folia glakra. 

tetragoauzn. 5. EPILOBIUM foliis lanceolads denticulatis: imis 

oppofitis, caule tatragono. Sauv. monfp. 75. 
Lyfimachia filiquora glabra minor. Bauh. pin. 303. 

Raj. hifi. 801. 
Lyfunachia minor. Tdhirn. ic. 854« 

Har OCTANDRTA MONOGYNIA. 49$ 

, Uahitat in Europa. 2f. 

Folla tenera macula livida. Summitasy adhuc tcnclla , 
nutans* 

^. EPILOBIUM fobis oppofitis lanceolatis integerri p^Miftre. 
iTiis , petalis emarglQatis, caule erefto* Ft.fvee. 307,- 
330. * 
Epiiobium foliis linsaribus. Fl. hpp. 149. Roy, lugdb. 

Lyfimachiafiliquofaglabraanguftifolia. Bauh. pin.sk^s. 
fi. Epilobium foliis lanceolatis, ramofe florens. FL lapp, 
148. 
Habitat in Europae hmidiufctdis. /3 in Alpibus. ^ 

7. EPILOBIUM foliis oppofitis ovato-lanceolatis inte- aip»num. 
gerrimis , fiiiquis feffiDbus, caule repente. 
Epilobiam foliis ovalibus : fuperioribus attenuatls. Fl. ' 

/ivc. 308,- 33^* 
Epilobium foliis ovato-oblongts integerrimis. FL lapp. 

Epilobium, foliis ellipticis obtufe lanceolatis , totum 

lave. Hall, kdv. 409. 
ChamaenerioQ alpinum, alfines foliis. Schcuch. alp. 

132. 33«. 
Lyiimachia filiquoCi nana , prunells foliis. Bocc. muf. 

fi. p. i6t. 1. 108. 
HabitatinAlpibuslAAvQti(As^ Lapponicis. 0\. 
Repens cft, primo vere fiorcns gernunibus fejfdibus. 

MELICOCCA* 

l.MELICOCCA. Jacq. hijl. t. 71. bijuja. 

MelJcoccus foliis uc plurimum bijugatls ovatis , per 

pennas alatas difpoQtis. Brown, )am. 210. 
Nux americana cofta foliorum appendicibus acuta^ 

Pluk.abn. 26$. t. 207./. 4- 
Nux americana foliis alatis bifidis. Comm. hort. i. p. 

183. t. 94. 
Habitat in America mcridionaJs. % 
Obnoxia Cocco hefpcridum pra rcliquisy ut Sapindust 

cuiJimiBima, 

A M Y R I S. 

I. AMYRIS folils ternatis acutis. EipraJAw. 

Elemlfera foliis ternatis. Hort. clif, 4S6. 

Fru- 49« OCTANDRIA MONOGTNIA. 

» 

Frutex trifolius refiaofus fioribus tetrapetalis albis rtb» 
cemofis. CatefbL can a. p. 33. t. 33. /3. 

Cornus racemofa trifolia & quinquefolia, foliisfora- 
minulatis* Flutrufpec, i% ic. 100*1^ 

Habitat in Carolioa. I^ 

iBtridmt» 2. AMYRIS foliis ternati^ obtufis. Jacq, amer. 19. 

Arayris fruticofus minor , folils orbicolatis venofis pin- 
nato-ternatis,racemis tern^iaaUbus. JBroivn. ;am. 209. 

Habitat in Ajnerica. 2L 

/- 

cwdfeia. 3. AMYRIS foliis impari pinnatis. 

Eiemifera-foliis pinnatis. Hort. clif. 48^. 
Toxicodendron roliisalatis, fruau purpureo pyrfor- 

mi fparfo. •Catejh. car. 1. p. 40.1. 40. 
Habitat mCarolina. 

Wia«i£era« 4. AMYRIS foliis bijugis. 

. Arboris arboreus , foUis bijugatis ovatis glabrls^race- 
mis laxis terminalibus* Broivn. ;am. fio8. 
Lauro affiais terebintiii folio alato , ligno odorato can- 
dido , flore albo. Sloan. jam. 137. Ai/f. a. p. 24. /. 16%. 
/. 4. Raj. dendr. 88. 
Lucinium arbor tiliae foliis minoribus , americanum- 
Pkik. alnu Sft8. t. %o\. f. 3. 
* Habitat in Jamaica. % 

GR I S L E A. 

fieimda. i. GRISLBA. Hon. clif. 146. Lcejl. ii. S45. * 

Habitai in America calidiore, % 

COMBRETUM. 

Wsm. i- COMBRETUM l^icis Iaxis\ Lctfi. it. 30«, 

Combretum fioribus oftandris , fpicis iaxis fecundis. 
]acq. amer. 19. 
' Oaura frutk:ofa fcandens, foliis oppofitis. Lxft. it. 

»48. * 
_ ' Habitat in America meridionali. % * • 

feeoiulum. a. COMBRETUM fpids fecundis. Jacq, amer. 19, t 

Hdbitat in America meridionali. "t) 

ALOPHYLLUS. 

zcylanicus. i. ALOPHYLLUS. Fl. Z^l* 14C * 

Habitdt in Zeylona. % 

XI- ,S OCTANDRIA MONOGYNIA. 497 

XIMENIA. 

I. XIMENIA folils Qblongis , pedunculis multlfloris. amttiana. 

Jacq. amer. 19. h;Jl. t. 177./ 3^. Hprt. clif. 1193. 
Xlmenia aculeata, flore villoio, fruftu luteo. Plum 

gen. o. ic. 261^/. /. 
Habitat in America. % 
Folia ovato-ohlon^a , alterna , integerrlma , petiolata, 

Spina ad fingulam foliorum axillam, RciCemus /nn///- 

fiortisi inter fpinam £? ramum. 

%. XIMENIA foliis ovatis , pedunculis unlfloris. Inerml^. 

Amyris arborefcens, foliis ovati'? glibrl?: vetuftiori- 

bus confertis , petiolis fubmargiuatis , floribus foliu- 

riis* Brown. jam. 309. 
Habitat in Jamaica. "j^ 

MIMUSOPS. 

1. MTMUSOPS foliis alternis reraotis. Fl. x^yl 138. * *^«»«^ 
Fios cufpidum. Rumph. amb. a. p. 189./. 63 
Kduici iaaorum. PluL ah. 203. Hreyn. cent. ao- t. 8» 
Elengi. Rhecd. md. x. p, 34. t. 20. 
Habitat in India. 'I^ 

•. IVIMUSOPS foliis confertis. Fl. xeyl 137. ♦ Kaukl. 

Mctrouderops macal&reafis. Rumpk amb. '3. p. 19, 

Habuat in lodia. % 

JAM30LIFERA. 

I. TAM6OLIFERA. Fl. X^y- /39. * Feduncu- 

• J.mibuIones. Hauh. pln. 4(50. jata. 

Habiiat in Ind.a. "t) 

SANTALUM. 

1. SANTALUM. Mat. mcd. 183. album. 

Santalum verum. Bri.yiu ic. 94. t. K. f. i. 
Stutalum album. BauL fin, 392. Rumpk. mb.st. p. 

Habitat in ladia. % 

MEMECYLON. 

I. MEMECYLON foliis ovaLs. Fl. xeyl 135. * caplfelia- 

I i Cor- luiii. r 498 OCTANDRIA MONOGYNTA, incrirjs. '; 'jofa Cornus fy lveftri.s , foliis croceum colorem tingentibM* 
flofculis ad foliorum alas globolis, Bunru jeyL ^6. 
f. 30. 

Habitat in iZeylona..' "t) 

LAWSONIA. 

X. LAWSONIA ramis Inermibus. Fl. %cyl 135. Gton. 
oriefit, ^47. 
Liguftruni aegyptiacum latifolium. Bauh. pin, 475. 
Aihenna f Henna arabura» fValtk hort. 3. r. 4, 
Pontaletfce. Pnieed. mal 4. p. 117. t. 57. 
Alcaana arabum. BAl, itin, 35. 
Cvprus, Henna, Alcanna. Kauw. itin. 60. t. 60, 
Hahitat in India, iEgypto. % 
Affmis maxirne fequenti i ut forte cultura mitior faaa, 

ft. LAWSONIA ramis fpinofis. F/. C(ey/. 134. Hajfeh. 
it. 4<54. * 
Rhamnus malabaricus. MaU anfcki. Pluk. dlm, 33. 

* 220./. I. 
Cyprus RumpL amk 4. p, 42 t, 17. 
Mail-anfchi. Rheei. mai, i. p, 73. /. 40, 
Hubitat in India. t) 

VACCINIUM. 

* Foliis annotinis deciduis. - • 

Myrtillar^ i. VACCINIUM pedunculis unifloris, fbliis ferratis o- 

vatis deciduis, caule angulato. FlJapp,!^^ H.fv^c, 
313» 333- Mat, med, 184. Hort, cUff. 148- ^ov. 
lugdlh »39. Hall, helw 419. 

Vitis idaea foliis oblongis crenatis, frudku nigricante. 
Bauk pin, 470. 

MyrtiUus germanica & Vitis idaea. Dalech. hijf, 191; 
i9ft» 

Habitat in Europae borealis fylvis umbrojis, % 

ftamlneum. 2. VACCINIUM pedunculis folitariis unifloris , apthe- 

ris coroUa longiotibus, foliis oblongis integerrimi^. 
Vaccinium ftaminibus coroUa longioribus. Gron^ vug, 

43. 
Vitis idaea americana » longiori mucronato fblio & cre- 
nato, floribus urceolatis racemofis. Pbik. aim. 331. 
r. 339. / 3. 

H€' I OCTANDRIA MONOGYNIA. 499 

Hjbitat iii Amerlcz feptmriondli % 

Frutex. FoUa oblonga^ integerrima. Pedunculi axllla^ 
res , folitarii v unifiori , filiformes , corclla longiores» 
CoroilaB quinqu^fid^ , campamUato^patentes. Aiithe- 
rae lo* Styliis fiore bngior. 

8, VACCINIUM pedunculis unifloris, folils integerrl- uligiAdfo», 
mis ovalibus bali ciliatis; 
Vaccinium foliis ovalibus integcrrimis deciduis. Fl% 
' fvec. 3ifi ; 332. 
Vaccinium foliis annuls integerrimis. Fl. lapp. 142. 

Hall. helv. 414. 
Vitis idaea foliis fubrotundis exalbidi.^ Bauhpin. 470» 
Vitis idaea ir. Cluf hiJU r. p. 61. t. 62. 
Hahitat in Sueciae botealibus £? alpinisy ttligino/is. t) 

4« VACCINIUM pedunculis fimplicibus , foliis inte- stlbutt* 
gerrimis ovatis fubtus tomentofis» 
Habitat in Penfylvania. Kalm^ ^ 
f}rutex. Folia ovata ^ fubtus tomentofa. Vior es dao i\t 
tres ad apices ramorum : pedunculis aggregatis , bre" 
vljfimis ^ nudls. 

5. VACCfNIUM pedunculis > fimpliciflTimis unifloriSi mtJ<^fona* 

foliis ovatis mucionatis glabris integerrimis. tum» 

Habitat in AmQv\C3L Jeptentriomili^ Kalm. t) 
Frutex Ramis' tereiibus , glaucis^ Folia elliptia ^ «• 

trinqve glal^ra , intig.rrima , mucronata , petioUs ca- 

naiiculdtis infidentia. Pedunculi unifiori ^ foliis paa- 

lo breviores^ 

6. VACCINIUMftoribuscorymboGsovatis, fbliisob- «orymbo. 

longis acuminatis integerrimis. . ^'^"^- 

Hfibitat in AmencsL feptciLiyiCiuli. Kalm. t) 
Frutex. Folia oblongay acuta^ nuris fahtus vHlqfts, Co 

ryntibi ex gtmmaceo involucro , A^j/c'/. Corolla cy* 

lindraceo-ovata , longiores^ quam iti rdiquis* Stami- 

na decem^ 

7. VACCINIUM racemis filiformibus foliofig : foliis frondofum. 

oblongis i ^teo;errimis. 
Vac iniu'n foliK ov tis Int^grisdeciduis, raC3mls foH- 

o?\S. G'i*'on. v'rf\ 155. * ^ ' 
HdbiTAt i^ A^ierici '"ept-nfinmli^ % 
Fiutfx. Fol'a oHnng.i^ int'::,rrima. Riccmi irfrd fo- 

Uuj bianeiiollo:igis,paryi<. redaaculi partiat < bra- 

l i a ^"i^i^ \ 5«« OCTANDRIA MONOGYNIA. 

tleis longiores^ infiruBi braSeolis duabus filiformilmf^ 
Corolla ovato-campafiulata, iStamina 19. 

Hguilrinttm. g^ VACCINIUM racemis nudis , caule fruticofo, fo- 

liis crenulatis oblongis. 
Hahitdt in Penfylvania. Kalm, % 
Flores in Racemis alternii , numerqfis , dtfiitutis hra-^ 

tleis^ f, foliolis-i qua nota facile difiinguitur. 

Autofia. j^ VACCINIUM floribus racemofis, foliis crenulatis 
P y^^S' ovatis acutis , cauie arboreo. 

Vitis idaea orientalis maxima , cerafi foUo,. flore varie- 
gato. Tournef cor. 42. it. a. p, 223. r, 223. 
/?. Vit«s idaea cappadocica maxlma, me(pili folio, fiore 
variegato. Tournef cor, 42. 
Hahitat in Cappadocia. ^ 

Racemi foliis longiores , iafra foliafiti^ foliolis ovatis 
infirucli. 

* * Foliii fempervirentihus, 

Vitis idaa» 10, VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus , fi> 

liis obovatisrevolutis integerrlmisfubtus punftatis. 
Vaccinium foliisobverfe ovati» perennantibus.jRf. lapp. 

145. F^ /i'^^- 314. 334- ^^^' wtfrf- 185. ff^^^* <^lif* 
148. /foy. lugdb. 239. Hall, helv. 414, Gort, gelr. 81. 

Vitis idaea foliis fubrotundis non crenatis , baccis ru- 
bris. Bauh, pin. 470. Oed. dan. t. 40. 

Hahitat in Europx firigidiorisfylvis macris. t^ 

Oxycoccoi. II. VACCINIUM foliis integerrimis revolutls ovacls, 

caulibu5 repentibus filiformibus nudis. 
Vaccinium ramis filiformibus repentibus , foliis ovatis 

perennantibus. Fl. lapp, 145. 
Vaccinium ramis filiformibus , toliis ovatis perennanti- 

bus, pedunculisfimplicibusftipulitduplici. FLfvec. 

3« 5» 335- ^^f* ftied. iB^. 
Vitis idsa paluftris, Bauh, pin^ 471. 
Vaccinia palufirja. Dod. pempt. 770. Lob. iV. lo^ 
Hahiiat in Europae paludihus iphagno repUtis, % 
Racemus hreviffimus^ pedwmdis longijfmis : hralleis 2 

altemis; Corolla revoluta. 

hifpldtilatt. 12, VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis , 

caulibus repentibus filifornubus hifpidis. Kalm. it, 3. 

^- "■ V.. OCTANDRU MONOGYNIA. 501 

'Vitis idxa paluflris americana f oblongis fplendentibus 
foliis , fru&u grandiore rubro plurimis intus acinis re- 
ferta Pluk. alm. 392. t, 320. /• 6. 

Vitis idaea paludris virgiQiaua , firuftu majore. Raj. hifi. 

6B5' 
Habitat in Americae feptcntrionalis paludofis^ 2|L 

Struclura antecedcntis , Jed majora omnia 9 t? Cdulu 

fquamis fetaceis ijnhricatus. 

ERICA. 

• Anthris biariftatis. 

j. ERICA antheris bicornibusinclufis»coroHisinapqua- vuJgari*. 
libus campanulatis medjocribus « foiiis oppofitis fa- 
gittatis. 
Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetriis glabris e- 
reftis, corollis inaequalibus calycebrevioribus. /jforr. 
clif. 146. Fl.fvcc. 309,33(5. Roy. lugdh, 4^2. 
Erica vulgaris glabfa. Bauh. pin^ 485. FL lapp, 14 r; 
j5, Erica myrica rolio tiirfuto. Bauh, pin. 485. 
Erica vulgaris liirfuta. Raj. angl jj. p. 471. 
Hdbitat in Europae campejtribus Jlerilibusy frequens. t^ 
Comparativa : mecliocris> longior, brevior» coroUare* 
fpicit proportionem ad ealycenu 

s. ER'ICA antberis bicornibus exfertis , corollis globofis uj>nbeliatt. 

lunbellatig, foliis ternis acerofis glabrs. 
Erica foliis acerofis glabris ternis, corollis ovatis fta- 

minibus breviodbus tcrminalibus. Lajl. it. 138. 
Habitat in Lufitania. % 
Fruticnlus habitu Ericx vulgaris. .Folia terna , ace^ 

rofa^ brevia^ gldbra^ fubtui linea alba notata. Um- • 

bellul;e nufit absque involucro. CalyX ccmpqfitus. 

Corolla pal ide cxrulea , angulata. 

S» ERICAantherisbicornibusincluliSi corollis campa- hefb«c«t 
nulatls mediocribus fecundis > foliis teriiis triquetris 
patulis. 

Erica procumbens herbacea. Bauh. pin. 4B6. 

Erica coris folio 8. Cluf hift. 1. p. 44. 

Habitat in Europa auftraliori. - 

4. ER!CA antheris bicornlbus inclufis, corollis ovatis elaertt. 
racemofis, foUis tcmis glabris linearibus. 

I i 3 Eri- ^oa OCTANDRIA MONOQYNIA. ftojijaxd^. faft»^ viridi pur-. Ttftralbc. arborea. Erica foliis linearlbus ternis, floribus^globofo obloa- 
' gislaxe fpicati?. Gueti ftamp. 2. p. iio. 
Erica folrs acerofis glabris ternis, coroU 9 oblongo- 

ovatis ftamlnibus longioribus verticUlato-racemolis, 

Lxjl.it, 137.* 
Erica humilis, cortice cinereo /irbutiflore, Bauh, pin. 

485, 
Frica coris follo 6. Cluf. hift, i. p. 47. Oed. dan, /• 38, 
HabJa: in Europa m^diay Oriente. "b 

5, ERiCA antheris bicornibus inclufis^corollis campa- 
nulati' lougioribus, foliis teruls patentibus, ramis 

, albis. 

Erica erefta, foliis ternis, floribus ad alas feffiUbus 
v^^rticiUatis. Sauv. mrn^p. 170. 

Erica m.ijor fcoparia , foliis deciduis, Bauh. pin, 485. 

Erica fccpiria, flofculJs heibaccis. Lob, ic, a p. 215, 
^auw monfp 45, 

Hah::at Monfpelii , in Hifpaiiia, S Europa aufrali. % 

C, ERTCA antheris bicornibus inclufis, corollis fubova- 

tismcdiocrlbus folitariis , foliis ternis ,caulearboreo, 

Erica forrs lineari-fubulatis ternis, corollis ovatis, ca* 

lycibus aciitis patulis. //orr. |W(J', 148, 
Hahitat in yEthiopia. t) 

7. ERlCAantheris bicornibus inclufls, corolMs ovars 

lor.gio/ibus, racemis corymbofis fecunflis, foliis 

tPTnis. 
Ericd foliislanceolatis oppofttis Imbricatis, florlbus uno 

verfu rMCemofis. Hort, cliff'. 148. Sauv. manfp. 170, 
Erica mujor, floribus ex herbaceo purpureis. Rauh^ 

pin. 485. 
Frjca corios folio 3. Cluf hift, i. p. 49« 
I/ah tat in Lufitania. "^ 

8. FR CA anth ris bicornibus inclufis corolHs ftibgl^ 

bofis confeitis folio longioribus, foDis quaternis ci* 
, liatis pitentibus. 
Erica foliis fubulatis ciliatis quaternis, corollis glcbo* 

fo ovrttis teiminaJibus confertis. Hort. clijf. 148. th 

fv c. 310, ,^37. Roy. lu^dh. 442. 
Frica cx nibro nigricuis fcoparii. BauK pin. 45^- 
Habitat iu Kiiropae iorcalispaludihus cefpitqfis. 1j 

5. EtUCA anthQris bicornibus inclufis, corollis canipa- 

uu- OCTANDRI^ MONOGYNIA. 505 

uuktTs longiorlbus^ foliis quaternis patentiflidiis, 

caule fiibafboreo tomer.to o. 
Erica ere&a . foliis quaternis, floribus fplcato-racemo- 

fis. Satn', monp, 17*0. 45. 
Erica foliis acerofis line:uibus patentiffimis, corollii 

ovatis, ftaminibus brevibus. Uort, cliff, 47. Roy^ 

lugdb. 44». , 
Erica maxinia alba. Baub. pin, 485, 
Habim in Europa aujhali. 6 

xo. ERICA foliis in fummitate quinis, caule procum- purpuw' 
bente. Segu^ ver, 280. fccna. 

Ericaprocumbeosdilute porpurea. Bauh,pin.426,Raj. 
hijl. ^1715. 

Erica fofiis corios, flore purpureo dilutioris colorii. 

Bauh, hijl I. p. 358. 
Erica coris folio VII. Quf. hift. i. p, 43. 
Jrlabitat in Europa aujlrali. % 

• * Antheris muticis obtujis emarginatis. 

H. ERICA antheris fimplicibus iuclufis , corollis ovatis cliiaria. 

irregularibus, floribus terno-racemofis , foUis ternis 

ciliatis. 
Ericj foliis ovatis ciliatis ternis , corollis ovatis apice 

tubulofisirreguhribus verticillato-racemofis. L<sjl, 

it. 138. * 
Erica liirfuta anglica. Bauh. pin, r5oa. 
Erica XII. Ckf nijl, i, p. 46. 
Habitat in Lufitania. % 
Planta fujruticofa , bipjdalis, Folia terna , patenttay 

feffdia^ ovato-oblonga y acuta^ margine reflcxa^ cilia- 

ta, Racemus tcrminalis » terno vcrticillatus. Co- 

rolla magnay oyata^ ore comraclo inaquaU. 

ifi. ERlCAantherisbifidisexfertis,calycibusduplicatis imbrictti. 

coloratis aaitiscoroilalongloribus, foliis ternis be- 

vibus. 
Habitat in iEthiopia. % 
Calyx albus eft. 

13, ERICA antheris fimplicibus bifidis exfertis, corol- muldlloifa. 
lis cylindricis, foliis quinis pateutibus. 
Erica, foliis corios, multiflora. BauK hijl. i. p. 355. 
Raj. angl. 3. p. 471. * 

114 ^"- S04 OCTANORIA 140N0GYNIA- Eica maxitna purpurafconSi longloribus foliis. Bauk. 

pin, 485- 
Erici juniperifblia denfc firutlcans n^rbonenOs. Lob. 
hifl. 620. Garid. aix, 160. t. 32. Sauv. monfp, 46. 
^ Habitat in Ai glia , Q. Nar^onenfi , Oriente. % 

oiniei. J4. ERICA antlierls fimplicibus exfertis, coroUis ova- 

tis fublongio^-ibustfoliisquaternis triangubribuspa- 

tentibus glabris. 
Erica procumbens , ternls folus , carnea. Bauh. pin. 

485. 
Erica coris folio IX, Our. kift. i, p, 44. 
Hahitat in Fannoulae 9 Helveti» , Baldi , Tridentiui 

arenqjis. % 

bnmiadea. jj. ERI^^A antlieris bifidis exfertis, coroUis globofis 

calyce lanato te&is, follis temis fubciliatis paten- 

tibus 
Erica promont. b. fpei floribus albidis , flaminibus ru- 

bris. Pift f!.iZ> 5. /. ». / 9. 
Eriocephalus bruniadcs ericaformis monomopatf»nfis, 

cap tuUs globulorum inftar interius cavis & denia 

laDUgine teftis. Muk. tnant, 69. t. 347./ 9. 
Frutex africaflus aromaticus. Sth muf. a. p. 64, t. 63. 

Hahitat in -ffithlopia. I^ 

Folia linforia , rmota , patula , pilis raris adfperfa 
Calyces alba lana. 

eapiuta, 16. ERICA amheris bifidis exfertis» corollis globofis, 

calycibus lanatis colorjtis, foliis ternis hinis. 
Erica cari.ea promont. Cip. f\>ei foliis & floribus vil- 

lofis. ht, gdz. 5- '• «•/ 'o. 
I ric : afiiCdna , caiyce I^nuginofo ex viridi lutco ,fio. 

ribus concolorlbus exiguis Lnugine obfitis. Sd\ muf 

I. p- 30. t. ao./. I. 
Erica capitatJ nodifiora, globulis lanugine ex flavo« 

virefcente obdtdis /?<v. dendr. p8. 
^Hiibitat zffiEthiopia, 1) 
Dignolctur lloribut glohqfis , lanugine luteo-viridi ch^ 

dufiis^ 

plokenetil. 17. ERICA antheris Hfidis exfertls, corolJis fubcylfn- 

dricis fubtruncatis Iongioribus,CuIycibus fimplicibus, 
fuiiis teinls linearibus. 

Cha- OCTANDRIA MONOGYNIA. 505 

Cfaamspithys aetliiopica , ^oliis Isete virentlbus, flore 
oblongo plioeniceo plus quam eleganti f. ptufqueneo 
tii* HuL mant. 45. t. 344« /. 3. Sclf, muf, a. t. q^. 

f. 5 
Habitat in Mthioph, t> 

Folia tenia , linearia , conferta. Flores pedunculati , 

hutantes, Calyx coroUa dimidio brtvior , fubulntus^ 

carinatus. Corolla cyiindrica , longa^ ore laviffvne 

quadrijido. ^tijmina fcre membrandcea ^ linearia ^ 

ohtufa^ corollj, duplo longiora. 

1 8* BRICA ar.theris bifidis exfertis , corollis clavatls cocclnet^ 
quHdrifidis, calycibus imbricatis, foliis teruisglabris. 
Erica africana angufufolia, floribus oblongts tubulofis 
dependentibus cofcineis, cum loi.gilTirois filamentis 
concoloribus. Raj. daidr. 98. Scb. muf. i.p. 32. l * 

Habitat in iEthiopia. ^ 

Statura L\ vlvkcnetii^ fed Caulis tomeiuofus. Folia 
linearia ^ vrevia. Pedunculi i^affiores ^ breviores^ 
Calyx imbrieatu^ fquamis oHoj ovatis ^ per paria op^ 
pofitisy nec intimis quaternis- Corolla pr^cedentis 
fed profundius divifi. Stamina priori^^ coroUa du\ 
plo lottgiora^ nec Antheris diftinguendis a Jilamentis^ 

X9. ERICA anthCTis bifidis exfertis , corolUs clavato-cy- ^urvifiora. 
Undricis curvis folitariis , foliis ternis glabris, 
Erica foliis linearibns quaternis oppofitis villofis,co* 

* roIUs longiflimis folitariis. /forr. clif. 14S. ' 
Erica fruticofa capenfis. Seb. muf. i, p. 32. r. 20, / 4/ 
Habitat in ^thiogia. "5 

%o. ERtCA antheris bifidis Inclufis, coroIUs ckvato- tubiflura. 

cylindricis incurvatis pubefqentibus acutis , iolUs 

quaternis ciliatis. 
Erica fpicata> fioribus oblongis ex cartieo purpureis. 

Pluk. mant. (J7. r. 345. f 9* - 
Erica africuua frutefcens. Seb. muf 2. f • 20. 1. 19. /• 5. 
Habitat in i^Ithiopia. % 
FoUa linearia , lavia : fumma ciliata. Flores termi- 

nales^ foUtarii, fejfdes* CoroU^e purpurex^ acumi* 

nattet pubefcentes^ mtdtoties calyce longiores* 

%i. ERICA antherisbifidisincIufiSyCoroIUsfubcIaTatis ccrintiioi. 
fairtis^fioribus aggregati^ fefixUbus, ioUis quaternis dc^ 
ciliatis. 

I i 5 E- 5o<J OCTANDRIA MONOGYNIA. .ibiediia. Erica afric^na > fiore purpureo. Bent/u afl. a. p. 57. 

Ericd corisfolio hifpido» cerinthoides africana. Breyn. 
ccnt. 25. f. 33. Seb' muf, 2^ t, 2«. /. 4. £? t. 34- /1 ^, 

Hahitat in iEthiopia. % 

Frutex ramis compofitis. Folia qmterna ^ Monfia^ 

convexa , lavia^ fubtus /ulco exarata^ fpinulis cilia* 

ta, Flores mai^ni^ ad latera agf^ejli in capitulum 

fe/files. Calyx hirtus pilis albis. Coxollz ^ Ute fan^ 

gulnea , pilis albis hirta , ore obfoUte quadrijida, 

22. ERICA antheris bifidis inclufis, corollis ventrico- 
fo-cyiindricis glabris, floribus lateralibus , foiiis qua- 
ternis ciliatis. 

Erica foliis fubulatis gjabris quinis pluribusque verti- 
cillatis , floribus iongiffimis terminalibus confertis. 
Hort. cliff. 148. . 
Erica africana, abiens folio longiore & tenuiore, flo- 
ribus obiongis faturate rubris. Rqf. dendr, 96". Sek 
muf I. p. 31. f. 21./. I. 
Habitat in iEthiopia. % 

FruteX detcrminate ramofus, Folia quaterna ^ oblongo* 
fubtdata , lavia^ canaliculata , acuta. Flores late- 
raleSy pedunculis folitariis ex alis foUorum. Oalyx 
follolis ovatis , purpureis. Corollae longa , JimiUs 
K curvifior^ , fed reUa , ventricqpe > glaberrim^c 
sbtufa. 

23. ERICA antheris bifidis inclufis, corollis ovatisa- 
cutis . foliis quinis laevibus. 

Erica africana frutefcens , juniperi folio , flore urceola* 

ri breviffimo. Seb. muf r. p. 32./. ai,/. 2. 
Habitat in iEthiopia. % 

pubefcciLi. «4 ERICA antheris bifidis inclufis, corollis fubovatis 

pubefcentibus, foiiis quaternis linearibus iiifpidis. 
Habitat in iEthiopla. % 

23. KRICA antheris bifidis inclufis, corollls ftibrotun- 
djs longitudine calycis, foliis quaternis ciiiatis. 

Habitat ^jrf Cap. b. fpei. % 

Folla linearia , incun*ata , hifpida. Flores inter folia 
term'nalia conniventia ^ foliis breviorei. 

2<y. ERICA an'heris bifidis inclufis, corollis ovatis in* 
fiatis gldbris , foliis quateroi^ linearibus glabris ob- 
tufis. 

Ha- peiUaphyl- parviilort* phyiodes. '. OCTANDRIA MONOGYNIA. 507 

ffsbitat in iEthiopia. tf 

FoUa patuUy latoAinearia ^ carinata. Flores ad api- 

ces ramorum qua/i umbdlati, Calyx ovatus^ gla- * 

her , coloratus , corolia triplo breinor, 

^7. ERfCA antheris bifidis inclufis , corollis inflatis hallcacaba. 
maximis, tbUis termsUnearibus laevibus. A/nxn, acad, 
e;. afr. 15. *. 

Habitat in .^thiopia. t) 

Frutex altus: Rajni> purpurafcentibus ; Ramulis fubto- 
mentofis , alhis, Folia /. rna , conferti[fima , /^i»/a , 
marginc fcal^ra. Pedunculi foUis breviores. CoroUa 
purpuralceiis , glahra^ ah omnllms d.JUncla inagMu- 
dine 3 fcLcie calycis l hyfalidis annu^. 

tB* ERtCA antheris bifidis inclufis, coroUls fubovatis calydim, 

calyces coloratos aequaptibus^foUisternis lavibus. 
Erica africana humilis, ftore albo urceolari, coris fo- 

lio, Culyce amplo, Sck muf. s. p, 13. t, n, /. ?# 
Hibltat in iEthiopix % 
Calyx G? Braclea aWa, Corollae lutea. 

«9. p:RICA antheris bifidis inclufis, coroUis ovatJs ca- tenuifuiia, 
iyces coloratos aequantibus, foliis oppofitis linea- 
ribus appreffis. 

Erica africana tenuifolla, miedonis flOie,|bliis longi- 
oribus cauli adpreffis. Muk, mant, ^8. t. 34^./. n. 

Habiat in iEthlopia. f) 

30. ERICA antheris bifidis inclufis, corollis ovatlsfub» empetHfii- 
feffilibus, foliis quinis obtufis ciliatLs. m^ 

Erica africana, corids folio , pilof^ , flofcuHs minu- 
tiffimis purpureis inter ramulos difperfis. I^luk. 
rnant. CS» 

/iai/>a/ in vEthiopia, % 

31. ERTCA ar.theris bifidis inclufis, corollis globofis pUulifora, 
glabris quaternis , foliis quaternis fetaceis patuUs. 

Habitatin ^thiopia. % 

3«. ERTCA antheris bifidis Inclufis, corolUs ovatis, ca- corifoUa. 
lycibusphnis,bra(9:eis coloratis,folus ternis glabris. 
Erica antheris bifidis exferti^, corolUs globofis medio- 
cribus, peduncuUs triphyllis, foUis quaternis. $y}h 
iior/a. p. 355» 

Eri- 5*8 OCTANDRIA MONOGYNIA. gHapholo« 
der- fltnifolia. Erica africana glabra fruticofa , coris folio , arbutl flo^ 

re dilute purpureo* Sck muf. i. p. 3». t. ai. / 3. 

* £rica rofmarini foliis incanis , aetliiopica, floribusarbu« 

teis magno cal/ce inclufis. PIiJl mant. 68. t, Z4^f'S* 

Erica capenfis , coridis folio , flore rubello, ttt. gct^. 

Hahttat in iiEthiopia. I^ 

Caulis fruticofiis , compqfitus. Folia terna\ lincaria^ 
glahra. Flores terminaks f umbdlula j feffdes. Bra- 
Aeae infingulo pedunculo trcsy alterna ^ ovata, pur- 
purea , magnituainc £? facic folioli calycini. Calyx 
patens , foliolis ovatis y purpurcis. CoroUa ovaiaj 
purpurca^ 

triflora. 33. ERICA antheris bifidis inclufis, corollis flibglobofia 

fubvillofis ternis , pedunculis triptiyllis , foliis ternis. 
^ Habitat in iKtJiiopia. IJ 

34. ERICA anthcris bifidisinclufis, coroUis globofister- 
nSs , calycibus duplicibus Obtufis. 

Habitat in iGthiopia, t> 

35. ERICA antheris bifidisinclufis/corolli^ campanula- 
tls, foliis quaternis ciliatis patentibuS. 

Etica atricana hirfuta » thymi foUis ternis. . Pluk. mant. 

^9' ^ 347' f !• * 
Habitat in -^thiopia. % 

36. ERICA antheris biftdis inclufis, coroUis campanu- 
latis fubumbeIIatis,foliis quaternislinearibus Isevibus. 

Erica tenuifolia, fiofculis fuav^ rubellis. Pbtk. aim, 

136. r. »79./ «• 
Erica a&icana , angufiiflimis foliis, flofculis in capitu- 

lum congefiis. Seh muf. 2, p. 46. /. 44. /. 4. 
Hdbitat in A"thiopia. % 
Frutex. Folla lincaria , creHa , fcrc Uvia. Flores 

parvi^ purpurcif uti etiam calyccs & pedunculi mi- 

nimi^ aaeo copiqfi , ut totam tegant plantan^ 

l^umofa. 37* ER'CA antheris bifidis inclufis, calycibus trlfloris : 

fquamis inflatis inflexis, foliis ternis Ixvibus. Aman. 
acad, 6. afr. 14- * 

Erica africana , flore rubro plano. ScK muf a. p. 11. 
r. 9. /. 10, mala. 

HMtat in ^thiopia, ^ faniculata. OCTANDRTA MONOGYNIA. 509 

/Ethiopicas has omnes ad me mifit infpiciendas ex Hei'^ 
bario Oldeniandiano , egrepi thejauri , de re kerbafia 
optime meritusy pojfeffor C. Burmannus* 

• * * obfcureu 

2$. ERTCA racexno termiaali , folils altsrnis fubtus to- «iaboedi. 

mentofis, . 
Erica cantabrica, flore maximOf foUis myrti fubtusin^ 

canis. Tournef. injl, 503. 
Erica f. Dabeci hibernis. Raj., dendr. 98, 
Erica hibernica , foliis myrti piiofis fubtus incanis« Pet. 

gax. 42- ^ fi?. /. 4. 

Vaccinium cantabricum. Hudfon.angL 143. 

Habitqt in Hibemiae GaUovidia in montibus Mayojfo^ 
lo cefpitofo. t) 

Statura £? magnitudo Andromedit polifolia. Caules 
fruticqfi , pilofiy ferruginei» Folia alterna ^ Ardrc- 
meda^ lanceoLua^ fubpetiolata, lateribus rei^oluta^fub' 
tus albo tomentofayfupra pilis rariffimis adfpeyja. Ra- 
mi brevioreS' Racemus longusj terminalis. Calyx 
guadripartitus j minimus, Capfula erecla , quadrilo' 
cularisy quadrivalvis ^ magna. Fiores non vidiy quos 
iefcribmt autopta. 

DAPHNE. 

• Ftoribus lateralibus. 

1. DAPHNE floribus felliUbus ternis caulinis, follis Mezercwn. 
lanceolatis deciduis. , 

DaphnefloribusfeiliUbus infra folia elliptico-lanceolata. 
FLlapp. 140. FL fvec. 311, 338. Mat. med> 179. 
Hort, cliff'. 147. Roy, lugdb. 20U 
Laureola folio deciduo, flore purpureOyOi]|cinisLa*j- 

reola femina. Bauh. pin. 462. 
Daphnoides. Canu epit. 937. 
, Hcd)itat in Europa borealis fylvis^ U 

d* DAPHNE floribMS feflilibus axillaribus, foliis lan Thymolaet. 
ceolatis, caulibus fimpliciflimis. 
Daphqe florlbus tetrandris fecundum caules (impUcif- 

nmos. Sauv, monft. $6. 
Thymelaea ibllis polygalaB glabris. Bauh, pbu 4^3. 
Thymelaea alpina glabra, flofculis fubluteis ad tolio- 
runi ortum fel&iibus« Fluk. eUm, ^66. t. ^129. /. %. 

Sa- ! ffo OCTANDRIA MONOGYNIA, 

Sanamunda viridis Vel glabra. Bauh. prodr. i6o. 

Saaamunda glabra. Baub, hiJL i. p. 592. 

Habitat in Hifpaaia & Monfpelii in Horto De\ 5 

viUoftu 3. DAPHNE foliis fefDlibus lateralibits folitarji.s,fo!iis 

bnceolitis planis ciliatis pilofis co :fertis. 

Thymelae.i viUofa niinor lufitanica, polygoai folio. 
Tournef. injt, 594. 
* Hdhitat in Lufitanii , Hifpania, Aljiramer. % 

Frutex ramis alterni^. FoUa polygoni , lanceoljtcr^ 
vix petiolata , uirinque pilis albis remotis : pauc'o' 
ribus in pagina fuperiore , pluribus ad margine^r^ 
Ex alis rudimenta plurima foLoJa ramuiorum , «n- 
de quafi verticillata, Flores angujli , parvi , foliis 
breviores. 

T.-,r(on-fal. 4. DAPHNE floribus feflrilibus nggregatis axillaribus, 
ra. foliis ovatisutrlnque pubefcentibus nervofis. Gron^ 

orient, 125. , 

Thymelaea folils candicantibus & ferici inftar moliiDus. 

Bauh, phu 453- 
Tarton-Raire ^ gaUoprovlnciae monfpelienfium. Lob. 

Habitat in GiUoprovincin. % 

flipina. 5. DAPHNE floribuS feflilibiis aggregatis InteraMbus, 

foliis lanceolatis obtufiLiiculis fubtus tomentofis. 
Daphnes aliud rarum, foliis fupremis hirfutis. Geii. 

fafc\ 6. t. ^.f 7. ^ 
Thymelaea cantab^ica juniperifolia, ramulis procum- 

bentibus. Tourn^^f inJL 595. 
Thymelaea floribus inter foii i , (olio utrinque hirfuto. 

HalL helv. 187. >J«i'. mon-h. 57. 
Chamelaea alpina, folio iiucrne incano. Baufu pin. 
^ 1452. 

Chamclaea alpina incina. / ck ic. ^rd 
I}. Chamelaea fabaudica, folio utrinque Incano, flore 

albo. Raj. hijl. 1588. 
Thymelaea, incana, mezerei folio & f aci'* , furculis 

admodum fra^^ilibus. Pluk, alm, 355. t. 229. f. 3. 
Habitat in y^/p/^a.5 Helvetiae , Genevae, Italiae, Au- 

ftriae. "B 

Laureol». ^. DAPHNB racemu; axilUribus, foliis lanccolatl 

gLabris. 

Daph- OCTANDRIA MONOGYNIA/ 511 

Daphne racemis lateralibus , foliis lanceolatis integris. 
Horu cliff. 147. Horu upf. 94. Mat. mtd. 180. Sauw 
monfp. 57. 

Laureola fempervirens, flore viridj, quibusdam Lau- 

reola mas. Bauh. piiu 66s,. ' 

Lraureoh. Dod. pmpt, 3(55, 
Hahitai in Angiia, Helvetia, Gallia, jB.ldo. "5 

7. DAPHNE pedunculis lateraJlibus bifloris , ibliis lan- pontica. 
ceolato-ovatis. 

ThymelaBa pontica, citrei foliis. ^Tournef. itin. 3. p. 

180. r. 180. 
Hai)itat in Ponto. % 

* * Floribus terminatibuL 

B. D APHNE capitulo terminali pedunculato > foliis op- iadict, 

pofitisoblongo-ovatis glabris. OflK it. 246. 
Habitat in China. % 
Frutex parvus. Folia oppqjita , oblongo ovata , inte- 

gerrima , glabra. Pedunculus termlnalis , brevijfi- - 

OTW5, apice gerens fores 6, ad S. fejjiles. 

9. DAPHNE floribus confeftis terminalibus feflUibus, cneorum, 

foliis lanceolatis nudis. 
Daphne humifufa , foliis oblongis flores feflfiles termi- 

nales fubcingentibus. Sauv. monfp. 57. Duham. arh. 

». t. 94. 
Thymelaeae affinis facie externa. Bauh. ,pin. 4(53. 
Cneorum. Alcitth, hiji. 46. Cluf. hift. 89. 
Habitat in Heivetia, Hungaria, Pyrenaeis, Baldo , L. 

B. Munchliaufen. ^ 

10. DAPHNE panicula terminali, foliis line«ri-l$inceo* GttldiiHn, 
latis acuminatis. 

Daphne foliis lanceolatls bafi anguftioribus , racemo 

i>udo terminali, Sam\ monfp^ 56. 
Daphne rtoribus racemofis, foliis lineari-lanceolatis a- 

cuminatis integris. Guett. Jlamp* &. p. 427» 
Thymelapa foliis lini. Bauh. pin, 463. 
Thymelaea. QujU hiji, i. p, 87. Cam. epit. 974, 
Habitat in Hifpania, Italia, G. Narbonenfi. ^ 

11. DAPHNE floribus terminalibus pedunculatis ,foUi fqnarror» 

fparlis linearibus patentibus mucrooatis. 

«. THY- Si2 GCTANDRIA MONOGYNIA. 

Thymelaea capitata lanuginofa , folis crebcrrimls mloi- 

mis aculeatis. Burm. afr^ 134. t. 49.'/. i* 
Habitat in jKthiopia. % 

DIRCA. 

-paluftris. I. DIRCA. Amctru acad, 3. p. i». r. i. / 7. Kalm. k. 3. 

p, 88. Duham» arb. i» f. aia. 
Thymelaea floribus albis primo vereerumpentibus, fo- 

liis oblongis acuminatis , viminibus & cortice valde 

tenacibus. Gron^ virg, 1^5. 
Habitat in Virginiae paludojis. % 

GNIDIA. 

pimfoiu. I. GNlDtA foliis fparfis lineari fubulads» floribusver« 

ticillatiSf floribus aggregatis termiaalibus. 
Rapunculus ioliis nervofislinearibus, floribus argea* 

teisnon galcatis. Burm. afr* iia, ^41./ 3. 
Habitat in Aithiopia. % 

tooiemofa. 2. GNIDIA foliis alternis ovato-lanceolatis. 

Habitat in ^thiopia. t> 
Flores tomentqfi^ capitati , terminales* 

•ppoiitifo- 3. GNIDIA foliis opofitis lanceolatis. 
lia. Habitat in iltthiopia. % 

Frutex ramis rcdis. Folia oppo/Ita^ tanceolata^ gjd* 
bra^ integerrima. Flores terminaUs^ conferti^ in- 
fundibuliformes^ tubo viUojo^ petalis emarginatis. 

STELLERA. 

PaiTcrina, .,j. STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidp; 

Amxn. acad, i. p, 400, Sauv, mofp. 69. 
Pafierina foUis iinearibus . floribus laxe fpicatis alternis 

in foliorum biuorum alis feflliibus. Guett. Jlamp. 2^^ 

Dalik pa,rif 11 8. 
Pafferina. bauh, hift. 3^ p. 455« 
Lithofpermum , linariae folio , germanicum. Bauk 

pitu 259. 
Linaria alterna botryoides montana. Cohmn, ecpkr. r. 

p. 6d. f. 80. 
Habitat^ in Itali«, Gallic» Germani» campis aridis 

npricis. 

i. STEL* pCTANDRIA MONOGYNIA, 513 

A. STELLERA foUis lanceolatis, floribus quinquefi- Cliama^i4£m« 
dis. AniiXtt, acad. i. p. 400. * 
Chamaejafme radice mandragor», Amm. rmh. 16. t. a. 
HabitMtn Sibmz. Gmelin ^ 

PASSERINA. 

I. PASSERINA foliis linearibus convexls quadriferiam ftUfonnii. 

imbricatis , ramis tomentofis. 
Pafferma tbliis linearibus. Hort. cUff. 246, t. 11. * 

Roy. bigS. ao8. 
Tliymelaea aethiopica fruticoCi » foliis in Ibngum ftriatis , 

furculis valde tomentofls. Pluk. alm. iso. 
Thymelaea aethiopica , pafferinae folii^ Breyn.cent. fio. 

Habitat in ^thiopia. % 

A. PASSERINA folus camofis extus glabris , caulibus ivirAsta, 
tomentofis. 
Thymelaea tomentola, fbliis fedi minoris. Baiilu pin. 

4^1. 
Saaamunda 3. Cltif. hijl. i.p. 89. Breyn. cent. t. 19^ 
Se(amoides parvum dalechampi. Bauh. hijl: x. p. 595. 
Habitat in Qalloprovincia , Italia , Oriente. ^ 

3. PASSERINA foliis ovatis tomentofis , floralibus telcea. 

quateruis,xaulehu:(bto>fllamenti3 bifiircatis. Amaen. 
acad. 4.p. 313. * 

Thymelaea fericeai foliis oblongis, floribus tubulofis 

anguftiffimis. Burm, afric. 135, r. 49. /. %. 
HabiM in iBthiopia. % 

4. PASSBRINA foliis lanceolatis glabris acuminatis ad- dodecuidia. 

preffis , floribus dodecandris (effilibus * ftammibus . 

quacuor indufis. Amxn. acad. 4. p. «71. ♦ 
Thymelaea foliis oppofitis auciatis. Bttrm. afr. I87, 

I. 147. /. I, ft. . 

Hdbkat im ifithiopia. I^ 

5. PASSERINA feliis ovatis glabris acutis , florlbus ob* Uttlgata. 

tulis. Amaen. acad. 4. p. 31^. * 
Thymelaea foliis planis acutis,coma & floribusparpu- 

reis. Btirm.afric. 137. r. 49./. ju 
//a^irar 1« iEthiopia. b 

7* PASSBRINA foliisianceolato-lin«aiibusg^bris,flo- capiaua« 
^ ^-^iSpec.plant.parsL Kk ribus 5«4 OCTA^IDRIA MONOGYNIA. 

ribus capitatis : receptaculo incraflato. JmcoL acad. 

6. afr. i6, * 
Thymelaeafoliislinearibus altetnis , floribusexuno pc- 

tiolo copiofis. Burm. afric, 133. u 48. /• 3. 
Habitat ad Cap. b. Spei. % 
•iilatau 7, PASSERINA foliislanceolatis fubcliiatiseredlis, ra- 

mis nudis. 
PaCTerina foliis lanceoiatis. Hort, cUff. 145, Ray. hgdb, 

fto8. Gron.orient. ia6. 
Tbyme£aea foliis chamael^ae minoribus hirfutis. Bauh. 

pin. 4<J3. 
Tbymelxa foliis bblongis acutis ad oras fiml^iatis. 

JBorm. afric. 1^9. r. 47. /•«• 
Sanamunda i. Cluf hiJL i. />. 88. 
Erica africana , rufci folio* 6Vfc. muf. 2. p. 15. t. 12. 

/.9. 
HaUtat in ^thiopia, Hifpania-, Oriente. ^ 

«niflori. 8. PASSERINA foliis oppofitis linearibus , floribusfo- 
litariis terminalibus , ramis glabris. 
Thymelaea foliis triquetris cruciatim oppofitis , fiore fe- 
' rioeo. Bwrm. afr, 132. r. 48. / fl- 
Thymelaea rambfa , linearlbus foliis anguftis, flore fo- 

litario. Burm.afjic. 1^1.1.49» f i* 
Habitat in ^thiopia. % 

LACHNEA. 

tri*cepht- !• LACHNEA capitulis folitariislanatis, foliis quadri- 
la. fiariam imbricatis. 

Habitat in MtJtiiom^^ % 

Folia trigona gibva, Capitula urminaUa , foUtaria , 
tomentofa , cinHa laiia candida, 

cottglome' A. LACHNEA (rapiculis confertis , foliis laxis. 
ratft Th^elaea africana « polii angufUoribus foliis , floribus 

in capitulis fummo caule conglomeratis. Ptuk^ mara. 
179. Raj, dcndr. 54. 
Sanamunda 3. Clufii affinis , polii folio. Breyn, Cem. 

18. t. 7. 
/£z2^zVat ai Capf b. Spei. ( 

BiECKEA 

frntefc«ni. i. Bi£CKEA. Ofb, ir. 231. r.i. ♦ 

Ha^ OCTANDRIA DIGYNIA. 515 

Habitat in China. "^ O. D. Abrah. Back S. R. M. 
S.ecia Archiater ^ £? Amlcus nojler' vtre finccrus ^ 
e cujus horto ficco p.wimas rariorcs Jlirpes ohtimd* 
mus y etiam hanc primus nobljcum communicavit» 
VtutQX habitu abrotani j ramis virgatis: Ramulis oppqfi» 
tis , brevihus, fmplicibus. Folia oppofita^ lineariaj 
acuta ^ glabra ^ integerrima. Floves axillares ^folita' 
rii: peaunculo liudo tongitudine Jloris j foliis longc 
breviore. Perianthium infundihuUforme , quinque- j 

dentatum. ^FeVdlai $, fubrotunday calyci inferta. Fi- 
lamenta 89 quorum 6'paria , €? 2 foUtaria , brevijfi- 
ma^ inflexa. Antherae fubovata^ pan^a, Qermen 
fubrotundum. Stylus Jilifbrmisj corolla br^vior. Sti- 
gma capitatum. Chinenfibus Tjoogina^ Osbcck. 

DIGYNIA. 

GALENIA. 

I. QALENIA. Hort. cliff, 150. Roy. lugdb. 209. tfriaiiu. 

Sherardia. Pont. epift. 14. 
Kali ligoofiim , flore mufcofo, rofmarioi folio. Boc€. 

muf. 150. t. iio, 
Atrrplex africana lignofa frutefcens, irosmarini foiiis. 

Tm. pif. ao. t, 15. 
Habitat in Africa* ft 

WEINMANNIA, 

I. WEINMANNIA. 
WiBdmannia fhiticofa , foliis fubrotundis ferratis per pinaata. 
pinnas cordato alitas , racemis terminalibus , piauis 
Gt ramis oppofitis. Brown. jam. aid. 
HMtat in Jamaica. % 

MOEHRINGIA. 

I. MOEHRINGIA 

Alfine montana , papillaceo folio* Batdu pin. 2$t. laufcofa. ' 

Scheuch. alp. 503. r. 6. Pluk^ cdm. »3. t. 75. /. i, ' 

Alfine {axifraga anguftifolia minimi montana. CoL 

ecphr, I. p 292. t. 290. 
/?. Aliine tenuitblia mufcolk. Bauh. pin. 251. Morif hlefi 

10. Aijt 2. p^ 551./. 5- '• »3«/* "• 

Kk» ^*»- H6 OCTANDRIA TRIGYNIA. 

i/fl/>iWw -<«/>/fr«5Helvctiae, Itali», Auftri», Mon- 
Ipelii adfontes S fcaturfgines. 

TRIGYNIA. 

POLYGONUAi 

* Atraphaxoides caule fnaefcente. 

frutefccnft i- POLYGONUM caule fruticofo , calycinis foliolis 
> duobus reflexis. Hort. upf. 95. 
Atraphaxis inermis, foliisplanis. Hort.ctif isS^Ray^ 

lugdb. 209. 
Lapathum orientalc, frutex humilis, flore pulchro. 

Tournef. cor. 38- 
Lapathum dauricum montanum fruticans , ramis late 

fparfis. Amm, rutk »27. , 

Habitat in Sibiria, Dauria. % 

' ' ^ ♦ • Biftorta Jjp/ca unica. 

Biilorta. «. POLYGONUM caule fimplidffimo monoftachyo , 

^. foliis ovatis in petiolum decurrentibus. Adat. nud. 1 88- 

Biftorta fqliis ovato- oblongls acu^ninatis Hort. clig. 

150. Hort. upf 95. Roy. bigdb. «17. 
Biftorta major , radice magis intorta, Bauh. pin. 192, 
Biftorta. Gm. epit. 683. 
Habitat in montibus Helvetlds: ^ Auftri», GalliaB. 2(. 

^Wiparum. 3- POLYGONUM caiile fimpliciffimo. monoftacbyo , 

foliis lanceolatis. 
Biftorta foliis lanceolatis. Fl.lapp. 15«. Fl. Suec.2^1; 

340- Hon. clif. 150. 
Blftorta moatana miuor , radice intorta inodora , flo- 

fculis in fpics cacumine albis fterilibus, infemafpi- 

cs parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fe- 

cunda. /tmm^ ruth. 169. 
Biftorta alplna media. Bauh. pin. 192, Oed. daiu t. 13. 
Biftorta alpiba mtnor. Bauh. pia. 192, 
Biftorta alpina minima. Hall. opufc. 234. 
Habitat in Europa fubatpinis pafcuis duris. 22f. 

* • * Perficarla piflitlo bijido^ 

virginiaa 4. FOLYGONUM floribus pentandris femidigyiiis, 
num. corollis quadrifidis ica?qualibus , foliis ovatis. 

Per- OCTANDRIA TRIGYNIA. 51J 

» 

Perficaria fljpribus pentandris digynis, corolla qua- 

drifida ihaequali. fVacK ultr^ 253 • 
Perficaria fiorum ftaminibus auinis, ftylo duplid , co- 

rolla quadrifida inaquali. tlort. diffl 42. Gron. virg. 

43. Roy. lugdb. 216. 
Perficaria firutefcens maculofa virginiana, flore albo. 

Morif. hift. 2. p. 589. Raj. hift. I83. 
Habitat in Virginia. 2|. 

5. POLYGONUM floribus pentandrls femidigynis, fta- LtpatWft- 

mibibus coroli» regulari squalibus. Uum. 

Perficaria floribus pentandrjs digynis , cojrolla regulari 

ftaminibus «quali. lVach.ultr.2yj. 
Pcrficaria floriim ftaminibus quinis femidigynis , ftylo 

bifido corolla regulari aequantibus. tbnt. clif. 4d. 
Perficaria major , lapathi fbliis , calyce florispurpureo* 

Tournef. inft, 510. Raj. fuppl 119. 
Perficaria Hydropiper. Lob. ic. 315. 
Habitat in ^llia. 

6. POLYGONUM floribus pentandris femidigynis , tmphihiofli. 

ftamiinibus coroUa longioribus. 
Perficaria florum ftaminibus quinis coroUam fuperan- 

tibus» ftylo bifldo. /£>r^ cliff.41.R0y. luadb.216. 
Perficaria floribus pentaudris digynis* coroUa ftaini-' 

nibus breviore. FLfvec. 318,- 341. 
Potaipo^eton Iklicis fblio. ISauh. pin. 1^3. 
Habitait m Europa. 

7. POLYGONUM foliis crenatis. f fapmwtt. 
Polygonum folio oblongo crenato. Shaw. afr. 489. 
Habitatin Mauritania. 

8. POLYGONUM floribns pentandris trigynis, foliis ocreatum. 

lanceolatis. 
Petficaria Cplds longis numerofis , vaginis integris t 

floribus pentandrit trigynis. Gmel. 
Habitatin oibiria. D. Gmelin. 
Stipule fuitt vagina integra j ventricofa , heves y am» 

pliores nadto quam caulis. Folia Iwtceoiata^ revobtta^ 

Flores racemofi^ 

9. POLYGONUM floribus hexandris , femidigynis, Hydropip» 

foliis lanceolatis , ftipulis fubmutlcis. 

K k 3 P0- SH OCTANDRIA TRIGYNIA. 

Polygonurn folils lanceobtis, floribus hexandris Te- 

midigynis. Mat. mtd- i87, 
Perficaria iioribus liexandris remidigynis. Fl.Jvec. 340; 

343- 
Ferficaria florum ftaminibus feniSy itylo bifido. Hort, 

cliff^ 46. RoyJugdlK fti<S. 
Perficaria urens f. Hydropiper. Bauh. pin. loi. 
Hydropiper. Dod» pcnipt. 607, 
Hahitat in E\^ropdsfubhumidis. Q 
Perilcttift. 10. POLYGONUM floribus liexandris digynis, fpids 

ovato > oblongis , folils lanceolatis, flipulis dliatis- 
Pcrficaria floribus hexandris digyiiis. Pl.jvedi9i 34% 
Perficaria florum ftamlnibusfenis, ftyloduplicL Hmt, 

cliff. 4». Gron^ virg. 157. Koy, lugdb. 216^ ' 
Perficaria raitis. Bauh. hiJL 3. p. 779. Fl. lapp. 71. 
Perflcaria mids maculofa & non maculofa. Boadu pin. 

lOI. 

Perflcaria foliis anguitiflimis peue glabris , fpinis ioter- 
ruptis rariflimls, vaginis ciliaribus. HalL kelv. 181. 
goett. 29. 
fi. Perficaria anguftifolia. Batih. pin. tot ^prodr. 43. 
y. Perflcaria foUis fubtus tomentofis. Hatt. kdv. 181. 
gant. s8. 
Habitoi in Europae cubis. 
Folia fubtus tomentofa. 
barbatom, 11. POLYGONUM floribus hexandris trigynls , fpicis 

Tirgatls , ftipulis truncatis fetaceo - ciliatis , folib lau- 
ceolatis. 
Ferficaria maderafpatana, longiore folio , hirfuta* Fluk. 

alm. «88 t, 10. f. 7? 
rerficaria foliis ovatis glabrl& Krafchen. comnu petr. 

«747- P- 375- ^ 13? 
Perficaria procumbens longiffima anguffiflima non 

maculofa> fpica long^ori laxiori & gracillore. Sloan. 

jam. 48. hif. i. p. 17. f. 3./. r. 
Velutta-modela-mocu. Kheed, maL ta. p. 145. r. 77. 

(^non 76. \ 
' Htthiiatin China. 
. Caulis herhaccus , rufus, Stipula vaginales lax^t^ pi- 

lofa^ tiunccta , ciUata^ fetis validis longitudine Jer» 

me ipfms fipuU. Spics virgata , longdt : Jforir 

hutremotisy trdms ex Jlngulabraflea turbinata* Fo- 

lia lanceolata. , OCTANDRfA TRIGYMIA. Jij 

I*. PdLYGONUM flo.ibus heptandris digynis* foliis crieatile. 

ovatls, cauleereao, ftipuUshirtis hypocraterifor- 

inibus. 
Perficiria florum ftaminibus fex pluribusque ^ ftylo 

duplici. Horu clijg, 42. Nort.upf,c^6, Roy.lugdb, HLtS. 
Parficaria foUis ovato-lanccolatis acutis , foliis pentan- 

dris, caule ere&o. MilLdi^.t, 201. 
Perficaria orieutalis, nicotianae folio, calyce fiorum 

purpureo. Toumef. cor. 38. Comnu rar. 43. t. 43. 
Sciiovanna-modela muccu. Rheed. mal. 12. f. 147- 1, 

16. (^non 77.). 
Habitat in Oriente, India. O - ' 

, indica longe hirfiaior ejl , quam orientalis, 

13. POLYGONUM floribus oftandris digynis, pedun- pwfylvaml- 

culis tiifpidis, foliis lanceoiatis , ftipulis muticis. ^^™* 

Habitat in Penfylvania. Kalm, 
Facies S halfitus PoL Ferficaria » fed majora flrittiora 

omnidu Caulis ramofus . angulatus. Folia lanceola* 
' ta y aeumifMtc^ carina fubtus admodum fiahra. Sti- 

pul3B trmcat£ , mutica. Pedunculi fcabri , fetis ru 

gidiufculis atice gluten fecernentibus* Spicx fuhra 

cemofa , flojculis pediceilatis, 

* ♦ ♦ * "Polygonum foliis indivifis ^ florihus ofiandris. 

14. POLYGONUM floribus oftandris trigynis axilla- mariclmiuB. 
r ibus , foliis o vali-lanceolatis fempervirentibus, caule 
fuftrutefcente. 

Poljrgonum maritimum latifolium. ' Bauh. pin. ftgi. 

Polygonnm maritimum. Cam. epit. 691. 

Hahitat in littoribus M. mediterranei , Orientis , Vir- 

OQ». 5 "... 

Affi'ie nimis P. aviculari , ut vix dijlinpnatur , etiam 

florihus quatemis tf caule hinc planiore ; fed majora 

dwrioraque omnia. Folia ovata , ioriacea , femper- 

virauia , exficcatione carulefcentia. Caulis hrex*ior^ 

dwruSy perennans. . 

J5. POLYGONUM floribus oftandris trigynis axilla- tvicuUre.. 
ribus, fdliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. 
Polygonum caule procumbente herbaceo , foliis lan- 

c olatis intep:errimis, Mat. med. 18^. 
Polygonum. Hort.cliff. j$o. FLfuec. 322,* 339. Gron. 

nrg. 44. Roy. lugdb. 215. HalL heh\ 182* 
Folygonum latifolium. Bauh. pin. figi. 

K k 4 . ti. P«- 5«« OCTANDRIA TRIGYNIA, 

^. Polygonum brevi anguftoque folio. Bauk pin. agf. 
«y. Folygonum oblongo angufto folio. Bauh. pin. agi. Fl 
-lapp. 153. 

• ^^.lyS^^^u^ai^uftisfoliis.alycibuspurpunftsentibus. 

JLfiU. app. «5. 
t. Polygonum ereAum humile , folils orbum. DilL 
JfP- «5- 
^^ Habitat in Europ» cidtis ruderatis. O 

«*im. xtf. POLYGONUM floribus odandris trigynis ffldlla- 

rlbus , foliis ovalibus , caule erefto lierbaceo. 
Jiahaatin Philadelpliia , enata ex feminibus D. Kal- 

tHlt» Qj 

•nienUtnn. 17. POLyOONUM floribus oftandris trigynis, ft»i- 

cisarticulatis paniculatis, ftipulis vaginalibustruncatk 
Habitat in Canada. Kaim. Q 

Radix fbrofa , parva. Ciuiis pedalis , rdmis fupeme 
aUermsi fubdivifut tn paniculam fioriferam. fifepu- 
isefobtaria, vaginalesy fuperne htiores, inteera 
trmcaia , nec fiffa. Folia Unearia , gleibra. Pcud- 
• adam termsnant Spica filiformes , anpimma, im. 
Iruate braiUts vaginaUbus, turbinatis, truncatis: ex 
finu fmgtdo oritur Peduiiculus.folitarius, eapiUaris , 
bqfi articulatus, cohratus, uniflorus. CoroUa 1». 
eanma , qmnquepartita , fiado laxiore quam m P 
aviadari, fiamimbus oHo, PifiiUofiylit 3. 

«nriotm 18. P<>LY<K)NUM floribus oftandris trigynis race- 

mofis folus lanceolatis, caule divarlcTto patula 
Helxme foius Wolatis. caulediffbfo. «v^r: ««/: «J. 
Fagopyrum onentale ramoftmi & multiflorum, p»fll 
cari* folio. Toumef cor. 39; Buxb. cent, ». I^g,. 

Perficaria alpioa , foUo nigricante , floribus alWs. B. 
JitLpeaenL. 41. r. %, 

^lS^BS^^r"^**" ^*^ • foUls doriorlbns 
Mua$. Bocc. fflo/: a, p. log. t. 83. 

Habitat m Sibiria , Corfica. % 

Helxine fidiis fukordatis. " 

chln«fr; »9. POLYGONJJM floribus oaandris trigynis , pe. 

duncuLs fcabris , folijs ovatis. ^^ * ^ 
iidntatitt India, Chlna. Cau- OCTANDRIATRIGYNIA. Sfti 

CauUs ftexmfus. Folia ovato - cordata » / lato^atOi 
glabra tarinque. Pedunculi hzfpidi j apice f^pius 
irijdi. Fiores capitati. Stipulae vagbuder ^ lata^ 
imegerrinut nec citiata^ ovats. Plores in capitulis 
fubrQtuttdis^ pauci^ terminales. 

^o. POLYGONUM foliis triangularibus , caule acu- 

leato, ftipulis perfoliato - foUofis patentibus fubro- P^^"»w* 
tundis. 

Habitat in India. Burmannus. 

SimiUs h fagittato S arifolio. CauUs angulatus Ocu- 
leis par%*is recwnns ,, ut etiam PetiolL Stipul» non 
vaginantes , fed fotentes » foliacea , ovatx ffib- 
fotwnda » integerrima. Polia triangularia , bqfipa- 
rum Jinuata , latiora ^uam longa ^ interdum fei- 
tata^ Pedunculi ad apicem cautis , pauciftori , acu-- 
leatL 

%i. POLYGONUM foliis (agittatis, caule aculeato. 

Helxine caule aculeato ,foliis fagit;tatis. Gron. Hrg. 44. »«i««tt"^ 
Cold. nox^eb^ 92. 

Helxine caule erefto aculeis reflexis exaf^rata Hort. 

diff\ i$u t, 12. * Roy, lugdb, 211, 
Faeotrltico funilis , angulliori folio , convolvuU mo- 

do fcandens, caule Q>inulis deflexis denfius obfito. 

Pluk. mant, 74^ t. 394. /. 5. 
Planta pofterior e novo belgio* Laet. amer, 73. t. 74. 
Habitat in Virginix , Marilandias madidis. 

9ft. POLYGONUM foliis haftatis, caule aculeato. 

Faeotritico fimilis fpinofa fcandens,ari folio latiore, *»«^l»«n' 

noridana. Ftuk. amahh. 87. t. 39$./. 3. 
Planta prior c novo belgio. Laet. amer. 73. 
HaHtat in Vii^tiisLj Florida. 

«3. POLYGONUM foUiscordato-fagittatis, caulein- 

ermierefto, feminibus fubdentatis. tattrlcum. 

Helxine caule ereftiufculo inermi , foU!scordato-(a*^ 

gittatis, feminibus ftibdentatis. Hort, upf. 96. 
Helxine caule erefto inermi, foliis cordato-fagittatis, 

feminum angulis dentatis. Hort. cliff. 151. 
Pagotriticum fibiricum. AH. ftockk 1744. p. 1x7. 

I. 4. 
HabUat in Tatarla» O 

K k 5 »4- Po- 


5»» OCTANDRIA TRIGYNIA. 

fnttijffrm* »4. POLYGONUM feliis cordato - fiig^ttatis , oside 
^ ereftiufculo inermi « feminum angulis squalibus. 

Folygonum caule ereftiufculo inermi ramoGs, feliis 

cordato-fagittatis^feminibuslaevibus. Mat. metL iss- 
Helxine caule ereftiufculo inermi« foliis cordato- fa- 

gittatis , feminibus integerrimis. Hort. upf 96. 
Helxine caule ereffiufculo inermi, foliis cordato-fa- 

ptt2Lti$.Hort.cliff. 151. Flfvec.^^^j ^4$, Roy.bigdk. 

fti7. 
Eryfimum cereale , f olio bederaceo. BauL pbu &/. 
Ocymum cereale. TaberrLhifi. »75; 
Hwitat in Afia. 

CoBYolTtt. ^5. FOLYGONUM foliis cordatis , caule volubili « 
' iw^ floribus planiufculis. 

Helxine caule volubili. FLlapp. 154. Fl. fve\ 343, 

344. Hort, cliffi 150. Gron. virg^ 157. Roy. btgdb. 

«17. 
Convol vulus minor , femine triangulo. Bauh. pin. 295. 
Convolvulum nigrum. Dod. pempt. 395. 
Hdbitat in Boropse agris. Q) 
Caiules Jlriati* Kacemi ex alis^ Flores etiam ad bafin 

pedunctdi communit. Semina talyce triquetro telta. 

ixammm. u6. P0LY60NUM foliis cordatis* caule volubili l^ 

vi , floribus carinato - alatis. 
Fa^opynim praelongum dumetorum. fenunibus alatis 

duplici more difpofitis. Dill, app. 60. . 
Fagopyrum fcandens altiflimum dumetorum, femini« 

bus tribi» alis pellucidis. Rupp. jen. 99. Hafl. helv. 

Fagopyrum fylvaticum ft:andens,flore foliaceo. Pont. 

anth. 26$: 
Fagopynim majus fcandens. Vaill. parif $a. 
Hmtatin Europs aufiraliaris fylvis umbrqfis. Q 
Folia cordata Iwis bafeos rotundatis. Catulis ntm Jlria' 
^ tus, Panicula e racemo compqjito , aUematim hifario. 

' fcandens. »7, POLYGONtJlVJ foliis cofditis, caule eredo fcan* 

dente, petiolis bafi fubtus poro psrtufis. 
Polygonum foliis cordatis , caule volubili , floribus 
carinatis. Syjl. nat. i. p« 3^4. Fa OCTANDRIA TRIGYNIA. $%% 

I 

Fagopyrum fcandens amerlcanum roaximum. Tournef. 

injU 511. 
Fagopyrum fcandens , caule rubente , femine nigro. 

Gron, virg, 44. CoW. novfb, 93, 
Fagotriticum volubiie majus virginianum. PluL alm, 

143- ^- 177- /• 7- 
Fagopyrum fcandens f. Volubilis uigra major , flore 

& iruftu membranaceis compreflis. Sloan, jam, 46. 

hijl. i. p. 138. ^ 90./ I. 

Habitat in Am.erica. 

COCCOLOBA^ 

I. COCCOLOBA fpliis cordato - fubrotundis nitldis, UTlfcrt. 
Coccoloba foliis fubrotundis integris nitidis planis , 

racemis fruftuum cernuis. ]acq, amer. 19. hijL t 73. 
Coccolobis foliis craflis orbiculatislinu aperto» Brown. 

jam. fic8- 
Polvgonum foliis^ ftibrotundis , caule arboreo» frufti- 

bift baccatis. Sp. pL i. p. 365. 
Uvifera foliis fubrotundis ampliilimis, Hort clif, 487. » 

Uvifera iitorea , foliis amplioribus fere orbiculatls * 

craflis ^ americana. Pluk. aim, 394. r. 236, /. 7. 
Guajabara racemofa, foliiscoriaceisfabrotundis. Plum, 

ic. t. 445. 
Popuhis americana rotundifolia. Bauh, pin. 430. ^ 
Prunus maritima racemofa , folio fubrotundo glabro, 

frud:uminorepurpureo.'5/oa«/Vun. 183. kift, 2.p. 129. 

f. aao. /• 3. Raj, dendr, 40, Catefb, car. 2, p. 96» 

t. 95, 
Habitat in America. "b 
%. COCCOLOBA foliis orbiculatis pubefcentibus. nibefccns. 

Coccoloba grandifffUa foliis fubrotundis integris hir- ' 

futis rugofis. Jac. amer, 19. 
Coccolobls arborea , foliis orb icul atis . Rrown. jam, 210. 
Scortea arboramericana, ampIifTimis foliis averfa par- 

te nervls cxtantibus, Pluk. phyt. staa. /. 8- 
Hahitat in America. % 
3. COCCOLOBA foliis lanceolato-ovatis. punftitt. 

Coccoloba foliis ovali - oblongis acuniinatis planis. 

. Jacq. amer. 19. 

Coccolobis foliis oblongo-ovatlsvenofis , uvi'^ mino 
ribus pundatis. Brown. jam. 240. 

Uvi- 5M OCTANDRIA TRIGYNrA. 

Uvifera arbor americana , fruftu aromatico pimftate. 

tluL alnu 394. r. 237. / 4. 
Habitat in America. % 

cKcodati. 4. COCCOLOBA foliisovatis, ramis quafiexcorticatis* 
Coccoloba foliis ovato-obloogis acuminatis rugofis» 

Jacq. amer^ 19. 
Coccoiobis montana major arborea , foliis fubrotun- 

dis , cortice Isvi. Brown. janL aip* 
Guajabara alia racemola i fbliis obloogis. PboiL ic^ 

Arborindica ,e;lycyrrlilzaefoUisflibrotuodis«floribusin 
praelongam ipicam ada<^. Fluk. amahK as. ^ 3^3/4 ^ 
Habitat in America. 1> 

lemdlbUi. 5. COCCOLOBA foliis ovatis membranacds- AnuoK 

acad 5. p. 397. ♦ 
Coccolobis frucefcens, foliis fubrotundis , fruftu mi- 
, nore trigono. Brown. jam. %i: t. 14. /• g« 

Habitat in Jamaica. ^ • 

PAU^.LINIA. 

aiiatica. i. PAULLINIA foliistematis, caule aculeato » drrhis 
nuUis. FL jeyL 143. • 
Cliamaelaea trifolia acuieata. £107»* xeyL 58» t. a^. 
Frutex baccifer indicus l]pinofus trifoUuSt floribus (]pi- 

catis. /M. alm. aoa. r. 95. /. 5. 
Kalca • toddali. Rheed. maL 5«p«8it. 41. 
Hdbitat in India. I^ 

Serim. s. PAULLINIA foUis tematis, petiolis teretiufcuiis, 

foUolis ovato-oblongis. 
PauUinia foiiis tematis , foUoUs crenatis » pedunculis 

drrliiferis* Hort. cUff. isa» 
Seriana fcandens triphylla & racemoia, Plxon. gcn. 34« 

ic. "3«/ *• 
Habitat in America caU^cre. % 

Canin. 3. PAULLINIA foiiisternatis, petiolismar^UuitiS«fo« 
Uolis cuneiformibus obtufis fubdentatis. 
PaulUnia foliis ternatis, foUolig obtufis viz denticu- 
, iatis glabris delinentibus in petioium proprium. 

Hort. cUff. 151. » 
Cururu fcandens tripliylla. Plum, gew. 34. ic« iii«/ a. 
Habitat in America caUcUore. ^ 

4. PAUL- • f OCTANDRIA TRIGYNIA. $%$ 

4. PAULLINIAfbliisbiternatisvpetioIisinargioatis, fo- mezicm. 

lioli.> ovatis integris. 
Faulliaia foiiis ternato-decompofitis, cauie aculeato. 

Hort. cliff. 152- 
Seriaua ;fcandens enneapliylia & racemofiT. Plum, gen. 

. 34 ic. 113* /• ^* 
Quauhmecati. Henu mex. 289. 
jWai'/rat.//i.America calidiore. 6 

5. PAULLINIA foliis blteQiatis, foliolis ovatis fubfi- curaffitTiou 

' nuaCis. • . 

PauIIinia foliis decompofitis tematis, caule.inermi. 

Hort. cliff. 15». * 
Cururu fcandens enneaphylla , fruftu racemofo rabro. 

Plum. gen. 34. ic, iii. / i. 

Cordis indi foUo & &cie prutefcens curailavica latitolia. 

Fluk. alm. 120. i. 16B f. 6. 
Hdbitat in Cural&o. ^ 

6. PAULLINIA foliis triternatis. polypkylla. 
Paullinia foliis fupradecompofitis. //•r/» cUff. 152. * 
Seriana frutefcens polyphylla & racemofa. Phm. gen. 

34. ic. iia* 
Cordis indi folio & facie ftutefcens portoriceoris. 

¥bdi. abn. ifio. /. i$% /. 5- 
Habitcst in America calidiore. b . ' 

Grrhus axiUaris; Flores paniculatL 

7 PAULLINIA foliis pinnatis : foliolis indfis , petioUs pittnat». 
marginatis. Hort.cUff. 5». * ^^V- ^** 4<J4- 
Cururu fcandens penuphylla. Phm. gen. 34. 
Clematispentaphylla, pedicuUsalatis, fruau racemof» 

tricoceo & coccineo. Plum, amer.^6. u 91. 
Pifum cordatum non veficarium. Sldan. jam. 11 r. 
Gururu-ape Matcgr^ braf. 2». Fif. braf 114. /?«/♦ , 

*i/J. 1347- . Tx . ^ 

Habitat in BrafiUa, Jamaica, Dommgo. h 
FoUola oUongb-oma , profunde & rcmote ferrata. 

CARDIOSPERMUM. • 

I CARDIOSPKtUVUJM foUisl»vibus. /for/. cUff. 150. HtUctca- 
* Hort. upf fff. Fl Xeyl. 14^. Rqy, lugdb- 4^4. bum. 

Pifum velicarium , fruttu nigro : alba macula notato. 

Bauh.pin. 743. 

Hali- 5^5 OCTANDRIA TRIGYNIA. 

Halicacabum. Rumph. amb. 6. p. 60. t. 84« /• a. 
Halicacabus pefegrinusv Dod. pempt. 455. 
/i. Corindum ampliore folio , fruftu niaxuno* TourneJ. 

inji. 431- 
7. Corindum fruftu & folio minori. Towrnif. injl. 431. 
Habitat in Indiis. Q 
Corindum. a. CARDIOSPERMUM ioliis fubcus tomentoGs. 

Cardiofpermum villofum , foiiis inciiis obculis , pe- 

tioli^ brevibus, MilL dict. 
Hahitat in Brafilia. 
Simili^ C Halicacabo^ fed Capfula £? Tolia fvhtussto- 

mentofa. Fedunculi intcr cirrhos 10] f. 11 Jioribuiy 

a cafu fruflijicdtiomim perjiftentes , rigidi: dpjuLe 

arHiores. 

SAPINDUS. 

safonaria. i. SAPlNDUS foliis impari-pinnatis , caule idermL 

Sapiudus. Hort. clijf: 15«. Mat. med. S3^.Roy.lugdb. 

464. 
Sapindus foliis oblongis vix petiolatis per coftamam- 
ple alatam. Brown. iam. so5. 
' ' Suponaria. Rumph. amb. 2. p. 134 

Prunitera racemofa , folio aiato cofta media membra • 
nuiis utrinque exflantibus donata. Sloan^janu 184* 

hijl %. p. 131. 

Nux americana , foliis alatis bifidls. Comm. hort. 1. p. 

X83. t. 94- 
Nuciprunifera arbor americana, fruftu Giponarioorbi- 

culato monococco nigro. Fluk. alm. ^55. r. 217./. 7. 
Habitat in Indiis. % 
tiifoliata. 2. SAPINDUS foliis ternatis. 

Foerinfii f. VercoepcelongL Rheed. mal 4. p. 43. t, 
Hahitat in Malabaiia. % 
fpinofui. 3. SaPINDUS ioliis abrupte piimatis , caule fpino- 

fiflimo. 
Sapindus fruticofus, caudice& ramis fpinofiHimis , fo- 

liis ovatis pinnatis. Brown. jam, 207. t. ao. /. a. 
Habiiat in Jamaica. % TE OCTANDRIA.TETRAGYNIA. 5*7 

TETRAGYNIA. 

P A R 1 S 

X. PARIS. ^uadrlfoUi. 

Paris foliis quaternis. Fl, lapp. 155. Fl^fvec 325,- 34^, 

Hon. cliff. 153. Roy, lugdb. 461. HalLhdw 412, 
Solaiium quadrifolium bacciferum. Bauh, pin. 161, • 
Acanitum falutiterum. TabcrrL hijt 72^ 
Habitat in Buropae nem^ribui, 2}. 

ADOXA, 

I, ADOXA. Hort. cliff, 152. ft fvac, 326, 347. * Mofchatel- 
Roy. lugdb. 252. lina. 

Moichatella. Cord.hijl. 172. 

Raiiunculus nemorofus Mofchatellina diftui?. BauL 
pin, 178. 

Fumaria bulbofa f. tuberofa minima, Tabiru, ic. 30. 

Habitat in Kuropae nemoribus. 2|- V 

Huc rclata fecundum florem terminalem ex principiis 
Phil, bot. 178. 

^ELATINE. 

1. ELATINE foliis oppofitis. Fl. lapp. 15^. FL fvec. Hyilropipet 

327,- 348- Gron. virg. 158. Roy. lugdb. 452. 
Hydropiper, Huxb. cent. 3. p, 35. r. 37./! 3. 
Ailuiaftrum ferpillifoHum , flore albo tetrapetalo. 

yaill. parif. 5. r. a./. 2. 
/3. Allinaftruni ferpiIlifoiium,flore rofeo tripetalo. VaHi. 

parif.s r, 2. f. i. 
Habitat in Europae inundatis. O 

2. ELATINE foliis verticillatis. flfvec. 2. «. 349, AUbaftrum., 

Roy. lugtBf. 452. Sauv. monfp. 164. Boem. lipf 127. 
Elatine foliis emerfis linaribus, immerfis capillaceis. 

Sam\ aci. monfp. 1743. p $0. 
Ericoides facie pinaftellae. Rupp. gen. 90. * 
Equifetum paluftre , linarix fcopari» folio. Bauh. 

pin. 15. , 

Alfinaftrum galii folio. VailL parif 6. t. i.f. 6. 
fi. Alfmaftrum gratiolae folio/ Toumef. injh 244. Ra/. 

fuppi 502. 
Hibitat Aboa » Lipfiae , Parifiis , Monfpelii , infojis. Qaf 5»8 ENNEANDRIA MONOGYNIA. 

Clagis IX. 

ENNEANDRIA 

MONOGYNIA, 

LAURUS. 

Ctemmo. I. LAURUS foliis trinerviis ovato-oblongis nervis vcr- 
mwn. fusapicem evanefcentibus. jRf. XfVK 145' * ^^* 

med. 190, 
Laurus foliis oblongo-ovatis nitidis planis. Hort. cUff> 

154* 
Cinnamomum, foliis latis ovatis , fru^erunu Bum, 

%€yL 6%* i. 47. 

Cinnamomum f. Canella zeylanica. BcaJi. pin. 408. 

Cailia cinnamQmea. Hcrm/lugS^ lap. t.tSss* 

Hahitat in Zeylona ; in Martinia. Jacquin. % 

<^«fli»' ». LAURUS foliis triplinerviis lanceolatis. FL Ztyl. 

146. Mat.md. 191. ^ 

Cbinamomumperpetuoflorens» fblio tenuiore acuto. 

Burm. x^yl* ^3. ^ «8« 
Cinnamomum f. Canella malabarica f. javanenlis.£aKA. 

2»«. 409. 
C^rm. jKheeiL mal, 1.^.107. t.59. 
Habitat in Malabaria , Sumatra » Java. I^ 
Camphora. 3. LAURUS foUis tripUnerviis lanceolato-ovatis» <Mxf. 

med I9A. 
Laurus foiiis bvatis utrinaue acuminatis trinerviis oi- 

tidis« petiolis laxis. Hort. clif. 154. 
Laurus Camphorifera. Kam^. jap. 
Cam^Aora omcinarum. Bauh. pin. 500« 
Arbor camphorifera japonica. Breyn, podr. s. p. itf. 

ic. 16. t, d. 
Habitat in Japonia. 'I^ 
Chioroxy. ^^ LAURUS foliis trinerviis ovatis coriaccis : nervis 
i^^"* at)icem attingeutibus. 

Chloroxylon foliis ovatis glabris rigidis trinerviis , 

floribus fingularibus. Brown. jam, 187. t, 7. f. i. 
Habitat in jamaica. 'j^ 

5- LAU- KKNEANDRIA MONOQYNU. 549 

5. L AITRUS foliis vcnofis lanceolatls perennantibus , flo- nobllU. 

ribus quadrificl'S dioicis. Hort. cuf. 155. Hort. upfi 

98- Mat. med.' 194. Roy, lufidb. 98. 
Laurus Vulgaris. Bauk. piru 460. 
Laurus. Qim. epit. 60^ , 

Habitdt in Italia^ Grscia. % 

6. LAURUSFollls venofis lanceolatis perennantibus pla* iridtea. 

nis, ramulis tuberculatis cicdtricibus, fivtibus rac^- 

mofis. Hort. clif. 154. Gron. virg. 150. 
Laurus indica» Pluk. alm^ 210. t, 301. / i. 
Laurus latifolia indica» Barr. rar. la^. t. B77* 
Cinnamomum fyiveftre americanum. Seb. tkef^ st^ p% 

90. r. 84. /• 6. ' 

Habitai in Virginia, ^ 

m 

7. LAURUS foliis venofis ovatis coriaceis penennanti* P«*ft». 

bus« iloribus corymbofis. 
Perfea, i,luf. kiJL i. p, s. 
Perfea aniericana. Bauk. pin. 441. 
Pyro fimiijs frudtus in Qova bifpania « nudeo magno* 

Bauk. pin. 439. 
Prunifera arbor fruftu maximo pyriforml viridi , peri* 

carpio efculento butyraceo nucleum unicum maxi* 

inum nullo officulo teftum cingente* Sloan janu 

132. kijl. 2. p. 132. t. 222. /. %. Raj. dendr. 48, 
Arbor americana, ampUflimis pergamenis foliis fu- 

perftcie nitidillima , fruftu pyriformi cruftaceo cor* 

tice coriato. FbJi^ alm. 39. t. 9^67. f. i, 
Hahitat in America calida. % > 

8. LAURUS foliis venofis lanceolatis , calycibus fru- Botbonlt. 

dtus baccatis. Hort. cliff^ 154. Gron. virg. 46. Roy. 

lugdb. 22<f» 
Laurus caroUnienris,foliisacumInatls,baccis caeruleis, 

pedicellis longls rubris infidentibus. Citi^sb. car. t, 

p. 53. >, 53. 
Borbonia Iruduoblottgonlgfo.calycecoccineo. Plum» 

oen. 4. ic. 60* 
Habitat znCaroUna, Virglnia. ft 

9. LAURUS foliis venofis oblongis acumjnatls aonuls, ^OXn^lu 

ranais fupra <ixillaribus. 
Lauriis foliis lanceolatis enervibus annuiS. Grotu virg. 

L I l-au' Sio ENNEANDRIA MONOGYNIA: B€«ZOltl« Sailkfiraf. ocddemt^ «UfotmJi. Laurus foliis enervibus ovatis utrinque acutis. Gron^ 

virg. 46. 
Cornus foliis falicis laureae acumiuatis 9 floribus albis, 

fruftu fallafras. Catesb, car. a. 0. t8> t. %^% 
Hd)itat in Virginia ad ripas rivulorum. ^ 
Fedunculi hujus fruBiferi colorati Jtait, 

ifi. LAURUS foliis enerviis ovatLs utrinque acutis in^ 

tegris annuis. HorVyclijf, 154. Mat. med. 195. Cro«. 

yirg. 46, Roy, lugdh. »26, 
Arbor virginiana , citreae vel limonii folio , Benzoinum 

fundens. Comnu hort. i. p. 189. t. 97. 
Aibor virgiuiana, pifliaminis folio, baccata Benzor- 

num redolens. Piuk. alm, 42. r. 139. /. 3, 4. 
Habitat in Virginia. .'1^ ' ^ 

II. LAURUS foliis integris trilobisque. Hort. clif. 
154. Aiat. med, 193. Gron. virg. 46. Roy, bigdb. »27. 
Cdld. noveb, 94. Kalm. it, 2. p. 270, 434, 
Comus mas odorata , folio triiido : margine plano, 
Saflafras difta. fluk, cdm. 120. r. 222. /. 6. Laiesb. 
car. i. p. 55. t. 55, 
Saflafras arbor , ex tiorida , iiculneo folio» Baith. puL 

431. 
iS. Cornus mas f. Saflafras laurinis foliis indivifis. PbtL 
amalth. 66. 
Habitat in Virginia, Carolina^ Florida. % 

TINUS. 

I. TINUS, 

Volkameria arborea, foliis oblongo-ovatisaltcmisfu- 
perne glabris, fubtus fubvillofis & nervofis, fpicis 
raraofis & terminalibus- Brown. jam. 214. r. 21./ r. 

Baccifera arbor calyculata , foliis laurinis, frudu facc- 
mofo efculento fubrotundo inonopyreno pallidelu- 
teo. Sloojujam. 165. hijU 2. p. ^6. t, 198./. «- Rah 
dend, 49. 

Habitat in Jamaica. I^ 

CASSYTHA. 

I. CA5SYTHA. Ofb. it. 243. * ]acq. amer. 20. hifi. r- 
79. Sp. pL t.p. 35. 
Cufcuta altera i: majpr. Camell. luX' i- a- «• P^f* S^- 

77' t. 49-/. 1«. 

Cu 


j KNNEANDRtA TRTOYNIA. sst 

Cufcuta baccifera barbadenfium. Pluk. cdm. 126. t. 

172. / A. 
Cufcuta. Rumph. amh. 5. p, 491. f. 184. / 4. 
Acatiia-vallL Rhecd, maL 7.^. S3* t. 4^ Raj. fuppl. 

551. 
Habitat iti lodia. 

Similima Ci^cutdt; relata ad Triandriam ab Ofbeckio^ 

ad Emeandriam a Jacquinio ; mihi non ftortUt. 

TRIGYNIA. 

R H E U M. 

f . RHEUM foliis glabris , petiolis fubfulcatis. Rhapomi- 

Rlieum foliis glabris. Hort. upj. 98, Mat, med. 198. cum, 
Rheum. Hort. ciiff. 155. 
Rhaponticum. Alp^ rhapont. t. t. i. 
Rhaponticum folio lapatlii majoris gIabro« BxuK pin. 

Habitat in Thracia, Scythia, Monte Aureo. 2(. 
Petioli fubtus fulcati^ quod non in fequenfi fp^cie. 

fi. RHEUM foiiis fubvUIoiis undulatls petiolis squali- undUlatttin. 

bus. Amxn. acad. 3. p. ai2. t. 4. * 
Rheum foliis fubvillofis. Hort. upf 98. Mojl med. igj. 
Rhabarbarum folio oblongo crifpo undulato , flabeUis 

fparfis. Geoffr. mat. 2 p. 125. 
Rliabarbarum (Inenfe 9 foho crifpo » fiagellis rarioribus 

& minoribus. Amm. herb. 206, 
Rhabarbarum folio longiori hirfut6 crifpo , fiorum thyr- 

(b longiori & tenuiori. Amm. ruth. 9. 
Acetofa mont^na^ folio-xubitali oblongiore crifpo, 

floribus in fubviridi luteolis. MeJJerffhmidii. Amm. 

ruth. 226. 
Habitat in China « Sibiria. 2|. 

.3. RHEUM foliis palmatis acuminatis. pahnatum. 

H^itat in China ad mwrum. a. Dav. Gortero. % 
Gemma vernan:, non rubefcens^ fed flavefcens. FoUa 
fcabriufcula. Foliorum lacinia oblongee acutiufcula. 

4. RHEUM foliis fublobatis dbtufiflimis gLberrimis ar- compaaurn, 
gute deaticulatis glabris. 
Riieum loliis cordatis glabris marguiibus fmuatis, fpi- 
cis divilis nutantibus. MilL ditU t. %i% 

L 1 2 Ha- 

m 

\ 533 ENNBANDRIA HBXAQYNIA. Habitat in Tataria, CUna. 2|. 

Folia, magis ^uam reliquay coriaceaf. compafta: Lo' 
bis rotundatis , obfoletioribus , crenatis margine tar- 
tilagin^o acutis dentieulis , utrinque glaberrimis 9 ve- 
nis robujlioribus. PanicuUe rami nutantes. 

Rib^ 5. RHEUM follis granulatis, petiolis xquaiibus. Gron, 

orient, 130. 
Lapattiiim orientaley aPpero & vierrucofo foliOfRibes 

arabibus diftum. Dill. elth 191. /. 158«/ 193» 
Lapathum orientale tomentofum rotundifoUum,Ribes 

arabunj didtum. Breyn. £. N. C. cem. 7. p. 7. 
Lapatliufn orientale afperum , folio fubrotundoyfruftu 

magno purpureo. FococK orient. 189. ^ 84- 
Ribes arabum. Rauw. it. 266, £82. 
Ribes arabum, foliis petafitidis. Bauh. pin. 455, 
Habitat in Perfia, Libano , Carmelo. % 
Flores hujus fpeciei non vidi. Facies juadet hujus ge- 

neris effe. 

HEXAGYNIA. 

BUTOMUS. 

ombellattts. x. BUTOMUS. Fl, lapp. 159. Fl. fvec. 328, 350. Ryy- 

lug&. 45. Hall, hel%\ 298. 
Juncus floribus major. Bauh. piit. iis. 
Sedo affinis Juncoides umbellata paludris* Aforif hiji.^ 

3. p. 46S.f. 12. t. 5. /; I. 
Gladiolus aquatilis. Dod. pempt. 600. 
Habitat in "Euroj^Siaquq/ii^ 2|. 


Clas- DECANDRlA. MONOGYNIA 535 

Oajjis X. 

DECANDRIA 

MONOGYNIA 

SOPHORA. 

I SOPHORA foliis plnnatis : foliolis numerofis oblon» aiopecurol- 
gis vUlofis , caule berbaceo. dcs. 

Sophora. Hort, diff. 155. 

Ervum orientale alopecuroides perenne, fruftu lon- 
giiBmo. Tournef cor. %f. DilL elth. 135^ ' , 

Giycyrrhiza filiquis nodofis quafi articulatis. Biixb. 
cent. 3. p. 25. t. 46. 

Habitat in Oriente. 2/. 

%. SOPHORA foliis piiianatis :' foliolis numerofis fubro- tomcntoft. 

tundls . tomentofis. 
Sophora tomentofa, foliolis fubrotundis. FL ^^/. 

1(53. • 
Indigophora foliis tomentofis. Hort. cUff. 487. 
Colutea zeylanica argentea tota, Hcrm^ lugdb, i6g, t, 

171. Raj. hiJL 1720. 
Habitat in Zeylona. \) 

3. &OPHORA foliis plnnatis : foliolis numerofis fub- occidentaiii. 

cordatis. 
Galega fruticofa,foIiisfubrotundis pinnatis^ljpicisfim- 

piicibus terminalibus. Brown. jam. 289. t. 31. /. i. 
Corallodendron foliis pfeudo-acacis fubtus tomento- 

fis, flore luteo. Plum.fpec. st. ic* loi. 
Arbori coral affinis non fptnofa,fraxini foiio rotun- 

diore^foliis & ramulis pubefcentibus.5/baif .;am. 144» 

hiJL 2. p. 40. t. 107. /. 3. 
Habitat in America. 
Differt a Soph. , tomcntofa parum admodum, Folia 

minus tomentofa ^ fere fubtus tantum fubtO' 

mcntq/a. 

4. SOPHORA folils pinnatis: folioUs feptenis glabris, hcptaphyi: 
Sophora glabra , foliolis feptenis. Fl. ^^y/. 164. ^* 
Fruticulus fin^ nfis ,fennae fylveftris folio anguftiore, 

L I 3 no- » 534 DECANDRIA MONOGYNIA. 

Dodofa filiqua roilro longiote donata. Pluk. awudtlL 

1$ t. 451- /• lo V 
Anticholerica, Rumph, mb* 4., p. 5o. r. «a. 
Habitat in Indla, ft 

GcnMoides. ^^ SOPHORA foliis ternatis feffilibus: folioUs linct- 

ribus. 
Gcuiftra africana, foiiis galii» Old. afr. 31 - 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

tin«<nia. ^ SOPHORA foliis ternatisftibfeffilibus: foiiolis obo- 

vatis glabris. 
Cy tifus toliis fere feffilibus , calycibus braftea triplici 

auftis. Gron, virg. 82. ' 
Cytifus procun^bens americanus, flore luteo» ramo- 

fiffimus» qui Anil fuppeditat Pluk. dnu 129. t. 96, 

f. a. Ehret. u I. /.3. 
tiabitat in Barbados , Virginia. 

lupinoidcj. y^ SOPHORA foliis ternatis petiolatis: foUolis ovali- 

b.us pUofis. 
Sophora folii^ ternatis , fpica vcrticUlata. Amixn. acad. 

«. P* 350. * 
Habitat in Camtfchatca, G. Demidoff. 

8- SOPOHR A foliis fimpUcibus obovatis fubtomentofis, 

pediincuUs bifloris. 
Crotalaria foliis fimplicibus ovatis vlUofis, petioUs 

fimpUciffiniis , ramis teretibus. Hort. cHf, 357, * Roy, 

btgdb. 374. 
• Crotalaria arbor africana, ftyrads foUo molU incano« 

Pluk. alm. 122. /. 185. f» 2, 
Genifta arborefcens africana, ftyracis ffalio. Herm. 

lugS. 270, r. 271. Seb. muf. 2. t. 99. /. 3. 
Myrto-Gcnifta capitis b. fpei« Breyn. cent, t. 29, 
Habitatin iEthiopia. % 

ANAGYRia 

l, ANAGYRIS Quf Jijl. 1. p. 93. 

Anagyris floribus lateralibus. Roy. lugdb.